Energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering"

Transkript

1 Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1

2 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout luleå grafiska

3 Innehåll Förord Sammanfattning Syfte och mål Företag ökar sina resultat genom energikartläggning Kartläggningsmetodiken Genomförda kartläggningar Martinssons trä, Bygdsiljum Bilinvest i Umeå AB, Umeå D.E.M-verk Mekaniska Aktiebolag, Umeå ÅMV Production AB, Åsele AC Cellplast, Dorotea Ansia Camping, Lycksele Tegsnässkidan, Vindeln Handlar n Bastuträsk Grundströms stugby, Ammarnäs Hotell Wilhelmina, Vilhelmina Slutsatser och resultat bilaga 1 - Nenets metodbeskrivning av energikartläggning bilaga 2 - Vad är en energikartläggning och hur går den till?

4 If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. dalai lama xiv 4

5 Förord Den billigaste energin är den som inte används! Det är nog något som de flesta kan skriva under på och är egentligen en självklarhet. Ändå visar flertalet utredningar och rapporter att arbetet med energieffektivisering inte går tillräckligt fort. Enkla, billiga åtgärder genomförs inte trots att det skulle innebära stora besparingar det gäller för såväl företag, hushåll som inom den offentliga sektorn. Att jobba med energieffektivisering i företag är ett enkelt sätt att öka lönsamheten. Små och medelstora företag kan med förhållandevis enkla medel minska sin energianvändning med procent. Det kan innebära hundratusentals kronor per år för många företag. Det krävs som regel omsättningsökningar på miljonbelopp för att få samma resultat. Det finns många anledningar till varför ett företag ska jobba med energieffektivisering energikostnaden är för många företag redan idag en stor post, och i takt med att energipriserna stiger blir det ännu viktigare att se över sin energianvändning. Idag är det också många kunder som ställer krav på att företag ska jobba strategiskt med energi- och klimatfrågor, så på så sätt kan energieffektivisering också vara en marknadsfördel och ge positiv PR. Om företaget dessutom satsar på förnybar energi stärks aktierna ytterligare ur ett hållbarhetsperspektiv. Inte minst därför att det minskar sårbarheten och beroendet av fossila bränslen, men också för att det kan skapa mervärde lokalt och regionalt. När man studerar företag som jobbat lyckosamt med energieffektivisering framträder ett tydligt mönster, och det är betydelsen av ledningens engagemang. Beslut om att inleda ett arbete med energieffektivisering måste tas på ledningsnivå, och det ska också framgå att det är en prioriterad fråga i företaget. Genom att visa sitt eget engagemang får man andra med sig. Arbetet inleds med en kartläggning av företagets energianvändning att mäta är att veta! När den är gjord framgår hur mycket energin som används och vilka åtgärder som är viktigast att börja med för att inte behöva betala för energi som man egentligen inte behöver. Det finns väl egentligen ingen tid att förlora?! ulrika lundberg projektledare nv eko 5

6 Sammanfattning Nenet är ett regionalt energikontor verksamt i Norrbotten och Västerbotten. Vi jobbar med projekt som rör energieffektivisering, förnybar energi och ökad användning av miljöteknik. Våra viktigaste målgrupper är företag och kommuner. I Norrbotten har Nenet jobbat med energieffektivt företagande sedan 2005, och i och med projektet NV Eko har vi för första gången jobbat i projektform även i Västerbotten. Projektet NV Eko startade i juni 2009 och avslutades i maj NV Eko står för Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv. Bakgrund till projektet var ett antal viktiga slutsatser: Global energi och klimatpolitik kräver lokalt, strategiskt agerande som bedrivs i nära samverkan mellan det offentliga samhället och det lokala näringslivet. Förnybar energi och miljöteknik är en bra utvecklingsmöjlighet för näringslivet i norra Sverige. Energieffektivisering är en snabb väg till stärkt lönsamhet och ökad hållbarhet i regionens företag. Projektets målgrupper var små och medelstora företag, näringslivsorganisationer och kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med projektet var dels att stärka näringslivet i Norrbotten och Västerbotten och att skapa förutsättningar för en miljödriven och hållbar näringslivsutveckling. Ett annat syfte med projektet var att hjälpa och stötta kommunerna i deras strategiska energi- och klimatarbete, för att på så sätt förbättra regionens förutsättningar att möta de utmaningar som följer med ett förändrat klimat och högre energipriser. Erfarenheter från nationella initiativ har visat att de bästa resultaten uppnås då det offentliga och det privata samverkar. Därför ville vi också skapa nya mötesplatser där båda dessa grupper kunde diskutera näringslivsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Följande aktiviteter har genomförts i projektet: Kommunseminarier och rundabordssamtal Företagsseminarier för energieffektivisering Energikartläggningar av företag i Västerbotten Kompetensutveckling för energikartläggare och driftspersonal Omvärldsbevakning Nätverksaktiviteter Databas med energistatistik för länens kommuner Processtöd för framtagande av kommunala energi- och klimatplaner Den här rapporten berör endast den delen som handlar om energikartläggningar som genomförts i projektet. För mer utförlig information om projektet och dess resultat hänvisas till Energikartläggningar i företag genomfördes endast bland företag i Västerbotten, eftersom vi i tidigare projekt redan jobbat med detta i Norrbotten. I rapporten presenterar vi resultatet från tio energikartläggningar i Västerbotten. De medverkande företagen har valts ut dels via företagsseminarier som har anordnats i projektet och dels via uppsökande kontakter. Tre av företagen har även medverkat i Länsstyrelsen i Västerbottens läns satsning på energikartläggning i företag. Energikartläggningarna som har genomförts har följt den modell som har tagits fram i tidigare genomförda projekt i Norrbotten. Modellen har vidareutvecklats i samråd med energi- och klimatrådgivare och experter inom området utifrån de erfarenheter som har gjorts i tidigare projekt. Sammanställningen visar att energianvändningen i de tio kartlagda företagen uppgår till ca 114 GWh per år. Den sammanlagda besparingspotentialen av de föreslagna åtgärderna är ca 6 GWh och de flesta återbetalningstider ligger i spannet mellan 0-5 år. 6

7 Syfte och mål Det som mäts räknas! Vi vet av erfarenhet att åtgärder för att minska eller optimera kvaliteten i den egna energianvändningen är en snabb väg till stärkt lönsamhet och minskad miljöbelastning för företag. I stort sett alla små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med procent. Företagens lönsamhet kan på det viset stärkas med hundratusentals kronor per år. En energikartläggning innebär i ett första steg att företagets energianvändning identifieras och mäts. Därefter görs en genomgång på plats för att se vilka energitjuvar som finns och vilka förbättringsområdena är. Detta sammanställs sedan i en skriftlig rapport med förslag på åtgärder som också innehåller uppskattad besparing både vad gäller energi, miljö och ekonomi. Rapporten är ett underlag för att påbörja arbetet med energieffektivisering. Den primära målgruppen har utgjorts av små och medelstora företag i Västerbotten. Vi har försökt välja företag från olika branscher och med geografisk spridning över hela länet. Syftet med energikartläggningarna har varit att öka de västerbottniska företagens lönsamhet, konkurrenskraft och miljöanpassning genom utveckling och förstärkning av det energieffektiva företagandet. I projektet har vi velat visa den potential som finns för företagen att minska både energianvändning och miljöbelastning, men även sprida goda exempel och inspirera andra till att göra detsamma. Ett annat syfte har också varit att utveckla och stärka marknaden för energikartläggare genom att bidra till att skapa en ökad efterfrågan på den här typen av tjänster. Kartläggningarna har gjorts av etablerade konsulter och i något fall har en konsult fungerat som handledare för studenter från Umeå Universitet som gjort kartläggningen som ett examensjobb. Ett krav för deltagande har varit att resultaten är offentliga och har använts för informationsspridning och kunskapsutveckling. Målet var att göra energikartläggningar på 10 företag i Västerbotten. Genom en kartläggning ökar kunskapen om den totala energianvändningen hos företaget och medvetenheten om betydelsen av energikostnaderna för företagets lönsamhet stärks. Åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten gör att det blir enklare för företagsledningen att avgöra vilka åtgärder som ska prioriteras, var de gör mest nytta och hur lång återbetalningstiden är (utifrån existerande energipriser). Det kan också vara en hjälp för att kunna kombinera planerat underhåll med energieffektiviserande åtgärder. Det långsiktiga målet är självklart att åtgärder ska genomföras och därigenom stärka företagens konkurrenskraft, samtidigt som miljöbelastningen minskar. 7

8 Företag ökar sina resultat genom energikartläggning Ett företag som har en vinstmarginal om 5 % måste öka sin omsättning med kronor för att åstadkomma en ökning av resultatet med kronor. För många företag kräver en omsättningsökning med kronor stora finansiella insatser. Exempel: Ett företag i norra Sverige har de senaste fem åren haft en medelvinstmarginal om 4 %. För att förbättra resultaträkningen med kronor skulle man behöva öka omsättningen med kronor. För att åstadkomma den ökningen hade företaget varit tvunget att göra investeringar på mellan 1-2 miljoner kronor (marknadsföring, ny maskinpark, produktutveckling etc). Genom en energikartläggning konstaterades att genom investeringar på ca kronor kunde företaget maximalt spara kr/år. En sådan resultatförbättring motsvarar en omsättningsökning om knappt 7 miljoner kronor! Dessutom minskas CO2-utsläppen med ca 275 ton per år. Källa: Exergib(y)rån 2012 Kartläggningsmetodiken Kartläggningsmetodiken har tagits fram i Nenets tidigare projekt och vidareutvecklats i NV Eko. Metoden riktar sig i första hand till konsulter som utför energikartläggningar och är avsedd att ge en generell beskrivning av vad Nenet, baserat på erfarenheter från tidigare arbete, anser att en energikartläggning bör innehålla för att vara ett bra underlag för företagets fortsatta energieffektiviseringsarbete. Metodbeskrivningen kan användas som en handledning för hur man kan gå tillväga. Ett bra komplement till metoden är checklistor vilka man bland annat kan hitta på Energimyndighetens hemsida (www.energimyndigheten.se) Metodbeskrivning, se bilaga 1 För företagare kan det också vara svårt att veta vad en energikartläggning innebär, och vad man kan förvänta sig att få ut av den. Därför har vi tagit fram en beskrivning av vad en energikartläggning innebär och hur arbetsgången kan se ut. Beskrivningen riktar sig till den som vill göra en energikartläggning på företaget. Vad är en energikartläggning och hur går den till?, se bilaga 2 Båda dokumenten finns att ladda ner på vår hemsida, De miljömässiga effekterna av genomförda åtgärder redovisas i form av minskade koldioxidutsläpp. Effekterna kan beräknas på olika sätt beroende på hur man ser på elen som sparas. Många anser att all el som sparas ska betraktas som marginalel producerad av kolkraftverk så länge koleldade kraftverk ingår i det integrerade europeiska elnätet. Det innebär att varje minskad kwh el motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen motsvarande ett kilogram. Ett annat sätt att beräkna miljöeffekten på är att använda el som produceras i Norden, så kallad nordisk elmix. Då antas att all el som används i Sverige är producerad i Norden. Koldioxidutsläppen minskar då med en tiopotens, till 100 gram per sparad kilowattimme, jämfört med marginalel. I denna rapport redovisas koldioxidutsläppen beräknat såväl utifrån marginalel som nordisk elmix. 8

9 Genomförda kartläggningar 9

10 10

11 Martinssons trä, Bygdsiljum Energikartläggare: David Ekevärn, 30 poängs examensarbete vid civilingenjörsutbildningen i energiteknik, Umeå Universitet. Handledare: Hassan Salman, HKS Energy Consulting. Kort om företaget: Martinsons Såg AB är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier och huvudkontoret ligger i Bygdsiljum. Anläggningen i Bygdsiljum omfattas av ett sågverk och ett antal vidareförädlingsfabriker. Årligen tas det emot ca m 3 virke och produceras ca m 3 sågat virke. Virket blir till limträ- och massivträkonstruktioner. I dag finns det totalt ca 400 anställda. Resultat av energikartläggning: Totalt köps ca 23 GWh el/år. Det finns fyra limträfabriker i anläggningsområdet med en energianvändning på MWh/år. Examensarbetet begränsades till att titta enbart på elanvändningen i vissa delfabriker. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Det finns en stor tomgångseffekt, beräknat till 350 kw, som delvis kan förklaras med att vissa maskiner behövs kontinuerligt. Genom att optimera varvtalsstyrningen av motorer till kompressorer och cirkulationspumpar samt minska belysning och ventilationsdrift under natten kan tomgångseffekten minskas. En sådan åtgärd kostar inte mer än några tusen kronor och kan minska tomgångsanvändningen med ca 30%. Detta motsvarar ca MWh per år, ca 4% av den totala användningen. En grundlig utredning av tryckluften behövs för att identifiera behovet i företaget och vilka områden den kan ersättas. En rutin för underhåll av läckaget från tryckluftsledningar bör introduceras. Det kan ge en effektivisering på 20% vilket skulle ge en besparing på ca kr/år. Värme Det finns totalt 22 stycken torkar och varje tork avger 500 m3/h luft med en temperatur på 80 C. Enbart två av dem är utrustade med värmeåtervinning. Om denna luft kyls ner till 60 C ger det ett värmeutbyte på ca MWh per år vilket motsvarar ca 300 ton flis/år. Om den mängden flis skulle säljas istället för att användas till torkarna skulle vinsten bli 3 miljoner kr (räknat på ett flispris på 200 kr/mwh). Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 7%. Värme: 2%. Uppskattad besparingspotential: Ca MWh/år Möjlig CO2-reduktion: Åtgärderna skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med ton per år (marginalel från europeisk kolkraft), alternativt 160 ton per år (nordisk elmix). Vid värmeåtervinning från torkarna skulle utsläppen av koldioxid minska med ytterligare 347 ton per år i och med den besparade flisen, beräknat på att flisen ersätter eldningsolja. 11

12 Bilinvest i Umeå AB, Umeå Energikartläggare: Anna Joelsson, Sweco Umeå. Kort om företaget: Företaget startades redan 1948 och har sedan 1979 drivits av familjen Edberg. Bilinvest har 20 anställda och de är miljöcertifierade sedan 2001 (ISO14001). Byggnaden är ca 2000 m² i vilken bilförsäljning, verkstad, lager, kontor och personalutrymmen inryms. Resultat av energikartläggning: Under 2011 köptes 186 MWh el och 189 MWh värme. Bilinvest äger vindkraftsandelar till ca 150 MWh och denna elproduktion avräknas varje år. Några månader innan kartläggningen genomfördes byttes ventilationssystemet ut i byggnaden. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Belysningen går att effektivisera; den gamla belysningen bör bytas ut till modernare och effektivare, man bör installera dimmerfunktion och se över nattbelysningen. Att enbart se över nattbelysningen skulle innebära en minskning med 34 MWh/år och det kan göras till en kostnad av kr. För att få koll på vilka baslaster som finns och ger upphov till elanvändning så kan en natt- och helgvandring göras i lokalerna. Värme Nya isolerade portar skulle minska transmissionsförlusterna och värmeanvändningen med 10 MWh/år. Investeringen uppgår till cirka kronor. Papptaken är i behov av att bytas och i samband med det funderar fastighetsägaren på att bygga om taket och med 300 mm ekofiber som tilläggsisolering är det möjligt att spara 21 MWh. Tilläggsisoleringen kostar kr. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 21%. Värme: 17%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt ca kr/år. Möjlig CO2-reduktion: Beräknat på marginalel från europeisk kolkraft kan utsläppen minskas med ca 120 ton per år (nästan 12 ton per år räknat på den nordiska elmixen). 12

13 D.E.M-verk Mekaniska Aktiebolag, Umeå Energikartläggare: Axel Olofsson, 15 poängs examensjobb vid högskoleingenjör- byggteknikutbildningen vid Umeå Universitet. Handledare: Hassan Salman, HKS Energy Consulting och Marcel Berkelder, Exergib(y)rån. Kort om företaget: Dem-Verk Mek AB är ett företag beläget i Degernäs, Umeå. Företaget projekterar, konstruerar, tillverkar, ytbehandlar, och monterar väg- och järnvägsbroar, GC-broar och stålstommar. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Företaget omsätter ca 100 miljoner kr per år och hade 44 stycken anställda år I dag heter företaget Brisab Degernäs. Resultat av energikartläggning: Till uppvärmning användes 697 MWh el och ca 594 MWh olja... Elen används främst till belysning, kompressorer, maskiner i verkstaden, uppvärmning, motorvärmare och dylikt. En mindre del av lokalerna är eluppvärmda. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Belysningen byts ut och förses med rörelsesensorer. Kostnad för att byta belysning uppgår till cirka kronor. Årlig energibesparing är cirka kwh. Tidsstyrning av motorvärmare (20 stycken) skulle innebära en årlig besparing på ca kwh/år (räknat på att 15 platser används kontinuerligt) till en investeringskostnad på cirka kr. Installation av en roterande värmeväxlare skulle effektivisera ventilationen och leda till en besparing på kwh/år. Investeringskostnad är kronor. Återbetalningstiden för denna investering blir ca 2,5 år räknat på en uppvärmningskostnad på 0,75 kr/kwh. Värme Om företaget skulle konvertera sitt värmesystem, från olja till pellets, minskar dess årliga kostnad med kr/år (0,75 kr/kwh för förbränningsolja och pellets ca 0,31 kr/kwh) Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 58%. Värme: 1% och upp till 10% om även värmesystemet konverteras. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt ca kr/år. Möjlig CO2-reduktion: Med föreslagna åtgärder skulle företaget kunna sänka sina koldioxidutsläpp med ca 371 ton per år, räknat på marginalel från europeisk kolkraft, alternativt minskar utsläppen med ca 37 ton per år (räknat på nordisk elmix). 13

14 14

15 ÅMV Production AB, Åsele Energikartläggare: Marcel Berkelder, Exergib(y)rån Kort om företaget: ÅMV Production AB är en verkstadsindustri med två byggnader om nästan m² i Åsele. Verksamhetsområdet innefattar legotillverkning av större plåtarbeten och stålkonstruktioner som stansning, bockning, nibbling, svetsning, nitning, blästring, våtlackering, pulverlackering, montering och reparationsarbeten. Företaget är kvalitets-, miljö-, och ledningscertifierat enligt FR Resultat av energikartläggning: Energitillförseln är separat för båda byggnaderna och består av el och fjärrvärme. Elanvändningen har varierat under åren främst på grund av konjunkturssvängningar. Utifrån energistatistiken för de båda byggnaderna har följande beräkningsvärden antagits: ÅMV 1: El 458 MWh/år och Fjärrvärme 360 MWh/år ÅMV 2: El 690 MWh/år och Fjärrvärme 460 MWh/år Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Genom att omprogrammera drifttiden på ventilationen i ÅMV 1 är det möjligt att effektivisera bort ca kwh/år. Kostnaden skulle hamna på ungefär kr. Att varva ner fläktar och sätta värmeåtervinningen i drift skulle ge ytterligare en besparing på ca kwh/ år. Kostnaden för den åtgärden hamnar på kr. Två nya aggregat på ÅMV 2 skulle minska elanvändningen med kwh/år. Här är det svårt att uppskatta kostnaden utan en offert bör inhämtas för investeringskostnaderna. Värme Genom omprogrammering av driften på ventilationen i ÅMV 1 minskar energianvändningen med cirka kwh/år. Omreglering av luftflödena ger en effektivisering med kwh/år. Isolering av takbjälkslaget beräknas ge en minskning med ca kwh/år. Investeringen för att isolera takbjälkslaget är kr. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 16%. Värme: 60%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt mellan kr/år. Möjlig CO2-reduktion: En minskad energianvändning på kwh/år ger en koldioxidreduktion på ton räknat på marginalel från europeisk kolkraft (cirka ton räknat på den nordiska elmixen). 15

16 AC Cellplast, Dorotea Energikartläggare: Marcel Berkelder, Exergib(y)rån Kort om företaget: AC Cellplast AB finns i Dorotea och de utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade produkter och system baserade på expanderande cellplast. Företaget har funnits sen 2004/2005. Resultat av energikartläggning: Energianvändningen baseras på 2011 års siffror då elanvändning för produktionen var då 471 MWh. Lokalerna ägs av Dorotea kommun men värmeförsörjningen av hela byggnaden står företaget för. Uppvärmningen sker med olja och de använde 255,5 m Företaget har egen elanvändning men vad som ingår och inte var oklart vid inventeringstillfället. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Effektivisering av ventilationen genom byte av 4 stycken motorer och 2 stycken aggregat skulle minska elanvändningen med 40 MWh/år. Investeringen hamnar på kr. Införande av ett energiledningssystem, med en investeringskostnad på kr, minskar elanvändningen med 18 MWh/år. Värme Effektivisering av ventilation beräknas leda till att värmeanvändningen sjunker med 240 MWh/år. Ytterligare 295 MWh/år kan minskas med en del byggtekniska åtgärder som byte av portar och tilläggsisolering av tak. Att byta portar kostar kr och kostnad för tilläggsisoleringen uppskattas till kr. Energiledningssystemet minskar värmebehovet med 25 MWh/år. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 12%. Värme: 22%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt 618 MWh/år. Möjlig CO2-reduktion: Beräknat på marginalel från europeisk kolkraft kan företaget minska sina koldioxidutsläpp med 213 ton per år (motsvarar ca 21 ton koldioxid räknat på den nordiska elmixen). Att konvertera värmesystemet till fjärrvärme i stället för att som idag värma med olja skulle innebära en utsläppsreducering med ca 700 ton per år. 16

17 Ansia Camping, Lycksele Energikartläggare: Marcel Berkelder, Exergib(y)rån Kort om företaget: Ansia Camping AB finns i Lycksele och har 47 stugor och 7 större byggnader. Det finns 5 olika typer av stugor och de övriga byggnaderna är; reception med serveringsdel, kiosk och souvenirshop, lilla hotellet, skotergarage med omklädningsrum, relaxavdelning med bastu och utomhusbadtunnor, konferensanläggning, servicebyggnad samt en kåta med restaurang och kök. Ytterligare en servicebyggnad är under uppförande. Resultat av energikartläggning: Företaget har vidtagit en del åtgärder under åren, t ex har de medvetet satsat på att konvertera från elvärme till fjärrvärme och nästan samtliga byggnader har åtgärdats så de har energieffektiva klimatskal. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Optimering av ventilationen i konferensen och i restaurangen skulle enligt beräkningar kunna minska elanvändningen med 4 MWh/år, till en investeringskostnad på cirka kr. Temperatursänkningar kopplat till bokningssystemet ibland annat stugorna och relaxen ger en minskning av elanvändningen med 25 MWh/år. Införande av ett energiledningssystem till en kostnad av kr, ger ytterligare minskning av elanvändningen med 45 MWh/år. Värme Ventilationsoptimering ger en minskning av värmebehovet med 20 MWh/år. Installation av spjäll i de öppna skorstenarna minskar värmebehovet med 6 MWh/år, till en kostnad på kr. Temperatursänkningar skulle innebära att värmen kan minskas med 115 MWh/år och investeringen för det hamnar på kr (styrsystem som är kopplat till bokningssystemet). Investering i en solvärmeanläggning för tappvarmvattnet skulle minska värmebehovet med 50 MWh/år och medföra en investeringskostnad på kr. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 10%. Värme: 27%. Möjlig CO2-reduktion: Företaget kan minska sina utsläpp med ca 82 ton per år räknat på marginalel från europeisk kolkraft (motsvarar cirka 8 ton räknat på nordisk elmix). 17

18 18

19 Tegsnässkidan, Vindeln Energikartläggare: Marcel Berkelder, Exergib(y)rån Kort om företaget: Tegsnässkidan AB har två fabriker, en i Granö och en i Vindeln. Företaget tillverkar hantverksmässiga skidor samt kundanpassade emballage och träförbrukningsmaterial m m. En fjärdedel av deras träråvaror exporteras ut i världen. Resultat av energikartläggning: Årligen har anläggningen en elanvändning om 267 MWh och ett värmebehov beräknat till 870 MWh enligt värmeförlustsberäkningarna. Elen används främst för att driva träbearbetningsmaskiner, kompressor, ventilation och belysning. Uppvärmningen sker med egenproducerat spån som eldas i en spånpanna och det har inte gått att fastställa hur stor spånanvändningen är. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Byte av fläktmotorer och produktionsmotorer för ventilation när det gäller ventilationen skulle spara 70 MWh/ år. Investeringskostnaden hamnar på kr. Införande av ett energiledningssystem skulle minska elanvändningen med 20 MWh/år till en kostnad av kr. Värme Värmebehovet kan sänkas något med några mindre investeringar, större besparingar kräver större investeringar. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 37%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt 90 MWh/år. Möjlig CO2-reduktion: De föreslagna åtgärderna skulle reducera utsläppen med 8 ton koldioxid per år räknat på den nordiska elmixen. Baseras beräkningarna på marginalel reduceras utsläppen med nästan 82 ton koldioxid per år. 19

20 Handlar n Bastuträsk Energikartläggare: Åke Bergqvist, Sweco, Umeå. Kort om företaget: Fastigheten byggdes 2005 och ligger mitt i byn. Det är en naturlig träffpunkt och förutom dagligvaruhandel är affären ombud för apoteket och systembolaget. Butiken tillhör kedjan Handlarn. Resultat av energikartläggning: Fastigheten använder enbart el och under 2011 användes 237 MWh. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Byte av ventilationsaggregatet beräknas minska elanvändningen med 80 MWh/år och installationskostnaden uppskattas till kr. Byte av kompressorer med nytt ventilationsaggregat kan enligt kartläggningen minska elanvändningen med 30 MWh/år och kostnaden hamnar på cirka kr. Tilläggsisolering av taket skulle kunna minska elanvändningen med 7 MWh/år och det kostar kr att utföra. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 51%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt kan företagets energikostnader minskas med ca kr/år. Möjlig CO2-reduktion: Beräknat utifrån att elen som köps in är marginalel kan utsläppen, i och med effektiviseringarna, minskas med ungefär 112 ton koldioxid per år. Är det el som köps in från den nordiska marknaden minskas utsläppen med cirka 11 ton koldioxid per år. 20

21 Grundströms stugby, Ammarnäs Energikartläggare: Åke Bergqvist, Sweco Umeå. Kort om företaget: Grundströms stugby ligger i norra Ammarnäs, Sorsele kommun, och redan på 60-talet började en del av stugorna att hyras ut. Stugbyn har byggts ut och om, idag består den av 15 stycken stugor, en servicebyggnad och 6 stycken husvagnsplatser med el. Resultat av energikartläggning: Under 2011 köptes kwh el. Husen värms med el och är den post som är störst när det gäller energianvändningen. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Genom att tilläggsisolera tak, väggar och installera ett extra glas på alla fönster skulle elanvändningen kunna sänkas med 56 MWh/år och minska kostnaderna med kr/år. Konvertering av värmesystem Ett byte till vattenburet värmesystem och en pelletspanna skulle visserligen öka energianvändningen med en liten del men kostnaden för energin skulle ändå sjunka med ca kr/år. Investeringskostnaden är drygt 1 miljon kronor då det handlar om installation av radiatorer, kulvert, panna m m. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 34%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt ca kr/år. Möjlig CO2-reduktion: Föreslagna åtgärder skulle minska utsläppen med 189 ton per år räknat på marginalel (räknat på den nordiska elmixen minskas utsläppen med ca 19 ton per år). 21

22 22

23 Hotell Wilhelmina, Vilhelmina Energikartläggare: Åke Bergqvist, Sweco, Umeå. Kort om företaget: Hotellet ligger i Vilhelmina och har haft hotellverksamhet sedan fastigheten byggdes I början på 80-talet byggdes fastigheten ut och 2005 gjordes ytterligare förändringar med till- och ombyggnationer. Resultat av energikartläggning: 2011 användes 501 MWh el och 643 MWh fjärrvärme. Elen används till belysning, kök, matsal, pumpar, fläktar och relaxen m m. Exempel på föreslagna energieffektiviseringsåtgärder El Byte av flertalet fläktar minskar elbehovet med 108 MWh/år till en investeringskostnad på kr. Installation av pumpstopp i undercentraler sommartid medför en minskning på 3 MWh/år och investeringen för det ligger på kr. Värme En åtgärd som att bygga om ventilationen i köket, installation av värmeåtervinning eller installation av hel-/halvfartsdrift, skulle minska värmebehovet med 124 MWh/ år och investeringen skulle hamna på kr. I dag värms returen till fjärrvärmen i stället för att kylas och om det byggs om minskar värmebehovet med 41 MWh/år. Kostnaden för att bygga om är kr. Att tilläggsisolera taket ovanför restaurangen och köket minskar värmebehovet med 19 MWh/år och kostar kr. Procentuell minskning av energianvändningen via föreslagna åtgärder: El: 22%. Värme: 31%. Uppskattad besparingspotential: Sammanlagt ca kr/år. Möjlig CO2-reduktion: Årligen kan utsläppen minskas med ca 100 ton koldioxid räknat på marginalel från europeisk kolkraft (motsvarar ungefär 10 ton minskade koldioxidutsläpp räknat på nordisk elmix). 23

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1 Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt Fyra goda exempel i Norrbotten Energieffektivt företagande 1 Fyra goda exempel i Norrbotten Lundbergs trä AB, Arvidsjaur............................ sid

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion Sandra Rödin Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 sandra.rodin@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-04-17 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning Energismart förvaltning Energismart förvaltning - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid Marcel Berkelder Exergi B(y)rån 2015-09-11 Exergi B(y)rån Energismart förvaltning 1 Utvecklar hjälpmedel Energi-

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Lagmannen 5 Datum: 2015-05-27 Adress: Aspvägen 10, 302 23 Halmstad Rapportnummer: 991 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman Andersson

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009 Guideline för genomförande av energicheckar Målgrupp: Energikonsulter Deliverable 2 Work Package 2 Slutversion 20.04.2009 Innehåll A. Introduktion... 2 Hänsyn till regionala förutsättningar... 2 B. Metodik

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

VVS- och Energikonsult

VVS- och Energikonsult VVS- och Energikonsult Kontaktuppgifter Fredrik Hennström Energiexpert, OVK-besiktningsman, energikartläggning, projektering E-post: fredrik2@thenergiteknik.se Telefon: 0520-22 12 02 Adam Skoog Energikartläggning,

Läs mer