Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare ^W&..Ldfä^.$tä.../ Ana-Christine Karlsson ^.é^l.. Paragrafer 7-16 Ordförande Mats Hultin Justerande...U.r.^Kf/.^^r.r. Margaretha Lundgren O ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Ann/Christine Karlsson a. Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) 1:e vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2;e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Åke Söderström (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X Bo Hanson (m) X X Asa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Birgit G Lindh (s) X X Poul Ahigren (s) X Jan Englund (v) X Kai Larsson (mp) X TJÄNSTGÖR VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) BMN 7 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 3 februari 2011 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyr kände

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 1 (49) Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. YTTRANDEN ( Dnr Remiss från Länsstyrelsen angående överklagat beslut om positivt Dnr förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus samt avloppstillstånd för sluten Dnr tank och BDT-avIopp inom fastigheten Vagnsunda 1:57. ^ Remiss Beteckn Bygg- och miljökontoret har besvarat remissen. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheterna Blidö 1:250,1:251. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom fastigheten Byholma 3:5. Underrättelse Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem inom fastigheten Frihamra 2:2. Föreläggande Mål nr , enhet 1 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Jiisterare Justerare //// Utdragsb estyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samnrtanlrädesdatum 2(49) YTTRANDEN forts... Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus alternativt enbostadshus inom fastigheten Håtö 1:173. Föreläggande Mål nr , enhet 1 ( Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala angående överklagat beslut om meddelat bygglov med mindre avvikelse, tidsbegränsat till , för uppförande av plank inom fastigheten Väddö-Tomta 1:43. Föreläggande Mål nr , enhet 1. Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Dnr Underrättelse från Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, angående överklagat beslut om meddelat bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ateljé och förråd inom fastigheten Hallboda 1:17. Underrättelse Mål nr , enhet 3 ( Bygg- och miljönämnden avstår, enligt yttrande , från att yttra sig över aktbilaga 18, protokoll från syn på platsen. Dm Föreläggande från Kammarrätten i Stockholms län angående överklagat beslut om positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av två enbostadshus inom fastigheten Lisinge 1:3. Föreläggande Mål nr , rotel 024 Bygg- och miljönämnden har i yttrande vidhållit tidigare ställningstagande. Justeraie Jiisterare Utdragsbe st yrkande

6 NORRTÄLJE. SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 3(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna för tomtplatsavgränsning på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1, i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken bygg- och miljönämndens beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för en tomtplatsavgränsning runt ett befintligt bostadshus på fastigheten Arholma 1:109, skifte 1. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken (1998:808, MB) om vattenverksamhet, muddring på samfäiligheten Bergsvik S:21 invid fastigheten Bergsvik 1:36. Beslut Beteckn Länsstyrelsen förbjuder med stöd av 26 9 MB och 23 förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, den till länsstyrelsen anmälda vattenverksamheten. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten BHdö 1:522. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för uppförande av en sjöbod på fastigheten. Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Blidö 1:533 och 1:94. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄL] E SAMMANTRADESPROTOKOLL A ^ A i iv i Bygg-och miljönämnden (bmn) 4 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 2 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av garage, komplementbyggnad och friggebod på fastigheten Blidö-Boda 1:149. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Eknö 1:25. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 28 januari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för utfyllnad på fastigheten Eknö 1:25. Dnr Angående anmälan om muddring inom fastigheterna Frotuna-Björknäs och Frbtuna-Björknäs 2:6. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten avseende muddring inom områden som sammanlagt är mindre än 3000 m 2 kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i anmälningshandlingarna. Aktuella muddringsområden framgår av bilaga. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått, se beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:9. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 29 mars 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 MB för tomtplatsavgränsning på fastigheten Glyxnäs 3:9. Justerare Justeraie Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(49) (' Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds bestämmelserna på fastigheten Glyxnäs 3:13. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 28 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastu på fastigheten Glyxnäs 3:13. Dm Överklagande av beslut avseende tillstånd till enskild avloppsanläggning med vattentoalett på fastigheten Gräddö 1:99. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Gräddö 1:98. (Delegationsbeslut ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av en brygga inom fastigheten Harg 7:42. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Harg 7:146 och Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov ) ( Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens och bygglovföruppförande av en transformatorstation på fastigheten Håknäs 6:2. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av Håknäs 6:2. (Bygglov beviljades bmn 177) Jiisterare i4x Justerare å Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Bygg- och miljönämnden (bmn) 6 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Kolsvik 2:25, Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheten Kolsvik 2:25. (Byggnadsnämnden meddelade 7 november 2006 D 1387 undantag från strandskyddet i 7 kap MB) Länsstyrelsen överlämnar klagandens skrivelse med uppgifter som avser efterlevnaden av den givna dispensen till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning. ( Dnr Anmälan om vattenverksamhet inom fastigheten Marum 6:21. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger om följande försiktighetsmått: - eventuella grumlande arbeten i vattenområdet far inte utföras under tiden 30 april till den 30 augusti. Dnr Överklagande av beslut avseende bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av biygga, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd inom fastigheten Mora 1:55. ( Beslut Beteckn , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena från G. Holmgren samt P-0 / M. Hast till prövning såvitt avser frågan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut den 7 maj 2009, bmu 75 om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga för 20 båtplatser, nybyggnad av ramp samt ändrad användning av skogskoja till förråd. Justeraie Justerare Utdragsbestyrkande

10 1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL,, Bygg- och miljönämnden (bmn) 7 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende beslut om avslag for uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Norrmansö 1:60. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avskriver ärendet Lennart Starby har återkallat sitt överklagande. ( Dnr Återställandet av utfyllnaden i vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:185. Beslut Beteckn Länsstyrelsen har den 2 december 2010 besiktigat utfyllnaden och har därvid funnit att återställandet skett i enlighet med miljödomstolens dom. Länsstyrelsen godkänner därför återställandet. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på fastigheten Rådmansö-Osternäs 1:6. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare till Riddersholm 2:1. (bygg- och miljönämnden meddelade C 1047 ett positivt förhandsbesked). Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Sandvik 1:8 och Sandvik 1:2. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 29 oktober 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheterna. Jiisterare imx- Justerare M Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(49) ( Dnr BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Sika 4:35. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 9 september 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten. Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Stärbsnäs 1:14 2:14 3:14 och 1:21 samt Skeppsmyra 4:26 och 13:1. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver Norrtälje kommuns beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en sjöbod samt en brygga (nr 2 på bif sit.plan B) på fastigheterna Stärbsnäs 1:14, 2:14, 3:14. C I den del beslutet rör uppläggning av muddermassor kvarstår kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens. Vidare menar länsstyrelsen att man får förstå kommunens beslut som att dispens medgivits även för själva muddringen, i enlighet med situationsplan A. ( Dnr Överklagande av beslut avseende förnyelse av positivt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom del av fastigheten Stärbsnäs 1:14 mfl. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från äg av fastigheten Stärbsnäs 20:2. (förnyelse av förhandsbesked meddelat C 1837). Dnr Överklagande av beslut avseende positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alt. fritidshus på fastigheten Svanberga 1:9. Beslut Beteckn , , Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena till prövning. Justerare Juste rare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Klagandenas fastigheter ligger på så långt avstånd från och på sådant sätt i förhållande till de planerade tomterna att de inte i förvaltningslagens mening kan anses berörda av nämndens beslut enligt PBL. Inte heller det vägservitut som finns antecknat för Kullsta 4:12 kan anses medföra att ägarna kan anses berörda enligt förvaltningslagens mening. (Positivt förhandsbesked meddelades ) < : Dm Överklagande av beslut avseende bygglov för uppförande av ett enbostadshus och garage/ateljé inom fastigheten Toftinge 2:20. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från ägare av fastigheterna Toftinge 2:5 och 10:1. (Bygglov beviljades C 885) Dnr Anmälan enligt 9 a miljöbalken om vattenverksamhet, muddring och brygga på fastigheterna Trästa 3:7 och 3:9. Beslut Beteckn (, Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras så som den slutligen redovisats i anmälningshandlingar och kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger om vissa försiktighetsmått (se beslut). Dnr Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet inom Norrtälje hamn - slutliga villkor. Beslut Beteckn Miljöprövningsdelegationen upphäver prövotidsförordnandet i beslut den 26 november 2003 om tillstånd enligt miljöbalken för Norrtälje kommun, Tekniska kontoret att bedriva hamnverksamhet inom fastigheterna Tälje 3:1, 5:1, 5:46 mfi. Villkor, se beslut. Justeraie Jiisterare Utdragsbestyrkande

13 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ix^wwi iv i Bygg- och miljönämnden (bmn) 10 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut om att lämna anmälan om nedskräpning på fastigheten Tälje S:30 utan åtgärd. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avvisar överklagandet. (Anmälan avskrevs ) ( Dnr Överklagande av miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt dom i mål nr M avseende fastigheten Utål 1:8. Beslut Beteckn , Länsstyrelsen överklagar miljödomstolens dom den 17 december 2010 i mål nr MM Domen avser ett överklagande av länsstyrelsen beslut om upphävande den 30 juni 2010 i strandskyddsärende med beteckning för fastigheten Utåfl:8. Dnr Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m inom fastigheten Varsvik 9:2. Föreläggande Beteckn ^ Miljöprövningsdelegationen förelägger Häveröortens LBC att senast den 15 december 2010 inkomma med komplettering av ansökan om fortsatt täkt av berg och masshantering på Varsvik 9:2. (. Dnr Överklagande av ett positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus på del av fastigheten Vettershaga 7:1. Beslut Beteckn m fl Länsstyrelsen tar inte upp von Sivers yrkande om inhibition till prövning. Länsstyrelsen avvisar Erenvidhs överklagande då dennes fastighet inte gränsar till Vettershaga 7:1 Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden för förnyad handläggning. (Förhandsbesked meddelades den 16 december 2009 C 1913). Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

14 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten Åkerö 3:7. Beslut Beteckn Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning. Klagandens fastighet gränsar inte till fastigheten Åkerö 3:7. Mellan klagandens fastighet och den plats som ska bebyggas finns två vägar samt en bebyggd fastighet. (Förhandsbesked meddelades 5 december 2008 C1729) Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skyddsbestämmelserna på fastigheten Åkerö 3:9. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 24 november 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage, förråd, lusthus och bryggförråd samt tillbyggnad av brygga på Åkerö 3:9. Dnr Begäran om upplysningar enligt 26 kap 21 mb för muddring och deponering av muddermassor i anslutning till fastigheten Åkerö 5:83. Föreläggande Beteckn Länsstyrelsen förelägger A. Rainsson att senast den 14 januari 2011 inkomma till länsstyrelsen med svar på i beslutet ställda frågor. Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer för DeLaval Sales AB. Meddelande Beteckn Länsstyrelsen beslutar att meddela DeLaval Sales AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet gäller tills vidare dock senast till den 12 december Juste ra re Justeraie Utdragsbestyrkande

15 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (49) BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Beslut Beteckn ( Länsstyrelsen beslutar att meddela Lantmännen Maskin AB tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Tillståndet avser produkterna DeLaval Cidmax, DeLaval Cid samt DeLaval Powder Detergent ( Acid50. Detta tillstånd gäller t.o.m 15 december 2015 med i beslutet angivna villkor. MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Blidö 1:250 och 1:251 ( ) Meddelande Beteckn ) Länsstyrelsens beslut den 8 november 2010 har överklagats i rätt tid av Johan, Maria och Gunilla Hemmar. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Frihamra 2:2 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av L. Björklund. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 7:42 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 16 november 2010 har överklagats i rätt tid av B. Eriksson, S. Jardh, B. Jardh, G. Jardh och M. Slätt. Jiisterare Justerare fli Utdragsbestyrkande

16 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 1 oktober 2010 har överklagats i rätt tid av A. Grenstedt och Astrid Liebe. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Länna-Norrby 1:21 ( ). Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 17 november 2010 har överklagats i rätt tid av Sohrner. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Jansson. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Mora 1:55 ( , ) Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 22 november 2010 har överklagats i rätt tid av Holmgren och Jansson. Dnr Överklagande av länsstyrelsens om föreläggande att ta bort olovligt uppfört växthus på fastigheten Sundskär 1:33. Meddelande Beteckn , Länsstyrelsens beslut den 20 september 2010 har överklagats i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (49) MEDDELANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Toftinge 2:20 ( ). Meddelande Beteckn ( < Länsstyrelsens beslut den 2 december 2010 har överklagats i rätt tid av G. Andersson. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Vettershaga 3:3. Meddelande Beteckn ^ _ Dnr Länsstyrelsens beslut den 02 november 2010 har överklagats i rätt tid av Mats Ankersjö. BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Överklagande av Länsstyrelsens beslut den augusti 2010, dnr avseende Arholma 1:109 i Björkö-Arholma församling. Dom Mål nr M Dm Miljödomstolen avslår överklagandet från Indershamns samfällighetsförening. Länsstyrelsen beslutade den 31 augusti meddela tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nybyggnad av fyra friliggande fritidshus på Arholma 1; 109 med i beslutet angivna villkor. ( ( Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 juni 2010, dnr , avseende Tjockö 1:36. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet från R. Jansson. Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en bastu/sjöbod om ca 20 m z. Justerare imyi Justeraie Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(49) BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2010, dnr , avseende Utål 1:8. Dom Mål nr M Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och fastställer Bygg- och miljönämndens beslut den 11 mars 2010 med dm Länsstyrelsen beslutade 30 juni 2010 upphäva Norrtälje kommuns beslut den 11 mars 2010 att medge strandskyddsdispens för fyra enbostadshus på fastigheten Utål 1:8. BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av Länsrättens dom den 29 december 2009 i mål nr avseende fastigheten Yxlö 2:119. Dom Mål nr Kammarrätten avslår överklagandet från G. Enbiom och A. Svensson. Bygg- och miljönämnden beslutade C 480 bevilja förhandsbesked för tre enbostadshus. Beslutet överklagades och både Länsstyrelsen och Länsrätten har avslagit överklagandet. BESLUT FRÅN SVEA HOVRÄTT, MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Överklagande av Nacka Tingsrätt, miljööverdomstolens dom i mål nr M avseende fastigheten Kudoxa 1:27. Protokoll Mål nr M Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. Justerare Justerare U td ragsbestyrkande

19 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Bygg- och miljönämnden (bmn) (49) BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 4 oktober 2010 i mål nr avseende fastigheten Frihamra 2:2 - inhibition i mål om bygglov; nu fråga om ( prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står / därmed fast. ÖVRIGA BESLUT FRÅN ANDRA MYNDIGHETER Dnr Dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall i vattenområde; här dumpning av muddermassor i havet utanför Söderöra, Norrtälje kommun. Beslut DnrNV Naturvårdsverket meddelar L. Andersson dispens från det generella förbudet mot dumpning av avfall enligt 15 kap 31 miljöbalken för dumpning av 600 m 3 muddermassor i havet utanför Söderöra i Norrtälje kommun. Villkor: Dispensen gäller till 31 mars Dumpning får endast ske under perioden oktober - mars. Kustbevakningen och Tillsynsmyndigheten ska informeras när arbetet påbörjas och när det avslutats. ( Dnr Tillståndsbevis från Polismyndigheten , AA Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 ordningslagen inom detaljplanelagda områden inom Norrtälje kommun. Tillståndet gäller för Leif Kjellström för tiden Dnr Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats "Gamla Peking", Stockholmsvägen 24 C, Norrtälje. Tillståndet är förenat med villkor. Justeiafe (Mit Justeraie Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL «..,,,, V 1 Bygg- och miljönämnden (bmn) 17 (49) ÖVRIGA BESLUT forts... Dm Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker har meddelats Simdsta Säteri, Norrtälje Golfklubb, "Vita Huset Sundsta säteri" Tillståndet är förenat med villkor. Dnr Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) vid verksamhet Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar inom fastigheten Källan 2. Beslut Dnr /2010 Socialstyrelsen bifaller Attendo Individ och Familj AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Rimbo boende för ensamkommande barn och ungdomar. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndsbevis har utfärdats. REMISS FRÅN STYRELSEN Dm Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i Häverö-Singö församling, (dnr KS ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter. Dm* Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling. (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter då området ska anslutas till kommunalt va. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Nysättra Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Vätö församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har inte yttrat sig formellt men via mail meddelat att markföroreningar ska utredas och byggande av brygga med upplägg av massor. Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden (bmn) 18 (49) REMISS FRÅN STYRELSEN forts... Dm Yttrande avseende program till detaljplan för fastigheten Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling. (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning; - en förutsättning för att bygg- och miljönämnden ska kunna tillstyrka planförslaget är att fastigheten ansluts till det kommunala va-nätet, då förutsättningar saknas för att anordna långsiktigt hållbara lösningar va enskilda VAanläggningar på ön. Anslutningspunkten för kommunal VA-anslutning bör anges till utställningsskedet. - behov och omfattning av eventuellt mudd rings arbete bör belysas ytterligare. Dm Yttrande avseende program till detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54 i Länna församling (Ks ) Bygg- och miljönämnden har via mail meddelat att inga andra synpunkter än att fastigheterna inom planområdet ska lösa VA-frågan via anslutning till det kommunala VA-nätet i enlighet med planförslaget. Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Sundsta 4:130 i Husby- Sjuhundra församling - enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 (Ks ) Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter inför antagandet av detaljplan: - Planområdet är beläget inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. En redovisning av hur den planerade byggnationen förhåller sig till kulturmiljön på platsen skall därför presenteras innan planförslaget antas. I övrigt har bygg- och miljönämnden inget att erinra angående förslag till detaljplan inom del av rubricerad fastighet. Nämnden vill dock påminna om att innan anslutning av det nya enb o stadshuset till den aktuella avloppsanläggningen sker skall en ansökan inlämnas till bygg- och miljönämnden om att koppla in sig på befintlig anläggning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer