ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011"

Transkript

1 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb driver ett projekt i Guatemala. I Guatemala lever 75% av befolkningen under fattigdomsgränsen och analfabetismen omfattar 30% av landets invånare. Projektets syfte är att lämna bistånd i form av skolmaterial, datorer och idrottsmaterial till en grundskola i Santa Cruz. Bilden illustrerar installation av datorer och internet i mayabyn Santa Cruz som får kontakt med omvärlden. Foto: Sofie Folkesson ORDFÖRANDE Lennart Jonéus Lybecksgatan RÅÅ Tel SKATTMÄSTARE Hans-Göran Dahl Fredsgatan 6 A KLIPPAN Tel SEKRETERARE Annika Kjellén Friskyttegatan YSTAD Tel U-fondens bankgiro: LEDAMOT Christer Meyer Kyrkogatan MALMÖ Tel/Fax

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ROTARYÅRET U-fonden har lämnat bidrag till projekt som stöds av en Rotaryklubb. Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljningen av jul- och korrespondenskort, men U-fonden har även tagit emot gåvor till ett inte obetydligt ekonomiskt värde. Försäljningen har varit framgångsrik. Totalt har Sveriges rotarianer köpt 5151 buntar julkort och 1654 buntar korrespondenskort. Varje bunt innehåller femton kort, och vi har således sålt över kort. Korten innehåller en kortfattad förklarande text om U-fondens syfte, så korten har bidragit till att öka kunskapen om Rotarys humanitära verksamhet. Resultatet av verksamheten framgår av nedanstående resultat- och balansräkning. RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter Tillgångar Kortförsäljning Inventarier Bidrag från klubbar/ Kassa gåvor Plusgiro Frakter Bank Återbetalda bidrag Fordringar Ränteintäkter Summa Summa Kostnader Skulder + eget Inköp, distribution, frakt kapital av kort Beviljade ej utbetalda Adm. förvaltning bidrag Porto Leverantörsskulder Bank Summa Övriga kostnader Summa Årets resultat Summa

3 Bokslutskommentarer Försäljningen av jul- och korrespondenskort har liksom tidigare år utgjort U-fondens utan jämförelse största inkomstkälla. Det ska dock framhållas, att mängden gåvor från klubbar och enskilda har ökat. Vi konstaterar med beklagande liksom i fjol, att det ekonomiska stöd fonden under en följd av år tidigare erhållit från landets rotarydistrikt har uteblivit. Det förtjänar i sammanhanget påpekas, att U-fonden är ett multidistriktsprojekt, som av den anledningen borde kunna räkna med distriktens stöd. Glädjande i sammanhanget är, att många klubbar ger U-fonden ekonomiskt stöd. Vi vill särskilt nämna den generösa gåva som Bjuvs Rotaryklubb skänkt oss. Glädjande är även, att vi beretts utrymme i flera distriktsguvernörers månadsbrev. Det ska likaså noteras, att Rotary Norden gett oss utrymme. U-fonden tackar för allt stöd! Sammanställning över kostnader och intäkter avseende kortförsäljning Intäkter Kortförsäljning och frakter Summa intäkter Kostnader Tryckning av kort och material Plastning av kort Leveranskostnader och porto Tryckkostnader för blanketter, kuvert, brevpapper, prospekt, och brev till guvernörer och presidenter Summa kostnader Överskott från kortförsäljning KORRESPONDENS- OCH JULKORT Motiven för korten har konstnärerna generöst ställt kostnadsfritt till U-fondens förfogande. Julkortet hade som motiv en litografi av Annica Unnaryd Schönhult, Vejbystrand med titeln Vinterlandskap. Konstnären har skänkt förlagan till kortet till U-fonden, som i sin tur överlämnat den till Helsingborg-Kärnan RK, som erkänsla för bästa försäljningsresultat Korrespondenskortet bar titeln I Höganäs hamn efter en akvarell av Pelle Wadströmer, Arild. Priset för korten har varit 100 kronor per bunt om 15 kort med kuvert. MARKNADSFÖRING Kuvert innehållande ett brev från ordföranden i U-fonden, Årsredovisning , prospekt, provexemplar av jul- och korrespondenskorten samt teckningslistor sändes i början av hösten 2010 till de tio distriktsguvernörerna och till landets alla Rotaryklubbar, adresserade till vederbörande president. Liksom under tidigare år har U-fonden disponerat ett helt uppslag i Svensk Rotarymatrikel. U-fonden har en egen hemsida med information om verksamheten samt formulär för ansökan om bidrag. Hemsidan nås via och via distriktens hemsidor. Vid varje distriktsarrangemang och möte med distriktsorganisationen i distrikt 2390 har U-fonden varit representerad genom sin ordförande. U-fonden har i samarbete med TRF-kommittén i 2390 och Rotarys Läkarbank genomfört utbildningsseminarier i distrikt 2390 och U-fonden har vid flera tillfällen uttalat önskemål om att få en egen kontaktperson i alla distrikt. Vi har även uttalat önskemål om en kontaktperson i varje rotaryklubb. Önskemålen kvarstår! 3

4 BEVILJADE MEDEL Antalet inkomna ansökningar har varit ungefär lika stort som föregående år. Vi har tagit emot ett femtiotal ansökningar och kunnat bevilja 25 av dem. Bidragen har gått till projekt, som initierats och/eller garanterats av rotaryklubbar. Åtagandet att vara garant innebär inte skyldighet att lämna ekonomiskt bidrag. Å andra sidan är ekonomiskt bidrag inte ett hinder. Vi är angelägna om att U- fonden blir nämnd som bidragsgivare, när projekt som U-fonden stöder uppmärksammas i pressen. Fördelningen mellan distrikten varierar beroende på klubbarnas olika aktiviteter. Flertalet bidrag har lämnats till projekt i länder i Afrika men även stater i östra Europa samt u-länder i övriga delar av världen har beviljats medel. SAMMANSTÄLLNING AV DISTRIKTENS GÅVOR OCH KORTKÖP PER DISTRIKT OCH MEDLEM UNDER TIDEN JULI 10 JUNI 11 (medlemsantal per ) Distr Antal Per distrikt Per medlem Nr medl Gåvor Kort Totalt Gåvor Kort Totalt ,00 7,59 7, ,00 14,14 14, ,08 23,22 23, ,00 13,34 13, ,24 18,98 19, ,71 20,90 21, ,79 29,17 29, ,62 45,16 56, ,79 32,34 35, ,84 27,53 30,37 Från andra Summa ,39 23,85 26,25 KORTKÖP OCH BIDRAG TILL U-FONDEN, TIO I TOPP-KLUBBAR Klubb Distrikt Per medlem 1 Bjuv RK ,60 2 Helsingborg - Kärnan RK ,54 3 Lomma - Bjärred RK ,73 4 Kalmar RK ,60 5 Ystad - Tornväktaren RK ,91 6 Eslöv - Sallerup RK ,76 7 Köping - Scheele RK ,91 8 Åstorp RK ,61 9 Landskrona - Glumslöv RK ,29 10 Ystad RK ,29 Styrelsen nämner med respekt dessa tio ytterst generösa klubba och tackar för det välvilliga stöd de har gett vårt arbete. 4

5 U-FONDENS STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Lennart Jonéus Helsingborg-Kärnan RK. Mandattid Skattmästare: Hans-Göran Dahl Klippan RK. Mandattid Sekreterare: Annika Kjellén Ystad Tornväktaren RK. Mandattid Ledamot: Christer Meyer Malmö-Triangeln RK. Mandattid Suppleant: Royden Carlzon Lomma-Bjärred RK. Mandattid Suppleant: Lennart Månsson Lund-Dalby RK. Mandattid Adjungerad: Torsten Fälemark Ystad-Tornväktaren RK STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 4 (fyra) protokollförda sammanträden. Protokollen har tillställts styrelsemedlemmar och revisorer. Mötena har hållits i anslutning till en Rotaryklubbs ordinarie veckomöte. Det löpande interna och externa arbetet har skötts via brev, telefon och e-post Styrelsen har i sitt arbete fått en god inblick i klubbarnas stora humanitära engagemang. U-fonden erhåller medel för sin verksamhet huvudsakligen genom försäljning av jul- och korrespondenskort. Fonden har därtill tagit emot gåvor från klubbar och enskilda såväl rotarianer som icke rotarianer. Styrelsen framför sitt varma tack för erhållna bidrag och önskar att projekten ska bli framgångsrika och ge hjälp till självhjälp. Styrelsen vill också framföra ett varmt tack till årets distriktsguvernörer för det stöd Ni gett vårt arbete. Vi ser fram emot ett lika bra samarbete med de Distriktsguvernörer, som nu övertagit ansvaret som RI-presidentens representanter. Ett särskilt tack vill vi framföra till Ljungbergs Tryckeri AB i Klippan och till Ystad-Tryck AB i Ystad för framställning av korten respektive övriga trycksaker. Det goda samarbetet har varit mycket värdefullt. Lennart Jonéus Hans-Göran Dahl Annika Kjellén Christer Meyer Ordförande Skattmästare Sekreterare Ledamot 5

6 BEVILJADE ANSÖKNINGAR ROTARYÅRET Ärende Sökande Ändamål Beviljat belopp 1001 Älmhult - Linnébygdens RK Stöd t barnhem ESO-ESO Material till skola i Etiopien 1007 Örebro - Engelbrekt RK Utrustning till Barnhem i Litauen 1008 Katrineholm RK Läs- och skrivkunnig hetsprojekt i Sydafrika 1009 Borås - Viskan RK Utbildnings- och hälso vårdsprojekt 1011 Motala - von Platen RK Business & Design Svedala - Sturup RK Water & Sanitation for Schools in Mongolia 1017 Helsingborg - Magnus Centre for Disabled Stenbock RK Children i Bizweni 1018 Uppsala - Glunten RK Kassavaodling Helsingborg - Magnus Hem för vuxna ut Stenbock RK vecklingsstörda i Peru 1020 Stenungsund RK Flamingoprojektet Studiestöd 1021 Laholmsbukten RK Ssenydugeskolan i Uganda. Anläggning av toaletter 1022 Motala RK Skolbygge i Costa Rica Landskrona RK, Byggande av kök och för Landskrona Citadell RK, varingsutrymmen vid Landskrona - Glumslöv RK skola i Sydafrika 1027 Göteborg - Kungsporten RK Kvarterssjukhus i Bukina Faso 1030 Uppsala - Glunten RK Inköp av kassavakvarn Vänner emellan Stöd till skola i Banja Kamerun 1032 Boden RK, Boden - Skolbygge i Tanzania Kungsbron RK, Boden - Överluleå RK 1033 Helsingborg - Berga RK Skolmaterial till Asphodel Public School 1036 Mölle - Arild RK Utrustning av skola I Ssenyage, Uganda 1037 Arlanda RK Rent vatten och sanitet Kenya 6

7 1038 Södertälje RK Utbildning av flickor i Bukavu, Congo DR 1045 Stockholm - Brommaplan RK Anläggning av odlings område i Kigogo Fresh, Tanzania 1046 Ljungskile RK, Anläggande av protected Lilla Edet RK Orust RK, Springs i Siaya, Kenya Trollhättan - Starkodder RK, och Uddevalla - Skansen RK Fördelat belopp Revisionsberättelse Till årsstämman i Stiftelsen Svenska Rotarianers Fond för Internationellt utvecklingsarbete, org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Svenska Rotarianers Fond för Internationellt utvecklingsarbete för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, hanterar det balanserade resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 22 augusti 2011 Conny Henricson Godkänd revisor(e) Jan Dolk Lekmannarevisor 7

8 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING UNDER ÅRET KRONOR DISTRIKT GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING PER MEDLEM 56,78 50,00 40,00 30,00 23,30 20,00 10,00 29,97 7,59 14,14 13,34 35,13 30,37 19,23 21,61 0, DISTRIKT Ystad-Tryck AB, tfn KR PER MEDLEM 60,00

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor.

lu'/ ::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor. "::ä'-täjffi:':, Styrelsen och Verkstållande Direktören för GodFond i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2009 lnnehåll Förvaltningsberåttelse Resultatråkning Balansråkning Tillåggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer