ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Underskrift Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 0 Sekreterare Ä :. ( ^ ^... M Ann-Christine Karlsson Paragrafer Ordförande Ji Justeranc Roland Larsson"' ^ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg,- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift uin-christine Karlsson

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 19 november 2009 klockan: 15:05-15:30 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) X X Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) X X Emil Persson (s) X X Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 91 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 25 november kl. 11:00 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Återkallande av överklagande avseende förhandsbesked på Arholma 1:24 i Björkö-Arholma församling Beslut Lsts dnr Ägare av Arholma 4:11 har hos länsstyrelsen återtagit sitt överklagande avseende förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Arholma 1:24. Länsstyrelsen har avskrivit ärendet från vidare handläggning. Dnr , Dnr Överklagande av beslut av Byggnadsnämnden avseende fastigheterna BJÖRNÖ 1:123-1:127,1:129-1:132,1:136-1:137,1:139-1:141 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Lst:s dnr Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2006, D /06 och den 26 april D /09 bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus om 100 m 2 på respektive fastighet. Bygglov beviljades även för en komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheterna 1:127 och 1:130. Ägarna till fastigheten Björnö 1:33 och 1:118 Överklagade i gemensam skrivelse besluten till länsstyrelsen. Till överklagandet bifogades en namnlista med underskrifter från fastighetsägare inom området Hattudden, vilka ställde sig bakom Lundeborgs och Santessons överklagande. Länsstyrelsen beslutade den 28 juli 2006 att inte ta upp Lundeborgs och Santessons överklagande av byggnadsnämndens beslut till prövning. Länsrättens beslutade i Dom den 17 september 2007 bl.a att återförvisa de överklaganden som enligt nämnda namnlista ställt sig bakom överklagandet. Länsrätten uttalade i sitt beslut att dessa personer är att anse som klaganden i länsstyrelsen över byggnadsnämndens beslut och att länsstyrelsen därför borde ha behandlat dessa personer som klaganden. Länsstyrelsen tar upp följande överklaganden till prövning. Ägare av fastigheterna Björnö 1:36,1:85,1:37,1:106,1:30,1:111, 1:35,1:117,1:128 och 1:29. Länsstyrelsen lämnar överklagandena i de delar som avser bygglov för fastigheterna Björnö 1:127 och 1:129 utan åtgärd. Länsstyrelsen avvisar Överklagandena beträffande bygglov för övriga fastigheter, nämligen Björnö 1:123-1:126,1:130-1:132,1:136-1:137, 1:139-1:141. Justerare Justerare,y Utdrags bestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v x l, v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÅNSSTYRELSEN forts... Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 miljöbalken (1998:808) angående vattenuttaget m.m. vid VätÖ Huvud - Dy viks samfållighetsförening på fastigheten Dyvik 3:3 i Vätö församling, Norrtälje kommun Beslut Beteckn Länsstyrelsen förelägger Vätö Huvud-Dyviks samfållighetsförening att senast den 27 november 2009 till länsstyrelsen skriftligt lämna de, i beslutet, angivna upplysningarna. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Gräddö 11:1 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen lämnar tillstånd att begrava hästen Shana F.3 (SE ) Tillståndet är giltigt i 1 månad från beslutsdatum. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt den föreslagna platsen för nedgrävning. Dnr Överklagande av ett beviljat bygglov för uppförande av brygga på fastigheten Harg 7:42 i Vätö församling. Beslut Beteckn , , Byggnadsnämnden beslutade den 1 april att bevilja bygglov för anläggande av brygga på fastigheten Harg 7:42. Bygglovet innebär att nämnden medger mindre avvikelse från plan vad avser område som inte får utfyllas eller överbyggas då den sökta badbryggan strider mot planens syfte och placeras i anslutning till befintlig båtbrygga. Ägare av Harg 7:146 och 7:147 har överklagat beslutet. Av handlingar i ärendet framgår att klagandena inte underrättats av nämnden om bygglovansökan och fått tillfälle att komma in med synpunkter. Länsstyrelsen finner att de klagande ska anses som sakägare i detta ärende och skulle ha underrättats innan beslut togs i ärendet. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Byggnadsnämnden för ny handläggning. Justerare

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v*i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DKLGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan om utbyte av vägtrumma på fastigheten Håtö 2:1 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått: - Åtgärderna far endast utföras när flödet i diket är lågt. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påböijas och avslutas. Dnr Tillstånd av uppföra ett enbostadshus på fastigheten Norra Malma 1:2 i Estuna församling. Beslut Beteckn ) Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för uppförandet av ett enbostadshus på rubricerad fastighet, med ett ungefärligt utförande enligt till ansökan ingivna handlingar. Som villkor gäller att Byggnadsnämnden först beviljat bygglov för den aktuella byggnaden. Dnr Återtagande av överklagande av beslut avseende fastigheten Ortala 2:27 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juli 2009 D 1048 att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus och garage/förråd. Beslutet överklagades av ägare till Ortala 3:20. Byggherre och klagande har nu kommit Överens om en ny placering av fastigheten vilket gör att klaganden drar tillbaka sitt överklagande. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Justerare Justerare

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende anmälan om utförda bygg- och markanläggningsåtgärder inom fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet beslutade den 23 augusti 2007 bmu 337 att inte ingripa med anledning av de bygg- och markanläggningsåtgärder som genomförts på fastigheten. Delägare till Ortala 17: 2 har överklagat beslutet. Länsstyrelsen - avvisar överklagandet i den del det avser frågan om ingripande om rättelse erfordras enligt miljöbalken, - upphäver det överklagade beslutet i den del det avser deponeringen av muddermassor och återförvisar i den delen för prövning om rättelse ska ske enligt tillsynsreglerna i 26 kap mb - avvisar överklagandet i den del som avser frågan om ingripande enligt PBL för stolparna till bryggan och markanläggningsarbetena. - upphäver det Överklagade beslutet i Övrigt och återförvisar ärendet vad gäller prövning av frågan om erforderliga rättelseåtgärder enligt 10 kap PBL beträffande den byggnad som utförts på fastigheten. Dm Nedgrävning av häst inom fastigheten Rånäs 12:1 i Fasterna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar tillstånd att begrava hästen Esperado (DE ). Beslutet gäller endast den häst ansökan avser. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt föreslagen plats för nedgrävning. Jiisterare XX Justerare 1

8 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus på fastigheten Rödlöga 1:79, Lönnskär, i Blidö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus om ca 75 m 2 på fastigheten Rödlöga 1:79, skifte 2, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får det markområde som markerats i bifogad situationsplan tas i anspråk. Som villkor för dispensen gäller att det befintligt fritidshus som ersätts ska rivas. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Singö-Tranvik 2:14 i Singö församling. Delbesiut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 23 september 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för tomtplatsbestämning på fastigheten Singö-Tranvik 2:14. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken far detta beslut inte överklagas. Dnr Tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom fastigheten Västra Eka 4:1 i Estuna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beviljar med stöd av 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) tillstånd till verksamheten Jan Emanuelsgården HVB Detta tillstånd ersätter tidigare tillstånd med beteckning utfärdat 1 maj Anledningen till nytt tillstånd är att verksamheten har bytt föreståndare. Dnr Återkallande av överklagande av beslut avseende fastigheten Yxlö 1:60 i Blidö församling. Beslut Beteckn Justerare Justerare

9 tf*fl NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1,,...,, V i Sammanträdesdatum ^L» Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 augusti 2009 C 1218 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Yxlö 1:117 överklagade beslutet med hänvisning till ett villkor i förhandsbeskedet om att servitut skulle upprättas för anläggande av väg över 1:117. Då markägaren för 1:60 inte avser att anlägga någon väg över 1:117 och att servitutsavtal inte kommer att upprättas har klaganden återkallat överklagandet. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Dnr Tillstånd till transport av avfall. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Niclas Arenhammar Åkeri, org.nr tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med den 30 september Dnr Miljöpåverkan av planerad vattenverksamhet i form av anläggande av vattenled mellan Höggarnsfjärden och Prästfjärden på Rådmansö i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap 5 miljöbalken att de vattenverksamheter som planeras, anläggande av kanal, grävning och muddring i vattenområde samt anläggande av brotrumma, kan antas medföra en betydande miljöpåvekan. Länsstyrelsens beslut innebär att samråd, förutom med berörda sakägare, även ska genomföras med allmänheten, organisationer och de myndigheter som kan tänkas vara berörda av de föreslagna åtgärderna. Dnr Avslutande av ärende, tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Beslut Beteckn Justerare Justerare 1)

10 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Representant från Meca Sweden AB har den 26 oktober 2009 meddelat att ingen överlåtelse av svavelsyra kommer att ske från bolagets butiker. Överlåtelse kommer att ske från huvudlagret i Eskilstuna till grossistkunder och till bolagets egna butiker där svavelsyran kommer att fyllas på i batterier som i sin tur överlåts. Överlåtelse av batterier innehållande svavelsyra kräver inte särskilt tillstånd enligt 14 kap miljöbalken. Ärendet avslutas därför härmed och ansökningsavgiften återbetalas till den sökande. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut , dnr och avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling. Dom Mål nr , enhet 11 Bygg- och miljönämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 att bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till fastigheterna Nänninge 7:2, 7:3 och 1:74. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 26 juni 2009, dm avseende fastigheten Kullsta 4:7 i Estuna församling. Dom Mål nr M Länsstyrelsen beslutade att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen avseende tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk inom fastigheten Kullsta 4:7. Länsstyrelsen meddelade även tillstånd till att uppföra och driva två vindkraftverk med en maximal sammanlagd effekt av 6 MW och en totalhöjd på högst 150 meter.

11 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN forts.. Till beslutet finns villkor angivna för verksamheten. Beslutet är Överklagat till Nacka Tingsrätt miljödomstolen med yrkande om att miljödomstolen ska besluta att ekonomisk säkerhet ska ställas som visas vara betryggande för sitt ändamål samt vara tillgänglig och fredad i konkurs, utan förhandskrav på vari säkerheten ska bestå. Miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 12 december 2008, dnr avseende fastigheten Lingslätö 2:1 i Väddö församling. Dom Mål nr M Sedan Stiftelsen Barnens Dag (Stiftelsen) ansökt om tillstånd för ett uppförande av ett vindkraftverk beslutade Länsstyrelsen den 12 december 2008 bl.a dels med stöd av 6 kap. 9 miljöbalken att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen och dels med stöd av 9 kap. miljöbalken meddela Stiftelsen tillstånd att inom fastigheten Norrtälje Lingslätö 2:1 uppföra och driva ett vindkraftverk med en maximal effekt på 1 MW och en totalhöj d på maximalt 102 m. Göran Langemar, Margaretha Lindblad och Åke Lindblad har i första hand yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen. I andra hand har de yrkat att miljödomstolen ska avslå Stiftelsens ansökan. Marianne Engström och Leif Engström, Eleonor Kallin-Simon och Mats Kallin har också de yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet. Miljödomstolen avslår överklagandena och stiftelsen Barnens Dags yrkande om verkställighetsförordnande avvisas. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 18 maj 2009, mål nr och ; fråga om prövningstillstånd. Alsvik 3:12 i Blidö församling. Protokoll , Mål nr , aktbilaga 9 Justerare XX

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammartträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Bygglov beviljades för uppförande av mast och två teknikbodar. Länsstyrelsen avslog inkomna överklaganden Vattenfall överklagande länsstyrelsens beslut. I överklagandet har bland annat anförts att den elnätverksamhet Vattenfall bedriver har, av lagstiftaren, bedömts ha ett sådant starkt allmänintresse att markåtkomst för verksamheten kan erhållas genom tvångsåtgärd (ledningsrätt). Det starka allmänintresset omfattar såväl drift som bibehållande av nätanläggningar. Uppförandet av en 3G-mast intill en elektrisk luftledning borde ha medfört att nämnden insett att risk för konflikt om markanvändningen på fastigheten kunde uppkomma. Avståndet horisontellt mellan masten och ledningens närmaste faslina är ca 100 m. Mastens höjd är 72 m. Masten är försedd med stag vars avstånd till faslina är ca 70 m. Länsstyrelsen beslutade att bifalla överklagandet och upphäva det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut har överklagats av 3GIS till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Dnr Överklagande av länsrättens Dom den 17 juni 2009, mål nr avseende fastigheten Tjockö 2:6 i Rådmansö församling. Protokoll Mål nr Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av en jakt- och fiskestuga. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade att undanröja det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden. Länsrätten beslutade att avslå Överklagandet. Länsrättens beslut har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Justerare MX

13 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsrättens Dom den 8 maj 2009, mål nr avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. Protokoll Mål nr Bygglov och strandskyddsdispens meddelades Beslutet överklagades av ägare till Vettershaga 2:16. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Länsrätten avvisar yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Länsrättens beslut har överklagats hos Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 7 september 2009, Mål nr avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 i Söderbykarl församling. Protokoll Mål nr , avd 1 Bygg- och miljöutskottet beslutade bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Södra Nånö 1:30 och 3:11&3:12. Länsstyrelsen och Länsrätten avslog överklagandet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till regeringsrätten med begäran om prövningstil lstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare

14 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL ISS^\A*AI ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Avstyckning från Rimbo-Tomta 1:45 i Rimbo församling. Godkännande av förrättning. AB09268 Förrättningen har avslutats den 28 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 oktober Dnr Avstyckning från Ösbyholm 1:123 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen inom Fröttina församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 30 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 1 oktober Dnr Avstyckning från Östhamra 1:31 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning. AB09738 Ovan angivna förrättning har avslutats den 23 oktober Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 29 oktober REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Detaljplan för Hallsta idrottspark, etapp 1, (Gottsta 2:29 mfl) i Häverö församling, utställning enligt PBL 5 kap 23. Remiss Ks Yttrande/Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras. - Omhändertagande av dagvatten via översilning ska kompletteras med ytterligare reningssteg innan dagvattnet når recipienten (Skeboån). Justerare

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... - Ridanläggningen planeras inledningsvis vara kvar under etapp 1. Bygg- och miljökontoret bedömer dock att hästhållning inom aktuellt planområde är olämpligt, vilket medför att hag- och betesmarker som är belägna inom planområde för etapp 1 bör flyttas. Eftersom rekommenderade skyddsavstånd från områden där hästar vistas och idrottsparken inte klaras bör också en översyn göras över möjligheterna att hitta andra tänkbara områden för ridverksamheten. - För att begränsa spridningen av hästallergen bör lämpliga ridvägar planeras in så att de inte dras nära bassängerna, byggnaderna, vid gång- och cykelvägar eller andra ytor där många människor vistas. Dnr Personalpolitiskt program. Remiss Ks Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitteras förslag till nytt personalpolitiskt program till alla kommunala nämnder och kommunala bolag samt de fackliga organisationerna med vilka kommunen har avtal. När programmet väl är antaget ska, liksom tidigare år, samtliga styrelser/nämnder att fatta beslut i samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras utifrån antagna strategier. Remisstiden har förlängts till BESLUT FRÅN STYRELSEN Dnr Ansökan för projektet "Local actions for a cleaner Baltic Sea" till Interreg IV Central Baltic Programme. Beslut KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens medverkan i ansökan till Central Baltic att kommunens medfmansiering inom projektet sker med medel inom ram för respektive kontor. Justerare Justerare

16 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR ÖVRIGT Dnr Reklamskyltar inom vägområdet på E4, norr och söder om Stockholm- Skrivelse Beteckn VV2009/22357 Vägverket har, som ett försöksprojekt, skrivit avtal med Atracta AB om att sätta upp tio reklamskyltar utmed E4 mellan Trafikplats Rotebro och Kungens kurva. Försöksprojektet kommer att pågå fram till 1 mars Under tiden ska Vägverket utvärdera projektet utifrån tidigare studier och forskning i ämnet, attitydmätningar och fältstudier. Dm Önskemål om hantering vid utlämnande av ritningar gällande domstolsbyggnader. PM Dm I samband med ansökningar om bygglov inges ritningar över domstolsbyggnader till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande. Domstolsverket har uppmärksammats på att sådana ritningar i vissa fall begärs ut som allmänna handlingar. I de fall en sådan begäran ställs till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande finns ett önskemål om att Domstolsverkets säkerhetsavdelning bereds tillfälle att, i vart fall muntligen, inkomma med synpunkter innan utlämnande sker. Justerare Justerare

17 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dnr Dnr Anderssvedja 14:1 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Arholma 16:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet inte längre är aktuellt. Ansökan om fastighetsreglering har sökts i stället hos Lantmäteriet. Del av Bloka 10:1 i Ununge församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt ändrad användning av fritidshus till komplementbyggnad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Bro Prästgård 1:15 i Roslagsbro församling - uppförande av fristående veranda med tak. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan kommer att lämnas in. Dyvik 3:163 i Vätö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Fjäll 2:289 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Grisslehamn 18:29 i Väddö församling - tillbyggnad av enbostadshus. Avskrivs då bygglov inte krävs för sökt åtgärd. Grovstanäs 4:107 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då bygglovansökan har lämnats in som ersätter inlämnat förhandsbesked. Gryta 2:24 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Gryta 3:18 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus och gäststuga, installation av eldstad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Justerare Justerare

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dnr Dnr Dnr Dnr Humlö 1:66 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Lågarö 5:51 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Mandelblomman 1 i Norrtälje stad - ändrad användning av lägenhet till gemensamhetslokal/personallokal för LSS-boende. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Nestor 4 i Norrtälje stad - inglasning av balkong (Igh 8) Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Norrvreta 4:20 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av befintlig altan). Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Oxhalsö 2:617 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar (Va-utredning) inte har lämnats in enligt begäran. Salnö 3:80 i Väddö församling - olovligt uppförda byggnader i anslutning till gränsen mot Salnö 3:81. Avskrivs då den olovligt uppförda (en av två anmälda byggnader) har flyttats till annan plats och fått status av bygglovbefriad friggebod. Singö-Tranvik 1:28 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Singö-Tranvik 1:37 i Singö församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ändringslov inte behövs. Justerare

19 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dm Del av Sunda 1:33 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Tullen 6 i Norrtälje stad - uppsättande av skylt (tidsbegränsat till ) Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Utanbro 1:66 i Länna församling - tillbyggnad av pizzeria. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Vettershaga 3:24 i Länna församling - tillbyggnad av brygga. Avskrivs då tillstånd inte erfordras för sökt tillbyggnad av enskild brygga. Justerare Justerare f

20 ff% ^ NORRTÄLJE " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten WC-AVLOPP Fastighet Mora 2:12, Länna Liesta 3:30, Rimbo Säby 3:3, Rimbo Svartnö 1:81, Länna Noret 1:34, Väddö Rö-Byle 1:12, Rö Bredvik 2:2, Fasterna Söderbyle 1:44, Väddö Rilanda 1:11, Rimbo Edebo-Boda 1:32, Edebo Stora Åkerby 4:2, Närtuna Arholma 1:70. Björkö-Arholma Sikmarö 1:39, Blidö Tulka3:29, Häverö Sikmarö 1:115, Blidö Studsbodal:30, Väddö Sika4:34, Frötuna Del av Issjö 3:97, Länna Mulnäs 1:16, Björkö-Arholma Dillingby 1:10, del av, Skederid Nänninge 1:80, Rådmansö BDT-AVLOPP Fastighet Byholma5:77, Väddö Harö 1:23, Roslagsbro Norröra 2:48, Blidö Utanå 1:40, Björkö-Arholma Gräsken 1:78, Blidö Bredsättra 3:30, Roslagsbro Svensboda 1:140, Riala Kaggeboda 2:125, Frötuna Hemmarö 2:19, Länna Justerare Justerare

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer