Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 09:30 Underskrift Sekreterare Paragrafer / Ann-Christine Karlsson Ordförande... Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Anri-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 10 december 2009 klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHiNDER Tomas Ronqvist (m) Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) X X Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Emil Persson (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 99 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 16 december 2009 kl på Bygg- och miljökontoret. Utdragsbestyrkande

4 ^Y>1 NORRTAL] E SAM MANTRADESPROTO KOLL,JLu Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut om bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem inom fastigheten Estuna-Eneby 3:9 i Estuna församling. Beslut Ärendenr Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem beviljas med kr Villkor för bidrag: se beslut. Dnr Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) vid verksamhet Frihamra HVB i Norrtälje kommun. Beslut Dnr Länsstyrelsen bifaller med stöd av 7 kap 1 1 p SoL och 7 kap 2 SoL Frihamra vård AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Frihamra HVB. Tillståndet är förenat med de särskilda villkor som redovisas under rubriken "Särskilda villkor" i beslutet. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndsbevis har utfärdats och bifogas. Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun rörande strandskyddsdispens avseende del av fastigheten Gubboda 1:6 i Frötuna församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 september 2008 bmn 107 att meddela dispens och bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus. Beslutet överklagades av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Dnr Tillstånd att iordningställa milstolpar, fornlämningarna RAÄ-nr Gottröra 227:1, Roslags-Bro 70:1 och Roslags-Bro 91:1 i Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Med stöd av 2 kap 7 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) lämnar länsstyrelsen er tillstånd att iordningsställa och renovera fundamenten på milstolparna RAÄ-nr Gottröra 227:1, Roslags-Bro 70:1 och Roslags-Bro 91:1, Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... samtliga i Norrtälje kommun. Arbetet ska utföras i enlighet med de åtgärdsförslag som bifogades ansökan. Detta beslut är giltigt från dagen för beslutet och ett år framåt. Dm* Överklagande av ett beviljat bygglov för uppförande av bastu/förråd på fastigheten Harg 7:41, 7:42 i Vätö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 november 2007 D1820 att bevilja bygglov för uppförande av komplementbyggnad i form av bastu/förråd på fastigheten Harg 7:41, 7:42. Beslutet överklagades av ägare till Harg 7:146. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Överklagande av beslut av bygg- och miljönämnden rörande strandskyddsdispens avseende fastigheten Häverö-Veda 3:23 i Häverö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 maj 2009 bmu 63 meddela strandskyddsdispens och bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd/carport) Beslutet överklagade s av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Dnr Beslut om bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem inom fastigheten Lärarinnan 1 i Rimbo församling. Beslut Ärendenr Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem beviljas med 4937 kr. Villkor för bidrag, se beslut. Justeiaie Justerare Utdragsbestyrkande

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄD ESP ROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan enligt 9a miljöbalken (MB) om muddring och byte av brygga på fastigheterna Mörtsunda 1:6 och Lögia 1:30 i Länna församling. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. De framförda synpunkterna om begränsning av det muddrade området och bryggans längd skall beaktas. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - muddringsområdet skall omges med länsar som sluter tätt an mot botten. - länsarna får inte avlägsnas innan grumlingen innanför har avklingat. - grumlande arbeten får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. - länsstyrelsen skall meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Dnr Muddring på fastigheten Norröra 18:1 i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen har fått in en skrivelse från Norröra Byalags samfällighetsförening där de framför att fastighetsägarna till Norröra 18:1 uppfört en brygga och muddrat utanför. Detta inom öns gemensamma badstrand för barn. Föreningen anser att det är olämpligt att fördjupa i badviken och ställer frågan om tillstånd har lämnats för detta. Anmälan om muddring och uppläggning av muddringsmassor har lämnats till Norrtälje kommun. Detta har inte tillståndsprövats av Miljödomstolen eller anmälts till länsstyrelsen. Länsstyrelsen konstaterar dock att det i beslutet från kommunen även har lämnats försiktighetsmått gällande själva muddringen. I det aktuella fallet gör Länsstyrelsen bedömningen att dessa försiktighetsmått är rimliga och tillräckliga för den vattenverksamhet som skett. Verksamhetsutövaren har även haft rådighet för verksamheten. Länsstyrelsen lämnar ärendet utan ytterligare åtgärd och avskriver ärendet. Dnr Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked avseende fastigheten Riala-Sättra 6:1 i Riala församling. Beslut Beteckn , Justerare mc Justerare Utdragsbestyrkande

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 november 2008 C 1612 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, tomt \ och 2 Beslutet överklagades av ägare till Riala-Sättra 4:10 och Riala-Sättra 6:3 Länsstyrelsen avslår överklagandena. Dnr Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem inom fastigheten Sperlingen 16 i Rimbo församling. Beslut Ärendenr Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem utbetalas med 15000:- Villkor för bidrag: se beslut Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Svartnö 2:14 i Länna Delbeslut Beteckn: församling. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommuns beslut den 16 oktober 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av en biygga på fastigheten Svartnö 2:14. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken får detta beslut inte överklagas. Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus på fastigheten Tjockö 1:26, Granhamnsöarna, i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljöutskottet har den 27 augusti hos länsstyrelsen tillstyrkt erforderlig dispens. Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus om ca 95 m 2 BYA på fastigheten Tjockö 1:26 i enlighet med till ärendet hörande Justerare Justerare Utdragsbestyrkande /Dt

8 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken far det markområde som markerats på situationsplan tas i anspråk. Som villkor för dispensen gäller att det befintliga fritidshuset som ersätts ska rivas. Dnr Överklagande av beslut om bygglov av Bygg- och miljönämnden avseende fastigheten Uppnäs 1:32 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 juli 2009 C 1106 att meddela strandskyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus och rivning av befintligt fritidshus på samma plats. Ägare av fastigheten Uppnäs 1:30 har överklagat beslutet och för sin talan anfört att de inte har haft möjlighet att inkomma med ett grannyttrande. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet om bygglov och visar ärendet åter i den delen till bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Vagnsunda 2:67 i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun beslut den 22 oktober 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av bastu/förråd på fastigheten Vagnsunda 2:67. Enligt 19 kap 3 b andra stycket miljöbalken får detta beslut inte överklagas. Dm Tillstånd till flytt och iordningställande av milstolpe, fornlämning RAÄ-nr Väddö 81:1 i Väddö församling. Beslut Beteckn Med stöd av 2 kap 7 och 12 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m (KML) lämnar länsstyrelsen tillstånd att flytta och iordningställa milstolpen RAÄ-nr Väddö 81:1 i Norrtälje kommun. Arbetet ska utföras i enlighet med de åtgärdsförslag som bifogades ansökan. Detta beslut är giltigt till Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/^wv.ii ixi Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden avseende fastigheten Yxlö 10:8 i Blidö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 juli 2009 C 1109 att bevilja bygglov för ett fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Yxlö 10:7. Som stöd för sin talan har de anfört att huset inte passar in i den gamla genuina byn. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden avseende avskrivning av olägenhetsanmälan avseende Åkerö 5:68 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 oktober 2009 att avskriva en anmälan om olägenhet då det till största delen handlar om aggressivt beteende hos hund som regieras genom lagen om tillsyn över hundar och katter vilken polisen är tillsynsmyndighet över. Kommunen har inget bemyndigande att bedriva tillsyn, förbjuda eller fatta andra beslut enligt denna lag. Beslutet överklagades med yrkande om att anmälan avskrivs helt. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dm* Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem inom fastigheten Östra Ledinge 4:34 i Skederid församling. Beslut " Beteckn Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem utbetalas med kr. Dm Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län. Beslut Beteckn Länsstyrelsen redovisar det regionala programmet för efterbehandling och sanering av förorenade områden Länsstyrelsen redovisar också ansökan om bidrag, nyckeltal samt redovisning av projekt. Det regionala programmet har tagits fram efter samråd med länets kommuner. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR MEDDELANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dm Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende Harg 7:41 och 7:42 i Vätö församling ( ). Meddelande Beteckn Länsstyrelsens beslut den 19 oktober 2009 har överklagats i rätt tid av Stefan Jardh. Överklagande samt prövade handlingar överlämnas till Länsrätten. BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 23 maj 2008 ( mfl) avseende Oxhalsö 2:595 i Blidö forsamling. Dom Mål nr , enhet 16 Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 januari att bevilja bygglov för uppförande av torn för mobiltelefoni och två teknikbodar på fastigheten Oxhalsö 2:595. Beslutet överklagades av Angeberg-Edlund till länsstyrelsen som inte tog upp överklagandet till prövning. Länsrätten finner inte skäl till annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort vad gäller frågan om talerätt. Överklagandet avslås. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 23 maj 2008 ( mfl) avseende Oxhalsö 2:595 i Blidö församling. Dom Mål nr , enhet 16 Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 januari att bevilja bygglov för uppförande av torn för mobiltelefoni och två teknikbodar på fastigheten Oxhalsö 2:595. Beslutet överklagades av Nellmer till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsrätten finner inte att lokaliseringen strider mot bestämmelserna i 2 kap PBL. Det finns inte heller i övrigt något hinder mot att bevilja bygglov. Länsrätten avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN forts... Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut den 10 juni 2008 (dm och ) avseende Tjockö 1:28 i Rädmansö församling. Dom Mål ni , rotel 225 Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 januari att bevilja bygglov för uppförande av torn och teknikbodar. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena. Länsrätten göra samma bedömning som underinstanserna vad gäller frågan om det föreligger hinder mot att lämna bygglov. Länsrätten avslår överklagandet BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dm Överklagande av Länsrättens dom den 4 juni 2009, mål ni* avseende fatigheten Norrmansö 1:60 i Länna församling - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 november att uttaga byggnadsavgift för olovligt uppfört fritidshus inom fastigheten. Beslutet överklagades och överinstanser har avslagit inkomna överklaganden. Fråga om prövningstillstånd har ansökts hos Kammarrätten. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dm Överklagande av Kammarrättens beslut den 8 oktober 2009, Mål nr avseende fastigheten Vettershaga 2:13 i Länna församling. Protokoll Mål nr , avd 1 Bygglov och strandskyddsdispens meddelades Beslutet överklagades av A Norrthon. Länsstyrelsen avslog överklagandet. forts... Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sarnmanträdesdaturn Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Länsrätten avvisade yrkandet om undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och undantag från nybyggnadsförbud och avslog överklagandet i övrigt. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Avstyckning från Lisinge 1:11 i Rö församling. Godkännande av förrättning. AB Förrättningen har avslutats den 9 november Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 13 november Dnr Ledningsrättsåtgärd berörande Vitsjö 5:1 inom Estuna församling. Underrättelse om avslutad förrättning AB Förrättningen har avslutats den 10 november 2009 utan sammanträde. Under förutsättning att inget förrättningsbeslut Överklagas kommer resultatet av förrättningen att registreras i fastighetsregistret. Detta sker tidigast den 16 december Dnr Fastighetsreglering och avstyckning berörande Åkerö 2:5 och Åkerö 3:7 i Rådmansö församling. Godkännande av förrättning. AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 27 oktober Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 2 november Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Dm Avstyckning från Ösbyholm 1:141 i Frötuna Godkännande av förrättning AB församling. Ovan angivna förrättning har avslutats den 30 oktober Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den 9 november ÖVRIGT Dm Beträffande utveckling av Refsnäs by. Skrivelse Refsnäs Samfällighetsförening gm Torbjörn Segrell har i skrivelse framfört att de förutsätter att Norrtälje kommun står fast vid de riktlinjer som fastslagits i "Policy för vindkraft" och som antagits av kommunfullmäktige då de planerade vindkraftverk i Gillberga/Sindvik som, om de uppförs, kommer att omöjliggöra all bebyggelse väster om länsväg 1032 då denna mark hamnar inom bullernivån 45 db. Ett stort intresse finns att exploatera marker inom Refsnäs by och dess närhet när den s.k Kapell skärs ledningen anläggs. ( Dm Intyg om praktik på bygg- och miljökontoret i Norrtälje oktober Tjänsteskrivelse Carl Lagerblad har på eget initiativ bett att få ta del av bygg- och miljökontorets verksamhet under tre dagar i oktober Dm Beslut av registrerade vägnamn som adressområdesnamn enligt lagen om lägenhetsregister. Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden har fattat beslut om ett antal registrerade vägnamn som ska gälla som unika adressområdesnamn i Norrtälje kommun. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dm Dm Dnr Dnr Dnr Dm Dnr Dnr Dnr Dnr Arholma S:6 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens för uppförande av brygga. Avskrivs då ny ansökan lämnats in med ändrad placering. Bergshamra 2:96 i Länna församling - strandskyddsdispens för bergvärmeborrning. Avskrivs då strandskyddsdispens inte erfordras för sökt projekt. Del av Fogdö 2:2 i Singö församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Malstaby 2:9 i Malsta församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Midgård 1 i Norrtälje stad - bygglov och bygganmälan för uppsättning av skylt. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Riala-Sättra 1:122 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av garage/förråd/snickarverkstad. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Riddarsporren 1 i Norrtälje stad - bygganmälan för ändrad verksamhet från öppen förskola till daglig verksamhet (Balders Hus AB). Avskrivs då separat bygganmälan inte krävs för sökt åtgärd. Del av Rådmansö-Östernäs 11:1 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för ändring av befintlig sjöbod till fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. De! av Torstenboda 1:6 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Tulpansvampen 2 i Norrtälje stad - tillstånd till brandfarlig vara. Avskrivs då tillstånd inte erfordras. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... f Dm Ytternäs 1:53 i Ununge församling - strandskyddsdispens och för uppförande av fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. förhandsbesked ( Dm Dnr Del av Osbyholm 1:46 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Overboda 1:12 i Länna församling - tidsbegränsat bygglov och bygganmälan för uppställning av båtar. Avskrivs då ny ansökan med ny placering har lämnats in som ersätter denna ansökan. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantfädesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten GODKÄNNANDE AV WC-AVLOPP Fastighet HemmarÖ 2:59, Länna Salnö 4:22, Väddö Salnö4:69, Väddö Edeby 29:1, Väddö Själbottna 1:81, Blidö Edsbro-Sättra 2:21, Edsbro Rävsnäs 2:80, Rådmansö Väddö-Mälby 3:23, 3:25, 3:26, Väddö Björnö 1:65 och 1:66, Frötuna Bro 3:11, Edsbro Sandvik 1:6, Roslagsbro Del av Rimbo-Söderby 1:2, Rimbo Salnö 3:5, Väddö Stubboda 3:14, Frötuna Oxhalsö 2:615, Blidö Rimbo-Ekeby 1:4, Rimbo (nio hushåll) Österängby 1:11, Fasterna Gryta 5:100, Roslagsbro Anderssvedja4:ll, Roslagsbro Harbroholm 6:9, del av, Edebo Edsbro-Sättra 10:5, Edsbro Riala-Sättra 4:17, Riala Massum 2:30 och 2:17, Väddö GODKÄNNANDE AV BDT-AVLOPP Fastighet Solö 1:39, Länna Oxhalsö 2:256, Blidö Håknäs 2:67, Vätö Svartnö 2:55, Länna Rådmansö 1:173-1, Rådmansö Justera re Juste ra re (I Utdragsbestyrkande

17 tfy>i NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten GODKÄNNANDE AV BDT-AVLOPP forts.. Snesslingby 12:23, Länna Oxhalsö 2:741, Blidö Harka 2:26, Frötuna Hemmarö 2:113, Länna Hemmarö 2:114, Länna Svensboda 1:34, Riala Rådmanby 29:2, Rådmansö GODKÄNNANDE AV WC, ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Fastighet Solö 1:39, Länna Oxhalsö 2:256, Blidö Håknäs2:67, Vätö Säby 2:1, Rimbo Rådmansö 1:173-1, Rådmansö Snesslingby 12:23, Länna Källsmora 1:63, Riala Källsmora 1:70, Riala Oxhalsö 2:741, Blidö Rörvik 3:29, Roslagsbro Dyvik 1:233, Vätö Väddö-Tomta 5:218, Väddö Oxhalsö 2:289, Blidö Rörvik 4:93, Söderbykarl Hemmarö 2:113, Länna Hemmarö 2:114, Länna Granö 1:73, Väddö Rådmanby 2:29, Rådmansö GODKÄNNANDE AV EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Fastighet Herräng 1:103, HäverÖ Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bran i 00 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedelsenheten GODKÄNNANDE AV VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR Fastighet Tälje 3:96, Norrtälje Kvarnudden 1:6, Väddö Ortala 33:1, Väddö Bredvik 2:10, Fasterna Vettershaga 9:8, Länna Oxhalsö 2:805, Blidö Adamsberg 26:1, Rimbo Svitiod 1, Norrtälje Älmsta 2:51, Väddö DEPONERING AV MUDDERMASSOR Fastighet Söderöra 3:115 och 3:107, Blidö Yxlö 2:74, Blidö Yxlö 1:283, Blidö Gärdsnäs 1:19, Länna Bergshamra 1:54, Länna Oxhalsö 2:347, Blidö Oxhalsö 2:203, Blidö BESLUT OM AVGIFT KONTROLL AV CISTERN Fastighet Rumsättra 1:4, Riala INSTALLATION AV OLJE AVSKILJ ARE / FETTA VSKIL JARE Fastighet Grisslehamn 5:73, Väddö VERKSAMHETSLOKAL Fastighet Herkules 7, Norrtälje Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Namnet ej registrerat ännu Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 ^p) _ L NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/hvsmedeisenheten VILLKORAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Jupiter 10, Norrtälje/Café Tullen JJs parking-café HB GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELS ANLÄGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Riala-Bergby 4:1, Riala Riala skola Massum 1:21, Väddö Riaia-Eneby 1:34, Riala Merkurius 2, Norrtälje Björnö 1:87, Frötuna/Frötuna skola Rimbo-Ekeby 2:2, Rimbo/Ekebyho lm s - s kolan Senapskornet 1, Norrtälj e/kråkbrinkens förskola Sundsta4:136, Husby Sjuhundra Hammarby 2:38, Väddö Valla 4:2, Edsbro Fisken 1, Rimbo/Långsjöskolan Kaggeboda 2:156, Frötuna/Vreta Restaurang Skarsjön 1, Rimbo/Skarsjöstugan Förskola Magistern 24, Rimbo Mikael Delin mobilt gatukök La Cuoca Café Pelikan Barn- och skolnämnden Ekebyholmsskolan AB Perskoop Kråkbrinken ek för En liten Smula på Sundsta Väddö Gårdsmejeri Aladdinos Barn- och skolnämnden Roger Snabbgross AB Barn- och skolnämnden Viby Friskola BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Herräng 1:44, HäverÖ Norrland 17, Norrtälje Venus 13, Norrtälje Hallstavik 1:22, Häverö Husinge 7:1, Väddö Guldskivlingen 4, Norrtälje LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Barn- och skolnämnden/herräng skola Norrtäljes Nöjesbutik AB/Hemmakväll Norrtälje Singö choklad Fritidsgården Gallerian Husinge Behandlingshem Cinas Familjedaghem Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

20 ^Y^t JU NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/iivsmedeisenheten BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELS ANLÄGGNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Gripen 1, Norrtälje Norrland 15, Norrtälje Sökande/företagsnamn Café Kulan/Kontorsutveckling i Roslagen AB Thörnstens Ekohandel BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT forts- Fastighet Sökande/företagsnamn Norrland 15, Norrtälje Bryggaren 1, Rimbo Riala-Ekeby 20:5, Riala Café Brogatan Tiohundra AB/Birgittagården Avdelningskök Jill Franssons Familjedaghem BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÅRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Fastighet Riala-Eneby 1:34, Riala Massum 1:21, Väddö Merkurius 2, Norrtälje Björnö 1:87, Frötuna Herräng 1:44, Häverö Venus 13, Norrtälje Senapskornet 1, Norrtälje Hallstavik 1:22, Häverö Sundsta 4:136, Husby Sjuhundra Valla 4:2, Edsbro Guldskivlingen 4, Norrtälje Gripen 1, Norrtälje Norrland 15, Norrtälje Norrland 15, Norrtälje Bryggaren 1, Rimbo Sökande/företagsnamn La Cuoca Mikael Delin mobilt gatukök Café Pelikan Barn- och skolnämnden/frötuna skola Barn- och skolnämnden/herräng skola Singö choklad Perskoop Kråkbrinken ek förskola Fritidsgården Gallerian En liten smula på Sundsta Aladdinos Cinas Familjedaghem för/kråkbrinkens Café Kulan/Kontorsutveckling i Roslagen AB Thörnstens Ekohandel Café Brogatan Tiohundra AB/Birgittagården Avdelningskök Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/h als o -/livsmedels enheten BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÅRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Fastighet Sökande/företagsnamn Jupiter 10, Norrtälje Kaggeboda 2:156, Frötuna Skarsjön 1, Rimbo Riala-Ekeby 20:5, Riala Magistern 24, Rimbo JJs parking-café HB/Café Tullen Roger Snabbgross AB/Vreta Restaurang Barn- och skolnämnden/skarsjöstugan Förskola Jill Franssons Familjedaghem Viby Friskola BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE/AVREGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet Riddersholm 1:8, Rådmansö Anledning till återkallande Godkännandet återkallas på begäran av livsmedelsföretagare då verksamheten upphör YTTRANDEN Fastighet Skärsta 1:17, Edebo Eknö 1:25, Länna Yttrande till och avseende Radonbidrag Anmälan om vattenverksamhet ÖVRIGA BESLUT Dnr: Fastighet: Byholma 22:2, Väddö Föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med deponering av muddermassor. Dnr: Fastighet: Mora 1:58, Länna Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Bergshamra avloppsreningsverk. Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Blidö 1:410, Blidö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Blidö avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Bro Prästgård 1:13, Roslagsbro Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Drottningdals avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Lund 2:18, Edsbro Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Edsbro avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Finsta 1:65, Rimbo Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Finsta avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Grisslehamn 17:1, Väddö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Grisslehamns avloppsreningsverk Dnr: Gräddö 4:15, Rådmansö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Gräddö avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Herräng 1:69, Häverö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Herrängs avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Yxlö 1:220, Blidö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Köpmanholms avloppsreningsverk Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Söderby-Norrby 3:45, Söderbykarl Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Norrby avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Nysättra Kvarn 1:44, Vätö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Nysättra avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Rånäs 8:4, Fasterna Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Rånäs avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Stubboda 3:8, Frötuna Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Spillersboda avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Risslingby 10:4, Söderbykarl Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Svanberga avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Lågarö 1:11, Rådmansö Årsrapport för verksamhetsåret 2008, Södersviks avloppsreningsverk Dnr: Fastighet: Sundsta 4:130, Husby-Sjuhundra Anmälan om tillfållig ändring av tider för tränings- och tävlingsverksamhet på motor bana, Dnr: Fastighet: Studsaren 1, Norrtälje Förskolan Gnistan. Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/iivsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr: Fastighet: Tälje 4:46, Norrtälje Förskolan Höjdhoppet. Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Dnr: Fastighet: Väddö-Tomta 5:218, Väddö Föreläggande om försiktighetsmått avseende drift och skötsel av befintlig avlopps-anläggning för BDT-avlopp på fastigheten. Dnr: Fastighet: Utanbro 1:127, Länna Föreläggande om att inkomma med redovisning av avlopp. Dnr: Fastighet: Vettershaga 2:13, Länna Kompletterande bedömning angående olägenhetsanmälan med anledning av misstanke om förorening av vattentäkt. Dnr: Fastighet: Edsbro-Sättra 2:61, Edsbro Tillstånd till uppförande av en gemensam infiltrationsanläggning för 49 personer. Dnr: Fastighet: Klemensboda 1:6, Frötuna Förlängning av tidigare fattat beslut med dnr , deponering av muddermassor. Dnr: Fastighet: Edeby 5:67, Väddö Tömning och spridning av slam från enskild avloppsanläggning. Utdragsbestyrkande

25 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från milj ö-/häls o -/livsmed elsen heten AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE Fastighet Häverö-Kallboda 1:26, Häverö Vattumannen 2, Norrtälje Avvisning/avskrivning samt anledning Ansökan om enskild avloppsanläggning. BoM bedömer att anmälan om ändring av avloppsanläggning inte krävs och avskriver därför ärendet. Avskrivning av olägenhets anmälan gällande otrevlig lukt på Rusta i Norrtälje. Den 7/10 samt den 9/10 genomför BoM en inspektion i butiken o konstaterar att det inte finns någon otrevlig lukt. Överby 3:6, Länna Själbottnal:85, Blidö Svartnö 1:66, Länna Alsvik 3:331, Blidö Harg 6:52, Vätö Avskrivning av ärende om klagomål på avloppsanläggning. BoM har efter besiktning av aktuell avloppsanläggning gjort bedömningen att anläggningen uppfyller de krav som ställs enligt dagens lagstiftning. Avskrivning av ärende om klagomål på avloppsanläggning. BoM har efter besiktning av aktuell avloppsanläggning gjort bedömningen att det inte finns grund för klagomålet. Avskrivning av klagomål gällande kvarlämnad bil. Olägenhet kan inte konstateras. Avskrivning av anmälan om befintligt avlopp utan tillstånd. Ansökan har inkommit. Avskrivning av ärende gällande eventuellt miljöbrott. BoM beslutar att avskriva ärendet då inget som kan vara till skada för varken människor eller miljön på angiven fastighet har kunnat konstateras. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

26 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/h als o -/livsmedel senheten AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE forts... Fastighet Avvisning/avskrivning samt anledning Himmine 3:6 och 4:2, Lohärad Duvhöken i och Speiiingen 1, Rimbo Lågarö 10:36, Rådmansö Väddö-Backa 2:30, Väddö Avskrivning av ärende angående klagomål på avloppsanläggning. BoM beslutar att avskriva ärendet från vidare handläggning eftersom anläggningarna inte bedöms ha förorenat den borrade vattentäkten och inte heller bedöms utgöra någon olägenhet enligt 9 kap 3 miljöbalken. Avskrivning av ärende med anledning av genomförd PCB-inventering. BoM har konstaterat att inga material som innehåller PCB förekommer i fastigheten och beslutar därför att avsluta ärendet. Ärendet avskrivs pga att entreprenören har fyllt i fel blankett och inkommit med ny ansökan i stället för entreprenörsrapport. Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande nedskräpning av skogsfastighet. BoM bedömer att ärendet kan avskrivas eftersom anmälaren drar tillbaka sin anmälan efter det att hon fått information om art det åligger fastighetsägaren att se till att avfall som placerats på fastigheten transporteras bort av godkänd transportör. Banmästaren 8, Rimbo Avskrivning av ärende med anledning av genomförd PCB-inventering av fastigheten Banmästaren 8. BoM har konstaterat att inga material som innehåller PCB förekommer i fastigheten och beslutar därför att avsluta ärendet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

27 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (24) bmn 100 DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT Av bygg- och miljöchef Mats Viktorsson meddelade förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan: C C C Av enhetschef för bygglov/va, Tore Strömberg meddelade bygglov och bygganmälan: D D D Av Karl-Gunnar Karlsson meddelade tillstånd till brandfarlig vara: I I 1717 Av Tord Jansson meddelade godkända kvalitetsansvariga Av Erik Gustavsson meddelade godkända kvalitetsansvariga Av Birgitta Öhrlund meddelade godkända kvalitetsansvariga Av bygg- och miljöutskottet meddelade bygglov: , 215, 217, 218, 220, 224 Av bygg- och miljöutskottet övriga meddelade beslut: ,216,219 SE BILAGOR Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

28 NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum Bygg- och miljönämnden (3) DELEGATIONSLISTA Av bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och miljönämnden härför erhållet förordnande. C 1578/09 S Dnr BRO 2:43 i Edsbro församling - bygglov för uppförande av generationsbostad samt installation av eldstad. Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras. Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får inte påböijas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 Plan- och bygglagen. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Anders Rödin, Brobacken 606, Edsbro C 1579/09 Dnr HARG 6:51 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Lars Tenerz, Björkhagsvägen 24, Uppsala C 1580/09 Dnr SPILLERSBODA 1:116, HÅTÖ 1:19-1:23 i Frötuna församlingstrandskyddsdispens för anslutning till kommunalt VA, Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges strandskyddsdispens enligt 7 kap 13-16, 18 miljöbalken med hänvisning till att fastigheterna ligger på en ö vilket medför att vattenledningen måste placeras i vattnet mellan fastlandet och ön samt att vattenledningen är av sådan karaktär att den inte kommer att innebära någon inskränkning i allemansrätt!ig tillgänglig mark Utdragsbestyrkande

29 DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum (3) C 1580/09 Dm forts... Tomtplatsbestämningen avser endast den yta vattenledningen upptar i marken och i vattnet Det åvilar sökande att själv undersöka hos Länsstyrelsen om arbetet i vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken. Roland Axelsson, Pl 2517, Norrtälje C 1581/09 S Dnr NÄNNINGE 2:14 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av garage. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-16,18 miljöbalken med hänvisning till att fastigheten är ianspråktagen, vilket inte medför en utvidgning av det privata området då tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte. Björn Häggström, Hantverkargatan 79 A, Stockholm. C 1582/09 Dnr RIDDERSHOLM 1:22 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av uthus (carport). Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte. Lennart Harmen, Riddersholm 940, Gräddö C 1583/09 Dnr Del av RIMBO-SÖDERBY 1:2 i Rimbo församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus och garage/förråd. Förhandsbesked beviljat. Villkor: - Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. - Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov far sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Justerare Justerare /ax. Utdragsbestyrkande

30 (<Y> NORRTÄLJE J _ Bygg- och miljönämnden DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum (3) C 1583/09 Dm forts... - Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. - Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas. UlfJonsson,P12228, Rimbo C 1584/09 S Dnr Del av TULKA 2:11 i Häverö församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och garage. Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras. Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 Plan- och bygglagen. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels imian eldstaden får tas i bruk. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Jonas Andersson & Linda Eriksson, Lundås 1715, Hallstavik C 1585/09 Dnr VAGNSUNDA 2:67 i Blidö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd/bastu samt installation av eldstad. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-16,18 miljöbalken med hänvisning till att förrådet/bastun lokaliseras i anslutning till befintlig brygga och påverkar inte allmänhetens möjligheter att nyttja stranden. Tomtplatsbestämningen gäller endast den yta byggnaden upptar på marken. Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Marianne och Lennart Billström, Vagnsunda 83, Yxlan. Mats Viktorsson Utdragsbestyrkande

31 ^t^ JLj NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum Bygg- och miljönämnden (10) DELEGATIONSLISTA Av enhetschef bygglov/va Tore Strömberg meddelade bygglov och bygganmälan i enlighet med av vidaredelegation beslutat av bygg och miljöchef att gälla fr om , D 1586/09 S Dm-: 09/994 ALSVIK 3:354 i Blidö församling - bygglov for uppförande av fritidshus samt installation av eldstad. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras. Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 i lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 Plan- och bygglagen. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. Jonas Magnusson, Åsa Hill, Johan Engsbergsvägen 19, Solna. D 1587/09 Dnr: 09/1911 ANDERSSVEDJA 3:26 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. Linn Asklöf, Förrådsgatan 5, Solna. D 1588/09 Dnr: 09/2071 BAGAREN 6 i Rimbo församling - bygglov för ombyggnad och fasadändring av affärshus samt uppsättning av skyltar. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras. Brandskyddsdokumentation skall inlämnas för byggsamråd. Systembolaget, Olle Lind, Stockholm. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

32 NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum Bygg- och miljönämnden (10) D 1589/09 Dnr: 09/2084 BJÖRNÖ 2:17 i Frötuna församling - bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Anders Claesson, Movägen 5, Spånga. D 1590/09 Dm-: 09/1663 BLIDÖ 1:517 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för ändrad användning av barnkoloni till vandrarhem. Rauf Honr, Olsängsvägen 24, Handen. D 1591/09 Dm: 09/1836 BRO-EKE 1:45 i Roslagsbro församling - bygganmälan för installation av eldstad i friggebod. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden tar tas i bruk. Ann-Helen Söderström, Utgårdsvägen 34, Haninge. D 1592/09 Dm: 09/1259 GOTTRÖRA-MÄLBY 1:7 i Gottröra församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga och garage. Fredrik Ljungkvist, Lövbacken 8392, Rimbo. D 1593/09 Dm-: 09/1977 GRÄSKEN 1:78 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad. Mindre avvikelse från detaljplan medges: huvudbyggnads höjd överskrides med 0,6 kvm samt uthus byggnadshöjd med 0,5 detta motverkar inte syftet med detaljplan. Stefan Deneberg, Maria Prästgårdsgata 71, Stockholm. Jfusterare Justerare Utdragsbestyrkande

33 NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum Bygg- och miljönämnden (10) D 1594/09 Dnr: 09/2047 HALA 1:47 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. Mats Lundström, Konvojgatan 1, Stockholm. D 1595/09 Dm-: 09/2076 HARÖ 2:6 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av transformatorstation. Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustavsson, Sollentuna. D 1596/09 Dm: 09/2075 HENSVIK 1:81 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av maskinhall. Staffan och Carita Holmberg, Hensvik 9101, Herräng. D 1597/09 Dnr: 09/1821 HOVSLAGAREN 8 i Rimbo församling - bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Mats Strömberg, Hästvägen 3, Rimbo. D 1598/09 Dm: 09/2070 HYS1NGSVIK 2:7 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av komplement byggnad. Olof Engfeldt, Hysingevik 6241, Norrtälje. D 1599/09 Dnr: 09/1981 ISSJÖ 1:41 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av carport. Stig Falk, Örby Allé 32, Älvsjö. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

34 NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT i,r\\.a\a\ ix i Beslulsdatum Bygg- och miljönämnden (10) D 1600/09 Dm-: 09/2048 JÄRNLODET 4 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong. Siw Alm, Lilla Brogatan 7, Norrtälje. i D 1601/09 Dm-: 09/2049 JÄRNLODET 4 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av flerb ostadshus, inglasning av balkong. Siw Alm, Lilla Brogatan 7, Norrtälje D 1602/09 Dnr: 09/2045 KORNET 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av garage. Ulf Karlsson, Grindvägen 25, Norrtälje. D 1603/09 S Dnr: 09/2036 LÖGLA 1:2 i Länna församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus, ändrad placering. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras. Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 i lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 Plan- och bygglagen. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. ClaesR Nyman, Karlavägen 7 3 tr, Stockholm. Justerare Justerare 4x Utdragsbestyrkande

35 DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum (10) D 1604/09 Dnr: 09/1956 MÄLHAMRA 2:9 i Närtuna församling - bygganmälan för installation av eldstad i enbostadslrus. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i brak. Viveka Johansson, Närtuna Heleneborg 2786, Rimbo. D 1605/09 Dnr: 09/1788 NYSÄTTRA 1:107 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage. Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides med 2,0 kvm detta motverkar inte syftet med detaljplanen. Conny Johansson, Vikingastigen 59, Norrtälje. D 1606/09 Dm: 09/1814 RIALA-SÄTTRA 2:185 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av carport. Slobodan Zdravkovic, Gränsholmsbacke 6, Skärholmen. D 1607/09 Dnr: 09/1730 RIDDARSPORREN 1 i Norrtälje församling - tidsbegränsat lov för ändrad användning från öppen förskola till daglig verksamhet. Tidsbegränsat intill Balders Hus AB, M Mellberg, G Jansson, Baldersgatan 3, Norrtälje. D 1608/09 Dm-: 09/854 RIMBO-HÅSTA 1:44 i Rimbo församling - bygglov för ändrad användning av garage till Spa verksamhet. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Johan Grimborg, Karlsro 1003, Rimbo. Utdragsbestyrkande

36 NORRTÄLJE DELEGATIONSBESLUT B e s l u t s d a l u m Bygg- och miljönämnden (10) D 1609/09 Dm-: 09/2046 RÄVSNÄS 2:83 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus, ny balkong. Bo Gunnar Wikner, Vinbärsvägen 18, Saltsjöbaden. D 1610/09 Dm: 09/1904 SENNEBY 2;31 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta Överskrides med 7,5 kvm detta motverkar inte syftet med detaljplanen. Inger Nilsson, Månadsvägen 32, Järfälla. D 1611/09 Dnr: 09/1994 SEVGÖ-TRANVIK 4:25 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. Svein Hammersland, Danderydsvägen 69 A, Djursholm. D 1612/09 Dnr: 09/1733 SMEDSMORA 1:10 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus. Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning. Monica Åkesson, Smedsmora 2311, Rimbo. D 1613/09 Dm: 09/2068 SVARTNÖ 1:12 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad. Elisabeth Gunbrant, Libbyvägen 8, Täby. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2001-01-25 1 (19) Plats och tid Rum 407, Kommunhuset kl. 10.00-18.35, besiktningsresa + sammanträde Beslutande Sven-Gunnar Larsson (fv) Ragnar Sandberg (m) Göran Hallsten (c) Kate Giaever

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 1 september 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-09-01 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sara Berg, byggnadsantikvarie Ulf Hedman, miljö- och byggchef Patrik Jansson, arkitekt Siw Lidström, sekreterare Rune A Nordin, bygglovhandläggare

Sara Berg, byggnadsantikvarie Ulf Hedman, miljö- och byggchef Patrik Jansson, arkitekt Siw Lidström, sekreterare Rune A Nordin, bygglovhandläggare Sammanträdesdatum Sida 2006-04-20 72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 april 2006, kl. 09:00 11:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, måndagen den 26 januari 2009, kl. 12.45 15.30 Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17 PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, kl. 08.30-12.00 Christina Embretsen (s) ordförande Lennart Sjödin (c) 1:e vice ordförande Ulla-Britt Gidemalm (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Beslutande Sören Carlsson Catharina Fredriksson Martti Hyvönen Anders Löfstedt Birgit Fredriksson Ivan Abrahamsson

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Plats och tid Sammanträdesrum Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg måndagen den 24 april, kl 10:00-16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer