Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer ger här sin redovisning för år Föreningens verksamhetsår är kalenderår. FKS är en ideell förening inom området kognitivt stöd/begåvningsstöd i första hand för yrkesverksamma personer. Föreningens syfte är att: sprida kunskap om möjligheter med och användning av kognitivt stöd/begåvningsstöd - ge stöd och utvecklingsmöjligheter till yrkesverksamma inom området kognitivt stöd/begåvningsstöd - främja utvecklingen av och tillgången till kognitivt stöd/begåvningsstöd Medlemmar i styrelsen Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleant: Firmatecknare: Revisor: Revisorssuppleant: Ewa Ö-Holmqvist Maria Holknekt Susanne Barkvik Cecilia Olsson Annika Sjöstedt-Ekman Sofia Ringvall Helena Hallinder Kerstin Åberg Ewa Ö-Holmqvist Susanne Barkvik Ann Granqvist Vakant Valberedningen har utgjorts av: Monica Rydén Kerstin Gatu Vakant

2 Styrelsemöten Stockholm Telefonmöte Stockholm Telefonmöte Stockholm Telefonmöte Telefonmöte Stockholm Telefonmöte Stockholm Telefonmöte Telefonmöte (konstituerande möte, på Inspirationsdagarna) Årsmöte Föreningens årsmöte ägde rum den 11 mars Medlemsavgift Medlemsavgiften för 2013 har varit 300 kr/person. Medlemskapet är personligt. Medlemmen får själv betala in 300 kronor till föreningens plusgiro. Medlemmar Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 9 st betalande medlemmar som enbart betalat in 300 kr. 110 stycken som betalat medlemsavgiften via konferensavgiften. Totalt summa 119 betalande medlemmar. Administrativt arbete Föreningen har ett plusgirokonto, nr och ett bankgiro i postgirobank med nr Föreningens hemsida och medlemsinformation Merparten av styrelsearbetet och informationen till medlemmar ska ske och har skett på elektronisk väg. Föreningens hemsida med adress ska användas för information till och mellan medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret skickat ut medlemsbrev och nyhetsbrev via e-post med information till alla medlemmar. Under året 2013 har föreningen kontinuerligt arbetat med att förbättra och uppdatera hemsidan. Föreningen har arbetat vidare med en nyhetsbrevtjänst för utskicka av nyhetsbrev till medlemmar. Föreningen har en sida på Facebook. Föreningen har en egen logotyp.

3 Information om FKS Ett informationsblad finns på hemsidan som PDF-fil utskrivningsbar. Den kan lätt användas av föreningsmedlemmarna när information om föreningen ska spridas och för värvning av nya medlemmar. Informationsspridning Förutom föreningens hemsida har föreningen: Annonsering på webben inför FKS inspirationsdagar görs kontinuerligt på Facebook, MyNews desk och andra nyhetsbrev. Information om föreningen via Standardiserings arbetet. FKS styrelsemedlemmar sprider om att FKS finns i olika sammanhang och berättar om Föreningens syfte och om Inspirationsdagarna. Vi gör även reklam för och använder det bildspel vi tagit fram kring kognition. Föreningen har en Facebooksida där vi aktivt skriver om föreningens arbete men där vi också vill inspirerar andra att skriva och dela med sig om det som har med kognition att göra. Aktiviteter/Projekt under verksamhetsåret Inspirationsdagar Föreningen anordnade två inspirationsdagar mars Under dagarna hölls många intressanta föreläsningar och en hjälpmedelsutställning visades då olika företag/utställare var inbjudna. Dagarna genomfördes i Stockholm och deltagarantalet var 115 personer. Inspirationsdagarna Inspirationsdagarna har som målsättning att sprida kunskap samt inspiration genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte och visning av olika kompensatoriska stöd. Vid utformandet av dagarna tas bl.a. hänsyn till utvärderingen av 2013 års inspirationsdagar. FKS arbetar för att 2014års Inspirationsdagarna ska locka fler deltagare för ökad spridning och kompetens inom området. Av den anledningen så har föreningen anlitat Villa Vital som samarbetspart. En överenskommelse angående arbetsuppgifter i samband med Inspirationsdagarna mellan FLS och Villa Vital har tecknats. Ett preliminärt program stod färdigt i november 2013 och lades då ut på hemsidan. I december 2013 fastslogs programmet och annonserades då via mail genom ett nyhetsbrev. Arbetsfördelning inom styrelsen under 2013 och del av 2014: Eva (utställare, moderator), marknadsföring (Kerstin, Sofia), program/föreläsare (Cecilia, Helena, Eva), Susanne (koordinator till Villa Vital), praktiskt (Helena, Annika, Maria).

4 Middagsevenemang I anslutning med Inspirationsdagarna 2014 arrangeras ett kvällsevenemang. Målet är att nå fler som är intresserade av området men ej har möjlighet att ta del av Inspirationsdagarna som helhet. Villa Vital i samarbete med FKS har arbetat med detta evenemang under 2013 och del av Projektet Hitta rätt i vardagen med stöd av ICF , överlåtelse. Hitta rätt i vardagen med stöd av ICF är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektets första två år avslutades 31 maj Ytterligare ett år blev tilldelat pengar från Arvsfonden och avslutades 1 augusti Projektet har drivits i samarbete med FKS och Rehabstation. Aktiva i projektet har varit Susanne Barkvik från FKS och Rita Ehrenfors, Rehabstation Stockholm. I styrgruppen för år 3 år medverkade från FKS Cecilia Olsson och Annette Silberman. MyLife är idag en framtagen modell som behöver vidareutvecklas och anpassas för att kunna tas i bruk. För att detta ska vara möjligt har FKS beslutat att överlåta MyLife till annan ägare som får uppdrag att förvalta och vidareutveckla MyLife för framtida användningsområden. Arbete med överlåtelse har pågått under 2013 och fortsätter under FKS kommer på olika sätt att fortsätta sprida information om MyLife i våra olika sammanhang med hänvisning till ny ägare. Projektrapporten finns att läsa och ligger på FKS webbsida Bildsymbol för många fler. FKS har varit en drivande kraft för att få den offentliga miljön mer kognitivt anpassad. Föreningen deltog därför aktivt i projektet Bildsymboler för många fler. Projektet avslutades 2005 och ledde till att ett 30-tal nya symboler togs fram. Projektet har sedan dess fortsatt i reguljär regi som standardisering. Behovet av symboler är ett efterfrågat område och en viktig del i vår offentliga miljö. Tekniska Kommittén TK 493 träffas ca 5-6 ggr/ år.tk medlem i SIS, Swedish Standard Institut, är Susanne Barkvik. Bildsymboler för många fler som nu är ett reguljärt standardiseringsarbete har sedan 2011 lett fram till en vidareutveckling av den nya svenska standarden: SS 30600:2 008 Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla.33 nya bildsymboler är framtagna, testade och klara att användas. Nya områden att utveckla I Samarbete med SPSM, specialpedagogiska myndigheten innebär att kommittén nu kan ta fram fler pictosymboler som kan justeras för att sedan ingå i den nya standarden. Nya symboler fortsätter således att tas fram inom olika samhällsområden. Friluftssymboler tagits upp igen med länsstyrelser, kommuner och myndigheter som idag använder symboler från en upphävd standard. En förnyelse av dessa kan utformas.

5 Claes Tjäder och Susanne Barkvik har träffat Per Norstedt på SIS förlag för att hitta en lösning där man kan sälja symbolerna styckvis och som direktköp från SIS hemsida. Nu finns det möjlighet att köpa separata symboler ur standarden. Målgruppen för CD:n är kommuner, landsting och offentliga inrättningar. Claes har tillsammans med Anna-Carin Konsumentverket och Susanne FKS har haft ett möte för att bland annat etablera kontakt och informera om Konsumentverkets och TK:s arbete med tillgänglighet och symboler för handeln. Claes, Anna-Carin och Susanne hart träffat både ICA och Coop under oktober Inom SIS finns ett standardiseringsprojekt för bildsymboler, Bildsymboler för många fler (SIS/TK 493). Kommittén verkar bland annat för att åstadkomma en mer samordnad användning av bildsymboler i samhället. Komittén har skapat egna symboler som finns i den svenska standarden men har även ambitionen att samarbeta med andra organisationer för att ta till vara det som redan finns. I samhället används bildsymboler i den publika miljön i stor utsträckning för att förmedla information. Bildsymbolerna varierar i utformning mellan olika sektorer i samhället. Symbolerna har den fördelen, om de är rätt utformade, att de underlättar tillvaron för medborgarna. Standarden samlar även offentliga symboler som saknas i den svenska standarden SS Grafiska symboler publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Den svenska kommittén deltar även i de internationella standardiseringskommittéerna på symbolområdet Graphical symbols (ISO/TC 145) och Public information symbols (ISO/TC 145/SC 1). Sverige deltar även aktivt i flera internationella arbetsgrupper på området. Länk till Standarden SS Grafiska symboler publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Här kan du beställa CD n grafiska symboler- Publika Informationssymboler här Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/tillägg 1 Dialogseminariet 16 september, Begripsam-projektet. Två av styrelsen medlemmar har medverkat i ett dialogseminarium anordnat av projektet Begripsam. Det är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som gemensamt drivs av FUB, Dyslexiförbundet FMLS och Autism och Aspergerförbundet med syfte att göra

6 produkter, tjänster och standarder på nätet mer tillgängliga för personer med kognitiva funktionshinder. En styrelsemedlem i FKS är fortsatt verksam inom projektet. FKS har deltagit i en filmfestival med vårt bildspel om Kognitivt Stöd på Mora Folkhögskola. Bildspelet har även översatts till engelska. FKS erhöll ett pris för bildspelet. Priset överlämnades av Kerstin Gatu under 2013 års Inspirationsdagar. Länken är. FKS bildspel säljs nu fortsättningsvis via hemsidan samt kommer att finnas till försäljning under Inspirationsdagarma Se Ekonomi För år 2013 räkenskaper har Gunlög Åhs, Åhls Redovisning, Auktoriserad bokföringsbyrå. anlitas. Revisor Ann Grankvist har granskat FKS räkenskaper. Intäkter och kostnader för det gångna året samt föreningens tillgångar, skulder och eget kapital per framgår av efterföljande resultat och balansräkningar. Stockholm den 21 februari 2014 Ewa Ö-Holmqvist Susanne Barkvik Cecilia Olsson Maria Holknekt Kerstin Åberg Sofia Ringvall Annika Sjöstedt-Ekman Helena Hallinder

Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008

Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008 Testresultat Bildsymboler för många fler 2007/2008 Hjälpmedelsinstitutet (HI), SIS Swedish Standards Institute, 2010 Samtliga symboler i denna rapport är upphovsrättsskyddade genom copyright,. SIS Förlag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens adminstration s.2-4 Medverkan i evenemang och medlemsaktiviteter s.4 Radio Lilith s.5-6 Lilith Eve 8 mars s.7-8 Lilith Eve i Kungsan 10-årsjubileum s.8-9 Lilith Live

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer