Kommunhuset, Norrtälje-salen ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret , kl 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00"

Transkript

1 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, W bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Roland Larsson Justeringens plats och tid Underskrift Bygg- och miljökontoret , kl 11:00 Sekreterare M^^^^^M^^-^ Paragrafer Ann-Christine Karlsson Ordförande år //.' "Mate Huiiif 1-15 Justerande N.> / ' Roland Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista den: 28 januari 2010 klockan: LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Roland Larsson (s) v. ordf X Ingmar Wallén (m) X Bo Hanson (m) X Annette Tagesson (m) X Eva Öländer (c) X Claes Holmström (c) X Berit Elisson (fp) X Olle Sandhaag (kd) X Margaretha Lundgren (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Lennart Svenberg (s) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANM FÖRHINDER vakant (m) Svante Norström (m) X X Agneta Schmiterlöw (m) Margit Odelsparr (m) Karin Broström (c) Joakim Lind (c) Mattias Andersson (fp) Hans Lifsten (kd) Holger Forsberg (s) Bengt Sellin (s) Jan Lundberg (s) Emil Persson (s) Britta Zetterström Geschwind (v) X X X X X X X X X X X VOTERING TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) bmn 1 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 4 februari 2010 kl på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdrags bestyrkande

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, V i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Anläggande av biygga för Skärgårdsstiftelsens tillsynsman i Idöfladen på Idö i naturreservat Arholma-Idö i Norrtälje kommun Delbeslut Ärendenr Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 a miljöbalken Skärgårds stiftelsen dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för anläggande av en brygga i Idöfladen på Idö. Bryggan anläggs för tillsynsmannens behov vid skötseln av naturreservatet Arholma-Idö i Norrtälje kommun. Den brygga som avses med beslutet har beteckningen "A". Detta beslut omfattar inte prövning av brygga "B" enligt ansökan. Dm Tillstånd att uppfora en slöjdverkstad samt eldstad inom fastigheten Arholma 16:1 i BjÖrkö-Arholma församling. Beslut Dnr Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nyuppförande av en mindre friliggande slöjdverkstadsbyggnad med eldstad på fastigheten Arholma 16:1. Som villkor gäller att byggnaden anläggs och får en ungefärlig utformning enlig ingiven principritning som insänts till länsstyrelsen med kommunens skriftliga tillstyrkan till projektet. Byggnaden ska färgsättas faluröd. Ett annat villkor är att kommunalt bygglov blir meddelat för sagda byggnad. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Blidö-Boda 1:285 i Blidö församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 november 2009 att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus som ersättning för befintligt fritidshus på samma plats på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Utdragsb estyrkande

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Byholma 5:30 i Väddö församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 november 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av ett uthus på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Dm Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, Doppingen 2 i Norrtälje kommun. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar att bidrag till åtgärder mot radon i egnahem utbetalas med kr. Villkor för bidrag, se beslut. Dm Anmälan om utfyllnad i vattenområde på fastigheten EknÖ 1:25 i Länna församling. Beslut Beteckn Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - Vid arbeten som kan riskera medföra att grumling uppstår, skall skyddslänsar som sluter tätt an mot botten användas. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetet påbörjas och avslutas. Strandskyddsdispens krävs för vattenverksamheten enligt upplysning från kommunen. Utdragsbestyrkande

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I//>VIV^I ix i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, Estuna-Eneby 3:9. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar att bidrag till åtgärder mot radon i egnahem utbetalas med kr. Villkor för bidrag, se beslut. Dm Tillstånd till deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheten Frötuna-Nodsta 11:1 i Frötuna församling. Beslut Beteckn Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen godkänner, med stöd av 6 kap 9 miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att bedriva deponering av totalt ton inert avfall såsom jord och sten, betong, tegel, klinker och keramik och muddermassor samt årlig införsel av maximalt ton inerta schaktmassor för sortering och återvinning på del av fastigheten. Villkor för verksamheten, se beslut. Dnr Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, Fårtickan 8 i Norrtälje stad. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar att bidrag till åtgärder i egnahem utbetalas med kr Villkor för bidrag, se beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Grovstanäs 4:107 i Länna församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 november 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av gäststuga/förråd på fastigheten. Länsstyrelsen beslutarmed stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Utdragsbestyrkande

7 '1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL tx^\vitval iv i Sammanträdesdafum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Harö 2:6 i Roslagsbro församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden besluta den 10 oktober 2008 C 1464 att medge strandskyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av bastu. Länsstyrelsen undanröjer det Överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Länsstyrelsens beslut innebär att det planerade byggnadsföretaget inte får komma till stånd. Dm Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Harö 2:20 i Roslagsbro församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 november 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Dm Beslut om bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, Hjonet 2. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att bidrag till åtgärder mot radon i egnahem beviljas med kr. Villkor för bidrag, se beslut. Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Håknäs 2; 12 i Vätö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 oktober 2009 C 1506 att medge strandskyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av brygga. Beslutet överklagades av ägare till Håknäs 2:64. Länsstyrelsen avslår Överklagandet om beslutet om bygglov och strandskyddsdispens. Utdragsbestyrkande

8 fl NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A, n., l v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Issjö 1:8 i Länna församling avseende enskild avloppsanläggning Beslut Ärendenr Hälsovårdskontoret lämnade 27 juli 1971 tillstånd enligt då gällande hälsoskyddslagstiftning att på fastigheten Issjö 1:82 anordna en enskild avloppsanläggning med anslutning av två vattentoaletter. Den mark på vilken avloppsanläggningen utförts tillhör numera Issjö 1:81. Vid fastighetsreglering 1999 bildades ett servitut med rätt för Issjö 1:82 att på Issjö 1:81 behålla, underhålla och förnya avloppsbrunne och infiltrationsanordningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid inspektion 8 september 2006, efter klagomål från ägarna av Issjö 1:81, konstaterat att marken är vattensjuk vid avloppsinfiltrationen och att det på ett flertal ställen också fanns gråsvart slam uppe på markytan. J. Sund anmälde gm skrivelse 28 juni 2007 att han avsåg ändra anläggningen genom att ersätta den befintliga infiltrationen med upplyft markinfiltration på befintlig plats, dimensionerad för två hushåll. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen godtog 12 maj 2008 att avloppsanläggningen utförs i enlighet med Sunds förslag, med vissa villkor. Ägare av Issjö 1:81,Berggren, har Överklagat beslutet meddelat den 12 maj Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandena. Länsstyrelsen föreskriver att anläggningen ska ha färdigställts senast den 31 maj Länsstyrelsen Överlämnar frågan om ägarna av Issjö 1:82 ska föreläggas att frakta bort de schaktmassor från infiltrationsområdet som är kontaminerade av avloppsvatten till bygg- och miljönämnden för prövning. Dnr Överklagande av beslut avseende fastigheten Malstaby 6:10 i Malsta församling. Beslut Beteckn: Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 september 2009 C 1336 att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus (tomt D). Angivet villkor i beslutet har överklagats av ägare till Malstaby 6:10. Länsstyrelsen undanröjer det villkor i det Överklagade beslutet som föreskriver att fastigheten Malstaby 6:7 måste garanteras tillfartsväg till sin fastighet. Justerare /fl-. Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄL] E SAMMANTRÄD ESP ROTOKOLL isj^yjy.*, i»! Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Beslut om utbetalning av bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, Mora 3:73 i Länna församling. Beslut Ärendenr Länsstyrelsen beslutar att bidrag till åtgärder mot radon i egnahem utbetalas med kr. Villkor för bidrag, se beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strand skydds bestämmelserna på fastigheten Mörtsunda 1:6 i Läima församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 november 2009 att medge strandskyddsdispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för muddring på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Dnr Tillstånd att uppföra en mindre transformatorstation på fastigheten Norra Maima 1:2 i Estuna församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nyuppförande av en mindre transformatorstation på rubricerad fastighet. Som villkor gäller att byggnaden anläggs enligt ingiven principritning som insänts till Länsstyrelsen med kommunens skriftliga tillstyrkan till projektet. Dnr Nedgrävning av häst inom fastigheten Norra Råda 2:48. Beslut Beteckn Länsstyrelsen meddelar tillstånd att begrava en häst med regnr /Livsnr Villkor för tillståndet, se beslut. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Beslut i tillsynsärende enligt miljöbalken avseende fastigheten Närtuna- Ubby 2:8 i Närtuna församling. Beslut Beteckn ( ) Bygg- och miljönämnden beslutade den 4 september 2009 att bevilja bygglov för uppförande av ett stall utan att frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna har prövats. Norrtälje kommun har konstaterat att strandskyddsdispens finns beviljat på fastigheten som gäller till och med ^ I B Häger och A Warenstål har i skrivelse bland annat ifrågasatt om stallet kan inrymmas i den tidigare dispensen för bostadshuset. Länsstyrelsen kommenterar att en dispens från strandskyddsbestämmelserna endast gäller för de åtgärder som dispensbeslutet omfattar. Bygg- miljönämndens beslut den 13 december 2007 att bevilja bygglov och strandskyddsdispens omfattade endast uppförandet av ett enbostadshus. Om någon har byggt i strid mot strandskyddsbestämmelserna eller meddelade strandskyddsbestämmelser ska bygg- och miljönämnden, enligt 26 kap MB vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. B Häger och A Warenståls skrivelse föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida utöver de påpekanden som framförts i beslutet. Dnr Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden avseende fastigheten Oxhalsö 2:842 i BlidÖ församling Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 2 september 2009 om föreläggande av försiktighetsmått avseende drift och skötsel av befintlig avloppsanläggning samt att bevilja tillstånd till installation av vattentoalett ansluten till sluten tank. L. Ahlsten har överklagat beslutet om yrkat att kommunen omprövar sina beslut och i första hand lämnar tillstånd för användning av avloppsanläggningen på det viset som den använts och planlagts sedan 2001 med befintlig WC-anslutning, slamavskiijning och infiltration genom sorterad sand som anlagts på det gamla sandtaget. I andra hand yrkar han att kommunen lämnar tillstånd för befintlig avloppsanläggning möjligen med tilläggskrav på kemisk fällning eller annan typ av rening som minimerar ombyggnationen av den nuvarande handläggningen. Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet avseende föreläggandet om försiktighetsmått beträffande befintlig avloppsanläggning. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av tillståndet till installation av vattentoalett med sluten tank. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR ( j ( ) Dnr Dm- BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom fastigheten Rimbo-Tranvik 2:5 i Rimbo församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beviljar med stöd av 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) tillstånd för följande verksamhet: Björntorps HVB Hem AB (vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning). Miljökontroll vid efterbehandling av område A inom fastigheten Rånäs 5:6 i Fasterna församling. Delbeslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 1 och 3 och 26 kap 9 och 21 miljöbalken 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att förelägga Rånäs Bruks AB i likvidation, om följande beträffande miljökontrollen vid efterbehandlingen av område A på fastigheten samt uppgifter angående efterbehandling av Rånäs 5:7. Dm* Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Stärbsnas 1:14,2:14 och 3:14 i Björkö-Arholma församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 november 2009 att medge mindre avvikelse från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för tomtplatsutvidgning på fastigheten. Länsstyrelsen har beslutat med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 att prövning ska ske av nämndens beslut. Dnr* Överklagande av beslut avseende fastigheten Svartlöga 3:10 i Blidö församling. Beslut Beteckn , , , Bygg- och miljöutskottet beslutade den 3 april 2008 bmu 101 att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom del av fastigheten. Utdragsbestyrkande

12 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... ( i ^ j Ägare till fastigheterna Svartlöga 3:35, 3:49 och 3:52 (Rydebrand), Svartlöga 3:36, (Stiftelsen Arboretum Lassas Hagar), Svartlöga 3:53 (Beisland) och Svartlöga 3:152 (Tegle/Thulestedt) har överklagat beslutet. Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet från Tegle och Thulestedt. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återlämnar ärendet till bygg- och miljöutskottet för erforderlig handläggning. Fastigheterna Svartlöga 3:35, 3:36 och 3:53 gränsar mot Svartlöga 3:10, vilka inte har hörts under handläggningen, anses som kända sakägare. Dnr* Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Svartnö 2:14 i Länna församling. Beslut Beteckning Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap 3 b 3 st miljöbalken Norrtälje kommuns beslut den 16 oktober 2009 att medge strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten Svartnö 2:14 i Norrtälje kommun. (Beslutet är överklagat av bygg- och miljönämnden). Dnr Överklagande i fråga om beviljat bygglov för uppförande av sjöbod på Söderöra 3:156 i Blidö församling. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 september 2007 D 1495, att bevilja bygglov för uppförande av en sjöbod om 10 m 2. Ägare av Söderöra 3:170 och del av Söderöra 3:15 har överklagat beslutet och bland annat hävdat skymd utsikt Länsstyrelsen avslår överklagandet (ansökan Överensstämmer med gällande detaljplan). Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dm Överklagande av beslut avseende dels att vägra bygglov för uppförande av flerbostadshus dels att avslå ansökan om rivningslov för befintligt uthus och lager på fastigheten Venus 5 i Norrtälje stad. Beslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 maj 2008, bmn 63 att avslå ansökan om rivningslov för befintligt uthus och lager samt bygglov för uppförande av flerbostadshus. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår yrkandet om besiktning Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Vidinge S:6 och 4:62 i Rådmansö församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 november 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för muddring på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b första stycket punkt 1 och 2 miljöbalken att prövning ska ske av nämndens beslut. Dnr Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Yxlö 2:74 i Blidö församling. Delbeslut Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 november 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken för uppläggning av muddermassor på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b första stycket punkt 1 och 2 att prövning ska ske av nämndens beslut. Justerare Justeiare Utdragsbestyrkande

14 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i/z-m.-ivyfi iv i Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan om muddring på fastigheten Yxlö 2:204 i Blidö församling. Beslut Beteckn Länsstyrelsen beslutar att deti anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått: - vid muddringsarbetet ska skyddslänsar som sluter tätt an mot botten användas. Länsarna ska ligga kvar tills det att grumlingen innanför har avklingat. - om de blottlagda bottenytorna fortsätter att bilda grumling, ska de täckas på med ett erosionståligt material, t ex grovt grus eller makadam. Om det behövs, ska en geoduk läggas under erosionsskyddet. Dnr Anmälan om oavsiktligt dieselutsläpp vid Kornsta vedplan i Hallstavik, Norrtälje kommun. Beslut Beteckn Holmen Skog AB har anmält till Länsstyrelsen att ett oavsiktligt utsläpp av diesel skett vid Kornsta vedplan. Ca 150 liter diesel har läckt ut till mark till följd av ett inbrott. Bolaget har redovisat vidtagna saneringsåtgärder. Ärendet föranleder inte att några ytterligare krav ställs på bolaget med anledning av oavsiktligt utsläpp av diesel. Dnr Uppförande av tillstånd att bedriva enskild verksamhet. Beslut Beteckn Huvudmannen Aleris Målet AB har skriftligen meddelat att verksamheten vid Målgården Gottröra, Rimbo har upphört den 7 december Tillstånd utfärdat den 24 februari 2009 att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 I p socialtjänstlagen upphör därmed att gälla. Justeiare i/iåx Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR MEDDELANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harö 2:6 i Rostagsbro församling ( ). Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden besluta den 10 oktober 2008 C 1464 att medge strandskyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av bastu. Länsstyrelsens beslut den 2 december 2009 att undanröja bygg- och miljönämndens beslut den 10 oktober 2008 C 1464, i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde, har överklagats i rätt tid av Hanna Hellemaa. Skrivelse med överklagande överlämnas till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håknäs 2:12 i VätÖ församling ( ). Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 oktober 2009 C 1506 att medge strandskyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av brygga. Beslutet överklagades av ägare till Håknäs 2:64. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut den 7 december 2009 har överklagats i rätt tid av Marianne Ribenius. Skrivelse med överklagande överlämnas till Länsrätten. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut rörande strandskyddsdispens avseende fastigheten Häverö-Veda 3:23 i Häverö församling ( ). Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 maj 2009 bmu 63 meddela strandskyddsdispens och bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd/carport). Beslutet överklagades av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen undanröjde det överklagade beslutet i den del som avser dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom strandskyddsområde. Justeiare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR MEDDELANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts... Länsstyrelsens beslut den 17 november 2009 har överklagats i rätt tid av Hans Metzén. Överklagandet Överlämnas till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Riala-Sättra 6:1 i Norrtälje kommun ( , ). Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 november 2008 C 1612 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, tomt 1 och 2 Beslutet överklagades av ägare till Riala-Sättra 4:10 och Riala-Sättra 6:3. Länsstyrelsen avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut den 25 november 2009 har överklagats i rätt tid av Per och Irene SjÖstedt. Överklagandena överlämnas till Länsrätten. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Riala-Sättra 6:1 i Norrtälje kommun ( , ). Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 november 2008 C 1612 att bevilja förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, tomt 1 och 2 Beslutet överklagades och Länsstyrelsen avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut den 25 november 2009 har överklagats i rätt tid av Inger Carlsten och Sander Kostter. Överklagandet överlämnas till Länsrätten. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Söderöra 3:156 i Blidö församling ( ) Meddelande Beteckn Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 september 2007 D 1495, att bevilja bygglov för uppförande av en sjöbod om 10 m 2. Beslutet överklagades av ägare till Söderöra 3:170 och del av Söderöra 3:15. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut den 25 november 2009 har överklagats i rätt tid av Holger Blomqvist. Det överklagade beslutet som prövats av länsstyrelsen avsåg endast bygglov. Överklagandet överlämnas till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN LÄNSRÄTTEN Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 3 september 2009 ( , ) avseende Yxlö 2:119 i Blidö församling. Dom Mål nr , enhet 10 Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 april 2009 bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus på fastigheten Yxlö 2:119. Beslutet överklagades av Gunilla Enblom och Agnetha Svensson, till länsstyrelsen som den 3 september 2009 avslog överklagandet. Länsrätten avvisade samma dag Ralf Lennholms överklagande av bygg- och miljönämndens beslut. Länsrätten finner inte skäl till annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort. Dnr Överklagande av länsstyrelsens beslut den 23 maj 2008 ( mfl) avseende Oxhalsö 2:595 i Blidö församling. Dom Mål nr , enhet 16 Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 januari att bevilja bygglov för uppförande av torn för mobiltelefoni och två teknikbodar på fastigheten Oxhalsö 2:595. Beslutet överklagades av Nellmer till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsrätten finner inte att lokaliseringen strider mot bestämmelserna i 2 kap PBL. Det finns inte heller i övrigt något hinder mot att bevilja bygglov. Länsrätten avslår överklagandena. Dm Överklagande av länsstyrelsens beslut den 25 november 2009 avseende Söderöra 3:156 i Blidö församling. ( ) Slutligt beslut Mål nr M Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 september 2007 D 1495, att bevilja bygglov för uppförande av en sjöbod om 10 m 2. Beslutet överklagades av ägare till Söderöra 3:170 och del av Söderöra 3:15. Länsstyrelsen avslog Överklagandet. Länsstyrelsens beslut har överklagats av Holger Blomqvist I det överklagade beslutet har länsstyrelsen inte tagit ställning till frågan om dispens från strandskyddsreglerna utan endast frågan om bygglov. Miljödomstolen saknar behörighet att handlägga målet. Överklagandet ska därför avvisas. Justeiare Justerare Utdrags bes tyrkan de

18 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.,^1. * X j f l, v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN KAMMARRÄTTEN Dnr Ansökan om resning avseende fastigheten Ilaknits 2:12 i Vätö församling. Dom Mål nr Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 maj 2006 att påföra Per-Jan Löfstedt byggnadsavgift om 3400 kr för olovligt etablerat en småbåtshamn. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 14 juni 2007 avslog överklagandet. Under målets handläggning i länsstyrelsen avled P-J Löfstedt. Dödsboet överklagade beslutet. Länsrätten avslog Överklagandet. Dödsboet fullföljde sin talan, men varken Kammarrätten eller Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd. Dödsboet har ansökt om resning och yrkar att beslutet om att påföra byggnadsavgift upphävs. Byggnadsnämnden har bestridit bifall till ansökan. Det finns inte stöd i lag att ta ut byggnadsavgift av någon annan än Per-Jan Löfstedt. Eftersom Löfstedt avlidit kan någon byggnadsavgift inte tas ut. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det får anses föreligga sådana synnerliga skäl som enligt 37 b förvaltningsprocesslagen krävs för att på nytt pröva frågan om byggnadsavgift ska tas ut. Dödsboet ska därför beviljas resning och byggnadsnämndens beslut att ta ut byggnadsavgift ska undanröjas. Dnr Överklagande av länsrättens dom den 9 oktober 2009 i mål nr avseende Nänninge 5:8 i Rådmansö församling - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr , avd 6. Bygg- och miljönämnden beslutade den 1 februari 2008 C 136 att bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Länsrätten. Länsrätten beslutade den 8 oktober 2009 att avslå överklagandet. Länsrättens beslut har överklagats vidare till Kammarrätten, nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

19 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN REGERINGSRÄTTEN Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 6 maj 2009 i mål nr avseende Beateberg 1:1 - fråga om prövningstillstånd. Protokoll Mål nr , avd 1 Bygg- och miljöutskottet beviljade bygglov för uppförande av mast och två teknikbodar. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till länsrätten som i sin tur avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd, varför Länsrättens avgörande stod fast. Kammarrättens beslut har överklagats till regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Dnr Överklagande av Kammarrättens beslut den 22 oktober 2009 i mål nr avseende fastigheten Tjockö 2:6 i Rådmansö församling. Protokoll Mål nr , avd 1 Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av en jakt- och fiskestuga. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade att undanröja det överklagade beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som beslutade att avslå överklagandet. Länsrättens beslut har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd, varför Länsrättens avgörande står fast. Kammarrättens beslut har överklagats till regeringsrätten. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Justeiare Justcrare U t cl ragsb esty rkan de

20 I? NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR ÖVRIGA BESLUT Dm- Återkallande a godkännande av livsmedelsanläggning och godkännandenummer, avseende fastigheten Sundsta 4:130, Sunds ta Säteri. Beslut Dnr 4812/09 saknr 624 Livsmedelsverket återkallar godkännandet, dm 4403/08, av livsmedelsanläggning samt godkännandenummer 5324 för Sundsta säteri, vilthanteringsanläggning, styckningsanläggning och produktionsanläggning för målet kött. Dnr Tillstånd att avlossa skott jml 3 kap 6 ordningslagen. Tillståndsbevis Dnr AA Skyddsjakt på skadedjur såsom duvor och kajor på uppdrag av Holmen Paper, Hallsta pappersbruk. Detta tillstånd gäller för Per Johansson, under tiden ( Justerare Justeiare Utdragsbestyrkande

21 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, v - 4, l v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR REMISS FRÅN STYRELSEN Dnr Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Högmarsö 2:77 i Länna församling. Remiss Dm- KS Tjänsteutlåtande Bygg- och miljönämnden vill påminna om att ändring av småbåtshamnen /bryggorna kan kräva bygglov respektive anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet. I övrigt har nämnden inget att erinra angående förslag till detaljplan inom del av rubricerad fastighet. Dnr Detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna Tälje 3:80-82, 3: , 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad. Remiss Dnr Ks Remissvar Vi har inte yttrat oss över utställningsförslaget. Våra tidigare synpunkter har utretts och beaktats. BESLUT FRÅN FULLMÄKTIGE Dnr Antagande av nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Norrtälje kommun att gälla från och med och tills vidare. Kf Dnr KS Kommunfullmäktige beslutar att anta nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Norrtälje kommun att gälla från och med och tills vidare, att 9 angående trädgårdsavfall ska behålla sin nuvarande lydelse, att nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Norrtälje kommun upphör att gälla när de nya träder ikraft. Dnr Antagande av ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken gälla från och med och tillsvidare. Kf Dnr Ks Kommunfullmäktige beshitar Utdragsbestyr kände

22 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fz-^vifwi I \ I Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR BESLUT FRÅN FULLMÄKTIGE forts... att anta ny taxa och taxebestämmelser for prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med och tills vidare, att fastställa en timtaxa om 860 kr i 2009 års nivå för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att nuvarande taxa och taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalken upphör att gälla när den nya träder i kraft samt att uppdra till bygg- och miljönämnden att göra vissa redaktionella ändringar i den nya taxan med tillhörande taxebestämmelser före ikraftträdandet. ÖVRIGT Dnr Interpellation angående införande av en namnberedning som ett komplement till tjänstemarmaberedningen. Svarsskrivelse Namnsättning inom Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och Älmsta röner ett stort politiskt intresse. Bygg- och miljönämndens ordförande avser därav föreslå byggoch miljönämnden att ändra den nuvarande delegationsordningen så att byggoch miljöutskottet framledes fattar beslut i namnsättningsfrågor för Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och Älmsta. ( ( i Dnr Intyg om praktik på bygg-och miljökontoret i Norrtälje oktober ' Tjänsteskrivelse Carl Lagerblad har på eget initiativ bett att få ta del av bygg- och miljökontorets verksamhet under tre dagar i oktober Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Kf Dnr Ks Tomas Ronqvist har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tomas Ronqvist (m) begärt entledigande. Justeiare Utd ragsbestyi kan de

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN Dnr Dm Dnr Dnr Dnr Dm Dm Dm Dnr Dm Bergsvik 2:6 i Vätö församling - strandskyddsdispens för uppförande av bastu och brygga. Avskrivs då länsstyrelsen har upphävt strandskyddsdispens inom Th- och Vbområde inom gällande detaljplan. Bältartorp 1 och 2 i Norrtälje stad - bygglov och bygganmälan för fasadändring på flerbostadshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Eknö 1:7 i Länna församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av uthus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Forsa S:4 i Länna församling - uppförande av regnskydd. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Frötuna-Björknäs 2:110 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Granö 2:16 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Håknäs 2:12,1.13, 2:27 i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då ny ansökan inlämnats som ersätter rubricerad ansökan. Järinge 8:6 i Edebo församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av bastu och brygga. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Klubbsvampen 5 i Norrtälje stad - förhandsbesked för uppförande av ett tvåbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Del av Länna-Norrby 1:4 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Justera t e Justeiare Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dm Dnr Dnr Dm Dnr Dm Dnr Dm Dm Dnr Del av Norröra 1:20 i Blidö forsamling - förhandsbesked för delning av tomt. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Sika 4:17 i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Del av Singö-Tranvik 5:8 i Singö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. Avskrivs ärendet skriftligen har återkallats. Del av Spillersboda 1:18 i Frötuna församling - förhandsbesked för ändrad, användning av uthus till fritidshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Del av Starrmora 1:6 i Riala församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Svartlöga 3:137 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av fritidshus, bastu och ekonomibyggnad, installation av eldstäder samt rivning av befintligt fritidshus. Avskrivs då ny ansökan har lämnats in som ersätter rubricerat ärende. Svensboda 1:140 i Riala församling - tillbyggnad av fritidshus (inglasning av veranda). Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Tjockö 2:6 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av bastu. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Tälje 2:4 i Norrtälje stad - uppsättning av skylt. Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran. Älmsta 7:43 i Väddö församling - uppförande av regnskydd. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Justeiare Justerare f Utdragsbestyrkande

25 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR AVSKRIVNA ÄRENDEN forts... Dnr Dnr Östhamra 1:34 i Frötuna församling - uppsättning av skylt. Avskrivs då bygglov inte behövs för sökt åtgärd. Övergården 4 i Norrtälje stad - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedelsenheten ( ' WC-AVLOPP Fastighet Ösbyholm 1:98, Frötuna Södra Malma 1:6, ant 1 Södra Malma i :6, anl 2 Edeby 19:60, Väddö Edeby 19:61, Väddö Edeby 19:62, Väddö ^ ( Lågarö 30:7, Rådmansö Edeby 19:1, Väddö Edeby 1:59, Väddö Edeby 1:58, Väddö Liesta 3:19, Rimbo Malstaby 13:7, Malsta Malstaby 13:8, Malsta Gräfsta 1:9, Estuna Gräfsta 1:10, Estuna Gräfsta 1:11, Estuna Ropsten 1:1, del av, Ununge Baltora 2:106, Frötuna Rånäs 4:149, Fasterna ( - Arholma 1:39, Björkö-Arholma Stridsby 3:29, Björkö-Arholma Rilanda2:23,Skederid Västra Rickeby 3:20, Gottröra ( Ortala 30:3, Väddö Yxlö 1:251, Blidö Del avriala-ekeby 1:19, Riala Järsjö 3:42, Edebo Övra Söderby 1:8, Roslagsbro Risslingby 10:10, Söderbykarl Edsbro-Sättra 15:4, Edsbro Edsbro-Sättra 2:61, Edsbro Edsbro-Sättra 1:8, Edsbro Vagnsunda 2:36, Blidö Justerare MX Justerare U td ragsbestyrkande

27 1 NORRTÄLJE ) Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten BDT-AVLOPP Fastighet Harg6:119, Vätö Väddö-Lervik 1:35, Väddö Kvarnudden 3:1, Väddö Håknäs 2:32, Vätö Väddö-Lervik 1:23, Väddö Fjäll 2:124, Väddö Oxhalsö 2:382, Blidö Väddö-Tomta 5:77, Väddö Alsvik 3:337, Blidö Vämlinge 6:152, Estuna Semmersby 1:22, Väddö Byholma3:46, Väddö Fjäll 2:174, Väddö Väddö-Tomta 5:192, Väddö Söderöra 3:193, Blidö Bloka2:40, Ununge Källsmora 1:4, Riala Harg39:9, Vätö Hemmarö 2:37, Länna Mora 1:34, Länna Rörvik 4:96, Roslagsbro Markdal 1:33, Häverö Fjäll 15:3, Väddö Solö 1:118, Länna Blidö 1:119, Blidö Norra Råda 2:22, Söderbykarl Fjäll 5:19, Väddö Riala-Ekeby 14:18, del av, hus 1, Riala Riala-Ekeby 14:18, del av, hus 2, Riala Löparö 2:64, Länna Norrvreta 2:25, Singö Justerare Justeiare Utdragsbestyrkande

28 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL v/^viv/i iv i Sammanlfädesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedelscnheten BDT-AVLOPP forts... Alsvik 3:331, Blidö Smara2:114, Edsbro Hallboda 1:17, Roslagsbro WC ANSLUTEN TILL SLUTEN TANK Fastighet Väddö-Lervik 1:43, Väddö Norrbyle5:19, Väddö Väddö-Lervik 1:35, Väddö Kvarnudden 3:1, Väddö Håknäs 2:32, Vätö Väddö-Lervik 1:23, Väddö Fjäll 2:124, Väddö Väddö-Tomta 5:77, Väddö Alsvik 3:337, Blidö Semmersby 1:22, Väddö Marum 6:57, Björkö-Arholma Väddö-Tomta 5:192, Väddö Själbottna 1:84, Blidö Källsmora 1:4, Riala Harg 39:9, Vätö Mora 1:34, Länna Rörvik 4:96, Roslagsbro Nysättra 1:25, Vätö Oxhalsö 1:164, Blidö Markdal 1:33, Häverö Fjäll 15:3, Väddö Solö 1:118, Länna Blidö 1:119, Blidö Norra Råda 2:22, Söderbykarl Fjäll 5:19, Väddö Löparö 2:65, Länna Löparö 2:64, Länna Alsvik 3:331, Blidö Smara2:114, Edsbro U td rags bes tyrkande

29 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelflnden från miljö-/häiso-/livsmedelsenheten EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Fastighet Fjäll 2:253, Väddö Norrvreta 9:3, Singö Väddö-Tomta 7:26, Väddö Edeby 1:20, Väddö Frötuna-Björknäs 2:11, Frötuna Dyvik 3:107, Vätö (, Lohärads-Kragsta 8:2, Lohärad Rådmanby 9:17, Rådmansö Ellan 1:11, Singö Marum 6:40,Björkö-Arholma Blidö 1:528, Blidö Studsboda 1:34, Väddö Norrvreta 2:25, Singö Tulka4:34, Häverö Harg6:57, Vätö Horsvallen 1:9, Malsta VÄRMEPUMP ANLÄGGNING Fastighet (, Rosättra 1:17, Vätö Ortala 10:12, Väddö Älmsta 13:14, Väddö Hårnacka 3:2, Norrtälje ^ Frötuna-Björknäs 4:10, Frötuna Rimbo-Tomta 1:68, Rimbo Finngarne 6:3, Estuna Furusund 2:92, Länna DEPONERING AV MUDDERMASSOR Fastighet Tulka 4:14, Häverö Svartnö 1:72, Länna Stärbsnäs 1:14,2:14,3:14, 1:21 och Skeppsmyra 13:1, Björkö-Arholma Justerare XX Justerare Utdragsbestyrkande

30 PR NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/häiso-/livsmedeisenheten INSTALLATION AV OLJEAVSKILJARE / FETTAVSKILJARE Fastighet Gärdsnäs 1:18, Länna VERKSAMHETSLOKAL Fastighet Näs 1:15, Rö Viby 2, Rimbo Hallsta 1:22, Häverö Större Pan 1, Norrtälje Faktoriet 2, Norrtälje Lokal avseende samt sökande/företagsnamn Solarium/Roslagens fotklinik Verksamhets lo kal för barnomsorg, förskoleverksamhet, Trio Förskolor/Förskolan Killevipp. Verksamhets lokal för bassängbad/floatingkar/gran Gläntan. Verksamhetslokal för skola/freinetskolan Hugin. Verksamhets lok al för yrkesmässig hygienisk behandling. Face Itt, Norrtälje GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet/försäljningsställe Sökande Vårsolen 1, Norrtälje Restaurang China Garden Blidö 1:31, Blidö /M/S Vildand Vildand skeppskrog ekonomiska förening Skeppskrog Maskrosen 1, Norrtälje/Förskolan Blåklinten Barn- och skolnämnden BESLUT OM REGISTRERING REGISTRERINGSAVGIFT Fastighet Mobil Livsmedelsanläggning Tälje 2:109, Norrtälje M/S Linné Kanalkrogen, Väddö Lasarettet 1, Norrtälje Gräddö 2:14, Rådmansö Jupiter 10, Norrtälje Riala-Bergby 4:1, Riala Jungfrun 3, Norrtälje Nysättra 1:27, Vätö AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH Sökande/företagsnamn Flundran, Norrtälje Trollebo Förskola Lundqvist Soppkök HB Cafeterian Norrtälje sjukhus Viktoriagården Förskola JJ:s Parking-Cafe HB/Café tullen Fröstugan Ekonomisk Förening/Fröstugan Jesses Deli AB Gajic Zivojin/Pizzeria Vätöporten Utdragsbestyrkande

31 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden (bmn) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från niiljö-/hälso~/hvsmedelsenheten BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT forts... Fastighet Sökande/företagsnamn Tälje 2:103, Norrtälje NorrteljePedagogerna AB/Trollebo förskola Riddersholm 1:8, Rådmansö Kafé E3 Låset 3, Norrtälje Villa Balders Tälje 2:194, Norrtälje Barn- och skolnämnden/lommarskolan Vattumannen 2, Norrtälje Willys lågpris AB/Willys Norrtälje Tälje 4:60, Norrtälje Norrtälje Sportbar och Pub AB/Sportcentrum Skärsta 1:204, Häverö Blidö 1:441, Blidö Harg 31:1, Vätö Nysättra kvarn 1:31, Vätö Kaggeboda 2:156, Frötuna Hållsta4:18, Lohärad Viby2, Rimbo Stentorp 1:4, Roslagsbro Ängen 1, Norrtälje Norrland 16, Norrtälje Rimbo-Vallby 5:102, Rimbo Gördelmakaren 4, Norrtälje Skärsta krog Blidö hembageri Barn- och skolnämnden/vätö skola Attendo Care AB/Nysättrahemmet Vreta Restaurang AB Hållsta Chark & Rökeri Trio Förskolor AB/Förskolan Killevipp Stentorps familjedaghem Montessoriförskolan Grind Baycin Pizzeria Restaurang Barn- och skolnämnden/vallby hage förskola Daisy's frestelse BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÅRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Fastighet Maskrosen 1, Norrtälje Tälje 2:109, Norrtälje M/S Linné Kanalkrogen Gräddö 2:14, Rådmansö Jungfrun 3, Norrtälje Tälje 2:103, Norrtälje Sökande/företagsnamn Barn- och skolnämnden/förskolan Blåklinten Trollebo Förskola Lundqvist Soppkök HB Viktoriagårdens Förskola Ekonomisk Förening Jesses Deli AB NorrteljePedagogerna AB/Trollebo förskola Justerare Justeiare Utdragsbestyrkande

32 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (bmn) (36) bmn 2 DELGIVNINGAR Meddelanden från miijö-/hälso-/livsmedeisenheten BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÅRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL LIVSMEDELSANLAGGNINGAR forts- Riala-Bergby 4:1, Riaia Frö stugan Husinge 7:1, Väddö Husinge Behandlingshem Riddersholm 1:8, Rådmansö Kafé E3 Låset 3, Norrtälje Villa Balders Vattumannen 2, Norrtälje Willys lågpris AB/Willys Norrtälje Tälje 4:60, Norrtälje Norrtälje Sportbar och Pub AB/Sportcentrum Skärsta 1:204, Häverö Nysättra kvarn 1:31, Vätö Rimbo-Vallby 5:93, Rimbo M/S Rosella Grisslehamn 19:45, Väddö Kaggeboda 2:156, Frötuna Herkules 6, Norrtälje Älmsta 3:60, Väddö Viby 2, Rimbo Nordkap 2, Norrtälje Fogdö 1:2, Väddö Smeden 1, Norrtälje Stentorp 1:4, Roslagsbro Ängen 1, Norrtälje Mobil anläggning Norrland 16, Norrtälje M/S Vildand Rimbo-Vallby 5:102, Rimbo Gördelmakaren 4, Norrtälje Skärsta krog Attendo Care AB/Nysättrahemmet Rimbo kebab house HB Viking Line Roslagsfisk AB Vreta Restaurang AB Erce HB/Pizzeria Norrtälje Väddökassen AB/ICA Supermarket Väddö Trio Förskolor AB/Förskolan Killevipp Rodengymnasiet-köket Fogdö Lax AB Pizzeria Arena Stentorps familjedaghem Montessoriförskolan Grind Fredik Nilsson/Flundran Baycin Pizzeria Restaurang Tommy Sellstedt/ M/S Vildand skeppskrog Barn- och skolnämnden/vallby hage förskola Daisy's frestelse BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE/AVREGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Fastighet Anledning till återkallande Sundsta 4:130, Husby-Sjuhundra Återkallas på begäran av livsmedelsföretagare då verksamheten upphörde U td ragsb es tyrka nde

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Helmersson, bitr bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-12-10 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-12-10 kl 10:00-11:00 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantfädesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-09-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-09-09 kl 13:15-14:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Ann-Christine Karlsson, sekreterare Anita Ericsson, enhetschef hälsoskyddsenheten NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, / / > v. v,», Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-02-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-02-26 ki 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-08 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-12-08 kl 09:15-10:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2013-12-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05, kl 15:10-16:00 Beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

i~--lk... ljt11dtf...

i~--lk... ljt11dtf... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2015-03-19 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2015-03-19, kl 15.10-15.55 Enligt förteckning c övriga deltagande Utses att justera Sara

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-02-18 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 Enligt förteckning Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering 2011-08-30 1(10) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10, ajournering 16.35 16.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Jarl Teljstedt (KD) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sid 1(13) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Stollen kl. 08.15 11.30 ande Sylvia Abramsson (s) ordförande Gunnar Bergkvist (s) vice ordförande Eero Luusua (v) Lars-Göran

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-07 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-12-07 kl 16:00-17.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-02-04 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Jim Salomonsson S Roger

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Val- och förtroendemannanämnden 2012-04-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 15.00-16.05 Beslutande Enl forteckning Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer