Medquiz Sinne VT 2013 MEDQUIZ. T3 Sinne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medquiz Sinne VT 2013 MEDQUIZ. T3 Sinne"

Transkript

1 MEDQUIZ T3 Sinne MEDQUIZ... 1 Hörsel & balans A&P... 2 Hörsel & balans Patologi... 3 Syn A&P... 4 Syn Patologi... 5 Lukt & smak

2 Hörsel & balans A&P Vad kallas hinnlabyrintens tre komponenter? Båggångarna, vestibulen och hörselsnäckan. Två muskler fäster till ossiklarna. Vad kallas de och vilka nerver styr dessa? Vilken reflex utgör de? m tensor tympani, trigeminus. m stapedius, facialis. De skyddar innerörat från oljud via den akustiska reflexen. Vilket tillstånd är associerat med pares av m stapedius? Förklara varför. Hyperakusi m stapedius dämpar normalt vibrationer skapade av stapes på ovala fönstret. Ifall den funktionen upphör att fungera får man onormalt hög ljudkänslighet. Vilken funktion har det runda fönstret? Det är flexibelt och ger med sig när stapes skapar en tryckvåg genom ovala fönstret så perilymfan kan röra sig. Förklara hur ljudvågor av olika frekvenser kan uppfattas olika i hörselsnäckan. Basilarmembranets komposition förändras i dess förlängning och de olika segmenten är stämda efter specifika frekvenser. Basalt är membranet styvt & smalt där uppfattas högfrekventa ljud. Motsatt ordning gäller apikalt där uppfattas lågfrekventa ljud eftersom membranet där är mer flexibelt och bredare. Vad är auditoriska cortex tonotopiska karta för något? Övre temporala vindlingen processerar ljud av olika frekvenser på olika platser beroende på ljudets frekvens. Generellt kan man säga att lågfrekventa ljud aktiverar främre delen och högfrekventa ljud den bakre delen. Förklara fysiologin bakom signaltransduktionen från ljudvåg via hörselsnäckan till nervimpuls i spiralgangliet. När ljudvågor får basilarmembranet att vibrera kommer hårcellernas stereocilier röra sig och öppna mekaniskt styrda K + kanaler. K + inflöde från endolymfan depolariserar hårcellen och öppnar spänningskänsliga Ca 2+ kanaler. [Ca 2+ ] utlöser neurotransmission till sensoriska neuron med cellkroppar i spiralganglierna. Beskriv banan och hållplatserna för nervsignalens fortplantning från spiralgangliet till primära auditiva cortex. Från spiralgangliet går axon via hörselnerven till hörselkärnorna i hjärnstammen. Därifrån går korsade och okorsade axon till de övre olivkärnorna som lokaliserar ljudets ursprung. Därifrån löper nya axon till de nedre fyrhögarna, och sedan vidare till de inre knäkropparna i thalamus där omkoppling sker till primära AC. Vad kallas vestibulens två delar? Vad kallas dess funktionella enhet och överliggande membran? Ovala och runda hinnsäcken (utriculus & sacculus). Makula. Otolitiskt membran. Vilken sorts acceleration registrerar vestibulen? I vilket plan aktiveras ovala respektive runda hinnsäcken? Den registrerar huvudets läge och linjär acceleration. Utriculus i horizontalplan, sacculus i vertikalplan. Var i båggången finns den funktionella enheten? Vad kallas den och massan som täcker denna? Ampulla. Crista. Cupula. Vilken sorts acceleration registrerar båggångarna? I vilka plan aktiveras de olika båggångarna? De registrerar acceleration i tre rotationsplan. Främre & bakre i vertikalplan, laterala i horizontalplan. Beskriv nervimpulsbanan hos den vestibulo-spinala reflexbågen och ange vad den har för funktion. Hårceller i båggångarna och hinnsäckarna aktiverar neuron som går via balansnerven till balanskärnorna. Därifrån löper nya axon nedför vestibulo-spinala banan för reflexiv motorisk kontroll av posturala muskler. Reflexen reglerar kroppshållningen så att man inte trillar omkull om man står på ett lutande plan, t ex. Balansen regleras inte bara via balansorganet. Ange tre andra sensoriska system av betydelse. Syn, proprioception (t ex nacke, vader) och känsel i fotsulorna. Vilken funktion har den endolymfatiska säcken? Tryckreglering via dränage av endolymfa. Åt vilket håll slår en fysiologisk nystagmus vid rotatorisk acceleration åt höger? Vänster. Hör vestibularisganglierna till det perifera eller centrala nervsystemet? PNS ganglier finns i PNS, kärnor finns i CNS. Vilken hinnsäck ligger närmast båggångarna och kallas även tangoorganet? Utriculus. 2

3 Hörsel & balans Patologi Var i örat finner man orsaken till hörselnedsättning av konduktiv respektive sensorineural karaktär? Konduktiv: yttre hörselgången, trumhinna, mellanöra. Sensorineural: cochlea eller hörselnerven. Vad är presbyacusis? Vilka fysiologiska förändringar sker i kroppen av sjukdomen? Det är en åldersrelaterad hörselnedsättning. Innerörats hårceller och neuron i hörselnerven degenererar. Primära hörselcentrum förändras också med ålder och medför inte sällan perceptuella och kognitiva problem. Presbyacusis kan indelas i tre kategorier beroende på hur sjukdomen manifesteras. Beskriv dessa kategorier. Sensorisk Mest uttalad hörselnedsättning för höga frekvenser, relativt bra talförståelse. Neural Relativt dålig talförståelse. Metabol Jämn hörselnedsättning över hela frekvensregistret. Var i hörselapparaten kan man förvänta sig histopatologiska förändringar vid sensorisk presbyacusis? Basalt i cochlean, där ju högra frekvenser uppfattas. Vilken undersökningsmetod används till att mäta hörseln? Hur kan sensorisk presbyacusis påvisas av det? Tonaudiogram. Typiskt dalande mönster från låga till höga registret då ju höga frekvenser uppfattas sämre. Hur ser symptombilden ut vid otoskleros? Progredierande hörselnedsättning, ofta bilateralt. Tinnitus och vertigo kan också yttra sig i sjukdomen. Vilka histopatologiska förändringar sker vid konduktiv & sensorineural hörselnedsättning orsakat av otoskleros? Sklerotiskt nyben bildas i mellan- och innerörat. I 90% av fallen stelnar ossiklarna och ovala fönstret och medför så konduktiv hörselnedsättning. Benlabyrinten kan också drabbas och ge sensorineural hörselnedsättning. Vilket frekvensintervall drabbas av otoskleros? Lågfrekventa ljud påverkas ofta först, högfrekventa senare. Vad är Ushers syndrom? Beskriv de tre kliniska varianterna av sjukdomen. En grupp ärftliga sjukdomar som drabbar barnets syn-, hörsel- och balanssinne. Typ I Medfödd allvarlig hörsel- & balans nedsättning. Försämrad syn innan tonåren. Typ II Medfödd måttlig hörselnedsättning. Normal balans. Försämrad syn under tonåren. Typ III Progressiv hörsel- & balansnedsättning. Försämrad syn innan tonåren. Vad är den kliniska termen för kristallsjuka? Vad innebär sjukdomen och hur kan den yttra sig? Benign paroxysmal lägesyrsel. Det är dislokation av otoliter från utriculus till båggångarna, ofta den bakre. Gravitation trycker otoliten på endolymfan likt kolven i en motorcylinder och ger en övergående yrselkänsla. Definiera kort begreppet vestibulär pares och ange hur sjukdomen typiskt yttrar sig. Ett akut avbrott eller reduktion av signaltrafiken i ena vestibularisnerven som ger sidoskillnad i viloaktivitet och simulerar på så sätt rotationsrörelse. Ger upphov till rotatorisk yrsel och nystagmus. Hur ser ett typiskt vestibulärt nystagmusmönster ut? Härled ditt svar från Alexanders lag. Ögat slår från den sjuka sidan, ökar amplitud i den snabba fasens blickriktning och minskar vid fixation. Ange en annan benämning för Mb Ménière och beskriv patogenes för sjukdomen. Endolymfatisk hydrops. Överproduktion eller avflödeshinder i endolymfatiska säcken ger övertryck i innerörat. Tryckökningen skadar hårceller och skapar bristningar i Reissner s membran så att peri- & endolymfa blandas och ger så tillfälliga avbrott i hårcellsaktivitet. Sjukdomen drabbar både hörsel- och balanssinnet. Vilka symptom är typiska för Mb Ménière? Fluktuerande hörselnedsättning och tinnitus med episodisk rotatorisk yrsel. Yrseln är i början övergående, men symptomen blir gradvis bestående med permanent hörselnedsättning, tinnitus och yrsel av varierande grad. Debuterar Mb Ménière oftast uni- eller bilateralt? Vilket frekvensintervall försämras gällande hörseln? Unilateralt. Basregistret (låga frekvenser). Hur uppkommer sekretorisk otit? Sjukdomen innebär dysunktion i tuba auditiva som leder till tryckutjämningsproblem i mellanörat. Undertryck utvecklas som följd och gör mellanörat vätskefyllt, vilket i sin tur påverkar trumhinnan så att hörseln försämras. Sekretorisk otit är ofta förknippad med andra predisponerande sjukdomstillstånd. Kan de ge några exempel? Sekretorisk otit förekommer ofta efter akut mediaotit eller i samband med övre luftvägsinfektioner eller allergi. Varör drabbar sekretorisk otit barn i synnerlighet? Hos barn är örontrumpeten kortare, trängre och mer horizontell lagd än hos den vuxna individen. Vilka typiska symptom förekommer vid sekretorisk otit? Lockkänsla och nedsatt hörsel, eventuellt bubblande ljud i örat. Vilka kliniska undersökningsfynd kan man göra vid en typisk sekretorisk otit? Trumhinnan är indragen, har gul eller grå färgton och dess rörlighet är reducerad vid pneumatisk otoskopi. 3

4 Syn A&P Ange de extraokulära musklerna och deras innervering. RS, RM, RI, OI CNIII; OS CNIV; RL CNVI. Vilka blodkärl försörjer näthinnans in- & utsida och varifrån har dessa kärl sitt ursprung? a centralis retina (insida) & ciliarartärerna (utsida), som får sin försörjning från arteria ophthalmica. Ange de olika lagren man kan se i ett histologiskt snitt genom ögat från fotoreceptor till synnerv. Tappar & stavar, yttre kärnlagret, yttre plexiformlagret, inre kärnlagret, inre plexiformlagret, ganglionceller. Vilken sorts syn ger tappar respektive stavar upphov till? Vilka tre sorters tappar finns? Tappar (blå, gröna & röda) ger fokus och färgseende i starkt ljus. Stavar ger gråskalig syn i svagt ljus. Varför har vi en s k blind fläck i vårt synfält? Vid opticus utträde i ögat finns varken tappar eller stavar. Fovea centralis är en fördjupning i macula lutea. Varför finns den där? Hur ser cellkompositionen ut där? Där är skarpseendet. Endast tappar, de bipolära cellerna och ganglioncellerna är i periferin istället för ovanpå. Vad består fotopigmentet rhodopsin av? Opsin & retinal. Varför är det bra att äta morötter för synens skull? Morötter innehåller betakaroten som kroppen omvandlar till A-vitamin. Retinal är ett vitamin A-derivat. Beskriv förenklat stavens fototransduktion. I mörker cgmp-beroende Na + kanaler är öppna och håller fotoreceptorn delvist depolariserad (-40mV). Spänningskänsliga Ca 2+ kanaler hålls öppna och tillåter inhibitorisk neurotransmission. I ljus 11-cis-retinal isomeriseras till all-trans-retinal. Opsin aktiveras. Opsin aktiverar enzym som bryter ned cgmp. cgmp-beroende Na + kanaler stängs. Minskat Na + inflöde hyperpolariserar cellen, spänningskänsliga Ca 2+ kanaler stängs. Inhibitorisk neurotransmission upphör, receptorpotential bildas i bipolära cellen. Beskriv förenklat retinoidcykeln. I ljus isomeriseras 11-cis-retinal till all-trans-retinal, dissocierar från opsin och träder in i RPE fotopigmentet bleks. Cis-retinal återbildas, träder in i fotoreceptorn och associerar åter till opsin fotopigmentet regenererar. Vad är mörka strömmen? Det passiva inflödet av Na + som delvis depolariserar fotoreceptorn då den inte absorberar ljus. Vad menas med att en stav mättas, och vad är syftet med det i dagsljus? En fullständig hyperpolarisering av staven som sker i dagsljus för att inte störa tappsynen. Vad innebär shedding i fotoreceptorn? Fotoreceptorns yttre segment av skivor byts kontinuerligt ut. De apikala skivorna fagocyteras av pigmentepitelet medan nya fylls på basalt. Ungefär en tiondel byts ut varje dag. Cornea & linsen är avaskulära. Hur får de ändå adekvat näringstillförsel? Via kammarvätskan. Beskriv var kammarvätskan bildas, hur den färdas och var avflödet sker. Kammarvätskan bildas av ciliarkropparna och flödar från den bakre kammaren, mellan linsen och iris, för att sedan träda genom pupillen till den främre kammaren. Därifrån dräneras vätskan genom Schlemms kanal. Nämn åtminstone tre funktioner hos det näthinnans pigmenterade epitel. (1) Fagocyterar fotoreceptorernas yttersegment - shedding ; (2) Absorberar skingrat ljus för bättre synskärpa; (3) Bildar blod-retina-barriär; och (4) förser fotoreceptorerna med transport av näring & metaboliter. Beskriv synbanans väg från retina till syncortex och ange även lins-, pupill- och den extraokulära reflexbågen. Från ganglionscellerna går axon via opticus och genom chiasman, där vissa korsar över och andra inte, till tractus opticus varav c:a 90% bildar synaps i thalamus yttre knäkroppar. Därifrån går axon via synstrålningarna till primära synbarken. Tractus opticus resterande 10% passerar knäkropparna och bildas synaps i (1) de övre pyramidhögarna som styr extraokulära reflexer och (2) de pretektala kärnorna som styr lins- & pupillreflexen. Beskriv nervimpulsbanan hos den vestibulo-okulära reflexbågen, och ange vad den har för funktion. Hårceller i rotationriktningens båggångar aktiverar neuron som går via balansnerven till balanskärnorna. Därifrån överkorsar nya axon till abducenskärnan på motsatt sida. Från abducenskärnan löper nya axon till: (1) RL ipsilateralt via abducens och (2) okulomotoriuskärnan kontralateralt, därifrån via okulomotorius till RM. Dessa muskler aktiveras, de i motsatt rotationsriktning inhiberas. Reflexen ger en fast bild på retina vid rörelse. Beskriv retinas tre ganglioncelltyper: vilka kontaktar de, var då, och vilken information förmedlar de? P-cell till parvo-, stavsyn; M-cell till magno-, röd-grön tappsyn; non-m-non-p cell till konio-cellager, blå tappsyn. Samtliga synapser bildas i thalamus yttre knäkroppar. Cellerna svarar på kontrast- och färgförändringar. 4

5 Syn Patologi Vad är hyposvagma? Vad är kemos? Vad är epifora? Vad är hyperemi? Vad är mios? Vad är mydriasis? Blödning under bindhinna. Svullen bindhinna. Tårflöde. Lokalt ökad blodmängd. Liten pupill. Stor pupill. Hur är ögats form och var i förhållandetill näthinnan är synbildens fokalpunkt vid myopi respektive hyperopi? Myopi: avlångt öga, fokalpunkt framför retina. Hyperopi: avsmalnat öga, fokalpunkt bakom retina. Vad är retinitis pigmentosa för sorts sjukdom? En grupp ärftliga degenererande sjukdomar som drabbar fotoreceptorerna och ger progressiv synnedsättning. Varför kan termen RP uppfattas som missvisande? Sjukdomen är inte associerad med inflammation. Cellerna dör i apoptos. Ange de tidiga och senare symptomen som typiskt uppträder i RP och förklara varför det sker i den ordningen. Stavarna drabbas tidigt och ger symptom som nattblindhet, ökad bländningbenägenhet och nedsatt perifersyn. Tapparna drabbas senare, vilket drabbar skärpan och färgseendet. Till slut försämras även centralseendet. Hur kan RP manifesteras morfologiskt vid en ögonbottensundersökning? Blek papill, avsmalnande kärl och migrering av pigment från pigmentepitelet som bildar mörka fläckar. Vilka histopatologiska förändringar sker i fotoreceptorn i RP? Fotoreceptorns yttersegment kortas successivt ned innan den dör i apoptos. Vilken ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till blindhet hos des äldre befolkningen i västvärlden? Makuladegeneration. Beskriv makuladegeneration (AMD) och de två typer som finns. Det är en åldersrelaterad degenerativ ögonsjukdom som drabbar fotoreceptorerna och ger gradvist försämrad centralsyn. Sjukdomen orsakas av drusenbildning mellan Bruchs membran & RPE som stör näringstransporten från åderhinnan till RPE. I c:a 10% av fallen är sjukdomen blöt, och kallas så eftersom nya kärl bildas i åderhinnan. Kärlen läcker plasma och blod och skadar näthinnan. Symptomen vid blöt AMD är därför ofta plötsliga och uttalade. I de resterande 90% av fallen kallas sjukdomen torr, eftersom inget läckage sker. Istället degenererar det pigmenterade epitelet och medför så med tiden gradvis förlust av fotoreceptorer. Symptomen vid torr AMD är därför långsamt tilltagande och inte lika uttalade som vid blöt. Vilka symptom uppträder typiska vid torr respektive blöt makuladegeneration? Torr Försämrad synskärpa och nedsatt färgseende. Blöt Försämrad synskärpa och nedsatt färgseende, ofta med central skotom och förvrängd syn. Vad är presbyopi? Hur yttrar sig fenomenet hos en drabbad? En åldersrelaterad ögonsjukdom där linsen gradvis förlorar sin elasticitet och därmed förmågan att fokusera. Problem uppstår att få in god fokus på fina detaljer eller objekt nära intill ögat, t ex vid läsning. Beskriv katarakt. Vad kan orsaka det. Hur behandlas det? Katarakt, eller grå starr, är en ögonsjukdom som gör att linsen grumlas. Det är vanligen åldersrelaterat, men kan även orsakas av t ex skador från kemiska ämnen, trauma, strålning, eller till följd av andra sjukdomar. Katarakt kan behandlas med operation, där man ersätter linsen i ögat med en konstgjord lins. Ange några vanliga symptom vid katarakt. Grumlig syn och behov av mer ljus för att se. Man bländas lätt och ser dubbelt för att linsen bryter ojämnt. Berätta kort om glaukom och vilka symptom som är associerade med dess trång- & öppenvinkelvariant. Ögonsjukdom som skadar opticusnerven. Ofta förknippad med förhöjt intraokulärt tryck till följd av helt eller delvist blockerad kammarvinkel vid perifera iris, så att kammarvattnet inte kan rinna genom Schlemms kanal. Beroende på om vinkeln blockeras helt eller delvis kallas sjukdomen trångvinkel- eller öppenvinkelsglaukom. TVG Akut tillstånd, plötsligt ökat tryck i ögat. Symptom: glorior kring ljuskällor, grumlig syn, värk, illamående. ÖVG Långsamt och obemärkt ökar det intraokulära trycket och skadar opticus. Synfältet krymper gradvis. Beskriv två andra typer av glaukom än de ovan nämnda. Sekundär glaukom Tryckstegringen orsakas av en annan bakomliggande orsak, t ex trauma eller infektion. Normaltrycksglaukom Opticusnerven skadas trots att det intraokulära trycket är normalt. Orsaken är okänd. Vilka kliniska fynd kan man göra när man träffar en patient med glaukom? Synnervsatrofi syns med ögonbottenundersökning som ökad urgröpning (exkavation) av synnervspapillen. Akut intraokulär tryckstegring gör senhinnan blodsprängd (stasinjektion), hornhinnan grå, pupillen ljusstel, och främre kammaren grund. Ökat introkulärt tryck eller tryckskillnad mellan ögonen är också typiska fynd. Röda ögat kan manifesteras på olika sätt. Ange tre typer av injektioner med minst en associerad ögonsjukdom. Konjunktival injektion konjunktivit. Pericorneal injektion keratit, irit. Stasinjektion trångvinkelsglaukom. Vilken typ av ögonsjukdom kan strålningsskador ge upphov till? Vad kallas dessa skador i folkmun? Fotokeratit. Snöblindhet eller svetsblänk. 5

6 Kan du komma på några orsaker till keratit? Infektion (virus, bakterie, svamp); strålning (snöblindhet, svetsblänk); A-vitaminbrist; dålig kontaktlinshygien. Hur kan keratit orsakat av bakterieinfektion typiskt yttra sig? Grumling där infektionen sitter, hypopyon, pericorneal injektion, smärta och fotofobi. Vilka ögonsjukdomar kan orsaka synechi? Vilken annan vanlig ögonsjukdom kan synechi ge upphov till? Trauma, irit eller uveit. Synechi kan hindra flödet av kammarvatten och på så vis leda till glaukom. Vad är irit och vad kan orsakar det? Inflammation i regnbågshinnan pga t ex trauma, infektion, tumör eller autoimmun reaktion. Vilka kliniska undersökningsfynd kan man göra vid en typisk irit? Ytlig smärta, pericorneal injektion, mios, oregelbunden och ljusstel pupill, synechi, fotofobi. Med oftalmoskop kan man se en ljusväg i främre kammaren som uttryck för utfällningar i kammarvattnet och hornhinnans insida. Hur kan man göra ett enkelt diagnostiskt test för att undersöka ifall en patient har irit i ena ögat? Om man täcker för det sjuka ögat och belyser det friska uppkommer smärta i det övertäckta sjuka ögat. Vad är synechi? Sammanväxning mellan regnbågshinna och antingen lins (bakre synechi) eller hornhinna (främre synechi). Vad kallas även bindhinnekatarr, och vad är det? Konjunktivit, inflammation i ögats bindhinna. Konjunktival injektion, kemos, epifora, subtarsala knottror. Olika typer av konjunktivit identifieras lättare ifall man observerar hur ögats sekret ser ut. Ge några exempel. Bakterier ger varigt, virus vattnigt, allergi trådigt. Diabetesretinopati kan kategoriseras efter olika stadier i sjukdomsförloppet. Ange några exempel. Non-proliferativ, pre-proliferativ och proliferativ. Hur manifesteras en typisk diabetesretinopati i ögonbotten? Mikroaneurysm, småblödningar, makulaödem, mjuka & hårda exsudat, kärlnybildning (proliferationer). Varför sker proliferaritioner i DRP och vilka allvarliga komplikationer kan det ge upphov till? När cirkulationen försämras till den grad att ögat blir ischemiskt frisläpps vasogena faktorer för proliferering. De nybildade kärlen är sköra och brister lätt. De kan bilda glaskroppsblödning med synnedsättning som följd. Efter läkning kan det bildas ärrvävnad mellan näthinna & glaskropp som på sikt kan orsaka näthinneavlossning. Neovaskulariseringen kan drabba iris och bilda irisrubeos. Det kan öka trycket i ögat och ge sekundär glaukom. Hur ser symptombilden typiskt ut vid diabetesretinopati (DRP)? Sjukdomen hinner ofta avancera och bilda nya sköra kärl i ögonbotten med bibehållen syn tills dessa brister och man får glaskroppsblödning med nedsatt syn som följd. Vid makulaödem får man suddigare syn. Vad är glaskroppsavlossning? Glaskroppen skrumpnar och lossnar från retina. Det är vanligt och sker som ett led i det naturliga åldrandet. Vilka symptom är typiska för glaskroppsavlossning? Flugor, m m som följer med synfältet när ögat rör sig och ljusblixtfenomen. Drabbar oftast ett öga. Glaskroppslossning kan ibland som komplikation ge upphov till en annan, allvarligare ögonsjukdom. Vilken? Näthinneavlossning. Vilka symptom är typiska för näthinneavlossning? Vad antyder symptomen? Ljusblixtar eller en svart ridå som faller ned från något håll i synfältet. Det antyder att retina håller på att lossa. Beskriv näthinneavlossning. Vad kan orsaka det? Mellan vilka cellager sker det? Hur kan det behandlas? Kan orsakas av trauma, stigande ålder, eller till följd av annan ögonsjukdom. Avlossningen sker mellan det pigmenterade epitelet och resten av näthinnan. I spalten samlas vätska så att näthinnan buktar utåt och orsakar nedsatt syn i det drabbade området. Hinnan kan fästas åter med laser- eller kryokirurgi. Vad är makulahål? Vad tror man orsakar makulahål? Ett membran av ärrvävnad bildas på makula och skrynklar ihop sig. Det rynkar näthinnan och ger suddig, deformerad syn. Dragning i näthinnan till följd av glaskroppsavlossning är en trolig orsak. Vilken formförändring sker vid keratokonus? Vilken sorts brytningsfel ger det senare upphov till? Hornhinnan försvagas, tunnas ut och blir toppig. Sjukdomen orsakar myopi och astigmatism. Varför är det svårt att korrigera keratokonus på optiskt vis ifall sjukdomen hunnit progrediera? I svåra fall blir cornea mycket toppig med ärrbildning som följd. Varken linser eller glasögon kan avhjälpa det. Kan du komma på två andra orsaker till hornhinneödem, bortsett från glaukom? Fuchs dystrofi en dysfunktion i hornhinnans epitel, eller som postoperativ komplikation av kataraktoperation. Varför kan cornea transplanteras in utan större tisk för avstötning? Vad avgör om cornea är transplanterbar? Cornea är avaskulär. Hornhinnans inre endotellager måste vara funktionellt eftersom det är vad som upprätthåller vätskebalansen som krävs för att hornhinnan ska vara transparent. 6

7 Lukt & smak Ungefär hur många olika typer av luktreceptorer har vi och hur korrelerar det med antalet lukter vi kan urskilja? Typ tusen receptortyper som var för sig har affinitet till fler än en luktmolekyl som därtill kan kombineras olika. Luktsinnet har en speciell relation med limbiska systemet. Hur då? Luktsinnet är det enda som når limbiska systemet utan att först passera cortex. Beskriv kortfattat signalvägen från luktepitel till primära luktbarken. Luktreceptorn bildar synaps i glomerulus med mitralcellen som går till luktbarken i mediala temporalloben. Luktsinnet består inte bara av olfaktoriusnerven. Vilka andra strukturer är av betydelse? Trigeminus känner av vissa lukter, t ex ammoniak. Vomeronasala organet förnimmer feromoner. Vilka smaker medieras via G-proteinkopplade receptorer respektive jonkanaler? Söt, bitter och umami via G-proteinkopplade receptorer. Salt och sur via jonkanaler. Smaklökar finns formerade i papiller. Ange tre typer av dessa. Svampformiga, blad- och vallgravspapiller. Vilka kranialnerver medierar smakupplevelse, och vilka områden innerverar de? Facialis (CNVII) tungans främre del, glossopharyngeus (CNIX) tungans bakre del, vagus (CNX) svalg & epiglottis. 7

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16 Syn och belysning för äldre i arbetslivet Kunskapsöversikt Rapport 2012:16 Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet Federico Favero, doktorand och ljusdesigner Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet.

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet. 1 DET MEDICINSKA URVALSPROVET 4.5.013 UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller textmaterial, introduktioner till uppgifterna, urvalsuppgifterna och som bilaga

Läs mer

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom One thing I have is that I find it very very extremely incredibly hard to back down when you know I'm

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström är ett välkänt namn inom veterinärmedicinen. Hon är en av våra mest erkända veterinärer inom ögonsjukdomar

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Hälsouniversitetet Linköping Avd för Oto-Rhino-Laryngologi ÖRONPLACERING UNDER TERMIN 7. Typfall 1

Hälsouniversitetet Linköping Avd för Oto-Rhino-Laryngologi ÖRONPLACERING UNDER TERMIN 7. Typfall 1 SEMINARIUM 1 HESHET Typfall 1 35-årig kvinna, icke rökare. Förskolelärare, tre egna barn. Arbetar heltid. Inhalationssteriod behandlad astma sedan några år, i övrigt frisk. Söker på vårdcentralen p.g.a.

Läs mer

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Dnr Dpl 2011/ON076 735 Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Antagen av omsorgsnämnden den 18 april 2011 Innehållsförteckning Mat en del av omvårdnaden...4 Kost och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av engelska MPS föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning Ellinor Wahlund En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning FOI-R--1665--SE ISSN 1650-1942 Ledningssystem Metodrapport Juni 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008

Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Dina ögon För dyr att bota? MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Spridd subventionering för behandling av

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av brittiska MPS-föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 MÅNADENS DIKT VÅRVINDENS RÖST Rinnande droppar från trädens bark viskar att snart kommer våren. Solen lyser på hårdfrusen

Läs mer