ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013"

Transkript

1 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET år av Hjälp till Självhjälp Rotarys U-fond grundades år 1968 på initiativ av dåvarande distriktsguvernören Carl-Herman Hjortsjö, Lund med total uppslutning från samtliga landets Rotarydistrikt. Således kan U-fonden i år fira 45 års verksamhet under mottot Hjälp till Självhjälp. U-fonden har fördelat över 22 miljoner kronor i projektstöd och har bidragit till Rotary-klubbarnas strävan att ge hjälp till självhjälp och har därigenom lindrat något av den nöd som råder i världen. Insatserna har endast varit möjliga genom den stora generositet som Sveriges Rotarianer visar. U-fonden stöder ett flertal projekt med inriktning mot utbildning/yrkesutbildning. Detta är en högst angelägen verksamhet en investering - vilket med all tydlighet framgår av följande citat hämtat från Ujamaa Family Centres verksamhet i slummen vid Nairobi, Kenya. Kunskapens makt är värd mer än att dagligen få tusen kenyanska shilling i handen. Dess värde kan inte jämställas med en dollar per dag. Den är en källa till välstånd som aldrig torkar ut även under tider av torka. Den rinner från en generation till nästa. Kunskap förmedlas och förmedlas vidare, det är kreativitet och att vara kreativ är det som behövs för samfundens dynamik. Bilden är hämtad från ett skolprojekt, som Jenny Johansson driver till minne av sin bror Mattias. Han var engagerad för barnen i byn Dom Dek i Kambodja när han omkom i en olycka. Då bestämde Jenny sig för att fortsätta den hjälp som han påbörjat. Ovannämnda projekt drivs av Stockholm-Djurgården resp. Hörby Rotaryklubbar med stöd från U-fonden.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ROTARYÅRET U-fonden har lämnat bidrag till projekt som stöds av en Rotaryklubb. Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljningen av jul- och korrespondenskort, men U-fonden har även tagit emot gåvor till ett inte obetydligt ekonomiskt värde. Totalt har Sveriges rotarianer köpt buntar julkort och buntar korrespondenskort. Varje bunt innehåller femton kort och vi har således sålt kort. Korten innehåller en kortfattad förklarande text om U-fondens syfte, så korten har bidragit till att öka kunskapen om Rotarys humanitära verksamhet. Resultatet av verksamheten framgår av nedanstående resultat- och balansräkning. RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter Tillgångar Kortförsäljning 684, Inventarier Bidrag från klubbar/gåvor Kassa Plusgiro Frakter Bank Återbetalda bidrag Övriga intäkter Bank placeringskonto Ränteintäkter Fordringar Summa Summa Kostnader Skulder + eget kapital Inköp, distribution, frakt Eget kapital av kort x) Adm, förvaltning Ej utbetalda medel 0 0 Revison Leverantörsskulder 0 0 Porto Summa Bank Övriga kostnader Marknadsföring Summa Årets resultat Summa x) momsåterbetalning kr 2

3 BOKSLUTSKOMMENTARER Försäljningen av jul- och korrespondenskort har liksom tidigare år utgjort U-fondens utan jämförelse största inkomstkälla. Det ska dock framhållas, att intresset för att överlämna gåvor från klubbar och enskilda fortsätter att öka. Vi konstaterar med beklagande liksom i fjol, att det ekonomiska stöd fonden under en följd av år tidigare erhållit från landets rotarydistrikt har uteblivit. Det förtjänar i sammanhanget påpekas, att U-fonden är ett multidistriktsprojekt som av den anledningen borde kunna räkna med distriktens stöd. Glädjande i sammanhanget är, att många klubbar ger U-fonden ekonomiskt stöd. Distriktsguvernörerna har i sina månadsbrev välvilligt publicerat information rörande Rotarys U-fond. Det ska likaså noteras, att Rotary Norden gett oss utrymme. U-fonden tackar för allt stöd! KORRESPONDENS- OCH JULKORT Motiven för korten har konstnärerna generöst ställt kostnadsfritt till U-fondens förfogande. Julkortet hade som motiv Vinternatt efter litografi av konstnären Annica Unnaryd Schönhult, Vejbystrand. Korrespondenskortet hade motiv Mot havet efter gouache av konstnären Göran Billing, Ängelholm. Priset för korten har varit 100 kronor per bunt om 15 kort med kuvert. MARKNADSFÖRING Kuvert innehållande ett brev från ordföranden i U-fonden, årsredovisning , prospekt, provexemplar av jul- och korrespondenskorten samt teckningslistor sändes i början av hösten 2012 till de tio distriktsguvernörerna och till landets alla Rotaryklubbar, adresserade till vederbörande president. Påminnelse sändes under november månad till klubbarnas presidenter och sekreterare. Liksom under tidigare år har U-fonden disponerat ett helt uppslag i Svensk Rotarymatrikel. Ett särskilt upprop med information om möjligheterna att söka projektbidrag skickades via till samtliga landets guvernörer och klubbpresidenter i maj månad. Detta resulterade i ett påtagbart ökat antal ansökningar där summan av sökta bidrag uppgick till kronor vilket skall ställas i förhållande till det för hela Rotaryåret disponibla beloppet av c:a kronor för bidrag att fördelas vid styrelsens årliga sex samanträden. U-fonden har vid flera tillfällen uttalat önskemål om att få en egen kontaktperson i alla distrikt. Vi har även uttalat önskemål om en kontaktperson i varje rotaryklubb. Önskemålen kvarstår! U-fonden har en egen hemsida med information om verksamheten samt formulär för ansökan om bidrag. Hemsidan nås via och via distriktens hemsidor. Informationsmaterial i form av s.k. roll ups m.m. har införskaffats och tillhandahålls distrikt och klubbar att användas vid lämpliga arrangemang. Vid varje distriktsarrangemang och möte med distriktsorganisationen i distrikt 2390 har U-fonden varit representerad genom sin ordförande som dessutom medverkat vid ett flertal klubbmöten, PETS, Distriktssamråd, Distriktskonferenser och Rotaryskolor inom D 2360, D 2370, D 2380, D 2400 och D 2410 samt vid RI Institutet i Sundsvall. I samarbete med TRF i D 2390 och Rotarys Läkarbank startades pilotprojektet hälsoarbetare på bynivå i Kenya. 3

4 BEVILJADE MEDEL Antalet inkomna ansökningar har varit ungefär lika stort som föregående år. Vi har tagit emot ett femtiotal ansökningar och kunnat bevilja 28 av dem. Bidragen har gått till projekt, som initierats och/eller garanterats av rotaryklubbar. Åtagandet att vara garant innebär inte skyldighet att lämna ekonomiskt bidrag. Å andra sidan är ekonomiskt bidrag inte ett hinder. Vi är angelägna om att U-fonden blir nämnd som bidragsgivare, när projekt som U-fonden stöder uppmärksammas i pressen. Fördelningen mellan distrikten varierar beroende på klubbarnas olika aktiviteter. Flertalet bidrag har lämnats till projekt i länder i Afrika men även stater i östra Europa liksom i övriga delar av världen har beviljats medel. SAMMANSTÄLLNING AV GÅVOR OCH KORTKÖP PER DISTRIKT OCH MEDLEM UNDER TIDEN JULI 12 JUNI 13 DISTRIKT Nr Från andra Summa Antal medl Gåvor Kort Totalt Per medlem Gåvor 0,00 2,36 0,55 0,09 0,92 0,00 0,42 19,67 0,75 4,48 3,34 Kort 13,78 16,59 18,97 17,49 17,57 20,99 29,43 47,22 39,77 27,89 25,82 Totalt 13,78 18,94 19,52 17,57 18,49 20,99 29,85 66,88 40,52 32,37 29,16 KORTKÖP OCH BIDRAG TILL U-FONDEN, TIO I TOPP-KLUBBAR Klubb Distrikt Per medlem 1 Helsingborg Kärnan Rk ,58 2 Stockholm Spånga Rk ,15 3 Sjöbo Rk ,42 4 Motala Göta Kanal Rk ,20 5 Lomma Bjärred Rk ,25 6 Svalöv Rk ,81 7 Lund S.t Knut Rk ,50 8 Ystad Rk ,08 9 Hörby Rk ,00 10 Klippan Rk ,50 Norrtälje Rotaryklubb översände en större gåva, som kom Rotarys U-fond tillhanda i början på Rotaryåret Om denna gåva räknas in i klubbens bidrag för uppgår klubbens bidrag för detta år till 214,04 per medlem. Styrelsen nämner med respekt dessa ytterst generösa klubbar och tackar för det välvilliga stöd de har gett vårt arbete. 4

5 U-FONDENS STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Kjell-Åke Åkesson Hörby Rk Mandattid Skattmästare: Hans-Göran Dahl Klippan Rk. Mandattid Sekreterare: Thore Wemrell Ystad - Tornväktaren Rk. Mandattid Ledamot: Christer Meyer Malmö - Triangeln Rk. Mandattid Ledamot: Royden Carlzon Lomma - Bjärred Rk. Mandattid Adjungerade : Lennart Jonéus Helsingborg Kärnan Rk; Torsten Fälemark Ystad Tornväktaren Rk; samt Bo Olsén Burlöv Rk. Inger Munck af Rosenschöld och Göran Pålsson Helsingborg Kärnan Rk har varit närvarande vid årets sista tre sammanträden. STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 6 (sex) protokollförda sammanträden. Protokollen har tillställts styrelsemedlemmar och revisorer. Mötena har hållits i anslutning till en Rotaryklubbs ordinarie veckomöte. Det löpande interna och externa arbetet har skötts via brev, telefon och e-post Styrelsen har i sitt arbete fått en god inblick i klubbarnas stora humanitära engagemang. U-fonden erhåller medel för sin verksamhet huvudsakligen genom försäljning av jul- och korrespondenskort. Fonden har därtill tagit emot gåvor från klubbar och enskilda såväl rotarianer som icke rotarianer. Styrelsen framför sitt varma tack för erhållna bidrag och önskar att projekten ska bli framgångsrika och ge hjälp till självhjälp. Styrelsen vill också framföra ett varmt tack till årets distriktsguvernörer för det stöd Ni gett vårt arbete. Vi ser fram emot ett lika bra samarbete med de Distriktsguvernörer, som nu övertagit ansvaret som representanter för Rotary International. Ett särskilt tack vill vi framföra till Ljungbergs Tryckeri AB i Klippan och till Ystad-Tryck AB i Ystad för framställning av korten respektive övriga trycksaker. Det goda samarbetet har varit mycket värdefullt. Landskrona Kjell-Åke Åkesson Göran Pålsson Thore Wemrell Royden Carlzon Inger Munck af Rosenschöld Ordförande Skattmästare Sekreterare Ledamot Ledamot 5

6 BEVILJADE ANSÖKNINGAR ROTARYÅRET Ärende Ändamål Sökande Beviljat belopp 1201 Ujamaa Family Centre, Kenya Stockholm-Djurgården Rk Skolmatsal San Rafel, Philipinerna Sölvesborg Rk Upprustning sjukhus, Rumänien Stockholm-Brommaplan Rk Upprustning kök barnhem Ogre, Lettland, Kalmar Rk Bizweni Center for disabled children, H-borg-M-Stenbock Rk Demo-odl.la Candela, Colombia Karlstad-Hybel. Rk Protected springs, Kenya Ljungskile Rk m.fl klubbar Utbildn.bråckoperationer Kamuli, Uganda Östersund Södra Rk Utrustning förskola Yalambojoch, Avesta Rk Guatemala 1210 Tandl.utrustn, Mozambique Landskrona-Citadell Rk Tamam barn-ungdomsprojekt Osj, Lund-St Knut Rk Kirgizistan 1212 Vattenprojekt, Guinea Hammenhög Rk Rehab, utbildning handikappade barn, Kävlinge Rk Peru 1215 Undervisnings-brunns-tandvårdsprojekt, Hörby Rk Kambodja 1216 Flickors slöjdundervisning Seeyange, Laholmbuktens Rk Uganda, 1218 Våra skitungar gatubarnsprojekt, Burlöv Rk Uganda, 1219 Latriner Bukasa Primary School, Uganda. Stockholm-Kista Rk Vattenprojekt, Etiopien Malmö-Limhamn Rk Barntandvårdsproj. Rumänien, Mölndal Rk Great Andoh Int, School, Ghana, Göteborg Kronhuset Rk Bukavu, Congo DR, Södertälje Rk Läs-skrivutbiln. för kvinnor, Nepal Växjö-Tegnér Rk Ssenyange Education Centre, Uganda Laholmbukten Rk Undervisningshjälpmedel Solapur, Indien Lerum Rk Handikapphjälpmedel Mogadishu, Bollnäs Rk; Bollnäs Björkhamre Rk Nytt kök skyddshem Goa, Indien, Eslöv-Sallerup Rk Boendeanläggning Handeni, Tanzania, Leksand Rk Sovsal för flickor, Emarti School, Kenya Katrineholm Backa Rk Fördelat belopp

7 REVISIONSBERÄTTELSE Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete org.nr år AV HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Rotarys U-fond firar 45 år av verksamhet under mottot Hjälp till Självhjälp. 22 miljoner har hittills fördelats till ett stort antal projekt som förändrat och förbättrat livet för många barn och familjer. 7 fonden

8 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING UNDER ÅRET KRONOR DISTRIKT GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING PER MEDLEM 80,00 70,00 66,88 KR PER MEDLEM 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 40,52 29,85 32,37 13,78 18,94 19,52 17,57 18,49 20, DISTRIKT Ystad-Tryck AB, tfn ORDFÖRANDE SKATTMÄSTARE SEKRETERARE LEDAMOT LEDAMOT Kjell-Åke Åkesson Göran Pålsson Thore Wemrell Royden Carlzon Inger Munck af Rosenschöld Domängatan 9 Prins Georgs gata 2D Banérgatan 9 Kamrersvägen 26 Erik Dahlbergs gata HÖRBY HELSINGBORG YSTAD BJÄRRED HELSINGBORG Tel Tel Tel Tel Tel Rotarys U-fond engagerar, gör skillnad och förändrar liv! U-fondens bankgiro:

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 Hjälp till självhjälp är mottot för den verksamhet som Rotarys U-fond, Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 1 (12) Årsredovisning för år 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet... 11 Gymnasieskolan Futurum... 12 Opinion, information och samverkan....

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2013 SEBASTIAN POSINGIS SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 1 FOTOGRAFENS VAL KENYA I skuggan av trädet Byn ligger i nordöstra Kenya. Där har Dekha suttit fastbunden

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer