Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare ^W&..Ldfä^.$tä.../ Ana-Christine Karlsson ^.é^l.. Paragrafer 7-16 Ordförande Mats Hultin Justerande...U.r.^Kf/.^^r.r. Margaretha Lundgren O ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Ann/Christine Karlsson a. Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) 1:e vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2;e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Åke Söderström (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X Bo Hanson (m) X X Asa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Birgit G Lindh (s) X X Poul Ahigren (s) X Jan Englund (v) X Kai Larsson (mp) X TJÄNSTGÖR VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) BMN 7 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 3 februari 2011 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyr kände

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 1 (49) Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. YTTRANDEN ( Dnr Remiss från Länsstyrelsen angående överklagat beslut om positivt Dnr förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus samt avloppstillstånd för sluten Dnr tank och BDT-avIopp inom fastigheten Vagnsunda 1:57. ^ Remiss Beteckn Bygg- och miljökontoret har besvarat remissen. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheterna Blidö 1:250,1:251. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheten Byholma 3:5. Underrättelse Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem inom fastigheten Frihamra 2:2. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Jiisterare Justerare //// Utdragsb estyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samnrtanlrädesdatum 2(49) YTTRANDEN forts... Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus inom fastigheten Håtö 1:173. Föreläggande Mål nr , enhet 1 ( Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov med mindre avvikelse, tidsbegränsat till , för uppförande av plank inom fastigheten Väddö-Tomta 1:43. Föreläggande Mål nr , enhet 1. Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, angående överklagat beslut om meddelat bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ateljé och förråd inom fastigheten Hallboda 1:17. Underrättelse Mål nr , enhet 3 ( Bygg- och miljönämnden avstår, enligt yttrande , från att yttra sig över aktbilaga 18, protokoll från syn på platsen. Dm Föreläggande från Kammarrätten i Stockholms län angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av två enbostadshus inom fastigheten Lisinge 1:3. Föreläggande Mål nr , rotel 024 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Justeraie Jiisterare Utdragsbe st yrkande

6 NORRTÄLJE. SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 3(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna för tomtplatsavgränsning på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1, i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken bygg- och miljönämndens beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för en tomtplatsavgränsning runt ett befintligt bostadshus på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken (1998:808, MB) om vattenverksamhet, muddring på samfäiligheten Bergsvik S:21 invid fastigheten Bergsvik 1:36. Beslut Beteckn Länsstyrelsen förbjuder med stöd av 26 9 MB och 23 förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, den till länsstyrelsen anmälda vattenverksamheten. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten BHdö 1:522. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för uppförande av en sjöbod på fastigheten. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Blidö 1:533 och 1:94. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄL] E SAMMANTRADESPROTOKOLL A ^ A i iv i Bygg-och miljönämnden (bmn) 4 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 2 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av garage, komplementbyggnad och friggebod på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Eknö 1:25. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 28 januari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för utfyllnad på fastigheten Eknö 1:25. Dnr Angående anmälan om muddring inom fastigheterna Frotuna-Björknäs och Frbtuna-Björknäs 2:6. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten avseende muddring inom områden som sammanlagt är mindre än 3000 m 2 kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i anmälningshandlingarna. Aktuella muddringsområden framgår av bilaga. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:9. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 29 mars 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för tomtplatsavgränsning på fastigheten Glyxnäs 3:9. Justerare Justeraie Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(49) (' Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:13. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastu på fastigheten Glyxnäs 3:13. Dm Överklagande av beslut avseende tillstånd till enskild avloppsanläggning med vattentoalett på fastigheten Gräddö 1:99. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Gräddö 1:98. (Delegationsbeslut ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av en brygga inom fastigheten Harg 7:42. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Harg 7:146 och Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens och bygglovföruppförande av en transformatorstation på fastigheten Håknäs 6:2. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av Håknäs 6:2. (Bygglov beviljades bmn 177) Jiisterare i4x Justerare å Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Bygg- och miljönämnden (bmn) 6 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Kolsvik 2:25, Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Kolsvik 2:25. (Byggnadsnämnden meddelade 7 november 2006 D 1387 undantag från strandskyddet i 7 kap MB) Länsstyrelsen överlämnar klagandens skrivelse med uppgifter som avser efterlevnaden av den givna dispensen till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning. ( Dnr Anmälan om vattenverksamhet inom fastigheten Marum 6:21. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger om följande försiktighetsmått: - eventuella grumlande arbeten i vattenområdet far inte utföras under tiden 30 april till den 30 augusti. Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av biygga, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd inom fastigheten Mora 1:55. ( Beslut Beteckn , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena från G. Holmgren samt P-0 / M. Hast till prövning såvitt avser frågan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut den 7 maj 2009, bmu 75 om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga för 20 båtplatser, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd. Justeraie Justerare Utdragsbestyrkande

10 1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL,, Bygg- och miljönämnden (bmn) 7 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende beslut om avslag for uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Norrmansö 1:60. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avskriver ärendet Lennart Starby har återkallat sitt överklagande. ( Dnr Återställandet av utfyllnaden i vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:185. Beslut Beteckn Länsstyrelsen har den 2 december 2010 besiktigat utfyllnaden och har därvid funnit att återställandet skett i enlighet med miljödomstolens dom. Länsstyrelsen godkänner därför återställandet. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på fastigheten Rådmansö-Osternäs 1:6. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare till Riddersholm 2:1. (bygg- och miljönämnden meddelade C 1047 ett positivt förhandsbesked). Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Sandvik 1:8 och Sandvik 1:2. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 29 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheterna. Jiisterare imx- Justerare M Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(49) ( Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Sika 4:35. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 9 september 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten. Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Stärbsnäs 1:14 2:14 3:14 och 1:21 samt Skeppsmyra 4:26 och 13:1. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en sjöbod samt en brygga (nr 2 på bif sit.plan B) på fastigheterna Stärbsnäs 1:14, 2:14, 3:14. C I den del beslutet rör uppläggning av muddermassor kvarstår kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens. Vidare menar länsstyrelsen att man får förstå kommunens beslut som att dispens medgivits även för själva muddringen, i enlighet med situationsplan A. ( Dnr Överklagande av beslut avseende förnyelse av positivt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom del av fastigheten Stärbsnäs 1:14 mfl. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från äg av fastigheten Stärbsnäs 20:2. (förnyelse av förhandsbesked meddelat C 1837). Dnr Överklagande av beslut avseende positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alt. fritidshus på fastigheten Svanberga 1:9. Beslut Beteckn , , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena till prövning. Justerare Juste rare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Klagandenas fastigheter ligger på så långt avstånd från och på sådant sätt i förhållande till de planerade tomterna att de inte i förvaltningslagens mening kan anses berörda av nämndens beslut enligt PBL. Inte heller det vägservitut som finns antecknat för Kullsta 4:12 kan anses medföra att ägarna kan anses berörda enligt förvaltningslagens mening. (Positivt förhandsbesked meddelades ) < : Dm Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av ett enbostadshus och garage/ateljé inom fastigheten Toftinge 2:20. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Toftinge 2:5 och 10:1. (Bygglov beviljades C 885) Dnr Anmälan enligt 9 a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Trästa 3:7 och 3:9. Beslut Beteckn (, Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått (se beslut). Dnr Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet inom Norrtälje hamn - slutliga villkor. Beslut Beteckn Miljöprövningsdelegationen upphäver prövotidsförordnandet i beslut den 26 november 2003 om tillstånd enligt miljöbalken för Norrtälje kommun, Tekniska kontoret att bedriva hamnverksamhet inom fastigheterna Tälje 3:1, 5:1, 5:46 mfi. Villkor, se beslut. Justeraie Jiisterare Utdragsbestyrkande

13 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ix^wwi iv i Bygg- och miljönämnden (bmn) 10 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut om att lämna anmälan om nedskräpning på fastigheten Tälje S:30 utan åtgärd. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avvisar överklagandet. (Anmälan avskrevs ) ( Dnr Överklagande av miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt dom i mål nr M avseende fastigheten Utål 1:8. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen överklagar miljödomstolens dom den 17 december 2010 i mål nr MM Domen avser ett överklagande av länsstyrelsen beslut om upphävande den 30 juni 2010 i strandskyddsärende med beteckning för fastigheten Utåfl:8. Dnr Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m inom fastigheten Varsvik 9:2. Föreläggande Beteckn ^ Miljöprövningsdelegationen förelägger Häveröortens LBC att senast den 15 december 2010 inkomma med komplettering av ansökan om fortsatt täkt av berg och masshantering på Varsvik 9:2. (. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus på del av fastigheten Vettershaga 7:1. Beslut Beteckn m fl Länsstyrelsen tar inte upp von Sivers yrkande om inhibition till prövning. Länsstyrelsen avvisar Erenvidhs överklagande då dennes fastighet inte gränsar till Vettershaga 7:1 Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden för förnyad handläggning. (Förhandsbesked meddelades den 16 december 2009 C 1913). Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

14 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten Åkerö 3:7. Beslut Beteckn Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning. Klagandens fastighet gränsar inte till fastigheten Åkerö 3:7. Mellan klagandens fastighet och den plats som ska bebyggas finns två vägar samt en bebyggd fastighet. (Förhandsbesked meddelades 5 december 2008 C1729) Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten Åkerö 3:9. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 24 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage, förråd, lusthus och bryggförråd samt tillbyggnad av brygga på Åkerö 3:9. Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 mb för muddring och deponering av muddermassor i anslutning till fastigheten Åkerö 5:83. Föreläggande Beteckn Länsstyrelsen förelägger A. Rainsson att senast den 14 januari 2011 inkomma till länsstyrelsen med svar på i beslutet ställda frågor. Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer för DeLaval Sales AB. Meddelande Beteckn Länsstyrelsen beslutar att meddela DeLaval Sales AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet gäller tills vidare dock senast till den 12 december Juste ra re Justeraie Utdragsbestyrkande

15 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Beslut Beteckn ( Länsstyrelsen beslutar att meddela Lantmännen Maskin AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Tillståndet avser produkterna DeLaval Cidmax, DeLaval Cid samt DeLaval Powder Detergent ( Acid50. Detta tillstånd gäller t.o.m 15 december 2015 med i beslutet angivna villkor. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Blidö 1:250 och 1:251 ( ) Meddelande Beteckn ) Länsstyrelsens beslut den 8 november 2010 har överklagats i rätt tid av Johan, Maria och Gunilla Hemmar. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Frihamra 2:2 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av L. Björklund. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 7:42 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 16 november 2010 har överklagats i rätt tid av B. Eriksson, S. Jardh, B. Jardh, G. Jardh och M. Slätt. Jiisterare Justerare fli Utdragsbestyrkande

16 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 1 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av A. Grenstedt och Astrid Liebe. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Länna-Norrby 1:21 ( ). Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 17 november 2010 har överklagats i rätt tid av Sohrner. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Jansson. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Holmgren och Jansson. Dnr Överklagande av länsstyrelsens om föreläggande att ta bort olovligt uppfört växthus på fastigheten Sundskär 1:33. Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 20 september 2010 har överklagats i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Toftinge 2:20 ( ). Meddelande Beteckn ( < Länsstyrelsens beslut den 2 december 2010 har överklagats i rätt tid av G. Andersson. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Vettershaga 3:3. Meddelande Beteckn ^ _ Dnr Länsstyrelsens beslut den 02 november 2010 har överklagats i rätt tid av Mats Ankersjö. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Överklagande av Länsstyrelsens beslut den augusti 2010, dnr avseende Arholma 1:109 i Björkö-Arholma församling. Dom Mål nr M Dm Miljödomstolen avslår överklagandet från Indershamns samfällighetsförening. Länsstyrelsen beslutade den 31 augusti meddela tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nybyggnad av fyra friliggande fritidshus på Arholma 1; 109 med i beslutet angivna villkor. ( ( Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 juni 2010, dnr , avseende Tjockö 1:36. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet från R. Jansson. Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en bastu/sjöbod om ca 20 m z. Justerare imyi Justeraie Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(49) BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2010, dnr , avseende Utål 1:8. Dom Mål nr M Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och fastställer Bygg- och miljönämndens beslut den 11 mars 2010 med dm Länsstyrelsen beslutade 30 juni 2010 upphäva Norrtälje kommuns beslut den 11 mars 2010 att medge strandskyddsdispens för fyra enbostadshus på fastigheten Utål 1:8. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 29 december 2009 i mål nr avseende fastigheten Yxlö 2:119. Dom Mål nr Kammarrätten avslår överklagandet från G. Enbiom och A. Svensson. Bygg- och miljönämnden beslutade C 480 bevilja förhandsbesked för tre enbostadshus. Beslutet överklagades och både Länsstyrelsen och Länsrätten har avslagit överklagandet. BESLUT FRÅN SVEA HOVRÄTT, MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Överklagande av Nacka Tingsrätt, miljööverdomstolens dom i mål nr M avseende fastigheten Kudoxa 1:27. Protokoll Mål nr M Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare U td ragsbestyrkande

19 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Bygg- och miljönämnden (bmn) (49) BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 4 oktober 2010 i mål nr avseende fastigheten Frihamra 2:2 - inhibition i mål om bygglov; nu fråga om ( prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står / därmed fast. ÖVRIGA BESLUT FRÅN ANDRA MYNDIGHETER Dnr Dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall i vattenområde; här dumpning av muddermassor i havet utanför Söderöra, Norrtälje kommun. Beslut DnrNV Naturvårdsverket meddelar L. Andersson dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall enligt 15 kap 31 miljöbalken för dumpning av 600 m 3 muddermassor i havet utanför Söderöra i Norrtälje kommun. Villkor: Dispensen gäller till 31 mars Dumpning får endast ske under perioden oktober - mars. Kustbevakningen och Tillsynsmyndigheten ska informeras när arbetet påbörjas och när det avslutats. ( Dnr Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 ordningslagen inom detaljplanelagda områden inom Norrtälje kommun. Tillståndet gäller för Leif Kjellström för tiden Dnr Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats "Gamla Peking", Stockholmsvägen 24 C, Norrtälje. Tillståndet är förenat med villkor. Justeiafe (Mit Justeraie Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «..,,,, V 1 Bygg- och miljönämnden (bmn) 17 (49) ÖVRIGA BESLUT forts... Dm Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats Simdsta Säteri, Norrtälje Golfklubb, "Vita Huset Sundsta säteri" Tillståndet är förenat med villkor. Dnr Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) vid verksamhet Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar inom fastigheten Källan 2. Beslut Dnr /2010 Socialstyrelsen bifaller Attendo Individ och Familj AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndsbevis har utfärdats. REMISS FRÅN STYRELSEN Dm Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i Häverö-Singö församling, (dnr KS ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter. Dm* Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling. (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter då området ska anslutas till kommunalt va. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Nysättra Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Vätö församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inte yttrat sig formellt men via mail meddelat att markföroreningar ska utredas och byggande av brygga med upplägg av massor. Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 18 (49) REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Dm Yttrande avseende program till detaljplan för fastigheten Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling. (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning; - en förutsättning för att bygg- och miljönämnden ska kunna tillstyrka planförslaget är att fastigheten ansluts till det kommunala va-nätet, då förutsättningar saknas för att anordna långsiktigt hållbara lösningar va enskilda VAanläggningar på ön. Anslutningspunkten för kommunal VA-anslutning bör anges till utställningsskedet. - behov och omfattning av eventuellt mudd rings arbete bör belysas ytterligare. Dm Yttrande avseende program till detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54 i Länna församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har via mail meddelat att inga andra synpunkter än att fastigheterna inom planområdet ska lösa VA-frågan via anslutning till det kommunala VA-nätet i enlighet med planförslaget. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Sundsta 4:130 i Husby- Sjuhundra församling - enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter inför antagandet av detaljplan: - Planområdet är beläget inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. En redovisning av hur den planerade byggnationen förhåller sig till kulturmiljön på platsen skall därför presenteras innan planförslaget antas. I övrigt har bygg- och miljönämnden inget att erinra angående förslag till detaljplan inom del av rubricerad fastighet. Nämnden vill dock påminna om att innan anslutning av det nya enb o stadshuset till den aktuella avloppsanläggningen sker skall en ansökan inlämnas till bygg- och miljönämnden om att koppla in sig på befintlig anläggning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin

U.<!(...\.L. '..LM., Mats Hultin /~v. NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2013-02-19 Plats och tid ande Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-02-19, kl 15:05-15:55 Enligt förteckning övriga

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170)

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) 3.4 Bilagor 3.4.1 Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) Introduktion Från början analyserades 122 områden enligt principerna i dokumentet, dvs. expansionstrycker,

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-07 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-12-07 kl 16:00-17.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 PROTOKOLL 2014-11-13 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 Beslutande Ledamoter Lars Brofalk (C), ordf. Borje Wreden (FP) Jan Lannefelt (8) Jarl Teljstedt (KO) Goran Malmestedt

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-08 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-12-08 kl 09:15-10:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

i~--lk... ljt11dtf...

i~--lk... ljt11dtf... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2015-03-19 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2015-03-19, kl 15.10-15.55 Enligt förteckning c övriga deltagande Utses att justera Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2013-12-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05, kl 15:10-16:00 Beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-02-18 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 Enligt förteckning Övriga

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering 2011-08-30 1(10) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10, ajournering 16.35 16.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Jarl Teljstedt (KD) Elisabeth

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer