J ( J&?^ Roland Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J ( J&?^ Roland Larsson"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare c^^r.rr..;..\r^rf^rr^r...r:.^f^^ft?^:. Paragrafer AnD^Christine Karlsson Ordförande *«a J ( J&?^ Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggr och miljökontoret. Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift nn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 26 mars 2009 klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Walién (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Jenny Jansson (s) X Bertil Norstedt (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X 0 Sandhaag Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) X Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) X Lennart Svenberg (s) X X J Jansson Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 ffo JLj NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (1) bmn 20 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 2 april 2009 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Utdragsbestyrkande

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 30 oktober 2008 bmu 262 (delegationsbeslut) bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Edeby 5:68 har överklagat beslutet hos länsstyrelsen. Enligt Länsstyrelsens uppfattning saknas skäl att frångå kommunens bedömning i lokaliseringsfrågan. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn i Blidö församling. Beslut Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 KML att lämna tillstånd till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn enligt underlag samt sammanställt av Kurt Bergström, BK-konsult, 13 november Villkor: Arbetena ska ske under antikvarisk kontroll av en av Länsstyrelsen godkänd kontrollant. Arbetena gäller endast under kända förutsättningar. Om förutsättningarna ändras ska frågan överlämnas till Länsstyrelsen för ny prövning. Länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning. Dnr Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom del av fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1. Fastighet Länna-Penningby 1:83 i Länna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 13 lagen om kulturminnen m.m. att en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning ska göras i samband med markförläggning av elkabel inom fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1 Justerare 9 Justerare ( Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÄR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... på fastigheten Länna-Penningby 1:83. Förundersökningen ska utföras av Arkeologi konsult i enlighet med vissa villkor. - Visar förundersökningen att det inte behövs ytterligare arkeologisk dokumentation gäller detta beslut även som tillstånd enligt 2 kap 12 KML att utföra arbetet i enlighet med insända ritningar. - Framkommer arkeologiska lämningar som kräver mer omfattande dokumentation kommer Länsstyrelsen att pröva ärendet på nytt. Dnr Överklagande med inhibitionsyrkande av beslut avseende fastigheten Norra Berget 8 i Norrtälje stad. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2009 bmu 25 att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan för placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och bevilja bygglov för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har överklagats av Brf Bergssmycket, ägare av fastigheten Norra Berget 13, som bland annat hänvisar till Stockholms läns museums yttrande Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar tillsvidare och intill dess överklagandet slutligt prövats av Länsstyrelsen eller Länsstyrelsen annat förordnar, att det överklagade beslutet om bygglov inte skall gälla. Dnr Överlämnande av ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för skjutplats Roten, i den del som rör Östhammars kommun i Uppsala län. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD) överlämnar med stöd av 6 b förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för skjutplats Roten, i den del som avser Östhammars kommun, till Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen (MPD) för fortsatt handläggning. Justerare Justerare Utdragsbesty rkan d e

6 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL i-vi Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 5 21 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm* Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vatten verksamhet för anläggande av en brygga på fastigheten Tjockö 3:71 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsens medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för anläggande av en brygga om 18 x 2 m på fastigheten Tjockö 3:71 i enlighet med situationsplan. Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i handlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - arbeten i vattenområdet får inte utföras under tiden 1 maj till den 31 augusti. - vid arbeten som riskerar att grumla vattenområdet ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Ex på sådana skyddsåtgärder är skyddslänsar av geotextil som sluter an mot botten. Skyddsanordningarna far tas bort först sedan allt suspenderat material från verksamheten sedimenterats samt att all hantering av massor inom eller i direkt anslutning till vattenområdet slutförts. - länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Vagnsunda 1:57 i Blidö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 februari 2007 C 138 (delegationsbeslut) meddela strandskyddsdispens och bevilja bygglov föluppförande av brygga. Naturvårdsverket har överklagat beslutet i den del som avser dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt Länsstyrelsens uppfattning har inga särskilda skäl för dispens redovisats i ärendet. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och undanröjer det överklagade beslutet avseende dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strand skyddsbestämmelserna för ändrad användning av byggnad på fastigheten Vidinge 4:72 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet har den 25 september 2008 hos länsstyrelsen tillstyrkt erforderlig dispens för ändrad användning. Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för ändrad användning av ett fritidshus till komplementbyggnad om cirka 30 m 2 på fastigheten Vidinge 4:72, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får den yta byggnaden upptar på marken tas i anspråk. Dm Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på del av fastigheten Västerkulla 1:16 i Häverö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 augusti 2008 C 1190 medge strandskyddsdispens och bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har Överklagats av Naturvårdsverket i den del som avser dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling (Lst dnr ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljöutskottet beviljade förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Edeby 5:69. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IILI Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÅR MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2009 har överklagats i rätt tid av Peter och Britt-Inger Gamba, Skrivelse med överklagande samt övriga handlingar Överlämnas till Länsrätten. MEDDELANDE FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av beslut avseende tillstånd för vattentoalett inom Håknäs 6:2 i Vätö församling. Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Ägare till Håknäs 6:4 har överklagat beslut om tillstånd till vattentoalett till Nacka Tingsrätt med begäran om att Miljödomstolen avslår sökandes tillstånd. Skrivelsen har översänts till bygg- och miljönämnden för kännedom. Dm* Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rödlöga 1:76 i BlidÖ församling (Lst ) Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 september 2008 att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från strandskyddsförordnandet med hänvisning till bl.a näringslivet. Länsstyrelsen beslutade den 7 januari 2009 att avslå ansökan om dispens. Länsstyrelsens beslut har överklagats till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen. Miljödomstolen gör ingen annan bedömning än den Länsstyrelsen gjort. Miljödomstolen avslår överklagandet, BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nestor 4 i Norrtälje stad. (Lst , ) Dom Mål nr , rotel 223 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v4v/i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Bygg- och miljöutskottet beslutade den 7 februari medge mindre avvikelse från detaljplan for placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och att bevilja bygglov för ett flerbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till Nestor 3 och Nestor 2. Länsstyrelsen beslutade den 3 april 2008 att avslå överklagandena. Ägare till Nestor 3 har Överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling (Lst , ). Dom Mål nr , rotel 224 Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 20 oktober 2008 att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut är överklagat hos Länsrätten av ägare till Nänninge 1:74 Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:66 och 1:67 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr 26573, rotel 221 Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 maj 2006 bevilja bygglov för uppförande av slakteri med väntstall och butik inom Skebo 1:66 och 1:67. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 12 november 2007 att avslå överklagandet i den del som avsåg beslutet om bygglov och avvisa överklagandena av beslutet om bygglov. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten har i Dom avslagit överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 l / NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A V i V,, I V, Sammanträdesdatum Bygg- och mifjönämnden (bmn) (25) bmn 8 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:182 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr , rotel 221 Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2006 bevilja bygglov för uppförande av terminal och lagerbyggnad, sex parkeringsplatser samt plank och staket på fastigheten Skebo 1; 182. Beslutet överklagades av fastighetsägare till Skebo 1:256 och 1:61. Länsstyrelsen beslutade den 22 november 2007 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten finner inte att det är frågan om sådan fara eller sådana betydande olägenheter som avses i PBL och som skulle utgöra hinder för bygglov. Inte heller kan den tilltänkta åtgärden anses inverka menligt på trafiksäkerheten i PBL:s mening. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Släden 12 i Norrtälje stad (Lst ). Dom Mål nr , rotel 202 Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 november 2007 C1716 bevilja ändring av tidigare beviljat bygglov för uppförande av carport/förråd. Ändringen innebär att lov beviljas för att uppföra två komplementbyggnader. Ägare till Släden 11 har överklagat beslutet med hänvisning till att de inte getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det överklagade beslutet och överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Ägare till Släden 12 har överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iss^ijtkai ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av länsrättens dom avseende fastigheten Oxhalsö 7:1 i Blidö församling - (mål nr ) Protokoll Mål ni" Byggnadsnämnden beslutade uttaga byggnadsavgift för olovligt uppförd komplementbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att avslå Överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som i Dom den 13 november 2008 avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten, nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten finner att några skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dm Avstyckning från Frötuna-Väsby 2:3 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 19 februari Dnr Avstyckning från LågarÖ 30:1 samt fastighetsreglering berörande Lågarö 30:5 och styckningslotten i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB0980 Ovan angivna förrättning har avslutats den 20 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 23 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande C

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 6 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 9 februari Dm Avstyckning från Riala-Ekeby 3:11 i Riala församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 12 februari Dnr Avstyckning från Räfsja 4:2, fastighetsreglering berörande Räfsja S.4, 4:2 och 4:3 samt anslutning enligt 42a AL i Estuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 11 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 16 februari Dnr Avstyckning från Rävsnäs S:25 med fastighetsreglering berörande Rävsnäs 1:35 i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB08246 Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 18 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I / * - S \ / V ^ I ii i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och fastighetsreglering berörande Tälje 3:1, 3:207 och Champinjonen 2 i Norrtälje stad. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 25 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 mars REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Dm* Detaljplan för Färsna 1:2,1:3,1:4,1:5, etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Estuna församling - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - Förslag till dagvattenrening för planområdet och den planerade vattenparken i dalgången. Inom planområdet bör lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och trög avrinning eftersträvas. Dm Detaljplan för del av fastigheten Rö-Mälby 1:5 och del av Rö-Ösby 1:17 i Rö Dnr församling - yttrande till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm* KS Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående utställt förslag till detaljplan inom del av rubricerade fastigheter. Justerare Justerare Utdragsb estyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 f ( Dnr Dnr DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Detaljplan för del av fastigheten Skebo 1:166 i Ununge församling - enkelt planförfarande enligt 5 kap 28. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dnr KS Bygg- och miljönämnden bedömer att följande bör utredas och beaktas. - En kompletterande utredning på fastigheten, enligt MIFO metoden fas 2, ska genomföras. Området ligger inom riskklass 1, med avseende på förorenad mark, viiket innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön, - Området ska uppfylla krav på känsiig markanvändning. - En fackmässig undersökning ska utföras av byggnaden med avseende på förekomst av miljöstörande ämnen bland annat PCB, PAH och asbests. - Området ligger inom skyddsområde för en av kommunens reservvattentäkter, skyddsföreskrifterna ska beaktas. Dm Dnr Detaljplan för del av Östhamra 1:15 mfl i Frötuna församling, Etapp 1 - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - En bullervall bör uppföras som skydd mot bebyggelsen vid E18 i enlighet med kommentaren i samrådsredogörelsen. Trafikbuller från E18 kan spridas långt och upplevas störande på grund av att landskapet är öppet. E18 belastas periodvis med mycket tung trafik. - Förutsättningarna och utformning av en golfbana behöver klargöras och tas med i Etapp 2, bland annat lokalisering av tillfartsväg, parkering, klubbhus och förutsättningar for bevattning. - Dagvatten bör renas/omhändertas via fördröjningsmagasin alternativt dammar. Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «x, W I 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN STYRELSEN Dm Nytt namn på bygg- och miljönämndens förvaltning innebärande ändring av 6, avsnitt B, i nämndens reglemente. Beslut Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att 6 första stycket avsnitt B i bygg- och miljönämnden ska strykas och ersättas av följande nya lydelse "Den personal som nämnden behöver för att hinna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt skall finnas samlad inom bygg- och miljökontoret." Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm del av Baltora 1:19 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Baltora 2:83 i Frötuna församling - uppförande av komplementbyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Blidö 1:384 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av gäststuga. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Frihamra 1:6 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Furusund 2:55 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Furusund 2:220 i Blidö församling - förhandsbesked för avstyckning av tomt. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. del av Gräfsta 1:3 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan har lämnats in. Harg 6:11 i Vätö församling - nybyggnad av uthus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. del av Mora 1:55 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av anläggning för småbåtsservice. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande i i,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dm Dnr Dm Norra Berget 8 i Norrtälje stad - uppförande av ett flerbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus. Ärendet avskrivs i den del som avser uppförande av ett flerbostadshus och komplementbyggnader. Ärendet avser endast rivning av bostadshus. del av Ortala 10:5 i Väddö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Räfsja 1:9 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus och ett parhus. Avskrivs med hänvisning till att begärda kompletteringar inte har lämnats in. Simpnäs 2:18 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Skärsta 1:189 i Edebo församling - tillstånd till brandfarlig vara. Ärendet avskrivs med hänvisning till att ansökan om bygglov för uppförande av dieselanläggning avslogs av bygg- och miljönämnden Slängsboda 1:21 i Länna församling - tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. del av Stridsby 3:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Tulka 2:11 i Häverö församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Vika 2:9 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR ( ( Dnr Dnr Dnr AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av 89 st kolonistugor. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av servicebyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Tomta 3:68 i Väddö församling - bygglov/bygganmälan för tillbyggnad på befintliga byggnader. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Justerare Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijo-/häiso-/livsmedelsenheten WC-AVLOPP Fastighet Gåsvik 2:12, Väddö Blidö 1:296, Blidö Häverö-Prästgård 2:1, Häverö Risslingby 10:11, Söderbykaii Mälhamra 3:1, Närtuna Koholma 1:50, Rådmansö Malsta-Bergby 1:5, Malsta Malsta-Bergby 1:21, Malsta Yxlö 1:247, Blidö Söderöra 3:56, Blidö Lågarö 32:2, Rådmansö Rånäs 4:150, Fasterna Björhövda 1:11, Vätö Björnö 1:104, Frötuna Norra Råda 2:53, Väddö Backby 1:17, Singö Sika4:8, Frötuna Södra Nånö 4:6, Estuna Väddö Prästgård 1:36, Väddö Del av Edsbro-Sättra 6:3, Edsbro Vängsj Öberg 1:1, Gottröra Gullunge 1:3, Skederid BDT-AVLOPP Fastighet Backby 16:6, Singö Väddö-Tomta 3:68, Väddö Kaggeboda 2:70, Frötuna Underskog 1:56, Länna Salnö3:78, Väddö Biidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Justerare Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miijönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten Löparö 1:104, Länna Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra WC ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Fastighet Svensboda 1:35, Riala Bergshamra 1:407, Länna Backby 16:6, Singö Senneby2:19, Väddö Harka 3:31, Frötuna Norrbyle2:36, Väddö Simpnäs 2:71, Björkö-Arholma Norrveda 1:247, Vätö Blidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Lågarö 11:147, Rådmansö Löparö 1:104, Länna Norra Sund 2:33, Väddö Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra Oxhalsö 2:711, Blidö Rådmanby 27:6, Rådmansö Fogdö 2:24, Singö Justerare Justerare! Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAM W1ANTRADES PROTOKOLL ly^vv^v-*! I \ I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljo-/hälso-/livsmedelsenheten EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Fastighet Kolsvik 5:25, Blidö Fogdö 1:105, Singö Singö-Tranvik 3:76, Singö Södra Råda 9:2, Söderbykarl Hensvik 1:95, Häverö Malstaby2:8, Malsta Norröra 2:42, Blidö Norrbyle 11:18, Väddö Baltora 2:19, Frötuna Arholma 2:57, Björkö-Arholma Fjäll 2:214, Väddö Spersboda 1:120, Riaia Smara 1:302, Edsbro Björkkulla 2:4, Häverö Bloka 1:27, Ununge Rådmanby 1:75, Rådmansö Granö 1:72, Väddö Yxlö 18:2, Blidö Granö 1:70, Väddö Aspsund 1:5, Estuna VÄRMEPUMP ANLÄGGNING Fastighet Grovö 3:20, Frötuna Väddö-Hammarby 2:9, Väddö Närtunaby 8:1, Rimbo Görla 9:21, Frötuna Sjömannen 31, Norrtälje Äimsta 13:8, Väddö DEPONERING AV MUDDERMASSOR Fastighet Grovstanäs 4:126, Länna Eknö 1:25, Länna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande /v /V.

22 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanfrädesdalum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljövhälso-/iivsmedeisenheten Blidö 1:238, Blidö Blidö 1:331, Blidö Söderöra 3:51, Blidö KONTROLLRAPPORT AV OLJECISTERN Fastighet Söderby-Ekeby 4:13, Söderbykarl VERKSAMHETSLOKAL Fastighet Hallsta 1:22, Häverö Hallsta 2:210, Häverö Beslut om avgift till följd av Bygg- och miljönämndens handläggning av inlämnad rapport för kontroll av cistern med tillhörande rörledning. Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Tillstånd - Fotvård, Ömma Fötter, Norrtälje Återkallelse av anmälan gällande verksamhetslokal för hygienisk behandling. VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Gräddö S:10, Rådmansö/Kafé Kvarnudden Kafé Kvarnudden ekonomisk förening Magasinet 19, Norrtälje/Ingers Kaffestuga Motormannen 1, Norrtälje/Hotell Roslagen Hallsta 2:67, Häverö/Hallstaviks fisk Sundsta 4:130, husby-sjuhundra Hallsta 2:73, Häverö Jeanette Bengtsson Forshaga Hotell och Gästgiveri AB LH Fisk och delikatesser AB Husby-Sjuhundra Roni's Pizzeria & Grill GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Rimbo-Vallby 5:2, Rimbo/Prarichat Prarichat Thaimarket, Jeerapa Thaimarket, PNG 555 Kumpulainen Bagaren 3, Rimbo/Rimbobiten Norrland 15, Norrtälje/Lanternan Rimbobiten AB Perer Viktorini Justerare Justerare j Utd ragsbestyrkande

23 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v,x, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten Tjockö 2:29, Rådmansö Väddö-Tomta 4:17, Väddö Norra Berget 4, Norrtälje Krögaren 1, Rimbo Karljohansvampen 1, Norrtälje Skebo 1:186, Ununge Pegasus 4, Norrtälje Älmsta 1:69, Väddö/Elmsta Bar & Matsal Söderarm Tomta Kalkonfarm En liten smula i Roslagen, Norrtälje 100% Kök och Bar Solbacka krog Skebogrillen Pub Hörnet Eimsta Bar & Matsal AB FÖRLÄNGNING AV VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet Merkurius 2, Norrtälje Skeppsmyra 13:1, Björkö-Arholma Sökande/företagsnamn Christina Cederwall/Ett glas Lyckhem Skärgårdspensionat BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Tälje 4:62, Norrtälje Älmsta 3:41, Väddö Justitia 1, Norrtälje Äggsvampen 1, Norrtälje Källan 2, Rimbo Frihamra 2:2, Skederid Herräng 1:44, Häverö Skenninge 1:60, Björkö-Arholma Norra berget 4, Norrtälje Yxlö 9:1, Blidö Krögaren 1, Rimbo Gördelmakaren 2, Norrtälje Gottröra 5:2, Gottröra Mora 3:55, Länna LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Verner Gerholm/Glasskiosk vid Apoteket Barn- och skolnämnden/elmsta förskola Bageriet Vätö HB/Per Ekberg/Semleria Roslagsknallen/fordon AAX891 Tellus Förskola, Nontälje Rimbo HVB Frihamra Vård AB Kuggwass Förskola Björkö-Arholma förskola En liten smula, Norrtälje. Marknadsförsäljning Köpmanholms förskola 100% Kök och Bar Ö&B, Norrtälje Målgården Gottröra Lugnets förskola

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

å HJO ~... ~~-?!~. ~~-... ~. -... J",,,,,. ~~ ~i:~~?<;~~ Britt Ajnemark 2011-04-1 9 Henrik Olofsson (M)

å HJO ~... ~~-?!~. ~~-... ~. -... J,,,,,. ~~ ~i:~~?<;~~ Britt Ajnemark 2011-04-1 9 Henrik Olofsson (M) å HJO Sida SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Sammanlrädesdatum PI.~""h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl 15 :00-16:30 Ajournering 15:40-16:10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersätta re Björn Bröne,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp.

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp. 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Studiebesök vattentäkten Moradal och avloppsdammarna, sammanträde Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget. Kl 10.00 15.15 Erik Rapp, (s), ordförande

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer