Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151"

Transkript

1 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice ordförande Göran Nilsson (M) Karin Andersson (M) ersättare för Göran Nilsson Björn Kihl (M) Thomas Ohlsson (C) Gert Ohlsson (FP) Marianne Utterdahl (SIV) Eva Hallström (MP) Elisabeth Kihlström (KD) Ann-Charlott Eskel (S) ersättare för Christina Wahrolin Per Gruvberger (S) Erik Olsson (S) ersättare för Aina Wåhlund Mats Sandström (S) Monica Gundahl (S) Hans Magnusson (S) Anders Nilsson (V) Ersättare Karin Andersson (M) Maria Widlund (M) Anna-Karin Berglund (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Birgitta Kringlund, (FP) Erik Jansson (SIV) Jesper Johansson (MP) Jonny Mattsson (KD) Åsa Johansson (S) Daniel Schützer (S) Olga Ljung (S) Ulrika Nilsson (S Kenneth Johannesson (S) I tjänsten Gunilla Andersson, landstingsdirektör Harald Ludviksen, stabchef Ingrid Magnusson, hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef Veronica Hedlund Lundgren, ekonomichef Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Politisk sekreterare Susanne Forslund, chef hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson, utvecklingsledare Lars Nilsson, fastighetschef Åsa Blom, redovisningschef Kjersti Berg Marthinsen, enhetschef Thomas Philipp, kommunikationschef Petter Niljung, pressansvarig Ewa Pettersson, nämndsekreterare Ulrica Gellerstedt sekreterare Justering Utsågs Ulric Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 138 LK/ Föredragningslistan Godkändes upprättad föredragningslista. 139 Föredragningar Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser med fokus på mellanvårdsplatser - rapport Utvecklingsledare Eva Eriksson informerade om införanderapport i rubricerat ärende. Hon informerade om grundläggande förutsättningar för införande och driftsättning. (Bildpresentation dnr LK/141046) Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser med fokus på mellanvårdsplatser lokalanpassning Fastighetschef Lars Nilsson informerade om lokalanpassning av nuvarande lokaler samt om bedömd tidplan. (Bildpresentation dnr LK/141046) Landstingets elförsörjning köp av elkraft Fastighetschef Lars Nilsson informerade om landstingets kostnader för elektrisk energi utfall för 2013, landstingets hantering av elförsörjning, sammanställning av risker med elhandel, känslighetsanalys samt slutsatser. (Bildpresentation dnr LK/141046) Hjälp till patienter vars problem inte kunnat diagnostiseras eller behandlas Stabschef Susanne Forslund informerade om rubricerat ärende som är ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan. Hon informerade om förslag till ny uppdragsformulering; definiera målgruppen och dess behov, föreslå lösningar som ger dessa patienter bättre vårdkvalitet och ett mer effektivt användande av vårdens resurser, samordna med pågående arbeten (t.ex. patientcentra, standardiserad utskrivning, SIP, multimodala team på vårdcentraler samt att bygga på ett förebyggande synsätt om att samverkan är en grundförutsättning. Avgränsning: kroniskt sjuka och multisjuka patienter med många planerade

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) vårdkontakter ska undantas i detta arbete. (Bildpresentation dnr LK/141046) Efter en kort ajournering återupptogs sammanträdet. Samlad Månadsrapport ekonomi och kvalitet Landstingsdirektör Gunilla Andersson, hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg, redovisningschef Åsa Blom samt hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson lämnade en samlad månadsrapport utifrån den av landstingsstyrelsen fastställda kontrollplanen för 2014 som innehåller uppföljning av kontrollplan för 2014, tillgängligheten för perioden, ett urval av kvalitetsindikatorer, ekonomisk månadsrapport samt uppföljning av hälso- och sjukvårdens handlingsplan. Enhetschef Kjersti Berg Marthinsen informerade vidare uppdrag från landstingsstyrelsen den 24 juni 2014 om en utvecklad analys av personalkostnadsutvecklingen. (Bildpresentation dnr LK/141046) Efter ajournering för partiernas gruppmöten återupptogs sammanträdet. 140 LK/ Samlad månadsrapport september 2014 Som stöd i styrning och ledning samt uppföljning av kontrollplanen för 2014 fastställd av landstingsstyrelsen december 2013, är en samlad månadsrapport framtagen. Månadsrapporten innehåller en redovisning av 1. Uppföljning av kontrollplan för Tillgängligheten för perioden 3. Ett urval kvalitetsindikatorer 4. Ekonomisk månadsrapport 5. Uppföljning av hälso- och sjukvårdens handlingsplan Månadsrapporten för september innehåller en sammanfattande redovisning av punkt 1-2 avseende augusti månads utfall samt en ekonomisk månadsrapport och uppföljning av hälso- och sjukvårdens handlingsplan avseende juli månads utfall. En utfyllande redovisning av månadsrapportens punkt 2-5 redovisas vid lanstingsstyrelsen sammanträdde 14 oktober som en del av delårsrapport 2. I månadsrapporten för september ingår också en fördjupad analys av personalkostnadsutvecklingen. att godkänna rapporteringen avseende tillgänglighet, kvalitet, ekonomi och handlingsplanen för hälso- och sjukvården

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) att godkänna rapporteringen av avseende den fördjupade analysen av personalkostnadsutvecklingen samt att lägga övrig information till handlingarna. 141 LK/ Vårdgivardirektiv för läkemedelshantering Vårdgivardirektiv anger den politiska ledningens tolkning av hur landstinget ska uppfylla lagar och andra författningar. Det tydliggör ansvar och omfattar hela eller delar av landstinget. För vårdgivardirektiv för läkemedelshantering ska följande lagar och föreskrifter tillämpas: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL Tandvårdslag (1985:125), TVL Patientsäkerhetslag (2010:659) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården, artikelnr Med utgångspunkt från lagar och föreskrifter har ett vårdgivardirektiv utformats. Vårdgivardirektivet framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till vårdgivardirektiv för läkemedelshantering. 142 LK/ Remiss: Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Landstinget i Värmland anser att statlig ersättning generöst ska utgå till de som insjuknat i narkolepsi inom ett rimligt tidsintervall i förhållande till Pandemrix vaccinationen. Eftersom att en del individer skulle ha insjuknat under alla omständigheter oavsett Pandemrix vaccination, befinner man sig på den generösa sidan, vilket är högst rimligt med tanke på att det också gäller att återskapa förtroendet för sjukvårdens vaccinationsverksamhet. Förslag till svar på remiss framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar på remiss samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) 143 LK/ Remiss: Förslag till Socialstyrelsens reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsen reviderar bestämmelserna om läkarnas specialiseringstjänstgöring. De föreslagna förändringarna syftar till att stärka förutsättningarna för specialiseringstjänstgöring och ge hög och jämn kvalitet. Målet är tydligare bestämmelser, mer ändamålsenlig specialitetsindelning, förbättrad struktur i målbeskrivningarna för specialiteterna samt förenklade intyg för ansökan om bevis om specialistkompetens. Författningen träder i kraft mars Övergångsreglerna gäller under tidsperioden mars / Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och stödjer föreslagna förändringar, men önskar en översyn av följande delar av remissförslaget. - Det bör ske en reducering av de generella delmålen (a och b), så ökad tjänstgöringstid kan förläggas på specialistspecifik utbildning, delmål (c). - Flera delmål inom a, b och c är dubbletter t.ex. b3 inom psykiatrin. - Vissa delmål inom a och b kan man tillgodogöra sig även vid klinisk tjänstgöring och därmed reducera antalet kurser t.ex. a8, hälso- och sjukvårdens organisation. - Det finns delmål i a och b som är alltför utförliga t.ex. inom etik, mångfald och jämlikhet. - Den nya målbeskrivningen innefattar fler kurskrav och därmed reduceras den kliniska erfarenheten. - Skall studierektorer verkligen samordna den kontinuerliga fortbildningen av handledare? - Ett tydliggörande bör ske när det gäller skillnaden mellan gren och tilläggsspecialitet. Förslag till svar på remiss framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar på remiss, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 144 LK/ Remiss: Närtrafik i Värmland Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Landstinget ställer sig positivt till utvecklingen av närtrafik för invånare som idag inte har tillgång till kollektivtrafik. Det är dock viktigt att börja i begränsad omfattning för att möjliggöra ett stegvis införande. Detta för att inte tvingas att sänka redan etablerad servicenivå. Det ökar också möjligheten att etablera verksamheten med god kostnadskontroll. Sammanfattningsvis ställer sig landstinget positivt till det utarbetade förslaget om närtrafik. Modellen verkar väl genomarbetad och ambitionsnivån är också rimlig. Den enda reservationen gäller finansiering av verksamheten. Krävs ytterligare tillskott av ägarbidrag är det inte självklart att en utveckling av närtrafiken ska prioriteras högst i nuläget. Det förutsätter i så fall en förnyad diskussion om prioritering utifrån ett helhetsperspektiv. Förslag till svar på remiss framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. Under ärendets behandling yrkade Eva Hallström tillägg i yttrandet sist under Förslag till modell för Närtrafiken enligt Man bör överväga att redan vid införandet av närtrafiken möjliggöra resor till och från andra serviceorter än kommunhuvudorterna samt stomlinjernas hållplatser, under förutsättning att resan blir kortare än till närmaste kommunhuvudort. Systemet kan annars medföra att användarna tvingas beställa längre resor än nödvändigt, vilket inte skulle gynna trafikens legitimitet och attraktivitet. Eva Hallström yrkade också på en ändring i tredje meningen under Sammanfattning till: De enda reservationerna gäller definitionen av målpunkter samt finansieringen av verksamheten. i enlighet med föreliggande förslag med Eva Hallströms ändrings- och tilläggsyrkande. Landstingsstyrelsen hade således beslutat att godkänna upprättat förslag till svar på remiss med föreslagen ändring enligt ovan, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 145 LK/ Remiss: Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården Generella krav och rekommendationer samt termer och definitioner Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Landstinget i Värmland anser att det förslag som kommit från SIS (Swedish Standard Institute) gällande hjärtstartare behöver kompletteras med en annorlunda definition av hjärt-lungräddning, HLR.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Dessutom behöver förslaget kompletteras med följande generella krav gällande hjärtstartare; -Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer -Mjukvaran i hjärtstartaren bör kunna uppdateras om riktlinjer för behandling ändras. Förslag till svar på remiss framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar på remiss samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 146 LK/ Remiss: Bildande av kommunalförbund för Svenskt Ambulansflyg samt synpunkter på förslag till förbundsordning Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. Landstinget i Värmland ställer sig positivt till en nationell samordning av ambulansflyget. Organisationsformen kan man dock diskutera med utgångspunkt från den relativt begränsade omfattningen av verksamheten. Kanske vore ett gemensamt bolag en enklare form för styrning av verksamheten. Om man ändå föredrar ett kommunalförbund kan man överväga om det inte vore tillräckligt med ett förbund med direktion i stället för fullmäktige. Landstinget i Värmland ser positivt på en nationell samordning av ambulansflyget. Dock finns ett frågetecken om den föreslagen organisationsmodell är den mest effektiva för verksamheten och om de juridiska förutsättningarna är tillräckligt klarlagda. Sker klargörande i ovan nämnda frågeställningar och merparten av landstingen/regionerna är positiva till att ansluta sig som medlemmar kommer även Landstinget i Värmland att ansluta sig. Förslag till remissvar framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar på remiss, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) 147 LK/ Remiss: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över Socialstyrelsens nya föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso-och sjukvården m.m. Landstinget anser att det skulle vara olämpligt om olika myndigheter inför egna tekniska lösningar för elektroniska intyg från vården. Landstinget som vårdgivare måste då upprätta och förvalta olika tekniska lösningar mot olika myndigheter. Det går tvärs emot vår ambition att öka den patientnära tiden. Det föreslås att de elektroniska intygen signeras med SITHS-certifikat och att undertecknarens behörighet kontrolleras i samband med signeringen, vilket kan innebära en ökad administration beroende på val av lösning. Även uppskattade kostnader och tidsåtgång för vårdgivarna är i förslaget underskattade och det framgår inte heller av remissen hur lösningen ska supportas och förvaltas. Landstinget ser därför inte nyttan med att skapa nya lösningar utan vill istället inkludera föreslagna intyg och utveckla IFV (Informationsväg Försäkringskassan Vården). Förslag till svar på remiss framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att inte ställa sig bakom förslaget ändring i föreskrifterna om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. att godkänna upprättat förslag till svar på remiss samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Utdrag Landstingsdirektör Gunilla Andersson Verksamhetsutvecklare Eva-Lena Aspetorp, Hälso- och sjukvårdsstaben 148 LK/ Ärenden behandlade av Samverkansnämnden i Uppsala Örebro regionen den 4-5 juni Vid Samverkansnämndens möte informerades bland annat om utökat samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsverket och landstingen, och det presenterades jämförande data för regionens landsting när det gäller de politiska viljeinriktningarna för strokevård, diabetsvård, lungcancervård och rörelseorganens sjukdomar. Det fattades också flera beslut som ska följas upp med beslut i respektive landsting (rekommendation om beslut). Ärendebeskrivning och protokollet tillsammans med bilagorna, yttranden över remiss från SKL om förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård, yttrande över Socialstyrelsens uppdatering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2014, yttrande över Ds 2014:9 En samlad

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst, samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet och regional nivåstruktureringsmodell för cancervården, framgår av bilagor till tjänsteskrivelsen. att för sin del prolongera nuvarande avtal om regional samverkan i Uppsala- Örebroregionen till , och att delta i arbetet med att ta fram ett nytt avtal med giltighetstid med möjlighet till förlängning 12 månader i taget, att för sin del anta Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet som ett underavtal till Avtalet om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen, att för sin del godkänna förslagen budget 2015 för de gemensamma verksamheterna i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation, att för sin del godkänna föreslagen process för regional nivåstrukturering, samt att ge landstingsdirektören i uppdrag att implementera modellen för regional nivåstrukturering i Landstinget i Värmland. 149 LK/ Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer har i en granskningsrapport kommenterat och ställt ett antal frågor om landstingets årsredovisning samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll. Revisorerna lämnar flera goda omdömen om såväl landstingsstyrelsens årsredovisning som styrelsens och tjänstemannaledningens insatser för landstingets styrning, uppföljning och interna kontroll. Revisorerna noterar till exempel att landstingets bokslutsdokumentation håller en god standard och att områden där revisionen tidigare har iakttagit brister i styrning, uppföljning, intern kontroll och redovisning har utvecklats och förbättrats. Revisorerna pekar dock på ett antal områden där fortsatta förbättringar kan göras. I förslag till svar till revisorerna kommenteras och besvaras revisorernas iakttagelser. Förslaget framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar till landstingets revisorer samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Utdrag: Landstingsservice Agneta Johnson Annika Lindgren 150 LK/ Avgifter för transporter av avlidna Bakgrund i december 2007 att avgifter för transporter av avlidna vid dödsfall i enskilt boende eller vid dödsfall på allmän plats skall debiteras dödsboet enligt självkostnadsprincipen. Enligt gällande rutin debiterar upphandlade begravningsentreprenörer Landstinget enligt avtalad pris och landstinget debiterar i sin tur respektive dödsbo motsvarande summa. Det administrativa och ekonomiska ansvaret för transporter av avlidna är delat mellan landsting, kommuner, polismyndigheter samt dödsbon, beroende av vart dödsfallet inträffat samt vissa andra omständigheter. Tillämpningen och ansvarsfördelningen har uttolkats av Sveriges kommuner och Landsting i cirkulär 2005:52. Landstingsstyrelsens beslut i december 2007 var en anpassning till denna uttolkning. Landstingsfullmäktige har i november 2006 bemyndigat styrelsen att besluta om avgifter för transporter av avlidna. Efter utgången avtalstid har en ny upphandling genomförts. De nya avtalen träder i kraft från och med 1 september 2014 och nya avgifter behöver fastställas. Nuvarande avgift Beslutet i Landstingsstyrelsen i augusti 2010 innebär att landstinget debiterar dödsbon för hela självkostnaden för de enskilda transporterna, exklusive kostnader för upphandling, administration och fakturering. Avgiften har baserats på de priser som inkommit vid upphandling av transport av avliden vid dödsfall i enskilt boende eller vid dödsfall på allmän plats. Priserna har hittills varierat mellan kronor. För norra delen (upphandlingsområde Likenäs), gjordes en direktupphandling då inget anbud inkom för den delen. För att inte kostnaden skulle bli för hög, beslutades det om en avgift ut motsvarade 1630 kronor, vilket har inneburit att landstinget delfinansierat dessa transporter (6 transporter år 2013, vilket motsvarar subventionering på ca Kr.). Nuläge, ny upphandling Nya avtal har nu slutits med begravningsentreprenörerna. Med självkostnadsprincipen som grund kommer avgiften att variera mellan kronor, beroende var i länet och tidpunkten på dygnet transporten utförs. Transporter till bårhus i norra Värmland (Likenäs) direktupphandlas. Priset varierar mellan ca kronor. att med retroaktiv verkan från 1 september 2014 ändra avgifterna för transport av avliden vid dödsfall i enskilt boende eller på allmän plats, i

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) enlighet med de avtal med begravningsentreprenörer i länet, som trädde i kraft denna dag samt att för norra området (upphandlingsområde Likenäs), där avtal saknas, ska avgiften motsvara den kostnad som begravningsentreprenören tar ut, dock högst kr Utdrag Hälso- och sjukvårdstaben Stabschef Susanne Forslund 151 LK/ Komplementär rehabilitering Värmlandssamverkan inkom i november 2013 med ett förslag till landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna för Landstinget i Värmland att i samverkan med andra aktörer utveckla och erbjuda olika former av komplementär rehabilitering. Det som huvudsakligen avses med kompletterande rehabilitering är enligt skrivelsen grön rehabilitering och olika former av gestaltande terapi. Utredningens sammanfattade slutsatser är att -Både grön rehabilitering och de gestaltande terapierna skulle behöva bli föremål för fler randomiserade kontrollerade studier (eller systematiska översikter där RCT-studier ingår), för att bättre kunna belägga evidensen för behandlingsformerna. -De gestaltande terapierna fyller en funktion som tillägg till andra former av sedvanlig terapi eller behandling som i dagsläget erbjuds i landstinget. -Flera gröna rehabiliteringsverksamheter ute i landet redovisar goda resultat avseende olika hälsoparametrar som utmattning, välbefinnande, depression och ångest såväl som för utfallsmåttet återgång till arbete. I den fortsatta dialogen om samordningsförbundens utveckling bör komplementär rehabilitering vara föremål för diskussion. Under ärendets behandling yrkade Eva Hallström med instämmande av Marianne Utterdahl en ändring av andra att satsen till att landstinget inleder en dialog med samordningsförbunden i länet till att i ökad omfattning bedriva grön rehabilitering d.v.s. med hjälp av djur, natur och/eller växtodling. i enlighet med föreliggande förslag med Eva Hallströms m.fl. ändringsyrkande i andra att satsen enligt ovan. Landstingsstyrelsen hade således beslutat att berörda verksamheter i kommande verksamhetsplanering ska ta ställning till möjligheterna att stärka utbudet av gestaltande terapier samt att landstinget inleder en dialog med samordningsförbunden i länet till att i ökad omfattning bedriva grön rehabilitering d.v.s. med hjälp av djur, natur och/eller växtodling.

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Utdrag Landstingsdirektör Gunilla Andersson 152 LK/ Upphandling neuropsykiatri Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 uppdrogs till landstingsdirektören att utreda upphandling inom området neuropsykiatri för barn, unga och vuxna. Mot bakgrund av detta har ett underlag tagits fram som beskriver förutsättningarna för en upphandling. Ett antal principiella frågeställningar lyfts fram i denna skrivelse. Bland annat framkommer att många landsting/regioner beskriver svårigheter med omfattande väntetider för neuropsykiatriska utredningar. Slutsatsen i skrivelsen är att neuropsykiatriska utredningar kan upphandlas men att detta innebär ett relativt omfattande arbete med kvalitetssäkring och överlänkning av färdigutredda patienter till den egna organisationen. Skrivelse Upphandling neuropsykiatri framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. Landstingsdirektör Gunilla Andersson lämnade kompletterande information i ärendet. Under ärendets behandling yrkade Marianne Utterdahl tillägg med en ny att sats att som komplement till egen verksamhetsutveckling ge landstingsdirektören i uppdrag att upphandla neuropsykiatriska utredningar och uppföljning. Fredrik Larsson yrkade ett tillägg om att landstingsstyrelsen får en återrapport vid styrelsens nästa sammanträde. i enlighet med föreliggande förslag med Marianne Utterdahls tilläggsyrkande i andra att satsen enligt ovan samt Fredrik Larssons tilläggsyrkande om en återrapport till styrelsens nästa sammanträde i oktober. Landstingsstyrelsen hade således beslutat att godkänna redovisning avseende upphandling av neuropsykiatriska utredningar, att som komplement till egen verksamhetsutveckling ge landstingsdirektören i uppdrag att upphandla neuropsykiatriska utredningar och uppföljning samt att landstingsstyrelsen får en återrapport vid styrelsens nästa sammanträde i oktober.

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Utdrag: Internationell sekreterare Ulla Höglund Eva Hallström (MP) Göran Nilsson (M) Christina Wahrolin (S) Monica Gundahl (S) Ekonomistaben 153 LK/ Utökat internationellt engagemang inom AER Landstinget är sedan 1992 medlem i Assembly of European Regions, AER. Det är en intresseorganisation med knappt 250 medlemsregioner i Europa såväl inom som utanför EU. Utbyte av kunskaper och erfarenheter sker genom politisk dialog, men också genom samverkan i nätverk och projekt. Fyra landstingspolitiker ingår i AER:s kommitté 2, som behandlar frågor om hälsa, folkhälsa och socialt arbete. Efter det att en av landstingsstyrelsen tillsatt parlamentarisk grupp, redovisat sin utredning av det internationella arbetet inom landstinget, beslutade landstingsstyrelsen den 8 oktober att landstinget ska kvarstå som medlem i AER med den primära inriktningen på hälso- och sjukvård således kommitté 2, -att utreda hur det internationella arbetet ska genomsyra hela landstingets verksamhet strategiskt och operativt utifrån ett helhetsperspektiv, där även organisationen bör ses över och möjligheterna till samordning med Region Värmland bör undersökas, samt att utreda hur landstinget kan få del av en större EU-finansiering. Därefter lämnade den politiska majoriteten, Värmlandssamverkan, vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014, ett förslag om att landstinget ska utöka sitt internationella engagemang genom att även ingå i AER:s kommitté 1 regional och ekonomisk utveckling som inkluderar frågor om sammanhållningspolitik, landsbygds- och jordbrukspolitik, ekonomi, forskning och innovation, energi- och klimatfrågor samt transportfrågor. Efter överläggningar i ärendet beslutade landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda landstingets engagemang i AER, Assembly of European Regions, i första hand kommitté 1 samt att en återredovisning skulle ske till landstingsstyrelsens sammanträde i september. Delar av kommitté 1:s frågeställningar återfinns i landstingsplan och flerårsplan i femte perspektivet, miljö. Landstingsstyrelsens uppdrag från den 8 oktober 2013 bör fullföljas, att bland annat, undersöka möjligheter till samordning av det internationella arbetet med Region Värmland. Resultatet kan därefter lämpligen utgöra grund till ställningstagande om utökning av landstingets internationella engagemang till att även omfatta arbete inom AER:s kommitté 1. Under ärendets behandling yrkade Eva Hallström tillägg av nya att satser att landstinget ska utöka sitt engagemang i AER genom att ingå i AER:s kommitté 1, att landstinget utökar anslaget 2014 till internationellt arbete med kronor från styrelsens anslag till förfogande, att landstinget utökar anslaget år 2015 till internationellt arbete med kronor från styrelsens anslag till förfogande, att ge i uppdrag till den politiska gruppen som ingår i AER undersöka möjligheter till samordning av det internationella arbetet i AER med Region Värmland.

14 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Ulric Andersson yrkade tillägg i sista att satsen på så sätt att med flera ska läggas till sist därefter bifalla samtliga yrkanden enligt ovan. Landstingsstyrelsen hade således beslutat att godkänna återredovisningen, att landstinget ska utöka sitt engagemang i AER genom att ingå i AER:s kommitté 1, att landstinget utökar anslaget 2014 till internationellt arbete med kronor från styrelsens anslag till förfogande, att landstinget utökar anslaget år 2015 till internationellt arbete med kronor från styrelsens anslag till förfogande samt att ge i uppdrag till den politiska gruppen som ingår i AER undersöka möjligheter till samordning av det internationella arbetet i AER med Region Värmland med flera. Utdrag Administrativ chef Anna-Lena Wingqvist 154 LK/ Reviderad delegeringsordning för landstingsstyrelsen Våren 2013 gjordes en större revidering av landstingsstyrelsens delegeringsordning. Med anledning av att landstingsdirektörens beslut om ändrad ledningsorganisation inom tjänstemannasidan behöver smärre revideringar göras i delegeringsordningen (främst i punkten 1.2.1). Samtliga ändringar avser ändrade titlar samt ändrad linjeorganisation. vid sitt sammanträde den 25 mars 2014 att återremittera ärendet i syfte att utreda hanteringen av landstingets elförsörjning (se punkten i delegeringsordningen). Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 maj 2014 lämnade hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson information om landstingets kostnader för elektrisk energi utfall för 2013, landstingets hantering av elförsörjning, sammanställning av risker med elhandel, känslighetsanalys samt slutsatser. Slutsatserna var följande: - Sjunkande priser långsiktigt på elkraftmarknaden. - Kraftprisets variationer är inte kritiskt för Landstinget i Värmland. - Inköp bör ske så sent som möjligt i förhållande till konsumtionen. Senast möjliga köp är dagliga köp på kraftbörsens spotmarknad. - Landstingets måste företrädas av mäklare för att få agera på kraftbörsen. - Strategin behöver med jämna mellanrum omprövas i samarbete mellan mäklare och landstinget. Utredningen och informationen föreslås inte innebära annat än redaktionell ändring av den ifrågavarande punkten, 2.3.6, i delegeringsordningen.

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Förslag till reviderad delegeringsordning framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna bilagt förslag till reviderad delegeringsordning för landstingsstyrelsen. 155 LK/ Landstingsstyrelsens sammanträden 2015 Följande dagar föreslås för sammanträden med landstingsstyrelsen under år januari (tema 1/2 dag) 27 januari februari (seminarium) 23 mars 31 mars 20 april 19 maj 1 juni (tema 1/2 dag) 2 juni 23 juni 22 september 12 oktober (tema 1/2 dag) 13 oktober 19 oktober 17 november 15 december att anta ovan föreslagna sammanträdesdagar. Utdrag Landstingsjurist Isabelle Edgren 156 LK/ Val av ordförande i stiftelsen Axel och Agnes Enwalls donationsfond Stiftelsen grundar sig på föreskrifter i ett testamente av Axel Enwall från den 6 juni Föreskrifterna har delvis ändrats genom ett permutationsbeslut från Kammarkollegiet den 19 oktober Enligt beslutet ska stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av en av direktionen för Värmlands Östra Sjukvårdsdistrikt utsedd ledamot, vilken ska vara läkare i ledande befattning och representera såväl Mariebergs sjukhus som lasarettet, kommunstyrelsens ordförande och två av kommunfullmäktige för tre år i sänder utsedda ledamöter. Stiftelsen förvaltas alltså inte av landstinget utan är en fristående stiftelse med egen förvaltning.

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Enligt stadgarna för stiftelsen ska således en styrelseledamot utses av (f.d.) direktionen för Värmlands Östra sjukvårdsdistrikt. Ledamoten ska vara stiftelsens ordförande. Då landstingets organisation med olika sjukvårdsdistrikt upphört, kan i stället landstingsstyrelsen utse ledamot. Nuvarande ordförande, Håkan Lindvall, har anmält att han avslutar sitt uppdrag som ledamot i stiftelsen. Som ny ledamot och ordförande föreslår han leg. läkaren Lars-Bertil Olsson, Kristinehamn. att utse Lars-Bertil Olsson till ny ordförande i stiftelsen. 157 LK/ Samråd planprogram för Jakobsberg, Karlstads kommun Karlstads kommun har upprättat förslag till Planprogram för Jakobsberg som underlag för kommande detaljplanläggning. Förslaget är föremål för samråd enligt PBL. Planprogrammet omfattar stora delar av det tidigare flygplatsområdet och förslaget påverkar tillgängligheten till Centralsjukhuset i Karlstad. Förslag till yttrande framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till yttrande samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Utdrag Landstingsdirektör Gunilla Andersson Stabschef Susanne Forslund 158 LK/ Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser - med fokus på mellanvårdsplatser rapport Landstingsfullmäktige beslutade den 15 maj 2014 att mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle ska införas och driftsättas vid årsskiftet 2014/2015 samt att en fortsatt dialog ska föras med kommunerna i Värmland om mellanvårdsplatser. En beskrivning av grundläggande förutsättningar för införande och driftsättning framgår av rapport enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. Rapporten bygger vidare på tidigare underlag i ärendet; Tidigare rapport från 9 mars 2012: LK/120476: Analys av vårdplatser i vårdprocessen. Rapport och beslut i landstingsstyrelsen 17 december 2013:

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) LK/130998: Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser - med fokus på mellanvårdsplatser. Rapport och beslut i landstingsstyrelsen den 15 april 2014: LK/130998/131118: Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser - med fokus på mellanvårdsplatser - rapport från kommundialoger. Under ärendets behandling yrkade Marianne Utterdahl med instämmande av Jane Larsson bifall till föreliggande förslag om att godkänna upprättad rapport. Jane Larsson yrkade dessutom att en projektledare ska tillsättas. Fredrik Larsson yrkade därefter bifall till föreliggande förslag samt ett tillägg om att landstingsstyrelsen får en återrapport om den fortsatta processen vid styrelsens nästa sammanträde. Ordförande ställde därefter proposition på yrkandet att godkänna upprättad rapport med tillägg om att landstingsstyrelsen får en återrapport och fann att landstingsstyrelsen beslutat bifalla yrkandena. Ordförande ställde slutligen proposition på Jane Larssons yrkande om att tillsätta en projektledare och fann att landstingsstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Landstingsstyrelsen hade således beslutat att godkänna upprättad rapport samt att landstingstyrelsen får en återrapport vid styrelsens nästa sammanträde. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet. Utdrag Landstingsfastigheter Fastighetschef Lars Nilsson 159 LK/ Möjlighet att i samverkan med primärkommunerna inrätta fler vårdplatser - med fokus på mellanvårdsplatser lokalanpassning Landstingsfullmäktige beslutade den 15 maj 2014 att mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle ska införas och driftsättas till årsskiftet 2014/2015. Vid landstingets vårdcentralsanläggningar i Kristinehamn och Säffle finns lokaler vilka tidigare utnyttjats för vårdändamål möjliga att rusta upp och förse med ny utrustning så att de med vissa begränsningar rymmer 17 vårdplatser vid vardera anläggningen. Under förutsättning av investeringsbeslut senast under september månad 2014 beräknas vårdverksamheten kunna starta i december månad Ärendet beskrivs mer detaljerat i ärendebeskrivning som framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Under ärendets behandling yrkade Elisabeth Kihlström, Gert Ohlsson, Jane Larsson och Marianne Utterdahl bifall till föreliggande förslag. Ulric Andersson yrkade med instämmande av Anders Nilsson återremiss för att få ett tydligt och färdigutrett beslutsunderlag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställde ordförande följande proposition på yrkandet om återremiss: Ska ärendet avgöras idag? Ska ärendet avgöras senare? Ordföranden fann att landstingsstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Landstingsstyrelsen hade således först beslutat avgöra ärendet idag. därefter att bevilja Landstingsfastigheter investeringsmedel om 24 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor för att skapa mellanvårdsplatser i Kristinehamn respektive Säffle. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnade skriftlig reservation enligt bilaga 159. Utdrag Landstingsdirektör Gunilla Andersson 160 LK/ Utredning om konduktiv pedagogik En grupp föräldrar till barn inom barn och ungdomshabiliteringen har uppvaktat divisionschef inom division HHR och landstingsråden inom såväl majoritet som opposition angående behandlingsformen Konduktiv pedagogik. Metoden kommer ursprungligen från Ungern och finns i Sverige sedan flera år tillbaka. Föräldrarna önskar att Landstinget i Värmland ska bevilja deras barn behandling enligt denna metod. Den finns på några platser i landet och drivs i privat regi och i internatform. Förutsättningarna ser olika ut i landet gällande om man beviljar vistelser på lanstingens/regionernas bekostnad. I dialogen med de aktuella föräldrarna framkom också synpunkter på det utbud av habiliteringsinsatser som man erbjuds inom landstingets barn och ungdomshabilitering. Dessa synpunkter behöver man i verksamheten ta del av och fortsätta ett internt arbete för att säkerställa sig en jämlik vård för de aktuella patientgrupperna. Under ärendets behandling yrkade Gert Ohlsson, Marianne Utterdahl, Eva Hallström och Anders Nilsson bifall till föreliggande förslag.

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) därefter att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda konduktiv pedagogik i Värmland och återkomma till Landstingsstyrelsen med förslag i november. Utdrag Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 161 LK/ SKL rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd till samverkansmodell för läkemedel Landstinget i Värmland (LiV) har av SKL rekommenderats att anta förslag om samverkansmodell för läkemedel. I den föreslagna modellen ingår inrättande av en styrgrupp (beställare), ett råd för nya läkemedelsterapier (NT-råd), en förhandlingsdelegation, en funktion för livscykel respektive marknad samt att SKL ansvarar för att samordna arbetet kring detta. Kommentarer till förslaget; Vid införande av nya läkemedel anges det att NT-rådet rekommendationer ska vara starkt vägledande. Här finns det stor risk för att det uppstår problem med finansiering av dessa läkemedel (ex v hepatit-c läkemedel). Därför är det viktigt att SKL för en dialog med departementet om eventuella kompletterande statsbidrag för att få en så jämlik vård som möjligt. Det är också viktigt att NT-rådet samverka med landets läkemedelskommittéer. När det gäller funktion Livscykel respektive Marknad kan den relativt höga kostnaden (5,6 mnkr) ifrågasättas, likväl som nyttan av prisdatabasen. Viktigt att minimera risken för dubbelarbete, exempelvis har Socialstyrelsen i flera år gjort ett prognos-/analysarbete avseende hur landets läkemedelsförsäljning har utvecklats. Kostnaderna för funktionen Livscykel respektive Marknad bör preciseras vid kommande utvärdering av samverkansmodellen. SKL föreslår att modellen på sikt även skulle kunna omfatta apotekstjänster. Detta förslag anses inte vara optimalt för LiV då det finns lokala anpassningar som måste göra och att det finns olika geografiska förutsättningar i landet för att det kan ske en samordning på detta område. Valda delar kan man dock samverkas kring, exempelvis finns ett bra samarbete i regionen kring dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Det finns angivet ett förslag till budget men det förslaget är baserat på att alla landsting antar förslaget. Om inte alla landsting medvekar är det viktigt att landstinget får en ny förfrågan om medverkan utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Det finns ingen tidsplan angiven när uppföljningen ska ske. Det bör förtydligas om när och hur modellen ska följas upp innan det kan ske ett ställningstagande om finansiering för 2016 och framåt. Det ska i uppföljningen redovisas kostnader för varje del i samverkansmodellen.

20 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (22) Ärendebeskrivning samt förslag till svar framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. att godkänna upprättat förslag till svar samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad Utdrag Landstingsdirektör Gunilla Andersson 162 LK/ Förlossningsvård och rehabilitering Landstingets i Värmland politiska majoritet, Värmlandssamverkan, har inkommit med ett förslag om förlossningsvård och rehabilitering. Värmlandssamverkan vill med detta initiativ skapa möjligheter för ett bättre liv för kvinnor med förlossningsskador för att skapa en jämlik vård i Värmland. Vi anser att det är en självklarhet att arbetet fortsätter för att förebygga och minska risken för att kvinnor ska drabbas av förlossningsskador. För att säkerställa en bra vård och rehabilitering till de kvinnor som drabbas vill vi ge landstingsdirektören i uppdrag att se över detta område. att säkerställa den fortsatta utvecklingen av förlossningsvården i landstinget i Värmland, att se hur många som drabbas av förlossningsskador i Värmland samt säkerställa att det finns rehabiliteringsmöjligheter samt att landstingsstyrelsen får en återrapport i november LK/ m.fl. Ärenden för kännedom Lades till handlingarna ärenden för kännedom punkt LK/14007 Landstingsdirektörens anmälningsärenden Landstingsdirektör Gunilla Andersson informerade om följande; -Återrapportering av uppdrag från landstingsstyrelsen den 20 maj 2014 i ärendet Revisionsrapport: Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks och beroendeproblem. En djupare lägesrapportering av missbruksvården kommer att ske på landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober.

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande Protokoll 1 (5) Primärvårds- och psykiatriutskottet Elisabeth E Jangehammar 2014-09-04 LK/140042 Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00 Beslutande Ersättare I tjänsten

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) ordförande Birgitta

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (25) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-04-15 LK/140480 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt (M) Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt (M) Jesper Johansson (MP) Protokoll 1 (5) Sjukhusutskottet 2013-09-05 LK/130110 Plats Landstingshuset fredag 31 maj kl. 14.20 16.00 Beslutande Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt

Läs mer

Birgitta Wessmark (SIV)

Birgitta Wessmark (SIV) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet Sekretariatet Susanne Jangentorp 2015-01-14 LK/150028 Plats Landstingshuset, Nordstjärnan Beslutande Eva Hallström, ordförande 3 7 Per Gruvberger, vice ordförande, ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)

Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Protokoll 1 (7) Teknikutskottet 2014-09-02 LK/140109 Plats Centralsjukhuset, hus 76 Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Erik Jansson (SIV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Informationsärenden. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan. Beslutande. Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Ersättare

Informationsärenden. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan. Beslutande. Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Ersättare Protokoll 1 (5) Teknikutskottet 2013-08-13 LK/130062 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer