En levande studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En levande studentkår"

Transkript

1 En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något för de flesta som vill aktivera sig under sin studietid. Sedan finns också Umeå studentkår: en av Sveriges äldsta kårer men också en av de största som företräder ca: studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärarutbildning. Inom Umeå studentkår kan du som medlem sitta med i allt från kårfullmäktige till kårsektioner, kårföreningar och utskott, vara aktiv inom mottagningen (även kallat inspark), hjälpa till att anordna föreläsningar, sittningar och mycket mer. Umeå studentkårs uppgift (till skillnad mot andra ideella föreningar) är reglerad i lag och handlar främst om att jobba för att förbättra utbildningarna och studenternas situation vid universitetet. Kårsektioner/föreningar har utöver ovanstående dessutom uppgiften att göra studielivet lite roligare med olika sociala aktiviteter. Du som har valt att engagera dig i Umeå studentkår blir en av ca: 800 ideellt engagerade i kårens fullmäktige, kårförenings- och kårsektionsstyrelser, utskott, pubar, mottagningsverksamhet, institutioner osv. Denna handbok riktar sig till dig som valt ett engagemang inom kåren. Boken riktar sig främst till de som sitter i kårföreningars och kårsektioners styrelser och utskott men mycket är nyttig information även för dig som vill veta mer om kåren eller som vill starta en egen förening. Handboken ger en historiebeskrivning till kårens bakgrund och framväxt, en översikt över organisationen, tips och idéer till de som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter och en mall för överlämning. Vi hoppas från kårens sida att du ska ha mycket nytta av handboken under din resa som engagerad i Umeå studentkår. Linus Lundström, Kårordförande

2

3 Innehåll Vad är Umeå studentkår? 7 Umeå studentkårs organisation 8 Den partipolitiska grenen 9 Den kårsektionsstyrda grenen 10 Hur ser påverkansvägarna ut? 11 Kårsektioner inom US 11 Vad innebär det att vara en del av Umeå studentkår? 12 Styrelsearbete 12 Befattningar inom styrelsen 13 Föredragningslista och protokoll 14 Vad bör ingå i stadgarna? 15 Överlämning 16 Överlämningsmall för aktiviteter och arrangemang 17 Tips för framgångsrikt styrelsearbete 18 Tips för att få många till aktiviteter 19 Öka engagemanget 20 Öka deltagarantalet 21 Vad kan kåren hjälpa till med? 22 Viktiga nummer och adresser 23 Bilaga 1: Föredragningslista 24 Bilaga 2: Ordlista 25-27

4 6

5 Visste du att... Er kårförening kan sälja kårmedlemskap och tjäna extra pengar till föreningen? Kontakta kårexpen för mer information. Vad är Umeå studentkår? Umeå studentkårs historia går faktiskt ända tillbaks till 1956 då de studenter som läste vid Tandläkarinstitutet bildade Odontologiska Kårföreningen tillkom den Medicinska kårföreningen och 16 april 1959 bildades Umeå studentkår. Strax därefter den 15 januari 1960 stadsfästes Umeå studentkår av Kungliga majestätet. Enligt stadgarna skulle styrelsen bestå av nio personer. Av dessa var åtta studentfunktionärer, medan en var anställd som skattmästare. Studentfunktionärerna var på den tiden inte avlönade utan menades finna sin belöning i känslan av att uträtta ett nödvändigt och ideellt betonat arbete. Den enda förmånen som erbjöds var reducerad kåravgift. Under de tio första åren valdes representanterna till kårstyrelsen och från 1963 även till kårfullmäktige genom proportionella personval vid kårsektionerna. Därefter tillsattes kårfullmäktige genom partival. Både under 1960 och 1970 talet var det ett mycket starkt politiskt engagemang bland studenter och kåraktiva. Massmöten, demonstrationer och aktioner mot orättvisor bland andra yrkesgrupper var vanligt. Det var också mycket vanligt att Umeå studentkår gick in för att stödja andra grupper ekonomiskt. Exempel på detta är gruvarbetare i Ådalen, FNL, inköp av böcker till bibliotek i Hanoi, strejkande sömmerskor m.m. Det man kan se under de två senaste årtiondena är en ökad fokusering på studenternas situation i Sverige, främst lokalt men även nationellt. Under 90-talet och 2000-talets första hälft minskade sedan Umeå studentkår i omfattning av verksamhet med kårhusförsäljning och minskat kansli. Umeå studentkår har dessutom valt att fokusera i högre utsträckning på dess kärnfråga: utbildningsbevakning och utbildningskvalité. Det har naturligtvis hänt otroligt mycket i Umeå studentkårs 50-åriga historia. Du hittar en komplett sammanfattning av historiken på umeastudentkar.se/om. Här kan du också ta del av valdeltagandet och medlemsantalet genom åren samt vilken roll kårsektionerna har spelat i kårens historia. 7

6 Umeå studentkårs organisation Den långa historien bakåt har lett fram till det Umeå studentkår som finns idag. Verksamheten är långt mer slimmad än tidigare och ser i huvudsak ut som nedan: Medlemmarna, ca: 6000 st. US företräder ca: studenter inom Hum/Sam/USE Kårval Årsmöte/årsstämma Kårfullmäktige Högst beslutande organ Består av 31 ledamöter Utgörs av kårpartier Totalt ca: 100 aktiva Tillsätter KS, AU Kårsektioner 9 stycken Utgörs av kårföreningar Jobbar mot Fak/Ort Totalt ca: 50 aktiva Kårföreningar 26 stycken Utgörs av enskilda medl. Jobbar mot Inst./Progr. Totalt ca: 250 aktiva Stiftelser och bolag Ytterligare mellan aktiva Medlemmarna kan tillsätta representanter i två grenar av Umeå studentkår. Den partipolitiska grenen till vänster i bild styr kårens verksamhet gentemot universitetets centrala organ (universitetsstyrelse, kommittéer, rektorsmöte osv.) och har fokus på de universitetsövergripande frågorna. Centralt arbetar Umeå studentkår också genom SFS Sveriges Förenade Studentkårer, som bedriver påverkansarbete på ett nationellt plan. Den kårsektionsstyrda grenen ansvarar istället för verksamheten på det lokala (institutions- eller fakultets) planet och jobbar främst för studentrepresentation och att driva frågor inom institutioner och fakulteter. Det är denna del av Umeå studentkår som innehåller den absoluta majoriteten av de aktiva och som är förutsättningen för att kåren som helhet ska fungera tillfredställande. Umeå studentkår har också ett tredje ben som rör stiftelser och handelsbolag där Umeå studentkår har stått som grundare. 8

7 Den partipolitiska grenen Kårfullmäktige väljs årligen i fria, öppna val av medlemmarna. Det består av 31 ledamöter tillhörande olika kårpartier. Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ och ska fatta beslut om kommande års verksamhetsplan, budget och alla större principiella frågor. Kårstyrelsen är det verkställande organet inom kåren. De 7 ordinarie ledamöterna och 5 ersättarna ska under året omsätta verksamhetsplanen i en handlingsplan och se till att man lever upp till förtroendet som kårfullmäktige har gett. Flera av ledamöterna i styrelsen är ofta arvoderade och jobbar med frågor såsom verksamhetsledning, information, utbildningsbevakning och studiesociala frågor. Presidiet (Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) utgör i sin tur arbetsutskottet som kan fatta beslut i brådskande ärenden, besluta om vissa ekonomiska åtaganden, sluta avtal samt utse representanter till olika organ. Kansli och personal består i dagsläget av 6 hel- eller deltidsanställda personer. Till skillnad från de arvoderade, som utses på årsbasis, finns de anställda som ett minne i organisationen och en tillgång för de arvoderade och ideellt engagerade. Kansliet täcker upp områden inom ekonomi, expedition, vaktmästeri, organisation och marknadsfrågor. Stiftelser, fonder och aktiebolag har växt fram genom åren som en konsekvens av kårens omorganiseringar eller för att man önskar öka medlemsnyttan. - Kårmedia i Umeå AB: Samägs av US och NTK och ansvarar för att ge ut tidningen Vertex. - JC Kempes stipendiefond: Varje år delar fonden ut mellan 1 till 2 miljoner till doktorander vid Umeå universitet. Fonden ägs och drivs av US. - Kårhusstiftelsen: Agerar stödjande för studentpubarna i Universumhuset. Stiftelsen ägs och drivs av US. - Folkuniversitetet: Bedriver kursverksamhet. Grundad av US. - Studenthälsan: Startad av US för att främja studenthälsa. - Universitetshallarna: förvaltar lokalerna där Iksu har sin verksamhet. Grundad av US, Iksu och universitetet. 9

8 Den kårsektionsstyrda grenen Kårsektionerna är de lokala organisationer som samordnar studenter inom sitt resp. utbildningsområde. De leds av en styrelse som utses av medlemmarna via val eller årsmöten och som ansvarar för att leda verksamheten under det kommande året. Styrelsen står sedan till svars för nästkommande årsmöte. Sektionerna är mycket av byggstenarna till kårens studentfackliga del då de också ansvarar för att utse studentrepresentanter, driva lokala utbildningsfrågor men också i vissa fall anordna studiesocial verksamhet. För kårsektionernas medlemmar finns ett antal arvoderade utbildningsbevakare som utses på årsbasis. Deras huvudsakliga uppgift är att vara ett fackligt ombud för studenter som hamnar i konflikt med universitetet på ett eller annat sätt. Sektionsordförandeträffar är ett samarbetsorgan mellan kårsektionerna och Umeå studentkår centralt där de har möjlighet att diskutera kårens verksamhet och i vilken riktning de anser att kåren ska jobba. Utöver dessa träffar finns också kårstyrelserepresentanter i de flesta sektioner som ansvarar för att rapportera kring kårens verksamhet och vara en direktlänk från sektionen in i kårstyrelsen. Kårföreningar utgör normalt sektionens styrelse. De flesta föreningar har i sin tur en egen styrelse utsedd vid ett årsmöte. Föreningarna är de som oftast får den första kontakten med en potentiell studentrepresentant. Föreningarna är också de som har den tydligaste studiesociala inriktningen i kåren med bl.a. US stödjer sina sektioner/föreningar både ekonomiskt och organisatoriskt Verksamhetsmedel: 670 kkr Verksamhetsstipendier: 50 kkr Organisationsstöd Studentfackliga utbildningar Mottagningsutbildningar Styrelseutbildningar Organisationshjälp Hjälp med ekonomihantering Hjälp med marknadsföring Kårsektioner Förvaltar verksamhetsmedel Samordnar föreningarna Kårföreningar ca: 80% av verksamhetsmedlen Ordnar mottagning 10

9 Hur ser påverkansvägarna ut? Vi har en lagstadgad rätt att vara representerade i alla beredande och beslutande organ av betydelse för utbildningen Sedan långt tillbaka utses studenterna så nära sin resp. utbildning som möjligt. Kårsektioner inom US Inom Umeå studentkår finns totalt 10 kårsektioner och ca: 25 kårföreningar. Följande sektioner har US i dagsläget: humsek Humanistiska sektionen Umeå studentkår 11

10 Vad innebär det att vara en del av kåren? Att vara en kårsektion/kårförening inom Umeå studentkår är ett större ansvarstagande än vad det innebär att vara en enskild studentförening utan koppling till kåren. Studentkåren har vissa uppgifter som man aldrig kommer ifrån: rätten och skyldigheten att utse studentrepresentanter till olika organ inom universitetet, en skyldighet att främja medlemmarnas studier, att vara demokratiskt uppbyggd och att kunna företräda samtliga studenter. Det må vara ett stort ansvar att vara en del av kåren men detta för också med sig en rad fördelar. Vi är studenternas ansikte utåt, vi får stöd och hjälp (såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt) från såväl institutioner som fakulteter och universitetet centralt med att marknadsföra vår verksamhet, att hitta studentrepresentanter eller hålla i välkomstarrangemang. Det är oss som universitetet i dess alla led samarbetar med. Styrelsearbete Styrelsen, som är kårsektionens/kårföreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet eller genom personval. Styrelsen ansvarar gemensamt för verksamheten inför medlemmarna och har det juridiska ansvaret gentemot omvärlden, dvs. i förhållande till samhället. Styrelsens uppgifter är till exempel att förbereda ärenden till årsmöten, sköta det löpande arbetet och ansvara för bokföringen. Styrelsen arbetar efter de föreskrifter som finns i stadgarna eller som beslutas på årsmötet. Nedan följer en rad tips, idéer och rekommendationer. Dessa är att ses som förslag och inte något är skrivet i sten. Det viktigaste är att ni i Er organisation alltid kommer överens internt om hur Ni ska jobba och vilka frågor som ska behandlas. Handboken i sin tur ska bara fungera som ett stöd. Visste du att... Er kårförening kan sälja biljetter till sittningar osv. via kåren? Kontakta kårexpen för mer information och hjälp. 12

11 Befattningar inom styrelsen Följande befattningar bör finnas med i en styrelse: - Ordförande - Vice ordförande - Kassör - Sekreterare - Ledamöter Ordförande Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga leda verksamheten samt: - Sammankalla styrelsen till regelbundna sammanträden. - Ha ständig kontakt och insikt i kassörers och sekreterarens arbete. - Delegera ansvarsuppgifter inom styrelsen, för att sprida arbetsbelastningen. - Se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. - Se till att stadgarna följs. Vice ordförande Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande. Kassör Kassören är den som har: - Ansvar för in- och utbetalningar - Att sköta bokföringen och föra bokslut varje år - Att lämna budgetunderlag till styrelsen - Att delta i styrelsearbetet - Att informera om ekonomin i form av resultatrapporter m.m. Sekreterare Sekreteraren är den inom som har ansvar för att: - Förbereda sammanträden och årsmöte tillsammans med ordföranden - Föra protokoll över styrelsesammanträden - Genomföra beslutsuppföljning (har alla tidigare beslut genomförts?) Ledamöter Det ställs normalt inga specifika krav på styrelseledamöter och suppleanter men de bör uppfylla följande krav: - Uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte - Vara en aktiv del i styrelsens arbete 13

12 Föredragningslista och protokoll För att kunna bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete är det viktigt att mötena är strukturerade både innehållsligt som i förberedelsearbetet. Kom alltid ihåg att spara allt material som rör styrelsens arbete och lägg gärna upp så mycket som på hemsidan osv. Då möjliggör ni för medlemmarna att skaffa sig insyn i verksamheten. Föredragningslista - Denna kan med fördel skickas ut i samband med att kallelse går ut. - Ordförande, vice ordförande samt kassör eller sekreterare bör också ha suttit med i förväg för att diskutera de frågor som kommer komma upp. - Kom gärna överens om förslag till beslut under respektive beslutpunkt också. Då går mötet snabbare och mer utrymme kan ges till diskussion. Protokoll - Det är viktigt att protokollet är lätt att följa och jämföra med föredragningslistan. - Gör skillnad på formalia, besluts- respektive diskussionspunkter. På det viset blir protokollet lättare att läsa och det underlättar för att göra beslutsuppföljning. - Ha en löpande numrering på både föredragningslistan och protokollet (t.ex. löper möte nr.1 fram till 13, och möte nr.2 börjar således på 14) Då blir det lättare att se om något protokoll saknas eller om ni har missat någon punkt. I bilagan ges exempel på protokoll. - Protokollet följer normalt föredragningslistan i uppbyggnad. 14

13 Vad bör ingå i stadgarna? Det är viktigt att stadgarna är skrivna så att alla i kårsektionen/föreningen förstår innebörden av dem. I stadgarna bör följande ingå: -Namnet (firma) på kårsektionen/ föreningen -I vilken kommun sektionen/föreningen är skriven (styrelsens säte) -Sektionens/föreningens ändamål -Regler för hur verksamheten ska bedrivas Det kan vara lämpligt att lägga vissa regler utanför stadgarna som exempelvis: -Hur bokföringen ska läggas upp -Rutiner för inköp -Hur eventuellt kapital bör placeras -Hur medlemmarna ska uppföra sig -Verksamhetsår (räkenskapsår) -Beslutande organ (ordinarie och extra årsmöte) och regler för dessa -Regler för kallelse till årsmöten och ev. stormöten -Regler för rösträtt -Styrelsens sammansättning, antal ledamöter och suppleanter -Hur meddelanden ska lämnas till medlemmarna -Ändring av stadgarna -Upplösning av sektionen/föreningen -Vilka som tecknar firma (normalt ordförande och kassör) -Regler för ändring av stadgarna 15

14 Överlämning För att få verksamheten att ständigt utvecklas och förändras är överlämningen helt central. Överlämningen spelar en än större roll när det kommer till att ha kontinuitet. - Alla i styrelsen skriver max ett A4 med tankar och idéer från året som har varit och vad nästa styrelse bör tänka på framöver. - Ordförande, vice ordförande, kassår samt sekreterare har en personlig överlämning. - Den tillträdande styrelsen kan med fördel delta i avgående styrelses sista möte för att skaffa sig en bild av hur mötena går till. - Även om avgående styrelse formulerar kommande års verksamhetsplan, kan den nya styrelsen gärna sätta sig ner och formulera ett antal frågor de själva vill driva. - Kassören bör ha en dragning av budget för den kommande styrelsen för att öka kunskapen om verksamheten. - Ta gärna med tillträdande styrelse till Umeå studentkårs korridorer i anslutning till Lindellhallen. - Om ni ska genomföra aktiviteter, använd gärna US egen överlämningsmall. Visste du att... Umeå studentkår kan hjälpa Er med utskrift av affischer till självkostnadspris? Kontakta kårexpen så hjälper vi dig. 16

15 Överlämningsmall för aktiviteter och arrangemang Överlämningsmallen är till för att vara ett stöd i överlämningen, för att effektivisera och förenkla nästa gång någon vill genomföra en aktivitet. Den består av två delar: planering och utvärdering. Fyll i kortfattat men så innehållsrikt du kan. Du kan antingen fylla i direkt i dokumentet och sedan skriva ut, eller skriva ut dokumentet och fylla i för hand. Behöver du mer utrymme kan du bara bifoga ett extra dokument. Du hittar mallen på umeastudentkar.se/publikationer. När ni fyllt i ett antal mallar, lämna gärna in kopior till kåren så sparas de för framtiden. Underlag Stefan Brattlöf Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Organisationssekreterare Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Utvärdering Antal besökare: Budgetutfall: Arbetsgruppen (arbetsbörda): Hur fungerade kontakterna på plats? Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Fick ni det som utlovats? Försäljning (nämn platser): Kontakter: Efterarbete Städning: Fakturering: PR (använde ni rätt medel?) Affischer: Flyers: Kommentarer: E-postutskick: Hemsida/-or: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Att tänka på: Planeringsschema (fyll i datum och vad ni ska göra) Sidan 2 av 4 Aktivitetsschema (fyll i datum och vad ni gjorde) Antal säljtillfällen: ÖVERLÄMNINGSMALL FÖR AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG Överlämningsmallen är till för att vara ett stöd i överlämningen, för att effektivisera och förenkla nästa gång någon vill genomföra en aktivitet. Den består av två delar: planering och utvärdering. Fyll i kortfattat men så innehållsrikt du kan. Du kan antingen fylla i direkt i dokumentet och sedan skriva ut, eller skriva ut dokumentet och fylla i för hand. Behöver du mer utrymme kan du bara bifoga ett extra dokument. Planering Beskriv aktiviteten: Målgrupp: Datum: Mål antalet deltagare: Budget: Arbetsgruppens storlek: PR Affischer: Flyers: E-postutskick: Hemsida/-or: Material Följande material finns: Följande material behöver köpas in/tillverkas: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Övrig information kring materialet: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Kontakter (fyll i namn, telefonnummer samt ev. företag) Sidan 3 av 4 Allmänna kommentarer: Positivt: Negativt: Tips & Råd: Sidan 4 av 4 Sidan 1 av 4 17

16 Tips för framgångsrikt styrelsearbete Det är viktigt att ha en arbetande styrelse där människor känner en samhörighet med varandra och där ett öppet klimat främjas. Allmänna tips: - Ta gemensamt fram ett antal punkter som ni i styrelsen vill arbeta med under året. Fördela ansvar i styrelsen så att alla har ett område. Saker att jobba med kan vara allt ifrån utbildningsfrågor till mottagning, marknadsföring eller att sätta upp affischer. Om Arbetet rör utbildningsfrågor på kårsektionsnivå, kan utbildningsbevakaren med fördel vara med i arbetet. - Ta fram arbetsbeskrivningar för de viktigaste posterna. På så vis säkrar ni kontinuitet och stabilitet. - Alla bör ha skummat igenom stadgarna en gång. Det minimerar risken att ni gör något som ej har stöd i stadgarna. - Låt styrelsearbetet vara så öppet som möjligt. Ta gärna med de som eventuellt kan vara intresserade av att sitta med i framtiden. - Engagera era medlemmar i ert arbete. Om en sittning ska genomföras, ta hjälp av personer som inte är aktiva i övrigt. Ska en föreläsningsdag anordnas kan kanske en del klasser eller rentav utbildningar bidra? - Gör aktiviteter tillsammans i styrelsen. När den gamla styrelsen ska lämna över till den nya, varför inte ha en överlämningsmiddag? Samla styrelsen till grillkvällar, pysselkvällar, eller bara en så enkel sak som att gå på EPP eller en pizzeria efter ett möte. Då blir styrelsemötena något mer än bara möten. Ni kan också ha olika fikaansvariga för varje möte eller ha möten hemma hos ledamöter i styrelsen. - Ta hjälp av Umeå studentkår för att få styrelseutbildningar och kompetensutveckling. Vi erbjuder en rad resurser för att stärka just Er verksamhet. Vi finns också tillgängliga under hela året för frågor. Kårsektionstips: - Kårsektioner har en tätare kontakt med Umeå studentkår jämfört med många kårföreningar. Kom därför ihåg att vara länken mellan kåren och de enskilda kårföreningarna och informera hellre för mycket än för lite. - Vissa saker kan bara kårsektioner anordna; t.ex. kårsektionssittningar, träffar med dekanen på fakulteten, tävlingar där alla kårföreningar möter varandra, utbildningar för samtliga kårföreningar osv. Inget av detta behöver kosta pengar men är ett utmärkt sätt för kårsektionen att fylla sin givna roll för föreningarna. Kårföreningstips: - Skicka så många som möjligt på Umeå studentkårs mottagningsutbildning varje år. Där får ni verktygen för att genomföra en framgångsrik mottagning av de nya studenterna. - Om ni har tips på aktiviteter som skulle kunna beröra fler studenter än bara de inom föreningen, kontakta kårsektionen eller kåren centralt. Vem vet, du kanske är med och startar en framtida tradition? 18

17 Tips för att få många till aktiviteter En situation som kårsektionen/föreningen tids nog kommer att ställas inför är att deltagarantalet på era aktiviteter sjunker till oroväckande låga nivåer. Detta skapar ofta en lätt misströstande känsla bland de aktiva och i vissa fall ren uppgivenhet. Misströsta dock inte! Med rätt medel och rätt metoder kan vilken förening som helst vända trenden och öka såväl antalet aktiva som antalet deltagare på aktiviteterna. Att ha många aktiva i kårsektionen/föreningen är en utmärkt start för det fortsatta arbetet men absolut ingen förutsättning. Känn till nedanstående motiv till engagemang/bristande engagemang och ta sedan del av tips på hur Ni kan öka antalet aktiva i Er förening: Motiv till engagemang -Har ett intresse att jobba med utbildningspolitiska frågor -Vill ha insyn i sin utbildning -Har en vilja att kunna påverka -Vill bygga upp sociala kontakter -Har ett intresse för att jobba studentfackligt Motiv till bristande engagemang -Har fått för lite information -Har fått felaktig information -Rädsla för att ta på sig för mycket ansvar -Anser att engagemanget är för tidskrävande -Ointresse -Vill få med sig erfarenheter och meriter -Vill anordna fester och andra aktiviteter -Känner sig tvingad för att ingen an- Visste du att... Scharinska villan och Kårhuset tillhör Umeå studentkår? Kårhuset drivs i egen regi medan Scharinska villan hyrs ut. 19

18 Öka engagemanget - Inför varje terminsstart där antagning sker till kursen eller programmet där Era medlemmar kommer att finnas, gör ett utskick tillsammans med institutionen. Detta brukar inte vara något problem, men stöter ni på motstånd så tveka ej att kontakta oss på kåren centralt. I utskicket försöker ni attrahera medlemmar på en bred bas genom att beskriva vilka möjligheter man har att engagera sig oberoende av intressen. - Centralt för att få in många aktiva i kårsektionen/föreningen är mottagningen (även kallat inspark/nollning). Umeå studentkår har tagit fram en mottagningshandbok samt utbildning som ska ge Er de nödvändiga verktyg som behövs för en lyckad mottagning. Under mottagningen är det viktigt att styrelsen inte känns som en separat del avskiljd från övrig mottagning, utan att styrelseledamöter besöker aktiviteter, är faddrar eller på annat sätt involverade. Detta ger en avslappnad bild av styrelsen och det är ett bra sätt för styrelsen att starta året på. - Under hela mottagningen bör ni ständigt påminna om vinsten med att engagera sig (merit, erfarenhet, träffa nya människor) och att ni behöver fler engagerade för att kunna genomföra en mottagning även nästkommande år/termin. Det är viktigt att tidigt binda de nya studenterna till föreningens interna arbete. - När ni har fått in ett antal nya aktiva, var mottagliga för att starta grupper och utskott som kommer på förslag. Många av dessa utskott kan komma att försvinna, medan andra kanske blir centrala för er framtida verksamhet. - Starta traditioner. Bästa sättet att behålla aktiva är att ha årligen återkommande traditioner som är populära såväl internt som gentemot samtliga medlemmar. Här kan ni återigen hitta tips och idéer i mottagningshandboken. Den finns att hämta hos Umeå studentkår i våra lokaler i Samhällsvetarhuset. - Anta en utmaning internt i styrelsen. Under året ska varje person i styrelsen rekrytera åtminstone en till aktiv bland medlemmarna. En del kommer tveka inför utmaningen men bibehåll förtroende för att detta är fullt genomförbart och hjälps åt att peppa varandra. - Kom ihåg att anordna aktiviteter för de som engagerar sig i styrelsen. Ni får ingen ersättning under året men att grilla, ha fika- eller pubkväll tillsammans stärker samhörigheten och motivationen att fortsätta oavsett motgångar eller att studierna för tillfället känns motiga. 20

19 Öka deltagarantalet - Misströsta aldrig då en aktivitet inte fick så många besökare. Alla arrangemang kan inte lyckas och det viktigaste är att de som ändå närvarar har en kul kväll. - Kom ihåg att planera ett antal aktiviteter efter mottagningen. Medlemmarna vill oftast ha en paus efter mottagningen, så vänta i kanske tre till fyra veckor. Kör sedan igång igen för att upprätthålla intresset för kårsektionen/föreningen. - Även om traditionella aktiviteter normalt inte skulle locka så många, så gör traditionen i sig att fler vill komma. Att ha ett årligt återkommande pris (t.ex. en stor stubbe där ni varje år/termin bränner in vinnarens namn) är också något som ger en extra glans till tillställningen. - Kom ihåg att ni själva är medlemmar precis som alla andra studenter. De aktiviteter ni gillar går troligtvis också hem hos många som inte är aktiva Om ni funderar på vad medlemmarna skulle vilja se hända, fråga dem personligen. - På samma sätt som att ni ger varandra i uppdrag att locka fler aktiva, bestäm er inför en aktivitet att var och en i kårsektionen/föreningen ska ta med sig ett antal medlemmar till aktiviteten. Kom dock ihåg att det är fullt ok om man inte lyckas få med sig några medlemmar till en aktivitet. - Gå gärna ut i klasser och informera om vad ni har planerat. - Om ni ska sälja biljetter till en sittning eller likande, kom ihåg att sälja under åtminstone två veckors tid. Då ni informerar i klassen om att sittningen kommer att bli av, informera också om att ni just idag sitter utanför klassrummet och säljer. Då har studenterna möjlighet att hämta ut pengar och köpa sin biljett. - Ett sätt att locka nya (alternativt snart utexaminerade) studenter är via den såkallade VIP-biljetten. Detta betyder helt enkelt att ni går ut i klasserna och delar ut vad ni kallar VIP-biljetter som är reserverade för den som får biljetten. VIP-biljetten innebär att personen ifråga har en garanterad plats till arrangemanget så länge personen väljer att betala inom utsatt tid. Då personen sedan betalar får han/hon också en stämpel som bekräftelse. Detta är ett utmärkt sätt att få fler till en aktivitet. - Om ni ska anordna en aktivitet som kostar pengar, tänkt på datumet för när den går av stapeln. Om det är en aktivitet som inte kostar så mycket, kan den med fördel läggas i mitten av månaden, medan mer kostsamma aktiviteter ska läggas efter den 25:e varje månad. Då är det lättare att få med många. - Lägg aldrig aktiviteter som krockar med viktiga deltävlingar i EM, VM och OS eller som ligger samma dag som melodifestivalen eller andra stora event. Ni kommer alltid att förlora deltagare på detta sätt. 21

20 Vad kan kåren hjälpa till med? Den här handboken är bara ett av verktygen Umeå studentkår har till sitt förfogande när det kommer till att stödja kårsektioner och deras föreningar. Försäljning av ex. sittningsbiljetter i receptionen: Ni kan alltid nyttja kårexpen som ett försäljningsställe. SMS-utskick: Umeå studentkår har möjlighet att göra SMS-utskick fördelade på kår, kårsektions- eller kårföreningsnivå. Tryck av affischer och kopiering: Vi kan erbjuda utskrift av affischer till självkostnadspris. Hjälp med ekonomihantering, budget och revision: Kåren har anställd personal som kan hjälpa er med de frågor ni har om er ekonomi. Arbetsmarknadskontakter: vi vårt projekt Headhunt kan vi hjälpa er med att arrangera föreläsning, arbetsmarknadsdagar osv. Give-aways: Varje termin ger kåren ut både gratis campuskartor men också gratis block. Vi får emellanåt även in leveranser av andra Give-aways. Design och profilering av tryckmaterial: Vi kan hjälpa till med viss design av trycksaker. Sponsring av tryckmaterial: Kontakta oss för eventuell sponsring. Nyttjande av kårens anslagstavlor och dörrpratare: Dessa är tillgängliga för kårens sektioner och föreningar. Försäljning av medlemskap: Säljer ni medlemskap i kåren, erhåller föreningen 10% av sålt medlemskap. Kontakta kårexpen för mer info. Utbildning och organisationsutveckling: US centralt arrangerar flera utbildningar för att stödja kårsektioner och kårföreningars verksamheter. Förutom att delta vid dessa utbildningstillfällen kan ni alltid kontakta US organisationssekreterare eller er kontaktperson i presidiet för att söka stöd. - Styrelseutbildning - Mottagningsutbildning - Studentfacklig utbildning 22

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Till dig som är studentrepresentant

Till dig som är studentrepresentant Till dig som är studentrepresentant En skrift med nödvändig information för en studentrepresentant, alternativt någon som är eller vill bli engagerad i sin utbildning eller utbildningsfrågor. Studentrepresentationspolicy

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen Ord Förenings Idrottsförvaltningen lista 1 2 GRAFISK FORMGIVNING Christer Lind FOTO Juan Alvarez, Multimediabyrån TRYCK Bomastryck AB Föreningsordlista - ord i fet stil finns i sin tur i ordlistan. Acklamation

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik FACKLIG HANDBOK om sammanträdesteknik Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund 1. Inledning... 3

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer