J ( J&?^ Roland Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J ( J&?^ Roland Larsson"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare c^^r.rr..;..\r^rf^rr^r...r:.^f^^ft?^:. Paragrafer AnD^Christine Karlsson Ordförande *«a J ( J&?^ Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggr och miljökontoret. Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift nn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 26 mars 2009 klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Walién (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Jenny Jansson (s) X Bertil Norstedt (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X 0 Sandhaag Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) X Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) X Lennart Svenberg (s) X X J Jansson Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 ffo JLj NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (1) bmn 20 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 2 april 2009 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Utdragsbestyrkande

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 30 oktober 2008 bmu 262 (delegationsbeslut) bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Ägare till Edeby 5:68 har överklagat beslutet hos länsstyrelsen. Enligt Länsstyrelsens uppfattning saknas skäl att frångå kommunens bedömning i lokaliseringsfrågan. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn i Blidö församling. Beslut Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 KML att lämna tillstånd till renovering av byggnadsminnet Furusunds kvarn enligt underlag samt sammanställt av Kurt Bergström, BK-konsult, 13 november Villkor: Arbetena ska ske under antikvarisk kontroll av en av Länsstyrelsen godkänd kontrollant. Arbetena gäller endast under kända förutsättningar. Om förutsättningarna ändras ska frågan överlämnas till Länsstyrelsen för ny prövning. Länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning. Dnr Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom del av fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1. Fastighet Länna-Penningby 1:83 i Länna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 13 lagen om kulturminnen m.m. att en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning ska göras i samband med markförläggning av elkabel inom fornlämning RAÄ-nr Länna 71:1 Justerare 9 Justerare ( Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÄR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... på fastigheten Länna-Penningby 1:83. Förundersökningen ska utföras av Arkeologi konsult i enlighet med vissa villkor. - Visar förundersökningen att det inte behövs ytterligare arkeologisk dokumentation gäller detta beslut även som tillstånd enligt 2 kap 12 KML att utföra arbetet i enlighet med insända ritningar. - Framkommer arkeologiska lämningar som kräver mer omfattande dokumentation kommer Länsstyrelsen att pröva ärendet på nytt. Dnr Överklagande med inhibitionsyrkande av beslut avseende fastigheten Norra Berget 8 i Norrtälje stad. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2009 bmu 25 att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan för placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och bevilja bygglov för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har överklagats av Brf Bergssmycket, ägare av fastigheten Norra Berget 13, som bland annat hänvisar till Stockholms läns museums yttrande Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar tillsvidare och intill dess överklagandet slutligt prövats av Länsstyrelsen eller Länsstyrelsen annat förordnar, att det överklagade beslutet om bygglov inte skall gälla. Dnr Överlämnande av ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för skjutplats Roten, i den del som rör Östhammars kommun i Uppsala län. Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD) överlämnar med stöd av 6 b förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för skjutplats Roten, i den del som avser Östhammars kommun, till Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen (MPD) för fortsatt handläggning. Justerare Justerare Utdragsbesty rkan d e

6 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL i-vi Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 5 21 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm* Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vatten verksamhet för anläggande av en brygga på fastigheten Tjockö 3:71 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsens medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för anläggande av en brygga om 18 x 2 m på fastigheten Tjockö 3:71 i enlighet med situationsplan. Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i handlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - arbeten i vattenområdet får inte utföras under tiden 1 maj till den 31 augusti. - vid arbeten som riskerar att grumla vattenområdet ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Ex på sådana skyddsåtgärder är skyddslänsar av geotextil som sluter an mot botten. Skyddsanordningarna far tas bort först sedan allt suspenderat material från verksamheten sedimenterats samt att all hantering av massor inom eller i direkt anslutning till vattenområdet slutförts. - länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Vagnsunda 1:57 i Blidö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 februari 2007 C 138 (delegationsbeslut) meddela strandskyddsdispens och bevilja bygglov föluppförande av brygga. Naturvårdsverket har överklagat beslutet i den del som avser dispens från strandskyddsbestämmelserna. Enligt Länsstyrelsens uppfattning har inga särskilda skäl för dispens redovisats i ärendet. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och undanröjer det överklagade beslutet avseende dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Dispens från strand skyddsbestämmelserna för ändrad användning av byggnad på fastigheten Vidinge 4:72 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet har den 25 september 2008 hos länsstyrelsen tillstyrkt erforderlig dispens för ändrad användning. Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för ändrad användning av ett fritidshus till komplementbyggnad om cirka 30 m 2 på fastigheten Vidinge 4:72, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får den yta byggnaden upptar på marken tas i anspråk. Dm Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på del av fastigheten Västerkulla 1:16 i Häverö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 augusti 2008 C 1190 medge strandskyddsdispens och bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslutet har Överklagats av Naturvårdsverket i den del som avser dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1 i Väddö församling (Lst dnr ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljöutskottet beviljade förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Edeby 5:69. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IILI Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGÅR MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2009 har överklagats i rätt tid av Peter och Britt-Inger Gamba, Skrivelse med överklagande samt övriga handlingar Överlämnas till Länsrätten. MEDDELANDE FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av beslut avseende tillstånd för vattentoalett inom Håknäs 6:2 i Vätö församling. Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Ägare till Håknäs 6:4 har överklagat beslut om tillstånd till vattentoalett till Nacka Tingsrätt med begäran om att Miljödomstolen avslår sökandes tillstånd. Skrivelsen har översänts till bygg- och miljönämnden för kännedom. Dm* Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rödlöga 1:76 i BlidÖ församling (Lst ) Nacka Tingsrätt, enhet 3 Mål nr M Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 september 2008 att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från strandskyddsförordnandet med hänvisning till bl.a näringslivet. Länsstyrelsen beslutade den 7 januari 2009 att avslå ansökan om dispens. Länsstyrelsens beslut har överklagats till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen. Miljödomstolen gör ingen annan bedömning än den Länsstyrelsen gjort. Miljödomstolen avslår överklagandet, BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nestor 4 i Norrtälje stad. (Lst , ) Dom Mål nr , rotel 223 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v4v/i ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Bygg- och miljöutskottet beslutade den 7 februari medge mindre avvikelse från detaljplan for placering närmare tomtgräns än 4,5 meter och att bevilja bygglov för ett flerbostadshus. Beslutet överklagades av ägare till Nestor 3 och Nestor 2. Länsstyrelsen beslutade den 3 april 2008 att avslå överklagandena. Ägare till Nestor 3 har Överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling (Lst , ). Dom Mål nr , rotel 224 Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 20 oktober 2008 att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut är överklagat hos Länsrätten av ägare till Nänninge 1:74 Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:66 och 1:67 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr 26573, rotel 221 Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 maj 2006 bevilja bygglov för uppförande av slakteri med väntstall och butik inom Skebo 1:66 och 1:67. Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade den 12 november 2007 att avslå överklagandet i den del som avsåg beslutet om bygglov och avvisa överklagandena av beslutet om bygglov. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten har i Dom avslagit överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 l / NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A V i V,, I V, Sammanträdesdatum Bygg- och mifjönämnden (bmn) (25) bmn 8 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Skebo 1:182 i Ununge församling (Lst ). Dom Mål nr , rotel 221 Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2006 bevilja bygglov för uppförande av terminal och lagerbyggnad, sex parkeringsplatser samt plank och staket på fastigheten Skebo 1; 182. Beslutet överklagades av fastighetsägare till Skebo 1:256 och 1:61. Länsstyrelsen beslutade den 22 november 2007 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten. Länsrätten finner inte att det är frågan om sådan fara eller sådana betydande olägenheter som avses i PBL och som skulle utgöra hinder för bygglov. Inte heller kan den tilltänkta åtgärden anses inverka menligt på trafiksäkerheten i PBL:s mening. Länsrätten avslår överklagandet. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Släden 12 i Norrtälje stad (Lst ). Dom Mål nr , rotel 202 Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 november 2007 C1716 bevilja ändring av tidigare beviljat bygglov för uppförande av carport/förråd. Ändringen innebär att lov beviljas för att uppföra två komplementbyggnader. Ägare till Släden 11 har överklagat beslutet med hänvisning till att de inte getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det överklagade beslutet och överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Ägare till Släden 12 har överklagat länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Länsrätten gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iss^ijtkai ivi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av länsrättens dom avseende fastigheten Oxhalsö 7:1 i Blidö församling - (mål nr ) Protokoll Mål ni" Byggnadsnämnden beslutade uttaga byggnadsavgift för olovligt uppförd komplementbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att avslå Överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som i Dom den 13 november 2008 avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten, nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten finner att några skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dm Avstyckning från Frötuna-Väsby 2:3 i Frötuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 19 februari Dnr Avstyckning från LågarÖ 30:1 samt fastighetsreglering berörande Lågarö 30:5 och styckningslotten i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB0980 Ovan angivna förrättning har avslutats den 20 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 23 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande C

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 6 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 9 februari Dm Avstyckning från Riala-Ekeby 3:11 i Riala församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 12 februari Dnr Avstyckning från Räfsja 4:2, fastighetsreglering berörande Räfsja S.4, 4:2 och 4:3 samt anslutning enligt 42a AL i Estuna församling. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 11 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 16 februari Dnr Avstyckning från Rävsnäs S:25 med fastighetsreglering berörande Rävsnäs 1:35 i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning AB08246 Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 18 februari Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I / * - S \ / V ^ I ii i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Avstyckning och fastighetsreglering berörande Tälje 3:1, 3:207 och Champinjonen 2 i Norrtälje stad. Godkännande av förrättning AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 25 februari Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 5 mars REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Dm* Detaljplan för Färsna 1:2,1:3,1:4,1:5, etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Estuna församling - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - Förslag till dagvattenrening för planområdet och den planerade vattenparken i dalgången. Inom planområdet bör lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och trög avrinning eftersträvas. Dm Detaljplan för del av fastigheten Rö-Mälby 1:5 och del av Rö-Ösby 1:17 i Rö Dnr församling - yttrande till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , dm* KS Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående utställt förslag till detaljplan inom del av rubricerade fastigheter. Justerare Justerare Utdragsb estyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 f ( Dnr Dnr DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Detaljplan för del av fastigheten Skebo 1:166 i Ununge församling - enkelt planförfarande enligt 5 kap 28. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dnr KS Bygg- och miljönämnden bedömer att följande bör utredas och beaktas. - En kompletterande utredning på fastigheten, enligt MIFO metoden fas 2, ska genomföras. Området ligger inom riskklass 1, med avseende på förorenad mark, viiket innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön, - Området ska uppfylla krav på känsiig markanvändning. - En fackmässig undersökning ska utföras av byggnaden med avseende på förekomst av miljöstörande ämnen bland annat PCB, PAH och asbests. - Området ligger inom skyddsområde för en av kommunens reservvattentäkter, skyddsföreskrifterna ska beaktas. Dm Dnr Detaljplan för del av Östhamra 1:15 mfl i Frötuna församling, Etapp 1 - utställning. Delegationsbeslut Remiss från kommunstyrelsen , Dm KS Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas. - En bullervall bör uppföras som skydd mot bebyggelsen vid E18 i enlighet med kommentaren i samrådsredogörelsen. Trafikbuller från E18 kan spridas långt och upplevas störande på grund av att landskapet är öppet. E18 belastas periodvis med mycket tung trafik. - Förutsättningarna och utformning av en golfbana behöver klargöras och tas med i Etapp 2, bland annat lokalisering av tillfartsväg, parkering, klubbhus och förutsättningar for bevattning. - Dagvatten bör renas/omhändertas via fördröjningsmagasin alternativt dammar. Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «x, W I 1 V, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN STYRELSEN Dm Nytt namn på bygg- och miljönämndens förvaltning innebärande ändring av 6, avsnitt B, i nämndens reglemente. Beslut Dm KS Kommunfullmäktige beslutar att 6 första stycket avsnitt B i bygg- och miljönämnden ska strykas och ersättas av följande nya lydelse "Den personal som nämnden behöver för att hinna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt skall finnas samlad inom bygg- och miljökontoret." Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm del av Baltora 1:19 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Baltora 2:83 i Frötuna församling - uppförande av komplementbyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Blidö 1:384 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av gäststuga. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Frihamra 1:6 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Furusund 2:55 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Furusund 2:220 i Blidö församling - förhandsbesked för avstyckning av tomt. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. del av Gräfsta 1:3 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ny ansökan har lämnats in. Harg 6:11 i Vätö församling - nybyggnad av uthus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. del av Mora 1:55 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av anläggning för småbåtsservice. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande i i,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dm Dm Dnr Dm Dm Dm Dnr Dm Norra Berget 8 i Norrtälje stad - uppförande av ett flerbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus. Ärendet avskrivs i den del som avser uppförande av ett flerbostadshus och komplementbyggnader. Ärendet avser endast rivning av bostadshus. del av Ortala 10:5 i Väddö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Räfsja 1:9 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus och ett parhus. Avskrivs med hänvisning till att begärda kompletteringar inte har lämnats in. Simpnäs 2:18 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Skärsta 1:189 i Edebo församling - tillstånd till brandfarlig vara. Ärendet avskrivs med hänvisning till att ansökan om bygglov för uppförande av dieselanläggning avslogs av bygg- och miljönämnden Slängsboda 1:21 i Länna församling - tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. del av Stridsby 3:1 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs med hänvisning till att ärendet muntligen återkallats. Tulka 2:11 i Häverö församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Vika 2:9 i Björkö-Arholma församling - uppförande av vindkraftverk. Avskrivs med hänvisning att sökanden återkallat ärendet, (endast ärende dm är aktuellt). Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR ( ( Dnr Dnr Dnr AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av 89 st kolonistugor. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Mälby 3:7 i Väddö församling - bygglov för uppförande av servicebyggnad. Avskrivs med hänvisning till att ärendet skriftligen återkallats. Väddö-Tomta 3:68 i Väddö församling - bygglov/bygganmälan för tillbyggnad på befintliga byggnader. Avskrivs med hänvisning till att begärda handlingar inte har lämnats in. Justerare Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijo-/häiso-/livsmedelsenheten WC-AVLOPP Fastighet Gåsvik 2:12, Väddö Blidö 1:296, Blidö Häverö-Prästgård 2:1, Häverö Risslingby 10:11, Söderbykaii Mälhamra 3:1, Närtuna Koholma 1:50, Rådmansö Malsta-Bergby 1:5, Malsta Malsta-Bergby 1:21, Malsta Yxlö 1:247, Blidö Söderöra 3:56, Blidö Lågarö 32:2, Rådmansö Rånäs 4:150, Fasterna Björhövda 1:11, Vätö Björnö 1:104, Frötuna Norra Råda 2:53, Väddö Backby 1:17, Singö Sika4:8, Frötuna Södra Nånö 4:6, Estuna Väddö Prästgård 1:36, Väddö Del av Edsbro-Sättra 6:3, Edsbro Vängsj Öberg 1:1, Gottröra Gullunge 1:3, Skederid BDT-AVLOPP Fastighet Backby 16:6, Singö Väddö-Tomta 3:68, Väddö Kaggeboda 2:70, Frötuna Underskog 1:56, Länna Salnö3:78, Väddö Biidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Justerare Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miijönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten Löparö 1:104, Länna Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra WC ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Fastighet Svensboda 1:35, Riala Bergshamra 1:407, Länna Backby 16:6, Singö Senneby2:19, Väddö Harka 3:31, Frötuna Norrbyle2:36, Väddö Simpnäs 2:71, Björkö-Arholma Norrveda 1:247, Vätö Blidö-Boda 1:66, Blidö Harka 4:165, Frötuna Spraggarboda 1:49, Frötuna Lågarö 11:147, Rådmansö Löparö 1:104, Länna Norra Sund 2:33, Väddö Marum 6:118, Björkö-Arholma Edeby 6:50, Väddö Väddö-Mälby 2:25, Väddö Väddö-Tomta 2:73, Väddö Håknäs 1:42, Vätö Starrhammar 1:31, Gottröra Oxhalsö 2:711, Blidö Rådmanby 27:6, Rådmansö Fogdö 2:24, Singö Justerare Justerare! Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAM W1ANTRADES PROTOKOLL ly^vv^v-*! I \ I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljo-/hälso-/livsmedelsenheten EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Fastighet Kolsvik 5:25, Blidö Fogdö 1:105, Singö Singö-Tranvik 3:76, Singö Södra Råda 9:2, Söderbykarl Hensvik 1:95, Häverö Malstaby2:8, Malsta Norröra 2:42, Blidö Norrbyle 11:18, Väddö Baltora 2:19, Frötuna Arholma 2:57, Björkö-Arholma Fjäll 2:214, Väddö Spersboda 1:120, Riaia Smara 1:302, Edsbro Björkkulla 2:4, Häverö Bloka 1:27, Ununge Rådmanby 1:75, Rådmansö Granö 1:72, Väddö Yxlö 18:2, Blidö Granö 1:70, Väddö Aspsund 1:5, Estuna VÄRMEPUMP ANLÄGGNING Fastighet Grovö 3:20, Frötuna Väddö-Hammarby 2:9, Väddö Närtunaby 8:1, Rimbo Görla 9:21, Frötuna Sjömannen 31, Norrtälje Äimsta 13:8, Väddö DEPONERING AV MUDDERMASSOR Fastighet Grovstanäs 4:126, Länna Eknö 1:25, Länna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande /v /V.

22 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanfrädesdalum (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljövhälso-/iivsmedeisenheten Blidö 1:238, Blidö Blidö 1:331, Blidö Söderöra 3:51, Blidö KONTROLLRAPPORT AV OLJECISTERN Fastighet Söderby-Ekeby 4:13, Söderbykarl VERKSAMHETSLOKAL Fastighet Hallsta 1:22, Häverö Hallsta 2:210, Häverö Beslut om avgift till följd av Bygg- och miljönämndens handläggning av inlämnad rapport för kontroll av cistern med tillhörande rörledning. Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Tillstånd - Fotvård, Ömma Fötter, Norrtälje Återkallelse av anmälan gällande verksamhetslokal för hygienisk behandling. VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Gräddö S:10, Rådmansö/Kafé Kvarnudden Kafé Kvarnudden ekonomisk förening Magasinet 19, Norrtälje/Ingers Kaffestuga Motormannen 1, Norrtälje/Hotell Roslagen Hallsta 2:67, Häverö/Hallstaviks fisk Sundsta 4:130, husby-sjuhundra Hallsta 2:73, Häverö Jeanette Bengtsson Forshaga Hotell och Gästgiveri AB LH Fisk och delikatesser AB Husby-Sjuhundra Roni's Pizzeria & Grill GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLAGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Rimbo-Vallby 5:2, Rimbo/Prarichat Prarichat Thaimarket, Jeerapa Thaimarket, PNG 555 Kumpulainen Bagaren 3, Rimbo/Rimbobiten Norrland 15, Norrtälje/Lanternan Rimbobiten AB Perer Viktorini Justerare Justerare j Utd ragsbestyrkande

23 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «v,x, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (25) bmn 21 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten Tjockö 2:29, Rådmansö Väddö-Tomta 4:17, Väddö Norra Berget 4, Norrtälje Krögaren 1, Rimbo Karljohansvampen 1, Norrtälje Skebo 1:186, Ununge Pegasus 4, Norrtälje Älmsta 1:69, Väddö/Elmsta Bar & Matsal Söderarm Tomta Kalkonfarm En liten smula i Roslagen, Norrtälje 100% Kök och Bar Solbacka krog Skebogrillen Pub Hörnet Eimsta Bar & Matsal AB FÖRLÄNGNING AV VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet Merkurius 2, Norrtälje Skeppsmyra 13:1, Björkö-Arholma Sökande/företagsnamn Christina Cederwall/Ett glas Lyckhem Skärgårdspensionat BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Tälje 4:62, Norrtälje Älmsta 3:41, Väddö Justitia 1, Norrtälje Äggsvampen 1, Norrtälje Källan 2, Rimbo Frihamra 2:2, Skederid Herräng 1:44, Häverö Skenninge 1:60, Björkö-Arholma Norra berget 4, Norrtälje Yxlö 9:1, Blidö Krögaren 1, Rimbo Gördelmakaren 2, Norrtälje Gottröra 5:2, Gottröra Mora 3:55, Länna LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Verner Gerholm/Glasskiosk vid Apoteket Barn- och skolnämnden/elmsta förskola Bageriet Vätö HB/Per Ekberg/Semleria Roslagsknallen/fordon AAX891 Tellus Förskola, Nontälje Rimbo HVB Frihamra Vård AB Kuggwass Förskola Björkö-Arholma förskola En liten smula, Norrtälje. Marknadsförsäljning Köpmanholms förskola 100% Kök och Bar Ö&B, Norrtälje Målgården Gottröra Lugnets förskola

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer