J ( J&?^ Roland Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J ( J&?^ Roland Larsson"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare c^^r.rr..;..\r^rf^rr^r...r:.^f^^ft?^:. Paragrafer AnD^Christine Karlsson Ordförande *«a J ( J&?^ Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggr och miljökontoret. Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift nn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 26 mars 2009 klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Walién (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Jenny Jansson (s) X Bertil Norstedt (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X 0 Sandhaag Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) X Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) X Lennart Svenberg (s) X X J Jansson Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 ffo JLj NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (1) bmn 20 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 2 april 2009 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Utdragsbestyrkande

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 30 oktober 2008 bmu 262 (delegationsbeslut) bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Edeby 5:68 har överklagat beslutet hos länsstyrelsen. Enligt Länsstyrelsens uppfattning saknas skäl att frångå kommunens bedömning i lokaliseringsfrågan. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn i Blidö församling. Beslut Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 KML att lämna tillstånd till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn enligt underlag samt sammanställt av Kurt Bergström, BK-konsult, 13 november Villkor: Arbetena ska ske under antikvarisk kontroll av en av Länsstyrelsen godkänd kontrollant. Arbetena gäller endast under kända förutsättningar. Om förutsättningarna ändras ska frågan överlämnas till Länsstyrelsen för ny prövning. Länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning. Dnr Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom del av fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1. Fastighet Länna-Penningby 1:83 i Länna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 13 lagen om kulturminnen m.m. att en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning ska göras i samband med markförläggning av elkabel inom fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1 Justerare 9 Justerare ( Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÄR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... på fastigheten Länna-Penningby 1:83. Förundersökningen ska utföras av Arkeologi konsult i enlighet med vissa villkor. - Visar förundersökningen att det inte behövs ytterligare arkeologisk dokumentation gäller detta beslut även som tillstånd enligt 2 kap 12 KML att utföra arbetet i enlighet med insända ritningar. - Framkommer arkeologiska lämningar som kräver mer omfattande dokumentation kommer Länsstyrelsen att pröva ärendet på nytt. Dnr Överklagande med inhibitionsyrkande av beslut avseende fastigheten Norra Berget 8 i Norrtälje stad. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2009 bmu 25 att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan för placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och bevilja bygglov för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har överklagats av Brf Bergssmycket, ägare av fastigheten Norra Berget 13, som bland annat hänvisar till Stockholms läns museums yttrande Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar tillsvidare och intill dess överklagandet slutligt prövats av Länsstyrelsen eller Länsstyrelsen annat förordnar, att det överklagade beslutet om bygglov inte skall gälla. Dnr Överlämnande av ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för skjutplats Roten, i den del som rör Östhammars kommun i Uppsala län. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD) överlämnar med stöd av 6 b förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för skjutplats Roten, i den del som avser Östhammars kommun, till Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen (MPD) för fortsatt handläggning. Justerare Justerare Utdragsbesty rkan d e

6 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL i-vi Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 5 21 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm* Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vatten verksamhet för anläggande av en brygga på fastigheten Tjockö 3:71 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsens medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för anläggande av en brygga om 18 x 2 m på fastigheten Tjockö 3:71 i enlighet med situationsplan. Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i handlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - arbeten i vattenområdet får inte utföras under tiden 1 maj till den 31 augusti. - vid arbeten som riskerar att grumla vattenområdet ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Ex på sådana skyddsåtgärder är skyddslänsar av geotextil som sluter an mot botten. Skyddsanordningarna far tas bort först sedan allt suspenderat material från verksamheten sedimenterats samt att all hantering av massor inom eller i direkt anslutning till vattenområdet slutförts. - länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Vagnsunda 1:57 i Blidö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 februari 2007 C 138 (delegationsbeslut) meddela strandskyddsdispens och bevilja bygglov föluppförande av brygga. Naturvårdsverket har överklagat beslutet i den del som avser dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt Länsstyrelsens uppfattning har inga särskilda skäl för dispens redovisats i ärendet. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och undanröjer det överklagade beslutet avseende dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strand skyddsbestämmelserna för ändrad användning av byggnad på fastigheten Vidinge 4:72 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet har den 25 september 2008 hos länsstyrelsen tillstyrkt erforderlig dispens för ändrad användning. Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för ändrad användning av ett fritidshus till komplementbyggnad om cirka 30 m 2 på fastigheten Vidinge 4:72, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får den yta byggnaden upptar på marken tas i anspråk. Dm Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på del av fastigheten Västerkulla 1:16 i Häverö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 augusti 2008 C 1190 medge strandskyddsdispens och bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har Överklagats av Naturvårdsverket i den del som avser dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling (Lst dnr ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljöutskottet beviljade förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Edeby 5:69. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IILI Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÅR MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2009 har överklagats i rätt tid av Peter och Britt-Inger Gamba, Skrivelse med överklagande samt övriga handlingar Överlämnas till Länsrätten. MEDDELANDE FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av beslut avseende tillstånd för vattentoalett inom Håknäs 6:2 i Vätö församling. Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Ägare till Håknäs 6:4 har överklagat beslut om tillstånd till vattentoalett till Nacka Tingsrätt med begäran om att Miljödomstolen avslår sökandes tillstånd. Skrivelsen har översänts till bygg- och miljönämnden för kännedom. Dm* Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rödlöga 1:76 i BlidÖ församling (Lst ) Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 september 2008 att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från strandskyddsförordnandet med hänvisning till bl.a näringslivet. Länsstyrelsen beslutade den 7 januari 2009 att avslå ansökan om dispens. Länsstyrelsens beslut har överklagats till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen. Miljödomstolen gör ingen annan bedömning än den Länsstyrelsen gjort. Miljödomstolen avslår överklagandet, BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nestor 4 i Norrtälje stad. (Lst , ) Dom Mål nr , rotel 223 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v4v/i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Bygg- och miljöutskottet beslutade den 7 februari medge mindre avvikelse från detaljplan for placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och att bevilja bygglov för ett flerbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till Nestor 3 och Nestor 2. Länsstyrelsen beslutade den 3 april 2008 att avslå överklagandena. Ägare till Nestor 3 har Överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling (Lst , ). Dom Mål nr , rotel 224 Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 20 oktober 2008 att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut är överklagat hos Länsrätten av ägare till Nänninge 1:74 Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:66 och 1:67 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr 26573, rotel 221 Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 maj 2006 bevilja bygglov för uppförande av slakteri med väntstall och butik inom Skebo 1:66 och 1:67. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 12 november 2007 att avslå överklagandet i den del som avsåg beslutet om bygglov och avvisa överklagandena av beslutet om bygglov. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten har i Dom avslagit överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 l / NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A V i V,, I V, Sammanträdesdatum Bygg- och mifjönämnden (bmn) (25) bmn 8 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:182 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr , rotel 221 Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2006 bevilja bygglov för uppförande av terminal och lagerbyggnad, sex parkeringsplatser samt plank och staket på fastigheten Skebo 1; 182. Beslutet överklagades av fastighetsägare till Skebo 1:256 och 1:61. Länsstyrelsen beslutade den 22 november 2007 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten finner inte att det är frågan om sådan fara eller sådana betydande olägenheter som avses i PBL och som skulle utgöra hinder för bygglov. Inte heller kan den tilltänkta åtgärden anses inverka menligt på trafiksäkerheten i PBL:s mening. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Släden 12 i Norrtälje stad (Lst ). Dom Mål nr , rotel 202 Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 november 2007 C1716 bevilja ändring av tidigare beviljat bygglov för uppförande av carport/förråd. Ändringen innebär att lov beviljas för att uppföra två komplementbyggnader. Ägare till Släden 11 har överklagat beslutet med hänvisning till att de inte getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det överklagade beslutet och överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Ägare till Släden 12 har överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iss^ijtkai ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av länsrättens dom avseende fastigheten Oxhalsö 7:1 i Blidö församling - (mål nr ) Protokoll Mål ni" Byggnadsnämnden beslutade uttaga byggnadsavgift för olovligt uppförd komplementbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att avslå Överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som i Dom den 13 november 2008 avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten, nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten finner att några skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dm Avstyckning från Frötuna-Väsby 2:3 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 19 februari Dnr Avstyckning från LågarÖ 30:1 samt fastighetsreglering berörande Lågarö 30:5 och styckningslotten i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB0980 Ovan angivna förrättning har avslutats den 20 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 23 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande C

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 6 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 9 februari Dm Avstyckning från Riala-Ekeby 3:11 i Riala församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 12 februari Dnr Avstyckning från Räfsja 4:2, fastighetsreglering berörande Räfsja S.4, 4:2 och 4:3 samt anslutning enligt 42a AL i Estuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 11 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 16 februari Dnr Avstyckning från Rävsnäs S:25 med fastighetsreglering berörande Rävsnäs 1:35 i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB08246 Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 18 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I / * - S \ / V ^ I ii i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och fastighetsreglering berörande Tälje 3:1, 3:207 och Champinjonen 2 i Norrtälje stad. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 25 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 mars REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Dm* Detaljplan för Färsna 1:2,1:3,1:4,1:5, etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Estuna församling - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - Förslag till dagvattenrening för planområdet och den planerade vattenparken i dalgången. Inom planområdet bör lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och trög avrinning eftersträvas. Dm Detaljplan för del av fastigheten Rö-Mälby 1:5 och del av Rö-Ösby 1:17 i Rö Dnr församling - yttrande till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm* KS Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående utställt förslag till detaljplan inom del av rubricerade fastigheter. Justerare Justerare Utdragsb estyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 f ( Dnr Dnr DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Detaljplan för del av fastigheten Skebo 1:166 i Ununge församling - enkelt planförfarande enligt 5 kap 28. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dnr KS Bygg- och miljönämnden bedömer att följande bör utredas och beaktas. - En kompletterande utredning på fastigheten, enligt MIFO metoden fas 2, ska genomföras. Området ligger inom riskklass 1, med avseende på förorenad mark, viiket innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön, - Området ska uppfylla krav på känsiig markanvändning. - En fackmässig undersökning ska utföras av byggnaden med avseende på förekomst av miljöstörande ämnen bland annat PCB, PAH och asbests. - Området ligger inom skyddsområde för en av kommunens reservvattentäkter, skyddsföreskrifterna ska beaktas. Dm Dnr Detaljplan för del av Östhamra 1:15 mfl i Frötuna församling, Etapp 1 - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - En bullervall bör uppföras som skydd mot bebyggelsen vid E18 i enlighet med kommentaren i samrådsredogörelsen. Trafikbuller från E18 kan spridas långt och upplevas störande på grund av att landskapet är öppet. E18 belastas periodvis med mycket tung trafik. - Förutsättningarna och utformning av en golfbana behöver klargöras och tas med i Etapp 2, bland annat lokalisering av tillfartsväg, parkering, klubbhus och förutsättningar for bevattning. - Dagvatten bör renas/omhändertas via fördröjningsmagasin alternativt dammar. Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «x, W I 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN STYRELSEN Dm Nytt namn på bygg- och miljönämndens förvaltning innebärande ändring av 6, avsnitt B, i nämndens reglemente. Beslut Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att 6 första stycket avsnitt B i bygg- och miljönämnden ska strykas och ersättas av följande nya lydelse "Den personal som nämnden behöver för att hinna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt skall finnas samlad inom bygg- och miljökontoret." Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm del av Baltora 1:19 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Baltora 2:83 i Frötuna församling - uppförande av komplementbyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Blidö 1:384 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av gäststuga. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Frihamra 1:6 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Furusund 2:55 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Furusund 2:220 i Blidö församling - förhandsbesked för avstyckning av tomt. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. del av Gräfsta 1:3 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan har lämnats in. Harg 6:11 i Vätö församling - nybyggnad av uthus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. del av Mora 1:55 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av anläggning för småbåtsservice. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande i i,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dm Dnr Dm Norra Berget 8 i Norrtälje stad - uppförande av ett flerbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus. Ärendet avskrivs i den del som avser uppförande av ett flerbostadshus och komplementbyggnader. Ärendet avser endast rivning av bostadshus. del av Ortala 10:5 i Väddö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Räfsja 1:9 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus och ett parhus. Avskrivs med hänvisning till att begärda kompletteringar inte har lämnats in. Simpnäs 2:18 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Skärsta 1:189 i Edebo församling - tillstånd till brandfarlig vara. Ärendet avskrivs med hänvisning till att ansökan om bygglov för uppförande av dieselanläggning avslogs av bygg- och miljönämnden Slängsboda 1:21 i Länna församling - tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. del av Stridsby 3:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Tulka 2:11 i Häverö församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Vika 2:9 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR ( ( Dnr Dnr Dnr AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av 89 st kolonistugor. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av servicebyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Tomta 3:68 i Väddö församling - bygglov/bygganmälan för tillbyggnad på befintliga byggnader. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Justerare Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijo-/häiso-/livsmedelsenheten WC-AVLOPP Fastighet Gåsvik 2:12, Väddö Blidö 1:296, Blidö Häverö-Prästgård 2:1, Häverö Risslingby 10:11, Söderbykaii Mälhamra 3:1, Närtuna Koholma 1:50, Rådmansö Malsta-Bergby 1:5, Malsta Malsta-Bergby 1:21, Malsta Yxlö 1:247, Blidö Söderöra 3:56, Blidö Lågarö 32:2, Rådmansö Rånäs 4:150, Fasterna Björhövda 1:11, Vätö Björnö 1:104, Frötuna Norra Råda 2:53, Väddö Backby 1:17, Singö Sika4:8, Frötuna Södra Nånö 4:6, Estuna Väddö Prästgård 1:36, Väddö Del av Edsbro-Sättra 6:3, Edsbro Vängsj Öberg 1:1, Gottröra Gullunge 1:3, Skederid BDT-AVLOPP Fastighet Backby 16:6, Singö Väddö-Tomta 3:68, Väddö Kaggeboda 2:70, Frötuna Underskog 1:56, Länna Salnö3:78, Väddö Biidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Justerare Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miijönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten Löparö 1:104, Länna Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra WC ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Fastighet Svensboda 1:35, Riala Bergshamra 1:407, Länna Backby 16:6, Singö Senneby2:19, Väddö Harka 3:31, Frötuna Norrbyle2:36, Väddö Simpnäs 2:71, Björkö-Arholma Norrveda 1:247, Vätö Blidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Lågarö 11:147, Rådmansö Löparö 1:104, Länna Norra Sund 2:33, Väddö Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra Oxhalsö 2:711, Blidö Rådmanby 27:6, Rådmansö Fogdö 2:24, Singö Justerare Justerare! Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAM W1ANTRADES PROTOKOLL ly^vv^v-*! I \ I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljo-/hälso-/livsmedelsenheten EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Fastighet Kolsvik 5:25, Blidö Fogdö 1:105, Singö Singö-Tranvik 3:76, Singö Södra Råda 9:2, Söderbykarl Hensvik 1:95, Häverö Malstaby2:8, Malsta Norröra 2:42, Blidö Norrbyle 11:18, Väddö Baltora 2:19, Frötuna Arholma 2:57, Björkö-Arholma Fjäll 2:214, Väddö Spersboda 1:120, Riaia Smara 1:302, Edsbro Björkkulla 2:4, Häverö Bloka 1:27, Ununge Rådmanby 1:75, Rådmansö Granö 1:72, Väddö Yxlö 18:2, Blidö Granö 1:70, Väddö Aspsund 1:5, Estuna VÄRMEPUMP ANLÄGGNING Fastighet Grovö 3:20, Frötuna Väddö-Hammarby 2:9, Väddö Närtunaby 8:1, Rimbo Görla 9:21, Frötuna Sjömannen 31, Norrtälje Äimsta 13:8, Väddö DEPONERING AV MUDDERMASSOR Fastighet Grovstanäs 4:126, Länna Eknö 1:25, Länna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande /v /V.

22 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanfrädesdalum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljövhälso-/iivsmedeisenheten Blidö 1:238, Blidö Blidö 1:331, Blidö Söderöra 3:51, Blidö KONTROLLRAPPORT AV OLJECISTERN Fastighet Söderby-Ekeby 4:13, Söderbykarl VERKSAMHETSLOKAL Fastighet Hallsta 1:22, Häverö Hallsta 2:210, Häverö Beslut om avgift till följd av Bygg- och miljönämndens handläggning av inlämnad rapport för kontroll av cistern med tillhörande rörledning. Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Tillstånd - Fotvård, Ömma Fötter, Norrtälje Återkallelse av anmälan gällande verksamhetslokal för hygienisk behandling. VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Gräddö S:10, Rådmansö/Kafé Kvarnudden Kafé Kvarnudden ekonomisk förening Magasinet 19, Norrtälje/Ingers Kaffestuga Motormannen 1, Norrtälje/Hotell Roslagen Hallsta 2:67, Häverö/Hallstaviks fisk Sundsta 4:130, husby-sjuhundra Hallsta 2:73, Häverö Jeanette Bengtsson Forshaga Hotell och Gästgiveri AB LH Fisk och delikatesser AB Husby-Sjuhundra Roni's Pizzeria & Grill GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Rimbo-Vallby 5:2, Rimbo/Prarichat Prarichat Thaimarket, Jeerapa Thaimarket, PNG 555 Kumpulainen Bagaren 3, Rimbo/Rimbobiten Norrland 15, Norrtälje/Lanternan Rimbobiten AB Perer Viktorini Justerare Justerare j Utd ragsbestyrkande

23 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v,x, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten Tjockö 2:29, Rådmansö Väddö-Tomta 4:17, Väddö Norra Berget 4, Norrtälje Krögaren 1, Rimbo Karljohansvampen 1, Norrtälje Skebo 1:186, Ununge Pegasus 4, Norrtälje Älmsta 1:69, Väddö/Elmsta Bar & Matsal Söderarm Tomta Kalkonfarm En liten smula i Roslagen, Norrtälje 100% Kök och Bar Solbacka krog Skebogrillen Pub Hörnet Eimsta Bar & Matsal AB FÖRLÄNGNING AV VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet Merkurius 2, Norrtälje Skeppsmyra 13:1, Björkö-Arholma Sökande/företagsnamn Christina Cederwall/Ett glas Lyckhem Skärgårdspensionat BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Tälje 4:62, Norrtälje Älmsta 3:41, Väddö Justitia 1, Norrtälje Äggsvampen 1, Norrtälje Källan 2, Rimbo Frihamra 2:2, Skederid Herräng 1:44, Häverö Skenninge 1:60, Björkö-Arholma Norra berget 4, Norrtälje Yxlö 9:1, Blidö Krögaren 1, Rimbo Gördelmakaren 2, Norrtälje Gottröra 5:2, Gottröra Mora 3:55, Länna LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Verner Gerholm/Glasskiosk vid Apoteket Barn- och skolnämnden/elmsta förskola Bageriet Vätö HB/Per Ekberg/Semleria Roslagsknallen/fordon AAX891 Tellus Förskola, Nontälje Rimbo HVB Frihamra Vård AB Kuggwass Förskola Björkö-Arholma förskola En liten smula, Norrtälje. Marknadsförsäljning Köpmanholms förskola 100% Kök och Bar Ö&B, Norrtälje Målgården Gottröra Lugnets förskola

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2009-06-16 kl 15:15-16:25 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg-

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin /~v. NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2013-02-19 Plats och tid ande Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-02-19, kl 15:05-15:55 Enligt förteckning övriga

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering 2011-08-30 1(10) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10, ajournering 16.35 16.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Jarl Teljstedt (KD) Elisabeth

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer