En levande studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En levande studentkår"

Transkript

1 En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något för de flesta som vill aktivera sig under sin studietid. Sedan finns också Umeå studentkår: en av Sveriges äldsta kårer men också en av de största som företräder ca: studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärarutbildning. Inom Umeå studentkår kan du som medlem sitta med i allt från kårfullmäktige till kårsektioner, kårföreningar och utskott, vara aktiv inom mottagningen (även kallat inspark), hjälpa till att anordna föreläsningar, sittningar och mycket mer. Umeå studentkårs uppgift (till skillnad mot andra ideella föreningar) är reglerad i lag och handlar främst om att jobba för att förbättra utbildningarna och studenternas situation vid universitetet. Kårsektioner/föreningar har utöver ovanstående dessutom uppgiften att göra studielivet lite roligare med olika sociala aktiviteter. Du som har valt att engagera dig i Umeå studentkår blir en av ca: 800 ideellt engagerade i kårens fullmäktige, kårförenings- och kårsektionsstyrelser, utskott, pubar, mottagningsverksamhet, institutioner osv. Denna handbok riktar sig till dig som valt ett engagemang inom kåren. Boken riktar sig främst till de som sitter i kårföreningars och kårsektioners styrelser och utskott men mycket är nyttig information även för dig som vill veta mer om kåren eller som vill starta en egen förening. Handboken ger en historiebeskrivning till kårens bakgrund och framväxt, en översikt över organisationen, tips och idéer till de som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter och en mall för överlämning. Vi hoppas från kårens sida att du ska ha mycket nytta av handboken under din resa som engagerad i Umeå studentkår. Linus Lundström, Kårordförande

2

3 Innehåll Vad är Umeå studentkår? 7 Umeå studentkårs organisation 8 Den partipolitiska grenen 9 Den kårsektionsstyrda grenen 10 Hur ser påverkansvägarna ut? 11 Kårsektioner inom US 11 Vad innebär det att vara en del av Umeå studentkår? 12 Styrelsearbete 12 Befattningar inom styrelsen 13 Föredragningslista och protokoll 14 Vad bör ingå i stadgarna? 15 Överlämning 16 Överlämningsmall för aktiviteter och arrangemang 17 Tips för framgångsrikt styrelsearbete 18 Tips för att få många till aktiviteter 19 Öka engagemanget 20 Öka deltagarantalet 21 Vad kan kåren hjälpa till med? 22 Viktiga nummer och adresser 23 Bilaga 1: Föredragningslista 24 Bilaga 2: Ordlista 25-27

4 6

5 Visste du att... Er kårförening kan sälja kårmedlemskap och tjäna extra pengar till föreningen? Kontakta kårexpen för mer information. Vad är Umeå studentkår? Umeå studentkårs historia går faktiskt ända tillbaks till 1956 då de studenter som läste vid Tandläkarinstitutet bildade Odontologiska Kårföreningen tillkom den Medicinska kårföreningen och 16 april 1959 bildades Umeå studentkår. Strax därefter den 15 januari 1960 stadsfästes Umeå studentkår av Kungliga majestätet. Enligt stadgarna skulle styrelsen bestå av nio personer. Av dessa var åtta studentfunktionärer, medan en var anställd som skattmästare. Studentfunktionärerna var på den tiden inte avlönade utan menades finna sin belöning i känslan av att uträtta ett nödvändigt och ideellt betonat arbete. Den enda förmånen som erbjöds var reducerad kåravgift. Under de tio första åren valdes representanterna till kårstyrelsen och från 1963 även till kårfullmäktige genom proportionella personval vid kårsektionerna. Därefter tillsattes kårfullmäktige genom partival. Både under 1960 och 1970 talet var det ett mycket starkt politiskt engagemang bland studenter och kåraktiva. Massmöten, demonstrationer och aktioner mot orättvisor bland andra yrkesgrupper var vanligt. Det var också mycket vanligt att Umeå studentkår gick in för att stödja andra grupper ekonomiskt. Exempel på detta är gruvarbetare i Ådalen, FNL, inköp av böcker till bibliotek i Hanoi, strejkande sömmerskor m.m. Det man kan se under de två senaste årtiondena är en ökad fokusering på studenternas situation i Sverige, främst lokalt men även nationellt. Under 90-talet och 2000-talets första hälft minskade sedan Umeå studentkår i omfattning av verksamhet med kårhusförsäljning och minskat kansli. Umeå studentkår har dessutom valt att fokusera i högre utsträckning på dess kärnfråga: utbildningsbevakning och utbildningskvalité. Det har naturligtvis hänt otroligt mycket i Umeå studentkårs 50-åriga historia. Du hittar en komplett sammanfattning av historiken på umeastudentkar.se/om. Här kan du också ta del av valdeltagandet och medlemsantalet genom åren samt vilken roll kårsektionerna har spelat i kårens historia. 7

6 Umeå studentkårs organisation Den långa historien bakåt har lett fram till det Umeå studentkår som finns idag. Verksamheten är långt mer slimmad än tidigare och ser i huvudsak ut som nedan: Medlemmarna, ca: 6000 st. US företräder ca: studenter inom Hum/Sam/USE Kårval Årsmöte/årsstämma Kårfullmäktige Högst beslutande organ Består av 31 ledamöter Utgörs av kårpartier Totalt ca: 100 aktiva Tillsätter KS, AU Kårsektioner 9 stycken Utgörs av kårföreningar Jobbar mot Fak/Ort Totalt ca: 50 aktiva Kårföreningar 26 stycken Utgörs av enskilda medl. Jobbar mot Inst./Progr. Totalt ca: 250 aktiva Stiftelser och bolag Ytterligare mellan aktiva Medlemmarna kan tillsätta representanter i två grenar av Umeå studentkår. Den partipolitiska grenen till vänster i bild styr kårens verksamhet gentemot universitetets centrala organ (universitetsstyrelse, kommittéer, rektorsmöte osv.) och har fokus på de universitetsövergripande frågorna. Centralt arbetar Umeå studentkår också genom SFS Sveriges Förenade Studentkårer, som bedriver påverkansarbete på ett nationellt plan. Den kårsektionsstyrda grenen ansvarar istället för verksamheten på det lokala (institutions- eller fakultets) planet och jobbar främst för studentrepresentation och att driva frågor inom institutioner och fakulteter. Det är denna del av Umeå studentkår som innehåller den absoluta majoriteten av de aktiva och som är förutsättningen för att kåren som helhet ska fungera tillfredställande. Umeå studentkår har också ett tredje ben som rör stiftelser och handelsbolag där Umeå studentkår har stått som grundare. 8

7 Den partipolitiska grenen Kårfullmäktige väljs årligen i fria, öppna val av medlemmarna. Det består av 31 ledamöter tillhörande olika kårpartier. Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ och ska fatta beslut om kommande års verksamhetsplan, budget och alla större principiella frågor. Kårstyrelsen är det verkställande organet inom kåren. De 7 ordinarie ledamöterna och 5 ersättarna ska under året omsätta verksamhetsplanen i en handlingsplan och se till att man lever upp till förtroendet som kårfullmäktige har gett. Flera av ledamöterna i styrelsen är ofta arvoderade och jobbar med frågor såsom verksamhetsledning, information, utbildningsbevakning och studiesociala frågor. Presidiet (Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) utgör i sin tur arbetsutskottet som kan fatta beslut i brådskande ärenden, besluta om vissa ekonomiska åtaganden, sluta avtal samt utse representanter till olika organ. Kansli och personal består i dagsläget av 6 hel- eller deltidsanställda personer. Till skillnad från de arvoderade, som utses på årsbasis, finns de anställda som ett minne i organisationen och en tillgång för de arvoderade och ideellt engagerade. Kansliet täcker upp områden inom ekonomi, expedition, vaktmästeri, organisation och marknadsfrågor. Stiftelser, fonder och aktiebolag har växt fram genom åren som en konsekvens av kårens omorganiseringar eller för att man önskar öka medlemsnyttan. - Kårmedia i Umeå AB: Samägs av US och NTK och ansvarar för att ge ut tidningen Vertex. - JC Kempes stipendiefond: Varje år delar fonden ut mellan 1 till 2 miljoner till doktorander vid Umeå universitet. Fonden ägs och drivs av US. - Kårhusstiftelsen: Agerar stödjande för studentpubarna i Universumhuset. Stiftelsen ägs och drivs av US. - Folkuniversitetet: Bedriver kursverksamhet. Grundad av US. - Studenthälsan: Startad av US för att främja studenthälsa. - Universitetshallarna: förvaltar lokalerna där Iksu har sin verksamhet. Grundad av US, Iksu och universitetet. 9

8 Den kårsektionsstyrda grenen Kårsektionerna är de lokala organisationer som samordnar studenter inom sitt resp. utbildningsområde. De leds av en styrelse som utses av medlemmarna via val eller årsmöten och som ansvarar för att leda verksamheten under det kommande året. Styrelsen står sedan till svars för nästkommande årsmöte. Sektionerna är mycket av byggstenarna till kårens studentfackliga del då de också ansvarar för att utse studentrepresentanter, driva lokala utbildningsfrågor men också i vissa fall anordna studiesocial verksamhet. För kårsektionernas medlemmar finns ett antal arvoderade utbildningsbevakare som utses på årsbasis. Deras huvudsakliga uppgift är att vara ett fackligt ombud för studenter som hamnar i konflikt med universitetet på ett eller annat sätt. Sektionsordförandeträffar är ett samarbetsorgan mellan kårsektionerna och Umeå studentkår centralt där de har möjlighet att diskutera kårens verksamhet och i vilken riktning de anser att kåren ska jobba. Utöver dessa träffar finns också kårstyrelserepresentanter i de flesta sektioner som ansvarar för att rapportera kring kårens verksamhet och vara en direktlänk från sektionen in i kårstyrelsen. Kårföreningar utgör normalt sektionens styrelse. De flesta föreningar har i sin tur en egen styrelse utsedd vid ett årsmöte. Föreningarna är de som oftast får den första kontakten med en potentiell studentrepresentant. Föreningarna är också de som har den tydligaste studiesociala inriktningen i kåren med bl.a. US stödjer sina sektioner/föreningar både ekonomiskt och organisatoriskt Verksamhetsmedel: 670 kkr Verksamhetsstipendier: 50 kkr Organisationsstöd Studentfackliga utbildningar Mottagningsutbildningar Styrelseutbildningar Organisationshjälp Hjälp med ekonomihantering Hjälp med marknadsföring Kårsektioner Förvaltar verksamhetsmedel Samordnar föreningarna Kårföreningar ca: 80% av verksamhetsmedlen Ordnar mottagning 10

9 Hur ser påverkansvägarna ut? Vi har en lagstadgad rätt att vara representerade i alla beredande och beslutande organ av betydelse för utbildningen Sedan långt tillbaka utses studenterna så nära sin resp. utbildning som möjligt. Kårsektioner inom US Inom Umeå studentkår finns totalt 10 kårsektioner och ca: 25 kårföreningar. Följande sektioner har US i dagsläget: humsek Humanistiska sektionen Umeå studentkår 11

10 Vad innebär det att vara en del av kåren? Att vara en kårsektion/kårförening inom Umeå studentkår är ett större ansvarstagande än vad det innebär att vara en enskild studentförening utan koppling till kåren. Studentkåren har vissa uppgifter som man aldrig kommer ifrån: rätten och skyldigheten att utse studentrepresentanter till olika organ inom universitetet, en skyldighet att främja medlemmarnas studier, att vara demokratiskt uppbyggd och att kunna företräda samtliga studenter. Det må vara ett stort ansvar att vara en del av kåren men detta för också med sig en rad fördelar. Vi är studenternas ansikte utåt, vi får stöd och hjälp (såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt) från såväl institutioner som fakulteter och universitetet centralt med att marknadsföra vår verksamhet, att hitta studentrepresentanter eller hålla i välkomstarrangemang. Det är oss som universitetet i dess alla led samarbetar med. Styrelsearbete Styrelsen, som är kårsektionens/kårföreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet eller genom personval. Styrelsen ansvarar gemensamt för verksamheten inför medlemmarna och har det juridiska ansvaret gentemot omvärlden, dvs. i förhållande till samhället. Styrelsens uppgifter är till exempel att förbereda ärenden till årsmöten, sköta det löpande arbetet och ansvara för bokföringen. Styrelsen arbetar efter de föreskrifter som finns i stadgarna eller som beslutas på årsmötet. Nedan följer en rad tips, idéer och rekommendationer. Dessa är att ses som förslag och inte något är skrivet i sten. Det viktigaste är att ni i Er organisation alltid kommer överens internt om hur Ni ska jobba och vilka frågor som ska behandlas. Handboken i sin tur ska bara fungera som ett stöd. Visste du att... Er kårförening kan sälja biljetter till sittningar osv. via kåren? Kontakta kårexpen för mer information och hjälp. 12

11 Befattningar inom styrelsen Följande befattningar bör finnas med i en styrelse: - Ordförande - Vice ordförande - Kassör - Sekreterare - Ledamöter Ordförande Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga leda verksamheten samt: - Sammankalla styrelsen till regelbundna sammanträden. - Ha ständig kontakt och insikt i kassörers och sekreterarens arbete. - Delegera ansvarsuppgifter inom styrelsen, för att sprida arbetsbelastningen. - Se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. - Se till att stadgarna följs. Vice ordförande Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande. Kassör Kassören är den som har: - Ansvar för in- och utbetalningar - Att sköta bokföringen och föra bokslut varje år - Att lämna budgetunderlag till styrelsen - Att delta i styrelsearbetet - Att informera om ekonomin i form av resultatrapporter m.m. Sekreterare Sekreteraren är den inom som har ansvar för att: - Förbereda sammanträden och årsmöte tillsammans med ordföranden - Föra protokoll över styrelsesammanträden - Genomföra beslutsuppföljning (har alla tidigare beslut genomförts?) Ledamöter Det ställs normalt inga specifika krav på styrelseledamöter och suppleanter men de bör uppfylla följande krav: - Uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte - Vara en aktiv del i styrelsens arbete 13

12 Föredragningslista och protokoll För att kunna bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete är det viktigt att mötena är strukturerade både innehållsligt som i förberedelsearbetet. Kom alltid ihåg att spara allt material som rör styrelsens arbete och lägg gärna upp så mycket som på hemsidan osv. Då möjliggör ni för medlemmarna att skaffa sig insyn i verksamheten. Föredragningslista - Denna kan med fördel skickas ut i samband med att kallelse går ut. - Ordförande, vice ordförande samt kassör eller sekreterare bör också ha suttit med i förväg för att diskutera de frågor som kommer komma upp. - Kom gärna överens om förslag till beslut under respektive beslutpunkt också. Då går mötet snabbare och mer utrymme kan ges till diskussion. Protokoll - Det är viktigt att protokollet är lätt att följa och jämföra med föredragningslistan. - Gör skillnad på formalia, besluts- respektive diskussionspunkter. På det viset blir protokollet lättare att läsa och det underlättar för att göra beslutsuppföljning. - Ha en löpande numrering på både föredragningslistan och protokollet (t.ex. löper möte nr.1 fram till 13, och möte nr.2 börjar således på 14) Då blir det lättare att se om något protokoll saknas eller om ni har missat någon punkt. I bilagan ges exempel på protokoll. - Protokollet följer normalt föredragningslistan i uppbyggnad. 14

13 Vad bör ingå i stadgarna? Det är viktigt att stadgarna är skrivna så att alla i kårsektionen/föreningen förstår innebörden av dem. I stadgarna bör följande ingå: -Namnet (firma) på kårsektionen/ föreningen -I vilken kommun sektionen/föreningen är skriven (styrelsens säte) -Sektionens/föreningens ändamål -Regler för hur verksamheten ska bedrivas Det kan vara lämpligt att lägga vissa regler utanför stadgarna som exempelvis: -Hur bokföringen ska läggas upp -Rutiner för inköp -Hur eventuellt kapital bör placeras -Hur medlemmarna ska uppföra sig -Verksamhetsår (räkenskapsår) -Beslutande organ (ordinarie och extra årsmöte) och regler för dessa -Regler för kallelse till årsmöten och ev. stormöten -Regler för rösträtt -Styrelsens sammansättning, antal ledamöter och suppleanter -Hur meddelanden ska lämnas till medlemmarna -Ändring av stadgarna -Upplösning av sektionen/föreningen -Vilka som tecknar firma (normalt ordförande och kassör) -Regler för ändring av stadgarna 15

14 Överlämning För att få verksamheten att ständigt utvecklas och förändras är överlämningen helt central. Överlämningen spelar en än större roll när det kommer till att ha kontinuitet. - Alla i styrelsen skriver max ett A4 med tankar och idéer från året som har varit och vad nästa styrelse bör tänka på framöver. - Ordförande, vice ordförande, kassår samt sekreterare har en personlig överlämning. - Den tillträdande styrelsen kan med fördel delta i avgående styrelses sista möte för att skaffa sig en bild av hur mötena går till. - Även om avgående styrelse formulerar kommande års verksamhetsplan, kan den nya styrelsen gärna sätta sig ner och formulera ett antal frågor de själva vill driva. - Kassören bör ha en dragning av budget för den kommande styrelsen för att öka kunskapen om verksamheten. - Ta gärna med tillträdande styrelse till Umeå studentkårs korridorer i anslutning till Lindellhallen. - Om ni ska genomföra aktiviteter, använd gärna US egen överlämningsmall. Visste du att... Umeå studentkår kan hjälpa Er med utskrift av affischer till självkostnadspris? Kontakta kårexpen så hjälper vi dig. 16

15 Överlämningsmall för aktiviteter och arrangemang Överlämningsmallen är till för att vara ett stöd i överlämningen, för att effektivisera och förenkla nästa gång någon vill genomföra en aktivitet. Den består av två delar: planering och utvärdering. Fyll i kortfattat men så innehållsrikt du kan. Du kan antingen fylla i direkt i dokumentet och sedan skriva ut, eller skriva ut dokumentet och fylla i för hand. Behöver du mer utrymme kan du bara bifoga ett extra dokument. Du hittar mallen på umeastudentkar.se/publikationer. När ni fyllt i ett antal mallar, lämna gärna in kopior till kåren så sparas de för framtiden. Underlag Stefan Brattlöf Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Organisationssekreterare Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Utvärdering Antal besökare: Budgetutfall: Arbetsgruppen (arbetsbörda): Hur fungerade kontakterna på plats? Underlag Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Fick ni det som utlovats? Försäljning (nämn platser): Kontakter: Efterarbete Städning: Fakturering: PR (använde ni rätt medel?) Affischer: Flyers: Kommentarer: E-postutskick: Hemsida/-or: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Att tänka på: Planeringsschema (fyll i datum och vad ni ska göra) Sidan 2 av 4 Aktivitetsschema (fyll i datum och vad ni gjorde) Antal säljtillfällen: ÖVERLÄMNINGSMALL FÖR AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG Överlämningsmallen är till för att vara ett stöd i överlämningen, för att effektivisera och förenkla nästa gång någon vill genomföra en aktivitet. Den består av två delar: planering och utvärdering. Fyll i kortfattat men så innehållsrikt du kan. Du kan antingen fylla i direkt i dokumentet och sedan skriva ut, eller skriva ut dokumentet och fylla i för hand. Behöver du mer utrymme kan du bara bifoga ett extra dokument. Planering Beskriv aktiviteten: Målgrupp: Datum: Mål antalet deltagare: Budget: Arbetsgruppens storlek: PR Affischer: Flyers: E-postutskick: Hemsida/-or: Material Följande material finns: Följande material behöver köpas in/tillverkas: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Övrig information kring materialet: Genomförd överlämningsmall lämnas in till: Biblioteksgränd 6, Umeå Kontakter (fyll i namn, telefonnummer samt ev. företag) Sidan 3 av 4 Allmänna kommentarer: Positivt: Negativt: Tips & Råd: Sidan 4 av 4 Sidan 1 av 4 17

16 Tips för framgångsrikt styrelsearbete Det är viktigt att ha en arbetande styrelse där människor känner en samhörighet med varandra och där ett öppet klimat främjas. Allmänna tips: - Ta gemensamt fram ett antal punkter som ni i styrelsen vill arbeta med under året. Fördela ansvar i styrelsen så att alla har ett område. Saker att jobba med kan vara allt ifrån utbildningsfrågor till mottagning, marknadsföring eller att sätta upp affischer. Om Arbetet rör utbildningsfrågor på kårsektionsnivå, kan utbildningsbevakaren med fördel vara med i arbetet. - Ta fram arbetsbeskrivningar för de viktigaste posterna. På så vis säkrar ni kontinuitet och stabilitet. - Alla bör ha skummat igenom stadgarna en gång. Det minimerar risken att ni gör något som ej har stöd i stadgarna. - Låt styrelsearbetet vara så öppet som möjligt. Ta gärna med de som eventuellt kan vara intresserade av att sitta med i framtiden. - Engagera era medlemmar i ert arbete. Om en sittning ska genomföras, ta hjälp av personer som inte är aktiva i övrigt. Ska en föreläsningsdag anordnas kan kanske en del klasser eller rentav utbildningar bidra? - Gör aktiviteter tillsammans i styrelsen. När den gamla styrelsen ska lämna över till den nya, varför inte ha en överlämningsmiddag? Samla styrelsen till grillkvällar, pysselkvällar, eller bara en så enkel sak som att gå på EPP eller en pizzeria efter ett möte. Då blir styrelsemötena något mer än bara möten. Ni kan också ha olika fikaansvariga för varje möte eller ha möten hemma hos ledamöter i styrelsen. - Ta hjälp av Umeå studentkår för att få styrelseutbildningar och kompetensutveckling. Vi erbjuder en rad resurser för att stärka just Er verksamhet. Vi finns också tillgängliga under hela året för frågor. Kårsektionstips: - Kårsektioner har en tätare kontakt med Umeå studentkår jämfört med många kårföreningar. Kom därför ihåg att vara länken mellan kåren och de enskilda kårföreningarna och informera hellre för mycket än för lite. - Vissa saker kan bara kårsektioner anordna; t.ex. kårsektionssittningar, träffar med dekanen på fakulteten, tävlingar där alla kårföreningar möter varandra, utbildningar för samtliga kårföreningar osv. Inget av detta behöver kosta pengar men är ett utmärkt sätt för kårsektionen att fylla sin givna roll för föreningarna. Kårföreningstips: - Skicka så många som möjligt på Umeå studentkårs mottagningsutbildning varje år. Där får ni verktygen för att genomföra en framgångsrik mottagning av de nya studenterna. - Om ni har tips på aktiviteter som skulle kunna beröra fler studenter än bara de inom föreningen, kontakta kårsektionen eller kåren centralt. Vem vet, du kanske är med och startar en framtida tradition? 18

17 Tips för att få många till aktiviteter En situation som kårsektionen/föreningen tids nog kommer att ställas inför är att deltagarantalet på era aktiviteter sjunker till oroväckande låga nivåer. Detta skapar ofta en lätt misströstande känsla bland de aktiva och i vissa fall ren uppgivenhet. Misströsta dock inte! Med rätt medel och rätt metoder kan vilken förening som helst vända trenden och öka såväl antalet aktiva som antalet deltagare på aktiviteterna. Att ha många aktiva i kårsektionen/föreningen är en utmärkt start för det fortsatta arbetet men absolut ingen förutsättning. Känn till nedanstående motiv till engagemang/bristande engagemang och ta sedan del av tips på hur Ni kan öka antalet aktiva i Er förening: Motiv till engagemang -Har ett intresse att jobba med utbildningspolitiska frågor -Vill ha insyn i sin utbildning -Har en vilja att kunna påverka -Vill bygga upp sociala kontakter -Har ett intresse för att jobba studentfackligt Motiv till bristande engagemang -Har fått för lite information -Har fått felaktig information -Rädsla för att ta på sig för mycket ansvar -Anser att engagemanget är för tidskrävande -Ointresse -Vill få med sig erfarenheter och meriter -Vill anordna fester och andra aktiviteter -Känner sig tvingad för att ingen an- Visste du att... Scharinska villan och Kårhuset tillhör Umeå studentkår? Kårhuset drivs i egen regi medan Scharinska villan hyrs ut. 19

18 Öka engagemanget - Inför varje terminsstart där antagning sker till kursen eller programmet där Era medlemmar kommer att finnas, gör ett utskick tillsammans med institutionen. Detta brukar inte vara något problem, men stöter ni på motstånd så tveka ej att kontakta oss på kåren centralt. I utskicket försöker ni attrahera medlemmar på en bred bas genom att beskriva vilka möjligheter man har att engagera sig oberoende av intressen. - Centralt för att få in många aktiva i kårsektionen/föreningen är mottagningen (även kallat inspark/nollning). Umeå studentkår har tagit fram en mottagningshandbok samt utbildning som ska ge Er de nödvändiga verktyg som behövs för en lyckad mottagning. Under mottagningen är det viktigt att styrelsen inte känns som en separat del avskiljd från övrig mottagning, utan att styrelseledamöter besöker aktiviteter, är faddrar eller på annat sätt involverade. Detta ger en avslappnad bild av styrelsen och det är ett bra sätt för styrelsen att starta året på. - Under hela mottagningen bör ni ständigt påminna om vinsten med att engagera sig (merit, erfarenhet, träffa nya människor) och att ni behöver fler engagerade för att kunna genomföra en mottagning även nästkommande år/termin. Det är viktigt att tidigt binda de nya studenterna till föreningens interna arbete. - När ni har fått in ett antal nya aktiva, var mottagliga för att starta grupper och utskott som kommer på förslag. Många av dessa utskott kan komma att försvinna, medan andra kanske blir centrala för er framtida verksamhet. - Starta traditioner. Bästa sättet att behålla aktiva är att ha årligen återkommande traditioner som är populära såväl internt som gentemot samtliga medlemmar. Här kan ni återigen hitta tips och idéer i mottagningshandboken. Den finns att hämta hos Umeå studentkår i våra lokaler i Samhällsvetarhuset. - Anta en utmaning internt i styrelsen. Under året ska varje person i styrelsen rekrytera åtminstone en till aktiv bland medlemmarna. En del kommer tveka inför utmaningen men bibehåll förtroende för att detta är fullt genomförbart och hjälps åt att peppa varandra. - Kom ihåg att anordna aktiviteter för de som engagerar sig i styrelsen. Ni får ingen ersättning under året men att grilla, ha fika- eller pubkväll tillsammans stärker samhörigheten och motivationen att fortsätta oavsett motgångar eller att studierna för tillfället känns motiga. 20

19 Öka deltagarantalet - Misströsta aldrig då en aktivitet inte fick så många besökare. Alla arrangemang kan inte lyckas och det viktigaste är att de som ändå närvarar har en kul kväll. - Kom ihåg att planera ett antal aktiviteter efter mottagningen. Medlemmarna vill oftast ha en paus efter mottagningen, så vänta i kanske tre till fyra veckor. Kör sedan igång igen för att upprätthålla intresset för kårsektionen/föreningen. - Även om traditionella aktiviteter normalt inte skulle locka så många, så gör traditionen i sig att fler vill komma. Att ha ett årligt återkommande pris (t.ex. en stor stubbe där ni varje år/termin bränner in vinnarens namn) är också något som ger en extra glans till tillställningen. - Kom ihåg att ni själva är medlemmar precis som alla andra studenter. De aktiviteter ni gillar går troligtvis också hem hos många som inte är aktiva Om ni funderar på vad medlemmarna skulle vilja se hända, fråga dem personligen. - På samma sätt som att ni ger varandra i uppdrag att locka fler aktiva, bestäm er inför en aktivitet att var och en i kårsektionen/föreningen ska ta med sig ett antal medlemmar till aktiviteten. Kom dock ihåg att det är fullt ok om man inte lyckas få med sig några medlemmar till en aktivitet. - Gå gärna ut i klasser och informera om vad ni har planerat. - Om ni ska sälja biljetter till en sittning eller likande, kom ihåg att sälja under åtminstone två veckors tid. Då ni informerar i klassen om att sittningen kommer att bli av, informera också om att ni just idag sitter utanför klassrummet och säljer. Då har studenterna möjlighet att hämta ut pengar och köpa sin biljett. - Ett sätt att locka nya (alternativt snart utexaminerade) studenter är via den såkallade VIP-biljetten. Detta betyder helt enkelt att ni går ut i klasserna och delar ut vad ni kallar VIP-biljetter som är reserverade för den som får biljetten. VIP-biljetten innebär att personen ifråga har en garanterad plats till arrangemanget så länge personen väljer att betala inom utsatt tid. Då personen sedan betalar får han/hon också en stämpel som bekräftelse. Detta är ett utmärkt sätt att få fler till en aktivitet. - Om ni ska anordna en aktivitet som kostar pengar, tänkt på datumet för när den går av stapeln. Om det är en aktivitet som inte kostar så mycket, kan den med fördel läggas i mitten av månaden, medan mer kostsamma aktiviteter ska läggas efter den 25:e varje månad. Då är det lättare att få med många. - Lägg aldrig aktiviteter som krockar med viktiga deltävlingar i EM, VM och OS eller som ligger samma dag som melodifestivalen eller andra stora event. Ni kommer alltid att förlora deltagare på detta sätt. 21

20 Vad kan kåren hjälpa till med? Den här handboken är bara ett av verktygen Umeå studentkår har till sitt förfogande när det kommer till att stödja kårsektioner och deras föreningar. Försäljning av ex. sittningsbiljetter i receptionen: Ni kan alltid nyttja kårexpen som ett försäljningsställe. SMS-utskick: Umeå studentkår har möjlighet att göra SMS-utskick fördelade på kår, kårsektions- eller kårföreningsnivå. Tryck av affischer och kopiering: Vi kan erbjuda utskrift av affischer till självkostnadspris. Hjälp med ekonomihantering, budget och revision: Kåren har anställd personal som kan hjälpa er med de frågor ni har om er ekonomi. Arbetsmarknadskontakter: vi vårt projekt Headhunt kan vi hjälpa er med att arrangera föreläsning, arbetsmarknadsdagar osv. Give-aways: Varje termin ger kåren ut både gratis campuskartor men också gratis block. Vi får emellanåt även in leveranser av andra Give-aways. Design och profilering av tryckmaterial: Vi kan hjälpa till med viss design av trycksaker. Sponsring av tryckmaterial: Kontakta oss för eventuell sponsring. Nyttjande av kårens anslagstavlor och dörrpratare: Dessa är tillgängliga för kårens sektioner och föreningar. Försäljning av medlemskap: Säljer ni medlemskap i kåren, erhåller föreningen 10% av sålt medlemskap. Kontakta kårexpen för mer info. Utbildning och organisationsutveckling: US centralt arrangerar flera utbildningar för att stödja kårsektioner och kårföreningars verksamheter. Förutom att delta vid dessa utbildningstillfällen kan ni alltid kontakta US organisationssekreterare eller er kontaktperson i presidiet för att söka stöd. - Styrelseutbildning - Mottagningsutbildning - Studentfacklig utbildning 22

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer