REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats..."

Transkript

1

2 INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service...9 Motion 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor...11 Motion 6 Sanktionsmöjligheter mot kommuner och landsting som bryter mot lagen...14 Motion 7 Vinstutdelning i offentligt finansierad verksamhet...17 Motion 8 Prioritera barnen...20 Motion 9 Utbildningsutskottets nej till en höjning av studiemedlen...23 Motion 10 - Förskolans läroplan ska gälla enskilda förskolor...26 Motion 11 Ett tillgängligt samhälle för alla...28 Motion 12 Fortsätt arbetet för individualiserad föräldraförsäkring...30 REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...34 INFRASTRUKTUR Motion 15 Slussenterminalens väntutrymmen...36 Motion 16 Skurubroeländet...37 Motion 17 Bättre busskurer...39 Motion 18 Kapellskär som brohamn...41 Motion 19 Stoppa Förbifart Stockholm...43 Motion 20 Utveckling av den kollektiva trafiken i norra storstockholm...45 MILJÖ Motion 21 Köttkonsumtionens klimateffekter...48 Motion 22 Åtgärder för minska buller...51 Motion 23 Motion om kvotering av flygresor...54 Motion 24 Hoten mot Östersjön ett gemensamt ansvar...56 Motion 25 Stoppa fossilgasen i Stockholms län...60 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Motion 26 Vård efter behov inte efter lönsamhet...61 Motion 27 Allmän mammografi...62 Motion 28 - Allmän mammografi för åldersgruppen år...64 Motion 29 Tillåt män som har sex med män ge blod...66 Motion 30 TBE vaccination ska ingå i den allmänna sjukvården...68 MIGRATION, FLYKTINGPOLITIK OCH INTEGRATION Motion 31 Vi behöver en nystart i flyktingpolitiken...70 Motion 32 Integration...73 (138) 1

3 ARBETSMARKNAD Motion 33 Arbetskraftinvandring...79 Motion 34 Avidentifiera jobbansökningar nu...82 Motion 35 Arbetsförmedlingens roll i arbetslösas möjligheter komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden...84 Motion 36 Motion ang. förändring av lagstiftningen så den svenska modellen kan hävdas...87 Motion 37 Motion om den svenska modellen...88 OFFENTLIGA FINANSER, SKATTER MM Motion 38 Förtroendeuppdrag ska ge rätt till A-kassa...91 Motion 39 Fastighetssken...93 Motion 40 Nya vägar till fler vägar och järnvägar...95 Motion 41 Motion om ökade resurser till sjukvården...97 LAGSTIFTNING OCH RÄTTSVÄSENDE Motion 42 Tillträde till stranden en allemansrätt...99 Motion 43 Motion ang. reflexvästar Motion 44 Snabba sms- och Internet lån drabbar samhället Motion 45 Att sexuellt utnyttja djur, bör inom snar framtid förbjudas Motion 46 Öka kvinnors rättskydd under våldtäktsrättegångar ORGANISATION, PARTIETS ARBETSFORMER Motion 47 Sprid uppdragen till fler Motion 48 Val av ombud till partikongresser Motion 49 Alla Arbetarekommuners rätt till närvaro på partikongressen Motion 50 Val av ombud till partikongress eller extra partikongress Motion 51 Sympatisörers relation till SAP Motion 52 Utformning valaffischer Motion 53 Fördjupa och bredda samarbetet mellan partidistriktet och Stockholms AK Motion 54 Bredda presidiet i distriktsstyrelsen, inrätta två uppdrag som vice ordförande Motion 55 Val av partiordförande Motion 56 Upprättande av valsedlar i Stockholms län ÖVRIGT Motion 57 Politiska partier ska inte styra Svenska Kyrkan Motion 58 Ökad kamp mot klottret inför förbud sälja sprayfärg till ungdomar under 18 år Motion 59 Klotter och Graffiti en uttrycksform som kan stödjas Motion 60 Alltid redo! Men är alla med på båten? Motion 61 Borgerliga vigselförrättares inställning till partnerskap (138) 2

4 VÄLFÄRD MOTION 1 Flytta in socialtjänsten i skolan Upplands Väsby Arbetarekommun Skolledningar och lärare möter allt oftare i sin vardag problem. Barn mår dåligt och behöver mer hjälp än den skolan kan ge. Larmrapporterna om köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin, larm från såväl skolvärlden som från organisationer som Bris, Barnens rätt i samhället, pekar på problemen inte har minskat. Samarbetet mellan i första hand socialtjänsten och skolan behöver därför utvecklas och fördjupas. Ser man problemet ur socialtjänstens perspektiv är problemet närbesläktat. Väldigt många familjer med stora bekymmer har barn, många familjer får hjälp sent och då har barnen redan tagit skada. Alldeles för ofta får man höra kommentarer som det kunde man ana redan när han/hon var tre år det fanns ett problem. Men samarbetet mellan dessa två viktiga samhällsfunktioner är långtifrån självklar, oftast styrda av olika nämnder. Så uppstår ofta också olika organisationskulturer som kan ha svårigheter tala med varandra i samarbetet för barns trygga uppväxt miljö. Olika lagstiftningar styr verksamheterna och till slut, ute i verksamheten, är samarbetet inte så lätt få till, trots målet är gemensamt: barnets bästa i fokus. Barn behöver sin familj och trygghet i hemmet. Utan förlora sig i detaljer: Verksamheten behöver en annan organisation, kanske även en översyn av gällande lag främst sekretessregler - och en ökad samsyn hos alla, från politiska beslutsfare till socialtjänstemän och anställda i skolan. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Upplands Väsby ak hela eller delar av socialtjänsten bokstavligt talat flyttar in i skolan lagstiftning som utgör hinder mot en integrering av skolan ses över av en arbetsgrupp pilotkommuner snarast provar en modell med sammanslagen socialtjänst och skola distriktsstyrelsen antar den som sin egen och skickar den till partikongressen. (138) 3

5 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan Föredragande: Anders Lago Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfning om det är av största vikt det finns ett aktivt och nära samarbete mellan skola och socialtjänst. I Södertälje håller man till exempel på utarbeta en modell där det är tydligt vilken socialsekreterare som ansvarar för vilken skola, så det finns en fast kontakt mellan de båda verksamheterna. I partiets rådslag om skola finns förslag om skapa en ny tjänst som skolsocionom som skulle kunna vara ett sätt underlätta samverkan mellan skolan och sociala myndigheter. Detta skulle vara något pröva men inte något som kan eller ska vara exakt lika för alla skolor Det finns med all säkerhet andra lokala exempel på hur man väljer få dessa båda verksamheter samarbeta med varandra. Distriktsstyrelsen anser inte vi som parti bör fastslå en exakt modell för hur detta samarbete ska ske. Distriktsstyrelsen ser även en hel del svårigheter om socialtjänsten flyttar in i skolan. Dels handlar det om samverkan med andra verksamheter, dels handlar det om styrningen av socialtjänsten, dels handlar det om barnet ska känna sig säker på kontakten med socialtjänsten ska hållas hemlig. Man ska inte behöva vara rädd för resten av klassen tittar på när man går innanför dörren och träffar en socialsekreterare. Det behövs projekt och idéer för hur samverkan mellan skola och socialtjänst kan stärkas. Detta samarbete är viktigt, men distriktsstyrelsen är negativ till förslaget om ta fram endast en modell där skola och socialtjänst helt och håller integreras. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad. MOTION 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval Värmdö Arbetarekommun I vår region har Moderaterna i många kommuner gått fram med omfande systemförändringar när det gäller välfärdens organisering. Med paroller om ökad valfrihet har man konstruerat olika typer av system som handlar om betrakta medborgare som kunder på olika konstruerade marknader. En närmare granskning visar dock systemförändringarna ofta handlar om förbättringar och frihet välja för dem som redan har goda förutsättningar. Ett yttersta syfte tycks alltid vara politiken, som metod för gemensam samhällsstyrning, ska ersättas av individuella val som ingen annan ska behöva ta ansvar för än man själv. Är man (138) 4

6 inte nöjd med en utförare, en skola eller en omsorg ska man vända sig till någon annan på marknaden istället för engagera sig i åstadkomma förbättring. Traditionellt har vi Socialdemokrater ansetts vara bättre på kommunal styrning än våra borgerliga kollegor. Men trots detta, samt flera goda ideologiska argument, har vi i Stockholmsregionen haft svårt få medborgerligt stöd för vår kritik av de moderata systemskiftena. Vår traditionella modell upplevs av alltför många som omodern. Följaktligen har vi i flera kommuner utvecklat formerna för styrning genom egna modeller för exempelvis brukarinflytande och pengsystem. Men detta har, så vitt vi vet, skett utan någon samordning mellan kommunerna, och utan systematiskt erfarenhetsutbyte. Samtidigt kan vi konstatera moderaterna nu tycks ha blivit övermodiga i sin iver privatisera, kommersialisera och systemförändra. Exempelvis visar förra årets erfarenheter man nu är beredd gå så långt som skänka bort kommunala tillgångar (Tibble gymnasium i Täby) och helt avveckla kommunala alternativ (hemtjänsten i Nacka) till privata utförare. Reaktionerna har varit påtagliga, såväl från allmänheten och media men också långt in i de borgerliga partiernas egna medlemskretsar. Vi anser det därmed är dags för oss Socialdemokrater gå på offensiven i dessa systemfrågor. I Värmdö har vi gjort det genom lyfta fram Valmöjligheter för alla samt förorda utveckling av system för Kvalitetsval. I vårt budgetalternativ för 2008 lyfte vi fram frågorna på detta sätt: Goda valmöjligheter Alla Värmdöbor som så önskar ska ha goda möjligheter göra val utifrån sina egna behov. Valmöjligheter inom kommunalt finansierade verksamheter och service ska präglas av rättvisa mellan medborgarna, oavsett deras egna ekonomiska eller övriga förutsättningar. Vi vill ha valmöjligheter på riktigt - Utveckla ett system för kvalitetsval i hemtjänsten! Kommunen är på väg införa "valfrihet" genom kundval, vilket enligt M-budgeten ska ge stora besparingar. Genom systemet med kundval kommer den enskilde egentligen bara kunna välja vilken utförare man vill ha för en insats som bygger på biståndsbedömning, dvs. vem som ska vara arbetsgivare åt den som kommer hem till den enskilde och utför tjänsterna. Däremot får den enskilde ingen möjlighet välja mellan olika typer av insatser, utöver de biståndsbedömda. Vi vill gå ett steg längre och utveckla ett system som ger den enskilde valmöjligheter i praktiken kvalitetsval. Genom ett sådant system vill vi ge den enskilde möjlighet också välja vissa tjänster, inom eller utöver de biståndsbedömda, dvs. en utveckling av hemtjänstens kvalitet. Det kan handla om tjänster som t.ex. snöskottning, vilket tidigare tagits bort från hemtjänsten som biståndsgrundande, men också andra insatser för öka välbefinnandet och livskvaliteten. I S-budgeten finns medel för ett genomförande hösten 2008, efter förberedelser under våren. Mot denna bakgrund yrkar vi distriktskongressen beslutar: uppdra till distriktsstyrelsen utarbeta en modell för ökade Valmöjligheter och system för Kvalitetsval inom kommunala verksamheter. (138) 5

7 Motionen behandlades vid medlemsmöte i Värmdö Socialdemokratiska Arbetarekommun måndagen den 14 januari och antogs då som Arbetarekommunens egen Gustavsberg den 16 januari 2008 Nils-Erik Särnbrink Lars Bryntesson Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 2 Om den kommunala välfärden - Valmöjligheter och system med Kvalitetsval Föredragande: Anders Lago Motionärerna föreslår distriktsstyrelsen ska utarbeta en modell för ökade valmöjligheter och system för kvalitetsval inom kommunala verksamheter. Distriktsstyrelsen är i grunden positiv till idén i denna motion om den kommunala välfärdens framtid. Just nu pågår ett arbete med förändra socialdemokratins syn på valfrihet. En av partidistriktets arbetsgrupper jobbar med just detta inom sjukvården. Landstingsgruppen arbetar med utarbeta ett alternativ till Vårdval Stockholm, som står för valfrihet men som samtidigt tar hänsyn till sociala faktorer. Partiets centrala rådslag om välfärden håller på titta på hur hela den socialdemokratiska välfärdspolitiken ska utvecklas. Vi måste stimulera denna framtidsdiskussion och hålla den levande. Det är viktigt den kommunala organisationen är förändringsbenägen och nytänkande. Omvärlden förändras, och människor ställer krav som de aldrig förut har ställt. Den kommunala organisationen måste i huvudsak anpassa sig efter dessa förändringar istället för motarbeta dessa. Vårt parti måste vara ledande i den kommunalpolitiska framtidsdeben. Kvalitet och tillgänglighet måste prioriteras. För oss är det viktigast valfriheten är reell och den tillfaller alla medborgare i samhället, oavsett tjocklek på plånboken. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad, samt överlämna den till partiets centrala rådslag om välfärden. (138) 6

8 MOTION 3 Utvecklad konsumentpolitik Sollentuna Arbetarekommun Konsumentpolitiken handlar i mångt och mycket om hjälpa den enskilda individen utvecklas från kund till medveten konsument. Under folkhemmets storhetsperiod under och 1970-talet var konsumentpolitiken en betydelsefull del av välfärdspolitiken. På den tiden var den viktigaste uppgiften stötta individen när det gällde köp av olika varor. Utvecklingen under senare år har gått åt det hållet den enskilde konsumenten i allt större utsträckning får ägna sig åt köpa eller välja olika tjänster. Under 1990-talet avreglerades flera stora offentliga monopol. Det handlar bl a om elektricitet, skola, telefoni, premiepensionsfonder, hemtjänst mm. Detta gör den enskilde individen idag ställs för betydligt fler avgörande val än vad den gjorde för bara tio år sedan. Det ökande antalet valtillfällen skapar såväl ökad stress och ett behov av mer kunskap hos den enskilde konsumenten. Till detta ska läggas antalet stora köpcentrum har ökat explosionsartat i synnerhet i Stockholmsområdet. Under samma tidsperiod som antalet valtillfällen ökat så har konsumentpolitiken rustats ner. Detta gäller inte minst den kommunala konsumentvägledningen. Konsumentverket redovisade i maj 2007 det är 26 av landets kommuner som saknar kommunal konsumentvägledare. Elva av dessa kommuner ligger i det folkrika Stockholms län. Under senare år har flera kommuner återinfört konsumentvägledning, men trots fler konsumenter har fått en konsumentvägledare vända sig till ökar inte resurserna i motsvarande grad. Våren 2007 fanns det 196 årsarbetskrafter fördelade på 264 kommuner. Det motsvarar i genomsnitt en heltidsanställd konsumentvägledare per invånare gick det en heltidsanställd konsumentvägledare på invånare. I Sollentuna återinfördes en sparsmakad konsumentvägledning från och med i år. För detta avse kommunen 100 tkr, vilket räcker till två timmars telefontid varannan vecka. Under senare år har i takt med teknikutvecklingen nya försäljningsknep tillkommit genom försäljning genom telefon och Internet har ökat och som lett till många konsumenter, inte minst ungdomar, lurats in i köp som de ångrat i efterhand. En annan nytt inslag är SMS-lån. Genom detta har behovet av konsumentvägledare i kommunen också ökat. Det visar också på behovet av konsumentvägledning ges i skolorna. Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktskongressen besluta: verka för konsumentvägledning blir en obligatorisk uppgift för alla kommuner Sollentuna den 13 november 2007 Berit Forsberg, Kjell Ekdahl, Robin Sjöberg, Åke Burstedt, Alfonso Ramirez, Ove Nilsson, Roger Sjöberg (138) 7

9 Styrelsens utlåtande Föredragande: Freddie Lundqvist Motionärerna berör i sin motion ett problemområde som växt sig allt starkare med åren i samband med allt mer raffinerade försäljningsmetoder. Konsumentpolitik handlar ju i mångt och mycket om det som motionärerna skriver om utveckla individen från kund till en medveten konsument men också kunna ge det stöd en konsument behöver för inte bara göra kloka val utan också kunna säga nej. Konsumentpolitiken handlar i mångt och mycket om hjälpa den enskilda individen utvecklas från kund till medveten konsument. På och 1970-talet var konsumentpolitiken en betydelsefull del av välfärdspolitiken. Då var den viktigaste uppgiften stötta individen när det gällde köp av olika varor. Utvecklingen under senare år har gått åt det hållet den enskilde konsumenten i allt större utsträckning får ägna sig åt köpa eller välja olika tjänster. Under 1990-talet avreglerades flera stora offentliga monopol. Det handlar bl.a. om elektricitet, skola, telefoni, premiepensionsfonder, hemtjänst mm. Detta gör den enskilde individen idag ställs för betydligt fler avgörande val än vad den gjorde för bara tio år sedan. Felaktiga val kan ju i sin förlängning leda till ökade kostnader för bl.a. Kommunen i form av ekonomiskt bistånd och hjälp med skuldsanering för inte tala om den personliga tragedi det är göra felaktiga och dyrköpta fel. Att ett obligatorium införs vad avser konsumentvägledning borde vara en självklarhet för varje kommun som föreslås i -satsen. Arbetarekommunens styrelse föreslår arbetarekommunens medlemsmöte anta motionen som sin egen och skicka den vidare till distriktskongressen Beslut Sollentuna arbetarekommuns möte den 3 december 2007 beslutade anta motionen som sin egen och sända den vidare till distriktskongressen. Freddie Lundqvist, ordförande Roger Sjöberg, sekreterare Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 3 Utvecklad konsumentpolitik Föredragande: Annica Grimlund Motionären Sollentuna Arbetarekommun vill Stockholms läns partidistrikt ska verka för konsumentvägledning blir en obligatorisk uppgift för alla kommuner. Som motionären påpekar kan kommuners invånare i dessa valfrihetstider behöva både råd och stöd för utnyttja sina resurser och rättigheter så bra som möjligt. Konsumentlagarna ger ett grundskydd, men för lagarna ska vara till hjälp måste medborgarna veta vad de in- (138) 8

10 nebär. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan gälla oberoende fakta inför ett köp eller vilka rättigheter och skyldigheter vi medborgare har som konsumenter. Det kan också gälla stöd till den som hamnat i tvist med något företag eller hantverkare. Det kan vara råd när det gäller tyda garantier, köpeavtal eller beställningssedlar eller agera mot felaktig reklam och marknadsföring. Inte minst med tanke på de nya försäljningskanaler som nu finns inom den nya tekniken. Konsumentvägledning bör även innehålla ett förebyggande arbete med bl.a. skolinformation, föreläsningar näringslivskontakter och marknadsundersökningar utifrån konsumentskyddslagen. Distriktstyrelsen delar Sollentunas uppfning alla medborgare borde ha tillgång till kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen. MOTION 4 Motion om äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service Täby Arbetarekommun Allt färre äldre får hemtjänst eller plats på äldreboende och de anhöriga får ett allt större ansvar för sina anhöriga. Det gäller framförallt maka/make som vårdar sin make/maka/partner men även i hög utsträckning döttrar som vårdar sina föräldrar. Anhörigvården påverkar den vårdande partnerns hela livssituation så som hälsa och isolering och för döttrarna även deras ekonomi och egna familjeliv. För ha rätt till bistånd i form av hemtjänst eller särskilt boende ska två kriterier uppfyllas enligt Socialtjänstlagen kapitel 4 1: 1. Det skall finnas behov Definitionen av behov låter sig inte mätas på ett enkelt sätt och verkar få en högre tröskel i takt med minskade resurser till kommunens sociala verksamhet. 2. Att behovet inte kan tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt Det har skett en förändring i synen på annat sätt nästan alla kommuner prövar om maka/make kan utföra hjälpinsatserna och motiverar med Äktenskapsbalkens bestämmelser om underhållsplikt mellan makar. Ett antal kommuner utreder även om andra anhöriga (döttrar) kan hjälpa till. Den högre tröskeln och den förändrade synen på på annat sätt har successivt ändrats under de senaste åren. Antalet platser i särskilt boende har skurits ner eller omvandlats till vanligt pensionärsboende. Att bara vara gammal, mycket gammal och orolig för till (138) 9

11 exempel drabbas av en fallolycka eller inte kunna gå ut är ingen orsak till plats i särskilt boende. Man skall till vilket pris som helst bo kvar i sitt vanliga boende och i bästa fall få hjälp av hemtjänsten. En hjälp som man själv ofta inte kan styra, man får inte gå med och handla, man kan visserligen få välja utförare av tjänsten men inte mängden och vad den skall innehålla. I vissa kommuner har man gått så långt kommunen bestämmer i vilken affär det skall handlas. Vi avvecklade de gamla ålderdomshemmen som ofta var otidsenliga med små rum och ofta dubbelrum som man fick dela med någon okänd. I många kommuner byggdes servicehus med goda möjligheter till hjälp utifrån behoven de gamla ålderdomshemmen byggdes om där så lät sig göras. Det tillkom boenden som var anpassade för de som var i behov av ett tryggt boende med service. Det saknas politisk deb om hur Socialtjänstlagens intentioner skall omsättas i praktisk verksamhet. Glappet mellan de äldres och de handikappades behov av omsorg och boende och det faktiska utbudet blir en fråga för biståndsbedömare och de anhöriga, där de anhöriga får ta ett allt större ansvar och bära en allt tyngre börda. Så har vi de som inte begär hjälp utan tar sitt ansvar kanske för man tar löftet om relationen skall gälla i nöd och lust eller för make/maka inte vill ha någon annan hjälp än den gamla vanliga. Man inser kanske inte man själv har mindre krafter och hjälpbehovet är utöver den egna kraften. När den hjälpbehövande måste ha toa-hjälp, inte kan hålla tätt, inte orkar/kan klä sig själv, har svårt gå kanske börjar bli lite senildement men ändock inte accepterar hjälp från utomstående. Då behövs någon som ser de bådas behov och kan ge hjälp. Här borde samhället ta sitt ansvar genom till exempel distriktssköterska eller annan områdesansvarig. Om den hjälpande inte får stöd och avlastning så har man inom en inte alltför lång tid kanske två i stället för en ta hand om. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för: Socialstyrelsen får i uppdrag se över sina råd och riktlinjer för Socialtjänstlagen tillämpas belysa den belastning som läggs på maka/make/döttrar och de effekter det får på deras ekonomi, hälsa och privatliv verka för det åter tillkommer boenden anpassade för dem som behöver ett tryggt boende med service professionella personer har hälsosamtal med alla personer som är 75+ för uppmärksamma eventuellt behov av hjälp och stödinsatser samt är behjälplig för ansökan om detta motionen överlämnas till våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter , Gun Fjällström (138) 10

12 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 4 Motion om äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service Föredragande: Ilija Batljan Motionen tar upp viktiga frågor för en god äldreomsorg efter behov, anhörigas situation och vikten av uppsökande och förebyggande verksamhet som till exempel hälsosamtal. Motionären lyfter fram ett antal viktiga insatser som behöver göras för vidare utveckla äldreomsorg: där ingår allt från kartläggningar av anhörigas börda, utveckling av Socialstyrelsens allmänna råd, till trygghetsboende och uppsökande hälsosamtal. Distriktsstyrelsen anser motionärens synpunkter är bra och motionen på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram ett antal utvecklingsområden när det gäller äldreomsorg och äldrepolitik. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för handläggning. MOTION 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor Sollentuna Arbetarekommun Det svenska skolväsendet har förändrats radikalt sedan i början av 1990-talet. Det handlar främst om skolans kommunalisering och friskolornas intåg. Dessa förändringar märks tydligt i vår hemkommun Sollentuna går bortåt en fjärdedel av alla elever i fristående grundskolor. Friskolorna har kommit för stanna. I dag gäller inte samma villkor för kommunala och fristående skolor. Ett första problem är kommunen bara har insyn och ingen rätt till tillsyn i de fristående skolorna. Ett andra problem är det är Skolverket, endast efter hörande av kommunen, som avgör om en ny friskola får öppna eller inte. I Sollentuna syns effekterna av den borgerliga systemskiftespolitiken tydligt. Den fria etableringsrätten av grundskolor har lett till en stor kommunal skola fick stänga för några år sedan och när kommunen nyligen försökte stänga en skola i Norrviken, ledde det till den nedläggningshotade skolan och en annan skola i närområdet ansökte om bli fristående skolor. I Sollentuna råder det i dag ett stort överskott på skolplatser i delar av kommunen. För bryta systemskiftet skulle kommunerna behöva ha kontroll över hela kedjan. Från etableringen, där kommunen ska ges rejält inflytande över vilka som ska få etablera sig inom kommunens gränser eller inte. I Sollentuna har den borgerliga majoriteten i princip inte förslagit Skolverket ska avstyrka etableringen av någon friskola som velat etablera sig i kommunen. De har därmed sagt ja till fler friskolor än vad som är realistiskt det finns i kommunen. Som tur är har inte alla skolor kommit igång. (138) 11

13 Den tidigare socialdemokratiska regeringen har försökt lösa några av de problem vi pekar på. Redan år 2001 lades en proposition som föreslog kommunerna ska få uppdraget följa upp och utvärdera de fristående skolorna samt finansieringen görs mer rättvis genom undanta den så kallade skolpliktskostnaden vid bidragsgivningen. Förslag som skulle ha gjort fokus flyttas från friskoleägarnas bästa till alla barns bästa. När riksdagen behandlade propositionen sa en riksdagsmajoritet bestående av de borgerliga partierna samt miljöpartiet nej till stärka den kommunala insynen och kvalitetsgranskningen av de fristående skolorna. Då skolan nu är kommunaliserad är det rimligt kommunerna har det avgörande ansvaret för all skolverksamhet i kommunen. Staten ska fastställa mål och regelverk samt bidra till finansieringen av skolan. I övrigt ska skolan vara ett kommunalt ansvar. Det borde dessutom vara grundläggande den som betalar för skolan, dvs. kommunen, också ska ha insyn och inflytande över hur skemedlen används. Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktskongressen besluta: verka för kommunerna ges avgörande inflytande vid etablering av fristående skolor verka för kommunerna ges tillsynsrätt för fristående skolor som verkar inom kommunens gränser Sollentuna den 13 november 2007 Roger Sjöberg, Berit Forsberg, Alfonso Ramirez, Kjell Ekdahl, Robin Sjöberg, Ove Nilsson, Åke Burstedt Styrelsens utlåtande Föredragande: Thorwald Nybom Som motionärerna skriver har det svenska skolväsendet radikalt förändrats under de senaste 10/15 åren. Den s k kommunaliseringen av skolväsendet som i början av 1990-talet var tänkt som en större frihet och därmed större ansvar för kommunerna har på senare år utvecklats till - i första hand borgerliga kommuner - frånhänt sig ansvaret för skolverksamhet både på grundskole- och gymnasienivå. Avknoppningar och privatiseringar har blivit ett självändamål. Dessutom används privatiseringar för lösa allehanda problem på skolorna. Sviktande elevunderlag och hot om nedläggning och sammanslagningar driver föräldrar och skolledningar till privatisera den egna skolan utan man förstår följderna på längre sikt. På gymnasienivå står Sollentuna, liksom många andra kommuner, inför ett sjunkande elevtal. Om kommunerna i det läget inte är med och tar ansvar för detta kan det få mycket negativa konsekvenser för ungdomarna. De frågor som motionärerna pekar på och de förslag man presenterar är synnerligen viktiga för våra barn och ungdomar - inte bara i Sollentuna. (138) 12

14 Arbetarekommunens styrelse föreslår arbetarekommunens medlemsmöte anta motionen som sin egen och skicka den vidare tilldistriktskongressen Beslut Sollentuna arbetarekommuns möte den 3 december 2007 beslutade anta motionen som sin egen och sända den vidare till distriktskongressen. Freddie Lundqvist, ordförande Roger Sjöberg, sekreterare Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor Föredragande: Ilija Batljan Motionären Sollentuna arbetarekommun tar upp den viktiga frågan om stat-kommun relationer när det gäller skolpolitiken. Skolpolitiken är idag föremål för omfande deb. Staten är ofta ute och tafsar i gränslandet när det gäller det kommunala ansvaret och stat-kommun relationer i skolpolitiken. Samtidigt ger kommunala skolor och friskolor olika möjligheter till insyn och tillsyn till kommunerna trots det är kommunerna som själva ska prioritera hur kommunala pengar ska användas. Distriktsstyrelsen delar Sollentuna arbetarekommuns uppfning när det gäller kommunerna ska ges tillsyn över friskolorna som verkar inom kommunen. De fristående skolorna finansieras av kommunala skemedel och kan därmed inte anses vara helt fristående. Den som betalar måste också veta vad man betalar för. Å andra sidan kan inte Distriktsstyrelsen ställa sig bakom kravet kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över friskoleetableringar. Som det påpekades på partikongressen 2005: det avgörande beslutet om tillstånd och bidrag ska även fortsättningsvis ligga på nationell nivå, detta för garantera den nationella likvärdigheten vid prövningar av fristående skolor. Kommunerna måste få ett större inflygande vid etablering av fristående skolor i kommunerna. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse första -satsen besvarad, bifalla andra -satsen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen. (138) 13

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1686. Friskolor och friskoleetableringar. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:1686. Friskolor och friskoleetableringar. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1686 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Friskolor och friskoleetableringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Friskolor och friskoleetableringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet 1 (8) 1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet I denna PM uppehåller vi oss huvudsakligen kring enskild bidragsberättigad verksamhet och talar om den främst i termer av fristående förskolor och

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet Konkurrensens konsekvenser Magnus Nilsson Karlstad universitet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Kritik mot den offentliga sektorns effektivitet från och med slutet av 1970-talet. Borgerliga regeringen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Följ lagen Stoppa avknoppningarna i Stockholms stad Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v)

Följ lagen Stoppa avknoppningarna i Stockholms stad Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v) PM 2009: RI (Dnr 329-1310/2008) Följ lagen Stoppa avknoppningarna i Stockholms stad Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen från

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Göteborgsregionens kommunalförbund FÖRSLAG TILL YTTRANDE Box 5073 2003-06-19 402 22 Göteborg Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Bakgrundsinformation Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) 2005-04-06 LS 0102-0087 Landstingsstyrelsen Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna -vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson Kommuner, landsting och regioner 290

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer

Behovet av att öppna en ny förskola i Årsta Skrivelse från Roger Mogert (S)

Behovet av att öppna en ny förskola i Årsta Skrivelse från Roger Mogert (S) PM 2011:96 RIV (Dnr 321-2096/2009) Behovet av att öppna en ny förskola i Årsta Skrivelse från Roger Mogert (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse från Roger

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Skolinspektionen har granskat hur kommunerna arbetar med att fördela

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Tillsyn och sanktioner

Tillsyn och sanktioner Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Tillsyn och sanktioner Tillsyn definieras i skollagen och bestämmelser om tillsyn samlas i ett särskilt kapitel. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN AV SOCIALTJÄNSTEN Slutbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82)

SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN AV SOCIALTJÄNSTEN Slutbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samh pol avd/kjell Rautio 2008-02-25 Direkttel: 08-782 991 74 E-post: kjell.rautio@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN

Läs mer

Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans

Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans Utlåtande 2009:79 RVII (Dnr 325-1239/2008) Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer