SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Au 1 Dnr 374/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-02-10 36. KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10. Au 1 Dnr 374/2002 106"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 25 Au 1 Dnr 374/ Vingåkers Ryttarförening med ansökan om ekonomiskt stöd Hästar hos Vingåkers Ryttarförening har drabbats av s k hästkvarka, en mycket smittosam sjukdom specifik för hästar. Föreningens stall är tillsvidare stängt av länsveterinären vilket innebär att all verksamhet ligger nere under obestämd tid. Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott har beslutat föreslå nämnden att lämna ryttarföreningen ett bidrag på kronor samt att för egen del hos kommunstyrelsens arbetsutskott hemställa om ytterligare stöd till föreningen med anledning av den uppkomna situationen. Arbetsutskottet har , 381, beslutat att bjuda in representanter för Vingåkers Ryttarförening till arbetsutskottets sammanträde den 27 januari Vid sammanträdet deltar representanter för Vingåkers Ryttarförening varvid framkommer att hästkvarkan nu är överstånden och verksamheten fungerar som vanligt. Man ansöker om bidrag med kronor som är föreningens beräknade förlust. att bevilja bidrag med kronor till Vingåkers Ryttarförening, att bestridas ur kostnadsställe att bifalla arbetsutskottets förslag.

2 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 26 Au 13 Dnr 351/ Miljö- och hälsopolitiskt program för Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland, fattade beslut om en ny samordnad miljöorganisation i landstinget. Där beslutades att den nya organisationen för det interna miljöarbetet, bestående av miljöstrateg och miljönätverk, skulle arbeta fram ett förslag till miljö- och hälsopolitiskt program. Projektplan för det miljö- och hälsopolitiska programmet antogs av Landstingsstyrelsen i mars Syftet med ett miljö- och hälsopolitiskt program är att visa den politiska viljeinriktningen för Landstinget Sörmlands interna miljöarbete. Arbetet med ett miljö- och hälsopolitiskt program påbörjades våren 2002 och ska föreläggas landstingsfullmäktige senast i juni Politisk styrgrupp för arbetet är Folkhälso- och miljödelegationen. Arbetsgrupp är Miljönätverket (representanter från Regionala enheten, Landstingsfastigheter, norra och södra hälso- och sjukvårdsområdet, Öknaskolan/Jord- och skog, Folkhälsoenheten, Folktandvården). Projektledare för arbetet är miljöstrateg på Folkhälsoenheten. Externt har bland annat länets kommuner beretts möjlighet att yttra sig över remissen. Från miljöförvaltningen föreligger yttrande. Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast den 3 februari att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget. att bifalla arbetsutskottets förslag. Anm. Frågan om amalgam kommer att undersökas av miljönämnden.

3 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 27 Au 30 Dnr 63/ Täckande av förlust efter försäljning av bussföretaget Busslink Bussbolaget Busslink har sålts till SL och Länstrafiken i Sörmland har sålt sitt aktieinnehav i bolaget uppgående till 5 % som vid försäljningstillfället gav ett minus på drygt 11,8 mkr. Fördelningen av förlusttäckningen har i likhet med ägartillskotten till bolaget baserats på antal aktier som delägaren har i bolaget. Kostnaden för Vingåkers kommun uppgår till kronor. att täcka kostnaderna inom ramen för budgeterade kostnader på kostnadsställe 0504 Lokal landsbygdstrafik. att bifalla arbetsutskottets förslag.

4 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 28 Au 9 Dnr 251/ Grundvattenproblem vid Humlegården Humlegården har under lång tid haft problem med inläckande vatten i källarvåningen. På uppdrag av tekniska nämnden fick Sweco VBB Viak AB i december 2000 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sänka grundvattennivån. Kommunstyrelsen beslutade , 57 att bevilja kronor för fortsatt utredning, kartläggning, lokalisering av berörda fastigheter m m. Sweco VBB Viak AB:s utredning redovisar en översiktlig bestämning av lerans utbredning, kontroll av grundläggning hos vissa fastigheter och bedömning av risker för dessa. För det fortsatta arbetet uppdras åt företaget att i samråd med byggnadsnämnden upprätta alternativa förslag till åtgärder samt kostnadsberäkning. Vid sammanträdet redovisar Sweco VBB Viak AB resultatet av den fortsatta utredningen. Denna visar att en sänkning av grundvattennivån innebär stor risk för sättningar på fastigheter runt om Humlegården. Man avråder från denna åtgärd. Företaget föreslår som alternativ åtgärd tätning av grunden inifrån med högpresterande betong. En metod som innebär att man först måste göra en ingående undersökning av byggnaden med hänsyn till bl a sprickbildningar. Denna metod är dyrare än en grundvattensänkning. En projektering av arbetet kostar ca kronor. Kommunstyrelsen har , 248, beslutat att uppdra åt Sweco VBB Viak AB att utreda förutsättningar för tätning av fastigheten till en beräknad kostnad av kronor. Sweco Bloco har i två utrednings PM samt redovisat utredningsläget och olika förslag till åtgärder. I sistskrivna PM konstateras att tätning av läckande väggar och golv inte är möjligt med hänsyn till konstruktionen. Fortlöpande provtagningar har visat att omfattande sanering av källaren är nödvändig. För att säkerställa husets bruksfunktion föreslår företaget vidare bl a översyn av dräningssystemet, ny pumpstation, invändig isolering samt att lokalerna skall ventileras och tillföras låg värme. forts

5 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 28 Au 9 Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt tekniska chefen att utarbeta förslag till lösningar enligt Sweco Bocos förslag samt kostnadsförslag att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari att återremittera frågan till arbetsutskottet för utarbetande av ytterligare direktiv för vilka utredningar som behövs.

6 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 29 Au 10 Dnr 275/ Antagande av anbud Åsens Gård Dammsdalskolan hyr under perioden 2003 till 2013 Åsens gård för användning som skola och elevbostäder. Kontraktet bygger på ett hyresavtal där man under hyresperioden betalar upprustnings- och ombyggnadskostnaderna, beräknade till 4 mkr. Tekniska förvaltningen har upphandlat entreprenörer för ombyggnad av fastigheterna. Bygg: Vent: Rör: El: Tre anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Sex anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fyra anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. Fem anbud, mest förmånligt nr kronor exkl moms. För projektering och byggherrekostnader tillkommer kronor. Sammanlagt beräknas kostnaderna till kronor. Omyggnaden föreslås finasieras genom upplåning och lånekostnader täcks genom hyresintäkter. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 3,9 mkr för ombyggnad av Åsens gård genom upptagande av lån, för egen del att för bygg anta anbud nr kronor exkl moms, för vent anta anbud nr kronor exkl moms, för rör anta anbud nr kronor exkl moms, för el anta anbud nr kronor exkl moms under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar erfoderliga medel.

7 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 30 Au 11 Dnr 378/ Antagande av entreprenör för insamling av hushållssopor Enheten för kommunalteknik har upphandlat tjänsten insamling av hushållsavfall. Avtalstiden är fem år med början den 1 april Möjlighet till förlängning finns. Två anbud har avlämnats. Båda bedöms likvärdiga förutom vad gäller pris. Anbud nr :50 kronor Anbud nr :- kronor att anta anbudsgivare nummer ett (1) som entreprenör för insamling av hushållssopor med mera. Avtalstid fem år med möjlighet till två års förlängning. att bifalla arbetsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 31 Au 14 Dnr 390/ Hjälmargården med ansökan om lån I skrivelse från Kristen Samverkan Mellansverige där Hjälmargården ingår ansöks om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor för att åtgärda stora röt- och mögelskador som uppstått på logementsbyggnaden. Den totala kostnaden uppgår till 2,3 mkr. att avslå låneansökan från Kristen Samverkan Mellansverige/Hjälmargården. att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 32 Au 16 Dnr 389/ Förnyelse av nyttjanderätt Vingåkers IF ansöker om förnyad nyttjanderätt av fastigheten Sävstaholm 2:200 och 2:325 för idrottsverksamhet. Marken är belägen vid idrottsplatsen och omfattar ca 1,75 ha. att godkänna fortsatt nyttjanderättsavtal med justering av arealen till ca 1,75 ha. att bifalla arbetsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 33 Au 17 Dnr 24/ Båsenberga slalomklubb med ansökan om förlängning av borgensåtagande Båsenberga slalomklubb ansöker hos Vingåkers kommun om förlängning av dess borgensåtagande. Borgen tecknades ursprungligen på kronor men utökades med kronor enligt kommunfullmäktiges beslut , 87. Total borgenssumma kronor. Två av lånen skall skrivas om varvid Båsenbergs slalomklubb ansöker om fortsatt borgen. att godkänna fortsatt borgensåtagande. att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Dnr 414/ Dnr 143/ Dnr 269/ Dnr 392/ Dnr 395/ Dnr 245/ Dnr 343/ Dnr 350/ Dnr 397/ Dnr 396/ Dnr 88/ Dnr 256/ Dnr 391/ Ks 34 Dnr 19/ Dnr 20/ Au 18 Dnr 29/ Delgivningar Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:103 angående ny lag om extraordinära händelser i fredstid. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:112 angående geografiska namn i toppdomänen.se. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:115 angående uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:116 angående omkostnadsersättning för dagbarnvårdare. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:122 angående komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor enligt 6 a LAS. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:123 angående nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:124 angående kommunernas ekonomiska läge december Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:125 angående basbeloppet för forts

12 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 angående ändringar i kommunallagen från den 1 juli Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:3 angående ny lag om grupprättegång. Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:4 angående upphandling av svenskt kött. Vingåker Närvärme AB med skrivelse angående närvärme i Vingåker. Sörmlandsturism med informationsbrev till aktieägare, nr Finansdepartementet med regeringsbeslut om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning. Företagarna med inbjudan att kora Årets företagare 2002 i kommunen. Livsmedelsverket med skrivelse angående livsmedelshanteringen i avdelningskök på sjukhus och vårdinrättningar. Länsstyrelsen med beslut om medel till mångfald i Företagsamhet ett Equal-projekt. Länsstyrelsen med beslut angående särskild arkeologisk utredning, steg 1, av område för utökad grustäkt på fastigheten Sävstaholm 7:2. Länsstyrelsen med förordnande av ombud enligt begravningslagen, Lars Furborg. Länsstyrelsen med skrivelse angående Mälardalens Nätverksuniversitet, MdNu, Vingåkers Folkhälsoråd med rapport om insatser/aktiviteter under perioden Socialnämnden med budgetutfall till och med november forts

13 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 Kommunförbundet Sörmland med information om Äldre FoU Sörmland. Rapport om Vingåkers Ungdomsråds första verksamhetsår. Kammarkollegiet med underrättelse om försäljning av fastigheterna Vingåkers-Sjögölet 1:7 och 1:17. Banverket med remiss angående Framtidsplan för järnvägen Vingåkers Kvinnliga Resurscentra, Basfinansieringsansökan för Del 2a- Verksamhetsplan till NUTEK. SABO med skrivelse angående fördelning av styrelseplatser i de kommunägda bostadsföretagen. Protokoll från sammanträde med Vårdförbundet Sörmland, förbundsdirektionen, Protokoll från sammanträde med gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel Protokoll från sammanträde med gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker Protokoll från sammanträde med trafiksäkerhetsrådet Julhälsningar från Vingåkers kommuns vänorter. Landshövding Bo Holmberg tackar för uppvaktning på högtidsdagen. Olle Olsson med tack för uppvaktning på 50-årsdagen. Arbetsutskottet beslutar att delge kommunfullmäktiges ledamöter Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128 om förändring i kommunallagen samt efterhöra synpunkter från dess presidium. forts

14 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts Ks 34 Au 18 att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 35 Au 19 Dnr 140/ Medfinansiering Våg 21 Leader+ Från Våg 21 föreligger resultaträkning och kommentarer för vingåkers kommuns budget från våg 21 uppgår till kronor. Harald Olsson yrkar att ytterligare kronor avsätts för kommande projekt inom Våg 21. Kommunens nuvarande medel är i stort uppbokade för projekt som pågår eller skall påbörjas. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med kronor för medfinansiering av eventuellt nya projekt inom Våg 21 att tillföras kostnadsställe att finansieras tilläggsanslaget ur det egna kapitalet. för egen del att godkänna och lägga resultaträkningen från Våg 21 till handlingarna. att bifalla arbetsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 36 Au 23 Dnr 60/ Upphandling av fordon - antagande av anbud För socialförvaltningens räkning har upphandlats ett fyrhjulsdrivet fordon samt en personbil. För tekniska förvaltningens räkning har upphandlats två stationsvagnar samt en liten pickup Fyra företag har lämnat anbud. Anbudsgivare nr 1 har lämnat anbud på två stationsvagnar och en personvagn. Anbudsgivare nr 2 har lämnat anbud på liten pickup och fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 3 har lämnat anbud på fyrhjulsdrivet fordon. Anbudsgivare nr 4 har lämnat anbud på liten pickup samt stationsvagnar. Mest förmånliga anbud har avgivits av: Nr 1 avseende stationsvagn och personbil. Nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon. Nr 4 avseende liten pickup. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil, anbudsgivare nr 2 avseende fyrhjulsdrivet fordon samt anbudsgivare nr 4 avseende liten pickup.

17 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott forts 36 Socialförvaltningen har avbrutit upphandlingen av fyrhjulsdrivet fordon. att anta anbudsgivare nr 1 avseende stationsvagn och personbil samt att anta anbudsgivare nr 4 avseende liten pick-up.

18 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 37 Au 27 Dnr 31/ Revidering av Länstransportplan Länsstyrelsen begär kommunstyrelsens yttrande med anledning av aktuell revidering av Länstransportplanen. Ändringen är föranledd av att projektet för planskild korsning i Stjärnhov fördyrats. Länsstyrelsen föreslår att projektet stryks i gällande plan. Inget projekt tillförs i dess ställe. Uppkommet budgetutrymme för år 2003 används för projekt som är planerade till Frågan kommer också att aktualiseras i samband med remissomgången för Länstransportplanen att tillstyrka revideringen av Länstransportplan men betonar samtidigt vikten av att den planskilda korsningen i Stjärnhov, Gnesta kommun på sikt kommer till stånd. att bifalla arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen KS:s arbetsutskott Ks 38 Au 28 Dnr 230/ Tilläggsavtal Vingåkers regionaltågstation Föreligger förslag till tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal mellan Vingåkers kommun, Länstrafiken Sörmland AB och Banverket. Avtalet reglerar vissa tillkommande arbeten på stationshuset. att godkänna tilläggsavtalet. att bifalla arbetsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 39 Beslut i delegationsärenden Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Parkeringstillstånd kommunsekreteraren Ola Torssander Förköpsärenden tekniska chefen Galltorp 1: Billsbro 2: Viala 2: Högsjöbruk 1:1, 1:2, 1:95, 2:1, Högsjö gård 4:1, 5:3, 5:20, Pampetorp 1:2, 1: Tillfällig upplåtelse av mark tekniska chefen Centrumhusets torgplats, , Lions Club Sävstaholm 2:325, , Cirkus Wictoria Centrumhusets torgplats, , Vingåkers Biodlare Centrumhusets torgplats, , Kommunal Sörmland Vakansprövning kommunalråden Vårdbiträde, hemtjänsten 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Undersköterska, hemtjänsten, 100 % Vårdbiträde, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, hemtjänsten, 75 % Undersköterska, nattpatrull, 80 % Undersköterska, serviceenheten, 75 % forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 39 Förhandlingar Förhandling med Vårdförbundet angående förändrade arbetsförhållanden inom sjuksköterskeorganisationen Förhandling med Kommunal Sörmland med anledning av anställningsformer för kommunens elevassistenter samt uppsägningar av barnskötare Sammanträden Arbetsutskottet Tekniska utskottet att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

22 Kommunstyrelsen Ks 40 De små kommunerna i samverkan Småkom En intresseorganisation för landets minsta kommuner inbjuder till årlig konferens i Sunne, 9-11 april 2003 med infrastrukturfrågor och den statliga ansvarsutredningen som huvudpunkter. Anmälan ska ske senast 7 mars att sända en representant från socialdemokraterna och en från PUFF.

23 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 41 Au 39 Dnr 40/ Nominering av ledamöter till arbetsmarknadsnämnderna vid länsarbetsnämnden i Södermanlands län Mandatperioden har förlängts till 31 mars Fortsättningsvis skall denna följa riksdagens mandatperiod. Enligt förordningen skall en majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Nomineringsberättigad skall senast 27 februari 2003 inkomma med förslag. Arbetsutskottet beslutar att överlämna frågan om nominering till kommunstyrelsens sammanträde. Harald Olsson föreslår Märta Bolzek och Caroline Helmersson Olsson. Sven-Eric Huss föreslår Martin Larsson och Björn Andersson. Martin Larsson föreslår att Björn Andersson nomineras till posten som ordförande. Som tjänstemannarepresentanter föreslås kanslichef Helena Viklund och socialchef Marion Ståhl. att till arbetsmarknadsnämnden nominera Märta Bolzek, Caroline Helmersson Olsson, Martin Larsson och Björn Andersson, att till posten som ordförande nominera Björn Andersson, att som tjänstemannarepresentanter nominera socialchef Marion Ståhl och kanslichef Helena Viklund.

24 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 42 Au 46 Dnr 59/ Utbildning av nyvalda förtroendevalda att anlita JURARK AB för genomförande av 1-dagsutbildning av kommunallagen till en kostnad av kronor, att erbjuda 6 platser till socialdemokraterna och 9 platser till PUFF, att ersättning för förlorad inkomst samt arvode skall utgå, att därutöver medge möjlighet för nämnderna att själva anmäla deltagare varvid respektive parti får betala eventuella kostnader utöver de 15 platser kommunstyrelsen ersätter. att bifalla arbetsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 43 Au 56 Dnr 128/ Deltagande i projekt Uthållig kommun Skriftlig överenskommelse Efter intresseanmälan från Vingåkers kommun har Energimyndigheten nominerat Vingåkers kommun samt ytterligare fyra kommuner för deltagande i projektet som löper över perioden De utvalda kommunernas mål med programmet är att de lokala energiåtgärderna medvetet skall utformas för att bidra till den uthålliga tillväxten i kommunen. Målet är processorienterat vilket innebär att Energimyndighetens mål är att lära hur kommunala samverkansprocesser kan utformas för att åstadkomma uthållig tillväxt. Myndigheten samlar dessa kunskaper och sprider till andra myndigheter. Miljöchef Thomas Andersson informerar närmare om projektets inriktning och möjligheter. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt miljöchefen att upprätta förslag till mål och handlingsplan samt en tydlig organisation för programmet. Från miljöchefen föreligger förslag till att följande vision antas: Kommunens energisystem ska utvecklas på så sätt att alla kan delta genom effektiviseringar och besparingar. Vi ska kunna välja den för samhälle och miljö mest uthålliga energikällan för transporter, uppvärmning och elanvändning. De lokala kretsloppen ska synliggöras och Vingåkers resurser ska tillvaratas genom att vi tar del av de kretslopp och energiflöden som finns runt omkring oss utan att för den skull förbruka större del än som kan återskapas. forts

26 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott forts Ks 43 Au 56 Samverkan mellan näringsliv, ekonomiska aktörer, hushåll och myndigheter är inkörsporten för att alla ska kunna delta. Samhällets uppgift genom kommun och myndigheter är att sörja för att förutsättningar skapas genom att bygga upp och erbjuda kunskap om energisystem. Vingåkers näringsliv ska ges möjlighet att verka och bidra till samhällets tillväxt på ett uthålligt sätt, det vill säga utan att det hindrar framtidens invånare möjligheten att leva ett rikt liv byggt på förnybara resurser. Vidare inbjuds max tre representanter att delta vid startkonferensen i Gripsholms Värdshus februari. att anta föreslagen vision för projektet samt att anmäla Thomas Andersson, Gunnar Österberg och Dragan Djekic.

27 Kommunstyrelsen KS:arbetsutskott Ks 44 Au 37 Dnr 53/ Svenska kommunförbundets kongress år 2003 Svenska kommunförbundets ordinarie kongress äger rum i Linköping den 5-8 maj Motioner som skall behandlas av kongressen kan enligt förbundets stadgar väckas av medlem, regionalt kommunförbund eller ordinarie kongressledamot. Motion skall ha inkommit till förbundet senast två månader före kongressen d v s senast den 5 mars Vid kongressen får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation, som skall besvaras av styrelsens ordförande eller på ordförandes uppdrag. Interpellation skall ha inkommit till förbundet senast en vecka före kongressen d v s senast den 29 april Arbetsutskottet beslutar att överlämna informationen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att överlämna informationen till kommunfullmäktige samt att för egen del lägga informationen till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-10-13 251. Ks 181 Dnr 162/2003 001

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-10-13 251. Ks 181 Dnr 162/2003 001 Kommunstyrelsen 2003-10-13 251 Ks 181 Dnr 162/2003 001 Diskussion om det fortsatta arbetet med organisationsöversyn Som följd av kommunstyrelsens tidigare beslut om organisationsöversyn 2003-04-14 och

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-01-31 28 (45) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 januari 2011, kl 14.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer