SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Au 1 Dnr 374/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-02-10 36. KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10. Au 1 Dnr 374/2002 106"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 25 Au 1 Dnr 374/ Vingåkers Ryttarförening med ansökan om ekonomiskt stöd Hästar hos Vingåkers Ryttarförening har drabbats av s k hästkvarka, en mycket smittosam sjukdom specifik för hästar. Föreningens stall är tillsvidare stängt av länsveterinären vilket innebär att all verksamhet ligger nere under obestämd tid. Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott har beslutat föreslå nämnden att lämna ryttarföreningen ett bidrag på kronor samt att för egen del hos kommunstyrelsens arbetsutskott hemställa om ytterligare stöd till föreningen med anledning av den uppkomna situationen. Arbetsutskottet har , 381, beslutat att bjuda in representanter för Vingåkers Ryttarförening till arbetsutskottets sammanträde den 27 januari Vid sammanträdet deltar representanter för Vingåkers Ryttarförening varvid framkommer att hästkvarkan nu är överstånden och verksamheten fungerar som vanligt. Man ansöker om bidrag med kronor som är föreningens beräknade förlust. att bevilja bidrag med kronor till Vingåkers Ryttarförening, att bestridas ur kostnadsställe att bifalla arbetsutskottets förslag.

2 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 26 Au 13 Dnr 351/ Miljö- och hälsopolitiskt program för Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland, fattade beslut om en ny samordnad miljöorganisation i landstinget. Där beslutades att den nya organisationen för det interna miljöarbetet, bestående av miljöstrateg och miljönätverk, skulle arbeta fram ett förslag till miljö- och hälsopolitiskt program. Projektplan för det miljö- och hälsopolitiska programmet antogs av Landstingsstyrelsen i mars Syftet med ett miljö- och hälsopolitiskt program är att visa den politiska viljeinriktningen för Landstinget Sörmlands interna miljöarbete. Arbetet med ett miljö- och hälsopolitiskt program påbörjades våren 2002 och ska föreläggas landstingsfullmäktige senast i juni Politisk styrgrupp för arbetet är Folkhälso- och miljödelegationen. Arbetsgrupp är Miljönätverket (representanter från Regionala enheten, Landstingsfastigheter, norra och södra hälso- och sjukvårdsområdet, Öknaskolan/Jord- och skog, Folkhälsoenheten, Folktandvården). Projektledare för arbetet är miljöstrateg på Folkhälsoenheten. Externt har bland annat länets kommuner beretts möjlighet att yttra sig över remissen. Från miljöförvaltningen föreligger yttrande. Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast den 3 februari att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget. att bifalla arbetsutskottets förslag. Anm. Frågan om amalgam kommer att undersökas av miljönämnden.

3 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 27 Au 30 Dnr 63/ Täckande av förlust efter försäljning av bussföretaget Busslink Bussbolaget Busslink har sålts till SL och Länstrafiken i Sörmland har sålt sitt aktieinnehav i bolaget uppgående till 5 % som vid försäljningstillfället gav ett minus på drygt 11,8 mkr. Fördelningen av förlusttäckningen har i likhet med ägartillskotten till bolaget baserats på antal aktier som delägaren har i bolaget. Kostnaden för Vingåkers kommun uppgår till kronor. att täcka kostnaderna inom ramen för budgeterade kostnader på kostnadsställe 0504 Lokal landsbygdstrafik. att bifalla arbetsutskottets förslag.

4 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 28 Au 9 Dnr 251/ Grundvattenproblem vid Humlegården Humlegården har under lång tid haft problem med inläckande vatten i källarvåningen. På uppdrag av tekniska nämnden fick Sweco VBB Viak AB i december 2000 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sänka grundvattennivån. Kommunstyrelsen beslutade , 57 att bevilja kronor för fortsatt utredning, kartläggning, lokalisering av berörda fastigheter m m. Sweco VBB Viak AB:s utredning redovisar en översiktlig bestämning av lerans utbredning, kontroll av grundläggning hos vissa fastigheter och bedömning av risker för dessa. För det fortsatta arbetet uppdras åt företaget att i samråd med byggnadsnämnden upprätta alternativa förslag till åtgärder samt kostnadsberäkning. Vid sammanträdet redovisar Sweco VBB Viak AB resultatet av den fortsatta utredningen. Denna visar att en sänkning av grundvattennivån innebär stor risk för sättningar på fastigheter runt om Humlegården. Man avråder från denna åtgärd. Företaget föreslår som alternativ åtgärd tätning av grunden inifrån med högpresterande betong. En metod som innebär att man först måste göra en ingående undersökning av byggnaden med hänsyn till bl a sprickbildningar. Denna metod är dyrare än en grundvattensänkning. En projektering av arbetet kostar ca kronor. Kommunstyrelsen har , 248, beslutat att uppdra åt Sweco VBB Viak AB att utreda förutsättningar för tätning av fastigheten till en beräknad kostnad av kronor. Sweco Bloco har i två utrednings PM samt redovisat utredningsläget och olika förslag till åtgärder. I sistskrivna PM konstateras att tätning av läckande väggar och golv inte är möjligt med hänsyn till konstruktionen. Fortlöpande provtagningar har visat att omfattande sanering av källaren är nödvändig. För att säkerställa husets bruksfunktion föreslår företaget vidare bl a översyn av dräningssystemet, ny pumpstation, invändig isolering samt att lokalerna skall ventileras och tillföras låg värme. forts

5 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 28 Au 9 Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt tekniska chefen att utarbeta förslag till lösningar enligt Sweco Bocos förslag samt kostnadsförslag att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari att återremittera frågan till arbetsutskottet för utarbetande av ytterligare direktiv för vilka utredningar som behövs.

6 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 29 Au 10 Dnr 275/ Antagande av anbud Åsens Gård Dammsdalskolan hyr under perioden 2003 till 2013 Åsens gård för användning som skola och elevbostäder. Kontraktet bygger på ett hyresavtal där man under hyresperioden betalar upprustnings- och ombyggnadskostnaderna, beräknade till 4 mkr. Tekniska förvaltningen har upphandlat entreprenörer för ombyggnad av fastigheterna. Bygg: Vent: Rör: El: Tre anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Sex anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fyra anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fem anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. För projektering och byggherrekostnader tillkommer kronor. Sammanlagt beräknas kostnaderna till kronor. Omyggnaden föreslås finasieras genom upplåning och lånekostnader täcks genom hyresintäkter. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 3,9 mkr för ombyggnad av Åsens gård genom upptagande av lån, för egen del att för bygg anta anbud nr kronor exkl moms, för vent anta anbud nr kronor exkl moms, för rör anta anbud nr kronor exkl moms, för el anta anbud nr kronor exkl moms under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar erfoderliga medel.

7 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 30 Au 11 Dnr 378/ Antagande av entreprenör för insamling av hushållssopor Enheten för kommunalteknik har upphandlat tjänsten insamling av hushållsavfall. Avtalstiden är fem år med början den 1 april Möjlighet till förlängning finns. Två anbud har avlämnats. Båda bedöms likvärdiga förutom vad gäller pris. Anbud nr :50 kronor Anbud nr :- kronor att anta anbudsgivare nummer ett (1) som entreprenör för insamling av hushållssopor med mera. Avtalstid fem år med möjlighet till två års förlängning. att bifalla arbetsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 31 Au 14 Dnr 390/ Hjälmargården med ansökan om lån I skrivelse från Kristen Samverkan Mellansverige där Hjälmargården ingår ansöks om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor för att åtgärda stora röt- och mögelskador som uppstått på logementsbyggnaden. Den totala kostnaden uppgår till 2,3 mkr. att avslå låneansökan från Kristen Samverkan Mellansverige/Hjälmargården. att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 32 Au 16 Dnr 389/ Förnyelse av nyttjanderätt Vingåkers IF ansöker om förnyad nyttjanderätt av fastigheten Sävstaholm 2:200 och 2:325 för idrottsverksamhet. Marken är belägen vid idrottsplatsen och omfattar ca 1,75 ha. att godkänna fortsatt nyttjanderättsavtal med justering av arealen till ca 1,75 ha. att bifalla arbetsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 33 Au 17 Dnr 24/ Båsenberga slalomklubb med ansökan om förlängning av borgensåtagande Båsenberga slalomklubb ansöker hos Vingåkers kommun om förlängning av dess borgensåtagande. Borgen tecknades ursprungligen på kronor men utökades med kronor enligt kommunfullmäktiges beslut , 87. Total borgenssumma kronor. Två av lånen skall skrivas om varvid Båsenbergs slalomklubb ansöker om fortsatt borgen. att godkänna fortsatt borgensåtagande. att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Dnr 414/ Dnr 143/ Dnr 269/ Dnr 392/ Dnr 395/ Dnr 245/ Dnr 343/ Dnr 350/ Dnr 397/ Dnr 396/ Dnr 88/ Dnr 256/ Dnr 391/ Ks 34 Dnr 19/ Dnr 20/ Au 18 Dnr 29/ Delgivningar Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:103 angående ny lag om extraordinära händelser i fredstid. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:112 angående geografiska namn i toppdomänen.se. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:115 angående uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:116 angående omkostnadsersättning för dagbarnvårdare. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:122 angående komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor enligt 6 a LAS. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:123 angående nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:124 angående kommunernas ekonomiska läge december Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:125 angående basbeloppet för forts

12 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 angående ändringar i kommunallagen från den 1 juli Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:3 angående ny lag om grupprättegång. Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:4 angående upphandling av svenskt kött. Vingåker Närvärme AB med skrivelse angående närvärme i Vingåker. Sörmlandsturism med informationsbrev till aktieägare, nr Finansdepartementet med regeringsbeslut om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning. Företagarna med inbjudan att kora Årets företagare 2002 i kommunen. Livsmedelsverket med skrivelse angående livsmedelshanteringen i avdelningskök på sjukhus och vårdinrättningar. Länsstyrelsen med beslut om medel till mångfald i Företagsamhet ett Equal-projekt. Länsstyrelsen med beslut angående särskild arkeologisk utredning, steg 1, av område för utökad grustäkt på fastigheten Sävstaholm 7:2. Länsstyrelsen med förordnande av ombud enligt begravningslagen, Lars Furborg. Länsstyrelsen med skrivelse angående Mälardalens Nätverksuniversitet, MdNu, Vingåkers Folkhälsoråd med rapport om insatser/aktiviteter under perioden Socialnämnden med budgetutfall till och med november forts

13 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Kommunförbundet Sörmland med information om Äldre FoU Sörmland. Rapport om Vingåkers Ungdomsråds första verksamhetsår. Kammarkollegiet med underrättelse om försäljning av fastigheterna Vingåkers-Sjögölet 1:7 och 1:17. Banverket med remiss angående Framtidsplan för järnvägen Vingåkers Kvinnliga Resurscentra, Basfinansieringsansökan för Del 2a- Verksamhetsplan till NUTEK. SABO med skrivelse angående fördelning av styrelseplatser i de kommunägda bostadsföretagen. Protokoll från sammanträde med Vårdförbundet Sörmland, förbundsdirektionen, Protokoll från sammanträde med gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel Protokoll från sammanträde med gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker Protokoll från sammanträde med trafiksäkerhetsrådet Julhälsningar från Vingåkers kommuns vänorter. Landshövding Bo Holmberg tackar för uppvaktning på högtidsdagen. Olle Olsson med tack för uppvaktning på 50-årsdagen. Arbetsutskottet beslutar att delge kommunfullmäktiges ledamöter Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 om förändring i kommunallagen samt efterhöra synpunkter från dess presidium. forts

14 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 35 Au 19 Dnr 140/ Medfinansiering Våg 21 Leader+ Från Våg 21 föreligger resultaträkning och kommentarer för vingåkers kommuns budget från våg 21 uppgår till kronor. Harald Olsson yrkar att ytterligare kronor avsätts för kommande projekt inom Våg 21. Kommunens nuvarande medel är i stort uppbokade för projekt som pågår eller skall påbörjas. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med kronor för medfinansiering av eventuellt nya projekt inom Våg 21 att tillföras kostnadsställe att finansieras tilläggsanslaget ur det egna kapitalet. för egen del att godkänna och lägga resultaträkningen från Våg 21 till handlingarna. att bifalla arbetsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 36 Au 23 Dnr 60/ Upphandling av fordon - antagande av anbud För socialförvaltningens räkning har upphandlats ett fyrhjulsdrivet fordon samt en personbil. För tekniska förvaltningens räkning har upphandlats två stationsvagnar samt en liten pickup Fyra företag har lämnat anbud. Anbudsgivare nr 1 har lämnat anbud på två stationsvagnar och en personvagn. Anbudsgivare nr 2 har lämnat anbud på liten pickup och fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 3 har lämnat anbud på fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 4 har lämnat anbud på liten pickup samt stationsvagnar. Mest förmånliga anbud har avgivits av: Nr 1 avseende stationsvagn och personbil. Nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon. Nr 4 avseende liten pickup. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil, anbudsgivare nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon samt anbudsgivare nr 4 avseende liten pickup.

17 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts 36 Socialförvaltningen har avbrutit upphandlingen av fyrhjulsdrivet fordon. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil samt att anta anbudsgivare nr 4 avseende liten pick-up.

18 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 37 Au 27 Dnr 31/ Revidering av Länstransportplan Länsstyrelsen begär kommunstyrelsens yttrande med anledning av aktuell revidering av Länstransportplanen. Ändringen är föranledd av att projektet för planskild korsning i Stjärnhov fördyrats. Länsstyrelsen föreslår att projektet stryks i gällande plan. Inget projekt tillförs i dess ställe. Uppkommet budgetutrymme för år 2003 används för projekt som är planerade till Frågan kommer också att aktualiseras i samband med remissomgången för Länstransportplanen att tillstyrka revideringen av Länstransportplan men betonar samtidigt vikten av att den planskilda korsningen i Stjärnhov, Gnesta kommun på sikt kommer till stånd. att bifalla arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 38 Au 28 Dnr 230/ Tilläggsavtal Vingåkers regionaltågstation Föreligger förslag till tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal mellan Vingåkers kommun, Länstrafiken Sörmland AB och Banverket. Avtalet reglerar vissa tillkommande arbeten på stationshuset. att godkänna tilläggsavtalet. att bifalla arbetsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 39 Beslut i delegationsärenden Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Parkeringstillstånd kommunsekreteraren Ola Torssander Förköpsärenden tekniska chefen Galltorp 1: Billsbro 2: Viala 2: Högsjöbruk 1:1, 1:2, 1:95, 2:1, Högsjö gård 4:1, 5:3, 5:20, Pampetorp 1:2, 1: Tillfällig upplåtelse av mark tekniska chefen Centrumhusets torgplats, , Lions Club Sävstaholm 2:325, , Cirkus Wictoria Centrumhusets torgplats, , Vingåkers Biodlare Centrumhusets torgplats, , Kommunal Sörmland Vakansprövning kommunalråden Vårdbiträde, hemtjänsten 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Vårdbiträde, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, nattpatrull, 80 % Undersköterska, serviceenheten, 75 % forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 39 Förhandlingar Förhandling med Vårdförbundet angående förändrade arbetsförhållanden inom sjuksköterskeorganisationen Förhandling med Kommunal Sörmland med anledning av anställningsformer för kommunens elevassistenter samt uppsägningar av barnskötare Sammanträden Arbetsutskottet Tekniska utskottet att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

22 Kommunstyrelsen Ks 40 De små kommunerna i samverkan Småkom En intresseorganisation för landets minsta kommuner inbjuder till årlig konferens i Sunne, 9-11 april 2003 med infrastrukturfrågor och den statliga ansvarsutredningen som huvudpunkter. Anmälan ska ske senast 7 mars att sända en representant från socialdemokraterna och en från PUFF.

23 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 41 Au 39 Dnr 40/ Nominering av ledamöter till arbetsmarknadsnämnderna vid länsarbetsnämnden i Södermanlands län Mandatperioden har förlängts till 31 mars Fortsättningsvis skall denna följa riksdagens mandatperiod. Enligt förordningen skall en majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Nomineringsberättigad skall senast 27 februari 2003 inkomma med förslag. Arbetsutskottet beslutar att överlämna frågan om nominering till kommunstyrelsens sammanträde. Harald Olsson föreslår Märta Bolzek och Caroline Helmersson Olsson. Sven-Eric Huss föreslår Martin Larsson och Björn Andersson. Martin Larsson föreslår att Björn Andersson nomineras till posten som ordförande. Som tjänstemannarepresentanter föreslås kanslichef Helena Viklund och socialchef Marion Ståhl. att till arbetsmarknadsnämnden nominera Märta Bolzek, Caroline Helmersson Olsson, Martin Larsson och Björn Andersson, att till posten som ordförande nominera Björn Andersson, att som tjänstemannarepresentanter nominera socialchef Marion Ståhl och kanslichef Helena Viklund.

24 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 42 Au 46 Dnr 59/ Utbildning av nyvalda förtroendevalda att anlita JURARK AB för genomförande av 1-dagsutbildning av kommunallagen till en kostnad av kronor, att erbjuda 6 platser till socialdemokraterna och 9 platser till PUFF, att ersättning för förlorad inkomst samt arvode skall utgå, att därutöver medge möjlighet för nämnderna att själva anmäla deltagare varvid respektive parti får betala eventuella kostnader utöver de 15 platser kommunstyrelsen ersätter. att bifalla arbetsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 43 Au 56 Dnr 128/ Deltagande i projekt Uthållig kommun Skriftlig överenskommelse Efter intresseanmälan från Vingåkers kommun har Energimyndigheten nominerat Vingåkers kommun samt ytterligare fyra kommuner för deltagande i projektet som löper över perioden De utvalda kommunernas mål med programmet är att de lokala energiåtgärderna medvetet skall utformas för att bidra till den uthålliga tillväxten i kommunen. Målet är processorienterat vilket innebär att Energimyndighetens mål är att lära hur kommunala samverkansprocesser kan utformas för att åstadkomma uthållig tillväxt. Myndigheten samlar dessa kunskaper och sprider till andra myndigheter. Miljöchef Thomas Andersson informerar närmare om projektets inriktning och möjligheter. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt miljöchefen att upprätta förslag till mål och handlingsplan samt en tydlig organisation för programmet. Från miljöchefen föreligger förslag till att följande vision antas: Kommunens energisystem ska utvecklas på så sätt att alla kan delta genom effektiviseringar och besparingar. Vi ska kunna välja den för samhälle och miljö mest uthålliga energikällan för transporter, uppvärmning och elanvändning. De lokala kretsloppen ska synliggöras och Vingåkers resurser ska tillvaratas genom att vi tar del av de kretslopp och energiflöden som finns runt omkring oss utan att för den skull förbruka större del än som kan återskapas. forts

26 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott forts Ks 43 Au 56 Samverkan mellan näringsliv, ekonomiska aktörer, hushåll och myndigheter är inkörsporten för att alla ska kunna delta. Samhällets uppgift genom kommun och myndigheter är att sörja för att förutsättningar skapas genom att bygga upp och erbjuda kunskap om energisystem. Vingåkers näringsliv ska ges möjlighet att verka och bidra till samhällets tillväxt på ett uthålligt sätt, det vill säga utan att det hindrar framtidens invånare möjligheten att leva ett rikt liv byggt på förnybara resurser. Vidare inbjuds max tre representanter att delta vid startkonferensen i Gripsholms Värdshus februari. att anta föreslagen vision för projektet samt att anmäla Thomas Andersson, Gunnar Österberg och Dragan Djekic.

27 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 44 Au 37 Dnr 53/ Svenska kommunförbundets kongress år 2003 Svenska kommunförbundets ordinarie kongress äger rum i Linköping den 5-8 maj Motioner som skall behandlas av kongressen kan enligt förbundets stadgar väckas av medlem, regionalt kommunförbund eller ordinarie kongressledamot. Motion skall ha inkommit till förbundet senast två månader före kongressen d v s senast den 5 mars Vid kongressen får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation, som skall besvaras av styrelsens ordförande eller på ordförandes uppdrag. Interpellation skall ha inkommit till förbundet senast en vecka före kongressen d v s senast den 29 april Arbetsutskottet beslutar att överlämna informationen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att överlämna informationen till kommunfullmäktige samt att för egen del lägga informationen till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-10-13 251. Ks 181 Dnr 162/2003 001

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-10-13 251. Ks 181 Dnr 162/2003 001 Kommunstyrelsen 2003-10-13 251 Ks 181 Dnr 162/2003 001 Diskussion om det fortsatta arbetet med organisationsöversyn Som följd av kommunstyrelsens tidigare beslut om organisationsöversyn 2003-04-14 och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Protokoll Kommunstyrelsen den 12 september 2005 Ks 105 Dnr KS05/297 701 Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Sedan 1 mars 2005 har social- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun övertagit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " ### Beslutande $%&'()%+,%-. /0(.) 12() $34.(") 2 2() 0'()%+,%-. $%&$() /(,) 56() 5 "(,) '/5()%- 6.7"1() 8 (,)%-+ ()+ 96.%()%-+ Övriga deltagande 504. 1" : ;","%+,%-. '8 71&.+

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar för uppgifterna enligt lagen om valfrihet SFS 2008:962.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar för uppgifterna enligt lagen om valfrihet SFS 2008:962. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om socialnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer