ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1

2 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Förord Läsanvisning Sammanfattning RESULTATREDOVISNING Utveckling Behov, strategier och mål Aktiviteter och resultat Resultatanalys och framtida behov Samverkan Behov, strategier och mål Aktiviteter och resultat Resultatanalys och framtida behov ÖVRIGA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV De kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat Återrapporteringskrav Metoder Resultat Umeå Europas Kulturhuvudstad 214 Återrapporteringskrav Projekt och aktiviteter 214 Uppdrag enligt regleringsbrev Uppdrag som slutredovisats 214 Uppdrag som redovisas 215 Utställningsersättning Redovisning Lokalkostnader Redovisning Kompetensförsörjning Redovisning Särredovisning avgiftsbelagd verksamhet Redovisning FINANSIELL REDOVISNING Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter UNDERSKRIFT Riksutställningar Årsredovisning 214 3

4 4 Riksutställningar Årsredovisning 214

5 INLEDNING FÖRORD 215 fyller Riksutställningar 5 år. Det har varit 5 år där Riksutställningar, tillsammans med ett närmast oräkneligt antal samarbetsparter, producerat och turnerat utställningar i allt från polarkyla till ökenklimat. Somliga har innefattat konstverk på hundratals kvadratmeter; andra har kunnat rymmas i en hand. De har visats på museer, i tåg, på båtar och bussar, i parker, mataffärer och allt där emellan. En gång i tiden fick vi också erfara hur man gör för att få upp en noshörning i naturlig storlek gjord av metall till en utställningslokal på fjärde våningen utan hiss. Vad jag har fått höra, krävdes det en lyftkran och ett delvis bortsvetsat tak för att få den på plats. Det måste ha varit en sällsam syn, att se en noshörning flyga. Erfarenheterna av vad som krävs för att producera och förmedla är många. Viljan att lösa det som verkar omöjligt är också stor. För tre år sedan förändrades Riksutställningars uppdrag. Vi gick då från att ha varit de som producerar utställningar till att i huvudsak stödja utveckling och samverkan hos andra producenter och arrangörer. En förändring av roll och funktion som, hur viktig och välbehövd den än må vara, krävde både mod och kraft. Jag ser nu tillbaka på den utveckling som skett sedan dess som något oerhört positivt. Samtidigt krävs det vissa tag för att styra om; sedan andra tag för att få fart igen. Under hösten och vintern 214 har visst fokus därför också legat på att lyssna in var sektorn står och vilka behov som är centrala. Vi har efter en resa på 5 mil besökt drygt 4 museer, stora som små, från Ystad till Jokkmokk, för att prata om hur deras roll och situation ser ut, de återkommande behoven, det unika, det framtida, det stora och det lilla. Det och de vi hittills kan ha missat. Utifrån detta har vi också beslutat att lämna vissa gamla metoder för att få luft att prova nya. Förenkla vår organisation och göra tydligare strategiska val Riksutställningar Årsredovisning 214 kring vad vi gör och inte gör för vem, hur och varför. Vi har under året förmedlat kunskap och inspiration i form av såväl teori som praktik. Vi har spanat på nya metoder, analyserat trender och tendenser, testat innovativ teknik, länkat samman potentiella partners och levererat mängder av utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Detta kommer finnas kvar, men vi behöver bli bättre på att välja och att välja bort, hitta samband och synergier, låta ett plus ett bli tre. I prak - tiken handlar det mycket om att knyta samman syftet och målen mellan olika projekt, att göra flödet mellan vad vi ser, utvecklar och förmedlar starkare. Att komma ännu närmre kärnan. Att kunna labba fritt men ändå veta exakt vad man vill lösa. Att ställa ännu högre krav. Inför verksamhetsåret 215 har vi utifrån vårt uppdrag, hur vi ser vårt samhälle förändras, och vår sektors behov, utmaningar och potential, valt att fokusera på frågor som rör museers finans iering, organisation och förutsättningar. Vi har fokus erat på teknik, metoder och strategier för att skapa utställningar som kan berätta en sak idag och kanske något annat i morgon. Utställningar som kan ändra storlek och form eller flyttas runt. De utmaningar och möjlig heter som rör museers tillgänglighet, mångfald, inkludering och medskapande. Som kan göra museer till platser som skapas av eller med alla för alla. Samt teoretiska och praktiska lösningar för att kunna möta människor, skapa upplevelser och för medla berättel ser i nya former av rum, på nya typer av platser. Rebecka Nolmark Generaldirektör Riksutställningar 5

6 LÄSANVISNING Riksutställningar redovisar de viktigaste uppgifterna ( 1 och 2) enligt Förordning (27:1187) med instruktion för Riksutställningar i kapitlet Resultatredo visning. Tidigare redovisades verksamhetens resultat indelat i prestationstyperna Spana, Utveckla och Dela. Vi har nu, på grund av att det visat sig vara svårt att presentera vad vi jobbar med utifrån hur vi jobbar, valt att gå över till att redovisa prestationer baserat på hur de förhåller sig till instruktionens två huvuduppgifter: att främja Utveckling och Samverkan. Prestationerna beskrivs i text och resultaten analyseras samlat gentemot uppgiften att främja utveckling och samverkan. Verksamhetens individuella projekt och aktiviteter har i majoriteten av fallen mål som syftar till att främja både utveckling och samverkan. För att undvika upprepningar presenteras de dock endast under den rubrik som har starkast koppling till projektens huvudsakliga mål. Tidsserier om tre år redovisas. Arbetet med och utifrån verksamhetens prioriteringar rörande barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet, integreringen av ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt internationellt och interkulturellt utbyte ryms och integ reras inom aktuella prestationer. Redovisning enligt myndighetens regleringsbrev, samt myndighetens kompetensförsörjning redovisas i kapitlet Övriga återrapporteringskrav. Riksutställningar gör ingen särredovisning avseende målet Utveckling av utställningsområdet enligt regleringsbre vet, utan det är integrerat i allt vi gör och därmed också i årsredovisningen. Resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och noter redovisas enligt Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag i kapitlet Finansiell redovisning. 6 Riksutställningar Årsredovisning 214

7 SAMMANFATTNING Vi lever i en tid präglad av förändring. Utvecklingen av ny teknik och sätt att kommunicera har tillsammans med marknadsutvecklingen lett till att människor idag har tillgång till ett omfattande utbud av varor och tjän st er. Museerna och andra aktörer inom utställnings området är en del av denna förändring och behovet av samlade resurser för stöd, utveckling och samverkan växer. Målen för verksamhetsåret 214 har bland annat handlat om att utveckla nya verktyg för att bättre förstå och följa upp olika besökares drivkrafter och upplevelser. Att sprida kunskap om, och erfarenhet av hur museer kan bli en plats för alla genom bland annat ökad del aktig - het och ökad mångfald. Att genom föra samverkansprojekt som konkret riktar sig till, och utvecklar teknik och metoder för, arbete med målgrup perna barn och unga. Att stärka förutsätt nin garna för den samtida konstens utveckling och spridning. Att skapa strukturerade möten och nätverk mellan utstäl lare, samt att länka samman lokala och regio nala, nation ella och internationella aktörer från olika samhälls områden för att skapa samverkan, erfarenhets utbyten och dialog. Arbetet med strukturerad och fokuserad omvärldsbevak ning och omvärldsanalys har varit fortsatt avgörande, inte bara för att se och förstå vilka utman in gar och möjligheter utställningsområdet står inför, utan även för att finna sätt att möta dem. Årets Armkroksresor har, enligt medresenärerna, lett till nya samarbeten och strategiprocesser. Utbildnings- och utvecklingsprojekt såsom exempelvis EU-projektet Timecase, Samtidskonstutbildningen, Utvecklingssamarbetet med Högskolan för Design och Konst hantverk, Kvalitativa Publikundersökningar och uppdraget rörande Museerna och mångfalden har enligt de externa utvärderingarna också potential att leda till utveck ling för såväl den egna institution en som för utställnings området i stort. Det ut tryc kta behovet av, och önskan om, att ta till sig nya kuns kaper, låta sig inspireras och träffa kollegor för erfarenhetsutbyten och nätverkande är fortsatt stort. Med ny teknik och innovativa metoder kan vi förhoppningsvis också möta det växande behovet av mer flexibla och dynamiska utställningar, som genom så väl innehåll som form möter, belyser och ger pers pektiv på en alltmer föränderlig värld. Barn och unga från alla delar av samhället bör vara fortsatt prioriterade målgrupper. Under året har också en lång rad projekt såsom SPANA After Work, Intensivdagarna, Green Art Lab Alliance, Kokpunkter, Samtidskonstdagarna och uppdraget om Museerna och skolan resulterat i akti vi teter som enligt deltagare och samarbetsparter lett till att samverkan kan bli av och att nya kontakter har knutits. Erfarenheterna från de olika projekten har också resulterat i värdefulla lärdomar om vad som krävs för att komma vidare. Dessa inbegriper bland annat ännu längre plane ringshorisonter där kontakter och relationer behöver byggas upp i god tid innan eventuella samarbeten kommer till stånd. Det är viktigt att förstå sina framtida samarbets parters verkliga förutsättnin gar och behov, deras bild av museet som eventuell part ner samt vikten av att hitta en kommunikation som förenar snarare än stöter bort. Under året har 15 aktiviteter som redovisas under rubriken Utveckling genomförts. Motsvarande har 12 aktivi teter vars primära fokus har legat på att Främja samverkan genomförts. TABELL 1. PRESTATION OMRÅDE VOLYM (ANTAL) KOSTNAD (TKR) OMRÅDE VOLYM (ANTAL) KOSTNAD (TKR) VOLYM (ANTAL) KOSTNAD (TKR) Utveckling Samverkan TOTAL Spana Dela Utveckla TOTAL redovisas två prestationstyper Utveckling och Samverkan, mot tidigare tre Spana, Dela och Utveckla. Kostnader som inte redovisas som prestationer för år 214 är tkr för kommande prestationer tkr är kostnader för test, experiment och interna projekt. 422 tkr är projekt som avslutades 213 och slutligen 1 tkr är nedlagda projekt. Riksutställningar Årsredovisning 214 7

8 8 Riksutställningar Årsredovisning 214

9 RESULTATREDOVISNING UTVECKLING Behov, strategier och mål Inför verksamhetsåret 214 kunde vi bland svenska utställare se en fortsatt efterfrågan rörande bland annat kunskap om ny teknologi och hur den kan an - vändas i utställningssammanhang. Vi har även sett hur fler besökare och nya publikgrupper kan göras delaktiga inom museisektorn samt löpande omvärldsbevakning och omvärldsanalys om aktuella trender och tendenser som underlag för egna prioriteringar och beslut. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar var under mandatperioden barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Målen för 214 har därför handlat om att utveckla nya verktyg för att bättre förstå och följa upp olika besökares drivkrafter och upplevelser. Att sprida kunskap och erfarenhet av hur museer kan bli en plats för alla, genom bland annat ökad delaktighet och ökad mångfald. Att genom föra samverkansprojekt som konkret riktar sig till, och utvecklar teknik och metoder för, arbete med målgrupperna barn och unga samt att stärka förut - sät t ningarna för den samtida konstens utveckling och spridning. Aktiviteter och resultat Den globala omvärldsbevakningen och förmedlingen av omvärldsanalys kallad SPANA har under 214 bland annat gjort nedslag i Asian Childen s Museum Confer ence i Sydkorea, The SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques i Kanada, World Biennial Forum i Sao Paulo och ICOM-konferensen Bridging Ages i Kenya. Runt om i världen har vi också identifierat och sökt upp andra framgångsrika museer, internationella lärosäten och konferenser, nätverk och aktörer både inom och utanför utställningssektorn. För första gången besökte vi också Iran där vi undersökte statusen för museiverksamhet. Arbetet syftar till att förutom Riksutställningar Årsredovisning 214 att via nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik och övriga rapporter, fysiska besök, publikationer och digi tala flöden i olika kanaler bidra till sektorns kunskaps- och erfarenhetsinsamling och att öka sek torns internationella och interkulturella ut byten, nätverk och samarbeten. Arbetet med omvärldsbevakning och omvärldsanalys har också resulterat i underlag för myndighetens särskilda uppdrag, på gå ende utvecklings- och samverkans projekt samt innehåll till myndighetens webbplats, föreläsningar, utbildningar, workshops, rådgivning och publikationer. För tredje året i rad har utställningsaktörer från hela landet haft möjlighet att ansöka om att tillsammans med representanter från Riksutställningar besöka utvalda konferenser och museer eller andra relevanta platser för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Under 214 utlystes 13 ARMKROKSRESOR och sammanlagt har 2 personer följt med till bland annat Boston Childrens Museum, Asian Childen s Museum Conference i Gyeonggi, Sydkorea, konferensen Participation on Trial i Nederländerna, konferensen Inclusive Museum i Los Angeles och Shenzen Maker Fair i Kina. Ansökningar till olika Armkroksresor be döms utifrån vilken utvecklingspotential resan kan innebära för den sökandes uppdrag och verksamhet, samt utifrån hur den sökande tillsammans med Riksutställningar kan arbeta för att dela med sig av sina erfarenheter och sin omvärldsbevakning till kollegor och övriga inom utställningssektorn. I praktiken innebär det ofta att man som armkroksresenär, förutom att utveckla sina egna kunskaper och nätverk, efter hemkomsten håller presentationer för kollegor och nätverk samt skriver artiklar till Riksutställningars nyhetsbrev. Under ALMEDALSVECKAN 214 tog vi i samarbete med Gotlands museum också hjälp av ungdomarna Felicia och Pontus och en mobil redaktion för att 9

10 till deltagare ställa frågor som rör vad framtidens museum skulle kunna vara, vilka visioner som finns och vad som behöver utvecklas för att nå dit. Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan samlar årligen före trädare för politiska partier, företag, myn - dig heter och intresseorganisationer för att debattera samhällsfrågor och politik. Ett av målen för projektet var att intervjua minst en företrädare från varje poli - tiskt parti samt en rad andra nyckelpersoner inom musei- och utställningsområdet. Barn- och ungdomsperspektiv et underströks dels genom att i intervjuerna ställa frågor om hur museerna framöver skulle kunna locka fler barn och ungdomar, dels genom att Felicia och Pontus själva fick ta fram förslag på vilka frågor de ville ställa under veckan. Frågorna varierade beroende på bland annat respondenternas ålder och roll. De barn som intervjuades fick till exempel inte samma frågor som politikerna. Projektet resulterade bland annat i 28 filmade intervjuer som via Riksutställningars Youtubekanal nu visats ca 2 3 gånger. Ett annat populärt format för att dela kunskap och erfarenheter har varit myndighetens GUIDEBÖCKER. Under 214 har vi givit ut seriens femte bok om Konsten att ställa ut samtidskonsten. Innehållet i guideboken kommer också att fungera som utbildningsmaterial i de studiecirklar som kursdeltagarna i Riksutställningars Samtidskonstutbildning kommer att leda under 215. Över 1 exemplar har redan beställts av olika aktörer runt om i landet. Övriga böcker i serien är Guidebok för vandrande utställningar, Pedagogisk guidebok om rörlig bild, Guidebok om kommunikation och marknadsföring för utställningar samt Guidebok för utställningsteknik. Flera av böckerna, som alla finns att beställa kostnadsfritt via Riksutställningars hemsida, mejl eller tele fon, har på grund av den stora efterfrågan trycks upp i nya upplagor under året. Under 214 gav Riksutställningar tillsammans med parterna i KOP nätverket för konst och publikfrågor, det vill säga Nationalmuseum, Moderna museet, Statens konstråd, Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst och Region Skåne/Kultur Skåne ut den framåtblickande publikationen KONSTEN OCH PUBLIKEN 214 ETT UPPDRAG FÖR DEMOKRATIBRANSCHEN? Den syftar till att visa på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns exem pel på forskning inom området, nulägesanalyser och tillbakablickar. Nätverket KOP som också avslutade sin verksamhet under 214 bildades för att frågor om bildkonstens möten med publiken, centrala för alla verksamheter i nätverket, syntes och hördes för lite och för att man saknade ett samlat forum för kompetens utveckling, utbyte och inspiration inom området. Nätverket avslutas i sin nuvarande form då målet att lyfta och sprida dessa frågeställningar till stor del är uppfyllt. Ytterligare en tryckt och digital kunskapsförmedling under 214 var resultatet av EU-projektet TIME CASE där Riksutställningar tillsammans med de övriga parterna ACERT i Tondela, The Cass i London, Goethe-Institut i Paris, Castrum Peregrini i Amsterdam, Lithuanian theatre, music and cinema museum i Vilnius, Palazzo Spinelli i Florens och Bucharest National University of Arts i Bukarest samlat in och analyserat erfarenheter från olika deltagandeprojekt inom utställnings- och kultursektorn. Projektets mål har varit att bygga en kunskapsbas med goda exempel och tips kring deltagandeprojekt. Webbplatsen timecase.org är utgångspunkten för denna. Inom ramen för arbetet genomfördes även en slutkonferens i Amsterdam och de samlade erfarenheterna finns tillgängliga i den tryckta verktygslådan Participate. Riksutställningars roll har, förutom att vara delaktiga i projektets övriga moment och vara en del av styrgruppen och därmed aktiv i strategiska beslut och projektledning, även varit att ansvara för drift, utveckling och underhåll av webbplatsen samt design, formgivning och produktion av den digitala verktygslådan. Vid sidan av kunskapsförmedling via publikationer och digitala kanaler har Riksutställningar under året även vidareutvecklat sitt arbete med att främja utveckling och samverkan genom olika former av UTBILDNINGAR. Dessa projekt kan innefatta allt ifrån att Riksutställningar bidrar till andra huvudarrangörers program, till att i samarbete med en eller flera aktörer göra mer omfattande utbildningsinsatser. Ett exem pel på det förstnämnda är bland annat Utbildningsdygn Västerås som 214 arrangerades av Kulturutveckling konst, Landstinget Västmanland, Västerås konst museum och konstkonsulentverksamheterna i Sörmland, Uppsala och Örebro län i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande, Riksutställningar och Sveriges konstföreningar. Där bidrog Riksutställningar med en internationell föreläsare och en workshop kring medieteknik. En annan insats gjordes i samband med Samlingsforum som arrangerades av Riksan tik varieämbetet i samarbete med Västerbottens mu s eum, Riksutställningar och Riks- 1 Riksutställningar Årsredovisning 214

11 förbundet Sveriges museer på temat ljus i museer där Riksutställ ningar deltog i planering samt med expertis rörande belys ningsfrågor. Även satsningen Lilla museiskolan som arrangerades av ArbetSam i samarbete med Arbe tets museum, Riksutställningar, Sensus, Sveriges mili tärhistoriska arv och Tekniska museet är ett sådant exempel. Utbildningen riktar sig till Sveriges arbets livsmuseer och Riksutställningars roll har där varit att hålla workshops och föreläsningar kring utställ ningsteknik vid sammanlagt fyra olika utbildningstillfällen i Hallstahammar, Uppsala, Varberg och Boden. Löpande ger myndigheten, via exempel vis mail, tele fon och Skype eller på plats på museer och i utställningar, också individuell rådgivning och konsultation. Främst har dessa under 214 rört utställnings- och medieteknik, vandringsbarhet och ljussättning. Riksutställningar Årsredovisning 214 Exempel på en mer omfattande utbildningsinsats är Riksutställningars UTVECKLINGSSAMARBETE MED HDK, Högskolan för Design och Konst hantverk i Göteborg. Samarbetet med HDK innefattar bland annat att Riksutställningar inför 214 års examensutställning gett handledning och praktiskt stöd till studenter samt bistått ansvariga elever i framtagandet av manus och projektplan. Vi har också gett handledning, curato riellt stöd och tekniskt stöd utifrån magisterprogram met Child Culture Design samt hållit föreläs nin gar och workshops om utställningsverksamhet och vandrings utställningar med fokus på bud skap och poli tik inom Designprogrammet på grundnivå (kandidat). Den mest omfattande delen av sam arbetet är dock den gemensamma högskolekursen Critical Exhibition Studies: object/nonobjects där Riks utställningar för andra året i rad genomfört en hög skolekurs inom ämnesområdet utställning med fokus på utställnings design och mötet med curering. 18 studenter genom förde kursen, som består av praktiska och teoretiska övningar, studiebesök och möten. Hälften av student erna var professionella utställningsaktörer och hälften var studenter på magisternivå inom design, konst och arkitektur. Alla genomförde ett individuellt arbete och sam tliga examinerades. Studiebesök skedde på Vanda lorum, Bergman Center, Röhsska museet, Världskulturmuseet, Göteborgs Konstmuseum med flera institu tioner. Internationella gästlärare var bland andra Jona Piehl från St Martins, Caroline Hobkinson, konstnär, Rune Gade från Köpenhamns konst- och kulturinstitution och Uwe Brückner från Atelier Brückner. Det långsik tiga målet var att främja utvecklingen av utställnings mediet genom att höja kunskapsnivån bland studenter som längre fram kan förväntas ha uppdrag och anställ nin gar på bland annat museer och konsthallar. För att främja den samtida konstens utveckling och spridning i landet har myndigheten under 214 i sam arbete med Sveriges Konstföreningar, Sensus Studieförbund och Kulturutveckling Gävleborg (tidigare Länskultur Gävleborg) även arrangerat SAMTIDS KONSTUTBILDNINGEN Samtidskonst, publik & arrangörskap en utbildning för konstföreningar. Syftet med samtidskonstutbildningen har varit att höja kvaliteten på de utställningar och projekt med samtidskonstinriktning som produceras av landets konstföreningar. Utbildningen var uppdelad i två block i början respektive slutet av året med projekt arbete däremellan. De 18 uttagna kursdeltagarna som alla kom från olika konstföreningar har erbju dits föreläsningar, studiematerial och grupparbeten kring: Vad är samtidskonst?, Att kurera och koncept utveckla, Samarbeten och kollektiva processer, Finansiering, Publikt arbete och marknadsföring samt Genomförande och Utvärdering. I samband med det avslutande utbildningsblocket fick studenterna också ta del av varandras redovisningar och lärdomar från projektarbetet samt planera inför uppstarten av de studiecirklar som studenterna nu i samarbete med Sensus ska hålla för andra utställare. Som ett delprojekt finansierat av Kulturbryggan möjliggjordes i samband med utbildningen även ett samarbete mellan tre nyut examinerade curatorer och de deltagande konst föreningsmedlemmarna där de förstnämnda funge rade som coacher och handledare till deltagarna inför och under deras projektarbeten. Förutom att i verksamheten prioritera den samtida konsten ska myndigheten även fokusera på målgrupperna barn och ungdomar. Det har, utöver att det funnits med som prioriteringar i arbetet med tidigare nämnda projekt såsom Spana, Almedalsveckan och flera av Armkroksresorna, också lett till satsningen LJUSLABB FÖR BARN. För de deltagande barnen är det en interaktiv workshop för lustfyllt lärande om ljusfenomen, färger, rum, livet, världen och jaget. För Riks utställningar och samarbetsparterna Göteborgs- Operan, Christina Vildinge och White, med stöd av Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, Göteborgs Slöjdförening och den lokala arran - gören Blå Stället i Angered är Ljuslabb för barn ett publikt och konstnärligt utforskande av met od er för barns lustfyllda kunskapsutveckling. Metoder för interaktivt lärande, som sammanfogar intellekt och fantasi, konst och vetenskap. Ett projekt som bygger på barnens lustfyllda upplevelser, som involverar, 11

12 12 Riksutställningar Årsredovisning 214

13 skapar nyfikenhet, väcker intresse och utmanar föreställningsförmågan. Den kunskapsresa som barnen, som alla varit mellan sex och nio år, fått ta del av ligger också till grund för arbetet med en framtida stationär eller mobil utställning om ljus. Ett annat projekt med fokus på barn och unga har varit ett PILOTPROGRAM FÖR TV i samarbete med Utbild ningsradion, UR och Mölndals stadsmuseum. Pilotprogrammen är ett sätt för Riksutställningar och parterna att utforska nya metoder och kanaler för att engagera och attrahera nya ungdomar samt att lyfta fram ungdomar som kunskapsbärare och visa på för delarna med flerspråkighet vid förmed ling av innehåll. Utgångspunkt för pilotprogrammet var basutställningen Öppna magasinet på Mölndals stadsmuseum och språken som ungdomarna talade var arabiska, somaliska, persiska och svenska. Prog rammen redi geras nu av UR och planeras att visas på Kunskapskanalen under 215. De kommer även fin - nas tillgängliga på UR Play och eventuellt som undervisnings ma terial på skolor knutna till UR:s nätverk. Utforskandet av film som metod för berättande av och med barn och unga skedde också i anslutning till att Kalmar läns museum visade vandringsutställningen RESAN FRAM OCH TILLBAKA. Utställningen som vänder sig till barn i åldrarna 6 11 år är dels en resa i den svenska naturen, dels en resa över tid, från morgon till natt och från forntider till fram tider samt dels från jordens kärna till rymden. I de konstnärliga miljöerna, som också blev filmen Barn gillar films scenografi, har besökare fått klättra och upp täcka gömda väggmålningar, besöka den excentriska konstnärens och samlarens rum, uppfinna verktyg, resa framåt i tiden och mycket mer. Här samsas det senaste inom digital spelteknik och media med veten skapliga tolkningar och spännande berättelser från forntidsoch framtidsexperter. Resan fram och tillbaka är producerad av Riksutställningar och Statens historiska museum i samarbete med Institutet för Framtids studier. Utställningen har under 214 be sökt tre turnéorter, Teknikens hus i Luleå, Bohusläns Museum i Uddevalla samt Kalmar läns museum som var sista turnéort. Totalt har mer än 35 personer besökt utställ ningen under året. I Kalmar produ cerade länsmuseet också utställningen Tur och retur på samma tema som Resan fram och tillbaka och de båda utställningarna hade gemensam invig ning. Ett av 214 års särskilda uppdrag var enligt Regleringsbrevet att utifrån en global omvärldsanalys och Riksutställningar Årsredovisning 214 kartläggning visa på möjligheterna för den svenska museisektorn att utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige. Riksutställningars strategi för arbetet med MUSEERNA OCH MÅNGFALDEN har varit att utifrån internationella erfaren heter och exempel visa dels hur svenska museer kan stödja ett hållbart samhälle genom att motverka eller överbrygga samhälleliga utmaningar samt dels hur den svenska mångfalden i sig kan ge museerna möjlighet att bredda och utveckla sin verksamhet med bland annat nya perspektiv, nya former av deltagande och en bredare kompetens. Resultatet blev bland annat en skriftlig rapport som finns tillgänglig på svenska och engelska i digital och tryckt version. Ansvarig utredare har vid tre olika tillfällen (i Stockholm, Linköping och Visby) presenterat resultatet för sammanlagt ca 35 personer verksamma inom utställningsområdet. Vidare har sju rundabordssamtal om museernas roll och utveckling i det mång kulturella Sverige genomförts. Under samtalen har totalt ca 7 museichefer från hela landet mött experter inom olika frågor som rör mångfald. Utifrån arbetet med Museerna och mångfalden har Riksutställningar utvecklat flera samarbetsprojekt med bland andra Kalmar läns museum och Arbetets museum i Norrköping som kommer att fortsätta under 215. Över 1 1 tryckta rapporter har hittills delats ut och den digitala versionen har laddats ner 54 gånger under perioden 1 november till 31 december 214. Digitala rapporter har även skickats ut till kulturråd och ambassader, nationella museikontakter och i olika nätverk där den övervägande majoriteten av den feedback som kommit in har varit mycket posi tiv till innehållet och på vilket sätt det presente - ras. Rapporten har även varit omnämnd och recenserad i exempelvis DN, SvD, Sveriges radio, SVT, och genom TT även en lång rad lokala nyhetskanaler runt om i landet. Utifrån resultatet av ett särskilt uppdrag i myndighetens Regleringsbrev för budgetåret 212 om KVALITATIVA PUBLIKUNDERSÖKNINGAR har Riksutställningar tillsammans med centralmuseerna Flygvapenmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Medelhavsmuseet, Moderna Museet, Naturhistoriska Riksmuseet, Sjöhistoriska museet och Galärvarvet, Skansen, Tekniska museet och Vasamuseet samt samarbetsparten Myndig heten för Kulturanalys under året även genomfört en empirisk studie av en enhetlig metod för jämförbara mätningar av hur museibesökare upplever kvaliteten. Studien har inneburit att två 13

14 personer under en sexmånadersperiod har genomfört enhetliga publik undersökningar hos de medverkande museerna. Syftet är att höja kvaliteten på den besöksstatistik som samlas in så att denna i högre grad kan stödja museer i arbetet med måluppföljning och beslut som rör verksamhetens utveckling. Pilotstudien har gett Riksutställningar och de medverkande museerna en chans att testa vilka frågor som fungerat och vilka som visat sig vara svårare att få svar på. Som exempel kan nämnas att några parter var tveksamma till att ställa frågor om besökares ursprung. Bara två av totalt personer angav dock att de föredrar att inte svara på den frågan. Studien har även lett till insikter som rör vikten av att besökare blir sedda och att museer pratar med sina besökare om deras upplevelser. Flera andra museer har under året som gått även hört av sig till Riksutställningar och visat intresse för att börja använda samma kvalitativa metod och diskussioner har förts med Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) för att se om metoden kan utvecklas och anpassa för fler typer av museer. Resultatanalys och framtida behov Arbetet med strukturerad och fokuserad omvärldsbevakning och omvärldsanalys har varit fortsatt avgörande, inte bara för att se och förstå vilka utmaningar och möjligheter utställningsområdet står inför utan även för att finna sätt att möta dem. Nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik! har under året gått ut till ca 3 7 prenumeranter, vilket motsvarar mer än en dubblering av antalet prenumeranter sedan 213. Varje brev öppnas i genomsnitt av drygt 3 procent av mottagarna och antalet klick per brev varierar mellan 4 och 6. I en läsarundersökning från januari 215 svarar 85 procent av respondenterna ja på frågan om de skulle rekommendera andra att läsa Spana!, och 87 procent att de skulle rekommendera andra att läsa Spana Teknik!. Även Armkroksresorna har, enligt medresenärerna, lett till att de både som individer och sina respektive organisationer har haft nytta av den nya kunskap som resorna gett. Resorna uppges ha bidragit till konkret förändring av organisationernas verksamheter, exempelvis genom nya samarbeten och strategiprocesser. Flera personer berättar också att resorna har stärkt dem i sitt yrkesutövande. Några kommentarer är: Det blev min karriärs kanske viktigaste resa, Resan har både utvecklat och synliggjort min kompetens, samt Jag har en större inblick i hur saker funkar på andra ställen i världen, och dessutom kan jag dela med mig av alla kontakter vidare, och det känns väldigt fint att kunna tillföra det till mina kollegor och nätverk här hemma. En utvecklingspotential är att uppmuntra fler mindre organisationer att söka armkroksresor, att tydligare koppla resorna till myndighetens övriga pågående projekt och prioriteringar, samt att hitta en form för motsvarande resor inom landet. En möjlig sådan prioritering skulle, baserat på behov som kommit upp under året, vara att titta närmare på hur utställningar kan nå ut till nya rum och hur platser som tidigare varit svårtillgängliga på så sätt kan tas tillvara, levandegöras och brukas. De guideböcker, rapporter och övriga publikationer som nu finns tillgängliga verkar fungera väl för målgruppen. Riksutställningar kommer under 215 undersöka möjligheten att koppla handböckerna till pågående utbildningsinsatser, där de då fungerar som kurslitteratur, för att på så sätt fördjupa kunskapen ytterligare. Flera av de lite större utbildnings- och utvecklingsprojekten såsom exempelvis Timecase, Utvecklingssamarbetet med HDK och uppdraget rörande Museerna och mångfalden är ännu mycket svåra att utvärdera vilken effekt de haft på svensk musei- och utställningssektor. De externa utvärderingarna och deltagaruppföljningarna är å ena sidan mycket positiva till projekten, de olika aktiviteterna och resultatet och flera tror också att deras deltagande kommer leda till utveckling för den egna institutionen. Student - erna vid utbildningarna som genomförs i sam arbete med HDK har återkommit till kursledare och berättat att de nu arbetat med frågeställningar, metoder och processer med sin egen personalgrupp vid museet som de lärt sig genom kursen eller att de anlitat föreläsare från kursprogrammet. Å andra sidan, när utveckling sker är det sällan en aktivitet eller faktor som ensam ligger bakom. Utveckling bygger, precis som kunskapande på något kumulativt och kan vi då verkligen säga att det var just vårt projekt som gav den slutgiltiga effekten? Genom Samtidskonstutbildningen som bygger på idén om att utbilda utbildare hoppas vi dock kunna se ringar på vattnet redan 215, då flera av dem går ut och håller egna kurser. Deltagarna har i utvärderingarna också över - vägande varit väldigt positiva och angett att de genom aktiviteten höjt sina kunskaper, fått inspira - tion och skapat nya samarbeten. 81 procent av deltagarna svarade bra eller mycket bra på frågan om hur man upplevde utbildningen som helhet. Arbetet med museer och mångfald ser vi ett stort behov av att 14 Riksutställningar Årsredovisning 214

Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet

Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet Sammanfattning Regeringen har gett Riksutställningar i uppdrag att

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer