cell network årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "cell network årsredovisning"

Transkript

1 cell network årsredovisning 2000 året i korthet 2 vd har ordet 4 omvärld och marknad 6 affärsidé, mål och strategier 9 det här är cell network 10 cell network i världen 11 tjänsteområden, exempel på projekt 12 organisationen 22 humankapitalet 23 cell networks aktie 26 nyckeltalsanalys 27 förvaltningsberättelse 28 resultaträkningar 31 balansräkningar 32 kassaflödesanalyser 34 redovisningsprinciper 35 noter 37 revisionsberättelse 53 styrelse 54 ledning 55 ordlista 56 adresser 57 kallelse till bolagsstämma 59 CELL NETWORK 2000 / 1

2 året i korthet Förhandlingar Första kvartalet präglas av förhandlingar mellan företagen Cell Network och Mandator. Formalia hanteras samtidigt som de båda företagen fortsätter att expandera. Cell Network inleder samarbete med nyetablerade Cell Strategy vars verksamhet är fokuserad på strategi inom e-business. Den 8 februari kommer meddelandet att Cell Network och Mandator har för avsikt att fusionera. Företagets nya namn blir Cell Network AB med medarbetare och en sammanlagd omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor under Cell Network förvärvar Internetkonsultbolagen World Entertainment Board (WEB) i Italien och BRG Interactive Digital Media (IDM) i Malaysia. Mandator köper det svenska IT-företaget A-Tind. Cell Network bildar riskkapitalbolaget Cell Innovation. Integration Det andra kvartalets nyckelord är integration. Arbetet med fusionen mellan de två företagen tar mycket tid och under detta kvartal slutförs affären. Ett av världens ledande företag inom e-business har bildats. Mandator förklarar att erbjudandet till Cell Network fullföljs. Cirka 97 procent av aktieägarna godkänner erbjudandet. På Mandators extra bolagsstämma den 30 maj beslutas att firmanamnet Mandator AB ändras till Cell Network AB. Tillväxt Sammanslagningen av de båda företagen är fullbordad och nu satsar Cell Network på det nya bolagets tillväxt. Telekomföretaget DataStream Technology (DST) i Brunei väljer Cell Network som partner när de lanserar mobiltelefoni och Internettjänster år / CELL NETWORK 2000

3 Cell Network får uppdraget att utveckla en bredbandsplattform för konsument- och företagstjänster åt svenska Utfors. Projektet beräknas vara värt 25 miljoner kronor. Det tyska Internetföretaget Aperto Multimedia med 125 medarbetare förvärvas. Närvaron på den tyska marknaden förstärks därmed. Förvärv av den holländska Internetkonsulten WDS. Företaget stärker framför allt Cell Networks kompetens inom kreativa lösningar och varumärkesprofilering. Internkonferens, Cell City, i Åre för samtliga anställda inom Cell Network där koncernens nya vision Together we create a new beginning lanseras. Trendbrott Fusionen har krävt mycket tid och arbete samtidigt som marknaden har svängt. Krafttag sätts in för att återskapa lönsamhet. Cell Network startar Cell Consulting och säljer Cell Strategy. Ledningen genomför ett antal åtgärder för att förbättra koncernens lönsamhet. Som en följd av åtgärdspaketet varslas ett sjuttiotal medarbetare i Sverige om uppsägning. Cell Telecom öppnar 3G-center i Brighton, England. CELL NETWORK 2000 / 3

4 vd har ordet ÅR 2000 VAR ETT förändringens år, inte bara för Cell Network utan för samtliga bolag i vår bransch, både i Sverige och utomlands. Det var ett år då sanningar fick omprövas, och då utvecklingen svängde oerhört kraftigt. har vi fullföljt förvärv av bolag i Malaysia, Italien, Tyskland och Holland. Vi ser en kontinuerligt ökande betydelse av vår utomnordiska verksamhet, vilket även avspeglar sig i ledningen och styrelsen. ÅRETS BÖRJAN: Redan när vi gick in i det första kvartalet befann vi oss i en situation av snabb förändring. Under det första kvartalet syntes ingenting omöjligt, vare sig det gällde tillväxt, lönsamhet eller internationalisering. Allt som var nytt togs emot med öppna armar. I februari offentliggjordes avsikten att genomföra ett samgående mellan Mandator och Cell Network. Mandator hade under några år byggt upp en stabil verksamhet och hade inlett en omsvängning för att fånga den senaste tekniska utvecklingens möjligheter. Tidigare Cell Network hade i snabb takt växt till en betydande spelare bland konsulterna i den så kallade nya ekonomin. Samgåendet gav en bredd och en kompetensmix som inget av företagen på egen hand kunnat uppvisa. Tillsammans bildar vi ett erfaret, kunnigt och välutbildat team som kan hantera hela kedjan av tjänster, från teknisk integration till affärsutveckling och design. KUNDER OCH PROJEKT: Att vi lyckats attrahera en kompetent, handlingskraftig, innovativ och problemlösande medarbetarskara har vi fått bekräftelse på via våra uppdragsgivare. Samarbetet med alla våra stora kunder, både de internationella och de nationella, har fortsatt och fördjupats efter fusionen. Vi arbetar högt upp i värdekedjan med, för våra kunder, affärskritiska frågor. Några exempel på årets aktiviteter är bredbandsprojekt för Telia, Telenor och Utfors, strategiprojekt inom e-business för Lufthansa samt utveckling av en portal, som blev prisbelönad, för den malaysiska mobiltelefonoperatören Maxis. FÖRVÄRV: Parallellt med fusionsarbetet mellan Cell Network och Mandator har vi ökat vår internationella närvaro. Under året FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR: Under samma period som vi arbetade hårt med både integrationen av Cell Network och Mandator, och med att bygga upp vår internationella verksamhet så förändrades dock marknaden vi verkar på. Den snabba tillväxten lockade in många nya aktörer på marknaden, särskilt i Sverige. Förhoppningarna på en ohämmad tillväxt började också komma på skam, och det visade sig att alltför många projekt varit dåligt förankrade i verkligheten. Det hade funnits en övertro på hur snabbt ny teknologi skulle få genomslag och på hur snabbt slutkunderna ville anpassa sina beteendemönster. Vi själva var inte tillräckligt lyhörda för att i tid anpassa oss till de nya förutsättningarna och vi hade en kostym som inte riktigt passade. I kombination med det intensiva integrationsarbetet fick detta mycket negativa konsekvenser för vår lönsamhet under andra halvan av året. För att anpassa oss till den rådande situationen genomförde vi i november ett antal kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten. Vi varslade personal, tillsatte nya ledningar och omorganiserade de enheter som hade stora lönsamhetsproblem. Effekterna hann inte synas under föregående år men kommer minska kostnadsbasen med tre miljoner kronor per månad under Innevarande år har inletts med tydliga tecken på en vikande konjunktur, både i Sverige och utomlands. Ännu är det dock för tidigt att säga hur kraftig konjunkturnedgången kan bli eller i vilken utsträckning Cell Network kommer påverkas eftersom visibiliteten försämrats. I det läget är det naturligtvis viktigt att vi ytterligare ökar vårt lönsamhetsfokus. Vi analyserar nu behovet av att stärka vår finansiella ställning. Detta sker bland annat genom att vi ser över möjligheterna att avyttra vissa dotterbolag som inte tillhör kärnverksamheten. POSITIONERING: Icke desto mindre vill jag framhålla att vi har ägnat år 2000 åt att skapa ett nytt företag, och att positionera detta nya företag för att kunna skörda framgångar under kommande år. Vi har byggt upp en koncern med en unik kompetensmix. Vi har dokumenterad erfarenhet av att hjälpa våra kunder med hela spektrumet av tjänster från systemintegration till affärsutveckling och design. Inom Telecom har vi spetskompetens inom mobil kommunikation, och vi kan erbjuda även innehållstjänster för olika slags kommunikation. Därmed är vi väl rustade för 4 / CELL NETWORK 2000

5 att dra nytta av den fortsatt snabba tekniska utvecklingen. För att ytterligare förbättra vår service till våra kunder har vi under början av 2001 identifierat fem kundsektorer med särskild prioritet. Dessa är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Inom dessa sektorer har Cell Network djupa verksamhetskompetenser och kan skapa skalbarhet i lösningar, effektiv erfarenhetsåtervinning, snabbare leverans och maximalt kundfokus. FRAMTIDEN: Den nya organisationen och vår spetskompetens om olika kommunikationskanaler ger oss ett försprång. Vi har möjlighet att skapa ett både växande och lönsamt bolag med en stark internationell position. Innevarande år fokuserar vi på att snarast återskapa lönsamhet. Integrationen av Cell Network och Mandator är avslutad och nu börjar vi se fördelarna komma oss tillgodo. Vi kommer fortsätta att växa, i första hand utanför Norden, men med mer betoning på organisk tillväxt än på företagsförvärv. Det är viktigt att vi förblir en snabbrörlig organisation som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och anpassar sig till marknadens ökande krav. Jag tycker att Cell Network under år 2000 visat att vi är ett modigt företag som vågat, och fortsätter våga, hitta en egen väg. Därför ska vi bli en av vinnarna i en ständigt föränderlig bransch och jag är övertygad om att vårt hårda arbete kommer ge frukt. Vi går en spännande framtid tillmötes. Jag ser fram emot att tillsammans med alla mina kollegor skapa framtidens affärsmöjligheter, för oss och för våra kunder. CELL NETWORK 2000 / 5

6 omvärld och marknad ÅR 2000, som inleddes under stor millennieyra och med högt ställda förväntningar inför framtiden, visade sig istället bli ett veritabelt stålbad för många teknikorienterade bolag. Ändå gick Sverige, enligt amerikansk statistik, om USA under våren och etablerade sig som det främsta IT-landet i världen, samtidigt som IT-sektorns aktörer kunde glädja sig åt rekordkurser på alla de stora internationella börserna. De absolut högsta noteringarna någonsin för IT-aktierna, både på Nasdaq och OM Stockholmsbörsen, nåddes i mars Då hade de stigit med 156 procent, respektive 203 procent sedan årsskiftet Men sedan vände utvecklingen, både för IT- och telekombranschen. Problemen blev först tydliga i USA där flera av de stora så kallade dotcom-bolagen hade överskattat konsumenternas intresse för att köpa deras produkter över nätet och därtill hade stora problem med logistiken. E-handelsbolagens kris frammanade den kända dominoeffekten. Deras tillbakagång påverkade de flesta ITrelaterade aktier, vare sig det var relevant eller ej. Det blev svårare för IT-bolagen, oavsett inriktning, att anskaffa riskkapital och i stort sett samtliga aktiekurser backade kraftigt. Den gångna hösten blev därför ganska mörk även för konsulterna inom IT och interaktiva medier. Många företag inom sektorn tvingades dra ner på personalstyrka och expansionstakt. FÖRVÄNTNINGARNA på den nya ekonomin blev till sist för höga. De senaste årens kraftiga expansion innebar att marknaden räknade med en fortsatt lika snabb tillväxt vilket inte infriades. Dessutom bidrog konsulternas framgångar till en massiv ökning av nya företag i sektorn. Resultatet blev en kraftig överetablering, i synnerhet på den svenska marknaden. DEN STORA EFTERFRÅGAN på konsulttjänster under 1999 och början av 2000 resulterade i en dragkamp mellan bolagen om att få tag i tillräckligt med personal, vilket gjorde att bolagens kompetenssammansättning inte alltid överensstämde med kundernas behov. Men den kraftiga expansionen inom ITsektorn fortsätter, även om takten under 6 / CELL NETWORK 2000

7 Bredbandsuppkopplingar i Västeuropa Norge Danmark Finland Holland Schweiz Storbritannien Sverige Österrike Tyskland Frankrike Belgien Irland Spanien Italien Portugal Grekland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown. Andel av hushållen Finland Sverige Norge Danmark Italien Storbritannien Spanien Frankrike Tyskland Mobiltelefonanvändande i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel av befolkning Källa: Prim Ark Datastream Dresdener Kleinwort Benson; Gartner Group; Augusti förväntas bli betydligt lugnare än under 1999 och Marknaden för till exempel mobilt Internet förmodas öka i takt med att nya användningsområden och kundlösningar tas fram. TELEKOM- OCH kommunikationsbranschen har vuxit kraftigt det senaste året. För telekomsektorn handlar det inte minst om den tredje generationens mobiltelefoni, som innebär nya krav på affärsmodeller samt tjänste- och produktutveckling för den framtida marknaden. Samtidigt växer den traditionella samordningen mellan telefoni, Internet och affärssystem oavbrutet. Kopplingen mellan innehållet och mediet blir allt tydligare, något som borgar för en fortsatt stark utveckling av innehållstjänster. Nya tekniker utvecklas i en allt stegrande hastighet, och grunden för företag som Cell Network och andra konsulter inom IT och interaktiva medier är just den tekniska utvecklingen. Moores lag, som myntades 1965 hävdar att processorkapaciteten fördubblas inom ett 18-månaders spann, vilket har stämt de senaste tio åren. Det gäller att ha förmågan att i samma takt ta till sig det nya och hitta allt bredare och oväntade användningsområden. Den stora satsningen på bredband är ett konkret exempel. Användningen av bredband ställer nya och utmanande krav på aktörerna inom IT-sektorn. Bredband skapar en mer komplex infrastruktur, gör att säkerhetskraven växer, ökar efterfrågan på underhåll och drift av nätverken och bidrar till att avkastningen på e-businessinvesteringarna stiger. År 2004 räknar man enligt statistik från Deutsche Bank med att det ska finnas cirka 47 miljoner bredbandsanvändare i Europa. Också utvecklingen i Sydostasien är på frammarsch och i områden som Singapore och Malaysia finns fantastiska tillväxtmöjligheter. Många ekonomer har i svenska dagspressen uttalat sin uppfattning om att 2001 kan visa sig bli ett framgångsrikt år för svensk IT, Internet samt medier överhuvudtaget. Bolagen satsar nu sin kraft på lönsamhet och kompetensutveckling istället för expansion till varje pris. Den amerikanska Internetekonomin går också bra trots höstens utveckling. Framför allt är det de så kallade traditionella företagens användande av IT som drar upp siffrorna. En studie som gjorts av University of Texas i Austin visar att de cirka tre miljoner människor som arbetar inom USA:s IT-sektor genererade närmare 850 miljarder dollar år 2000 en nästan 60-procentig ökning jämfört med Marknaden och potentialen för IT-sektorn är stor. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och det gäller att positionera sig inför framtiden. De nordiska länderna och USA är fortfarande ledande men både övriga Europa och Sydostasien utvecklas snabbt. Internetutveckling Avkastning på investering Integration Transaktion Kommunikation Information Marknadsutveckling Avkastning på investeringar Företag kräver en allt högre avkastning på sina ITinvesteringar. Internet har gått ifrån att vara en informations- och kommunikationskanal till att även hantera transaktioner. Internet ger företag möjlighet att i högre grad basera sin verksamhet på nätverk med olika affärspartners, vilket leder till att de i större utsträckning öppnar och integrerar sina system mot varandra. Värdefull information som tidigare var låst i företagens informationssystem kan spridas till nya intressenter. För företagen innebär detta vinster i form av kostnadsbesparingar, effektiviserade rutiner och förbättrade kundrelationer. CELL NETWORK 2000 / 7

8 Sverige Norge Danmark Finland Schweiz Holland Storbritannien Österrike EU-genomsnitt Tyskland Frankrike Internetpenetration i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Källa: Pan European Internet Monitor / Pro Active International, Andel av hushållen Andel av hushållen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Framtida Internetpenetration i Västeuropa Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown kunder och konkurrensbild CELL NETWORKS KUNDER är främst stora företag och organisationer som utnyttjar IT och interaktiva medier för att förbättra sitt affärserbjudande. Gemensamt för kunderna är deras intresse och förmåga att ta tillvara och tjäna på teknologiskiften. Några sektorer är prioriterade och inom dessa har Cell Network en specifik kunskap. De beräknas ha en god tillväxt och förväntas stå för cirka två tredjedelar av koncernens omsättning under Prioriterade marknadssegment är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Cell Network strävar efter att ha långsiktiga relationer med sina kunder. Idag kommer 75 procent av våra projekt från redan existerande kunder. Koncernens tio största kunder under 2000 var: Ericsson, Volvo, Försvarets materielverk, Telia, General Electric, SAAB Opel Sverige, Överstyrelsen för civil beredskap, Statoil, Skandinaviska Enskilda Banken och Pharmacia. Fokus på strategi Fokus på traditionell rådgivning IT-konsulter Managementkonsulter E-handelsintegratörer Kommunikationsbyråer Fokus på kreativitet Cells Networks största kunder Ericsson, 12 % Fokus på förverkligande Volvo, 5 % Övriga, 68 % FMV, 5 % Telia, 3 % GE, 2 % Saab Opel Sverige AB, 1 % Överstyrelsen för civil beredskap, 1 % Statoil, 1 % SEB, 1 % Pharmacia, 1 % Cell Networks konkurrensbild Cell Network arbetar i en sektor där de olika delgrupperna alltmer glider ihop i takt med att tekniken utvecklas. Inom sektorn finns managementkonsulter, de klassiska IT-bolagen, e-handelsintegratörer och kommunikationsbyråer. Cell Network har tidigt anpassat sig till förändringen av marknadsbilden och har redan, till skillnad från många av konkurrenterna, spjutspetskompetens inom alla segmenten. 8 / CELL NETWORK 2000

9 affärsidé, mål och strategi Together with ambitious clients, we build business based on the new technology opportunities through re-thinking and transformation. Being a project-oriented multi-dimensional company with a consistent business model, we provide e-integration all the way. together we create a new beginning CELL NETWORK ÄR ett internationellt konsultföretag som erbjuder affärsutveckling, tekniska lösningar och innehållstjänster baserade på ny teknologi som Internet och andra interaktiva medier. Cell Network kombinerar kompetens inom strategi, design och teknik, samt även projektledning. Detta för att kunna hjälpa kunderna med alla aspekter av hur de kan utnyttja den nya teknologins möjligheter; från strategisk positionering till kreativ konceptutveckling, val av teknisk lösning och teknisk integration, samt design och produktion av innehåll. Tillsammans med kunderna omvärderar, förnyar och förvandlar vi deras affär. MÅL OCH STRATEGIER: Cell Network har som mål att bygga ett globalt nätverk av utmärkta kompetenser för att kunna utveckla våra kunders affärer med hjälp av ny teknologi. Cell Network är en bred leverantör som kombinerar strategi-, teknologi-, design- och projektledningskompetens för att erbjuda rätt lösning på varje kunds specifika behov. Det långsiktiga målet är att växa under lönsamhet. Under 2001 räknar företaget med att växa minst lika snabbt som branschen i helhet. Utvecklingen under de tre sista kvartalen 2000, har medfört att förväntningarna på marknadstillväxten under innevarande år minskat från procent till procent. I det kortare perspektivet fokuserar vi på att snarast åter visa upp ett positivt resultat före goodwillavskrivningar. För att nå lönsamhetsmålet har en åtgärdsplan satts i verket. Nödvändiga personalnedskärningar, omorganisationer och avyttringar har genomförts och Cell Network har därmed fått en uppbyggnad väl anpassad till rådande marknadsläge. En högre beläggningsgrad och ökande intäkter per timme har redan haft en gynnsam inverkan på lönsamheten. Flera verksamhetsområden, som Cell Telecom och delar av Media/Communication har redan en mycket positiv utveckling. Den ökade koncentrationen på lönsamheten innebär tills vidare en neddragning på förvärvsaktiviteter. Nästa steg i Cell Networks utveckling kommer att innebära en kraftigare fokusering på verksamheten i Europa, utanför de nordiska länderna, som Kompetensnivå strategi genom organisk tillväxt ska kompletteras med viss teknisk kompetens. Företagets hela tjänsteutbud ska finnas på de tio viktigaste europeiska marknaderna. Även i Asien, där en framgångsrik inbrytning genomfördes under föregående år, kommer en viss expansion att ske men utifrån den existerande verksamheten i Malaysia och Singapore. Däremot kommer den planerade etableringen i USA att skjutas på framtiden. cell network teknik design projektledning Den vinnande kompetensmixen. Cell Network besitter spjutspetskompetens inom alla kompetensområdena. CELL NETWORK 2000 / 9

10 det här är cell network CELL NETWORK ÄR ETT internationellt konsultföretag som levererar projekt och tjänster inom tre tjänsteområden: Convergence, Business Modelling och Communication. Tjänsteområdet Convergence växer konstant inom Cell Network. Här arbetar vi med integrerade lösningar oberoende av mediet. Det betyder att vi använder oss av olika teknologier för att föra ut budskap på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Vårt största tjänsteområde under 2000 var Business Modelling. Cell Network hjälper kunden att anpassa alla sina verksamhetsdelar till den nya teknologins möjligheter. Vi hjälper kunderna med strategier, integration och utveckling av applikationer, såväl tekniska som affärsstödjande. Inom Communication hjälper Cell Network kunderna att utveckla både sin interna och externa kommunikation. Allt för att skapa effektivare informationsflöden mellan kunderna och deras intressenter. Vår slutsats är att marknaden i allt lägre grad efterfrågar rena tekniska lösningar. Istället söker kunderna en partner som kombinerar affärsutvecklingskompetens med teknik och integrationserfarenhet. En partner som kan hjälpa kunden att hantera sina behov i samspelet med de egna kunderna och som kan skapa de rätta affärsverktygen. Cell Network har den kritiska massa, stabila bakgrund och geografiska täckning som krävs för att utföra stora, komplexa uppdrag och leverera dem i tid. Vi har en stark och erfaren ledning, vi arbetar högt upp i värdekedjan hos våra kunder och under åren har vi byggt upp strategiska partnerskap med ett antal välrenommerade bolag som Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, IBM, Intershop, Rational Software och ATG. Cell Network är ett internationellt företag och våra kompetenser befinner sig på olika ställen i världen. För att kunna leverera bästa möjliga slutprodukt till kunden krävs en dynamisk kompetensmix och en öppen nätverkskultur. Våra medarbetare är därför flexibla och ständigt öppna för nya arbetsformer. Genom denna nätverkskultur sätter vi snabbt ihop de kompetenser som krävs för varje projekt, oavsett var i världen våra medarbetare befinner sig. När användningen av bredband successivt ökar kommer också efterfrågan på en ny kompetensmix att växa. Med bredbandsinförandet ökar kraven på flexibilitet och nya färdigheter. Cell Network är där vi har redan idag vad som behövs för att framgångsrikt möta framtiden. cell networks tjänsteområden Convergence Business Modelling Communication CELL NETWORKS PROJEKTMODELL ska fungera som stöd i vårt arbete. Projektprocessen är indelad i tre faser: Analys, Utveckling och Implementering. Analysfasen inleds med en analys av vilken affärsstrategi som ska råda och vilken affärs- och konceptmodell som bör användas. I Utvecklingsfasen sammanställs kravspecifikationen och lösningar utvecklas och testas. I den tredje fasen implementeras lösningen. Slutligen görs en utvärdering av projektgenomförandet. Analys Utveckling Implementering Affärsstrategi Affärs- och konceptmodell Koncept- och systembeskrivning Kravspecifikation Utveckling av lösningar Testning Tillämpning Utvärdering 10 / CELL NETWORK 2000

11 Norge Sverige Finland Danmark Estland Storbritannien Nederländerna Tyskland Frankrike Italien Spanien Malaysia Singapore Sverre Hurum, Norge Michael Ekman, Sverige Johan Weckström, Finland cell network Caroline Søeborg Ohlsen, Danmark Cell Network finns i 14 länder i världen. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. i världen Niilo Saard, Estland Karin Werhagen, Storbritannien Ton Damen, Nederländerna USA Dirk Buddensiek, Tyskland Mondher Adbhennader, Frankrike Franco Richiutti, Italien Magnus Nylander, Spanien Gerard Lim, Malaysia CELL NETWORK 2000 / 11

12 cell networks tjänsteområden communication convergence convergence business modelling DE OLIKA VERKTYGEN för digital kommunikation; PC, mobiltelefoni och TV närmar sig varandra alltmer. Denna konvergens underlättas då uppkopplingarna blir allt snabbare samtidigt som de olika teknikerna byggs på samma plattformar. Cell Network har förmågan att leverera integrerade lösningar oberoende av valet av kanal. Det betyder att vi använder oss av alla olika tekniker på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Ett exempel på Convergence är vad som kallas ITV, interaktiv tv, där vi hjälper kunderna att förena televisionens genomslagskraft med nätets e-handelsmöjligheter. Ett annat är Wireless där vi erbjuder lösningar som gör att våra kunder kan kombinera det traditionella informationsutbudet på Internet med till exempel mobiltelefoner och PDA:er. Med hjälp av dessa kan man också skapa så kallat Location Awareness, där ett företag som har ett stort antal mobila serviceenheter hela tiden kan hålla sig à jour med enheternas position och status. På så sätt kan företag effektivisera fördelningen av sina resurser vilket leder till ökad affärsnytta. Ett tredje åter är CTI, Computer Telephony Integration. Ringer en person till exempel till sin bank, så tar multikanalen simultant fram relevanta data om denne, så att banken har alla uppgifter redo när kunden för fram sitt ärende. Vi skapar även produkter för till exempel UMTS, och integrerar stödsystem för den nya teknologin. 12 / CELL NETWORK 2000

13 Ökad kundservice med talsvar Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker. Han växte upp på Kuba, skaffade sig en universitetsutbildning i Ukraina, hittade sin svenska fru i Finland och bor numera i Madrid. Det är uppenbart att Julio Machado tycker om att röra på sig och att söka nya utmaningar. Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker, berättar Julio som under hösten lämnade sitt jobb som systemutvecklare i Cell Telecom för att bli Chief Technology Officer i Cell Network Spanien. I alla år har hans liv varit inriktat på möten med nya människor och nya situationer både jobbmässigt och privat. Den svenska kulturen har passat mig bra eftersom jag nästan alltid strävar efter att alla ska förstå och vara överens med varandra, förklarar han. Innan flytten till Madrid arbetade han i några år som systemutvecklare i Cell Network/Mandatorkoncernen och blev så småningom något av en specialist på systemintegrering. Det är inte konstigt att Julio därför gärna nämner talsvarslösningen åt bensinbolaget Conoco Jet Nordic som ett av sina favoritprojekt under tiden som systemutvecklare. Uppdraget var att ta fram en integrerad lösning för talsvar och webb som skulle matcha Conocos befintliga affärssystem i stordatormiljö. Talsvar är en lösning där Conoco Jets kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland kan få snabb information om sina konton genom att knappa sig fram i systemet via sin telefon utan att vara beroende av telefonister eller kontorstider. Julio ansvarade för utvecklingen av den server som är länken mellan de gamla affärssystemen och de nya kanalerna som ska sköta kommunikationen med Conoco Jets kunder. Att främja kommunikationen, så som i denna integrationsserver, gällde emellertid inte bara den tekniska lösningen. I projektet fick Julio, tillsammans med projektledaren Magdalena Thaysen, en nyckelroll som innebar många möten med kunder och kolleger som talade olika språk. Alla var ju tvungna att vara överens och förstå vad det var som krävdes och vad vi skulle åstadkomma; till exempel administratörer som inte kan teknik eller systemutvecklare som bara behärskade stordatorer och inte webb. Gunilla Blomkvist, Manager Business Services på Conoco Jet Nordic, instämmer i att projektet var lyckat. Framför allt att vi hela tiden visste hur projektet utvecklades. Projektledningen vid Cell Telecom fungerade utmärkt. De gav oss återkommande dokumentation och öppnade för kontinuerlig kommunikation hela tiden. Vi är nöjda, våra kunder är nöjda, och när vi förverkligar webblösningen under 2001 kommer alla att bli allt mer nöjda, säger Gunilla Blomkvist. CELL NETWORK 2000 / 13

14 Tag fjärrkontrollen till fjärran land I maj 2000 blev det möjligt att beställa resor från tv-soffan. Då lanserade SAS ett bokningssystem på digital-tv via den interaktiva tv-kanalen etv:s plattform. Tjänsten utvecklades av Cell Interactive TV och är den första i sitt slag i världen. Det här är ett nytt sätt att marknadsföra resor. Kunderna beställer själva sina resor genom digital-tv. Det går att beställa direkt, söka mer information eller be SAS att ta kontakt per telefon. Det finns många skäl att utnyttja tv-mediet för interaktivitet. Det är ofta när folk tittar på reseprogram, nyheter och dokumentärer som lusten att resa vaknar. Nu finns möjligheten att boka direkt från soffan. Det här är första steget i utvecklingen av en komplett tjänst, och SAS visar vägen för hur konsumentinriktade bolag kan komma att använda tv:n som komplement till datorn och mobila gränssnitt i sin marknadskommunikation. Tittarna använder fjärrkontrollen för att klicka sig in på SAS resetjänst som dygnet runt finns tillgänglig på etv:s plattform i det marksända digital-tv-nätet. Efter bokning via tv:n skickas biljetterna direkt hem i brevlådan. boka direkt från soffan Med Ericsson vid fronten Det är att betrakta som ett pilotprojekt Nästa stora genombrott inom IT handlar om mobilt Internet. Men vägen dit är knaggligare än väntat. WAP, Wireless Application Protocol, är hittills något av en besvikelse. UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, finns ännu inte i praktiken. Men GPRS, General Packet Radio Services, är i drift. Inom kort har alla större svenska teleoperatörer GPRS-tjänster i luften. Bara bristen på telefoner tycks ligga i vägen för genombrottet. Cell Telecom är med vid fronten, eller snarare just bakom fronten. Bolaget har fått ett mycket ovanligt uppdrag av Ericsson Radio Systems, nämligen att förvalta och vidareutveckla en plattformsprogramvara för en basstation som kan hantera både GSM och GPRS. Det är att betrakta som ett pilotprojekt, vår enhet har aldrig förut lagt ut något som är så omfattande och nära kärnverksamheten, bekräftar Göran Nyblom som är chef för Platform & Transmission Verification inom Ericsson Radio Systems. Vi behöver avlastning helt enkelt. Och vi litar på Cell Telecom. Vi känner varandra. Även om bolaget bara existerat under namnet Cell Telecom sedan förra året, så har man lång erfarenhet av mobila system. Cellfolk har funnits innanför Ericssons väggar sedan ett par decennier och arbetat med GSM och på senare år olika former av mobilt Internet. Men hittills har jobbet skett på konsultbasis, och alltid på plats hos Ericsson. Det unika med åtagandet är att vi ska sköta uppdateringen och utvecklingen av nya funktioner hemma hos oss, i våra egna lokaler, säger Göran Fredriksson, affärsenhetschef på Cell Telecom. Lyckas vi väl med det här, så har vi stora möjligheter att få fler uppdrag av den här omfattningen från Ericsson. 14 / CELL NETWORK 2000

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Vi är inte vilken IT-konsult som helst

Vi är inte vilken IT-konsult som helst Vår verksamhet 2002 Vi är inte vilken IT-konsult som helst Vi vet att det inte räcker att vara duktig på IT. Utan en klar idé om vilken affärsnytta man vill uppnå är det svårt att nå ända fram. Vi skapar

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer