SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Au 1 Dnr 374/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-02-10 36. KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10. Au 1 Dnr 374/2002 106"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 25 Au 1 Dnr 374/ Vingåkers Ryttarförening med ansökan om ekonomiskt stöd Hästar hos Vingåkers Ryttarförening har drabbats av s k hästkvarka, en mycket smittosam sjukdom specifik för hästar. Föreningens stall är tillsvidare stängt av länsveterinären vilket innebär att all verksamhet ligger nere under obestämd tid. Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott har beslutat föreslå nämnden att lämna ryttarföreningen ett bidrag på kronor samt att för egen del hos kommunstyrelsens arbetsutskott hemställa om ytterligare stöd till föreningen med anledning av den uppkomna situationen. Arbetsutskottet har , 381, beslutat att bjuda in representanter för Vingåkers Ryttarförening till arbetsutskottets sammanträde den 27 januari Vid sammanträdet deltar representanter för Vingåkers Ryttarförening varvid framkommer att hästkvarkan nu är överstånden och verksamheten fungerar som vanligt. Man ansöker om bidrag med kronor som är föreningens beräknade förlust. att bevilja bidrag med kronor till Vingåkers Ryttarförening, att bestridas ur kostnadsställe att bifalla arbetsutskottets förslag.

2 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 26 Au 13 Dnr 351/ Miljö- och hälsopolitiskt program för Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland, fattade beslut om en ny samordnad miljöorganisation i landstinget. Där beslutades att den nya organisationen för det interna miljöarbetet, bestående av miljöstrateg och miljönätverk, skulle arbeta fram ett förslag till miljö- och hälsopolitiskt program. Projektplan för det miljö- och hälsopolitiska programmet antogs av Landstingsstyrelsen i mars Syftet med ett miljö- och hälsopolitiskt program är att visa den politiska viljeinriktningen för Landstinget Sörmlands interna miljöarbete. Arbetet med ett miljö- och hälsopolitiskt program påbörjades våren 2002 och ska föreläggas landstingsfullmäktige senast i juni Politisk styrgrupp för arbetet är Folkhälso- och miljödelegationen. Arbetsgrupp är Miljönätverket (representanter från Regionala enheten, Landstingsfastigheter, norra och södra hälso- och sjukvårdsområdet, Öknaskolan/Jord- och skog, Folkhälsoenheten, Folktandvården). Projektledare för arbetet är miljöstrateg på Folkhälsoenheten. Externt har bland annat länets kommuner beretts möjlighet att yttra sig över remissen. Från miljöförvaltningen föreligger yttrande. Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast den 3 februari att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget. att bifalla arbetsutskottets förslag. Anm. Frågan om amalgam kommer att undersökas av miljönämnden.

3 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 27 Au 30 Dnr 63/ Täckande av förlust efter försäljning av bussföretaget Busslink Bussbolaget Busslink har sålts till SL och Länstrafiken i Sörmland har sålt sitt aktieinnehav i bolaget uppgående till 5 % som vid försäljningstillfället gav ett minus på drygt 11,8 mkr. Fördelningen av förlusttäckningen har i likhet med ägartillskotten till bolaget baserats på antal aktier som delägaren har i bolaget. Kostnaden för Vingåkers kommun uppgår till kronor. att täcka kostnaderna inom ramen för budgeterade kostnader på kostnadsställe 0504 Lokal landsbygdstrafik. att bifalla arbetsutskottets förslag.

4 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 28 Au 9 Dnr 251/ Grundvattenproblem vid Humlegården Humlegården har under lång tid haft problem med inläckande vatten i källarvåningen. På uppdrag av tekniska nämnden fick Sweco VBB Viak AB i december 2000 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sänka grundvattennivån. Kommunstyrelsen beslutade , 57 att bevilja kronor för fortsatt utredning, kartläggning, lokalisering av berörda fastigheter m m. Sweco VBB Viak AB:s utredning redovisar en översiktlig bestämning av lerans utbredning, kontroll av grundläggning hos vissa fastigheter och bedömning av risker för dessa. För det fortsatta arbetet uppdras åt företaget att i samråd med byggnadsnämnden upprätta alternativa förslag till åtgärder samt kostnadsberäkning. Vid sammanträdet redovisar Sweco VBB Viak AB resultatet av den fortsatta utredningen. Denna visar att en sänkning av grundvattennivån innebär stor risk för sättningar på fastigheter runt om Humlegården. Man avråder från denna åtgärd. Företaget föreslår som alternativ åtgärd tätning av grunden inifrån med högpresterande betong. En metod som innebär att man först måste göra en ingående undersökning av byggnaden med hänsyn till bl a sprickbildningar. Denna metod är dyrare än en grundvattensänkning. En projektering av arbetet kostar ca kronor. Kommunstyrelsen har , 248, beslutat att uppdra åt Sweco VBB Viak AB att utreda förutsättningar för tätning av fastigheten till en beräknad kostnad av kronor. Sweco Bloco har i två utrednings PM samt redovisat utredningsläget och olika förslag till åtgärder. I sistskrivna PM konstateras att tätning av läckande väggar och golv inte är möjligt med hänsyn till konstruktionen. Fortlöpande provtagningar har visat att omfattande sanering av källaren är nödvändig. För att säkerställa husets bruksfunktion föreslår företaget vidare bl a översyn av dräningssystemet, ny pumpstation, invändig isolering samt att lokalerna skall ventileras och tillföras låg värme. forts

5 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 28 Au 9 Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt tekniska chefen att utarbeta förslag till lösningar enligt Sweco Bocos förslag samt kostnadsförslag att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari att återremittera frågan till arbetsutskottet för utarbetande av ytterligare direktiv för vilka utredningar som behövs.

6 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 29 Au 10 Dnr 275/ Antagande av anbud Åsens Gård Dammsdalskolan hyr under perioden 2003 till 2013 Åsens gård för användning som skola och elevbostäder. Kontraktet bygger på ett hyresavtal där man under hyresperioden betalar upprustnings- och ombyggnadskostnaderna, beräknade till 4 mkr. Tekniska förvaltningen har upphandlat entreprenörer för ombyggnad av fastigheterna. Bygg: Vent: Rör: El: Tre anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Sex anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fyra anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fem anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. För projektering och byggherrekostnader tillkommer kronor. Sammanlagt beräknas kostnaderna till kronor. Omyggnaden föreslås finasieras genom upplåning och lånekostnader täcks genom hyresintäkter. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 3,9 mkr för ombyggnad av Åsens gård genom upptagande av lån, för egen del att för bygg anta anbud nr kronor exkl moms, för vent anta anbud nr kronor exkl moms, för rör anta anbud nr kronor exkl moms, för el anta anbud nr kronor exkl moms under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar erfoderliga medel.

7 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 30 Au 11 Dnr 378/ Antagande av entreprenör för insamling av hushållssopor Enheten för kommunalteknik har upphandlat tjänsten insamling av hushållsavfall. Avtalstiden är fem år med början den 1 april Möjlighet till förlängning finns. Två anbud har avlämnats. Båda bedöms likvärdiga förutom vad gäller pris. Anbud nr :50 kronor Anbud nr :- kronor att anta anbudsgivare nummer ett (1) som entreprenör för insamling av hushållssopor med mera. Avtalstid fem år med möjlighet till två års förlängning. att bifalla arbetsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 31 Au 14 Dnr 390/ Hjälmargården med ansökan om lån I skrivelse från Kristen Samverkan Mellansverige där Hjälmargården ingår ansöks om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor för att åtgärda stora röt- och mögelskador som uppstått på logementsbyggnaden. Den totala kostnaden uppgår till 2,3 mkr. att avslå låneansökan från Kristen Samverkan Mellansverige/Hjälmargården. att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 32 Au 16 Dnr 389/ Förnyelse av nyttjanderätt Vingåkers IF ansöker om förnyad nyttjanderätt av fastigheten Sävstaholm 2:200 och 2:325 för idrottsverksamhet. Marken är belägen vid idrottsplatsen och omfattar ca 1,75 ha. att godkänna fortsatt nyttjanderättsavtal med justering av arealen till ca 1,75 ha. att bifalla arbetsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 33 Au 17 Dnr 24/ Båsenberga slalomklubb med ansökan om förlängning av borgensåtagande Båsenberga slalomklubb ansöker hos Vingåkers kommun om förlängning av dess borgensåtagande. Borgen tecknades ursprungligen på kronor men utökades med kronor enligt kommunfullmäktiges beslut , 87. Total borgenssumma kronor. Två av lånen skall skrivas om varvid Båsenbergs slalomklubb ansöker om fortsatt borgen. att godkänna fortsatt borgensåtagande. att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Dnr 414/ Dnr 143/ Dnr 269/ Dnr 392/ Dnr 395/ Dnr 245/ Dnr 343/ Dnr 350/ Dnr 397/ Dnr 396/ Dnr 88/ Dnr 256/ Dnr 391/ Ks 34 Dnr 19/ Dnr 20/ Au 18 Dnr 29/ Delgivningar Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:103 angående ny lag om extraordinära händelser i fredstid. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:112 angående geografiska namn i toppdomänen.se. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:115 angående uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:116 angående omkostnadsersättning för dagbarnvårdare. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:122 angående komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor enligt 6 a LAS. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:123 angående nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:124 angående kommunernas ekonomiska läge december Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:125 angående basbeloppet för forts

12 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 angående ändringar i kommunallagen från den 1 juli Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:3 angående ny lag om grupprättegång. Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:4 angående upphandling av svenskt kött. Vingåker Närvärme AB med skrivelse angående närvärme i Vingåker. Sörmlandsturism med informationsbrev till aktieägare, nr Finansdepartementet med regeringsbeslut om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning. Företagarna med inbjudan att kora Årets företagare 2002 i kommunen. Livsmedelsverket med skrivelse angående livsmedelshanteringen i avdelningskök på sjukhus och vårdinrättningar. Länsstyrelsen med beslut om medel till mångfald i Företagsamhet ett Equal-projekt. Länsstyrelsen med beslut angående särskild arkeologisk utredning, steg 1, av område för utökad grustäkt på fastigheten Sävstaholm 7:2. Länsstyrelsen med förordnande av ombud enligt begravningslagen, Lars Furborg. Länsstyrelsen med skrivelse angående Mälardalens Nätverksuniversitet, MdNu, Vingåkers Folkhälsoråd med rapport om insatser/aktiviteter under perioden Socialnämnden med budgetutfall till och med november forts

13 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Kommunförbundet Sörmland med information om Äldre FoU Sörmland. Rapport om Vingåkers Ungdomsråds första verksamhetsår. Kammarkollegiet med underrättelse om försäljning av fastigheterna Vingåkers-Sjögölet 1:7 och 1:17. Banverket med remiss angående Framtidsplan för järnvägen Vingåkers Kvinnliga Resurscentra, Basfinansieringsansökan för Del 2a- Verksamhetsplan till NUTEK. SABO med skrivelse angående fördelning av styrelseplatser i de kommunägda bostadsföretagen. Protokoll från sammanträde med Vårdförbundet Sörmland, förbundsdirektionen, Protokoll från sammanträde med gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel Protokoll från sammanträde med gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker Protokoll från sammanträde med trafiksäkerhetsrådet Julhälsningar från Vingåkers kommuns vänorter. Landshövding Bo Holmberg tackar för uppvaktning på högtidsdagen. Olle Olsson med tack för uppvaktning på 50-årsdagen. Arbetsutskottet beslutar att delge kommunfullmäktiges ledamöter Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 om förändring i kommunallagen samt efterhöra synpunkter från dess presidium. forts

14 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 35 Au 19 Dnr 140/ Medfinansiering Våg 21 Leader+ Från Våg 21 föreligger resultaträkning och kommentarer för vingåkers kommuns budget från våg 21 uppgår till kronor. Harald Olsson yrkar att ytterligare kronor avsätts för kommande projekt inom Våg 21. Kommunens nuvarande medel är i stort uppbokade för projekt som pågår eller skall påbörjas. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med kronor för medfinansiering av eventuellt nya projekt inom Våg 21 att tillföras kostnadsställe att finansieras tilläggsanslaget ur det egna kapitalet. för egen del att godkänna och lägga resultaträkningen från Våg 21 till handlingarna. att bifalla arbetsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 36 Au 23 Dnr 60/ Upphandling av fordon - antagande av anbud För socialförvaltningens räkning har upphandlats ett fyrhjulsdrivet fordon samt en personbil. För tekniska förvaltningens räkning har upphandlats två stationsvagnar samt en liten pickup Fyra företag har lämnat anbud. Anbudsgivare nr 1 har lämnat anbud på två stationsvagnar och en personvagn. Anbudsgivare nr 2 har lämnat anbud på liten pickup och fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 3 har lämnat anbud på fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 4 har lämnat anbud på liten pickup samt stationsvagnar. Mest förmånliga anbud har avgivits av: Nr 1 avseende stationsvagn och personbil. Nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon. Nr 4 avseende liten pickup. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil, anbudsgivare nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon samt anbudsgivare nr 4 avseende liten pickup.

17 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts 36 Socialförvaltningen har avbrutit upphandlingen av fyrhjulsdrivet fordon. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil samt att anta anbudsgivare nr 4 avseende liten pick-up.

18 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 37 Au 27 Dnr 31/ Revidering av Länstransportplan Länsstyrelsen begär kommunstyrelsens yttrande med anledning av aktuell revidering av Länstransportplanen. Ändringen är föranledd av att projektet för planskild korsning i Stjärnhov fördyrats. Länsstyrelsen föreslår att projektet stryks i gällande plan. Inget projekt tillförs i dess ställe. Uppkommet budgetutrymme för år 2003 används för projekt som är planerade till Frågan kommer också att aktualiseras i samband med remissomgången för Länstransportplanen att tillstyrka revideringen av Länstransportplan men betonar samtidigt vikten av att den planskilda korsningen i Stjärnhov, Gnesta kommun på sikt kommer till stånd. att bifalla arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 38 Au 28 Dnr 230/ Tilläggsavtal Vingåkers regionaltågstation Föreligger förslag till tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal mellan Vingåkers kommun, Länstrafiken Sörmland AB och Banverket. Avtalet reglerar vissa tillkommande arbeten på stationshuset. att godkänna tilläggsavtalet. att bifalla arbetsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 39 Beslut i delegationsärenden Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Parkeringstillstånd kommunsekreteraren Ola Torssander Förköpsärenden tekniska chefen Galltorp 1: Billsbro 2: Viala 2: Högsjöbruk 1:1, 1:2, 1:95, 2:1, Högsjö gård 4:1, 5:3, 5:20, Pampetorp 1:2, 1: Tillfällig upplåtelse av mark tekniska chefen Centrumhusets torgplats, , Lions Club Sävstaholm 2:325, , Cirkus Wictoria Centrumhusets torgplats, , Vingåkers Biodlare Centrumhusets torgplats, , Kommunal Sörmland Vakansprövning kommunalråden Vårdbiträde, hemtjänsten 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Vårdbiträde, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, nattpatrull, 80 % Undersköterska, serviceenheten, 75 % forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 39 Förhandlingar Förhandling med Vårdförbundet angående förändrade arbetsförhållanden inom sjuksköterskeorganisationen Förhandling med Kommunal Sörmland med anledning av anställningsformer för kommunens elevassistenter samt uppsägningar av barnskötare Sammanträden Arbetsutskottet Tekniska utskottet att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

22 Kommunstyrelsen Ks 40 De små kommunerna i samverkan Småkom En intresseorganisation för landets minsta kommuner inbjuder till årlig konferens i Sunne, 9-11 april 2003 med infrastrukturfrågor och den statliga ansvarsutredningen som huvudpunkter. Anmälan ska ske senast 7 mars att sända en representant från socialdemokraterna och en från PUFF.

23 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 41 Au 39 Dnr 40/ Nominering av ledamöter till arbetsmarknadsnämnderna vid länsarbetsnämnden i Södermanlands län Mandatperioden har förlängts till 31 mars Fortsättningsvis skall denna följa riksdagens mandatperiod. Enligt förordningen skall en majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Nomineringsberättigad skall senast 27 februari 2003 inkomma med förslag. Arbetsutskottet beslutar att överlämna frågan om nominering till kommunstyrelsens sammanträde. Harald Olsson föreslår Märta Bolzek och Caroline Helmersson Olsson. Sven-Eric Huss föreslår Martin Larsson och Björn Andersson. Martin Larsson föreslår att Björn Andersson nomineras till posten som ordförande. Som tjänstemannarepresentanter föreslås kanslichef Helena Viklund och socialchef Marion Ståhl. att till arbetsmarknadsnämnden nominera Märta Bolzek, Caroline Helmersson Olsson, Martin Larsson och Björn Andersson, att till posten som ordförande nominera Björn Andersson, att som tjänstemannarepresentanter nominera socialchef Marion Ståhl och kanslichef Helena Viklund.

24 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 42 Au 46 Dnr 59/ Utbildning av nyvalda förtroendevalda att anlita JURARK AB för genomförande av 1-dagsutbildning av kommunallagen till en kostnad av kronor, att erbjuda 6 platser till socialdemokraterna och 9 platser till PUFF, att ersättning för förlorad inkomst samt arvode skall utgå, att därutöver medge möjlighet för nämnderna att själva anmäla deltagare varvid respektive parti får betala eventuella kostnader utöver de 15 platser kommunstyrelsen ersätter. att bifalla arbetsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 43 Au 56 Dnr 128/ Deltagande i projekt Uthållig kommun Skriftlig överenskommelse Efter intresseanmälan från Vingåkers kommun har Energimyndigheten nominerat Vingåkers kommun samt ytterligare fyra kommuner för deltagande i projektet som löper över perioden De utvalda kommunernas mål med programmet är att de lokala energiåtgärderna medvetet skall utformas för att bidra till den uthålliga tillväxten i kommunen. Målet är processorienterat vilket innebär att Energimyndighetens mål är att lära hur kommunala samverkansprocesser kan utformas för att åstadkomma uthållig tillväxt. Myndigheten samlar dessa kunskaper och sprider till andra myndigheter. Miljöchef Thomas Andersson informerar närmare om projektets inriktning och möjligheter. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt miljöchefen att upprätta förslag till mål och handlingsplan samt en tydlig organisation för programmet. Från miljöchefen föreligger förslag till att följande vision antas: Kommunens energisystem ska utvecklas på så sätt att alla kan delta genom effektiviseringar och besparingar. Vi ska kunna välja den för samhälle och miljö mest uthålliga energikällan för transporter, uppvärmning och elanvändning. De lokala kretsloppen ska synliggöras och Vingåkers resurser ska tillvaratas genom att vi tar del av de kretslopp och energiflöden som finns runt omkring oss utan att för den skull förbruka större del än som kan återskapas. forts

26 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott forts Ks 43 Au 56 Samverkan mellan näringsliv, ekonomiska aktörer, hushåll och myndigheter är inkörsporten för att alla ska kunna delta. Samhällets uppgift genom kommun och myndigheter är att sörja för att förutsättningar skapas genom att bygga upp och erbjuda kunskap om energisystem. Vingåkers näringsliv ska ges möjlighet att verka och bidra till samhällets tillväxt på ett uthålligt sätt, det vill säga utan att det hindrar framtidens invånare möjligheten att leva ett rikt liv byggt på förnybara resurser. Vidare inbjuds max tre representanter att delta vid startkonferensen i Gripsholms Värdshus februari. att anta föreslagen vision för projektet samt att anmäla Thomas Andersson, Gunnar Österberg och Dragan Djekic.

27 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 44 Au 37 Dnr 53/ Svenska kommunförbundets kongress år 2003 Svenska kommunförbundets ordinarie kongress äger rum i Linköping den 5-8 maj Motioner som skall behandlas av kongressen kan enligt förbundets stadgar väckas av medlem, regionalt kommunförbund eller ordinarie kongressledamot. Motion skall ha inkommit till förbundet senast två månader före kongressen d v s senast den 5 mars Vid kongressen får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation, som skall besvaras av styrelsens ordförande eller på ordförandes uppdrag. Interpellation skall ha inkommit till förbundet senast en vecka före kongressen d v s senast den 29 april Arbetsutskottet beslutar att överlämna informationen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att överlämna informationen till kommunfullmäktige samt att för egen del lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer