Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare ^W&..Ldfä^.$tä.../ Ana-Christine Karlsson ^.é^l.. Paragrafer 7-16 Ordförande Mats Hultin Justerande...U.r.^Kf/.^^r.r. Margaretha Lundgren O ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Ann/Christine Karlsson a. Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) 1:e vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2;e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Åke Söderström (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X Bo Hanson (m) X X Asa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Birgit G Lindh (s) X X Poul Ahigren (s) X Jan Englund (v) X Kai Larsson (mp) X TJÄNSTGÖR VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) BMN 7 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 3 februari 2011 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyr kände

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 1 (49) Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. YTTRANDEN ( Dnr Remiss från Länsstyrelsen angående överklagat beslut om positivt Dnr förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus samt avloppstillstånd för sluten Dnr tank och BDT-avIopp inom fastigheten Vagnsunda 1:57. ^ Remiss Beteckn Bygg- och miljökontoret har besvarat remissen. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheterna Blidö 1:250,1:251. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheten Byholma 3:5. Underrättelse Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem inom fastigheten Frihamra 2:2. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Jiisterare Justerare //// Utdragsb estyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samnrtanlrädesdatum 2(49) YTTRANDEN forts... Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus inom fastigheten Håtö 1:173. Föreläggande Mål nr , enhet 1 ( Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov med mindre avvikelse, tidsbegränsat till , för uppförande av plank inom fastigheten Väddö-Tomta 1:43. Föreläggande Mål nr , enhet 1. Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, angående överklagat beslut om meddelat bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ateljé och förråd inom fastigheten Hallboda 1:17. Underrättelse Mål nr , enhet 3 ( Bygg- och miljönämnden avstår, enligt yttrande , från att yttra sig över aktbilaga 18, protokoll från syn på platsen. Dm Föreläggande från Kammarrätten i Stockholms län angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av två enbostadshus inom fastigheten Lisinge 1:3. Föreläggande Mål nr , rotel 024 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Justeraie Jiisterare Utdragsbe st yrkande

6 NORRTÄLJE. SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 3(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna för tomtplatsavgränsning på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1, i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken bygg- och miljönämndens beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för en tomtplatsavgränsning runt ett befintligt bostadshus på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken (1998:808, MB) om vattenverksamhet, muddring på samfäiligheten Bergsvik S:21 invid fastigheten Bergsvik 1:36. Beslut Beteckn Länsstyrelsen förbjuder med stöd av 26 9 MB och 23 förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, den till länsstyrelsen anmälda vattenverksamheten. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten BHdö 1:522. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för uppförande av en sjöbod på fastigheten. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Blidö 1:533 och 1:94. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄL] E SAMMANTRADESPROTOKOLL A ^ A i iv i Bygg-och miljönämnden (bmn) 4 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 2 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av garage, komplementbyggnad och friggebod på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Eknö 1:25. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 28 januari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för utfyllnad på fastigheten Eknö 1:25. Dnr Angående anmälan om muddring inom fastigheterna Frotuna-Björknäs och Frbtuna-Björknäs 2:6. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten avseende muddring inom områden som sammanlagt är mindre än 3000 m 2 kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i anmälningshandlingarna. Aktuella muddringsområden framgår av bilaga. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:9. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 29 mars 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för tomtplatsavgränsning på fastigheten Glyxnäs 3:9. Justerare Justeraie Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(49) (' Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:13. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastu på fastigheten Glyxnäs 3:13. Dm Överklagande av beslut avseende tillstånd till enskild avloppsanläggning med vattentoalett på fastigheten Gräddö 1:99. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Gräddö 1:98. (Delegationsbeslut ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av en brygga inom fastigheten Harg 7:42. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Harg 7:146 och Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens och bygglovföruppförande av en transformatorstation på fastigheten Håknäs 6:2. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av Håknäs 6:2. (Bygglov beviljades bmn 177) Jiisterare i4x Justerare å Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Bygg- och miljönämnden (bmn) 6 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Kolsvik 2:25, Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Kolsvik 2:25. (Byggnadsnämnden meddelade 7 november 2006 D 1387 undantag från strandskyddet i 7 kap MB) Länsstyrelsen överlämnar klagandens skrivelse med uppgifter som avser efterlevnaden av den givna dispensen till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning. ( Dnr Anmälan om vattenverksamhet inom fastigheten Marum 6:21. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger om följande försiktighetsmått: - eventuella grumlande arbeten i vattenområdet far inte utföras under tiden 30 april till den 30 augusti. Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av biygga, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd inom fastigheten Mora 1:55. ( Beslut Beteckn , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena från G. Holmgren samt P-0 / M. Hast till prövning såvitt avser frågan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut den 7 maj 2009, bmu 75 om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga för 20 båtplatser, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd. Justeraie Justerare Utdragsbestyrkande

10 1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL,, Bygg- och miljönämnden (bmn) 7 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende beslut om avslag for uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Norrmansö 1:60. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avskriver ärendet Lennart Starby har återkallat sitt överklagande. ( Dnr Återställandet av utfyllnaden i vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:185. Beslut Beteckn Länsstyrelsen har den 2 december 2010 besiktigat utfyllnaden och har därvid funnit att återställandet skett i enlighet med miljödomstolens dom. Länsstyrelsen godkänner därför återställandet. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på fastigheten Rådmansö-Osternäs 1:6. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare till Riddersholm 2:1. (bygg- och miljönämnden meddelade C 1047 ett positivt förhandsbesked). Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Sandvik 1:8 och Sandvik 1:2. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 29 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheterna. Jiisterare imx- Justerare M Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(49) ( Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Sika 4:35. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 9 september 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten. Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Stärbsnäs 1:14 2:14 3:14 och 1:21 samt Skeppsmyra 4:26 och 13:1. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en sjöbod samt en brygga (nr 2 på bif sit.plan B) på fastigheterna Stärbsnäs 1:14, 2:14, 3:14. C I den del beslutet rör uppläggning av muddermassor kvarstår kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens. Vidare menar länsstyrelsen att man får förstå kommunens beslut som att dispens medgivits även för själva muddringen, i enlighet med situationsplan A. ( Dnr Överklagande av beslut avseende förnyelse av positivt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom del av fastigheten Stärbsnäs 1:14 mfl. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från äg av fastigheten Stärbsnäs 20:2. (förnyelse av förhandsbesked meddelat C 1837). Dnr Överklagande av beslut avseende positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alt. fritidshus på fastigheten Svanberga 1:9. Beslut Beteckn , , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena till prövning. Justerare Juste rare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Klagandenas fastigheter ligger på så långt avstånd från och på sådant sätt i förhållande till de planerade tomterna att de inte i förvaltningslagens mening kan anses berörda av nämndens beslut enligt PBL. Inte heller det vägservitut som finns antecknat för Kullsta 4:12 kan anses medföra att ägarna kan anses berörda enligt förvaltningslagens mening. (Positivt förhandsbesked meddelades ) < : Dm Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av ett enbostadshus och garage/ateljé inom fastigheten Toftinge 2:20. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Toftinge 2:5 och 10:1. (Bygglov beviljades C 885) Dnr Anmälan enligt 9 a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Trästa 3:7 och 3:9. Beslut Beteckn (, Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått (se beslut). Dnr Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet inom Norrtälje hamn - slutliga villkor. Beslut Beteckn Miljöprövningsdelegationen upphäver prövotidsförordnandet i beslut den 26 november 2003 om tillstånd enligt miljöbalken för Norrtälje kommun, Tekniska kontoret att bedriva hamnverksamhet inom fastigheterna Tälje 3:1, 5:1, 5:46 mfi. Villkor, se beslut. Justeraie Jiisterare Utdragsbestyrkande

13 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ix^wwi iv i Bygg- och miljönämnden (bmn) 10 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut om att lämna anmälan om nedskräpning på fastigheten Tälje S:30 utan åtgärd. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avvisar överklagandet. (Anmälan avskrevs ) ( Dnr Överklagande av miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt dom i mål nr M avseende fastigheten Utål 1:8. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen överklagar miljödomstolens dom den 17 december 2010 i mål nr MM Domen avser ett överklagande av länsstyrelsen beslut om upphävande den 30 juni 2010 i strandskyddsärende med beteckning för fastigheten Utåfl:8. Dnr Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m inom fastigheten Varsvik 9:2. Föreläggande Beteckn ^ Miljöprövningsdelegationen förelägger Häveröortens LBC att senast den 15 december 2010 inkomma med komplettering av ansökan om fortsatt täkt av berg och masshantering på Varsvik 9:2. (. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus på del av fastigheten Vettershaga 7:1. Beslut Beteckn m fl Länsstyrelsen tar inte upp von Sivers yrkande om inhibition till prövning. Länsstyrelsen avvisar Erenvidhs överklagande då dennes fastighet inte gränsar till Vettershaga 7:1 Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden för förnyad handläggning. (Förhandsbesked meddelades den 16 december 2009 C 1913). Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

14 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten Åkerö 3:7. Beslut Beteckn Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning. Klagandens fastighet gränsar inte till fastigheten Åkerö 3:7. Mellan klagandens fastighet och den plats som ska bebyggas finns två vägar samt en bebyggd fastighet. (Förhandsbesked meddelades 5 december 2008 C1729) Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten Åkerö 3:9. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 24 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage, förråd, lusthus och bryggförråd samt tillbyggnad av brygga på Åkerö 3:9. Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 mb för muddring och deponering av muddermassor i anslutning till fastigheten Åkerö 5:83. Föreläggande Beteckn Länsstyrelsen förelägger A. Rainsson att senast den 14 januari 2011 inkomma till länsstyrelsen med svar på i beslutet ställda frågor. Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer för DeLaval Sales AB. Meddelande Beteckn Länsstyrelsen beslutar att meddela DeLaval Sales AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet gäller tills vidare dock senast till den 12 december Juste ra re Justeraie Utdragsbestyrkande

15 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Beslut Beteckn ( Länsstyrelsen beslutar att meddela Lantmännen Maskin AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Tillståndet avser produkterna DeLaval Cidmax, DeLaval Cid samt DeLaval Powder Detergent ( Acid50. Detta tillstånd gäller t.o.m 15 december 2015 med i beslutet angivna villkor. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Blidö 1:250 och 1:251 ( ) Meddelande Beteckn ) Länsstyrelsens beslut den 8 november 2010 har överklagats i rätt tid av Johan, Maria och Gunilla Hemmar. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Frihamra 2:2 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av L. Björklund. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 7:42 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 16 november 2010 har överklagats i rätt tid av B. Eriksson, S. Jardh, B. Jardh, G. Jardh och M. Slätt. Jiisterare Justerare fli Utdragsbestyrkande

16 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 1 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av A. Grenstedt och Astrid Liebe. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Länna-Norrby 1:21 ( ). Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 17 november 2010 har överklagats i rätt tid av Sohrner. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Jansson. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Holmgren och Jansson. Dnr Överklagande av länsstyrelsens om föreläggande att ta bort olovligt uppfört växthus på fastigheten Sundskär 1:33. Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 20 september 2010 har överklagats i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Toftinge 2:20 ( ). Meddelande Beteckn ( < Länsstyrelsens beslut den 2 december 2010 har överklagats i rätt tid av G. Andersson. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Vettershaga 3:3. Meddelande Beteckn ^ _ Dnr Länsstyrelsens beslut den 02 november 2010 har överklagats i rätt tid av Mats Ankersjö. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Överklagande av Länsstyrelsens beslut den augusti 2010, dnr avseende Arholma 1:109 i Björkö-Arholma församling. Dom Mål nr M Dm Miljödomstolen avslår överklagandet från Indershamns samfällighetsförening. Länsstyrelsen beslutade den 31 augusti meddela tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nybyggnad av fyra friliggande fritidshus på Arholma 1; 109 med i beslutet angivna villkor. ( ( Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 juni 2010, dnr , avseende Tjockö 1:36. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet från R. Jansson. Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en bastu/sjöbod om ca 20 m z. Justerare imyi Justeraie Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(49) BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2010, dnr , avseende Utål 1:8. Dom Mål nr M Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och fastställer Bygg- och miljönämndens beslut den 11 mars 2010 med dm Länsstyrelsen beslutade 30 juni 2010 upphäva Norrtälje kommuns beslut den 11 mars 2010 att medge strandskyddsdispens för fyra enbostadshus på fastigheten Utål 1:8. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 29 december 2009 i mål nr avseende fastigheten Yxlö 2:119. Dom Mål nr Kammarrätten avslår överklagandet från G. Enbiom och A. Svensson. Bygg- och miljönämnden beslutade C 480 bevilja förhandsbesked för tre enbostadshus. Beslutet överklagades och både Länsstyrelsen och Länsrätten har avslagit överklagandet. BESLUT FRÅN SVEA HOVRÄTT, MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Överklagande av Nacka Tingsrätt, miljööverdomstolens dom i mål nr M avseende fastigheten Kudoxa 1:27. Protokoll Mål nr M Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare U td ragsbestyrkande

19 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Bygg- och miljönämnden (bmn) (49) BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 4 oktober 2010 i mål nr avseende fastigheten Frihamra 2:2 - inhibition i mål om bygglov; nu fråga om ( prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står / därmed fast. ÖVRIGA BESLUT FRÅN ANDRA MYNDIGHETER Dnr Dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall i vattenområde; här dumpning av muddermassor i havet utanför Söderöra, Norrtälje kommun. Beslut DnrNV Naturvårdsverket meddelar L. Andersson dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall enligt 15 kap 31 miljöbalken för dumpning av 600 m 3 muddermassor i havet utanför Söderöra i Norrtälje kommun. Villkor: Dispensen gäller till 31 mars Dumpning får endast ske under perioden oktober - mars. Kustbevakningen och Tillsynsmyndigheten ska informeras när arbetet påbörjas och när det avslutats. ( Dnr Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 ordningslagen inom detaljplanelagda områden inom Norrtälje kommun. Tillståndet gäller för Leif Kjellström för tiden Dnr Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats "Gamla Peking", Stockholmsvägen 24 C, Norrtälje. Tillståndet är förenat med villkor. Justeiafe (Mit Justeraie Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «..,,,, V 1 Bygg- och miljönämnden (bmn) 17 (49) ÖVRIGA BESLUT forts... Dm Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats Simdsta Säteri, Norrtälje Golfklubb, "Vita Huset Sundsta säteri" Tillståndet är förenat med villkor. Dnr Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) vid verksamhet Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar inom fastigheten Källan 2. Beslut Dnr /2010 Socialstyrelsen bifaller Attendo Individ och Familj AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndsbevis har utfärdats. REMISS FRÅN STYRELSEN Dm Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i Häverö-Singö församling, (dnr KS ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter. Dm* Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling. (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter då området ska anslutas till kommunalt va. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Nysättra Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Vätö församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inte yttrat sig formellt men via mail meddelat att markföroreningar ska utredas och byggande av brygga med upplägg av massor. Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 18 (49) REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Dm Yttrande avseende program till detaljplan för fastigheten Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling. (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning; - en förutsättning för att bygg- och miljönämnden ska kunna tillstyrka planförslaget är att fastigheten ansluts till det kommunala va-nätet, då förutsättningar saknas för att anordna långsiktigt hållbara lösningar va enskilda VAanläggningar på ön. Anslutningspunkten för kommunal VA-anslutning bör anges till utställningsskedet. - behov och omfattning av eventuellt mudd rings arbete bör belysas ytterligare. Dm Yttrande avseende program till detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54 i Länna församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har via mail meddelat att inga andra synpunkter än att fastigheterna inom planområdet ska lösa VA-frågan via anslutning till det kommunala VA-nätet i enlighet med planförslaget. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Sundsta 4:130 i Husby- Sjuhundra församling - enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter inför antagandet av detaljplan: - Planområdet är beläget inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. En redovisning av hur den planerade byggnationen förhåller sig till kulturmiljön på platsen skall därför presenteras innan planförslaget antas. I övrigt har bygg- och miljönämnden inget att erinra angående förslag till detaljplan inom del av rubricerad fastighet. Nämnden vill dock påminna om att innan anslutning av det nya enb o stadshuset till den aktuella avloppsanläggningen sker skall en ansökan inlämnas till bygg- och miljönämnden om att koppla in sig på befintlig anläggning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer