Medquiz Sinne VT 2013 MEDQUIZ. T3 Sinne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medquiz Sinne VT 2013 MEDQUIZ. T3 Sinne"

Transkript

1 MEDQUIZ T3 Sinne MEDQUIZ... 1 Hörsel & balans A&P... 2 Hörsel & balans Patologi... 3 Syn A&P... 4 Syn Patologi... 5 Lukt & smak

2 Hörsel & balans A&P Vad kallas hinnlabyrintens tre komponenter? Båggångarna, vestibulen och hörselsnäckan. Två muskler fäster till ossiklarna. Vad kallas de och vilka nerver styr dessa? Vilken reflex utgör de? m tensor tympani, trigeminus. m stapedius, facialis. De skyddar innerörat från oljud via den akustiska reflexen. Vilket tillstånd är associerat med pares av m stapedius? Förklara varför. Hyperakusi m stapedius dämpar normalt vibrationer skapade av stapes på ovala fönstret. Ifall den funktionen upphör att fungera får man onormalt hög ljudkänslighet. Vilken funktion har det runda fönstret? Det är flexibelt och ger med sig när stapes skapar en tryckvåg genom ovala fönstret så perilymfan kan röra sig. Förklara hur ljudvågor av olika frekvenser kan uppfattas olika i hörselsnäckan. Basilarmembranets komposition förändras i dess förlängning och de olika segmenten är stämda efter specifika frekvenser. Basalt är membranet styvt & smalt där uppfattas högfrekventa ljud. Motsatt ordning gäller apikalt där uppfattas lågfrekventa ljud eftersom membranet där är mer flexibelt och bredare. Vad är auditoriska cortex tonotopiska karta för något? Övre temporala vindlingen processerar ljud av olika frekvenser på olika platser beroende på ljudets frekvens. Generellt kan man säga att lågfrekventa ljud aktiverar främre delen och högfrekventa ljud den bakre delen. Förklara fysiologin bakom signaltransduktionen från ljudvåg via hörselsnäckan till nervimpuls i spiralgangliet. När ljudvågor får basilarmembranet att vibrera kommer hårcellernas stereocilier röra sig och öppna mekaniskt styrda K + kanaler. K + inflöde från endolymfan depolariserar hårcellen och öppnar spänningskänsliga Ca 2+ kanaler. [Ca 2+ ] utlöser neurotransmission till sensoriska neuron med cellkroppar i spiralganglierna. Beskriv banan och hållplatserna för nervsignalens fortplantning från spiralgangliet till primära auditiva cortex. Från spiralgangliet går axon via hörselnerven till hörselkärnorna i hjärnstammen. Därifrån går korsade och okorsade axon till de övre olivkärnorna som lokaliserar ljudets ursprung. Därifrån löper nya axon till de nedre fyrhögarna, och sedan vidare till de inre knäkropparna i thalamus där omkoppling sker till primära AC. Vad kallas vestibulens två delar? Vad kallas dess funktionella enhet och överliggande membran? Ovala och runda hinnsäcken (utriculus & sacculus). Makula. Otolitiskt membran. Vilken sorts acceleration registrerar vestibulen? I vilket plan aktiveras ovala respektive runda hinnsäcken? Den registrerar huvudets läge och linjär acceleration. Utriculus i horizontalplan, sacculus i vertikalplan. Var i båggången finns den funktionella enheten? Vad kallas den och massan som täcker denna? Ampulla. Crista. Cupula. Vilken sorts acceleration registrerar båggångarna? I vilka plan aktiveras de olika båggångarna? De registrerar acceleration i tre rotationsplan. Främre & bakre i vertikalplan, laterala i horizontalplan. Beskriv nervimpulsbanan hos den vestibulo-spinala reflexbågen och ange vad den har för funktion. Hårceller i båggångarna och hinnsäckarna aktiverar neuron som går via balansnerven till balanskärnorna. Därifrån löper nya axon nedför vestibulo-spinala banan för reflexiv motorisk kontroll av posturala muskler. Reflexen reglerar kroppshållningen så att man inte trillar omkull om man står på ett lutande plan, t ex. Balansen regleras inte bara via balansorganet. Ange tre andra sensoriska system av betydelse. Syn, proprioception (t ex nacke, vader) och känsel i fotsulorna. Vilken funktion har den endolymfatiska säcken? Tryckreglering via dränage av endolymfa. Åt vilket håll slår en fysiologisk nystagmus vid rotatorisk acceleration åt höger? Vänster. Hör vestibularisganglierna till det perifera eller centrala nervsystemet? PNS ganglier finns i PNS, kärnor finns i CNS. Vilken hinnsäck ligger närmast båggångarna och kallas även tangoorganet? Utriculus. 2

3 Hörsel & balans Patologi Var i örat finner man orsaken till hörselnedsättning av konduktiv respektive sensorineural karaktär? Konduktiv: yttre hörselgången, trumhinna, mellanöra. Sensorineural: cochlea eller hörselnerven. Vad är presbyacusis? Vilka fysiologiska förändringar sker i kroppen av sjukdomen? Det är en åldersrelaterad hörselnedsättning. Innerörats hårceller och neuron i hörselnerven degenererar. Primära hörselcentrum förändras också med ålder och medför inte sällan perceptuella och kognitiva problem. Presbyacusis kan indelas i tre kategorier beroende på hur sjukdomen manifesteras. Beskriv dessa kategorier. Sensorisk Mest uttalad hörselnedsättning för höga frekvenser, relativt bra talförståelse. Neural Relativt dålig talförståelse. Metabol Jämn hörselnedsättning över hela frekvensregistret. Var i hörselapparaten kan man förvänta sig histopatologiska förändringar vid sensorisk presbyacusis? Basalt i cochlean, där ju högra frekvenser uppfattas. Vilken undersökningsmetod används till att mäta hörseln? Hur kan sensorisk presbyacusis påvisas av det? Tonaudiogram. Typiskt dalande mönster från låga till höga registret då ju höga frekvenser uppfattas sämre. Hur ser symptombilden ut vid otoskleros? Progredierande hörselnedsättning, ofta bilateralt. Tinnitus och vertigo kan också yttra sig i sjukdomen. Vilka histopatologiska förändringar sker vid konduktiv & sensorineural hörselnedsättning orsakat av otoskleros? Sklerotiskt nyben bildas i mellan- och innerörat. I 90% av fallen stelnar ossiklarna och ovala fönstret och medför så konduktiv hörselnedsättning. Benlabyrinten kan också drabbas och ge sensorineural hörselnedsättning. Vilket frekvensintervall drabbas av otoskleros? Lågfrekventa ljud påverkas ofta först, högfrekventa senare. Vad är Ushers syndrom? Beskriv de tre kliniska varianterna av sjukdomen. En grupp ärftliga sjukdomar som drabbar barnets syn-, hörsel- och balanssinne. Typ I Medfödd allvarlig hörsel- & balans nedsättning. Försämrad syn innan tonåren. Typ II Medfödd måttlig hörselnedsättning. Normal balans. Försämrad syn under tonåren. Typ III Progressiv hörsel- & balansnedsättning. Försämrad syn innan tonåren. Vad är den kliniska termen för kristallsjuka? Vad innebär sjukdomen och hur kan den yttra sig? Benign paroxysmal lägesyrsel. Det är dislokation av otoliter från utriculus till båggångarna, ofta den bakre. Gravitation trycker otoliten på endolymfan likt kolven i en motorcylinder och ger en övergående yrselkänsla. Definiera kort begreppet vestibulär pares och ange hur sjukdomen typiskt yttrar sig. Ett akut avbrott eller reduktion av signaltrafiken i ena vestibularisnerven som ger sidoskillnad i viloaktivitet och simulerar på så sätt rotationsrörelse. Ger upphov till rotatorisk yrsel och nystagmus. Hur ser ett typiskt vestibulärt nystagmusmönster ut? Härled ditt svar från Alexanders lag. Ögat slår från den sjuka sidan, ökar amplitud i den snabba fasens blickriktning och minskar vid fixation. Ange en annan benämning för Mb Ménière och beskriv patogenes för sjukdomen. Endolymfatisk hydrops. Överproduktion eller avflödeshinder i endolymfatiska säcken ger övertryck i innerörat. Tryckökningen skadar hårceller och skapar bristningar i Reissner s membran så att peri- & endolymfa blandas och ger så tillfälliga avbrott i hårcellsaktivitet. Sjukdomen drabbar både hörsel- och balanssinnet. Vilka symptom är typiska för Mb Ménière? Fluktuerande hörselnedsättning och tinnitus med episodisk rotatorisk yrsel. Yrseln är i början övergående, men symptomen blir gradvis bestående med permanent hörselnedsättning, tinnitus och yrsel av varierande grad. Debuterar Mb Ménière oftast uni- eller bilateralt? Vilket frekvensintervall försämras gällande hörseln? Unilateralt. Basregistret (låga frekvenser). Hur uppkommer sekretorisk otit? Sjukdomen innebär dysunktion i tuba auditiva som leder till tryckutjämningsproblem i mellanörat. Undertryck utvecklas som följd och gör mellanörat vätskefyllt, vilket i sin tur påverkar trumhinnan så att hörseln försämras. Sekretorisk otit är ofta förknippad med andra predisponerande sjukdomstillstånd. Kan de ge några exempel? Sekretorisk otit förekommer ofta efter akut mediaotit eller i samband med övre luftvägsinfektioner eller allergi. Varör drabbar sekretorisk otit barn i synnerlighet? Hos barn är örontrumpeten kortare, trängre och mer horizontell lagd än hos den vuxna individen. Vilka typiska symptom förekommer vid sekretorisk otit? Lockkänsla och nedsatt hörsel, eventuellt bubblande ljud i örat. Vilka kliniska undersökningsfynd kan man göra vid en typisk sekretorisk otit? Trumhinnan är indragen, har gul eller grå färgton och dess rörlighet är reducerad vid pneumatisk otoskopi. 3

4 Syn A&P Ange de extraokulära musklerna och deras innervering. RS, RM, RI, OI CNIII; OS CNIV; RL CNVI. Vilka blodkärl försörjer näthinnans in- & utsida och varifrån har dessa kärl sitt ursprung? a centralis retina (insida) & ciliarartärerna (utsida), som får sin försörjning från arteria ophthalmica. Ange de olika lagren man kan se i ett histologiskt snitt genom ögat från fotoreceptor till synnerv. Tappar & stavar, yttre kärnlagret, yttre plexiformlagret, inre kärnlagret, inre plexiformlagret, ganglionceller. Vilken sorts syn ger tappar respektive stavar upphov till? Vilka tre sorters tappar finns? Tappar (blå, gröna & röda) ger fokus och färgseende i starkt ljus. Stavar ger gråskalig syn i svagt ljus. Varför har vi en s k blind fläck i vårt synfält? Vid opticus utträde i ögat finns varken tappar eller stavar. Fovea centralis är en fördjupning i macula lutea. Varför finns den där? Hur ser cellkompositionen ut där? Där är skarpseendet. Endast tappar, de bipolära cellerna och ganglioncellerna är i periferin istället för ovanpå. Vad består fotopigmentet rhodopsin av? Opsin & retinal. Varför är det bra att äta morötter för synens skull? Morötter innehåller betakaroten som kroppen omvandlar till A-vitamin. Retinal är ett vitamin A-derivat. Beskriv förenklat stavens fototransduktion. I mörker cgmp-beroende Na + kanaler är öppna och håller fotoreceptorn delvist depolariserad (-40mV). Spänningskänsliga Ca 2+ kanaler hålls öppna och tillåter inhibitorisk neurotransmission. I ljus 11-cis-retinal isomeriseras till all-trans-retinal. Opsin aktiveras. Opsin aktiverar enzym som bryter ned cgmp. cgmp-beroende Na + kanaler stängs. Minskat Na + inflöde hyperpolariserar cellen, spänningskänsliga Ca 2+ kanaler stängs. Inhibitorisk neurotransmission upphör, receptorpotential bildas i bipolära cellen. Beskriv förenklat retinoidcykeln. I ljus isomeriseras 11-cis-retinal till all-trans-retinal, dissocierar från opsin och träder in i RPE fotopigmentet bleks. Cis-retinal återbildas, träder in i fotoreceptorn och associerar åter till opsin fotopigmentet regenererar. Vad är mörka strömmen? Det passiva inflödet av Na + som delvis depolariserar fotoreceptorn då den inte absorberar ljus. Vad menas med att en stav mättas, och vad är syftet med det i dagsljus? En fullständig hyperpolarisering av staven som sker i dagsljus för att inte störa tappsynen. Vad innebär shedding i fotoreceptorn? Fotoreceptorns yttre segment av skivor byts kontinuerligt ut. De apikala skivorna fagocyteras av pigmentepitelet medan nya fylls på basalt. Ungefär en tiondel byts ut varje dag. Cornea & linsen är avaskulära. Hur får de ändå adekvat näringstillförsel? Via kammarvätskan. Beskriv var kammarvätskan bildas, hur den färdas och var avflödet sker. Kammarvätskan bildas av ciliarkropparna och flödar från den bakre kammaren, mellan linsen och iris, för att sedan träda genom pupillen till den främre kammaren. Därifrån dräneras vätskan genom Schlemms kanal. Nämn åtminstone tre funktioner hos det näthinnans pigmenterade epitel. (1) Fagocyterar fotoreceptorernas yttersegment - shedding ; (2) Absorberar skingrat ljus för bättre synskärpa; (3) Bildar blod-retina-barriär; och (4) förser fotoreceptorerna med transport av näring & metaboliter. Beskriv synbanans väg från retina till syncortex och ange även lins-, pupill- och den extraokulära reflexbågen. Från ganglionscellerna går axon via opticus och genom chiasman, där vissa korsar över och andra inte, till tractus opticus varav c:a 90% bildar synaps i thalamus yttre knäkroppar. Därifrån går axon via synstrålningarna till primära synbarken. Tractus opticus resterande 10% passerar knäkropparna och bildas synaps i (1) de övre pyramidhögarna som styr extraokulära reflexer och (2) de pretektala kärnorna som styr lins- & pupillreflexen. Beskriv nervimpulsbanan hos den vestibulo-okulära reflexbågen, och ange vad den har för funktion. Hårceller i rotationriktningens båggångar aktiverar neuron som går via balansnerven till balanskärnorna. Därifrån överkorsar nya axon till abducenskärnan på motsatt sida. Från abducenskärnan löper nya axon till: (1) RL ipsilateralt via abducens och (2) okulomotoriuskärnan kontralateralt, därifrån via okulomotorius till RM. Dessa muskler aktiveras, de i motsatt rotationsriktning inhiberas. Reflexen ger en fast bild på retina vid rörelse. Beskriv retinas tre ganglioncelltyper: vilka kontaktar de, var då, och vilken information förmedlar de? P-cell till parvo-, stavsyn; M-cell till magno-, röd-grön tappsyn; non-m-non-p cell till konio-cellager, blå tappsyn. Samtliga synapser bildas i thalamus yttre knäkroppar. Cellerna svarar på kontrast- och färgförändringar. 4

5 Syn Patologi Vad är hyposvagma? Vad är kemos? Vad är epifora? Vad är hyperemi? Vad är mios? Vad är mydriasis? Blödning under bindhinna. Svullen bindhinna. Tårflöde. Lokalt ökad blodmängd. Liten pupill. Stor pupill. Hur är ögats form och var i förhållandetill näthinnan är synbildens fokalpunkt vid myopi respektive hyperopi? Myopi: avlångt öga, fokalpunkt framför retina. Hyperopi: avsmalnat öga, fokalpunkt bakom retina. Vad är retinitis pigmentosa för sorts sjukdom? En grupp ärftliga degenererande sjukdomar som drabbar fotoreceptorerna och ger progressiv synnedsättning. Varför kan termen RP uppfattas som missvisande? Sjukdomen är inte associerad med inflammation. Cellerna dör i apoptos. Ange de tidiga och senare symptomen som typiskt uppträder i RP och förklara varför det sker i den ordningen. Stavarna drabbas tidigt och ger symptom som nattblindhet, ökad bländningbenägenhet och nedsatt perifersyn. Tapparna drabbas senare, vilket drabbar skärpan och färgseendet. Till slut försämras även centralseendet. Hur kan RP manifesteras morfologiskt vid en ögonbottensundersökning? Blek papill, avsmalnande kärl och migrering av pigment från pigmentepitelet som bildar mörka fläckar. Vilka histopatologiska förändringar sker i fotoreceptorn i RP? Fotoreceptorns yttersegment kortas successivt ned innan den dör i apoptos. Vilken ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till blindhet hos des äldre befolkningen i västvärlden? Makuladegeneration. Beskriv makuladegeneration (AMD) och de två typer som finns. Det är en åldersrelaterad degenerativ ögonsjukdom som drabbar fotoreceptorerna och ger gradvist försämrad centralsyn. Sjukdomen orsakas av drusenbildning mellan Bruchs membran & RPE som stör näringstransporten från åderhinnan till RPE. I c:a 10% av fallen är sjukdomen blöt, och kallas så eftersom nya kärl bildas i åderhinnan. Kärlen läcker plasma och blod och skadar näthinnan. Symptomen vid blöt AMD är därför ofta plötsliga och uttalade. I de resterande 90% av fallen kallas sjukdomen torr, eftersom inget läckage sker. Istället degenererar det pigmenterade epitelet och medför så med tiden gradvis förlust av fotoreceptorer. Symptomen vid torr AMD är därför långsamt tilltagande och inte lika uttalade som vid blöt. Vilka symptom uppträder typiska vid torr respektive blöt makuladegeneration? Torr Försämrad synskärpa och nedsatt färgseende. Blöt Försämrad synskärpa och nedsatt färgseende, ofta med central skotom och förvrängd syn. Vad är presbyopi? Hur yttrar sig fenomenet hos en drabbad? En åldersrelaterad ögonsjukdom där linsen gradvis förlorar sin elasticitet och därmed förmågan att fokusera. Problem uppstår att få in god fokus på fina detaljer eller objekt nära intill ögat, t ex vid läsning. Beskriv katarakt. Vad kan orsaka det. Hur behandlas det? Katarakt, eller grå starr, är en ögonsjukdom som gör att linsen grumlas. Det är vanligen åldersrelaterat, men kan även orsakas av t ex skador från kemiska ämnen, trauma, strålning, eller till följd av andra sjukdomar. Katarakt kan behandlas med operation, där man ersätter linsen i ögat med en konstgjord lins. Ange några vanliga symptom vid katarakt. Grumlig syn och behov av mer ljus för att se. Man bländas lätt och ser dubbelt för att linsen bryter ojämnt. Berätta kort om glaukom och vilka symptom som är associerade med dess trång- & öppenvinkelvariant. Ögonsjukdom som skadar opticusnerven. Ofta förknippad med förhöjt intraokulärt tryck till följd av helt eller delvist blockerad kammarvinkel vid perifera iris, så att kammarvattnet inte kan rinna genom Schlemms kanal. Beroende på om vinkeln blockeras helt eller delvis kallas sjukdomen trångvinkel- eller öppenvinkelsglaukom. TVG Akut tillstånd, plötsligt ökat tryck i ögat. Symptom: glorior kring ljuskällor, grumlig syn, värk, illamående. ÖVG Långsamt och obemärkt ökar det intraokulära trycket och skadar opticus. Synfältet krymper gradvis. Beskriv två andra typer av glaukom än de ovan nämnda. Sekundär glaukom Tryckstegringen orsakas av en annan bakomliggande orsak, t ex trauma eller infektion. Normaltrycksglaukom Opticusnerven skadas trots att det intraokulära trycket är normalt. Orsaken är okänd. Vilka kliniska fynd kan man göra när man träffar en patient med glaukom? Synnervsatrofi syns med ögonbottenundersökning som ökad urgröpning (exkavation) av synnervspapillen. Akut intraokulär tryckstegring gör senhinnan blodsprängd (stasinjektion), hornhinnan grå, pupillen ljusstel, och främre kammaren grund. Ökat introkulärt tryck eller tryckskillnad mellan ögonen är också typiska fynd. Röda ögat kan manifesteras på olika sätt. Ange tre typer av injektioner med minst en associerad ögonsjukdom. Konjunktival injektion konjunktivit. Pericorneal injektion keratit, irit. Stasinjektion trångvinkelsglaukom. Vilken typ av ögonsjukdom kan strålningsskador ge upphov till? Vad kallas dessa skador i folkmun? Fotokeratit. Snöblindhet eller svetsblänk. 5

6 Kan du komma på några orsaker till keratit? Infektion (virus, bakterie, svamp); strålning (snöblindhet, svetsblänk); A-vitaminbrist; dålig kontaktlinshygien. Hur kan keratit orsakat av bakterieinfektion typiskt yttra sig? Grumling där infektionen sitter, hypopyon, pericorneal injektion, smärta och fotofobi. Vilka ögonsjukdomar kan orsaka synechi? Vilken annan vanlig ögonsjukdom kan synechi ge upphov till? Trauma, irit eller uveit. Synechi kan hindra flödet av kammarvatten och på så vis leda till glaukom. Vad är irit och vad kan orsakar det? Inflammation i regnbågshinnan pga t ex trauma, infektion, tumör eller autoimmun reaktion. Vilka kliniska undersökningsfynd kan man göra vid en typisk irit? Ytlig smärta, pericorneal injektion, mios, oregelbunden och ljusstel pupill, synechi, fotofobi. Med oftalmoskop kan man se en ljusväg i främre kammaren som uttryck för utfällningar i kammarvattnet och hornhinnans insida. Hur kan man göra ett enkelt diagnostiskt test för att undersöka ifall en patient har irit i ena ögat? Om man täcker för det sjuka ögat och belyser det friska uppkommer smärta i det övertäckta sjuka ögat. Vad är synechi? Sammanväxning mellan regnbågshinna och antingen lins (bakre synechi) eller hornhinna (främre synechi). Vad kallas även bindhinnekatarr, och vad är det? Konjunktivit, inflammation i ögats bindhinna. Konjunktival injektion, kemos, epifora, subtarsala knottror. Olika typer av konjunktivit identifieras lättare ifall man observerar hur ögats sekret ser ut. Ge några exempel. Bakterier ger varigt, virus vattnigt, allergi trådigt. Diabetesretinopati kan kategoriseras efter olika stadier i sjukdomsförloppet. Ange några exempel. Non-proliferativ, pre-proliferativ och proliferativ. Hur manifesteras en typisk diabetesretinopati i ögonbotten? Mikroaneurysm, småblödningar, makulaödem, mjuka & hårda exsudat, kärlnybildning (proliferationer). Varför sker proliferaritioner i DRP och vilka allvarliga komplikationer kan det ge upphov till? När cirkulationen försämras till den grad att ögat blir ischemiskt frisläpps vasogena faktorer för proliferering. De nybildade kärlen är sköra och brister lätt. De kan bilda glaskroppsblödning med synnedsättning som följd. Efter läkning kan det bildas ärrvävnad mellan näthinna & glaskropp som på sikt kan orsaka näthinneavlossning. Neovaskulariseringen kan drabba iris och bilda irisrubeos. Det kan öka trycket i ögat och ge sekundär glaukom. Hur ser symptombilden typiskt ut vid diabetesretinopati (DRP)? Sjukdomen hinner ofta avancera och bilda nya sköra kärl i ögonbotten med bibehållen syn tills dessa brister och man får glaskroppsblödning med nedsatt syn som följd. Vid makulaödem får man suddigare syn. Vad är glaskroppsavlossning? Glaskroppen skrumpnar och lossnar från retina. Det är vanligt och sker som ett led i det naturliga åldrandet. Vilka symptom är typiska för glaskroppsavlossning? Flugor, m m som följer med synfältet när ögat rör sig och ljusblixtfenomen. Drabbar oftast ett öga. Glaskroppslossning kan ibland som komplikation ge upphov till en annan, allvarligare ögonsjukdom. Vilken? Näthinneavlossning. Vilka symptom är typiska för näthinneavlossning? Vad antyder symptomen? Ljusblixtar eller en svart ridå som faller ned från något håll i synfältet. Det antyder att retina håller på att lossa. Beskriv näthinneavlossning. Vad kan orsaka det? Mellan vilka cellager sker det? Hur kan det behandlas? Kan orsakas av trauma, stigande ålder, eller till följd av annan ögonsjukdom. Avlossningen sker mellan det pigmenterade epitelet och resten av näthinnan. I spalten samlas vätska så att näthinnan buktar utåt och orsakar nedsatt syn i det drabbade området. Hinnan kan fästas åter med laser- eller kryokirurgi. Vad är makulahål? Vad tror man orsakar makulahål? Ett membran av ärrvävnad bildas på makula och skrynklar ihop sig. Det rynkar näthinnan och ger suddig, deformerad syn. Dragning i näthinnan till följd av glaskroppsavlossning är en trolig orsak. Vilken formförändring sker vid keratokonus? Vilken sorts brytningsfel ger det senare upphov till? Hornhinnan försvagas, tunnas ut och blir toppig. Sjukdomen orsakar myopi och astigmatism. Varför är det svårt att korrigera keratokonus på optiskt vis ifall sjukdomen hunnit progrediera? I svåra fall blir cornea mycket toppig med ärrbildning som följd. Varken linser eller glasögon kan avhjälpa det. Kan du komma på två andra orsaker till hornhinneödem, bortsett från glaukom? Fuchs dystrofi en dysfunktion i hornhinnans epitel, eller som postoperativ komplikation av kataraktoperation. Varför kan cornea transplanteras in utan större tisk för avstötning? Vad avgör om cornea är transplanterbar? Cornea är avaskulär. Hornhinnans inre endotellager måste vara funktionellt eftersom det är vad som upprätthåller vätskebalansen som krävs för att hornhinnan ska vara transparent. 6

7 Lukt & smak Ungefär hur många olika typer av luktreceptorer har vi och hur korrelerar det med antalet lukter vi kan urskilja? Typ tusen receptortyper som var för sig har affinitet till fler än en luktmolekyl som därtill kan kombineras olika. Luktsinnet har en speciell relation med limbiska systemet. Hur då? Luktsinnet är det enda som når limbiska systemet utan att först passera cortex. Beskriv kortfattat signalvägen från luktepitel till primära luktbarken. Luktreceptorn bildar synaps i glomerulus med mitralcellen som går till luktbarken i mediala temporalloben. Luktsinnet består inte bara av olfaktoriusnerven. Vilka andra strukturer är av betydelse? Trigeminus känner av vissa lukter, t ex ammoniak. Vomeronasala organet förnimmer feromoner. Vilka smaker medieras via G-proteinkopplade receptorer respektive jonkanaler? Söt, bitter och umami via G-proteinkopplade receptorer. Salt och sur via jonkanaler. Smaklökar finns formerade i papiller. Ange tre typer av dessa. Svampformiga, blad- och vallgravspapiller. Vilka kranialnerver medierar smakupplevelse, och vilka områden innerverar de? Facialis (CNVII) tungans främre del, glossopharyngeus (CNIX) tungans bakre del, vagus (CNX) svalg & epiglottis. 7

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng 1) Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Förklara den troliga

Läs mer

Tentamen Sinne T3 vt 2014, 55 p

Tentamen Sinne T3 vt 2014, 55 p Tentamen Sinne T3 vt 2014, 55 p Fråga 1: Unge Erik (5 år) har haft 3 akuta öroninflammationer (akut mediaotit) varav 2 på bägge sidor. På kontrollen cirka 3 månader efter den senaste episoden berättar

Läs mer

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen Basalt introduktions-kompendie Fredrik Källmark och Marika Wahlberg 2007 Ögonlocken Ögonlockens uppgift är att skydda ögat från skador, men också

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris?

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris? Framsteg inom ögonsjukvården Till vilket pris? Ögat 1/ 1000 av kroppsvikten 1-2/ 100 medicinstud. väljer ögonspec. Vanligaste op. (kataraktop. 85.000/ år) Flest mogagningsbesök inom specialistvård Aktuella

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

ROP. (Retinopathy Of Prematurity)

ROP. (Retinopathy Of Prematurity) ROP (Retinopathy Of Prematurity) 2006 1 Vad är ROP? ATT FÖRSTÅ ÖGONSJUKDOMEN ROP (Retinopathy Of Prematurity) Av Sven Crafoord 2006-09-27 Retinopathy of prematurity (ROP) är en ögonsjukdom som uppstår

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna - Glaukomkirurgi nya innovativa metoder Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och förra numret av

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska

CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska Litteratur Silverthorn 4:e upplagan: s327 375 CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska Allmänt Begreppet receptor Afferent del av PNS - vägen från receptor till CNS Olika typer av sinnesreceptorer (uppbyggnaden)

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Långsam synnedsättning. Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Långsam synnedsättning. Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Långsam synnedsättning Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Långsam synnedsättning Katarakt gråstarr Senil makuladegeneration gula fläcken Glaukom grön starr Maria Kugelberg

Läs mer

Neuro, sinnen, psyke - moment i Oftalmologi 1

Neuro, sinnen, psyke - moment i Oftalmologi 1 Långsam synnedsättning Långsam synnedsättning gråstarr Senil makuladegeneration gula fläcken Glaukom grön starr Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Maria Kugelberg och Jan

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT EN PILOTSTUDIE AV ROXOR-FILTER MED FRÅGAN: KAN MAN FÖRSTÄRKA SYNINTRYCK OCH SAMTIDIGT MINSKA BLÄNDNING? av Krister Inde, synpedagog, Karlstad Det synliga ljuset och kantfilter Det

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Reserapport. Åsa Emsfors Ophthalmic Photographers Society American Academy of Ophthalmology San Francisco Oktober 2009

Reserapport. Åsa Emsfors Ophthalmic Photographers Society American Academy of Ophthalmology San Francisco Oktober 2009 Reserapport Åsa Emsfors Ophthalmic Photographers Society American Academy of Ophthalmology San Francisco Oktober 2009 Med 2009 års Resestipendium från Alcon fick jag möjlighet att delta i Ophthalmic Photographers

Läs mer

Primär Näthinneavlossning

Primär Näthinneavlossning Primär Näthinneavlossning Epidemiologi: Primär regmatogen näthinneavlossning (amotio retinae) uppkommer årligen hos drygt 1,2/10,000 personer i Sverige. Faktorer som myopi, komplicerad kataraktoperation

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Därför får alla förr eller senare grå starr

Därför får alla förr eller senare grå starr Därför får alla förr eller senare grå starr Anders Behndig Docent, överläkare Enheten för oftalmiatrik Ola Sandgren berättade nyss om sjukdomar som är relativt sällsynta, men det som jag ska ta upp är

Läs mer

Omtentamen NRSP T1 ht12 ( max poäng, 78 p)

Omtentamen NRSP T1 ht12 ( max poäng, 78 p) Omtentamen NRSP T1 ht12 ( max poäng, 78 p) 1. Du träffar Knut 52 som söker för ischias, dvs värk ner i höger ben. Vid undersökning av patienten slår läkaren muskelsträckarreflexerna och finner att patellarreflexen

Läs mer

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL Avla för att minska risken hos avkomman för allvarliga sjukdomar och defekter i ögonen. Med allvarliga menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta, kräva livslång medicinering eller operation.

Läs mer

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Humanbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tenta B Gsjuk15v 15 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15-04 -29 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna: Värdera och primärt handlägga patienter med rött öga, synstörning

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling. (aflibercept injektionsvätska, lösning) Förskrivarguide

Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling. (aflibercept injektionsvätska, lösning) Förskrivarguide Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling Förskrivarguide Innehåll Sid Allmän information...4 Indikation...4 Kontraindikationer...4 Dosering och administreringssätt...4 Säkerhetsprofil

Läs mer

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr Ögonmottagningen Ögonkliniken Till dig som ska opereras för grå starr Hur ser ögat ut? Regnbågshinna Gula fläcken Pupill Synnerv Hornhinna Lins Näthinna Grå starr? Vad är det? Grå starr innebär att linsen

Läs mer

Info ögonsjukdomar från AK Finsk 2013

Info ögonsjukdomar från AK Finsk 2013 Info ögonsjukdomar från AK Finsk 203 Här kommer beskrivningar av de ögonsjukdomar som dykt upp på Finsk Lapphund genom åren. Det går även att se antal diagnosticerade för varje sjukdom och AK:s rekommendation

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Retinitis Pigmentosa. Hur är det att leva med en obotlig ögonsjukdom idag och hur ser framtiden ut? Finns det hopp om bot eller behandling?

Retinitis Pigmentosa. Hur är det att leva med en obotlig ögonsjukdom idag och hur ser framtiden ut? Finns det hopp om bot eller behandling? Retinitis Pigmentosa Hur är det att leva med en obotlig ögonsjukdom idag och hur ser framtiden ut? Finns det hopp om bot eller behandling? Sofia Mirshahi PROJEKTARBETE 100 p Naturvetenskapliga programmet

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström är ett välkänt namn inom veterinärmedicinen. Hon är en av våra mest erkända veterinärer inom ögonsjukdomar

Läs mer

Kontrastseende. Bild 1

Kontrastseende. Bild 1 Kontrastseende Anatomi hur fungerar det? Människans näthinna innehåller 2 typer av fotoreceptorer, stavar och tappar. Dessa reagerar på ljusfotoner som omvandlas till strålningsenergi och elektrisk aktivitet.

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Ögon och Syn S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 Skrivningen

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar

Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar Christina Lindén Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Jag ska tala om den ögonsjukdom som intresserar mig allra mest,

Läs mer

Diabetesretinopati som kräver kirurgi

Diabetesretinopati som kräver kirurgi Diabetesretinopati som kräver kirurgi Etiologi: Diabetes mellitus. Det diabetiska ögat drabbas av både retinal skada (ischemi) samt glaskroppspåverkan (non enzymatic glycation of vitreus proteins and collagen,

Läs mer

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 MÅNADENS DIKT VÅRVINDENS RÖST Rinnande droppar från trädens bark viskar att snart kommer våren. Solen lyser på hårdfrusen

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004. Tentamen ögonavsnittet VT1 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004. Tentamen ögonavsnittet VT1 2004 Malmö Institutionen för Medicinska Studieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Operationsformulär BARNKATARAKT

Operationsformulär BARNKATARAKT *1. Personnummer - *2. Operationsdatum - - *3. Diagnosdatum - - 4. Postnummer *5. Varför remitterades patienten? välj ett eller flera alternativ Avsaknad av blickkontakt Skelning Ej röd reflex Hereditet

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen.

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen. Specialitet: Godkänt datum: Glaskroppsoperation Denna typoperation utförs inte vid din hemortsklinik då patientunderlaget inte är tillräckligt stort. Istället kommer du att remitteras till ögonkliniken

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5.

Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5. Tentamen i Fysiologi 15 poäng, 5/3 2011. Lärare: Eva Oskarsson, fråga 1-12, 17,5p. Kristina Karlsson, fråga 13-14, 5p. Rolf Pettersson, fråga 15-19, 6p. Birgitta Olsen, fråga 20-23, 1. Eva Funk, fråga

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer