ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Underskrift Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 0 Sekreterare Ä :. ( ^ ^... M Ann-Christine Karlsson Paragrafer Ordförande Ji Justeranc Roland Larsson"' ^ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg,- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift uin-christine Karlsson

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 19 november 2009 klockan: 15:05-15:30 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) X X Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) X X Emil Persson (s) X X Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 91 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 25 november kl. 11:00 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Återkallande av överklagande avseende förhandsbesked på Arholma 1:24 i Björkö-Arholma församling Beslut Lsts dnr Ägare av Arholma 4:11 har hos länsstyrelsen återtagit sitt överklagande avseende förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Arholma 1:24. Länsstyrelsen har avskrivit ärendet från vidare handläggning. Dnr , Dnr Överklagande av beslut av Byggnadsnämnden avseende fastigheterna BJÖRNÖ 1:123-1:127,1:129-1:132,1:136-1:137,1:139-1:141 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Lst:s dnr Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2006, D /06 och den 26 april D /09 bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus om 100 m 2 på respektive fastighet. Bygglov beviljades även för en komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheterna 1:127 och 1:130. Ägarna till fastigheten Björnö 1:33 och 1:118 Överklagade i gemensam skrivelse besluten till länsstyrelsen. Till överklagandet bifogades en namnlista med underskrifter från fastighetsägare inom området Hattudden, vilka ställde sig bakom Lundeborgs och Santessons överklagande. Länsstyrelsen beslutade den 28 juli 2006 att inte ta upp Lundeborgs och Santessons överklagande av byggnadsnämndens beslut till prövning. Länsrättens beslutade i Dom den 17 september 2007 bl.a att återförvisa de överklaganden som enligt nämnda namnlista ställt sig bakom överklagandet. Länsrätten uttalade i sitt beslut att dessa personer är att anse som klaganden i länsstyrelsen över byggnadsnämndens beslut och att länsstyrelsen därför borde ha behandlat dessa personer som klaganden. Länsstyrelsen tar upp följande överklaganden till prövning. Ägare av fastigheterna Björnö 1:36,1:85,1:37,1:106,1:30,1:111, 1:35,1:117,1:128 och 1:29. Länsstyrelsen lämnar överklagandena i de delar som avser bygglov för fastigheterna Björnö 1:127 och 1:129 utan åtgärd. Länsstyrelsen avvisar Överklagandena beträffande bygglov för övriga fastigheter, nämligen Björnö 1:123-1:126,1:130-1:132,1:136-1:137, 1:139-1:141. Justerare Justerare,y Utdrags bestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v x l, v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÅNSSTYRELSEN forts... Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 miljöbalken (1998:808) angående vattenuttaget m.m. vid VätÖ Huvud - Dy viks samfållighetsförening på fastigheten Dyvik 3:3 i Vätö församling, Norrtälje kommun Beslut Beteckn Länsstyrelsen förelägger Vätö Huvud-Dyviks samfållighetsförening att senast den 27 november 2009 till länsstyrelsen skriftligt lämna de, i beslutet, angivna upplysningarna. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Gräddö 11:1 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen lämnar tillstånd att begrava hästen Shana F.3 (SE ) Tillståndet är giltigt i 1 månad från beslutsdatum. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt den föreslagna platsen för nedgrävning. Dnr Överklagande av ett beviljat bygglov för uppförande av brygga på fastigheten Harg 7:42 i Vätö församling. Beslut Beteckn , , Byggnadsnämnden beslutade den 1 april att bevilja bygglov för anläggande av brygga på fastigheten Harg 7:42. Bygglovet innebär att nämnden medger mindre avvikelse från plan vad avser område som inte får utfyllas eller överbyggas då den sökta badbryggan strider mot planens syfte och placeras i anslutning till befintlig båtbrygga. Ägare av Harg 7:146 och 7:147 har överklagat beslutet. Av handlingar i ärendet framgår att klagandena inte underrättats av nämnden om bygglovansökan och fått tillfälle att komma in med synpunkter. Länsstyrelsen finner att de klagande ska anses som sakägare i detta ärende och skulle ha underrättats innan beslut togs i ärendet. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Byggnadsnämnden för ny handläggning. Justerare

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «V j l v*i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DKLGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan om utbyte av vägtrumma på fastigheten Håtö 2:1 i Frötuna församling, Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått: - Åtgärderna far endast utföras när flödet i diket är lågt. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påböijas och avslutas. Dnr Tillstånd av uppföra ett enbostadshus på fastigheten Norra Malma 1:2 i Estuna församling. Beslut Beteckn ) Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för uppförandet av ett enbostadshus på rubricerad fastighet, med ett ungefärligt utförande enligt till ansökan ingivna handlingar. Som villkor gäller att Byggnadsnämnden först beviljat bygglov för den aktuella byggnaden. Dnr Återtagande av överklagande av beslut avseende fastigheten Ortala 2:27 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juli 2009 D 1048 att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus och garage/förråd. Beslutet överklagades av ägare till Ortala 3:20. Byggherre och klagande har nu kommit Överens om en ny placering av fastigheten vilket gör att klaganden drar tillbaka sitt överklagande. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Justerare Justerare

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende anmälan om utförda bygg- och markanläggningsåtgärder inom fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet beslutade den 23 augusti 2007 bmu 337 att inte ingripa med anledning av de bygg- och markanläggningsåtgärder som genomförts på fastigheten. Delägare till Ortala 17: 2 har överklagat beslutet. Länsstyrelsen - avvisar överklagandet i den del det avser frågan om ingripande om rättelse erfordras enligt miljöbalken, - upphäver det överklagade beslutet i den del det avser deponeringen av muddermassor och återförvisar i den delen för prövning om rättelse ska ske enligt tillsynsreglerna i 26 kap mb - avvisar överklagandet i den del som avser frågan om ingripande enligt PBL för stolparna till bryggan och markanläggningsarbetena. - upphäver det Överklagade beslutet i Övrigt och återförvisar ärendet vad gäller prövning av frågan om erforderliga rättelseåtgärder enligt 10 kap PBL beträffande den byggnad som utförts på fastigheten. Dm Nedgrävning av häst inom fastigheten Rånäs 12:1 i Fasterna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar tillstånd att begrava hästen Esperado (DE ). Beslutet gäller endast den häst ansökan avser. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt föreslagen plats för nedgrävning. Jiisterare XX Justerare 1

8 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus på fastigheten Rödlöga 1:79, Lönnskär, i Blidö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus om ca 75 m 2 på fastigheten Rödlöga 1:79, skifte 2, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får det markområde som markerats i bifogad situationsplan tas i anspråk. Som villkor för dispensen gäller att det befintligt fritidshus som ersätts ska rivas. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Singö-Tranvik 2:14 i Singö församling. Delbesiut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 23 september 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för tomtplatsbestämning på fastigheten Singö-Tranvik 2:14. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken far detta beslut inte överklagas. Dnr Tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom fastigheten Västra Eka 4:1 i Estuna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beviljar med stöd av 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) tillstånd till verksamheten Jan Emanuelsgården HVB Detta tillstånd ersätter tidigare tillstånd med beteckning utfärdat 1 maj Anledningen till nytt tillstånd är att verksamheten har bytt föreståndare. Dnr Återkallande av överklagande av beslut avseende fastigheten Yxlö 1:60 i Blidö församling. Beslut Beteckn Justerare Justerare

9 tf*fl NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1,,...,, V i Sammanträdesdatum ^L» Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 augusti 2009 C 1218 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Yxlö 1:117 överklagade beslutet med hänvisning till ett villkor i förhandsbeskedet om att servitut skulle upprättas för anläggande av väg över 1:117. Då markägaren för 1:60 inte avser att anlägga någon väg över 1:117 och att servitutsavtal inte kommer att upprättas har klaganden återkallat överklagandet. Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Dnr Tillstånd till transport av avfall. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Niclas Arenhammar Åkeri, org.nr tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med den 30 september Dnr Miljöpåverkan av planerad vattenverksamhet i form av anläggande av vattenled mellan Höggarnsfjärden och Prästfjärden på Rådmansö i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap 5 miljöbalken att de vattenverksamheter som planeras, anläggande av kanal, grävning och muddring i vattenområde samt anläggande av brotrumma, kan antas medföra en betydande miljöpåvekan. Länsstyrelsens beslut innebär att samråd, förutom med berörda sakägare, även ska genomföras med allmänheten, organisationer och de myndigheter som kan tänkas vara berörda av de föreslagna åtgärderna. Dnr Avslutande av ärende, tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Beslut Beteckn Justerare Justerare 1)

10 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Representant från Meca Sweden AB har den 26 oktober 2009 meddelat att ingen överlåtelse av svavelsyra kommer att ske från bolagets butiker. Överlåtelse kommer att ske från huvudlagret i Eskilstuna till grossistkunder och till bolagets egna butiker där svavelsyran kommer att fyllas på i batterier som i sin tur överlåts. Överlåtelse av batterier innehållande svavelsyra kräver inte särskilt tillstånd enligt 14 kap miljöbalken. Ärendet avslutas därför härmed och ansökningsavgiften återbetalas till den sökande. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut , dnr och avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling. Dom Mål nr , enhet 11 Bygg- och miljönämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 att bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till fastigheterna Nänninge 7:2, 7:3 och 1:74. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 26 juni 2009, dm avseende fastigheten Kullsta 4:7 i Estuna församling. Dom Mål nr M Länsstyrelsen beslutade att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen avseende tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk inom fastigheten Kullsta 4:7. Länsstyrelsen meddelade även tillstånd till att uppföra och driva två vindkraftverk med en maximal sammanlagd effekt av 6 MW och en totalhöjd på högst 150 meter.

11 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN forts.. Till beslutet finns villkor angivna för verksamheten. Beslutet är Överklagat till Nacka Tingsrätt miljödomstolen med yrkande om att miljödomstolen ska besluta att ekonomisk säkerhet ska ställas som visas vara betryggande för sitt ändamål samt vara tillgänglig och fredad i konkurs, utan förhandskrav på vari säkerheten ska bestå. Miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut 12 december 2008, dnr avseende fastigheten Lingslätö 2:1 i Väddö församling. Dom Mål nr M Sedan Stiftelsen Barnens Dag (Stiftelsen) ansökt om tillstånd för ett uppförande av ett vindkraftverk beslutade Länsstyrelsen den 12 december 2008 bl.a dels med stöd av 6 kap. 9 miljöbalken att godkänna den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen och dels med stöd av 9 kap. miljöbalken meddela Stiftelsen tillstånd att inom fastigheten Norrtälje Lingslätö 2:1 uppföra och driva ett vindkraftverk med en maximal effekt på 1 MW och en totalhöj d på maximalt 102 m. Göran Langemar, Margaretha Lindblad och Åke Lindblad har i första hand yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen. I andra hand har de yrkat att miljödomstolen ska avslå Stiftelsens ansökan. Marianne Engström och Leif Engström, Eleonor Kallin-Simon och Mats Kallin har också de yrkat att miljödomstolen ska upphäva tillståndet. Miljödomstolen avslår överklagandena och stiftelsen Barnens Dags yrkande om verkställighetsförordnande avvisas. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 18 maj 2009, mål nr och ; fråga om prövningstillstånd. Alsvik 3:12 i Blidö församling. Protokoll , Mål nr , aktbilaga 9 Justerare XX

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammartträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Bygglov beviljades för uppförande av mast och två teknikbodar. Länsstyrelsen avslog inkomna överklaganden Vattenfall överklagande länsstyrelsens beslut. I överklagandet har bland annat anförts att den elnätverksamhet Vattenfall bedriver har, av lagstiftaren, bedömts ha ett sådant starkt allmänintresse att markåtkomst för verksamheten kan erhållas genom tvångsåtgärd (ledningsrätt). Det starka allmänintresset omfattar såväl drift som bibehållande av nätanläggningar. Uppförandet av en 3G-mast intill en elektrisk luftledning borde ha medfört att nämnden insett att risk för konflikt om markanvändningen på fastigheten kunde uppkomma. Avståndet horisontellt mellan masten och ledningens närmaste faslina är ca 100 m. Mastens höjd är 72 m. Masten är försedd med stag vars avstånd till faslina är ca 70 m. Länsstyrelsen beslutade att bifalla överklagandet och upphäva det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut har överklagats av 3GIS till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Dnr Överklagande av länsrättens Dom den 17 juni 2009, mål nr avseende fastigheten Tjockö 2:6 i Rådmansö församling. Protokoll Mål nr Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av en jakt- och fiskestuga. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade att undanröja det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden. Länsrätten beslutade att avslå Överklagandet. Länsrättens beslut har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Justerare MX

13 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsrättens Dom den 8 maj 2009, mål nr avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. Protokoll Mål nr Bygglov och strandskyddsdispens meddelades Beslutet överklagades av ägare till Vettershaga 2:16. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Länsrätten avvisar yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Länsrättens beslut har överklagats hos Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 7 september 2009, Mål nr avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 i Söderbykarl församling. Protokoll Mål nr , avd 1 Bygg- och miljöutskottet beslutade bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Södra Nånö 1:30 och 3:11&3:12. Länsstyrelsen och Länsrätten avslog överklagandet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till regeringsrätten med begäran om prövningstil lstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare

14 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL ISS^\A*AI ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Avstyckning från Rimbo-Tomta 1:45 i Rimbo församling. Godkännande av förrättning. AB09268 Förrättningen har avslutats den 28 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 oktober Dnr Avstyckning från Ösbyholm 1:123 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen inom Fröttina församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 30 september Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 1 oktober Dnr Avstyckning från Östhamra 1:31 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning. AB09738 Ovan angivna förrättning har avslutats den 23 oktober Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 29 oktober REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Detaljplan för Hallsta idrottspark, etapp 1, (Gottsta 2:29 mfl) i Häverö församling, utställning enligt PBL 5 kap 23. Remiss Ks Yttrande/Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras. - Omhändertagande av dagvatten via översilning ska kompletteras med ytterligare reningssteg innan dagvattnet når recipienten (Skeboån). Justerare

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... - Ridanläggningen planeras inledningsvis vara kvar under etapp 1. Bygg- och miljökontoret bedömer dock att hästhållning inom aktuellt planområde är olämpligt, vilket medför att hag- och betesmarker som är belägna inom planområde för etapp 1 bör flyttas. Eftersom rekommenderade skyddsavstånd från områden där hästar vistas och idrottsparken inte klaras bör också en översyn göras över möjligheterna att hitta andra tänkbara områden för ridverksamheten. - För att begränsa spridningen av hästallergen bör lämpliga ridvägar planeras in så att de inte dras nära bassängerna, byggnaderna, vid gång- och cykelvägar eller andra ytor där många människor vistas. Dnr Personalpolitiskt program. Remiss Ks Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitteras förslag till nytt personalpolitiskt program till alla kommunala nämnder och kommunala bolag samt de fackliga organisationerna med vilka kommunen har avtal. När programmet väl är antaget ska, liksom tidigare år, samtliga styrelser/nämnder att fatta beslut i samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras utifrån antagna strategier. Remisstiden har förlängts till BESLUT FRÅN STYRELSEN Dnr Ansökan för projektet "Local actions for a cleaner Baltic Sea" till Interreg IV Central Baltic Programme. Beslut KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens medverkan i ansökan till Central Baltic att kommunens medfmansiering inom projektet sker med medel inom ram för respektive kontor. Justerare Justerare

16 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR ÖVRIGT Dnr Reklamskyltar inom vägområdet på E4, norr och söder om Stockholm- Skrivelse Beteckn VV2009/22357 Vägverket har, som ett försöksprojekt, skrivit avtal med Atracta AB om att sätta upp tio reklamskyltar utmed E4 mellan Trafikplats Rotebro och Kungens kurva. Försöksprojektet kommer att pågå fram till 1 mars Under tiden ska Vägverket utvärdera projektet utifrån tidigare studier och forskning i ämnet, attitydmätningar och fältstudier. Dm Önskemål om hantering vid utlämnande av ritningar gällande domstolsbyggnader. PM Dm I samband med ansökningar om bygglov inges ritningar över domstolsbyggnader till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande. Domstolsverket har uppmärksammats på att sådana ritningar i vissa fall begärs ut som allmänna handlingar. I de fall en sådan begäran ställs till kommunala byggnadsnämnder eller motsvarande finns ett önskemål om att Domstolsverkets säkerhetsavdelning bereds tillfälle att, i vart fall muntligen, inkomma med synpunkter innan utlämnande sker. Justerare Justerare

17 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dnr Dnr Anderssvedja 14:1 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Arholma 16:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet inte längre är aktuellt. Ansökan om fastighetsreglering har sökts i stället hos Lantmäteriet. Del av Bloka 10:1 i Ununge församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt ändrad användning av fritidshus till komplementbyggnad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Bro Prästgård 1:15 i Roslagsbro församling - uppförande av fristående veranda med tak. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan kommer att lämnas in. Dyvik 3:163 i Vätö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Fjäll 2:289 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Grisslehamn 18:29 i Väddö församling - tillbyggnad av enbostadshus. Avskrivs då bygglov inte krävs för sökt åtgärd. Grovstanäs 4:107 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då bygglovansökan har lämnats in som ersätter inlämnat förhandsbesked. Gryta 2:24 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Gryta 3:18 i Roslagsbro församling - uppförande av fritidshus och gäststuga, installation av eldstad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Justerare Justerare

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dnr Dnr Dnr Dnr Humlö 1:66 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Lågarö 5:51 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Mandelblomman 1 i Norrtälje stad - ändrad användning av lägenhet till gemensamhetslokal/personallokal för LSS-boende. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Nestor 4 i Norrtälje stad - inglasning av balkong (Igh 8) Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Norrvreta 4:20 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av befintlig altan). Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Oxhalsö 2:617 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar (Va-utredning) inte har lämnats in enligt begäran. Salnö 3:80 i Väddö församling - olovligt uppförda byggnader i anslutning till gränsen mot Salnö 3:81. Avskrivs då den olovligt uppförda (en av två anmälda byggnader) har flyttats till annan plats och fått status av bygglovbefriad friggebod. Singö-Tranvik 1:28 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Singö-Tranvik 1:37 i Singö församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ändringslov inte behövs. Justerare

19 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) bmn 92 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dnr Dm Del av Sunda 1:33 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Tullen 6 i Norrtälje stad - uppsättande av skylt (tidsbegränsat till ) Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Utanbro 1:66 i Länna församling - tillbyggnad av pizzeria. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Vettershaga 3:24 i Länna församling - tillbyggnad av brygga. Avskrivs då tillstånd inte erfordras för sökt tillbyggnad av enskild brygga. Justerare Justerare f

20 ff% ^ NORRTÄLJE " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (27) bmn 92 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten WC-AVLOPP Fastighet Mora 2:12, Länna Liesta 3:30, Rimbo Säby 3:3, Rimbo Svartnö 1:81, Länna Noret 1:34, Väddö Rö-Byle 1:12, Rö Bredvik 2:2, Fasterna Söderbyle 1:44, Väddö Rilanda 1:11, Rimbo Edebo-Boda 1:32, Edebo Stora Åkerby 4:2, Närtuna Arholma 1:70. Björkö-Arholma Sikmarö 1:39, Blidö Tulka3:29, Häverö Sikmarö 1:115, Blidö Studsbodal:30, Väddö Sika4:34, Frötuna Del av Issjö 3:97, Länna Mulnäs 1:16, Björkö-Arholma Dillingby 1:10, del av, Skederid Nänninge 1:80, Rådmansö BDT-AVLOPP Fastighet Byholma5:77, Väddö Harö 1:23, Roslagsbro Norröra 2:48, Blidö Utanå 1:40, Björkö-Arholma Gräsken 1:78, Blidö Bredsättra 3:30, Roslagsbro Svensboda 1:140, Riala Kaggeboda 2:125, Frötuna Hemmarö 2:19, Länna Justerare Justerare

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp.

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp. 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Studiebesök vattentäkten Moradal och avloppsdammarna, sammanträde Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget. Kl 10.00 15.15 Erik Rapp, (s), ordförande

Läs mer