TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar OLL4352

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med landstingsfullmäktige Örebro läns landstingsfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 23 oktober 2012 med början kl Sammanträdet beräknas avslutas kl Fika kommer att serveras från kl före sammanträdets start på representationsvåningen utanför sessionssalen. Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt ledningskansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Raul Björk Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen S, V och MP samlas för överläggning den 23 oktober mellan kl i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti SD samlas för överläggning den 22 oktober kl i grupprum Granen, Ledningskansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Bilaga: Föredragningslista ÖREBRO LÄNS LANDSTING POSTADRESS Box 1613, Örebro TELE TELEFAX INTERNET E-POST POSTGIRO ORGANISATIONSNR

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING LK-planering och administration, MF OLL Sammanträdets öppnande. 2. Upprop. 3. Protokolljustering. 4. Skrivelser till landstingsfullmäktige. 5. Anmälan av interpellationer och frågor. 6. Tid för och tillkännagivande av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2013, 12OLL Örebro läns landstings strategi för forskning, 11OLL Ändring av landstingets patientavgiftsregler, 12OLL Delårsrapport januari-augusti 2012 samt helårsprognos för 2012, 12OLL Yttrande över medborgarförslag om psykoterapeutisk behandling hos privatpraktiserande psykoterapeuter, 12OLL Yttrande över medborgarförslag om fairtrade landsting, 12OLL Revisionsberättelser och räkenskaper för stiftelser, föreningar m.fl. 12OLL Nya ägare och nytt aktieägaravtal i MÄLAB, 12OLL Revidering av regional kulturplan i Örebro län , 12OLL Yttrande över motion från Elisabeth Sundström (M) om ett SAMBO-projekt (mellanvårdsboende) i Örebro läns norra länsdel, 12OLL Allmän frågestund för ledamöterna. 17. Besvarande av interpellationer och frågor. 18. Valärenden. 19. Avslutning. Kl Inbjudna för yttrande och behandling av medborgarförslag (2 st)

4

5 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Landstingsfullmäktige Elisabeth Rådström Paavonen, S Anette Persson, S Ingemar Javinder, S Bo V Selling, S Daniel Frisk, S Daniel Spiik, SD Lars-Göran Zetterlund, C Torgny Larsson, S Agneta Nilsdotter, MP Kenneth Nilsson, S Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Carina Dahl, S Göran Strömquist, M Kerstin Bergström Camilla Hansén, MP Lars Källström, Christina Pettersson, C Hanne Alvner, M Persson, S Lennart Pettersson, S Helena Frisk, S Catrin Steen, MP Torbjörn Ahlin, C Gunilla Olofsson, M Sölve Persson,S Azra Prepic, S David Kronlid Lennart Carlsson, M Bengt Storbacka, S Mats Gunnarsson, MP Birgitta Malmberg, FP Håkan Söderman, M Arazu Bayazidi, M Andreas Svahn, S Fredrika Jakobsen, S Johan Silfverdal, KD Iréne Lejegren, S Pernilla Calmerfalk, V Kerstin Lundqvist- Mbuche Lameck, M Roger Rådström, S Michelle Ökvist, KD Eriksson, FP Sara Dicksen, M Martin Lind, S Inger Trodell, S Maria Nyberg, V Erik Johansson, FP Eric Viduss, M Lolo Lindström, M Robert Mörk, S Björn Eriksson, S Lasse Sjöberg, S Bo Rudolfsson, KD Svante Gyrulf, M Jenny Steen, S Katarina Raneborn, V Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Lisa Dahlpil, S Eva Jansson, S Ewa Sundkvist, KD Ola Karlsson, M Marie-Louise Forsberg- Sven-Olof Jihad Menhem, V Anna Ågerfalk, FP Alf Rosberg, M Fransson, S Jonas Karlsson, S Reinholdsson, S Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

6

7 PROTOKOLL 14 (44) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid för och tillkännagivande av landstingsfullmäktiges sammanträden under år 2013 Diarienummer: 12OLL4139 Handläggare: Kristina Berglund Med hänvisning till bestämmelser i kommunallagen och landstingsfullmäktiges arbetsordning föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta a t t landstingsfullmäktige under år 2013 kallas till sammanträde tisdagen den 26 februari, torsdagen den 25 april, tisdagen den 4 juni, tisdagen den 1 oktober, tisdagen den 29 oktober, samt tisdagen den 26 till onsdagen den 27 november, samt a t t tillkännagivande om sammanträde med landstingsfullmäktige under år 2013 ska införas i Nerikes Allehanda, Nerikes Allehanda Bergslagsposten, Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren och Länsposten, ETC Örebro och Örebroar n. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

8

9 PROTOKOLL 4 (43) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Ny forskningsstrategi för Örebro läns landsting Diarienummer: 11OLL811 Handläggare: Mats Eriksson Ärendebeskrivning Landstingets andra forskningsstrategi Forskningsförankra vården Vårdförankra forskningen gällde ursprungligen för åren men förlängdes att omfatta även Genom att anta en uppdaterad och förlängd version av nuvarande forskningsstrategi att gälla även för 2012 har nämnden för forskning haft möjlighet att arbeta fram en genomarbetad och hållbar strategi. Arbetet har skett dels i en referens- och beredningsgrupp med representant för varje parti i nämnden, dels i nämnden i helhet. Genom föredragningar av experter och genom studiebesök har nämndens ledamöter skaffat sig kunskap som bidragit till framtagandet av forskningsstrategin. Underlag Förslag till forskningsstrategi för Örebro läns landsting , bilaga 140. Uppföljning Forskningsstrategin kommer att ligga till grund för nämnden för forsknings verksamhetsplanering och uppföljning samt för överenskommelser om forskning som träffas med de förvaltningar som erhåller landstingsbidrag för forskning. Ekonomiska konsekvenser De mål som sätts upp i forskningsstrategin avses kunna genomföras inom gällande budgetramar. Vidare är målsättningen ett ökat inflöde av externa forskningsanslag för att ytterligare stärka forskningen. Beredning Nämnden för forskning har vid sitt sammanträde den 26 september 2012 behandlat ärendet. Under överläggningen föreslår Roger Rådström (S) att lägga till en att-sats enligt följande: att strategin omprövas Förslaget biträds av landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t fastställa förslaget till forskningsstrategi för Örebro läns landsting att gälla åren , samt a t t forskningsstrategin ska omprövas Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

10

11 FORSKNINGSSTRATEGI Örebro läns landstings strategi för forskning

12 2 Örebro läns landstings värdegrund Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Vår vision Örebro läns landsting står för: hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Det har varit utgångspunkten i arbetet med att utarbeta Forskningsstrategin Landstingets vision för forskning Landstinget arbetar för att skapa goda livsvillkor för länets medborgare. Även om landstingets ansvarsområde är brett är den främsta uppgiften hälso- och sjukvård, vilket också är fokus för forskningen. Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för landstinget, patienterna och regionen. Landstingets arbete grundas på en humanistisk människosyn med respekt för människors lika värde. Inom forskningen innebär det att vi i alla led betonar jämställdhet och en etisk medvetenhet. Genus, socioekonomiska faktorer, etnicitet och ålder skall beaktas i forskning och vård. Vi ställer oss också bakom de regionala målen för en hållbar utveckling. Syfte Syftet med landstingets forskningsstrategi är att tydliggöra målsättningar, intentioner och prioriteringar vad gäller forskningsområdet. Varför är det viktigt för Örebro läns landsting att bedriva klinisk patientnära forskning? I landstingets uppdrag ingår att garantera medborgarna en hög kvalitet på hälso- och sjukvården och erbjuda högspecialiserad sjukvård till omkringliggande landsting. För att klara det behövs en omfattande och högkvalitativ forskning. Att erbjuda personalen forsknings- och utvecklingsmöjligheter är också nödvändigt för att behålla, och rekrytera nya kompetenta medarbetare. I landstingets uppdrag ingår också att samverka med akademin inom såväl forskning som utbildning. Örebro universitet är Örebro läns landstings självklara primära samverkanspartner. Landstinget har också en roll i det regionala utvecklingsarbetet. I detta arbete är samverkan med andra delar av samhället, såsom näringslivet och länets kommuner, av stor betydelse.

13 3 Förutsättningar för klinisk forskning inom Örebro läns landsting Forskning bedrivs idag, år 2012, inom hela Örebro läns landsting (ÖLL) och befinner sig just nu i en fas med stora möjligheter och utmaningar. Örebro universitet startade i januari 2011 Sveriges nyaste läkarutbildning, och har idag ett brett utbud av vårdutbildningar vilket ger regionen helt nya möjligheter, och behov av, att utveckla den kliniska forskningen. Örebro läns landsting har ett välutvecklat samarbete med Örebro universitet (ÖU). Genom ÖLL får ÖU tillgång till klinisk kompetens och den infrastruktur som är en förutsättning för klinisk forskning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Byggandet av Campus USÖ med Forskningens och utbildningens hus för oss också lokalmässigt närmare varandra. Inom landstinget sker viss forskning i samverkan med företag inom läkemedels- och den medicintekniska sektorn. Forskning bedrivs också i samverkan med den kommunala vårdoch omsorgssektorn och med andra forskare såväl i Uppsala-Örebroregionen som nationellt och internationellt. Den kliniska forskningen kan och bör inte ske isolerat, utan bör även framledes där det är lämpligt, ske i samverkan med andra aktörer, inom ramen för tydliga samarbetsavtal som tar hänsyn till parternas olika uppdrag och förutsättningar. Landstingets forskningsorganisation Forskningen i landstinget bedrivs oftast av kliniskt verksamma forskare, på den enhet där de arbetar. Till stöd för forskningen har landstinget byggt upp en organisation med ett antal forskningsenheter. De utgör tillsammans en infrastruktur som tillhandahåller många basresurser för forskningen men innehåller också funktioner till stöd för styrning, uppföljning samt omvärldsbevakning och strategiska beslut. Bilaga 1 visar hur forskningsorganisationen är uppbyggd Den följer landstingets förvaltningsstruktur men många av forskningsenheterna har ett landstingsövergripande uppdrag. Politiskt hanteras forskningsfrågorna av nämnden för forskning. Ekonomiska förutsättningar Landstingsintern finansiering I landstingets budget avsätts årligen medel till forskning. Dessa fördelas via nämnden för forskning som tecknar årliga överenskommelser om forskning med landstingets förvaltningar. Forskningsbidraget till förvaltningarna används dels till att erbjuda handledarkompetens och infrastruktur vid de olika forskningscentra som finns och dels till att utlysa anslag som kan sökas för forskningsprojekt. Eftersom läkarutbildningen vid ÖU inte får några statliga medel under uppbyggnadsskedet avsätter landstinget en del av sitt forskningsanslag som bidrag till universitetet, t o m år 2016 då vi räknar med att ÖU ska ha erhållit statligt grundutbildningsanslag för läkarstudenterna. Landstinget avsätter årligen också medel till den regionala forskningsfonden i Uppsala- Örebroregionen.

14 4 Extern finansiering Ett flertal forskare inom ÖLL har anslag från nationella och internationella forskningsfinansiärer (exempelvis Vetenskapsrådet, EUs forskningsprogram etc.). Dessa medel söks direkt av forskarna och disponeras på förvaltningarna eller via universitetet. Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro, den s.k. Nyckelfonden bildades 1989 med det huvudsakliga ändamålet att främja och stödja medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset. Landstinget förvaltar också ett antal donationsstiftelser som årligen förmedlar medel till forskning. Genom en ökad samverkan med näringslivet finns även möjlighet att tillföra forskningsområdet ytterligare medel, vilka skall regleras enligt särskilda regler och avtal och i enlighet med de etiska koder som ställts upp mellan SKL och branschorganisationer 1, 2. Forskningsområden Örebro läns landsting definierar tre viktiga forskningsområden: prevention och folkhälsa, bassjukvård samt högspecialiserad vård. Merparten av forskningen inom landstinget kan beskrivas inom något av dessa områden. Dessutom sätter landstinget upp tre generella kriterier som ska beaktas inom forskningen: klinisk patientnära forskning, samverkan, samt perspektiv på etik, genus, ålder och miljö. Fördelning av forskningsresurserna landstingets forskningsresurser ska prövas mot dessa områden och kriterier som framgår i nedanstående modell. Prevention och folkhälsa Forskningsområden Bassjukvård Högspecialiserad vård Generella kriterier Klinisk patientnära forskning Samverkan Perspektiv på etik, genus, ålder och miljö Modellen innehåller flera begrepp som kan tolkas på olika sätt och gränserna mellan de olika forskningsområdena är till viss mån flexibel. Nämnden för forskning kommer i sin verksamhetsplanering och sina överenskommelser med förvaltningarna att definiera vad som 1 Överenskommelse om samverkansformer mellan Läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare. Tillgänglig från 2 Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. Tillgänglig från

15 5 räknas in i respektive forskningsområde och hur kriterierna ska tolkas. I bilaga 2 finns ordförklaringar och exempel på hur begreppen skulle kunna användas. I de överenskommelser om forskning som tecknas med förvaltningarna kommer att framgå hur stor del av forskningen som bör bedrivas inom respektive forskningsområde. Vid den årliga uppföljningen ska förvaltningarna redovisa hur forskningen bedrivits inom den aktuella fördelningen mellan forskningsområden och hur de generella kriterierna uppfyllts. Modellen kommer också att kunna användas vid bedömning av strategiska forskningssatsningar och forskningsprojekt. Mål för den kliniska forskningen i Örebro läns landsting Förutom den övergripande inriktningen på landstingets prioriterade forskningsområden finns ett antal mål på både kort och lång sikt. Målen, som ska vara uppfyllda senast år 2017, är uppdelade på sju områden. Avsikten är att målen ska vara mätbara men ibland beskriver de en process eller ett tillstånd som inte kan kvantifieras. 1 Den forskning som bedrivs ska vara till nytta för landstinget och länets invånare Forskningen inom ÖLL är klinisk och patientnära. Detta innebär att forskningsresultat snabbt ska kunna tillämpas inom vården i vårt landsting. I förlängningen innebär detta att länets patienter får tillgång till en mer kvalificerad och evidensbaserad vård genom vår forskning. År 2017 gäller följande: Forskningen har ökat i alla förvaltningar från 2011 års nivå. Forskning bedrivs inom de områden som landstinget pekat ut som viktiga utvecklingsområden för de tre forskningsområdena. Landstingets arbete med att samordna den kliniska verksamheten i ett sjukhus på tre ben återspeglas också i samordning och samverkan i forskningen. Den nya modellen för fördelning av forskningsresurser till forskningsområden i enlighet med generella kriterier tillämpas fullt ut för den forskning landstinget finansierar. Ett evidensbaserat arbetssätt är en självklarhet i all hälso- och sjukvård inom landstinget. Ett mångvetenskapligt synsätt tillämpas och perspektiven enligt landstingets värdegrund och vision beaktas i forskningen 2 Forskningsproduktion Forskning mäts exempelvis i antalet publikationer, antalet akademiskt meriterade forskare, citeringsgrad etc. För universiteten är omfattning och kvalitet på forskningen ett viktigt kriterium för tilldelning av medel. Ökad forskningsproduktion är inget självändamål för ÖLL men bidrar till att landstinget kan fortsätta leverera en vård av hög kvalité och till att bygga ett fundament för en framgångsrik läkarutbildning.

16 6 År 2017 gäller följande: Antalet årliga refereegranskade vetenskapliga publikationer från forskare i landstinget har ökat från ca 325 år 2011 till minst Kompetensutveckling genom forskning Utmaningar som hälso- och sjukvården står inför förutsätter en förnyelse av organisation och ledarskap, vilket i sin tur nödvändiggör en systematisk kunskapsutveckling och omvärldsbevakning för hälso- och sjukvårdens ledning. Därför är det viktigt att ledare/chefer inom landstinget värderar och prioriterar forskningskompetens hos medarbetarna och stimulerar att forskning bedrivs på enheten/kliniken och utöver detta att medarbetare exempelvis kan verka som forskningshandledare och delta i forskningskommitténs arbete. År 2017 gäller följande: Alla anställda, oavsett kön, har goda och likvärdiga möjligheter till lärande och att delta i forskning, kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbete. Antalet vetenskapligt meriterade medarbetare, dvs. som har avlagt doktorsexamen har ökat från ca 220 år 2011 till minst 270. Forskare finansierade av ÖLL är kliniskt verksamma och har en klinisk förankring. Vetenskaplig kompetens anges som meriterande faktor vid annonsering och tillsättning av alla chefstjänster. 4 Intern och extern finansiering Såväl nationella som internationella forskningsmedel är starkt konkurrensutsatta. För att stimulera forskare att söka externa medel avser ÖLL att konkurrensutsätta en del av de interna forskningsmedlen. År 2017 gäller följande Minst 10 % av landstingets forskningsmedel fördelas i konkurrens. Externt erhållna forskningsmedel har ökat från ca 35 Mkr år 2011 till minst 50 Mkr. 5 Samverkan inom landstinget, länet och regionen Örebro läns landsting bör arbeta för ett ökat samarbete med landstingspartners i Uppsala- Örebroregionen. Samverkan med andra landsting bör resultera i snabbare och säkrare forskningsresultat. Forskningssamverkan med länets kommuner bör också stärkas. År 2017 gäller följande: Antalet projekt som bedrivs i samverkan med andra landsting i regionen har fördubblats jämfört med 2012 Forskningssamverkansprojekt bedrivs med minst en tredjedel av länets kommuner. 6 Samverkan med Örebro universitet Landstinget och universitetet är ömsesidigt beroende av varandra för den kliniska forskningen. Landstinget har tillgång till patienter, klinisk kompetens och infrastruktur medan universitetet står för den nödvändiga akademiska kopplingen. Nuvarande samverkan mellan

17 7 våra två organisationer styrs av upprättade överenskommelser och hanteras i ett antal arbetsgrupper. Samverkanssystemet behöver vidareutvecklas för att öka effektiviteten i forskningsorganisationen. År 2017 gäller följande: Gemensamma riktlinjer och effektiva stödsystem finns för forskning 7 Samverkan med andra aktörer såsom näringsliv/industri Sverige har en lång tradition av medicinskteknisk och läkemedelsutveckling där industri och sjukvård samarbetar. Genom att kombinera företagens tekniska spetskompetens med vårdens kunskap om patienternas behov kan man utveckla tekniker och metoder som effektivare löser vårdens behov. År 2017 gäller följande: Riktlinjer finns för forskningssamverkan med näringslivet Ett system finns för nyttiggörande av forskningsresultat och innovationer ÖLL har en ökad andel forskning som bedrivs i samverkan med industrin Relationer och organisation Forskning ett gemensamt ansvar Det är ett gemensamt ansvar för förtroendevalda och anställda i Örebro läns landsting att utveckla organisationen och arbetsförhållandena, så att ÖLL kan bedriva en stark forskning som bidrar till att ge länets invånare bästa möjliga vård. Politisk ledning Landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ som beslutar om inriktningen för Örebro läns landsting som folkhälsoaktör, vårdgivare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och initiativtagare/finansiär till forskning. Fullmäktige fördelar de övergripande resurserna och fastställer riktlinjer och policies. Nämnden för forskning har ett ansvar för att följa verksamheten och se till att målsättningarna i strategin, utifrån förutsättningar och angelägenhetsgrad är uppfylld senast Nämnden realiserar detta i de årliga överenskommelserna med förvaltningar om forskning. Landstingets ledningskansli Landstingsdirektören och tjänstemannaorganisationen i ledningskansliets forskningsfunktion ansvarar för att bereda forskningsfrågor så att nämnden kan utöva styrning och uppföljning i enlighet med forskningsstrategin. Chefer Varje förvaltningschef ansvarar för att målen i forskningsstrategin såsom de förtydligats i överenskommelsen om forskning bryts ner i de aktiviteter som behövs för att målen skall genomföras inom respektive verksamhet. Chefer på alla nivåer har ett ansvar för att arbeta för att målen uppfylls i överenskommelsen om forskning, som bygger på forskningsstrategin, och se till att forskningen integreras i den dagliga verksamheten.

18 8 Medarbetare Varje medarbetare har ett eget ansvar för att vara delaktiga i forskningsarbetet och att inhämta kunskap om evidens för den egna verksamheten samt att arbeta utifrån målen i överenskommelsen om forskning som bygger på forskningsstrategin. Uppföljning Uppföljning av målen sker årligen i förvaltningarnas och nämnden för forsknings verksamhetsberättelser enligt en gemensam mall. Under 2015 bör en halvtidsuppföljning av hela forskningsstrategin göras i Nämnden för forskning. Som en följd av denna eller av ändrade yttre förhållanden kan strategin behöva revideras.

19 Bilaga 1. Forskningsorganisationen i Örebro läns landsting 2012

20 Bilaga 2. Ord och definitioner Nedanstående definitioner är hämtade från relevanta källor våren De kan komma att förändras under forskningsstrategins giltighetstid. Bassjukvård Evidensbaserat arbetssätt Etiskt perspektiv Folkhälsa Genusperspektiv Med bassjukvård avses medicinsk handläggning av sjukdomar som sköts inom den kommunala vården, primärvården eller länsdelssjukvården. Bassjukvården fordrar en bred sjukvårdskompetens, vilket understryker vikten av att stimulera multiprofessionell och mångvetenskaplig forskning med utgångspunkt i den kliniska vardagen. 3 En medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens). 4 Området forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och genomförande. En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. 5 Folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden (struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupp respektive individinriktade. 6 Genusmedicin är vetenskapen om köns- och genusskillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och sjukdom. 7 Högspecialiserad vård Sjukvård som samordnas till en enhet med en sjukvårdsregion (regionsjukvård) eller riket (rikssjukvård) som upptagningsområde. 8 Klinisk patientnära forskning Miljöperspektiv Sjukdomsorienterad forskning, d v s forskning som utgår från ett kliniskt problemområde och sker i nära kontakt med patienter eller friska försökspersoner. 9 Landstingets vision om en hållbar utveckling anger riktningen för vårt arbete, som ska bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi värnar miljön och människors hälsa och välbefinnande, nu och i framtiden. 10 Mångvetenskaplig Mångvetenskaplig verksamhet är ett samarbete en interaktion mellan olika kunskapsområden runt ett gemensamt problemområde, 3 Örebro läns landsting 4 Statens beredning för medicinsk utvärdering 5 Vetenskapsrådet. God forskningssed. Rapport Statens folkhälsoinstitut 7 Centrum för genusmedicin, Karolinska Institutet 8 Socialstyrelsens utredning om högspecialiserad sjukvård, Den kliniska forskningens kris och pris. Utredning Örebro läns landsting. Miljö- och hållbarhetsprogram

21 Prevention Samverkan Åldersperspektiv men där respektive forskare stannar inom ramen för sitt eget område. 11 Åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Prevention kan vara primär eller sekundär. 12 Samverkan avser den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål. 13 Den samverkan som avses i landstingets forskningsstrategi är gränsöverskridande, dvs kan ske mellan forskningsenheter och andra forskningsaktörer, mellan sjukhus och kliniker, mellan olika vetenskapliga modeller, mellan professioner, med länets kommuner, med andra landsting i regionen eller landet, med Örebro universitet och andra lärosäten nationellt och internationellt, med industri och näringsliv eller på annat sätt. Med åldersperspektiv avser vi att forskningsfrågorna och -metoderna liksom behovet av forskning förändras över medborgarnas livsspann. 11 Högskoleverkets svensk-engelska ordbok 12 Socialstyrelsens termbank 13 Socialstyrelsen, terminologicentralen

22

23 PROTOKOLL 5 (44) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Ändring av landstingets patientavgiftsregler Diarienummer: 12OLL3593 Handläggare: Gunnel Åkesson Ärendebeskrivning Föreslås att landstingets patientavgiftsregler kompletteras så att besöksavgift för indirekt besök ska tas ut även för internetbaserad behandling som ges av även andra kategorier än läkare. Det förslag som landstingsstyrelsen och fullmäktige ska behandla handlar om ändring av avgiftsreglerna och inte om själva införandet av internetbaserad behandling. Uppbyggnaden av den nya behandlingsformen sker inom ramen för befintliga personalresurser och verksamheten beräknas starta i höst. Det bör betonas att det finns en behandlingsansvarig för varje patient som svarar för kontinuerlig kontakt som patienten kan vända sig till vid behov och som också kan kontakta patienten. Underlag Enligt landstingets nuvarande regler gäller besöksavgift 80 kronor för indirekt besök hos läkare. Med indirekt besök menas ett besök som sker utan personlig kontakt och som motsvarar ett läkarbesök och där journalanteckning görs. Avgiften tas ut vid receptförnyelse per telefon, webb/mina vårdkontakter samt för telefonrådgivning som motsvarar ett läkarbesök eller förlängning av sjukintyg samt i andra fall av indirekt kontakt. Avgift gäller även för indirekt receptförskrivning som görs av distriktssköterska. Reglerna innebär alltså indirekt besöksavgift enbart vid läkarkontakt samt för distriktssköterskas receptförskrivning. Förslag till ändring Föreslås nu att reglerna för avgift för indirekt besök kompletteras så att avgiften tas ut även för internetbaserad behandling som ges av andra än läkare. En förutsättning för avgift är att behandlingen ges enligt ett fastställt program. Avgiften blir densamma som för sjukvårdande behandling och tas ut per behandlingsvecka (80 kronor per vecka). Avgiften blir således en del av avgifterna för öppenvård och avgiftsfrihet gäller bland annat för personer under 25 år. Behandlingen omfattas av högkostnadsskydd och frikort. De indirekta besöken registreras i de patientadministrativa systemen och avgiften faktureras under behandlingens gång under tolv veckor. Utöver internetbehandlingen betalar patienten för det inledande besöket. Patienten kommer att informeras om att behandlingen förutsätts pågå under tolv veckor och att patienten debiteras avgift även om patienten uteblivit och inte loggat in. Skälet till detta är det annars finns en risk att patienter inte kommer att engagera sig för att genomföra behandlingen. Psykiatrins behandlare kommer att utföra visst patientarbete även för dem som inte loggar in sig och de resurser som ställs till förfogande blir inte helt utnyttjade ifall patienten uteblir. Noteras bör att i de fall som patienten avslutar behandlingen i förväg eller när det finns ett godtagbart skäl för uteblivande görs ingen debitering. Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

24 PROTOKOLL 6 (44) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Förändringen av avgiften för indirekt besök avser endast internetbaserad behandling och berör inte andra former av telefon- eller webbrådgivning som ges av andra kategorier än läkare. Bakgrund Primärvården och psykiatrin planerar att under hösten 2012 starta en internetbaserad behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) inledningsvis för vissa depressionstillstånd. Patienten går in på webben under Mina vårdkontakter och länkas till en särskild behandlingsplattform. De som kommer att erbjudas behandlingen är patienter med lindriga och medelsvåra depressioner. Målgruppen är i första hand patienter i primärvården. Erbjudande om deltagande riktas endast till dem över 18 år. Innan en behandlingsserie kan påbörjas ska patienten komma på ett besök för diagnostisk bedömning och för ställningstagande till eventuell självmordsrisk. Som framgår ovan finns en behandlingsansvarig som patienten hela tiden kan vända sig till. Patienten förutsätts arbeta aktivt med behandlingen under de veckor den pågår och ska ha möjlighet att läsa sidor text i veckan och kunna göra praktiska övningar i sin vardag som kan ta ett antal timmar i anspråk. Fördelarna med internetbaserad KBT är bland annat ökad tillgänglighet till psykologisk behandling, fokusering på patientens egna resurser, frigörande av tid för såväl patient som behandlare, avlastning av primärvården och att det ses som en kostnadseffektiv behandlingsmetod. Verksamheten startar i en liten skala, men avsikten är att behandlingsformen ska ingå i landstingets ordinarie vårdutbud. Första året beräknas cirka 150 patienter behandlas och följande år dubbelt så många. Behandlarna finns i primärvården och psykiatrin och är psykologer, kuratorer eller sjuksköterskor med minst grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1). Arbetet sker inom ramen för befintliga tjänster. I det initiala skedet lånar Örebro läns landsting i ett forskningssamarbete utrymme på en IT-plattform av Karolinska institutet. På sikt kommer en nationell IT-lösning att finnas tillgänglig genom landstingens samarbete i Inera. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t landstingets patientavgiftsregler för öppenvårdsbesök kompletteras enligt framlagt förslag med giltighet från den 1 november Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-02-17 LKD 03081 24 Köp av aktier i Ergonomicentrum i Sörmland AB (Lf) Bakgrund Ergonomicentrum i Sörmland AB har under ett antal år haft finansiella problem. Folksam och Landstinget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer