cell network årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "cell network årsredovisning"

Transkript

1 cell network årsredovisning 2000 året i korthet 2 vd har ordet 4 omvärld och marknad 6 affärsidé, mål och strategier 9 det här är cell network 10 cell network i världen 11 tjänsteområden, exempel på projekt 12 organisationen 22 humankapitalet 23 cell networks aktie 26 nyckeltalsanalys 27 förvaltningsberättelse 28 resultaträkningar 31 balansräkningar 32 kassaflödesanalyser 34 redovisningsprinciper 35 noter 37 revisionsberättelse 53 styrelse 54 ledning 55 ordlista 56 adresser 57 kallelse till bolagsstämma 59 CELL NETWORK 2000 / 1

2 året i korthet Förhandlingar Första kvartalet präglas av förhandlingar mellan företagen Cell Network och Mandator. Formalia hanteras samtidigt som de båda företagen fortsätter att expandera. Cell Network inleder samarbete med nyetablerade Cell Strategy vars verksamhet är fokuserad på strategi inom e-business. Den 8 februari kommer meddelandet att Cell Network och Mandator har för avsikt att fusionera. Företagets nya namn blir Cell Network AB med medarbetare och en sammanlagd omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor under Cell Network förvärvar Internetkonsultbolagen World Entertainment Board (WEB) i Italien och BRG Interactive Digital Media (IDM) i Malaysia. Mandator köper det svenska IT-företaget A-Tind. Cell Network bildar riskkapitalbolaget Cell Innovation. Integration Det andra kvartalets nyckelord är integration. Arbetet med fusionen mellan de två företagen tar mycket tid och under detta kvartal slutförs affären. Ett av världens ledande företag inom e-business har bildats. Mandator förklarar att erbjudandet till Cell Network fullföljs. Cirka 97 procent av aktieägarna godkänner erbjudandet. På Mandators extra bolagsstämma den 30 maj beslutas att firmanamnet Mandator AB ändras till Cell Network AB. Tillväxt Sammanslagningen av de båda företagen är fullbordad och nu satsar Cell Network på det nya bolagets tillväxt. Telekomföretaget DataStream Technology (DST) i Brunei väljer Cell Network som partner när de lanserar mobiltelefoni och Internettjänster år / CELL NETWORK 2000

3 Cell Network får uppdraget att utveckla en bredbandsplattform för konsument- och företagstjänster åt svenska Utfors. Projektet beräknas vara värt 25 miljoner kronor. Det tyska Internetföretaget Aperto Multimedia med 125 medarbetare förvärvas. Närvaron på den tyska marknaden förstärks därmed. Förvärv av den holländska Internetkonsulten WDS. Företaget stärker framför allt Cell Networks kompetens inom kreativa lösningar och varumärkesprofilering. Internkonferens, Cell City, i Åre för samtliga anställda inom Cell Network där koncernens nya vision Together we create a new beginning lanseras. Trendbrott Fusionen har krävt mycket tid och arbete samtidigt som marknaden har svängt. Krafttag sätts in för att återskapa lönsamhet. Cell Network startar Cell Consulting och säljer Cell Strategy. Ledningen genomför ett antal åtgärder för att förbättra koncernens lönsamhet. Som en följd av åtgärdspaketet varslas ett sjuttiotal medarbetare i Sverige om uppsägning. Cell Telecom öppnar 3G-center i Brighton, England. CELL NETWORK 2000 / 3

4 vd har ordet ÅR 2000 VAR ETT förändringens år, inte bara för Cell Network utan för samtliga bolag i vår bransch, både i Sverige och utomlands. Det var ett år då sanningar fick omprövas, och då utvecklingen svängde oerhört kraftigt. har vi fullföljt förvärv av bolag i Malaysia, Italien, Tyskland och Holland. Vi ser en kontinuerligt ökande betydelse av vår utomnordiska verksamhet, vilket även avspeglar sig i ledningen och styrelsen. ÅRETS BÖRJAN: Redan när vi gick in i det första kvartalet befann vi oss i en situation av snabb förändring. Under det första kvartalet syntes ingenting omöjligt, vare sig det gällde tillväxt, lönsamhet eller internationalisering. Allt som var nytt togs emot med öppna armar. I februari offentliggjordes avsikten att genomföra ett samgående mellan Mandator och Cell Network. Mandator hade under några år byggt upp en stabil verksamhet och hade inlett en omsvängning för att fånga den senaste tekniska utvecklingens möjligheter. Tidigare Cell Network hade i snabb takt växt till en betydande spelare bland konsulterna i den så kallade nya ekonomin. Samgåendet gav en bredd och en kompetensmix som inget av företagen på egen hand kunnat uppvisa. Tillsammans bildar vi ett erfaret, kunnigt och välutbildat team som kan hantera hela kedjan av tjänster, från teknisk integration till affärsutveckling och design. KUNDER OCH PROJEKT: Att vi lyckats attrahera en kompetent, handlingskraftig, innovativ och problemlösande medarbetarskara har vi fått bekräftelse på via våra uppdragsgivare. Samarbetet med alla våra stora kunder, både de internationella och de nationella, har fortsatt och fördjupats efter fusionen. Vi arbetar högt upp i värdekedjan med, för våra kunder, affärskritiska frågor. Några exempel på årets aktiviteter är bredbandsprojekt för Telia, Telenor och Utfors, strategiprojekt inom e-business för Lufthansa samt utveckling av en portal, som blev prisbelönad, för den malaysiska mobiltelefonoperatören Maxis. FÖRVÄRV: Parallellt med fusionsarbetet mellan Cell Network och Mandator har vi ökat vår internationella närvaro. Under året FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR: Under samma period som vi arbetade hårt med både integrationen av Cell Network och Mandator, och med att bygga upp vår internationella verksamhet så förändrades dock marknaden vi verkar på. Den snabba tillväxten lockade in många nya aktörer på marknaden, särskilt i Sverige. Förhoppningarna på en ohämmad tillväxt började också komma på skam, och det visade sig att alltför många projekt varit dåligt förankrade i verkligheten. Det hade funnits en övertro på hur snabbt ny teknologi skulle få genomslag och på hur snabbt slutkunderna ville anpassa sina beteendemönster. Vi själva var inte tillräckligt lyhörda för att i tid anpassa oss till de nya förutsättningarna och vi hade en kostym som inte riktigt passade. I kombination med det intensiva integrationsarbetet fick detta mycket negativa konsekvenser för vår lönsamhet under andra halvan av året. För att anpassa oss till den rådande situationen genomförde vi i november ett antal kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten. Vi varslade personal, tillsatte nya ledningar och omorganiserade de enheter som hade stora lönsamhetsproblem. Effekterna hann inte synas under föregående år men kommer minska kostnadsbasen med tre miljoner kronor per månad under Innevarande år har inletts med tydliga tecken på en vikande konjunktur, både i Sverige och utomlands. Ännu är det dock för tidigt att säga hur kraftig konjunkturnedgången kan bli eller i vilken utsträckning Cell Network kommer påverkas eftersom visibiliteten försämrats. I det läget är det naturligtvis viktigt att vi ytterligare ökar vårt lönsamhetsfokus. Vi analyserar nu behovet av att stärka vår finansiella ställning. Detta sker bland annat genom att vi ser över möjligheterna att avyttra vissa dotterbolag som inte tillhör kärnverksamheten. POSITIONERING: Icke desto mindre vill jag framhålla att vi har ägnat år 2000 åt att skapa ett nytt företag, och att positionera detta nya företag för att kunna skörda framgångar under kommande år. Vi har byggt upp en koncern med en unik kompetensmix. Vi har dokumenterad erfarenhet av att hjälpa våra kunder med hela spektrumet av tjänster från systemintegration till affärsutveckling och design. Inom Telecom har vi spetskompetens inom mobil kommunikation, och vi kan erbjuda även innehållstjänster för olika slags kommunikation. Därmed är vi väl rustade för 4 / CELL NETWORK 2000

5 att dra nytta av den fortsatt snabba tekniska utvecklingen. För att ytterligare förbättra vår service till våra kunder har vi under början av 2001 identifierat fem kundsektorer med särskild prioritet. Dessa är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Inom dessa sektorer har Cell Network djupa verksamhetskompetenser och kan skapa skalbarhet i lösningar, effektiv erfarenhetsåtervinning, snabbare leverans och maximalt kundfokus. FRAMTIDEN: Den nya organisationen och vår spetskompetens om olika kommunikationskanaler ger oss ett försprång. Vi har möjlighet att skapa ett både växande och lönsamt bolag med en stark internationell position. Innevarande år fokuserar vi på att snarast återskapa lönsamhet. Integrationen av Cell Network och Mandator är avslutad och nu börjar vi se fördelarna komma oss tillgodo. Vi kommer fortsätta att växa, i första hand utanför Norden, men med mer betoning på organisk tillväxt än på företagsförvärv. Det är viktigt att vi förblir en snabbrörlig organisation som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och anpassar sig till marknadens ökande krav. Jag tycker att Cell Network under år 2000 visat att vi är ett modigt företag som vågat, och fortsätter våga, hitta en egen väg. Därför ska vi bli en av vinnarna i en ständigt föränderlig bransch och jag är övertygad om att vårt hårda arbete kommer ge frukt. Vi går en spännande framtid tillmötes. Jag ser fram emot att tillsammans med alla mina kollegor skapa framtidens affärsmöjligheter, för oss och för våra kunder. CELL NETWORK 2000 / 5

6 omvärld och marknad ÅR 2000, som inleddes under stor millennieyra och med högt ställda förväntningar inför framtiden, visade sig istället bli ett veritabelt stålbad för många teknikorienterade bolag. Ändå gick Sverige, enligt amerikansk statistik, om USA under våren och etablerade sig som det främsta IT-landet i världen, samtidigt som IT-sektorns aktörer kunde glädja sig åt rekordkurser på alla de stora internationella börserna. De absolut högsta noteringarna någonsin för IT-aktierna, både på Nasdaq och OM Stockholmsbörsen, nåddes i mars Då hade de stigit med 156 procent, respektive 203 procent sedan årsskiftet Men sedan vände utvecklingen, både för IT- och telekombranschen. Problemen blev först tydliga i USA där flera av de stora så kallade dotcom-bolagen hade överskattat konsumenternas intresse för att köpa deras produkter över nätet och därtill hade stora problem med logistiken. E-handelsbolagens kris frammanade den kända dominoeffekten. Deras tillbakagång påverkade de flesta ITrelaterade aktier, vare sig det var relevant eller ej. Det blev svårare för IT-bolagen, oavsett inriktning, att anskaffa riskkapital och i stort sett samtliga aktiekurser backade kraftigt. Den gångna hösten blev därför ganska mörk även för konsulterna inom IT och interaktiva medier. Många företag inom sektorn tvingades dra ner på personalstyrka och expansionstakt. FÖRVÄNTNINGARNA på den nya ekonomin blev till sist för höga. De senaste årens kraftiga expansion innebar att marknaden räknade med en fortsatt lika snabb tillväxt vilket inte infriades. Dessutom bidrog konsulternas framgångar till en massiv ökning av nya företag i sektorn. Resultatet blev en kraftig överetablering, i synnerhet på den svenska marknaden. DEN STORA EFTERFRÅGAN på konsulttjänster under 1999 och början av 2000 resulterade i en dragkamp mellan bolagen om att få tag i tillräckligt med personal, vilket gjorde att bolagens kompetenssammansättning inte alltid överensstämde med kundernas behov. Men den kraftiga expansionen inom ITsektorn fortsätter, även om takten under 6 / CELL NETWORK 2000

7 Bredbandsuppkopplingar i Västeuropa Norge Danmark Finland Holland Schweiz Storbritannien Sverige Österrike Tyskland Frankrike Belgien Irland Spanien Italien Portugal Grekland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown. Andel av hushållen Finland Sverige Norge Danmark Italien Storbritannien Spanien Frankrike Tyskland Mobiltelefonanvändande i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel av befolkning Källa: Prim Ark Datastream Dresdener Kleinwort Benson; Gartner Group; Augusti förväntas bli betydligt lugnare än under 1999 och Marknaden för till exempel mobilt Internet förmodas öka i takt med att nya användningsområden och kundlösningar tas fram. TELEKOM- OCH kommunikationsbranschen har vuxit kraftigt det senaste året. För telekomsektorn handlar det inte minst om den tredje generationens mobiltelefoni, som innebär nya krav på affärsmodeller samt tjänste- och produktutveckling för den framtida marknaden. Samtidigt växer den traditionella samordningen mellan telefoni, Internet och affärssystem oavbrutet. Kopplingen mellan innehållet och mediet blir allt tydligare, något som borgar för en fortsatt stark utveckling av innehållstjänster. Nya tekniker utvecklas i en allt stegrande hastighet, och grunden för företag som Cell Network och andra konsulter inom IT och interaktiva medier är just den tekniska utvecklingen. Moores lag, som myntades 1965 hävdar att processorkapaciteten fördubblas inom ett 18-månaders spann, vilket har stämt de senaste tio åren. Det gäller att ha förmågan att i samma takt ta till sig det nya och hitta allt bredare och oväntade användningsområden. Den stora satsningen på bredband är ett konkret exempel. Användningen av bredband ställer nya och utmanande krav på aktörerna inom IT-sektorn. Bredband skapar en mer komplex infrastruktur, gör att säkerhetskraven växer, ökar efterfrågan på underhåll och drift av nätverken och bidrar till att avkastningen på e-businessinvesteringarna stiger. År 2004 räknar man enligt statistik från Deutsche Bank med att det ska finnas cirka 47 miljoner bredbandsanvändare i Europa. Också utvecklingen i Sydostasien är på frammarsch och i områden som Singapore och Malaysia finns fantastiska tillväxtmöjligheter. Många ekonomer har i svenska dagspressen uttalat sin uppfattning om att 2001 kan visa sig bli ett framgångsrikt år för svensk IT, Internet samt medier överhuvudtaget. Bolagen satsar nu sin kraft på lönsamhet och kompetensutveckling istället för expansion till varje pris. Den amerikanska Internetekonomin går också bra trots höstens utveckling. Framför allt är det de så kallade traditionella företagens användande av IT som drar upp siffrorna. En studie som gjorts av University of Texas i Austin visar att de cirka tre miljoner människor som arbetar inom USA:s IT-sektor genererade närmare 850 miljarder dollar år 2000 en nästan 60-procentig ökning jämfört med Marknaden och potentialen för IT-sektorn är stor. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och det gäller att positionera sig inför framtiden. De nordiska länderna och USA är fortfarande ledande men både övriga Europa och Sydostasien utvecklas snabbt. Internetutveckling Avkastning på investering Integration Transaktion Kommunikation Information Marknadsutveckling Avkastning på investeringar Företag kräver en allt högre avkastning på sina ITinvesteringar. Internet har gått ifrån att vara en informations- och kommunikationskanal till att även hantera transaktioner. Internet ger företag möjlighet att i högre grad basera sin verksamhet på nätverk med olika affärspartners, vilket leder till att de i större utsträckning öppnar och integrerar sina system mot varandra. Värdefull information som tidigare var låst i företagens informationssystem kan spridas till nya intressenter. För företagen innebär detta vinster i form av kostnadsbesparingar, effektiviserade rutiner och förbättrade kundrelationer. CELL NETWORK 2000 / 7

8 Sverige Norge Danmark Finland Schweiz Holland Storbritannien Österrike EU-genomsnitt Tyskland Frankrike Internetpenetration i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Källa: Pan European Internet Monitor / Pro Active International, Andel av hushållen Andel av hushållen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Framtida Internetpenetration i Västeuropa Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown kunder och konkurrensbild CELL NETWORKS KUNDER är främst stora företag och organisationer som utnyttjar IT och interaktiva medier för att förbättra sitt affärserbjudande. Gemensamt för kunderna är deras intresse och förmåga att ta tillvara och tjäna på teknologiskiften. Några sektorer är prioriterade och inom dessa har Cell Network en specifik kunskap. De beräknas ha en god tillväxt och förväntas stå för cirka två tredjedelar av koncernens omsättning under Prioriterade marknadssegment är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Cell Network strävar efter att ha långsiktiga relationer med sina kunder. Idag kommer 75 procent av våra projekt från redan existerande kunder. Koncernens tio största kunder under 2000 var: Ericsson, Volvo, Försvarets materielverk, Telia, General Electric, SAAB Opel Sverige, Överstyrelsen för civil beredskap, Statoil, Skandinaviska Enskilda Banken och Pharmacia. Fokus på strategi Fokus på traditionell rådgivning IT-konsulter Managementkonsulter E-handelsintegratörer Kommunikationsbyråer Fokus på kreativitet Cells Networks största kunder Ericsson, 12 % Fokus på förverkligande Volvo, 5 % Övriga, 68 % FMV, 5 % Telia, 3 % GE, 2 % Saab Opel Sverige AB, 1 % Överstyrelsen för civil beredskap, 1 % Statoil, 1 % SEB, 1 % Pharmacia, 1 % Cell Networks konkurrensbild Cell Network arbetar i en sektor där de olika delgrupperna alltmer glider ihop i takt med att tekniken utvecklas. Inom sektorn finns managementkonsulter, de klassiska IT-bolagen, e-handelsintegratörer och kommunikationsbyråer. Cell Network har tidigt anpassat sig till förändringen av marknadsbilden och har redan, till skillnad från många av konkurrenterna, spjutspetskompetens inom alla segmenten. 8 / CELL NETWORK 2000

9 affärsidé, mål och strategi Together with ambitious clients, we build business based on the new technology opportunities through re-thinking and transformation. Being a project-oriented multi-dimensional company with a consistent business model, we provide e-integration all the way. together we create a new beginning CELL NETWORK ÄR ett internationellt konsultföretag som erbjuder affärsutveckling, tekniska lösningar och innehållstjänster baserade på ny teknologi som Internet och andra interaktiva medier. Cell Network kombinerar kompetens inom strategi, design och teknik, samt även projektledning. Detta för att kunna hjälpa kunderna med alla aspekter av hur de kan utnyttja den nya teknologins möjligheter; från strategisk positionering till kreativ konceptutveckling, val av teknisk lösning och teknisk integration, samt design och produktion av innehåll. Tillsammans med kunderna omvärderar, förnyar och förvandlar vi deras affär. MÅL OCH STRATEGIER: Cell Network har som mål att bygga ett globalt nätverk av utmärkta kompetenser för att kunna utveckla våra kunders affärer med hjälp av ny teknologi. Cell Network är en bred leverantör som kombinerar strategi-, teknologi-, design- och projektledningskompetens för att erbjuda rätt lösning på varje kunds specifika behov. Det långsiktiga målet är att växa under lönsamhet. Under 2001 räknar företaget med att växa minst lika snabbt som branschen i helhet. Utvecklingen under de tre sista kvartalen 2000, har medfört att förväntningarna på marknadstillväxten under innevarande år minskat från procent till procent. I det kortare perspektivet fokuserar vi på att snarast åter visa upp ett positivt resultat före goodwillavskrivningar. För att nå lönsamhetsmålet har en åtgärdsplan satts i verket. Nödvändiga personalnedskärningar, omorganisationer och avyttringar har genomförts och Cell Network har därmed fått en uppbyggnad väl anpassad till rådande marknadsläge. En högre beläggningsgrad och ökande intäkter per timme har redan haft en gynnsam inverkan på lönsamheten. Flera verksamhetsområden, som Cell Telecom och delar av Media/Communication har redan en mycket positiv utveckling. Den ökade koncentrationen på lönsamheten innebär tills vidare en neddragning på förvärvsaktiviteter. Nästa steg i Cell Networks utveckling kommer att innebära en kraftigare fokusering på verksamheten i Europa, utanför de nordiska länderna, som Kompetensnivå strategi genom organisk tillväxt ska kompletteras med viss teknisk kompetens. Företagets hela tjänsteutbud ska finnas på de tio viktigaste europeiska marknaderna. Även i Asien, där en framgångsrik inbrytning genomfördes under föregående år, kommer en viss expansion att ske men utifrån den existerande verksamheten i Malaysia och Singapore. Däremot kommer den planerade etableringen i USA att skjutas på framtiden. cell network teknik design projektledning Den vinnande kompetensmixen. Cell Network besitter spjutspetskompetens inom alla kompetensområdena. CELL NETWORK 2000 / 9

10 det här är cell network CELL NETWORK ÄR ETT internationellt konsultföretag som levererar projekt och tjänster inom tre tjänsteområden: Convergence, Business Modelling och Communication. Tjänsteområdet Convergence växer konstant inom Cell Network. Här arbetar vi med integrerade lösningar oberoende av mediet. Det betyder att vi använder oss av olika teknologier för att föra ut budskap på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Vårt största tjänsteområde under 2000 var Business Modelling. Cell Network hjälper kunden att anpassa alla sina verksamhetsdelar till den nya teknologins möjligheter. Vi hjälper kunderna med strategier, integration och utveckling av applikationer, såväl tekniska som affärsstödjande. Inom Communication hjälper Cell Network kunderna att utveckla både sin interna och externa kommunikation. Allt för att skapa effektivare informationsflöden mellan kunderna och deras intressenter. Vår slutsats är att marknaden i allt lägre grad efterfrågar rena tekniska lösningar. Istället söker kunderna en partner som kombinerar affärsutvecklingskompetens med teknik och integrationserfarenhet. En partner som kan hjälpa kunden att hantera sina behov i samspelet med de egna kunderna och som kan skapa de rätta affärsverktygen. Cell Network har den kritiska massa, stabila bakgrund och geografiska täckning som krävs för att utföra stora, komplexa uppdrag och leverera dem i tid. Vi har en stark och erfaren ledning, vi arbetar högt upp i värdekedjan hos våra kunder och under åren har vi byggt upp strategiska partnerskap med ett antal välrenommerade bolag som Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, IBM, Intershop, Rational Software och ATG. Cell Network är ett internationellt företag och våra kompetenser befinner sig på olika ställen i världen. För att kunna leverera bästa möjliga slutprodukt till kunden krävs en dynamisk kompetensmix och en öppen nätverkskultur. Våra medarbetare är därför flexibla och ständigt öppna för nya arbetsformer. Genom denna nätverkskultur sätter vi snabbt ihop de kompetenser som krävs för varje projekt, oavsett var i världen våra medarbetare befinner sig. När användningen av bredband successivt ökar kommer också efterfrågan på en ny kompetensmix att växa. Med bredbandsinförandet ökar kraven på flexibilitet och nya färdigheter. Cell Network är där vi har redan idag vad som behövs för att framgångsrikt möta framtiden. cell networks tjänsteområden Convergence Business Modelling Communication CELL NETWORKS PROJEKTMODELL ska fungera som stöd i vårt arbete. Projektprocessen är indelad i tre faser: Analys, Utveckling och Implementering. Analysfasen inleds med en analys av vilken affärsstrategi som ska råda och vilken affärs- och konceptmodell som bör användas. I Utvecklingsfasen sammanställs kravspecifikationen och lösningar utvecklas och testas. I den tredje fasen implementeras lösningen. Slutligen görs en utvärdering av projektgenomförandet. Analys Utveckling Implementering Affärsstrategi Affärs- och konceptmodell Koncept- och systembeskrivning Kravspecifikation Utveckling av lösningar Testning Tillämpning Utvärdering 10 / CELL NETWORK 2000

11 Norge Sverige Finland Danmark Estland Storbritannien Nederländerna Tyskland Frankrike Italien Spanien Malaysia Singapore Sverre Hurum, Norge Michael Ekman, Sverige Johan Weckström, Finland cell network Caroline Søeborg Ohlsen, Danmark Cell Network finns i 14 länder i världen. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. i världen Niilo Saard, Estland Karin Werhagen, Storbritannien Ton Damen, Nederländerna USA Dirk Buddensiek, Tyskland Mondher Adbhennader, Frankrike Franco Richiutti, Italien Magnus Nylander, Spanien Gerard Lim, Malaysia CELL NETWORK 2000 / 11

12 cell networks tjänsteområden communication convergence convergence business modelling DE OLIKA VERKTYGEN för digital kommunikation; PC, mobiltelefoni och TV närmar sig varandra alltmer. Denna konvergens underlättas då uppkopplingarna blir allt snabbare samtidigt som de olika teknikerna byggs på samma plattformar. Cell Network har förmågan att leverera integrerade lösningar oberoende av valet av kanal. Det betyder att vi använder oss av alla olika tekniker på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Ett exempel på Convergence är vad som kallas ITV, interaktiv tv, där vi hjälper kunderna att förena televisionens genomslagskraft med nätets e-handelsmöjligheter. Ett annat är Wireless där vi erbjuder lösningar som gör att våra kunder kan kombinera det traditionella informationsutbudet på Internet med till exempel mobiltelefoner och PDA:er. Med hjälp av dessa kan man också skapa så kallat Location Awareness, där ett företag som har ett stort antal mobila serviceenheter hela tiden kan hålla sig à jour med enheternas position och status. På så sätt kan företag effektivisera fördelningen av sina resurser vilket leder till ökad affärsnytta. Ett tredje åter är CTI, Computer Telephony Integration. Ringer en person till exempel till sin bank, så tar multikanalen simultant fram relevanta data om denne, så att banken har alla uppgifter redo när kunden för fram sitt ärende. Vi skapar även produkter för till exempel UMTS, och integrerar stödsystem för den nya teknologin. 12 / CELL NETWORK 2000

13 Ökad kundservice med talsvar Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker. Han växte upp på Kuba, skaffade sig en universitetsutbildning i Ukraina, hittade sin svenska fru i Finland och bor numera i Madrid. Det är uppenbart att Julio Machado tycker om att röra på sig och att söka nya utmaningar. Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker, berättar Julio som under hösten lämnade sitt jobb som systemutvecklare i Cell Telecom för att bli Chief Technology Officer i Cell Network Spanien. I alla år har hans liv varit inriktat på möten med nya människor och nya situationer både jobbmässigt och privat. Den svenska kulturen har passat mig bra eftersom jag nästan alltid strävar efter att alla ska förstå och vara överens med varandra, förklarar han. Innan flytten till Madrid arbetade han i några år som systemutvecklare i Cell Network/Mandatorkoncernen och blev så småningom något av en specialist på systemintegrering. Det är inte konstigt att Julio därför gärna nämner talsvarslösningen åt bensinbolaget Conoco Jet Nordic som ett av sina favoritprojekt under tiden som systemutvecklare. Uppdraget var att ta fram en integrerad lösning för talsvar och webb som skulle matcha Conocos befintliga affärssystem i stordatormiljö. Talsvar är en lösning där Conoco Jets kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland kan få snabb information om sina konton genom att knappa sig fram i systemet via sin telefon utan att vara beroende av telefonister eller kontorstider. Julio ansvarade för utvecklingen av den server som är länken mellan de gamla affärssystemen och de nya kanalerna som ska sköta kommunikationen med Conoco Jets kunder. Att främja kommunikationen, så som i denna integrationsserver, gällde emellertid inte bara den tekniska lösningen. I projektet fick Julio, tillsammans med projektledaren Magdalena Thaysen, en nyckelroll som innebar många möten med kunder och kolleger som talade olika språk. Alla var ju tvungna att vara överens och förstå vad det var som krävdes och vad vi skulle åstadkomma; till exempel administratörer som inte kan teknik eller systemutvecklare som bara behärskade stordatorer och inte webb. Gunilla Blomkvist, Manager Business Services på Conoco Jet Nordic, instämmer i att projektet var lyckat. Framför allt att vi hela tiden visste hur projektet utvecklades. Projektledningen vid Cell Telecom fungerade utmärkt. De gav oss återkommande dokumentation och öppnade för kontinuerlig kommunikation hela tiden. Vi är nöjda, våra kunder är nöjda, och när vi förverkligar webblösningen under 2001 kommer alla att bli allt mer nöjda, säger Gunilla Blomkvist. CELL NETWORK 2000 / 13

14 Tag fjärrkontrollen till fjärran land I maj 2000 blev det möjligt att beställa resor från tv-soffan. Då lanserade SAS ett bokningssystem på digital-tv via den interaktiva tv-kanalen etv:s plattform. Tjänsten utvecklades av Cell Interactive TV och är den första i sitt slag i världen. Det här är ett nytt sätt att marknadsföra resor. Kunderna beställer själva sina resor genom digital-tv. Det går att beställa direkt, söka mer information eller be SAS att ta kontakt per telefon. Det finns många skäl att utnyttja tv-mediet för interaktivitet. Det är ofta när folk tittar på reseprogram, nyheter och dokumentärer som lusten att resa vaknar. Nu finns möjligheten att boka direkt från soffan. Det här är första steget i utvecklingen av en komplett tjänst, och SAS visar vägen för hur konsumentinriktade bolag kan komma att använda tv:n som komplement till datorn och mobila gränssnitt i sin marknadskommunikation. Tittarna använder fjärrkontrollen för att klicka sig in på SAS resetjänst som dygnet runt finns tillgänglig på etv:s plattform i det marksända digital-tv-nätet. Efter bokning via tv:n skickas biljetterna direkt hem i brevlådan. boka direkt från soffan Med Ericsson vid fronten Det är att betrakta som ett pilotprojekt Nästa stora genombrott inom IT handlar om mobilt Internet. Men vägen dit är knaggligare än väntat. WAP, Wireless Application Protocol, är hittills något av en besvikelse. UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, finns ännu inte i praktiken. Men GPRS, General Packet Radio Services, är i drift. Inom kort har alla större svenska teleoperatörer GPRS-tjänster i luften. Bara bristen på telefoner tycks ligga i vägen för genombrottet. Cell Telecom är med vid fronten, eller snarare just bakom fronten. Bolaget har fått ett mycket ovanligt uppdrag av Ericsson Radio Systems, nämligen att förvalta och vidareutveckla en plattformsprogramvara för en basstation som kan hantera både GSM och GPRS. Det är att betrakta som ett pilotprojekt, vår enhet har aldrig förut lagt ut något som är så omfattande och nära kärnverksamheten, bekräftar Göran Nyblom som är chef för Platform & Transmission Verification inom Ericsson Radio Systems. Vi behöver avlastning helt enkelt. Och vi litar på Cell Telecom. Vi känner varandra. Även om bolaget bara existerat under namnet Cell Telecom sedan förra året, så har man lång erfarenhet av mobila system. Cellfolk har funnits innanför Ericssons väggar sedan ett par decennier och arbetat med GSM och på senare år olika former av mobilt Internet. Men hittills har jobbet skett på konsultbasis, och alltid på plats hos Ericsson. Det unika med åtagandet är att vi ska sköta uppdateringen och utvecklingen av nya funktioner hemma hos oss, i våra egna lokaler, säger Göran Fredriksson, affärsenhetschef på Cell Telecom. Lyckas vi väl med det här, så har vi stora möjligheter att få fler uppdrag av den här omfattningen från Ericsson. 14 / CELL NETWORK 2000

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under 1998

Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under 1998 Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under En ökad fokusering i verksamheten kombinerad med en lyckad och målmedveten positionering inom IT för effektiv marknadskommunikation,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Mobispine AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 556666-6466. Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar

Mobispine AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 556666-6466. Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar Mobispine AB (publ) 556666-6466 Bokslutskommuniké 2007 Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar Sammanfattning av bokslutskommuniké 2007 Kommande finansiella rapporter 2008-05-23:

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Ett personligt brev med en CV på slutet. Hej!

Ett personligt brev med en CV på slutet. Hej! Ett personligt brev med en CV på slutet. Hej! Stockholm, 2010-10-20 Jag är 44 år, med en akademisk bakgrund som språkvetare (turkiska språk) och mediekommunikatör (uppdragsutbildning på RMI Berghs). Sedan

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer