Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 Underskrift Sekreterare (^MV^fÉQ^ém^. Paragrafer Ann^Christine Karlsson, Ordförande l/.^/.hra..^/..^ /'Mat^Hultin-' Justerande Roland Larsson...v(:rT... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift n-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL tss-**. *v st iv i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Avser Delårsrapport Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret Underskrift Sekreterare^^ Paragrafer I' Ann-Chpstine Karlssor Ordförande L.J/..?*... /Majs Hultln <> Justerande L^Miiå^^ki±2^.^. v Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden, Deiårsrapport Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg-pch miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift in-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

3 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 28 maj 2009 klockan: 15:05-16:00 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Hoimström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Jenny Jansson (s) Begärt och beviljats entledigande! Bertil Norstedt (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X A Tagesson Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) Lennart Svenberg (s) X X X Holger Forsberg (s) X X J. Jansson Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg-och miijönämnden (bmn) (1) bmn 34 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 4 juni kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Tillstånd enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m. (KML) till uppmurning av skorsten likt ursprunglig, byggnadsminnet Albert Engströms ateljé, Augustberg 1:1 i Väddö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 KML att lämna tillstånd till uppmurning av skorsten likt ursprunglig, byggnadsminnet Albert Engströms ateljé, Augustberg 1:1, enligt ansökan 29 mars Villkor: Arbetena gäller endast under kända forutsättningar. Om förutsättningarna ändras ska frågan överlämnas till länsstyrelsen för ny prövning. Länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning när arbetet är slutfört. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelsema samt tillstånd enligt bestämmelserna till skydd för landskapsbilden för uppförande av uthus samt tillbyggnad av gäststuga till enbostadshus på fastigheten Arholma 1:126 i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av uthus på fastigheten Arholma 1:126. Som tomtplats enligt miljöbalken ska avses hela fastigheten. Länsstyrelsen lämnar även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden för uthus samt tillbyggnad av gäststuga till enbostadshus på fastigheten Arholma 1:126. Detta beslut ersätter tidigare beslut från länsstyrelsen , dnr i den del som gäller huvudbyggnad och uthus 2. Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Backby 2:38. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till K-H Andersson att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande i

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/y-vv,iv^i ii. i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÅNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Bro 2:43 i Edsbro forsamling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden meddelade den 12 februari 2009 C 130 bygglov för uppförande av generationsbostad. Delägare av fastigheten Bro 1:2 och ägare av Bro 1:76 har överklagat beslutet. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning. Dnr Anmälan avseende provisorisk drift under ombyggnad vid Hallstaviks avloppsreningsverk i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Länsstyrelsen lämnar Norrtälje kommun medgivande att under tidenförombyggnaden av Hallstaviks avloppsreningsverk tillfälligtvis göra avsteg från fastställda gräns- och riktvärden för utsläpp av organiskt material och fosfor enligt villkor 5 och 6 i gällande tillstånd för Hallstaviks avloppsreningsverk, daterat den 14 mars Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Harg 6:52 i Vätö församling. Beslut Beteckn Ägare till Harg 6:15 har i fax hos länsstyrelsen återtagit sitt överklagande. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dm- Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Herräng 1:243. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till D. Tillberg att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Husinge 1:3. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till S Anjou att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheten Lidö 1:3, tomt 2, Tyvön, i Vätö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en komplementbyggnad om 10 m 2 i enlighet med till ärendet bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken far den yta byggnaden upptar på marken tas i anspråk. Dnr Anmälan om utbyte av en vägtrumma på fastigheten Länna-Norrby 1:4 i Länna församling. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Den planerade trumma kan även förlängas för att ge plats för en passage för hästar vid sidan av vägområdet. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - Åtgärden får endast igångsättas när flödet i diket är lågt. - Pumpning av vattnet förbi arbetsplatsen ska ske om flödet ökar eller om lågflöde på grund av regn aldrig infinner sig. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Samkarby 1:7. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till A Andersson att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Dnr Förlängning av ny sjökabel mellan Gåsskäret och Tviklubbarna, fastigheten Sikmarö 1:19, Sikmarö S:22 och Glyxnäs 3:31 m fl i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - Nedläggningsarbetet ska utföras i ett sammanhang och genomföras så att minsta möjliga grumling av vattnet uppkommer. - Arbeten i vattenområdet får inte utföras under tiden 1 maj till den 31 augusti. - Eventuella föroreningar av närliggande stränder på grund av den anmälda vattenverksamheten ska åtgärdas snarast möjligt. Vass, vassrötter och andra flytande föremål ska tas omhand. - Eventuella berörda grannar ska informeras i god tid om planerat arbete i vattenområdet. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheten TjockÖ 3:35 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av två komplementbyggnader om cirka 12 m 2 respektive ca 28 m 2 på fastigheten Tjockö 3:35, skifte 1. Som tomt enligt miljöbalken far det markområde som markerats på situationsplan tas i anspråk. Byggnaderna ersätter en bod som ska rivas och de placeras på motsvarande plats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Toftinge 1:2 i Väddö församling. Beslut Beteckning Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 december 2008 C 1742 bevilja förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt stall. Beslutet överklagades av ägare till Toftinge 8:1 och 1:6. Länsstyrelsen gör den bedömningen att med en placering strax utanför den markerade cirkeln på den till beslutet hörande kartan och under förutsättning att de i beslutet angivna villkoren, bl.a. avseende skyddsavstånd, följs kan placeringen av bostadshus och stall anses lämplig. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1 i Skederid församling. Beslut Beteckning Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) med stöd av 6 kap 9 miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen meddelar Rimbo Jord & Maskiner AB tillstånd ^ enligt miljöbalken att, inom det område av fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1 som har angivits på översiktskarta, bilaga 1 samt på plankartor i bilaga 2 och 3, bedriva följande verksamheter: Täktverksamhet omfattande ( - totalt 15 milj ton berg med en årlig produktion av ton med möjlighet att under enstaka år ta ut maximalt ton. - totalt 6 milj ton sand med ett årligt uttag av ton Införsel för behandling/återvinning av ton schaktmassor per år, med möjlighet att efter anmälan till tillsynsmyndigheten under enstaka år införa maximalt ton ton torv per år ton uppsamlad sandningssand per år Miljöprövningsdelegationen uppskjuter med stöd av 19 kap 5 10 p och 22 kap 27 frågan om sprängning och uttag av berg inom områden av väsentlig betydelse för grundvattennivåerna i området söder om den gränslinje som markerats på plankarta i bilaga 2. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Miljöprövningsdelegationen uppskjuter också, med stöd av samma paragrafer frågan om slutliga villkor för hantering och återvinning av uppsamlad sandningssand. Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Åkerö 3:7 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 december 2008 C 1729 bevilja förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet Överklagades av ägare till Nänninge 1:42. Fastigheten Nänninge 1:42 gränsar inte till fastigheten Åkerö 3:7. Klaganden är fritidsboende på ett sådant avstånd och på ett sådant sätt i förhållande till fastigheten Åkerö 3:7 och den avsedda byggnationen att beslutet om förhandsbesked inte angår honom i den mening som avses i 22 FVL. Länsstyrelsen tar inte upp Överklagandet till prövning. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Upplunda 3:1 i Roslagsbro forsamling. Beslut Beteckning maj 2009 har Upplunda stuteri hos länsstyrelsen ansökts om att få begrava en häst på fastigheten Utlunda 3:1. Länsstyrelsen ger tillstånd att begrava en häst. Detta beslut gäller endast för den häst som ansökts om att få begrava. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt den föreslagna platsen. Nedgrävning far endast ske på denna plats. Se vidare länsstyrelsens beslut med villkor i sin helhet. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/r\v/ixxi lxi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR UNDERRÄTTELSE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden i fråga om beviljat bygglov avseende fastigheten Norra Berget 8 i Norrtälje stad. Underrättelse Beteckning Företrädare for länsstyrelsen avser att fredagen den 29 maj 2009 cirka kl besöka fastigheten Norra Berget 8. Bygg- och miljökontoret inbjuds att närvara vid länsstyrelsens besiktning om så önskas. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm* Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Västerkulla 1:26 i Häverö församling ( ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade C 1190 bevilja strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade upphäva beslutet. Länsstyrelsens beslut den 24 februari 2009 har överklagats i rätt tid och handlingar har översänts till miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. YTTRANDE TILL LÄNSRÄTTEN Dnr Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut om förhandsbesked avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 i Estuna församling (mål nr , rotel 553). Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande och föreslår att överklagandet lämnas utan avseende. Utdragsbestyrkande

12 NORRTÄLJE SAWIMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR Dnr YTTRANDE TILL LÄNSRÄTTEN forts- Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut om bygglov avseende fastigheten Yxlö 2:174 i Blidö församling (mål nr , rotel 555). Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande och föreslår att överklagandet lämnas utan avseende. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Byholma 22:31 i Väddö församling (1st ) Dom Mål nr , rotel 551 Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 december , bevilja strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 23 juli 2008 beslutade att upphäva det överklagade beslutet om förhandsbesked i den del det avser läge 1 och avslå Överklagandet av strandskyddsdispensen i detta läge. Länsstyrelsen tog inte upp överklagandet av förhandsbeskedet till prövning i den del som omfattas av läge 2. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten av Harald Gustafsson. Länsrätten avslår överklagandet. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 7:41, 7:42 i Vätö församling. (1st ) Dom Mål nr , rotel 553 Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 december 2007 D 1820 bevilja bygj lov för uppförande av bastu/förråd. Beslutet överklagade av ägare till Harg 7:147. Länsstyrselen avslog överklagandet Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten Länsrätten avvisar Birgitta Erikssons talan i vad avser den avser alternativa placeringar av bastu/förråd. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Justerare Justerare t Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. (Lst ) Dom Mål nr , rotel 553 Bygg- och miljönämnden beviljade ändring i bygglov och strandskyddsdispens for uppförande av fritidshus (hustyp och placering). Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägare till Vettershaga 2:16 m fl. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut är överklagat till länsrätten. Länsrätten avvisar yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. ÖVRIGT FRÅN NACKA TINGSRÄTT Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut angående strandskyddsdispens för brygga inom fastigheten Mulnas 1:2 i Björkö-Arholma församling. Kallelse Mål nr M , enhet 4 Bygg- och miljönämnden kallas att inställa sig till syn i målet genom behörig ställföreträdare eller genom ombud. Vid förhinder ska domstolen genast meddelas. Plats och Tid: Fastigheten Mulnas 1:2, Onsdagen den 3 juni 2009, kl Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut angående att undanröja beslut om strandskyddsdispens avseende fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling Underrättelse Mål nr , enhet 4 Bygg- och miljönämnden underrättas om syn i målet. Närvaro är inget krav för målets vidare handläggning och avgörande. Plats och Tid: Fastigheten Ortala 17:3, Måndagen den 18 maj 2009, kl Utdragsbestyrkande

14 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 17 mars 2009 avseende fastigheten Beateberg 1:1 i Rö församling (mål nr ) Protokoll Mål nr Bygg- och miljöutskottet beviljade bygglov för uppförande av mast och två teknikbodar. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till länsrätten som i sin tur avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dm Överklagande av Kammarrättens beslut avseende fastigheten Finnala 1:25 i Björkö-Arholma församling. (Mål nr ) - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr , avd I Byggnadsnämnden beviljade bygglov för uppförande av ett fritidshus och komplementbyggnad inom Finnala 1:25. Ägare till Finnala 6:3 överklagade beslutet. Länsstyrelsen och Länsrätten har avslagit överklagandet. Kammarrätten har inte meddelat prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till Regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut avseende fastigheten Skolorna 6 i Norrtälje stad (mål nr ) Protokoll Mål nr , avd I Byggnadsnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av plank. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL i/m,ixxi ix i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN forts... Beslutet överklagades av ägare till Skolorna 3. Länsstyrelsen upphävde beslutet i den som gällde tillbyggnad av enbostadshus och avslog överklagandet avseende uppförande av plank. Länsstyrelsens beslut Överklagades av sökanden och länsrätten beslutade att upphäva länsstyrelsens beslut och visade målet åter till länsstyrelsen för fortsatt prövning. Länsrättens beslut överklagades av Skolorna 3 till Kammarrätten som i sin tur beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till Regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därmed fast. BESLUT FRÅN ÅKLAGARMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om beslut - otillåten miljö verksamhet Utsund 1:83 i Häverö församling. (Ärende AM ) Underrättelse Förundersökningen läggs ned. Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kap rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dm Fastighetsreglering berörande Byholma 3:68, 3:89 och s:2 i Väddö församling. Godkännande av förrättning AB09514 Ovan angivna förrättning har avslutats den 7 april 200. Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Utdragsbestyrkande

16 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning från Byholma 22:31 i Väddö församling. Godkännande av förrättning AB099 Ovan angivna förrättning har avslutats den 3 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 30 april Dnr Avstyckning från Frötuna-Väsby 2:3 i Frötuna församling samt anläggningsåtgärd och anslutning enligt 42a anläggningslagen. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Avstyckning från Förrådet 5 i Norrtälje stad. Godkännande av förrättning AB09130 Ovan angivna förrättning har avslutats den 29 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 6 maj Dm* Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Malstaby 13:1 i Malsta församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 7 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning från Rimbo-Tranvik 2:3 i Rimbo församling samt anläggningsåtgärd. Godkännande av förrättning AB ( Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Avstyckning från Rimbo-Vallby 5:91 i Rimbo församling. Underrättelse om avslutad förrättning AB Förrättningen har avslutats den 17 april 2009 utan sammanträde. Dnr Ledningsrätts åtgärd för nyanläggning av låg- och högspänningskablar i mark i närheten av Roslags-Bro, ÄT2456 L01 och L03. Underrättelse om beslut Lantmäterimyndigheten har den 8 april 2009 beslutat om upplåtelse av ledningsrätt för elektrisk starkströmsledning till förmån för Vattenfall Eldistribution AB i ovanstående ärende. Beslutet har fattats på Lantmäteriets kontor i Stockholm utan sammanträde. Dnr Avstyckning från RödlÖga 1:78 i Blidö församling Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Klyvning berörande Sjöändan 1:11 i Rimbo församling Begäran om medgivande enligt 4 kap 25a FBL. Bygg- och miljönämnden, gm Bygg- och miljöchef Mats Viktorsson, tillstyrker ansökan och lämnar medgivande enligt 4 kap 25 a FBL. Justerare Utdragsbestyrkande \MX

18 NORRTÄL1E SAMMANTRADESPROTOKOLL «v «... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dm* Avstyckning från Uppveda 5:13 i Vätö församling samt anläggningsåtgärd. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 28 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 30 april 2009 Dnr ,245 Avstyckning från Åkerö 7:34 i Rådmansö församling samt anslutning enligt 42a AL. Godkännande av förrättning AB09555 Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 16 april 2009 REMISS FRÅN STYRELSEN Dm* Detaljplan för fastigheten Oxhalsö 1:28 i Blidö församling - samråd Dnr enligt PBL 5 kap 20. Remiss Ks Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden bedömer att vattenskål teknik bör installeras för att klara en långsiktigt hållbar vattenförsörjning på fastigheten. Eftersom fastigheten har ett sjönära läge bedöms också att hög skyddsnivå ska gälla beträffande utsläpp av avloppsvatten. Enligt planförslaget ska egen borrad vattentäkt tas upp. Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) föreslås lösas med en infiltrationsanläggning och WC-vattnet avleds till en sluten tank. Denna tekniklösning uppfyller kraven på hög skyddsnivå. I övrigt har bygg- och miljönämnden inget att erinra angående förslaget till ändring av detaljplanen.

19 6 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum (31) bmn 35 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Dm Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Viby 1:26 i Rimbo församling - samråd Dnr enligt 5 kap 20. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden lämnar förslag till detaljplan utan erinran med förutsättningen att området ansluts till kommunalt VA-nät. Dnr Dm Detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna Tälje 3:57,3:80-82,3: , 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad - samråd enligt PBL 5 kap 20. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden anser att följande ska tas med i det fortsatta planarbetet. - konsekvenserna av ökad trafik längs hela Vätövägen behöver utredas. Miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) bör kompletteras med en trafikbullerutredning som omfattar hela Vätövägen, både dagens och framtida trafikbullernivåer ska redovisas. Bedömningen bör även redovisa behov av bullerdämpande åtgärder för befintlig bebyggelse längs Vätövägen. - Eventuella behov av åtgärder mot trafikbuller på Vätövägen bör tas med för uppföljning i MKB:n. - Skyddsavståndet till avloppspumpstationer bör uppgå till 50 m. - Förutsättningarna för lokalisering av ett strandbad i området är mycket tveksamma. Innan slutlig ställning tas till förslaget behöver en fackmässig utredning göras. Dnr Dm Detaljplan för del av fastigheten Upplunda 2:1 i Roslagsbro församling Utställning. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden lämnar förslag till detaljplan utan erinran.

20 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR ÖVRIGT Dnr Uppdrag att utveckla ett förslag på etableringsgaranti för företag att gälla från enligt borgerlig överenskommelse för perioden Dm Information från Estuna Södra byalag angående nybyggnad av privat gång- och cykelväg. Skrivelse karta utvisande gång- och cykelvägens placering utanför vägområde. Dnr Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden samt vidaredelegation. Bygg- och miljönämnden reviderade delegationsordningen den 26 mars 2009 att gälla från och med Bygg- och miljöchef har beslutat att reviderad vidaredelegation ska gälla från 1 april Dnr Rapport Kundundersökning Hur sökande som under 2008 beviljats bygglov upplevt kontakten med Byggoch miljökontoret och aktuella remissinstanser. Hur privatpersoner som under 2008 erhållit godkännande i ett Va-ärende samt Hur företag som under 2008 erhållit godkännande i ett livsmedelsärende, upplevt kontakten med Bygg- och miljökontoret. Dnr Redovisning av nämndernas internkontroll 2008 KF Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Dnr Beslut om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden. KF Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. Utdragsbestyrkande

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp.

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp. 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Studiebesök vattentäkten Moradal och avloppsdammarna, sammanträde Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget. Kl 10.00 15.15 Erik Rapp, (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer