FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE"

Transkript

1 FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse... 3 Studentföreningar vid Umeå universitet... 3 Lokaler, föreningsstöd och föreningskalendariet... 4 Organisationsnummer för ideell förening... 4 Aktivitetsstöd... 4 Befattningar inom styrelsen... 5 Ordförande... 5 Vice ordförande... 5 Kassör... 6 Sekreterare... 6 Ledamöter... 7 Tips för framgångsrikt föreningsarbete... 7 Överlämning... 8 Vad bör ingå i en förenings stadgar?... 9 Bilaga 1: Exempel på stadgar för en ideell förening.. 10 Bilaga 2:Föredragningslista Bilaga 3: Ordlista Bilaga 4: Förhållningsregler i Lindellhallen Sidan 2 av 20

3 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer, studentkårer, föreningar, spex, körer, idrott och fester. Att bilda förening De flesta föreningar startas genom att ett antal människor med ett gemensamt intresse går samman under organiserade former. Dessa intressen kan exempelvis vara idrott, politik, religion, kultur med mera. I en förening får medlemmarna möjlighet att utveckla det gemensamma intresset i en gemenskap. En ideell förening anses vara bildad då medlemmarna antagit stadgar och valt en styrelse. Föreningen bör ha minst tre medlemmar. Föreningens styrelse Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen gentemot omvärlden, dvs. i förhållande till samhället. Styrelsens uppgifter är till exempel att förbereda ärenden till årsmöten, sköta det löpande arbetet med ansvaret för de anställda (om det finns några sådana), ansvara för bokföringen. Styrelsen arbetar efter de föreskrifter som finns i stadgarna 1 eller som beslutas på årsmöte. Studentföreningar vid Umeå universitet För att anses vara en studentförening skall föreningen i huvudsak bedriva verksamhet för studenter. Även föreningar med tydlig anknytning till universitetet, eller en förening som väljer att samarbeta med andra studentföreningar och som i sin verksamhet riktar sig till studenter, kan räknas som studentförening. En studentförening bör också vara öppen för alla så att inga förhindras att gå med i föreningen samt att man inom föreningen tillämpar demokratiska metoder. 1 Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs. Sidan 3 av 20

4 Lokaler, föreningsstöd och föreningskalendariet Som studentförening har man möjlighet att låna lokaler gratis på universitetet samt att man kan söka det föreningsstöd som utbetalas av Umeå universitet i samarbetet med studentkårerna vid Umeå universitet. Föreningsstödet är ett verksamhetsstöd som administreras av Umeå studentkår 2 i samarbete med Umeå naturvetar- och teknologkår och Medicinska studentkåren vid Umeå universitet. Vidare kan studentföreningar annonsera i Vertex på föreningskalendariet 3 utan kostnad då detta finansieras av Umeå studentkår. Organisationsnummer för ideell förening Ideella föreningar har möjlighet att söka ett organisationsnummer hos skatteverket om de så önskar. En ideell förening är dock inte tvungen att ha ett organisationsnummer om de ej bedriver näringsverksamhet i någon form som är skattepliktig. Om en studentförening önskar ta in medlemsavgifter måste föreningen inte ha ett organisationsnummer, men om föreningen vill ha ett plus/bankgirokonto och ansöker om detta i någon bank kräver banken nästan alltid att föreningen har ett organisationsnummer. Aktivitetsstöd Vidare gäller att om föreningen önskar söka diverse stöd hos kommunen eller landstinget, som t.ex. aktivitetsstöd, kräver dessa att föreningen har ett organisationsnummer. Skulle föreningen få bidrag av exempelvis kommunen måste föreningen också lämna en inkomstdeklaration till skatteverket, dock inte sagt att föreningen med nödvändighet är skattepliktig. Som förening bör man även tänka på att det kan vara fördelaktigt att det är flera personer som tecknar förening tillsammans. 2 Se Umeå studentkårs hemsida för direktiv och ansökningsformulär, 3 Föreningskalendariet utgör en sida i Vertex och utrymmet är därför begränsat. Sidan 4 av 20

5 BEFATTNINGAR INOM STYRELSEN Följande befattningar bör finnas med i en styrelse: - Ordförande - Vice ordförande - Kassör - Sekreterare - Ledamöter Ordförande Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga leda föreningens verksamhet samt: - Ha ständig kontakt och insikt i kassörers och sekreterarens arbete - Se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. - Se till att stadgarna följs - Sammankalla styrelsen till regelbundna sammanträden - Delegera ansvarsuppgifter inom styrelsen, för att skapa Vice ordförande Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande. Sidan 5 av 20

6 Kassör Föreningens kassör är den inom föreningen som har: - Ansvar för medlemsförteckning, medlemsavgiften och inventarieförteckning - Ansvar för bidragsansökningar - Ansvar för in- och utbetalningar - Att Sköta föreningens bokföring - Att föra bokslut varje år - Att lämna budgetunderlag till styrelsen - Att delta i styrelsearbetet - Att informera om föreningens ekonomi i form av resultatrapporter m.m. Sekreterare Föreningens sekreterare är den inom föreningen som har ansvar för att: - Förbereda sammanträden och årsmöte - Föra protokoll över styrelsesammanträden - Förvara skrivelser - Styrelsens beslut genomförs - Underteckna skrivelser och andra handlingar tillsammans med ordförande och förvara kopior av dessa - Göra förslag till verksamhetsberättelse Sidan 6 av 20

7 Ledamöter Det ställs normalt inga specifika krav på styrelseledamöter och suppleanter men de bör uppfylla följande krav: - Uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte - Bör vara medlemmar i föreningen - Om föreningen driver näringsverksamhet får inte någon ledamot ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs. TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE Det är viktigt att ha en arbetande styrelse där människor känner en samhörighet med varandra och där ett öppet klimat främjas. Allmänna tips: - Ta gemensamt fram ett antal punkter som ni i styrelsen vill arbeta med under året. Fördela ansvar i styrelsen så att alla har ett område. Saker att jobba med kan vara allt ifrån utbildningsfrågor till mottagning, marknadsföring eller att sätta upp affischer. - Ta fram arbetsbeskrivningar för de viktigaste posterna. På så vis säkrar ni kontinuitet och stabilitet. - Alla bör ha skummat igenom stadgarna en gång. Det minimerar risken att ni gör något som ej har stöd i stadgarna. - Låt styrelsearbetet vara så öppet som möjligt. Ta gärna med de som eventuellt kan vara intresserade av att sitta med i framtiden. - Engagera era medlemmar i ert arbete. Om en sittning ska genomföras, ta hjälp av personer som inte är aktiva i övrigt. Ska en föreläsningsdag anordnas kan kanske en del klasser eller rentav utbildningar bidra? - Gör aktiviteter tillsammans i styrelsen. När den gamla styrelsen ska lämna över till den nya, varför inte ha en överlämningsmiddag? Samla styrelsen till grillkvällar, pysselkvällar, eller bara en så enkel sak som att gå på EPP eller Sidan 7 av 20

8 en pizzeria efter ett möte. Då blir styrelsemötena något mer än bara möten. Ni kan också ha olika fikaansvariga för varje möte eller ha möten hemma hos ledamöter i styrelsen. - Ta hjälp av Umeå studentkår för att få styrelseutbildningar och kompetensutveckling. Vi erbjuder en rad resurser för att stärka just Er verksamhet. Vi finns också tillgängliga under hela året för frågor. ÖVERLÄMNING För att få verksamheten att ständigt utvecklas och förändras är överlämningen helt central. Överlämningen spelar en än större roll när det kommer till att ha kontinuitet. - Alla i styrelsen skriver max ett A4 med tankar och idéer från året som har varit och vad nästa styrelse bör tänka på framöver. - Ordförande, vice ordförande, kassår samt sekreterare har en personlig överlämning. - Den tillträdande styrelsen kan med fördel delta i avgående styrelses sista möte för att skaffa sig en bild av hur mötena går till. - Även om avgående styrelse formulerar kommande års verksamhetsplan, kan den nya styrelsen gärna sätta sig ner och formulera ett antal frågor de själva vill driva. - Kassören bör ha en dragning av budget för den kommande styrelsen för att öka kunskapen om verksamheten. - Ta gärna med tillträdande styrelse till Umeå studentkårs korridorer i anslutning till Lindellhallen. - Om ni ska genomföra aktiviteter, använd gärna US egen överlämningsmall. Du hittar den på Sidan 8 av 20

9 VAD BÖR INGÅ I EN FÖRENINGS STADGAR? Det är viktigt att stadgarna är skrivna så att alla i föreningen förstår innebörden av dem. I stadgarna bör följande ingå: - Föreningens namn (firma) - I vilken kommun föreningen är skriven (styrelsens säte) - Föreningens ändamål - Regler för hur verksamheten ska bedrivas - Regler för medlemskap, utträde och uteslutning - Medlemsavgifter, utträde och uteslutning - Verksamhetsår (räkenskapsår) - Beslutande organ (ordinarie och extra årsmöte) och regler för dessa - Regler för kallelse till årsmöten och föreningsmöten - Regler för rösträtt - Styrelsens sammansättning, antal ledamöter och suppleanter - Hur meddelanden ska lämnas till medlemmarna - Ändring av stadgarna - Upplösning av föreningen - Vem som företräder föreningen (hur firma tecknas) - Regler för ändring av stadgarna Det kan vara lämpligt att lägga vissa regler utanför stadgarna som exempelvis: - Hur bokföringen ska läggas upp - Rutiner för inköp - Hur föreningens pengar bör placeras - Hur medlemmarna ska uppföra sig Sidan 9 av 20

10 BILAGA 1: EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR EN IDEELL FÖRENING Det är viktigt att notera att detta endast är ett exempel på hur en förenings stadgar kan se ut. Då varje förening är individuell måste stadgarna vara utformade för just den föreningen. Dock kan poängteras att uppgifterna enligt paragraferna 1, 4, 12 och 17 alltid måste ingå. Om en studentförening önskar vara en del av kommunens föreningsregister bör en ansökan om registrering till kommunen ske. Då bör även ett protokoll från konstituerande möte skickas med som visar att föreningen har antagit stadgarna. STADGAR FÖR FÖRENINGEN XX 1. Föreningens firma 4 Föreningens firma är XX. 2. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att 3. Föreningens säte 5 Föreningen har sitt säte i XX i XX-kommun, XX-län. 4. Medlemskap Medlem i föreningen är den som Medlemsavgifter Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. 7 4 Föreningens namn 5 Ort där styrelsen finns 6 Vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar osv. Sidan 10 av 20

11 6. Styrelsen Styrelsen består av ordförande, X övriga ledamöter jämte X suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionerna föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 7. Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst X personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med relativ eller absolut majoritet 8. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses Räkenskaper Räkenskapsår skall vara kalenderår 10. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den X/X. 9. Revisorer 7 Det är inte alltid en förening väljer att ta in medlemsavgifter 8 Föreningen kan själv välja vilken, dvs. om man vill fatta beslut med relativ eller absolut majoritet. 9 Exempelvis kassör, sekreterare (i förening, alternativt var för sig). Man kan även skriva att "styrelsen utser inom sig firmatecknare. 10 Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår, i annat fall bör räkenskapsår vara kalenderår pga. att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte är bokföringsskyldig. Sidan 11 av 20

12 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den X/X avge sin revisionsberättelse. 10. Årsmöte Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den X/X på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast X dagar/månad före ordinarie årsmöte och senast X dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2) Fastställande av röstlängd för mötet. 3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5) Fastställande av dagordning. 6) a)styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b)styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 7) Revisionsberättelsen för verksamhets- /räkenskapsåret. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9) Fastställande av medlemsavgifter. 10) Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret. 11) Val av ordförande i föreningen för en tid av X år. 12) Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av X år 13) Val av revisorer samt suppleanter. Sidan 12 av 20

13 14) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15) Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 11. Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 12. Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud). 13. Beslut, omröstning och beslutsmässighet Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med relativ eller absolut majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 14. Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. Sidan 13 av 20

14 15. Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 16. Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst X dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom X dagar efter beslutet. 17. Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål etc. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen Sidan 14 av 20

15 BILAGA 2:FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista Styrelsemöte nr. XX Dag: Tid: Plats: Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Eventuella adjungeringar 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående protokoll Meddelanden 6. Ordförande 7. Kassör 8. Utskott Beslutspunkter 9. Rubrik beslutsärende samt föredragande 10. Övriga beslutsärenden Diskussionspunkterspunkter Formalia 11. Rubrik diskussionsärende samt föredragande 12. Övriga diskussionsärenden 13. Mötets avslutande Sidan 15 av 20

16 BILAGA 3: ORDLISTA För att inte känna sig överkörd eller nonchalerad för att man inte känner till vad ett yrkande är eller hur man gör en reservation har vi nedan försökt göra en överskådlig beskrivning av det man bör känna till och kunna tillämpa i anslutning till ett sammanträde. Acklamation: Finns det bara ett förslag att fatta beslut om frågar ordföranden om förslaget skall bifallas. Om ordföranden bara hör ja betraktas beslutet som enhälligt. Ordföranden markerar beslutet genom att slå med klubban. Innan ordföranden slår skall dock ges möjlighet att begära votering. Adjungering: Låta utomstående personer närvara vid sammanträde med yttrande och förslags. Adjungering kan gälla visst sammanträde, viss tid eller viss punkt på föredragningslistan. Ajournering: Uppskjuta ett möte till senare tidpunkt, ta en paus. Ajournering kan bestämmas till fem minuter, en timme, en dag, en månad, etc. När mötet återupptas är det fråga om samma möte, även om de närvarande inte är de samma som vid föregående tillfälle. Ansvarsfrihet: Att avgående styrelse vid ett årsmöte svärs fria från ansvar för föregående års verksamhet. Avgående styrelse får ej delta i beslutet. Beredning: Beredning av ärenden görs för att förenkla beslutsprocessen i ärenden. Ordförande, kassör och sekreterare tillsammans kan ha denna roll. Bordläggning: Bordläggning innebär att man skjuter upp behandlingen av ett ärende till ett senare sammanträde. Föredragningslista: En förteckning över de ärenden som skall tas upp under mötet. Föredragning: Föredragaren presenterar ett ärende och ger förslag till beslut. Försöksvotering: En votering som genomförs utan att rösträkning sker. Försöksvotering sker enklast genom handuppräckning. Justering: I början av ett sammanträde utses en (eller flera) justeringsperson(er), som skall läsa protokollet och eventuellt justera detsamma och sedan godkänna det genom underskrift. För att ett protokoll skall vara giltigt krävs ordförandes, sekreterares och justerares underskrifter. Sidan 16 av 20

17 Jämkning: När två förslag sammanförs till ett kallas det jämkning. Kan föreslås av ordförande eller av dem som ställt yrkandena. Jäv: Man är jävig om man ska delta i ett beslut där man på grund av olika anledningar inte kan anses vara opartisk. När en sådan situation uppstår ska man tala om att man anser sig själv jävig. Sedan får de övriga ledamöterna ta ställning till om de anser att en jävsituation är aktuell. Kallelse: Meddelande och information om ett kommande sammanträde. Styrelsen har möjlighet att kalla på eget initiativ eller då en grupp medlemmar så begär. Föreningens stadgar reglerar tidsram för utskick av kallelse samt utlysning av extra styrelsemöten. Kontrapropositionsvotering: Votering som görs för att få fram ett huvudförslag och ett motförslag. Motförslagen ställs mot varandra två och två tills endast ett motförslag återstår som ställs mot huvudförslaget. Närvarorätt beslutanderätt: Tillfaller enbart ledamöterna (eller suppleant i ledamots frånvaro) och ordförande i styrelsen. På årsmöten äger samtliga medlemmar närvaro- samt beslutsrätt. Omröstning: Görs vid beslut då man önskar exakt besked om vad deltagarna har för uppfattning. Omröstningen kan vara öppen eller sluten. Sluten omröstning förekommer endast vid personval. Ordningsfråga: En fråga som berör sammanträdesordningen, t.ex. paus, ordförandens sätt att leda mötet o.s.v. Protokoll: Skriftlig handling, förd av sekreteraren, innehållande en redogörelse för de beslut som fattas vid sammanträdet. Protokollet kan även vara av kommenterande och mer utförlig karaktär, s.k. diskussionsprotokoll. Protokollet skall justeras för att vara giltigt. Remiss och återremiss: Ett ärende kan skickas på remiss till organ och personer utanför styrelsen för att dessa skall lämna synpunkter på ärendet. Ett ärende som har varit på remiss kan återremitteras om styrelsen inte kan enas om ett beslut. Replik: När man har blivit missförstådd eller feltolkad kan man begära replik, då får man i korta ordalag förklara sig. Replik bryter talarlistan. Reservation: Om man anser att ett beslut är gravt felaktigt och ej vill ta ansvar för fattat beslut kan man reservera sig. Reservationen kan vara blank, vilket innebär att reservationen förs in i protokollet. Den kan också vara motiverad och skall då motiveras skriftligt och bifogas till protokollet innan detta justeras. Revisionsberättelse: Redogörelse av revisorerna över föreningens ekonomiska förvaltning. Sidan 17 av 20

18 Streck: Inga talare kan begära ordet eller komma med nya yrkanden efter streck. Innan streck ska alla som önskar, få ställa sig på talarlistan respektive inlämna sina förslag. Suppleant: Ersättare. Suppleanten inträder då ordinarie ledamot ej kan närvara. Suppleanten har då rösträtt. Talarlista: Lista över de personer som begär ordet. Tilläggsyrkande: Kompletterande yrkande som läggs till ett annat yrkande. Utslagsröst: Den extraröst som ordförande har om två förslag får lika många röster. Ordförandens röst avgör vilket förslag som vinner. Detta gäller dock ej personval. Valberedning. Arbetsgrupp som har till uppgift att ge förslag på kandidater som ska väljas Votering. Votering kan begäras av en eller flera personer och måste då genomföras. En votering genomförs med handuppräckning, där antalet röster räknas. Yrkande. Ett förslag som man vill att styrelsen ska ta ställning till brukar kallas för ett yrkande Yttranderätt. Rätt för person att delta i debatten och yttra sig. Personen har dock inte rösträtt. Årsberättelse. Redogörelse för styrelsens verksamhet under verksamhetsåret. Ändringsyrkande. Förslag som i princip stödjer original/huvudförslag men som i någon detalj innebär en ändring. Övriga frågor. Den punkt på föredragningslistan som alltid finns sist. Under denna punkt får inga beslut fattas. Frågor får väckas under punkten och remitteras till någon arbetsgrupp. Sidan 18 av 20

19 BILAGA 4: FÖRHÅLLNINGSREGLER I LINDELLHALLEN Följande förhållningsregler gäller om Ni vill ha en monter eller annat arrangemang i Lindellhallen (utanför hörsalarna). Att ha monter uppställd i Lindell är kostnadsfritt för föreningarna. Följande förhållningsregler gäller dock: - Musik får endast spelas mellan kl , och får då endast spelas på en sådan ljudvolym att samtal kan föras vid normal samtalston. Anledningen är att hörsalarna inte är ljudisolerade och att undervisningen väldigt lätt störs om musik spelas. - Försäljning av biljetter och liknande får ske i montrarna. Däremot får inte försäljning av ex. kaffe och bakverk ske då de konkurrerar med caféets verksamhet. Om ni bjuder på gratis kaffe och kaka så är det dock OK. - Behöver ni bord och stolar så kontakta servicecenter för hjälp. - När ni är klara för dagen, städa upp efter er och återställ bord och stolar dit de kom ifrån. - Om det rör sig om ett arrangemang med fler än en till två montrar, eller att det av någon annan anledning kommer att dra mycket folk, så är det bra om ni kontaktare infoansvarig på Umeå studentkår och berättar vad som avses och vilket datum som berörs. Har ni några övriga frågor så är det bara att kontakta Umeå studentkår på Sidan 19 av 20

20 Sidan 20 av 20

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer