Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 Underskrift Sekreterare (^MV^fÉQ^ém^. Paragrafer Ann^Christine Karlsson, Ordförande l/.^/.hra..^/..^ /'Mat^Hultin-' Justerande Roland Larsson...v(:rT... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift n-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL tss-**. *v st iv i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Avser Delårsrapport Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret Underskrift Sekreterare^^ Paragrafer I' Ann-Chpstine Karlssor Ordförande L.J/..?*... /Majs Hultln <> Justerande L^Miiå^^ki±2^.^. v Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden, Deiårsrapport Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg-pch miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift in-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

3 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 28 maj 2009 klockan: 15:05-16:00 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Hoimström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Jenny Jansson (s) Begärt och beviljats entledigande! Bertil Norstedt (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X A Tagesson Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) Lennart Svenberg (s) X X X Holger Forsberg (s) X X J. Jansson Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg-och miijönämnden (bmn) (1) bmn 34 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 4 juni kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Tillstånd enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m. (KML) till uppmurning av skorsten likt ursprunglig, byggnadsminnet Albert Engströms ateljé, Augustberg 1:1 i Väddö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 KML att lämna tillstånd till uppmurning av skorsten likt ursprunglig, byggnadsminnet Albert Engströms ateljé, Augustberg 1:1, enligt ansökan 29 mars Villkor: Arbetena gäller endast under kända forutsättningar. Om förutsättningarna ändras ska frågan överlämnas till länsstyrelsen för ny prövning. Länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning när arbetet är slutfört. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelsema samt tillstånd enligt bestämmelserna till skydd för landskapsbilden för uppförande av uthus samt tillbyggnad av gäststuga till enbostadshus på fastigheten Arholma 1:126 i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av uthus på fastigheten Arholma 1:126. Som tomtplats enligt miljöbalken ska avses hela fastigheten. Länsstyrelsen lämnar även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden för uthus samt tillbyggnad av gäststuga till enbostadshus på fastigheten Arholma 1:126. Detta beslut ersätter tidigare beslut från länsstyrelsen , dnr i den del som gäller huvudbyggnad och uthus 2. Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Backby 2:38. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till K-H Andersson att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande i

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/y-vv,iv^i ii. i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÅNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Bro 2:43 i Edsbro forsamling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden meddelade den 12 februari 2009 C 130 bygglov för uppförande av generationsbostad. Delägare av fastigheten Bro 1:2 och ägare av Bro 1:76 har överklagat beslutet. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning. Dnr Anmälan avseende provisorisk drift under ombyggnad vid Hallstaviks avloppsreningsverk i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Länsstyrelsen lämnar Norrtälje kommun medgivande att under tidenförombyggnaden av Hallstaviks avloppsreningsverk tillfälligtvis göra avsteg från fastställda gräns- och riktvärden för utsläpp av organiskt material och fosfor enligt villkor 5 och 6 i gällande tillstånd för Hallstaviks avloppsreningsverk, daterat den 14 mars Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Harg 6:52 i Vätö församling. Beslut Beteckn Ägare till Harg 6:15 har i fax hos länsstyrelsen återtagit sitt överklagande. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dm- Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Herräng 1:243. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till D. Tillberg att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Husinge 1:3. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till S Anjou att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheten Lidö 1:3, tomt 2, Tyvön, i Vätö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en komplementbyggnad om 10 m 2 i enlighet med till ärendet bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken far den yta byggnaden upptar på marken tas i anspråk. Dnr Anmälan om utbyte av en vägtrumma på fastigheten Länna-Norrby 1:4 i Länna församling. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Den planerade trumma kan även förlängas för att ge plats för en passage för hästar vid sidan av vägområdet. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - Åtgärden får endast igångsättas när flödet i diket är lågt. - Pumpning av vattnet förbi arbetsplatsen ska ske om flödet ökar eller om lågflöde på grund av regn aldrig infinner sig. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd till handel med ål enligt artskyddsförordningen (2007:845), Samkarby 1:7. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 46 artskyddsförordningen (AF) tillstånd till A Andersson att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med europeisk ål. Tillstånd gäller till och med den 31 december För tillståndet gäller vissa i beslutet angivna villkor. Dnr Förlängning av ny sjökabel mellan Gåsskäret och Tviklubbarna, fastigheten Sikmarö 1:19, Sikmarö S:22 och Glyxnäs 3:31 m fl i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - Nedläggningsarbetet ska utföras i ett sammanhang och genomföras så att minsta möjliga grumling av vattnet uppkommer. - Arbeten i vattenområdet får inte utföras under tiden 1 maj till den 31 augusti. - Eventuella föroreningar av närliggande stränder på grund av den anmälda vattenverksamheten ska åtgärdas snarast möjligt. Vass, vassrötter och andra flytande föremål ska tas omhand. - Eventuella berörda grannar ska informeras i god tid om planerat arbete i vattenområdet. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheten TjockÖ 3:35 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av två komplementbyggnader om cirka 12 m 2 respektive ca 28 m 2 på fastigheten Tjockö 3:35, skifte 1. Som tomt enligt miljöbalken far det markområde som markerats på situationsplan tas i anspråk. Byggnaderna ersätter en bod som ska rivas och de placeras på motsvarande plats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Toftinge 1:2 i Väddö församling. Beslut Beteckning Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 december 2008 C 1742 bevilja förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt stall. Beslutet överklagades av ägare till Toftinge 8:1 och 1:6. Länsstyrelsen gör den bedömningen att med en placering strax utanför den markerade cirkeln på den till beslutet hörande kartan och under förutsättning att de i beslutet angivna villkoren, bl.a. avseende skyddsavstånd, följs kan placeringen av bostadshus och stall anses lämplig. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1 i Skederid församling. Beslut Beteckning Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) med stöd av 6 kap 9 miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen meddelar Rimbo Jord & Maskiner AB tillstånd ^ enligt miljöbalken att, inom det område av fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1 som har angivits på översiktskarta, bilaga 1 samt på plankartor i bilaga 2 och 3, bedriva följande verksamheter: Täktverksamhet omfattande ( - totalt 15 milj ton berg med en årlig produktion av ton med möjlighet att under enstaka år ta ut maximalt ton. - totalt 6 milj ton sand med ett årligt uttag av ton Införsel för behandling/återvinning av ton schaktmassor per år, med möjlighet att efter anmälan till tillsynsmyndigheten under enstaka år införa maximalt ton ton torv per år ton uppsamlad sandningssand per år Miljöprövningsdelegationen uppskjuter med stöd av 19 kap 5 10 p och 22 kap 27 frågan om sprängning och uttag av berg inom områden av väsentlig betydelse för grundvattennivåerna i området söder om den gränslinje som markerats på plankarta i bilaga 2. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Miljöprövningsdelegationen uppskjuter också, med stöd av samma paragrafer frågan om slutliga villkor för hantering och återvinning av uppsamlad sandningssand. Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Åkerö 3:7 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 december 2008 C 1729 bevilja förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet Överklagades av ägare till Nänninge 1:42. Fastigheten Nänninge 1:42 gränsar inte till fastigheten Åkerö 3:7. Klaganden är fritidsboende på ett sådant avstånd och på ett sådant sätt i förhållande till fastigheten Åkerö 3:7 och den avsedda byggnationen att beslutet om förhandsbesked inte angår honom i den mening som avses i 22 FVL. Länsstyrelsen tar inte upp Överklagandet till prövning. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Upplunda 3:1 i Roslagsbro forsamling. Beslut Beteckning maj 2009 har Upplunda stuteri hos länsstyrelsen ansökts om att få begrava en häst på fastigheten Utlunda 3:1. Länsstyrelsen ger tillstånd att begrava en häst. Detta beslut gäller endast för den häst som ansökts om att få begrava. Beslutet gäller under förutsättning att berörd kommun har godkänt den föreslagna platsen. Nedgrävning far endast ske på denna plats. Se vidare länsstyrelsens beslut med villkor i sin helhet. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/r\v/ixxi lxi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR UNDERRÄTTELSE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden i fråga om beviljat bygglov avseende fastigheten Norra Berget 8 i Norrtälje stad. Underrättelse Beteckning Företrädare for länsstyrelsen avser att fredagen den 29 maj 2009 cirka kl besöka fastigheten Norra Berget 8. Bygg- och miljökontoret inbjuds att närvara vid länsstyrelsens besiktning om så önskas. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm* Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Västerkulla 1:26 i Häverö församling ( ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade C 1190 bevilja strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade upphäva beslutet. Länsstyrelsens beslut den 24 februari 2009 har överklagats i rätt tid och handlingar har översänts till miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. YTTRANDE TILL LÄNSRÄTTEN Dnr Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut om förhandsbesked avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 i Estuna församling (mål nr , rotel 553). Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande och föreslår att överklagandet lämnas utan avseende. Utdragsbestyrkande

12 NORRTÄLJE SAWIMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR Dnr YTTRANDE TILL LÄNSRÄTTEN forts- Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut om bygglov avseende fastigheten Yxlö 2:174 i Blidö församling (mål nr , rotel 555). Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande och föreslår att överklagandet lämnas utan avseende. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Byholma 22:31 i Väddö församling (1st ) Dom Mål nr , rotel 551 Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 december , bevilja strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 23 juli 2008 beslutade att upphäva det överklagade beslutet om förhandsbesked i den del det avser läge 1 och avslå Överklagandet av strandskyddsdispensen i detta läge. Länsstyrelsen tog inte upp överklagandet av förhandsbeskedet till prövning i den del som omfattas av läge 2. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten av Harald Gustafsson. Länsrätten avslår överklagandet. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 7:41, 7:42 i Vätö församling. (1st ) Dom Mål nr , rotel 553 Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 december 2007 D 1820 bevilja bygj lov för uppförande av bastu/förråd. Beslutet överklagade av ägare till Harg 7:147. Länsstyrselen avslog överklagandet Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten Länsrätten avvisar Birgitta Erikssons talan i vad avser den avser alternativa placeringar av bastu/förråd. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Justerare Justerare t Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. (Lst ) Dom Mål nr , rotel 553 Bygg- och miljönämnden beviljade ändring i bygglov och strandskyddsdispens for uppförande av fritidshus (hustyp och placering). Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägare till Vettershaga 2:16 m fl. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut är överklagat till länsrätten. Länsrätten avvisar yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. ÖVRIGT FRÅN NACKA TINGSRÄTT Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut angående strandskyddsdispens för brygga inom fastigheten Mulnas 1:2 i Björkö-Arholma församling. Kallelse Mål nr M , enhet 4 Bygg- och miljönämnden kallas att inställa sig till syn i målet genom behörig ställföreträdare eller genom ombud. Vid förhinder ska domstolen genast meddelas. Plats och Tid: Fastigheten Mulnas 1:2, Onsdagen den 3 juni 2009, kl Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut angående att undanröja beslut om strandskyddsdispens avseende fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling Underrättelse Mål nr , enhet 4 Bygg- och miljönämnden underrättas om syn i målet. Närvaro är inget krav för målets vidare handläggning och avgörande. Plats och Tid: Fastigheten Ortala 17:3, Måndagen den 18 maj 2009, kl Utdragsbestyrkande

14 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 17 mars 2009 avseende fastigheten Beateberg 1:1 i Rö församling (mål nr ) Protokoll Mål nr Bygg- och miljöutskottet beviljade bygglov för uppförande av mast och två teknikbodar. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till länsrätten som i sin tur avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dm Överklagande av Kammarrättens beslut avseende fastigheten Finnala 1:25 i Björkö-Arholma församling. (Mål nr ) - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr , avd I Byggnadsnämnden beviljade bygglov för uppförande av ett fritidshus och komplementbyggnad inom Finnala 1:25. Ägare till Finnala 6:3 överklagade beslutet. Länsstyrelsen och Länsrätten har avslagit överklagandet. Kammarrätten har inte meddelat prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till Regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut avseende fastigheten Skolorna 6 i Norrtälje stad (mål nr ) Protokoll Mål nr , avd I Byggnadsnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av plank. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL i/m,ixxi ix i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN forts... Beslutet överklagades av ägare till Skolorna 3. Länsstyrelsen upphävde beslutet i den som gällde tillbyggnad av enbostadshus och avslog överklagandet avseende uppförande av plank. Länsstyrelsens beslut Överklagades av sökanden och länsrätten beslutade att upphäva länsstyrelsens beslut och visade målet åter till länsstyrelsen för fortsatt prövning. Länsrättens beslut överklagades av Skolorna 3 till Kammarrätten som i sin tur beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut är överklagat till Regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därmed fast. BESLUT FRÅN ÅKLAGARMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om beslut - otillåten miljö verksamhet Utsund 1:83 i Häverö församling. (Ärende AM ) Underrättelse Förundersökningen läggs ned. Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kap rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dm Fastighetsreglering berörande Byholma 3:68, 3:89 och s:2 i Väddö församling. Godkännande av förrättning AB09514 Ovan angivna förrättning har avslutats den 7 april 200. Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Utdragsbestyrkande

16 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning från Byholma 22:31 i Väddö församling. Godkännande av förrättning AB099 Ovan angivna förrättning har avslutats den 3 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 30 april Dnr Avstyckning från Frötuna-Väsby 2:3 i Frötuna församling samt anläggningsåtgärd och anslutning enligt 42a anläggningslagen. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Avstyckning från Förrådet 5 i Norrtälje stad. Godkännande av förrättning AB09130 Ovan angivna förrättning har avslutats den 29 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 6 maj Dm* Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Malstaby 13:1 i Malsta församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 7 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning från Rimbo-Tranvik 2:3 i Rimbo församling samt anläggningsåtgärd. Godkännande av förrättning AB ( Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Avstyckning från Rimbo-Vallby 5:91 i Rimbo församling. Underrättelse om avslutad förrättning AB Förrättningen har avslutats den 17 april 2009 utan sammanträde. Dnr Ledningsrätts åtgärd för nyanläggning av låg- och högspänningskablar i mark i närheten av Roslags-Bro, ÄT2456 L01 och L03. Underrättelse om beslut Lantmäterimyndigheten har den 8 april 2009 beslutat om upplåtelse av ledningsrätt för elektrisk starkströmsledning till förmån för Vattenfall Eldistribution AB i ovanstående ärende. Beslutet har fattats på Lantmäteriets kontor i Stockholm utan sammanträde. Dnr Avstyckning från RödlÖga 1:78 i Blidö församling Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 14 april Dnr Klyvning berörande Sjöändan 1:11 i Rimbo församling Begäran om medgivande enligt 4 kap 25a FBL. Bygg- och miljönämnden, gm Bygg- och miljöchef Mats Viktorsson, tillstyrker ansökan och lämnar medgivande enligt 4 kap 25 a FBL. Justerare Utdragsbestyrkande \MX

18 NORRTÄL1E SAMMANTRADESPROTOKOLL «v «... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dm* Avstyckning från Uppveda 5:13 i Vätö församling samt anläggningsåtgärd. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 28 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 30 april 2009 Dnr ,245 Avstyckning från Åkerö 7:34 i Rådmansö församling samt anslutning enligt 42a AL. Godkännande av förrättning AB09555 Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 april Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 16 april 2009 REMISS FRÅN STYRELSEN Dm* Detaljplan för fastigheten Oxhalsö 1:28 i Blidö församling - samråd Dnr enligt PBL 5 kap 20. Remiss Ks Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden bedömer att vattenskål teknik bör installeras för att klara en långsiktigt hållbar vattenförsörjning på fastigheten. Eftersom fastigheten har ett sjönära läge bedöms också att hög skyddsnivå ska gälla beträffande utsläpp av avloppsvatten. Enligt planförslaget ska egen borrad vattentäkt tas upp. Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) föreslås lösas med en infiltrationsanläggning och WC-vattnet avleds till en sluten tank. Denna tekniklösning uppfyller kraven på hög skyddsnivå. I övrigt har bygg- och miljönämnden inget att erinra angående förslaget till ändring av detaljplanen.

19 6 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum (31) bmn 35 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Dm Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Viby 1:26 i Rimbo församling - samråd Dnr enligt 5 kap 20. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden lämnar förslag till detaljplan utan erinran med förutsättningen att området ansluts till kommunalt VA-nät. Dnr Dm Detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna Tälje 3:57,3:80-82,3: , 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad - samråd enligt PBL 5 kap 20. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden anser att följande ska tas med i det fortsatta planarbetet. - konsekvenserna av ökad trafik längs hela Vätövägen behöver utredas. Miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) bör kompletteras med en trafikbullerutredning som omfattar hela Vätövägen, både dagens och framtida trafikbullernivåer ska redovisas. Bedömningen bör även redovisa behov av bullerdämpande åtgärder för befintlig bebyggelse längs Vätövägen. - Eventuella behov av åtgärder mot trafikbuller på Vätövägen bör tas med för uppföljning i MKB:n. - Skyddsavståndet till avloppspumpstationer bör uppgå till 50 m. - Förutsättningarna för lokalisering av ett strandbad i området är mycket tveksamma. Innan slutlig ställning tas till förslaget behöver en fackmässig utredning göras. Dnr Dm Detaljplan för del av fastigheten Upplunda 2:1 i Roslagsbro församling Utställning. Remiss KS Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden lämnar förslag till detaljplan utan erinran.

20 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (31) bmn 35 DELGIVNINGAR ÖVRIGT Dnr Uppdrag att utveckla ett förslag på etableringsgaranti för företag att gälla från enligt borgerlig överenskommelse för perioden Dm Information från Estuna Södra byalag angående nybyggnad av privat gång- och cykelväg. Skrivelse karta utvisande gång- och cykelvägens placering utanför vägområde. Dnr Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden samt vidaredelegation. Bygg- och miljönämnden reviderade delegationsordningen den 26 mars 2009 att gälla från och med Bygg- och miljöchef har beslutat att reviderad vidaredelegation ska gälla från 1 april Dnr Rapport Kundundersökning Hur sökande som under 2008 beviljats bygglov upplevt kontakten med Byggoch miljökontoret och aktuella remissinstanser. Hur privatpersoner som under 2008 erhållit godkännande i ett Va-ärende samt Hur företag som under 2008 erhållit godkännande i ett livsmedelsärende, upplevt kontakten med Bygg- och miljökontoret. Dnr Redovisning av nämndernas internkontroll 2008 KF Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Dnr Beslut om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden. KF Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. Utdragsbestyrkande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer