ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Underskrift Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 0 Sekreterare Ä :. ( ^ ^... M Ann-Christine Karlsson Paragrafer Ordförande Ji Justeranc Roland Larsson"' ^ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg,- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift uin-christine Karlsson

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 19 november 2009 klockan: 15:05-15:30 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) X X Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) X X Emil Persson (s) X X Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 91 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 25 november kl. 11:00 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Återkallande av överklagande avseende förhandsbesked på Arholma 1:24 i Björkö-Arholma församling Beslut Lsts dnr Ägare av Arholma 4:11 har hos länsstyrelsen återtagit sitt överklagande avseende förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Arholma 1:24. Länsstyrelsen har avskrivit ärendet från vidare handläggning. Dnr , Dnr Överklagande av beslut av Byggnadsnämnden avseende fastigheterna BJÖRNÖ 1:123-1:127,1:129-1:132,1:136-1:137,1:139-1:141 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Lst:s dnr Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2006, D /06 och den 26 april D /09 bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus om 100 m 2 på respektive fastighet. Bygglov beviljades även för en komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheterna 1:127 och 1:130. Ägarna till fastigheten Björnö 1:33 och 1:118 Överklagade i gemensam skrivelse besluten till länsstyrelsen. Till överklagandet bifogades en namnlista med underskrifter från fastighetsägare inom området Hattudden, vilka ställde sig bakom Lundeborgs och Santessons överklagande. Länsstyrelsen beslutade den 28 juli 2006 att inte ta upp Lundeborgs och Santessons överklagande av byggnadsnämndens beslut till prövning. Länsrättens beslutade i Dom den 17 september 2007 bl.a att återförvisa de överklaganden som enligt nämnda namnlista ställt sig bakom överklagandet. Länsrätten uttalade i sitt beslut att dessa personer är att anse som klaganden i länsstyrelsen över byggnadsnämndens beslut och att länsstyrelsen därför borde ha behandlat dessa personer som klaganden. Länsstyrelsen tar upp följande överklaganden till prövning. Ägare av fastigheterna Björnö 1:36,1:85,1:37,1:106,1:30,1:111, 1:35,1:117,1:128 och 1:29. Länsstyrelsen lämnar överklagandena i de delar som avser bygglov för fastigheterna Björnö 1:127 och 1:129 utan åtgärd. Länsstyrelsen avvisar Överklagandena beträffande bygglov för övriga fastigheter, nämligen Björnö 1:123-1:126,1:130-1:132,1:136-1:137, 1:139-1:141. Justerare Justerare,y Utdrags bestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v x l, v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÅNSSTYRELSEN forts... Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 miljöbalken (1998:808) angående vattenuttaget m.m. vid VätÖ Huvud - Dy viks samfållighetsförening på fastigheten Dyvik 3:3 i Vätö församling, Norrtälje kommun Beslut Beteckn Länsstyrelsen förelägger Vätö Huvud-Dyviks samfållighetsförening att senast den 27 november 2009 till länsstyrelsen skriftligt lämna de, i beslutet, angivna upplysningarna. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Gräddö 11:1 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen lämnar tillstånd att begrava hästen Shana F.3 (SE ) Tillståndet är giltigt i 1 månad från beslutsdatum. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt den föreslagna platsen för nedgrävning. Dnr Överklagande av ett beviljat bygglov för uppförande av brygga på fastigheten Harg 7:42 i Vätö församling. Beslut Beteckn , , Byggnadsnämnden beslutade den 1 april att bevilja bygglov för anläggande av brygga på fastigheten Harg 7:42. Bygglovet innebär att nämnden medger mindre avvikelse från plan vad avser område som inte får utfyllas eller överbyggas då den sökta badbryggan strider mot planens syfte och placeras i anslutning till befintlig båtbrygga. Ägare av Harg 7:146 och 7:147 har överklagat beslutet. Av handlingar i ärendet framgår att klagandena inte underrättats av nämnden om bygglovansökan och fått tillfälle att komma in med synpunkter. Länsstyrelsen finner att de klagande ska anses som sakägare i detta ärende och skulle ha underrättats innan beslut togs i ärendet. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Byggnadsnämnden för ny handläggning. Justerare

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v*i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DKLGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan om utbyte av vägtrumma på fastigheten Håtö 2:1 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått: - Åtgärderna far endast utföras när flödet i diket är lågt. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påböijas och avslutas. Dnr Tillstånd av uppföra ett enbostadshus på fastigheten Norra Malma 1:2 i Estuna församling. Beslut Beteckn ) Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för uppförandet av ett enbostadshus på rubricerad fastighet, med ett ungefärligt utförande enligt till ansökan ingivna handlingar. Som villkor gäller att Byggnadsnämnden först beviljat bygglov för den aktuella byggnaden. Dnr Återtagande av överklagande av beslut avseende fastigheten Ortala 2:27 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juli 2009 D 1048 att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus och garage/förråd. Beslutet överklagades av ägare till Ortala 3:20. Byggherre och klagande har nu kommit Överens om en ny placering av fastigheten vilket gör att klaganden drar tillbaka sitt överklagande. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Justerare Justerare

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende anmälan om utförda bygg- och markanläggningsåtgärder inom fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet beslutade den 23 augusti 2007 bmu 337 att inte ingripa med anledning av de bygg- och markanläggningsåtgärder som genomförts på fastigheten. Delägare till Ortala 17: 2 har överklagat beslutet. Länsstyrelsen - avvisar överklagandet i den del det avser frågan om ingripande om rättelse erfordras enligt miljöbalken, - upphäver det överklagade beslutet i den del det avser deponeringen av muddermassor och återförvisar i den delen för prövning om rättelse ska ske enligt tillsynsreglerna i 26 kap mb - avvisar överklagandet i den del som avser frågan om ingripande enligt PBL för stolparna till bryggan och markanläggningsarbetena. - upphäver det Överklagade beslutet i Övrigt och återförvisar ärendet vad gäller prövning av frågan om erforderliga rättelseåtgärder enligt 10 kap PBL beträffande den byggnad som utförts på fastigheten. Dm Nedgrävning av häst inom fastigheten Rånäs 12:1 i Fasterna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar tillstånd att begrava hästen Esperado (DE ). Beslutet gäller endast den häst ansökan avser. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt föreslagen plats för nedgrävning. Jiisterare XX Justerare 1

8 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus på fastigheten Rödlöga 1:79, Lönnskär, i Blidö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus om ca 75 m 2 på fastigheten Rödlöga 1:79, skifte 2, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får det markområde som markerats i bifogad situationsplan tas i anspråk. Som villkor för dispensen gäller att det befintligt fritidshus som ersätts ska rivas. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Singö-Tranvik 2:14 i Singö församling. Delbesiut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 23 september 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för tomtplatsbestämning på fastigheten Singö-Tranvik 2:14. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken far detta beslut inte överklagas. Dnr Tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom fastigheten Västra Eka 4:1 i Estuna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beviljar med stöd av 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) tillstånd till verksamheten Jan Emanuelsgården HVB Detta tillstånd ersätter tidigare tillstånd med beteckning utfärdat 1 maj Anledningen till nytt tillstånd är att verksamheten har bytt föreståndare. Dnr Återkallande av överklagande av beslut avseende fastigheten Yxlö 1:60 i Blidö församling. Beslut Beteckn Justerare Justerare

9 tf*fl NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1,,...,, V i Sammanträdesdatum ^L» Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 augusti 2009 C 1218 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Yxlö 1:117 överklagade beslutet med hänvisning till ett villkor i förhandsbeskedet om att servitut skulle upprättas för anläggande av väg över 1:117. Då markägaren för 1:60 inte avser att anlägga någon väg över 1:117 och att servitutsavtal inte kommer att upprättas har klaganden återkallat överklagandet. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Dnr Tillstånd till transport av avfall. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Niclas Arenhammar Åkeri, org.nr tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med den 30 september Dnr Miljöpåverkan av planerad vattenverksamhet i form av anläggande av vattenled mellan Höggarnsfjärden och Prästfjärden på Rådmansö i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap 5 miljöbalken att de vattenverksamheter som planeras, anläggande av kanal, grävning och muddring i vattenområde samt anläggande av brotrumma, kan antas medföra en betydande miljöpåvekan. Länsstyrelsens beslut innebär att samråd, förutom med berörda sakägare, även ska genomföras med allmänheten, organisationer och de myndigheter som kan tänkas vara berörda av de föreslagna åtgärderna. Dnr Avslutande av ärende, tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Beslut Beteckn Justerare Justerare 1)

10 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Representant från Meca Sweden AB har den 26 oktober 2009 meddelat att ingen överlåtelse av svavelsyra kommer att ske från bolagets butiker. Överlåtelse kommer att ske från huvudlagret i Eskilstuna till grossistkunder och till bolagets egna butiker där svavelsyran kommer att fyllas på i batterier som i sin tur överlåts. Överlåtelse av batterier innehållande svavelsyra kräver inte särskilt tillstånd enligt 14 kap miljöbalken. Ärendet avslutas därför härmed och ansökningsavgiften återbetalas till den sökande. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut , dnr och avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling. Dom Mål nr , enhet 11 Bygg- och miljönämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 att bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till fastigheterna Nänninge 7:2, 7:3 och 1:74. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 26 juni 2009, dm avseende fastigheten Kullsta 4:7 i Estuna församling. Dom Mål nr M Länsstyrelsen beslutade att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen avseende tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk inom fastigheten Kullsta 4:7. Länsstyrelsen meddelade även tillstånd till att uppföra och driva två vindkraftverk med en maximal sammanlagd effekt av 6 MW och en totalhöjd på högst 150 meter.

11 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN forts.. Till beslutet finns villkor angivna för verksamheten. Beslutet är Överklagat till Nacka Tingsrätt miljödomstolen med yrkande om att miljödomstolen ska besluta att ekonomisk säkerhet ska ställas som visas vara betryggande för sitt ändamål samt vara tillgänglig och fredad i konkurs, utan förhandskrav på vari säkerheten ska bestå. Miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 12 december 2008, dnr avseende fastigheten Lingslätö 2:1 i Väddö församling. Dom Mål nr M Sedan Stiftelsen Barnens Dag (Stiftelsen) ansökt om tillstånd för ett uppförande av ett vindkraftverk beslutade Länsstyrelsen den 12 december 2008 bl.a dels med stöd av 6 kap. 9 miljöbalken att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen och dels med stöd av 9 kap. miljöbalken meddela Stiftelsen tillstånd att inom fastigheten Norrtälje Lingslätö 2:1 uppföra och driva ett vindkraftverk med en maximal effekt på 1 MW och en totalhöj d på maximalt 102 m. Göran Langemar, Margaretha Lindblad och Åke Lindblad har i första hand yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen. I andra hand har de yrkat att miljödomstolen ska avslå Stiftelsens ansökan. Marianne Engström och Leif Engström, Eleonor Kallin-Simon och Mats Kallin har också de yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet. Miljödomstolen avslår överklagandena och stiftelsen Barnens Dags yrkande om verkställighetsförordnande avvisas. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 18 maj 2009, mål nr och ; fråga om prövningstillstånd. Alsvik 3:12 i Blidö församling. Protokoll , Mål nr , aktbilaga 9 Justerare XX

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammartträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Bygglov beviljades för uppförande av mast och två teknikbodar. Länsstyrelsen avslog inkomna överklaganden Vattenfall överklagande länsstyrelsens beslut. I överklagandet har bland annat anförts att den elnätverksamhet Vattenfall bedriver har, av lagstiftaren, bedömts ha ett sådant starkt allmänintresse att markåtkomst för verksamheten kan erhållas genom tvångsåtgärd (ledningsrätt). Det starka allmänintresset omfattar såväl drift som bibehållande av nätanläggningar. Uppförandet av en 3G-mast intill en elektrisk luftledning borde ha medfört att nämnden insett att risk för konflikt om markanvändningen på fastigheten kunde uppkomma. Avståndet horisontellt mellan masten och ledningens närmaste faslina är ca 100 m. Mastens höjd är 72 m. Masten är försedd med stag vars avstånd till faslina är ca 70 m. Länsstyrelsen beslutade att bifalla överklagandet och upphäva det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut har överklagats av 3GIS till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Dnr Överklagande av länsrättens Dom den 17 juni 2009, mål nr avseende fastigheten Tjockö 2:6 i Rådmansö församling. Protokoll Mål nr Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av en jakt- och fiskestuga. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade att undanröja det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden. Länsrätten beslutade att avslå Överklagandet. Länsrättens beslut har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Justerare MX

13 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsrättens Dom den 8 maj 2009, mål nr avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. Protokoll Mål nr Bygglov och strandskyddsdispens meddelades Beslutet överklagades av ägare till Vettershaga 2:16. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Länsrätten avvisar yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Länsrättens beslut har överklagats hos Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 7 september 2009, Mål nr avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 i Söderbykarl församling. Protokoll Mål nr , avd 1 Bygg- och miljöutskottet beslutade bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Södra Nånö 1:30 och 3:11&3:12. Länsstyrelsen och Länsrätten avslog överklagandet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till regeringsrätten med begäran om prövningstil lstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare

14 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL ISS^\A*AI ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Avstyckning från Rimbo-Tomta 1:45 i Rimbo församling. Godkännande av förrättning. AB09268 Förrättningen har avslutats den 28 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 oktober Dnr Avstyckning från Ösbyholm 1:123 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen inom Fröttina församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 30 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 1 oktober Dnr Avstyckning från Östhamra 1:31 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning. AB09738 Ovan angivna förrättning har avslutats den 23 oktober Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 29 oktober REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Detaljplan för Hallsta idrottspark, etapp 1, (Gottsta 2:29 mfl) i Häverö församling, utställning enligt PBL 5 kap 23. Remiss Ks Yttrande/Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras. - Omhändertagande av dagvatten via översilning ska kompletteras med ytterligare reningssteg innan dagvattnet når recipienten (Skeboån). Justerare

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... - Ridanläggningen planeras inledningsvis vara kvar under etapp 1. Bygg- och miljökontoret bedömer dock att hästhållning inom aktuellt planområde är olämpligt, vilket medför att hag- och betesmarker som är belägna inom planområde för etapp 1 bör flyttas. Eftersom rekommenderade skyddsavstånd från områden där hästar vistas och idrottsparken inte klaras bör också en översyn göras över möjligheterna att hitta andra tänkbara områden för ridverksamheten. - För att begränsa spridningen av hästallergen bör lämpliga ridvägar planeras in så att de inte dras nära bassängerna, byggnaderna, vid gång- och cykelvägar eller andra ytor där många människor vistas. Dnr Personalpolitiskt program. Remiss Ks Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitteras förslag till nytt personalpolitiskt program till alla kommunala nämnder och kommunala bolag samt de fackliga organisationerna med vilka kommunen har avtal. När programmet väl är antaget ska, liksom tidigare år, samtliga styrelser/nämnder att fatta beslut i samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras utifrån antagna strategier. Remisstiden har förlängts till BESLUT FRÅN STYRELSEN Dnr Ansökan för projektet "Local actions for a cleaner Baltic Sea" till Interreg IV Central Baltic Programme. Beslut KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens medverkan i ansökan till Central Baltic att kommunens medfmansiering inom projektet sker med medel inom ram för respektive kontor. Justerare Justerare

16 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR ÖVRIGT Dnr Reklamskyltar inom vägområdet på E4, norr och söder om Stockholm- Skrivelse Beteckn VV2009/22357 Vägverket har, som ett försöksprojekt, skrivit avtal med Atracta AB om att sätta upp tio reklamskyltar utmed E4 mellan Trafikplats Rotebro och Kungens kurva. Försöksprojektet kommer att pågå fram till 1 mars Under tiden ska Vägverket utvärdera projektet utifrån tidigare studier och forskning i ämnet, attitydmätningar och fältstudier. Dm Önskemål om hantering vid utlämnande av ritningar gällande domstolsbyggnader. PM Dm I samband med ansökningar om bygglov inges ritningar över domstolsbyggnader till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande. Domstolsverket har uppmärksammats på att sådana ritningar i vissa fall begärs ut som allmänna handlingar. I de fall en sådan begäran ställs till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande finns ett önskemål om att Domstolsverkets säkerhetsavdelning bereds tillfälle att, i vart fall muntligen, inkomma med synpunkter innan utlämnande sker. Justerare Justerare

17 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dnr Dnr Anderssvedja 14:1 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Arholma 16:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet inte längre är aktuellt. Ansökan om fastighetsreglering har sökts i stället hos Lantmäteriet. Del av Bloka 10:1 i Ununge församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt ändrad användning av fritidshus till komplementbyggnad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Bro Prästgård 1:15 i Roslagsbro församling - uppförande av fristående veranda med tak. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan kommer att lämnas in. Dyvik 3:163 i Vätö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Fjäll 2:289 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Grisslehamn 18:29 i Väddö församling - tillbyggnad av enbostadshus. Avskrivs då bygglov inte krävs för sökt åtgärd. Grovstanäs 4:107 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då bygglovansökan har lämnats in som ersätter inlämnat förhandsbesked. Gryta 2:24 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Gryta 3:18 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus och gäststuga, installation av eldstad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Justerare Justerare

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dnr Dnr Dnr Dnr Humlö 1:66 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Lågarö 5:51 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Mandelblomman 1 i Norrtälje stad - ändrad användning av lägenhet till gemensamhetslokal/personallokal för LSS-boende. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Nestor 4 i Norrtälje stad - inglasning av balkong (Igh 8) Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Norrvreta 4:20 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av befintlig altan). Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Oxhalsö 2:617 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar (Va-utredning) inte har lämnats in enligt begäran. Salnö 3:80 i Väddö församling - olovligt uppförda byggnader i anslutning till gränsen mot Salnö 3:81. Avskrivs då den olovligt uppförda (en av två anmälda byggnader) har flyttats till annan plats och fått status av bygglovbefriad friggebod. Singö-Tranvik 1:28 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Singö-Tranvik 1:37 i Singö församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ändringslov inte behövs. Justerare

19 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dm Del av Sunda 1:33 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Tullen 6 i Norrtälje stad - uppsättande av skylt (tidsbegränsat till ) Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Utanbro 1:66 i Länna församling - tillbyggnad av pizzeria. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Vettershaga 3:24 i Länna församling - tillbyggnad av brygga. Avskrivs då tillstånd inte erfordras för sökt tillbyggnad av enskild brygga. Justerare Justerare f

20 ff% ^ NORRTÄLJE " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten WC-AVLOPP Fastighet Mora 2:12, Länna Liesta 3:30, Rimbo Säby 3:3, Rimbo Svartnö 1:81, Länna Noret 1:34, Väddö Rö-Byle 1:12, Rö Bredvik 2:2, Fasterna Söderbyle 1:44, Väddö Rilanda 1:11, Rimbo Edebo-Boda 1:32, Edebo Stora Åkerby 4:2, Närtuna Arholma 1:70. Björkö-Arholma Sikmarö 1:39, Blidö Tulka3:29, Häverö Sikmarö 1:115, Blidö Studsbodal:30, Väddö Sika4:34, Frötuna Del av Issjö 3:97, Länna Mulnäs 1:16, Björkö-Arholma Dillingby 1:10, del av, Skederid Nänninge 1:80, Rådmansö BDT-AVLOPP Fastighet Byholma5:77, Väddö Harö 1:23, Roslagsbro Norröra 2:48, Blidö Utanå 1:40, Björkö-Arholma Gräsken 1:78, Blidö Bredsättra 3:30, Roslagsbro Svensboda 1:140, Riala Kaggeboda 2:125, Frötuna Hemmarö 2:19, Länna Justerare Justerare

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin /~v. NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2013-02-19 Plats och tid ande Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-02-19, kl 15:05-15:55 Enligt förteckning övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 68 Plats och tid Björnekullasalen, 2008-04-23, kl. 18.30 20.45 ande Sandberg, Ronny (s), ordf 64-72 Malm, Arne (c), vice ordf 64-72 Bresman, Lennart (m) 64-72 Wahlström Håkan (s) 64-72 Cronbring, Ulf (s)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2009-06-16 kl 15:15-16:25 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer