Bygg- och miljökontoret , ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson"

Transkript

1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , ki 11:00 Underskrift Justerande Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för ansiags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift -Christine Karlsson 7 Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 18 november 2010 klockan: 15:00-15:20 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Kias Zettergren (m) Irene Solberg Ruhn (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Emil Persson (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL bmn 96 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdag! den 25 november kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

4 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,, J - V >, v, Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Ledamöterna för Socialdemokraterna har skriftligen bifogat en protokollsanteckning avseende länsstyrelsens beslut rörande Tjockö 2:6. BESLUT FRÅN NATURVÅRDSVERKET Dnr Vidinge vattenområde - Fråga om ändring av villkor i beviljad dispens dels så att giltigheten förlängs och dels så att den period då dumpning far ske förlängs Beslut Beteckn Dnr Rm Naturvårdsverket ändrar den tidigare beviljade dispensen (dnr ) att dumpa muddermassor i Vidinge vattenområde endast på så sätt att dispensen numera ska gälla till och med den 31 mars 2012 samt att dumpning får ske under perioden den 1 oktober mars Övriga villkor gäller alltjämt oförändrade. REMISS FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Angående tillsyn på fastigheten Söderöra 3:78 i Blidö församling.. Meddelande Beteckn Yttrande/svar Länsstyrelsen har gett Bygg- och miljökontoret möjlighet att lämna synpunkter på länsstyrelsens tjänsteanteckning och bilder. Bygg- och miljökontoret har besvarat detta YTTRANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Angående Indershamns samfållighetsförenings överklagande av länsstyrelsens beslut den 31 augusti 2010 om tillstånd enligt gällande landskapsbildsskydd att uppföra fyra nya fritidshus inom del av fastigheten Arholma 1:109, Björkö- Arholma församling. Yttrande Beteckn (samband ) Länsstyrelsen översänder originalhandlingar och underlag för rubricerat beslut till Miljödomstoien, Nacka Tingsrätt för tolkning huruvida överklagan ska tolkas som besvär över kommunens förhandsbesked. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL w^x-vvi I V I Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR YTTRANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Anmälan för samråd angående förläggning av markkabel på fastigheterna Lohärads-Söderby 3:27,3:28, 2:25 samt 2:22 i Lohärad församling. Yttrande Beteckning Länsstyrelsen har, i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna, under förutsättning att passage under det skogliga biotopskyddet sker genom styrd borrning, som inte påverkar naturvärdena. Detta område omfattar endast den del av ledningssträckningen som ligger utanför strandskyddsområdet. BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av ett beslut om tillstyrkande av att inrätta värmepumpsanläggning på fastigheten Bergshamra 2:96 i Länna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att försiktighetsmåtten kompletteras med villkoret att fastighetsägarna till Bergshamra 2:96 ska ansvara för provtagning av vattenkvaliteten på fastigheten Bergshamra 2:25 före och efter brunnsborrningen. Länsstyrelsen överlåter åt Norrtälje kommun att närmare bestämma förutsättningarna för detta. Dm Överklagande av bygg- och miljöutskottets beslut att bland annat bevilja bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem på fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling: nu slutligt beslut. Beslut Beteckn m fl Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandena. Bygg- och miljöutskottet beviljade 27 november bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hem för vård och boende (HVB). Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked i fråga om möjligheten att fa bygglov samt beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus alternativt enbostadshus på del av fastigheten Håtö 1:15 i Frötuna församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som avser beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen avslår Gunnar Ågrens och Fredrik Silfvers (Håtö 1 ;9) överklagande. Länsstyrelsen bifaller överklagandena från delägarna till Håtö 1:7 och upphäver beslutet i den del som avser förhandsbesked för bygglov och ärendet återförvisas till nämnden för erforderlig handläggning. Dm Överklagande av ett positivt förhandsbesked i fråga om möjligheten att fa bygglov samt beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus alternativt enbostadshus på del av fastigheten Håtö 1:173 i Frötuna församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avslår överklagande från delägare till Håtö 1:7 i den del som avser förhandsbesked om bygglov. Länsstyrelsen avvisar överklagande från ägare till Håtö 1:9 i den del som avser förhandsbesked om bygglov. Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som avser beslut om strandskyddsdispens. Dnr Överklagande av ett beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus och ett förråd på fastigheten Koholma 1:2 i Rådmansö församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna. (Överklagat av Naturvårdsverket) Bygg- och miljönämnden meddelande den 20 april 2009 strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett fritidshus och ett förråd. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iv i Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 26 juni 2009 om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk på fastigheten Kullsta 4:7 i Estuna församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avvisar överklagande som för sent inkommet Dm Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17 i Norrtälje kommun. Beslut Beteckning Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutar med stöd av 22 kap 2 miljöbalken att avvisa Bröderna Tagessons Grus AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för täktverksamhet på Kragsta 3:17. Dm Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till täkt av grus inom fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17 i Norrtälje kommun. Föreläggande Betecknin Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen förelägger med stöd av 22 kap 2 miljöbalken Bröderna Tagessons Grus AB att senast den 5 november 2010 inkomma till Miljöprövningsdelegationen med kompletteringar av ansökan om grustäkt på Lohärads-Kragsta 3:17 enligt i föreläggandet angivna punkter. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av markkabel på fastigheterna Lohärads-Söderby 2:22,2:25 och 3:28 i Norrtälje kommun. Beslut Beteckning Länsstyrelsen upphäver kommunens del i den del det avser den ansökta kabeldragning som går genom naturmark i nordvästlig till sydöstlig riktning (A-B enligt situationsplan) längs fastighetsgränserna på Lohärads-Söderby 3:27 och 3:28. Länsstyrelsen vidtar i Övrigt ingen ytterligare åtgärd. Det innebär att kommunens beslut om strandskyddsdispens kvarstår i den del beslutet rör den nordsydliga sträckningen längs en väg inom strandskyddat område på fastigheten Lohärads- Söderby 2:22. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Efterbehandling av grustäktsområde på fastigheterna Lovisedal 1:2 och Rö 3:2 i Norrtälje kommun. Beslut Beteckning Länsstyrelsen godkänner efterbehandlingen efter tidigare grustäktsverksamhet inom Lovisedal 1:2 och Rö 3:2 i Norrtälje kommun. Området är angivet på bifogad översiktskarta. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked ifråga om möjligheten att få bygglov för uppförande av sex enbostadshus och komplementbyggnader på del av fastigheten Rävsnäs 3:56 i Rådmansö församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avslår inkommen överklagan från Rävsnäs 3:45. Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 januari 2010 C 77 att bevilja förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus med komplementbyggnader. Dnr Anmälan om vattenverksamhet för muddring inom fastigheten Röder 1:1 i Blidö församling. Beslut Beteckning Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1989:1388) om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått (se länsstyrelsens protokoll). Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus samt komplementbyggnad på fastigheten Rödlöga 1:15 i Blidö församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen medger enligt 7 kap 18 miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus om ca 68 m 2 och en komplementbyggnad om ca 15 m 2 på fastigheten Rödlöga 1:15, skifte i enlighet med ansökan och bifogad situationsplan. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... För komplementbyggnaden gäller strandskyddsdispensen till och med år 2015, sedan ska byggnaden tas bort. Som tomtplats i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 får det område tas i anspråk som markerats på bifogad situationsplan. Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna på fastigheten Sika 4:35 i Frötuna församling. Delbeslut Beteckning Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 9 september 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Sika 4:35. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken far detta beslut inte överklagas. Dm Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter bäver på Svartlöga, Norrtälje kommun. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avslår ansökan. Stiftelsen Arboretum Lassas Hagar har ansökan om skyddsjakt efter bäver och rivning av eventuellt uppkommen bäverhydda inom Arboretum Lassas Hagar, fastigheterna Svartlöga 3:54 och 3:135 på Svartlöga ö. Dm Anmälan om vattenverksamhet avseende fördjupad muddring i viken mellan TjockÖ och Roholmen i Norrtälje kommun. Beslut , Beteckning Rev Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter om (i beslutet) angivna försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL y^v***! i* i Bygg-och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande med inhibitionsyrkande av ett föreläggande att vid vite avlägsna tillbyggnad på en fiskestuga på fastigheten Tjockö 2:6 i Rådmansö församling, Delbeslut Beteckning Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämndens beslut om föreläggande i den del det är riktat till Lillemor Öst. Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar att bygg- och miljönämndens beslut om föreläggande riktat till Karl-Axel Öst tills vidare inte ska gälla. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna utanför fastigheten Tulka 2:16 i Häverö församling. Delbeslut Beteckning Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkterna 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 20 september 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av biygga samt uppläggning av muddermassor utanför fastigheten Tulka 2:16. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken far detta beslut inte Överklagas. < Dnr Överklagande av ett vägrat bygglov för tillbyggnad av uteservering (inglasning) på fastigheten Tullen 8 i Norrtälje stad. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 juni att avslå ansökan om tillbyggnad av uteservering då det stred mot gällande detaljplan. Justerare Justeiare Utdragsbestyrkande

11 Tjockö 2: 6 "Kleppen" Protokollanteckning Socialdemokraterna i Bygg- och Miljönämnden gör följande protokollsanteckning vid Byggoch Miljönämndens sammanträde den 18 november 2010 med anledning av Länsstyrelsens beslut om inhibition om förelägganden riktade till Lillemor Öst samt Karl-Axel Öst. Ska Länsstyrelsen överpröva beslut som har stöd i en dom från Regeringsrätten? Det är med förvåning som vi noterar att Länsstyrelsen trots, Bygg- och Miljönämndens samt Regeringsrättens beslut om omedelbart återställande av den så kallade fiskestugan till ursprungligt skick, beslutar om inhibition av nämndens beslut. Något annat resultat av denna "frysning" av nämndens beslut i ärendet riskerar att stugan, om en del uppgifter när ombyggnaden skett är riktiga, kommer att stå kvar på grund av att preskriptionstiden snart är till ända. Visst ska beslut kunna överprövas men när nämnden efter år av trasslande med nya bygglovsansökningar, avslag på dessa, överklaganden och åter nya bygglovsansökningar som också överprövas och slutligen ett besked från det högsta organet. Så kom Regeringsrätten dom, i vilket en kraftfull åtgärd anbefalls, då beslutat- Länsstyrelsen om inhibition. Vi måste fråga oss om Länsstyrelsen har ändrat uppfattning. Vi vill med denna protokollsanteckning markera att nu är det Länsstyrelsen som tar på sig det fulla ansvaret för att inget ännu hänt med byggnaden på Tjockö 2:6. Socialdemokraterna i Bygg- och Miljönämnden Roland Larsson

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Överklagande i fråga om inrättande av värmepumpanläggning på fastigheten Väddö-Tomta 3:64 i Väddö församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 mars 2009 att tillstyrka en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning. Till beslutet meddelades ett antal försiktighetsmått. Dnr Angående anmälan om vattenverksamhet för upptagning och skrotning av urdrifttagna sjökablar i Stockholms, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn, Lidingö, Österåkers och Nacka kommun. Beslut Beteckning Länsstyrelsen förelägger Baltic Offshore Kalmar Ab med stöd av 26 9 och 21 miljöbalken (1998:808, MB) att vidta (i protokollet) angivna försiktighetsmått i samband med upptagning av urdrifttagna sjökablar inom kommunerna enligt rubrik. BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN / NEDGRÄVNING AV HÄST Dnr Dnr Länsstyrelsen ger tillstånd till att begrava hästen Impelino inom fastigheten Stensta 1:2 och 1:3. Tillståndet är giltigt till den 15 november (Lst:s dnr ) Länsstyrelsen ger tillstånd till att begrava hästen Zofé inom fastigheten Upplunda 3:1. Tillståndet är giltigt till den 1 november (Lst:s dnr ) Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN / RADONBIDRAG forts... Beslut om bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Ansökan om utbetalning - bidrag som beviljats. Dnr Dnr Dnr Doppingen 2 i Norrtälje stad - beslut , ärende nr Skärsta 1:17 i Edebo församl - beslut , ärende nr Viggen 1 i Norrtälje stad - beslut , ärende nr MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Koholma 1:2 i Rådmansö församling (Lst: ). Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 30 september 2010 att upphäva Norrtälje kommuns dispensbeslut har överklagats i rätt tid av Lars Röing. Handlingar överlämnas till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 5:46 i Norrtälje stad. (Lst , ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 2010 att upphäva meddelat förhandsbeske har överklagats i rätt tid av Norrtälje Segelsällskap. Handlingar Överlämnas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄD ESP ROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA Dm Yttrande avseende tillämpning av plan och bygglagen gällande fastigheten Byholma 3:5 i Väddö församling. Föreläggande Mål nr enhet 1 Yttrande Förvaltningsrätten i Uppsala har i föreläggande begärt bygg- och miljönämndens yttrande över handlingar, aktbilaga 6 + bilagor. Bygg- och miljönämnden gm bygg- och miljöchef vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet (beslutsnr C 1277/09) Dm Yttrande avseende tillämpning av plan och bygglagen gällande fastigheten Byholma 3:5 i Väddö församling. Föreläggande Mål nr enhet 1 Yttrande Förvaltningsrätten i Uppsala har i föreläggande begärt bygg- och miljönämndens yttrande över handlingar, aktbilaga 3. Bygg- och miljönämnden gm bygg- och miljöchef vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet (beslutsnr C 1277/09) YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Dnr Yttrande avseende tillämpning av plan- och byggalgen gällande fastigheten Länna-Penningby 1:83 i Länna församling. Föreläggande Mål nr , enhet 11 Yttrande Förvaltningsrätten i Stockholm har i föreläggande begärt bygg- och miljönämndens yttrande över handlingar, aktbilaga 1 + bilagor. Bygg- och miljönämnden gm bygg- och miljöchef vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Dnr Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2009 (dnr , ) avseende Alsvik 3:54 i Blidö församling. Dom Mål nr , enhet 11 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut (dm ) avseende Furusund 2:97 i Blidö församling - nu fråga om överlämnande till behörig domstol. Beslut Måln rn , enhet 10. Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten i Stockholm avskriver målet från vidare handläggning. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut (dnr , ) avseende Tälje 5:46 i Norrtälje stad - nu fråga om överlämnande till behörig domstol. Beslut Mål nr , enhet 10 Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten i Stockholm avskriver målet från vidare handläggning. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut (dnr ) avseende Tälje 5:46 i Norrtälje stad - nu fråga om överlämnande till behörig domstol. Beslut Mål nr , enhet 10 Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten i Stockholm avskriver målet från vidare handläggning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dm Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 april 2010, dnr avseende Glyxnäs 3:11, Glyxnäs brygga, i Blidö församling. Dom Mål nr M Länsstyrelsens beslut avseende stängsel som hindrar allmänhetens tillträde till fastigheten har överklagats. Miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att grinden på den västra sidan om vägen vid Glyxnäs brygga ska placeras söder om vänthuset såsom markerats på bilaga 2. Dm Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 9 juni 2010, dnr avseende Grovstanäs 4:107 i Länna församling. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsen upphävde den 9 juni 2010 nämndens beslut den 20 november 2009 att meddela strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga/förråd. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 3 mars 2010, dm* avseende Sundskär 1:34 och 1:36 i Rådmansö församling. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsen beslutade den 3 mars 2010 att medge strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus och två sjöbodar på fastigheten Sundskär 1:34 samt två sjöbodar inom fastigheten Sundskär 1:36 med villkor men att avslå ansökan om dispens för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Sundskär 1:36. Beslutet om att avslå dispens för ett fritidshus på Sundskär 1:36 överklagades. Justerare Justerare Utdragsb estyrkande

17 j NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL,, «X J V <, 1 V I Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÄN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 9 februari 2010 i mål nr , avseende fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling - inhibition av bygglov enligt plan- och bygglagen. Beslut Mål nr Bygg- och miljönämnden beviljade 27 november 2009 bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hem för vård och boende på fastigheten, Beslutet överklagades och Länsstyrelsen avslog inhibitionsyrkandet. Länsrätten avslog i sin tur överklagandet avseende inhibitionsbeslutet. Kammarrätten avvisar överklagandena. Dnr Överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsala dom den 18 mars 2010 i mål nr , avseende fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling - inhibition av bygglov enligt plan- och bygglagen - nu fråga om prövningstillstånd Protokoll Mål nr Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. < ÖVRIGA BESLUT Dm Underrättelse om beslut från Åklagarmyndigheten - Malstaby 6:18 i Malsta församling. ( Underrättelse Dm AM Miljöbrott Förundersökning läggs ned. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Det går inte att bevisa att någon gjort sig skyldig till brott med de utredningsmaterial som nu föreligger. Brott kan ej styrkas. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR ÖVRIGA BESLUT forts... Dm Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 ordningslagen inom detaljplanelagda områden inom Norrtälje kommun. Tillståndet gäller för Joakim Eriksson för tiden Dnr Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott jml 3 kap 6 ordningslagen inom Furusunds samfallighets marker på fastigheten Furusund 2:1. Tillståndet gäller för Ulf Ermerud för tiden Dnr Tillståndbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott jml 3 kap 6 ordningslagen inom Österlisa tomtägareförenings grönområden, Österlisa 1:10. Tillståndet gäller för Stig Andersson t.o.m Dm Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott jml 3 kap 6 ordningslagen inom Östhamra 1:15 på den del som benämns etapp 1 i bilaga 1. Tillståndet gäller för Mats Jonsson för tiden Rapport från Stockholms läns museum - provborrningar vid Skebo bruk och Edsbro Masugn. Rapport 2010:29 arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom Ununge 127:1 och Edsbro 250, Ununge respektive Edsbro socknar, Norrtälje kommun. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR C i Dm REMISS FRÅN STYRELSEN Yttrande avseende detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö- Arholma församling, (dnr KS 09-40) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser angivna punkter i utlåtandet bör utredas och tas med i det fortsatta planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning.,. Dm ( i Yttande aveende detaljplan för Västertorp NV, del av Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 i Rimbo församling - utställning enligt PBL 5:23. (KS ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att de planerade bostäder bör förses med miljöanpassad uppvärmning som minimerar utsläppsmängden och därmed minskar risken för olägenhet. I övrigt har nämnden inget att erinra angående förslaget till detaljplan inom rubricerade fastigheter. Dm Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Hårnacka 2:2 i Estuna och Söderbykarls församling - samråd enligt PBL 5:20. (Ks ) Tjänsteutlåtande ( Bygg- och miljönämnden anser att de i utlåtandet angivna kompletteringarna bör tas med. ( ' Dnr Yttrande avseende detaljplan för Tälje 3:51 m fl i Norrtälje stad - samråd enligt PBL 5:20. (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att angivna punkter i utlåtandet bör utredas och tas med i det fortsatta planarbetet som underlag för en slutlig bedömning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN ( > Dm Avstyckning från Bagaren 9 i Rimbo församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Förrättningen har avslutats den 14 oktober Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 18 oktober t ' Dm Avstyckning från Björnborg 1:12 samt anslutning enl 42a anläggningslagen till Västra Syninge ga:l i Skederid församling. Godkännande av förrättning AB Förrättningen har avslutats den 14 oktober Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 20 oktober ( < ( Dnr Dnr Avstyckning från Grovstanäs 4:363 och anslutning enl 42a anläggningslagen till Grovstanäs ga:l samt överenskommelse enl 43 anläggningslagen berörande Grovstanäs ga:6 i Länna församling. Godkännande av förrättning AB Förrättningen har avslutats den 6 oktober Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 10 oktober Avstyckning från Häverösund 2:1 i Edebo församling. Godkännande av förrättning AB Förrättningen har avslutats den 14 oktober Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 18 oktober Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning från Singö-Tranvik 1:10 i Singö församling Godkännande av förrättning Ärendenr AB Förrättningen har avslutats den 14 oktober Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 18 oktober Dnr Avstyckning från Ösbyholm 1:127 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen i Frötuna församling. Godkännande av förrättning AB Förrättningen har avslutats den 28 september Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 5 oktober ÖVRIGT Dnr Anställningsavtal för Ann-Christine Carlsson - Vikariat för Marie Österman inom livsmedelsenheten. Anställd som livsmedelsinspektör Anställd som enhetschef Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN del av Bergudden 1:1 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Björhövda 1:7 i Vätö församling - bygglov/bygganmälan för uppförande av förråd/garage. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dnr Bro 2:40 i Edsbro församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. Avskrivs då vatten och avloppslösning inte har redovisats. Bro 5:2, Edsbro Masugn 1:1 i Edsbro församling - ändring i bygglov för uppförande av två carport (ändring från tegeltak till plåttak). Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Finnby 1:23 i Rimbo församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande V A-handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Görla 8:5 i Frötuna församling - bygglov för uppsättning av skylt. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Husby 1:33 i Husby-Sjuhundra församling - bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Hårnacka 5:5, 4:7 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus och komplementbyggnader. Avskrivs då kompletterande V A-handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Håtö 1:7 i Frötuna församling - strandskyddsdispens för ändrad placering av sjöbod inom fastigheten. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Lasarettet 1 i Norrtälje stad - byte av vatten och avloppsledningar. Avskrivs då bygganmälan inte krävs för installationer i byggnader som ägs av landstinget. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

23 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dm Dnr Dm Dnr Dm Dm Dnr Dm Dnr del av Malstaby 6:9 i Malsta församling - förhandsbesked för uppförande av fem enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. del av Mora 3:3 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Norrvreta 2:30 i Singö församling - tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av veranda). Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Norröra 1:20 i Blidö församling - anmälan om olovligt uppförd komplementbyggnad. Avskrivs då byggnaden kan vara uppförd för mer än 10 år sedan. Oxhalsö 2:871 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Rosliden 5:1 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för tomtplatsavgränsning. Avskrivs då det inte är en fråga för bygg- och miljönämnden utan ett lantmäteriärende. del av Simlunda 2:5 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Avskrivs då kompletterande VA-handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Skeninge 1:81 i Björkö-Arholma församling - bygglov för uppförande av carport/förråd. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Spraggarboda 1:74 i Frötuna församling - otillfredsställande säkerhetsskydd vid pool. Avskrivs från vidare handläggning då ärendet är mer än 10 år gammalt. Justerare justerare Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dm Dnr Dnr Dm del av Stärbsnäs 1:25 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. del av Stärbsnäs 1:26 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Tor 21 i Norrtälje stad - uppsättning av bord vid försäljningsvagn. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Åkerö 1:78 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. ( Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

25 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,V A\ iv i Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC-AVLOPP Diarienummer Fastighet Blidö-Boda 1:150, Blidö Grövsta 8:205, Länna Torstenboda 1:15, Rådmansö Västanvik 1:43, Rådmansö (anslutning till gemensamt avloppsreningsverk) Vika 2:4, Björkö-Arholma Backby 2:28, Singö Edsbro-Sättra 7:1, Edsbro Harö 2:20, Roslagsbro Harö 2:21, Roslagsbro Senneby4:15,Väddö Hysingsvik 1:17, Länna Tisslinge 5:2, Roslagsbro Fogdö 9:39, Väddö Kundby4:6, Rimbo Gryta 4:51, Roslagsbro Backby 1:40, 41 och 42, Singö Söderby-Norrby 1:21, Söderbykarl Oxhalsö 2:395, Blidö Oxhalsö 2:46, Blidö Oxhalsö 2:384, Blidö Lågarö 4:8, Rådmansö Norrvreta 2:25, Singö Norrvreta 2:24, Singö Röcksta 4:6, Roslagsbro Frötuna-Väsby 3:4, Frötuna Edeby 5:20, Väddö Arhoima 1:129, Björkö-Arholma Kolsvik 2:54, Blidö Söderbyle 2:40 Väddö Torstenboda 1:6, Rådmansö Singö-Tranvik 4:26, Singö Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

26 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsme dels enheten Godkända anläggningar GODKÄNDA BDT-AVLOPP Diarienummer Fastighet Vämlinge 6:268, Estuna Spersboda 1:56, Riala Finnala 2:14, Björkö-Arholma Söderbyle 2:38, Väddö Riala-Sättra 2:251, Riala Vämlinge 6:157, Estuna Norrbyle 5:84, Väddö Alsvik 3:354, Blidö Norröra 2:53, Blidö Svartlöga 3:137, Blidö Utsund 2:46, Häverö Källsmora 1:125, Riala Örvik 2:34, Häverö Edeby 21:40, Väddö Högmarsö 2:42, Länna i Blidö-Boda 1:62, Blidö Backby 3:24, Singö Herräng l:285,häverö Smara 1:155, Edsbro Kolsvik 5:58, Blidö Sikmarö 1:121, Blidö Nabbo 2:48, Rådmansö GODKÄNDA WC ANSLUTNA TILL SLUTEN TANK Diarienummer Fastighet Vämlinge 6:268, Estuna Finnala 2:14, Björkö-Arholma Riala-Sättra 2:251, Riala Rumsättra 1:25, Riala Vämlinge 6:157, Estuna Överlöpe 4:65, Vätö

27 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC ANSLUTNA TILL SLUTEN TANK forts.. Diarienummer Fastighet Väddö-Veda 2:36, Väddö Frötuna-Björknäs 4:103, Frötuna Fjäll 19:14, Väddö Alsvik 3:354, Blidö Västra Rickeby 4:20, Gottröra Källsmora 1:125, Riala Harg 6:171, Vätö Oxhalsö 1:149, Blidö Väddö-Mälby 5:15, Väddö Örvik 2:34, Häverö Byholma 23:7, Väddö Fjäll 15:2, Väddö Edeby 21:40, Väddö Högmarsö 2:42, Länna Blidö 1:538, Blidö Glyxnäs 3:37, Blidö Backby 3:24, Singö Frötuna- Väsby 2:69, Frötuna Frötuna-Björknäs 4:109, Frötuna Smara 1:155, Edsbro Kolsvik 5:58, Blidö Sikmarö 1:121, Blidö Singö-Tranvik 3:42, Singö Nabbo 2:48, Rådmansö GODKÄNNANDE AV EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Diarienummer Fastighet Överlöpe 4:62, Vätö Fjäll 2:203, Väddö Stomnarö 1:98, Länna Spillersboda 1:155, Frötuna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

28 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,, «x, V j M,vi Sammanlrädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/hvsmedeisenheten Godkända anläggningar GODKÄNNANDE AV EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL forts Håknäs 1:101, Vätö Utsund 2:46, Häverö Yxlö 2:111, Blidö Norröra 2:10, Blidö Överlöpe 2:18, Vätö Oxhalsö 2:548, Blidö Harg 25:42, Vätö GODKÄNDA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR Diarienummer Fastighet Älmsta 7:77, Väddö Herräng 1:388, Häverö Herräng 1:382, Häverö Rånäs 4:183, Fastorna Mörtsunda 1:35, Länna Ödlan 11, Norrtälje Lågarö 32:4, Rådmansö Samkarby 1:29, Väddö Gräddö 4:94, Rådmansö Tranan 11, Rimbo Skebo 1:131, Ununge Hellas 7, Norrtälje Skärsta 1:129, Edebo Senneby 4:8, Väddö Husinge 2:18, Väddö Snäcktorp 1:3, Frötuna Rimbo-Tomta 8:9, Rimbo Yxlö 1:158, Blidö Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

29 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Bygg- och miijönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten DEPONERING AV MUDDERMASSOR MED EV STRANDSKYDDSDISPENS Diarienummer Fastighet Sindvik 1:6, Rådmansö deponering Ragnarnö 2:3, Väddö deponering Fogdö 9:6, Singö deponering Fogdö 9:6, Singö strandskydd Tjockö 1:45, 2:3, 2:35, 1:7, s:46, Rådmansö deponering Tjockö 1:45, 2:3, 2:35,1:7, s:46, Rådmansö strand skydd Röder 1:1, Blidö deponering Röder 1:1, Blidö strandskydd VERKSAMHETSLOKAL Diarienummer och fastighet Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Fritidshemsverksamhet med barn. Frötuna Prästgård 1:1, Frötuna Rådmansö-Frötuna församlingar BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Diarienummer och fastighet Rimbo-Tomta 3: Vårsolen 1, Norrtälje Hallsta33:2, Häverö Jupiter 10, Norrtälje Hallsta 38:1, Häverö Hallsta 38:1, Häverö AV LIVSMEDELSANLAGGNING OCH SÖkande/fÖretagsnamn Rimbo IF/Rimbo marknad (tidsbegränsat, ) Restaurang Gamla Peking/Gao & Duan Handelsbolag Café Blixten/Blixtens café AB Café Tullen/Firma Patricia Richter Hallsta's Pizzeria och Grill/ Ylmaz Pizzeria & Grill Dannys kiosk och glassbar/hallsta Grill Center, naser Nazari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

30 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miijövhälso-/livsmedeisenheten BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Diarienummer och fastighet Delfmen 4, Norrtälje Sjötullen 4, Norrtälje Norrland 16, Norrtälje Singö-Tranvik 4:35, Singö Grisslehamn 1:35, Väddö Draken 2, Norrtälje AV LIVSMEDELSANLAGGNING OCH Sökande/företagsnamn Pizzeria Knuten/Knuten på torget HB Åtellet/Åtellet i Norrtälje AB (tidsbegränsat och ) Kebab House Lotta Borg/Singö Choklad Lotta Borg/Singö Choklad, hamnen Grisslehamn Roslagens Bowling AB BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE/AVREGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Diarienummer och fastighet Täppan 2, Norrtälje Venus 13, Norrtälje Grisslehamn 1:35, Väddö Anledning till återkallande Coop Nära Grind. Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. På verksamhetsutövarens begäran. Singö Choklad. Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. På verksamhetsutövarens begäran. Singö Choklad. Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. På verksamhetsutövarens begäran. FÖRBUD MOT UTSLÄPPANDE AV LIVSMEDEL PÅ MARKNADEN Diarienummer och fastighet Anläggning Anjous Fisk Rimbo marknad Norrtälje kommun Sv. Gårdfarihandlarn Rimbo marknad Upplands Väsby kommun Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

31 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedeisenheten FÖRBUD MOT UTSLÄPPANDE AV LIVSMEDEL PÅ MARKNADEN forts. Diarienummer och fastighet Rimbo Marknad *4611 Rimbo Marknad Anläggning Liilängshamnens Fiskrökeri Hammarö kommun Vild Hasse Bengtsson Malungs kommun YTTRANDEN Diarienummer och fastighet Riddersholm 1:2, 1:8, 1:20 och Koholma 1:2, Rådmansö Hargs Hamn AB Järsjö 3:4, S:ll, Edebo Häverö-Veda 1:3, Häverö Norrvreta 2:5, Singö Östhamra 1:15, Frötuna Röder 1:1, Blidö Oxhalsö 2:81, Blidö Furusund 2:1, Blidö Österlisa 1:10, Länna Yttrande till och avseende Nacka tingsrätt, Miljödomstolen. Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken. Ansökan avser tillstånd till vattenverksamhet inom Riddersholm 1:8 samt ändringstillstånd för hamnverksamhet inom Riddersholm 1:2,1:8, 1:20 och Koholma 1:2. Nacka tingsrätt, Miljödomstolen, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap Miljöbalken samt dispensansökan enligt 15 kap Miljöbalken. Polismyndigheten i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Muddring Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Muddring Polismyndigheten i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Polismyndigheten i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

32 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/lfvsmedelsenhcten YTTRANDEN forts,.. Diarienummer och fastighet Bergsvik 1:36, Vätö Vårsolen 1, Norrtälje Håtö 2:1, Frötuna Grisslehamn, hamnområde, Väddö Sundsta 4:130, Husby-Sjuhundra Svartlöga 3:70, Blidö Marum 6:21, Väddö Fältmätaren 1, Norrtälje Stortorp 1:2, Rådmansö Västanviks tomtsamfällighet Yttrande till och avseende Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Muddring Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Restaurang Gamla Peking Polismyndigheten i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Nacka Tingsrätt, Miljödomstolen. Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Sundsta Säteri Vita Huset. Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Muddring Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall. Polismyndigheten i Stockholms län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). ÖVRIGA BESLUT Dnr; Fastighet: Gottsta 1:1500, Häverö Beslut om avgift för extra offentlig kontroll.

33 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/häiso-/livsmedelsenheten ^ ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: - mobil anläggning, Anjous fisk Beslut om föreläggande. Dnr: Fastighet: Prästkragen 1, Norrtälje, Vigelsjö gruppbostad 1 Beslut om föreläggande Dnr: Fastighet: Blåklinten 1, Norrtälje, Vigelsjö gruppbostad 2 Beslut om föreläggande Dnr: Fastighet: Herräng 1:364, Häverö Föreläggande om att utföra undersökningar och inkomma med tids- och åtgärdsplan. Dnr: Fastighet: Bergshamra 1:432, Länna ( Föreläggande om att inkomma med uppgifter, Ansökan om tillstånd att installera vattentoalett till sluten tank. Dnr: C- Fastighet: Fältmätaren 6, Norrtälje - Statoil Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Dnr: Fastighet: Häggen 1, Norrtälje Slutförd PCB-sanering Dnr: Fastighet: Finsta 1:66, Skederid, Kragsta drifts AB Ansökan om dispens från förbud att sprida gödsel. Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljövhälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Finsta 1:83, Skederid, Skederids skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder. Dnr: Fastighet: Magistern 24, Rimbo, Viby friskola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radons aner i ngsåtgärder, Dnr: Fastighet: Hallsta 4:12, Häverö, Hallsta skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder. Dnr: Fastighet: Skogshill 11, Norrtälje, Roslagsskolan Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder i Roslagsskolan. Dnr: Fastighet: Rådmansö 1:115, Rådmansö, Rådmansö skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder, Rådmansö skola Dnr; Fastighet: Riala-Bergby 4:1, Riala, Riala skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder Dnr: Fastighet: Tälje 3:15, Norrtälje, Musikskolan tidigare Brännässkolan Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder Justerare Justerare Utd ragsb estyrkande

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmede!senheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Hallsta 4:123, Häverö, Hallstaviks centralskola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder Dnr: Fastighet: Skärsta 1:72, Edebo, Skärsta skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radons anerings åtgärder Dnr: Fastighet: Gottsta 4:20-4:21, Häverö, Gottsta skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder Dnr: Fastighet: Fisken 1, Rimbo, Långsjöskolan Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsaneringsåtgärder Dnr: Fastighet: Björnö 1:89, Frötuna, Frötuna särskola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radon- ( saneringsåtgärder Dnr: Fastighet: Edsbro Masugn 1:8, Edsbro, Edsbro skola Föreläggande om redovisning av åtgärdsplan och tidsplan för radonsanerings åtgärder Dnr: Fastighet; Hallsta 4:186, Häverö, Häverö gymnasium Föreläggande att utföra radonmätning på Häverö gymnasium Justerare e<qt. Justerare Utdragsbestyrkande

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (51) DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Tälje 3:49, Norrtälje, Björkbackens gruppbostad Beslut om föreläggande Dnr: Fastighet: Markdal 1:1, Häverö Föreläggande gällande uppläggning av stukor Dnr: Fastighet: Herkules i, Norrtälje Slutförd PCB-sanering Dnr: Fastighet: Växtriket 20, Norrtälje Slutförd PCB-sanering Dnr: Fastighet: Parken 1 och 2, Norrtälje Föreläggande om försiktighetsmått vid PCB-sanering. Dnr: Fastighet: Håtö 3:1, Frötuna Återkallande av beslut om föreläggande gällande anslutning till kommunalt avlopp. Dnr: Fastighet: Norrvreta 2:25, Singö Dispens från renhållningsordningen för eget omhändertagande av slam Dnr: Fastighet: Norrvreta 2:24, Singö Dispens från renhållningsordningen för eget omhändertagande av slam Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-07 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-12-07 kl 16:00-17.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering 2011-08-30 1(10) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10, ajournering 16.35 16.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Jarl Teljstedt (KD) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag extra sammanträde Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Estunavägen 14, Norrtälje, kl 14.00-15.00 Ann S Pihlgren Patrik Dahl Margareta Säterli Olle Jansson Raija Lundgren Ann

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-11 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-08 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-12-08 kl 09:15-10:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2013-12-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05, kl 15:10-16:00 Beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2009-06-16 kl 15:15-16:25 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg-

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

i~--lk... ljt11dtf...

i~--lk... ljt11dtf... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2015-03-19 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2015-03-19, kl 15.10-15.55 Enligt förteckning c övriga deltagande Utses att justera Sara

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-02-18 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 Enligt förteckning Övriga

Läs mer

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170)

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) 3.4 Bilagor 3.4.1 Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) Introduktion Från början analyserades 122 områden enligt principerna i dokumentet, dvs. expansionstrycker,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer