NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret *08, kl 10:30 g. Underskrift Sekreterare,Ld Paragrafer Justerande Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg^och miljökontoret, Es^tijnavägen 14, Norrtälje Underskrift Åfin-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG-och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 31 mars 2010 klockan: 15:05-15:30 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT Mats Huitin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandln (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X FÖRHINDER VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER Svante Norström (m) Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Klas Zettergren (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) X Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) X X Emil Persson (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 25 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Huitin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 8 april 2010 kl på Bygg- och miljökontoret. Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

4 m NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iry->* A-K A\ iv i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR SKRIVELSE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Riksintresse Kulturmiljö, Malsta Norrtälje - tillsynsärende Skrivelse dnr Länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende för att inhämta underlag och utreda fråga samt vid behov vidta åtgärder för att värna riksintresset. Länsstyrelsen ger härmed bygg- och miljönämnden tillfälle att yttra sig. KUNGÖRELSE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Kungörelsedelgivning, miljöfarlig verksamhet, Roten 2:1. Kungörelse beteckn Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har meddelat Försvarsmakten tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att inom fastigheten Roten 2:1 bedriva militär övnings verksamhet inom skjutplats Roten Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Ev. överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 22 mars BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna for ett enbostadshus inom del av fastigheten Arholma 1:68 i Björkö-Arholma församling. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett enbostadshus. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGÅR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Arholma 1:109, skifte 2, i Björkö-Arholma församling. Beslut Dm Länsstyrelsen tar inte upp ansökan till prövning. En avstyckning är inte en dispenspliktig åtgärd enligt 7 kap 15 miljöbalken och dispens från strandskyddsbestämmelserna behövs därmed inte. Dm Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett fritidshus inom del av fastigheten Arholma 4:11 i Björkö-Arholma församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett fritidshus. Dm Överklagande av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun beslut att medge bygglov för uppförande av ett enbostadshus och en carport/förråd inom fastigheten Bergsvik 2:61 i Vätö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet vid muddring av vassrotfilt i en vik av Infjärden, Rådmansö på fastigheten Björkö 6:1. Beslut Ärendenr Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - muddringsområdet ska omges med länsar som sluter tätt an mot botten. - länsarna far inte avlägsnas innan grumlingen innanför har avklingat. - grumlande arbeten får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. - länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... ( - ( i Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Blidö-Boda 1:285 i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b tredje stycket, Norrtälje kommuns beslut den 13 november 2009 att medge strandskyddsdispens på fastigheten Blidö-Boda 1:285 för uppförande av ett fritidshus som ersättning för befintligt fritidshus i den del beslutet avser beslutad tomtplats i vattenområdet. Som tomtplats enligt 7 kap 18 f miljöbalken får fastighetens hela landområde tas i anspråk, i enlighet med bifogad situationsplan. (" ) Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Eknö 1:25 i Rådmansö församling Delbeslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 28 januari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för utfyllnad på fastigheten Eknö 1:25. ( Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Fjäll 2:52 i Väddö församling Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun beslut den 20 januari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för tomtplatsutvidgning från fastigheten Fjäll 2:29 till Fjäll 2:52. Justerare Utdragsbestyrkande (

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL isv^wx.» I M Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Överklagande av bygg- och miljöutskottets beslut att bl.a bevilja bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem på fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen avvisar överklagandet från ägare till Skederids-Mälby 1:6. Fastigheten gränsar inte till Frihamra 2:2 och är belägen på ett sådant avstånd från den aktuella platsen att de klagande, enligt länsstyrelsens bedömning, inte är berättigade att överklaga beslutet. Dnr Överklagande av bygg- och miljöutskottets beslut att bl.a bevilja bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem på fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling - nu fråga om inhibition m.m Beslut o delbeslut Beteckn m fl Länsstyrelsen avvisar överklagandena från Frihamra 1:9,1:16,1:17,2:9,2:15, 5:2, 6:l,Ösby 1:3 ochdarsgärde 1:3, Darsgärde 1:14, Skederids-Mälby 2:14, Frihamra 1:2, 1:5,1:6,1:13,1:14, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:12, 5:14, 5:15, 5:16, Skederids-Mälby 2:12 o 2:13, Skederids-Ösby 2:7. Länsstyrelsen avslår yrkande om inhibition från Frihamra 2:20, 2:18,2:13 och 2:17samt2:19. Dnr Överklagande av bygg- och miljöutskottets beslut att bl.a bevilja bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem på fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen avvisar överklagandet från ägare av fastigheten Frihamra 1:11.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Tillstånd enligt miljöbalken - nu fråga om slutliga villkor för utsläpp av pentan från Thermisol AB:s verksamhet på fastigheten Görla 9:5 i Frötuna församling. Beslut Beteckning Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län avslutar prövotiden och föreskriver följande slutliga villkor för utsläpp av pentan till luft för det tillstånd enligt miljöbalken som meddelades den 12 mars Villkor 3. Utsläppet av pentan till omgivningsluft från verksamheten vid Thermisol AB ska som begränsningsvärde från och med den 1 juni 2011 uppgå till högst 42 kg per ton tillverkad expanderad polystyren. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom mätning. Första mätningen ska genomföras senast den 1 juli Mätningar ska därefter genomföras minst en gång per år. Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Järsjö 3:2 i Edebo församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslutet om bygglov. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om strandskyddsdispens och återförvisar ärendet i den delen till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning. Dnr Miljöpåverkan från fortsatt sandtäktverksamhet på fastigheten Lohärads- Kragsta 3:17 i Lohärad församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap 5 miljöbalken att den planerade sandtäktsverksamheten på fastigheten Lohärads-Kragsta 3.17 inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Justerare Jiisterare Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33} bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... C ( ) Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Lögla 1:100 i Länna församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b tredje stycket miljöbalken, bygg- och miljönämndens beslut den 14 december 2009 att medge strandskyddsdispens på fastigheten Lögla 1:100 för uppförande av båthus och redskapsbod, i den del beslutet avser beslutad tomtplats i vattenområdet. Länsstyrelsen beslutar att som tomtplats enligt 7 kap 18f miljöbalken far fastighetens hela landområde tas i anspråk, i enlighet med bifogad situationsplan. För båthuset gäller att det aktuella vattenområdet far användas för det avsedda ändamålet, det vill säga förvaring av båtar och dylikt. Dnr Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Malstaby 6:10 i Malsta församling. Beslut' Ärendenr Länsstyrelsen avslår överklagandet från Tommy Svensson gällande ett beslut om avvisande av för sent inkommet Överklagande. c Dnr Överklagande av beslut avseende beviljat bygglov på fastigheten Malstaby 6:21 i Malsta församling. Beslut Beteckn: Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning. Dm Överklagande av beslut avseende beviljat bygglov på fastigheten Mjölnaren 9 i Rimbo församling. Beslut Beteckning , 78042, , Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Närtuna-Ubby 2:12 i Närtuna församling. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 17 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av stall på fastigheten Närtuna-Ubby 2:12. Dm Återtagande av Överklagande av beslut att medge strandskyddsdispens för bastu på fastigheten Oxhalsö 2:16 i Blidö församling. Beslut Beteckn Naturvårdsverket har återtagit sitt överklagande Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dnr Överklagande av bygg- och miljöutskottets beslut att lämna positivt förhandsbesked ifråga om möjligheten att fa bygglov för uppförande av ett enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten Rådmansö-Nyby 1:15 i Rådmansö församling Beslut Beteckn Länsstyrelsen avslår överklagandet från Rådmansö-Nyby 1:14 Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten RödlÖga 1:24 i Blidö församling Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkterna 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av sjöbod och två bryggor. Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

11 31 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, v, Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm* Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet vid muddring av vassrotfilt i en vik av Infjärden, Rådmansö på fastigheten Sindvik 1:6. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - muddringsområdet ska omges med länsar som sluter tätt an mot botten - länsarna far inte avlägsnas innan grumlingen innanför har avklingat - grumlande arbeten far endast utföras under perioden 1 september till 30 april - länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påböijas och avslutas Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Singö-Boda 1:110 i Singö församling. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkterna 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av en brygga på fastigheten Singö-Boda 1:110. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Stärbsnäs 1:14, 2:14 och 3:14 i Björkö-Arholma församling. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkterna 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 8 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av fyra bryggor, en sjöbod och uppläggning av muddermassor på fastigheterna Stärbsnäs 1:14, 2:14 och 3:14. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I,--/-VWI.,M I V I KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg» och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheterna Sundskär 1:34 och Sundskär 1:36 i Rådmansö församling. Beslut Beteckn ( Länsstyrelsen medger dispens enligt 7 kap 18 miljöbalken från strandskyddets nybyggnadsförbud i 7 kap 16 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus om ca kvm och två sjöbodar om ca 15 kvm vardera på fastigheten Sundskär 1:34 samt för uppförande av två sjöbodar om ca 15 kvm vardera på fastigheten ^ j Sundskär 1:36, i enlighet med bifogade situationsplaner. Som tomtplats enligt miljöbalken får de markområden som markerats i situationsplanerna tas i anspråk. Som villkor för dispensen gäller att området öster om den östra sjöboden på fastigheten Sundskär inte lar privatiseras. Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett fritidshus om ca kvm på fastigheten Sundskär 1:36, enligt situationsplan. Dnr Angående nedläggning avledning för att avleda vatten till havet - Svartnö Beslut Beteckn Länsstyrelsen har ur naturmiljösynpunkt inget att invända mot att planerad rörledning utförs så som det är beskrivet i handlingarna i anmälan. Detta beslut upphör att gälla om de åtgärder som ryms inom beslutet inte har påbörjats inom ett år eller avslutas inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Dnr Överklagande av bygg- och miljönämndens delegationsbeslut ifråga om tillstånd till installation av vattentoalett på fastigheten Väddö-Tomta 4:36 i Väddö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/y-vvxx/i i\i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Yxlö 2:36 i Blidö församling. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkterna 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 1 februari 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppläggning av muddermassor på fastigheten Yxlö 2:36. Dnr Beslut om särskild arkeologisk utredning etapp I inför dragning av huvudvattenledning Vallentuna - Norrtälje kommuner samt sträckan Garnsviken, i Össeby- Garn och Österåkers socknar. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 11 lagen om kulturminnen m.m att en särskild arkeologisk utredning, etapp I ska göras av ovan rubricerade sträcka. Utredningen ska utföra s av Stockholms läns museum, Sim i enlighet med bilagda förfrågningsunderlag och undersökningsplan Detta beslut är giltigt från dagen för beslutet och ett år framåt. Dm Tillstånd till transport av avfall Beslut Beteckn Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Nodsta Åkeri AB, org.nr tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med den 31 januari Justerare Justerare Utd ragsb estyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN / FÖRVALTNINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Baltora 2:2 i Frötuna församling. Dom Mål nr , enhet 16 Länsrätten ändrar inte det överklagade beslutet. (Länsstyrelsen beslutade den 22 augusti 2008 att upphäva nämndens beslut att meddela förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus på fastigheten). Dnr Överklagande av länsstyrelsens delbeslut , dnr , avseende fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling - inhibition av bygglov. Dom Mål nr , enhet 15 Länsrätten avslår överklagandet från Frihamra 2:13. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut , dm , avseende fastigheten Oxhalsö 2:112 i Blidö församling. Dom Mål nr , enhet 11 Förvaltningsrätten avslår överklagandet från fastighetsägare till Oxhalsö 2:112. (Länsstyrelsen beslutade den 13 augusti att upphäva nämndens beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus i två våningar). BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, Milj ödomstolen. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut dm avseende Svartnö 2:14 i Länna församling - strandskyddsdispens. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet från E. Gille. (Länsstyrelsen beslutade att upphäva nämndens beslut att medge strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I I i,^».iv*iivi Sammanträdesdatum JL. KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN NACKA TINGSRÄTT, Miljödomstolen forts... Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut dnr , avseende Vagnsunda 1:57 i Blidö församling. Dom Mål nr M Miljödomstolen avslår överklagandet från G. Uggla (Länsstyrelsen beslutade att undanröja nämndens beslut att medge strandskyddsdispens för en brygga). Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut angående återställande av utfyllnad i vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:185 i Blidö församling. Underrättelse Mål nr M , enhet 3, aktbilaga 43 Nacka Tingsrätt, miljödomstolen har underrättat Bygg- och miljönämnden om syn i målet. Måndag den 3 maj 2010, kl Nämndens närvaro är inget krav för målets vidare handläggning och avgörande. SVEA HOVRÄTT, Miljööverdomstolen Dnr Överklagande av Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, dom , mål nr M tillstånd till vindkraftverk på fastigheten Lingslätö 2:1 i Väddö församling - nu fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr M Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast. Beslutet får inte överklagas. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR SVEA HOVRÄTT, Miljööverdomstolen forts... Överklagande av Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, dom , mål nr M ansökan om tillstånd att uppföra och driva en motorsportanläggning inom fastigheten Lundås 7:1, Norrtälje kommun - nu fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr M , aktbilaga 11 Miljödomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast. (Roslagens naturskyddsförening har överklagat Nacka tingsrätts Dom). BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Överklagande av länsrättens dom , mål nr , avseende del av fastigheten Yxlö 2:119 i Blidö församling - nu fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. (Länsrätten avslog överklagande från Ralf Lennholm angående beviljat förhandsbesked). Dnr Överklagande av länsrättens dom , mål nr , avseende del av fastigheten Yxlö 2:119 i Blidö församling - nu fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr , aktbilaga 4 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. (Länsrätten avslog överklaganden från Gunilla Enblom och Agnetha Svensson angående beviljat förhandsbesked). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN forts... Dnr Överklagande av länsrättens dom , avseende del av fastigheten Yxlö 2:119 i Blidö församling. Föreläggande Mål nr , rotel 044, aktbilaga 5 Kammarrätten har i föreläggande begärt skriftligt svar från bygg- och miljönämnden på överklagandet från Gunilla Enblom mfl senast 9 april Bygg- och miljönämnden har i svar till Kammarrätten vidhållit sitt tidigare ställningstagande och yrkar på att förhandsbesked för 3 enbostadshus på fastigheten Yxlö 2:119 ska beviljas. BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 10 december 2009 i mål nr avseende Nänninge 5:8 i Rådmansö församling - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd för fastighetsägare till Nänninge 7:2, 7:3). ÖVRIGA BESLUT Dm- Tilldelning av godkännandenummer Beslut Dm 497/10 saknr 622 Livsmedelsverket tilldelar nedanstående anläggning godkännandenummer Fogdö Lax AB, org.nr Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Avstyckning från Buddboda 1:1 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Förrättningen har avslutats den 24 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 4 mars Dnr Avstyckning från Färsna 1:2 i Estuna församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 5 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 10 februari Dnr Avstyckning från Herräng 1:337. Fastighetsreglering berörande Herräng 1:72 och blivande Herräng 1:189. Anslutning av styckningslotterna till Herräng ga:l i Häverö församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 22 februari Dnr Fastighetsreglering berörande Herräng 1:337,1:373 och 1:378. Avstyckning från Herräng 1:337 i Häverö församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 26 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 1 mars Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dm Avstyckning berörande Nänninge 5:8 samt anläggningsåtgärd, Rådmansö församling Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 22 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 25 februari Dnr Avstyckning från Oxhalsö 2:874 och 2:875 i Blidö församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 5 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 10 februari Dm Avstyckning från Yxlö 1:250 samt anslutning enligt 42a AL i Blidö församling. Godkännande av förrättning Ärendenr AB Ovan angivna förrättning har avslutats den 15 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 23 februari Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 8 februari REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Dnr Detaljplan röde av fastigheten Högmarsö 1:20, Aspö, i Länna församling Remiss DnrKs Remissvar Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående förslag till detaljplan inom del av Högmarsö 1:20. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

20 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Dm Val av ersättare i bygg- och miljönämnden Beslut KS dm Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i bygg- och miljönämnden välja Klas Zettergren (m) (Tomas Ronqvist (m) har begärt och beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden). ÖVRIGT Dnr Fråga från förtroendevald - klargörande av vilken roll en nämnds ledamöter har i förhållande till nämndens ordförande. Protokoll FMN 26 Förtroendenämnden anser att det är en fördel om kommunens nämnder inom sig diskuterar frågan om hur man ställer sig till en spontan inbjudan från personal. Förtroendenämndens protokoll exp till samtliga nämnder för kännedom. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

21 ^t*j NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dm* Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dm* Arholma 1:109 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens för tomtpiatsavgränsning runt befintligt fritidshus.. Avskrivs då länsstyrelsen meddelat att inge strandskyddsdispens behövs. Aspnäs 1:11 i Rådmansö församling - anmälan om olovligt genomförda byggåtgärder. Ärendet avskrivs. Kontroll sker inom ramen för ärende med dm* Del av Bergshamra 2:25 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Blidö 1:262 i Blidö församling - ändrad användning av affärslokal till lägenheter. Avskrivs då ärendet ersatts av ett nytt ärende med dnr Dyvik 3:145 i Vätö församling - begäran från länsstyrelsen om information avseende kommunens handläggning av anmälda byggaktiviteter. Ärendet avskrivs. Länsstyrelsen har försetts med ett antal tjänsteskrivelser som förutsätts ha gett länsstyrelsen insy i kommunens formella agerande. Länsstyrelsen har inte återkommit i ärendet. Eknö 1:11 i Länna församling - strandskyddsdispens för uppförande av en friggebod. Avskrivs då strandskyddsdispens och bygglov inte behövs (friggeboden placeras norr om fastighet i anslutning till befintlig byggnad). Frihamra 1:18 i Skederid församling - anmälan om olaga placering av verkstadsbyggnad. Ärendet avskrivs. Gränsvisning har visat att inga byggnader har gjort intrång på Frihamra 1:2. Furusund 2:180 i Blidö församling - störande upplag på fritidshustomt Ärendet avskrivs. Fastighetsägaren har hörsammat kontorets uppmaning att forsla bort delar av upplaget och i övrigt vidta åtgärder så att det kvarvarande upplaget ger ett mer vårdat intiyck på ett tillfredsställande sätt. Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Gottsta 2:39 i Häverö församling - olovligt uppförd komplementbyggnad (friggebod). Ärendet avskrivs. Rättelse har skett och grunden för uttagande av byggnadsavgift har undanröjts. Grövsta 8:4 i Länna församling - förtöjning av båtar inom V-betecknat vattenområde. Ärendet avskrivs. Svar på förfrågan som ligger till grund för detta ärende har besvarats av kontoret genom skrivelser och Dnr Dm Dnr Grövsta 8:124 i Länna församling - olovligt uppfört garage. Ärendet avskrivs. Aktuell komplementbyggnad kräver inte bygglov för att var tillåten att uppföra och utgör därmed ingen olovligt uppförd byggnad. Gåsvik 1:9 i Väddö församling - nybyggnad av två vindkraftverk. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Harg 6:52 i Vätö församling - anmälan avseende olovligt uppförd byggnad. Ärendet avskrivs. Avsaknaden av bygglov är en preskriberad överträdelse. Dnr Dm Dnr Håknäs 6:2 i Vätö församling - avsaknad av strandskyddsdispens för uppfört staket. Ärendet avskrivs. Det uppförda staketet utgör ett utbyte av en sedan tidigare befintlig stängselanläggning. Krav på strandskyddsdispens föreligger inte vid förnyelse. Del av Igelsta 6:2 i Söderbykarl församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Klemensboda 4:1 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig anläggning. Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Dm Dm Kolsvik 1:148 i Blidö församling - uppförande av altan. Avskrivs då bygglov inte krävs för altan samt att utrymmet under, enligt sökanden, inte ska användas som förråd/lager eller liknande utrymme och inte heller kommer att förses med tak/vattentätt skikt eller väggar. Placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Lingslätö 2:1 i Väddö församling - uppförande av vindkraftverk och teknikbod. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Oxhalsö 1:133 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av ateljé. Avskrivs då ärendet ersatts av ärende med dm Rödlöga 1:48 i Blidö församling - uppförande av bastu. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Dnr Dnr Stomnarö 1:5 i Länna församling - olaga trädfällning Avskrivs med hänvisning till att aktuell trädfällning är av mycket ringa omfattning. Stridsby 3:1 i Björkö-Arholma församling - olovligt påbörjad förlängning av brygga. Ärendet avskrivs. Inkomna skrivelser överförs till ärende med dm ansökan om strandskyddsdispens för förlängning av brygga. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

24 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL *v AX t v t Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC-AVLOPP Diarienummer Fastighet Upplunda 2:22, Roslagsbro Upphmda 2:23, Roslagsbro Upplunda 2:24, Roslagsbro Upplunda 2:25, Roslagsbro Lågarö 4:50, Rådmansö Lågarö 4:51, Rådmansö Lågarö 4:52, Rådmansö Tjockö 3:29, Rådmansö Edsbro-Sättra 15:4, Edsbro Edsbro-Sättra 1:8, Edsbro Edsbro-Sättra 2:61, Edsbro Edsbro-Sättra 5:28, Edsbro Edsbro-Sättra 5:35, Edsbro Edsbro-Sättra 2:66, Edsbro Edsbro-Sättra 7:1, Edsbro Edsbro-Sättra 12:1, Edsbro Edsbro-Sättra 2:15, Edsbro Harg 6:11, Vätö Bro-Väsby 5:2, tomt A-C Bro-Väsby 5:2, tomtd GODKÄNDA BDT-AVLOPP Diarienummer Fastighet Östra Ledinge 4:60 och 4:3, Skederid Adamsberg 7:57, Rimbo Högmarsö 2:63, Länna Blidö-Boda 1:70, Blidö Dyvik 2:47, Vätö Yxlö 13:12, Blidö Alsvik 3:390, Blidö

25 NORRTÄLJE, Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/uvsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Diarienummer Fastighet Byholma 5:91, Väddö Adamsberg 7:57, Rimbo Högmarsö 2:63, Länna Blidö-Boda 1:70, Blidö Dyvik 2:47, Vätö Vämlinge 6:207, Estuna Yxlö 13:12, Blidö Hensvik 1:114, Häverö Själbottna 1:108, Blidö GODKÄNNANDE AV EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Diarienummer Fastighet Östra Ledinge 4:3, Skederid Östra Ledinge 4:60, Skederid Björinge 2:27, Edebo Yxlö 1:268, Blidö Norrvreta 7:10, Singö Singö-Tranvik 3:80, Singö Issjö 3:65, Länna Alsvik 3:277, Blidö Stomnarö 1:121, Länna GODKÄNDA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR Diarienummer Fastighet Gottsta 2:137, Häverö Gottsta 1:341, Häverö Svitiod 6, Norrtälje Herräng 11:5, Häverö Uppveda 1:15, Vätö Eknö 1:4, Länna Häverö-Västernäs 1:60, Häverö Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

26 1$ NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA VÄRMEPUMP ANLÄGGNINGAR forts Rimbo-Tomta 4:22, Rimbo Bommen 2, Norrtälje Tälje2:18, Malsta GODKÄND BERGVÄRMEPUMPSANLÄGGNING INOM SKYDDSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTÄKTER Diarienummer Fastighet Älmsta 6:6, Väddö DEPONERING AV MUDDERMASSOR Diarienummer Fastighet Mulnäs 1:18 och Västra Edsvik 2:32, Björkö-Arholma Yxlö 1:199, Blidö Vängsjöberg 7:15, Gottröra Vängsjöberg 5:10, Gottröra BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Diarienummer och fastighet Granö 3:4, Lingslätö 1:2, 2:1, 3:3, 3:4, 3:5 och 4:1, Väddö Gördelmakaren 2, Norrtälje Nysättra 7:1, Vätö Bro 1:34, Edsbro Vängsjöberg 1:1, Rimbo LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Stiftelsen Barnens Dag/Granö Gård, Granbo, Strandhem, Strand, Solgården, Solvik, Starr-bäcken, Granvik, Granliden, Vretarna, Björk-backen, Stugorna, Östergården och Parkudden Taco Grillen i Norrtälje Carina Spolander/Nysättra lunchcafé och kiosk Barn- och skolnämnden/brokulla förskola Gottröra Ekonomisk Förening/Gottröra förskola Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

27 $1 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/iivsmedelsenheten BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT forts... Diarienummer och fastighet Sökande/företagsnamn Krögaren 1, Rimbo Centrum Bistro KB Kajen 3, Rimbo Subway Rimbo Venus 17, Norrtälje Subway Norrtälje Hallsta 15:1, Häverö Pizzahuset Tälje 4:62, Norrtälje Glasskiosk vid Apoteket Flygfyren 2, Norrtälje Glasskiosk vid Flygfyren BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÄRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Diarienummer och fastighet Venus 14, Norrtälje Nysättra 7:1, Vätö Bro 1:34, Edsbro Vängsjöberg 1:1, Rimbo Krögaren 1, Rimbo Kajen 3, Rimbo Gördelmakaren 2, Norrtälje Venus 17, Norrtälje Hallsta 15:1, Häverö AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Diarienummer och fastighet , Venus 17, Norrtälje Sökande/företagsnamn Järngrytan AB/Osterian Carina Spolander/Nysättra lunchcafé och kiosk Barn- och skolnämnden/brokulla förskola Gottröra Ekonomisk Förening/GottrÖra förskola Centrum bistro KB Subway Rimbo Taco Grillen i Norrtälje Subway Norrtälje Pizzahuset BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE /AVREGISTRERING Anledning till återkallande Anm om upphörd livsmedelsanläggning har inkommit till BoM. Anläggningen kommer därför att anges som upphörd i förteckningen över livsmedelsföretagare med stöd av artikel 31 punkt 1 b i förordning (EG) nr 882/2004 och 15 i livsmedelsförordning (2006:813). Jiisterare Jiisterare Utdragsbestyrkande

28 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedelsenheten YTTRANDEN Diarienummer och fastighet Frötuna-Nodsta 8:9, Frötuna Hamra l:3,närtuna Grisslehamn 20:1 ochtomta 1:16, 3:4, Väddö Punskog l:5,riala Venus 14, Norrtälje Edsbro-Åsby 1:49, Edsbro Draken 3, Twin Club MC Tälje 5:46, Norrtälje Byholma 3:18 och 5: Byholma 3:18 och 5: Byholma 3:18 och 5: Sindvik 1:6, Rådmansö Yttrande till och avseende Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall, Nodsta Åkeri. Länsstyrelsen. Anmälan om vattenverksamhet, förläggning av sjökabel i Kårstaviken. Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Länsstyrelsen. Kompletteringsyttrande över ansökan om torvtäkt. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Osterian. Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott. Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Twin Club's uteservering. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Restaurang Havspiren. Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott. Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott. Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott. Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om planerad vattenverksamhet rörande muddring. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

29 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten YTTRANDEN forts... Diarienummer och fastighet Björkö 6:1, Rådmansö Gottsta 1:238, Häverö Riddersholm 1:8, Rådmansö Gryta 4:82, Roslagsbro Grisslehamn 5:73, Väddö Gräddö S:9, Rådmansö Håtö 1:5, FrÖtuna Herräng 1:365, Häverö Skärsta 1:64 samt 1: Humlö 1:13, Frötuna Gjutaren 2, Norrtälje Yttrande till och avseende Länsstyrelsen. Yttrande Över anmälan om planerad vattenverksamhet rörande muddring. Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om radonbidrag. Miljödomstolen. Yttrande över prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor avseende buller. Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Pålad brygga. Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Hamnverksamhet. BoM. Yttrande brandfarlig vara. Yttrande Över anmälan om vattenverksamhet avseende nedläggning av VAledning mellan Äspholmen-Spillersboda. Yttrande brandfarlig vara. Svar på Miljödomstolens föreläggande om komplettering av överklagande av Lst beslut , daterat 31 mars 2009, avseende störande buller från motorcrossbana. Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om radonbidrag. Preliminär ansvarsutredning av förorenat område. ÖVRIGA BESLUT Dnr Fastighet: fordon DFN REA-Korv Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Utdragsbestyrkande

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/hvsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Dnr Fastighet: Utlunda 2:3, Roslagsbro - Lundabadets gatukök Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Dnr Fastighet: Edsbro masugn 1:8, Edsbro skola Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Husinge 7:1, Väddö - Husinge Vård AB Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Dnr Fastighet: Senapskornet 1, Norrtälje, Kråkbrinkens förskola Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Tälje 4:62, Norrtälje, Förskolan Paletten Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Väktaren 1, Norrtälje, Montessoriförskolan Paletten Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Skeninge 1:60, Björkö-Arholma, Björkö-Arholma skola Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Själbottna 1:85, Blidö Beslut om försiktighetsmått avseende BDT-avlopp. Jiisterare Justeiare Utdragsbestyrkande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT fors... Dnr Fastighet: Bro Prästgård 1:31, Roslagsbro, Förskolan Vildnissarna, avd Älgen Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Dnr Fastighet: Tälje 2:103, Norrtälje, Trollebo forskola Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Studsaren 1, Norrtälje, Förskolan Gnistan Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet; Rimbo-Ekeby 2:2, Rimbo, Ekebyholmsskolan Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Edsbro-Sättra 15:4, Edsbro Återkallelse av tillstånd avseende inrättande av enskild avloppsanläggning med WC. Dnr Fastighet: Edsbro-Sättra 1:8, Edsbro Återkallelse av tillstånd avseende inrättande av enskild avloppsanläggning med WC. Dnr Fastighet: Edsbro-Sättra 2:61, Edsbro Återkallelse av tillstånd avseende inrättande av enskild avloppsanläggning med WC. Dnr Fastighet: Nysättra 7:1, Vätö, Ovansundets kiosk och café Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning, Jiisterare Justerare Utdragsbestyrkande

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/häiso-/jivsmedclscnheten ÖVRIGA BESLUT fors... Dnr Fastighet: Tälje 3:1, Norrtälje Ansökan om godkännande av placering av snötipp. Dnr Fastighet: Räfsja 1:12, Estuna Ansökan om godkännande av placering av snötipp. Dnr Fastighet: Skebo 1:10, Ununge, Skebo förskola Klockarbo Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Görla 9:2, FrÖtuna Beslut om ändring av fast årlig avgift och föreläggande om ytterligare försiktighetsmått. Dnr Fastighet: Kantarellen 1, Norrtälje, Solbacka förskola Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Yxlö 9:1, Blidö, Köpmanholm förskola Beslut om föreläggande. Dnr: Fastighet: Riala-Sättra2:136, Riala Föreläggande gällande hållande av katter. Dnr: Fastighet: Rimbo-Vallby 5:91, Rimbo Anmälan om miljöfarlig verksamhet Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

33 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT fors... Dnr: Fastighet: Gåsvik 3:24, Väddö Ansökan om godkännande av placering av snötipp. Dnr: Fastighet: Oxhalsö 2:394, Blidö Förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Dnr: Fastighet: Oxhalsö 2:395 och 2:46, Blidö Förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Dnr: Fastighet: Oxhalsö 2:384, Blidö Förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Dnr Fastighet: Rö-Ösby 1:3, Rö Föreläggande gällande redovisning av gödselhantering vid hästhållning. Dnr Fastighet: Älmsta 3:41, Väddö Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Dnr: Fastighet: Tälje 3:51, Norrtälje Anmälan om placering av snötipp. Dnr: Fastighet: Tälje 5:47, Norrtälje Anmälan om placering av snötipp. Dnr: Fastighet: Hallsta 1:66, Häverö Anmälan om placering av snötipp. Justerate Justeiare U td ragsb estyrkande

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeisenheten ÖVRIGA BESLUT fors... Dnr: Fastighet: Skärsta 1:185, Edebo Anmälan om placering av snötipp. Dnr: Fastighet: Görla 9:27, Frötuna Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om lackering av fordon. Dnr: Fastighet: Norra Berget 6, Norrtälje Beslut om föreläggande. Dnr Fastighet: Björnö 1:87, Frötuna Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Dnr: Fastighet: Ortala 17:3, Väddö Anmälan om olovlig deponering av muddermassor. Dnr: Fastighet: Gördelmakaren 2, Norrtälje Beslut om föreläggande. Dnr: Fastighet: Riddersholm 1:8, Rådmansö Beslut om föreläggande. Dnr: Fastighet: Sånglärkan 5, Rimbo Föreläggande om åtgärder vid bostadsklagomål. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

35 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) bmn 26 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT fors... Dnr: Fastighet: Tranbol 2:1, Söderbykarl Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Dnr: Fastighet: Tälje 2:194, Norrtälje Beslut om föreläggande. AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE Diarienummer och fastighet Avvisning/avskrivning samt anledning och Avskrivning av ansökan om enskild av- Harg 30:4, Vätö loppsanläggning. Kompletterande uppgifter saknas Hallsta 2:19, Häverö Dyvassö 1:35, Länna Dyvik 2.28, Vätö Avskrivning av ärende angående klagomål på fläktbuller i hyresbostad. Återkallelse av ansökan om enskild avloppsanläggning. Avskrivning av ärende om klagomål på avloppsanläggning. Enligt skrivelse från fastighetsägaren rör det sig om ett missförstånd. Fä hade använt begreppet tank, som med vår terminologi betyder sluten tank. Avsikten var att få slambrunnen för BDTavloppet uppsatt på obligatorisk tömning. BoM beklagar missförståndet Åkerö 9:24, Rådmansö Återkallelse av ansökan om enskild avloppsanläggning. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

36 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (bmn) (33) bmn 26 DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT Av bygg- och miljöchef Sara Helmersson meddelade förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan: C C C C C c c c Av enhetschef för bygglov/va, Tore Strömberg meddelade bygglov och bygganmälan: D D D D Av Birgitta Ohrlund meddelade bygganmälan F Av Senad Glamocak meddelade godkända kvalitetsansvariga Av Birgitta Öhrlund meddelade godkända kvalitetsansvariga Av Erik Gustavsson meddelade godkända kvalitetsansvariga Av Tord Jansson meddelade godkända kvalitetsansvariga Av bygg- och miljöutskottet Övriga meddelade beslut: SE BILAGOR Justerare Justerare r Utd ragsb estyrkaiide

37 DELEGATIONSBESLUT Beslutsdatum (4) DELEGATIONSLISTA Av bygg och miljöchef Sara Helmersson meddelade bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet bygg- och miljönämndens delegationsordning med revideringar gällande från och med av bygg och miljönämnden härför erhållet förordnande gällande fr.o.m C 1/10 Dnr BLIDÖ-BODA 1:116 i Blidö församling - strandskyddsdispens för uppförande av friggebod. Med stöd av 7 kap 18 b och 18c miljöbalken medges strandskyddsdispens enligt 7 kap miljöbalken med hänvisning till att fastigheten är ianspråktagen, vilket inte medför en utvidgning av det privata området då tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader. Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet hörande situationsplan. Inger Jansson, Drottningdal 129, Norrtälje C 2/10 Dnr Del av EDEBY 1:24 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av två fritidshus alternativt enbostadshus. Förhandsbesked beviljat. Villkor: - Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. - Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov far sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. - Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. - Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas. Harald Sammer, Föreningsvägen 19, Stocksund. Justeiare Jiisterare Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2001-01-25 1 (19) Plats och tid Rum 407, Kommunhuset kl. 10.00-18.35, besiktningsresa + sammanträde Beslutande Sven-Gunnar Larsson (fv) Ragnar Sandberg (m) Göran Hallsten (c) Kate Giaever

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Beslutande Sören Carlsson Catharina Fredriksson Martti Hyvönen Anders Löfstedt Birgit Fredriksson Ivan Abrahamsson

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, måndagen den 26 januari 2009, kl. 12.45 15.30 Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 19 oktober 2006, kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-13, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Plats och tid Sammanträdesrum Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg måndagen den 24 april, kl 10:00-16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund.

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, Vice

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-02-09 1 (16) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-02-09 1 (16) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Samhällsbyggnadsnämnden 2000-02-09 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Sören Carlsson Catharina Fredriksson Emil Carlsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-01-24 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda måndagen den 24 januari 2011, kl 13.00 Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-02-22 25 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Åstorp, kl 18.30-21.00 Beslutande Ronny Sandberg (s), ordförande Arne Malm (c) 1:e vice ordförande Lennart Bresman (m) 2:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer