REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats..."

Transkript

1

2 INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service...9 Motion 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor...11 Motion 6 Sanktionsmöjligheter mot kommuner och landsting som bryter mot lagen...14 Motion 7 Vinstutdelning i offentligt finansierad verksamhet...17 Motion 8 Prioritera barnen...20 Motion 9 Utbildningsutskottets nej till en höjning av studiemedlen...23 Motion 10 - Förskolans läroplan ska gälla enskilda förskolor...26 Motion 11 Ett tillgängligt samhälle för alla...28 Motion 12 Fortsätt arbetet för individualiserad föräldraförsäkring...30 REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...34 INFRASTRUKTUR Motion 15 Slussenterminalens väntutrymmen...36 Motion 16 Skurubroeländet...37 Motion 17 Bättre busskurer...39 Motion 18 Kapellskär som brohamn...41 Motion 19 Stoppa Förbifart Stockholm...43 Motion 20 Utveckling av den kollektiva trafiken i norra storstockholm...45 MILJÖ Motion 21 Köttkonsumtionens klimateffekter...48 Motion 22 Åtgärder för minska buller...51 Motion 23 Motion om kvotering av flygresor...54 Motion 24 Hoten mot Östersjön ett gemensamt ansvar...56 Motion 25 Stoppa fossilgasen i Stockholms län...60 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Motion 26 Vård efter behov inte efter lönsamhet...61 Motion 27 Allmän mammografi...62 Motion 28 - Allmän mammografi för åldersgruppen år...64 Motion 29 Tillåt män som har sex med män ge blod...66 Motion 30 TBE vaccination ska ingå i den allmänna sjukvården...68 MIGRATION, FLYKTINGPOLITIK OCH INTEGRATION Motion 31 Vi behöver en nystart i flyktingpolitiken...70 Motion 32 Integration...73 (138) 1

3 ARBETSMARKNAD Motion 33 Arbetskraftinvandring...79 Motion 34 Avidentifiera jobbansökningar nu...82 Motion 35 Arbetsförmedlingens roll i arbetslösas möjligheter komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden...84 Motion 36 Motion ang. förändring av lagstiftningen så den svenska modellen kan hävdas...87 Motion 37 Motion om den svenska modellen...88 OFFENTLIGA FINANSER, SKATTER MM Motion 38 Förtroendeuppdrag ska ge rätt till A-kassa...91 Motion 39 Fastighetssken...93 Motion 40 Nya vägar till fler vägar och järnvägar...95 Motion 41 Motion om ökade resurser till sjukvården...97 LAGSTIFTNING OCH RÄTTSVÄSENDE Motion 42 Tillträde till stranden en allemansrätt...99 Motion 43 Motion ang. reflexvästar Motion 44 Snabba sms- och Internet lån drabbar samhället Motion 45 Att sexuellt utnyttja djur, bör inom snar framtid förbjudas Motion 46 Öka kvinnors rättskydd under våldtäktsrättegångar ORGANISATION, PARTIETS ARBETSFORMER Motion 47 Sprid uppdragen till fler Motion 48 Val av ombud till partikongresser Motion 49 Alla Arbetarekommuners rätt till närvaro på partikongressen Motion 50 Val av ombud till partikongress eller extra partikongress Motion 51 Sympatisörers relation till SAP Motion 52 Utformning valaffischer Motion 53 Fördjupa och bredda samarbetet mellan partidistriktet och Stockholms AK Motion 54 Bredda presidiet i distriktsstyrelsen, inrätta två uppdrag som vice ordförande Motion 55 Val av partiordförande Motion 56 Upprättande av valsedlar i Stockholms län ÖVRIGT Motion 57 Politiska partier ska inte styra Svenska Kyrkan Motion 58 Ökad kamp mot klottret inför förbud sälja sprayfärg till ungdomar under 18 år Motion 59 Klotter och Graffiti en uttrycksform som kan stödjas Motion 60 Alltid redo! Men är alla med på båten? Motion 61 Borgerliga vigselförrättares inställning till partnerskap (138) 2

4 VÄLFÄRD MOTION 1 Flytta in socialtjänsten i skolan Upplands Väsby Arbetarekommun Skolledningar och lärare möter allt oftare i sin vardag problem. Barn mår dåligt och behöver mer hjälp än den skolan kan ge. Larmrapporterna om köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin, larm från såväl skolvärlden som från organisationer som Bris, Barnens rätt i samhället, pekar på problemen inte har minskat. Samarbetet mellan i första hand socialtjänsten och skolan behöver därför utvecklas och fördjupas. Ser man problemet ur socialtjänstens perspektiv är problemet närbesläktat. Väldigt många familjer med stora bekymmer har barn, många familjer får hjälp sent och då har barnen redan tagit skada. Alldeles för ofta får man höra kommentarer som det kunde man ana redan när han/hon var tre år det fanns ett problem. Men samarbetet mellan dessa två viktiga samhällsfunktioner är långtifrån självklar, oftast styrda av olika nämnder. Så uppstår ofta också olika organisationskulturer som kan ha svårigheter tala med varandra i samarbetet för barns trygga uppväxt miljö. Olika lagstiftningar styr verksamheterna och till slut, ute i verksamheten, är samarbetet inte så lätt få till, trots målet är gemensamt: barnets bästa i fokus. Barn behöver sin familj och trygghet i hemmet. Utan förlora sig i detaljer: Verksamheten behöver en annan organisation, kanske även en översyn av gällande lag främst sekretessregler - och en ökad samsyn hos alla, från politiska beslutsfare till socialtjänstemän och anställda i skolan. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Upplands Väsby ak hela eller delar av socialtjänsten bokstavligt talat flyttar in i skolan lagstiftning som utgör hinder mot en integrering av skolan ses över av en arbetsgrupp pilotkommuner snarast provar en modell med sammanslagen socialtjänst och skola distriktsstyrelsen antar den som sin egen och skickar den till partikongressen. (138) 3

5 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan Föredragande: Anders Lago Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfning om det är av största vikt det finns ett aktivt och nära samarbete mellan skola och socialtjänst. I Södertälje håller man till exempel på utarbeta en modell där det är tydligt vilken socialsekreterare som ansvarar för vilken skola, så det finns en fast kontakt mellan de båda verksamheterna. I partiets rådslag om skola finns förslag om skapa en ny tjänst som skolsocionom som skulle kunna vara ett sätt underlätta samverkan mellan skolan och sociala myndigheter. Detta skulle vara något pröva men inte något som kan eller ska vara exakt lika för alla skolor Det finns med all säkerhet andra lokala exempel på hur man väljer få dessa båda verksamheter samarbeta med varandra. Distriktsstyrelsen anser inte vi som parti bör fastslå en exakt modell för hur detta samarbete ska ske. Distriktsstyrelsen ser även en hel del svårigheter om socialtjänsten flyttar in i skolan. Dels handlar det om samverkan med andra verksamheter, dels handlar det om styrningen av socialtjänsten, dels handlar det om barnet ska känna sig säker på kontakten med socialtjänsten ska hållas hemlig. Man ska inte behöva vara rädd för resten av klassen tittar på när man går innanför dörren och träffar en socialsekreterare. Det behövs projekt och idéer för hur samverkan mellan skola och socialtjänst kan stärkas. Detta samarbete är viktigt, men distriktsstyrelsen är negativ till förslaget om ta fram endast en modell där skola och socialtjänst helt och håller integreras. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad. MOTION 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval Värmdö Arbetarekommun I vår region har Moderaterna i många kommuner gått fram med omfande systemförändringar när det gäller välfärdens organisering. Med paroller om ökad valfrihet har man konstruerat olika typer av system som handlar om betrakta medborgare som kunder på olika konstruerade marknader. En närmare granskning visar dock systemförändringarna ofta handlar om förbättringar och frihet välja för dem som redan har goda förutsättningar. Ett yttersta syfte tycks alltid vara politiken, som metod för gemensam samhällsstyrning, ska ersättas av individuella val som ingen annan ska behöva ta ansvar för än man själv. Är man (138) 4

6 inte nöjd med en utförare, en skola eller en omsorg ska man vända sig till någon annan på marknaden istället för engagera sig i åstadkomma förbättring. Traditionellt har vi Socialdemokrater ansetts vara bättre på kommunal styrning än våra borgerliga kollegor. Men trots detta, samt flera goda ideologiska argument, har vi i Stockholmsregionen haft svårt få medborgerligt stöd för vår kritik av de moderata systemskiftena. Vår traditionella modell upplevs av alltför många som omodern. Följaktligen har vi i flera kommuner utvecklat formerna för styrning genom egna modeller för exempelvis brukarinflytande och pengsystem. Men detta har, så vitt vi vet, skett utan någon samordning mellan kommunerna, och utan systematiskt erfarenhetsutbyte. Samtidigt kan vi konstatera moderaterna nu tycks ha blivit övermodiga i sin iver privatisera, kommersialisera och systemförändra. Exempelvis visar förra årets erfarenheter man nu är beredd gå så långt som skänka bort kommunala tillgångar (Tibble gymnasium i Täby) och helt avveckla kommunala alternativ (hemtjänsten i Nacka) till privata utförare. Reaktionerna har varit påtagliga, såväl från allmänheten och media men också långt in i de borgerliga partiernas egna medlemskretsar. Vi anser det därmed är dags för oss Socialdemokrater gå på offensiven i dessa systemfrågor. I Värmdö har vi gjort det genom lyfta fram Valmöjligheter för alla samt förorda utveckling av system för Kvalitetsval. I vårt budgetalternativ för 2008 lyfte vi fram frågorna på detta sätt: Goda valmöjligheter Alla Värmdöbor som så önskar ska ha goda möjligheter göra val utifrån sina egna behov. Valmöjligheter inom kommunalt finansierade verksamheter och service ska präglas av rättvisa mellan medborgarna, oavsett deras egna ekonomiska eller övriga förutsättningar. Vi vill ha valmöjligheter på riktigt - Utveckla ett system för kvalitetsval i hemtjänsten! Kommunen är på väg införa "valfrihet" genom kundval, vilket enligt M-budgeten ska ge stora besparingar. Genom systemet med kundval kommer den enskilde egentligen bara kunna välja vilken utförare man vill ha för en insats som bygger på biståndsbedömning, dvs. vem som ska vara arbetsgivare åt den som kommer hem till den enskilde och utför tjänsterna. Däremot får den enskilde ingen möjlighet välja mellan olika typer av insatser, utöver de biståndsbedömda. Vi vill gå ett steg längre och utveckla ett system som ger den enskilde valmöjligheter i praktiken kvalitetsval. Genom ett sådant system vill vi ge den enskilde möjlighet också välja vissa tjänster, inom eller utöver de biståndsbedömda, dvs. en utveckling av hemtjänstens kvalitet. Det kan handla om tjänster som t.ex. snöskottning, vilket tidigare tagits bort från hemtjänsten som biståndsgrundande, men också andra insatser för öka välbefinnandet och livskvaliteten. I S-budgeten finns medel för ett genomförande hösten 2008, efter förberedelser under våren. Mot denna bakgrund yrkar vi distriktskongressen beslutar: uppdra till distriktsstyrelsen utarbeta en modell för ökade Valmöjligheter och system för Kvalitetsval inom kommunala verksamheter. (138) 5

7 Motionen behandlades vid medlemsmöte i Värmdö Socialdemokratiska Arbetarekommun måndagen den 14 januari och antogs då som Arbetarekommunens egen Gustavsberg den 16 januari 2008 Nils-Erik Särnbrink Lars Bryntesson Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 2 Om den kommunala välfärden - Valmöjligheter och system med Kvalitetsval Föredragande: Anders Lago Motionärerna föreslår distriktsstyrelsen ska utarbeta en modell för ökade valmöjligheter och system för kvalitetsval inom kommunala verksamheter. Distriktsstyrelsen är i grunden positiv till idén i denna motion om den kommunala välfärdens framtid. Just nu pågår ett arbete med förändra socialdemokratins syn på valfrihet. En av partidistriktets arbetsgrupper jobbar med just detta inom sjukvården. Landstingsgruppen arbetar med utarbeta ett alternativ till Vårdval Stockholm, som står för valfrihet men som samtidigt tar hänsyn till sociala faktorer. Partiets centrala rådslag om välfärden håller på titta på hur hela den socialdemokratiska välfärdspolitiken ska utvecklas. Vi måste stimulera denna framtidsdiskussion och hålla den levande. Det är viktigt den kommunala organisationen är förändringsbenägen och nytänkande. Omvärlden förändras, och människor ställer krav som de aldrig förut har ställt. Den kommunala organisationen måste i huvudsak anpassa sig efter dessa förändringar istället för motarbeta dessa. Vårt parti måste vara ledande i den kommunalpolitiska framtidsdeben. Kvalitet och tillgänglighet måste prioriteras. För oss är det viktigast valfriheten är reell och den tillfaller alla medborgare i samhället, oavsett tjocklek på plånboken. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad, samt överlämna den till partiets centrala rådslag om välfärden. (138) 6

8 MOTION 3 Utvecklad konsumentpolitik Sollentuna Arbetarekommun Konsumentpolitiken handlar i mångt och mycket om hjälpa den enskilda individen utvecklas från kund till medveten konsument. Under folkhemmets storhetsperiod under och 1970-talet var konsumentpolitiken en betydelsefull del av välfärdspolitiken. På den tiden var den viktigaste uppgiften stötta individen när det gällde köp av olika varor. Utvecklingen under senare år har gått åt det hållet den enskilde konsumenten i allt större utsträckning får ägna sig åt köpa eller välja olika tjänster. Under 1990-talet avreglerades flera stora offentliga monopol. Det handlar bl a om elektricitet, skola, telefoni, premiepensionsfonder, hemtjänst mm. Detta gör den enskilde individen idag ställs för betydligt fler avgörande val än vad den gjorde för bara tio år sedan. Det ökande antalet valtillfällen skapar såväl ökad stress och ett behov av mer kunskap hos den enskilde konsumenten. Till detta ska läggas antalet stora köpcentrum har ökat explosionsartat i synnerhet i Stockholmsområdet. Under samma tidsperiod som antalet valtillfällen ökat så har konsumentpolitiken rustats ner. Detta gäller inte minst den kommunala konsumentvägledningen. Konsumentverket redovisade i maj 2007 det är 26 av landets kommuner som saknar kommunal konsumentvägledare. Elva av dessa kommuner ligger i det folkrika Stockholms län. Under senare år har flera kommuner återinfört konsumentvägledning, men trots fler konsumenter har fått en konsumentvägledare vända sig till ökar inte resurserna i motsvarande grad. Våren 2007 fanns det 196 årsarbetskrafter fördelade på 264 kommuner. Det motsvarar i genomsnitt en heltidsanställd konsumentvägledare per invånare gick det en heltidsanställd konsumentvägledare på invånare. I Sollentuna återinfördes en sparsmakad konsumentvägledning från och med i år. För detta avse kommunen 100 tkr, vilket räcker till två timmars telefontid varannan vecka. Under senare år har i takt med teknikutvecklingen nya försäljningsknep tillkommit genom försäljning genom telefon och Internet har ökat och som lett till många konsumenter, inte minst ungdomar, lurats in i köp som de ångrat i efterhand. En annan nytt inslag är SMS-lån. Genom detta har behovet av konsumentvägledare i kommunen också ökat. Det visar också på behovet av konsumentvägledning ges i skolorna. Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktskongressen besluta: verka för konsumentvägledning blir en obligatorisk uppgift för alla kommuner Sollentuna den 13 november 2007 Berit Forsberg, Kjell Ekdahl, Robin Sjöberg, Åke Burstedt, Alfonso Ramirez, Ove Nilsson, Roger Sjöberg (138) 7

9 Styrelsens utlåtande Föredragande: Freddie Lundqvist Motionärerna berör i sin motion ett problemområde som växt sig allt starkare med åren i samband med allt mer raffinerade försäljningsmetoder. Konsumentpolitik handlar ju i mångt och mycket om det som motionärerna skriver om utveckla individen från kund till en medveten konsument men också kunna ge det stöd en konsument behöver för inte bara göra kloka val utan också kunna säga nej. Konsumentpolitiken handlar i mångt och mycket om hjälpa den enskilda individen utvecklas från kund till medveten konsument. På och 1970-talet var konsumentpolitiken en betydelsefull del av välfärdspolitiken. Då var den viktigaste uppgiften stötta individen när det gällde köp av olika varor. Utvecklingen under senare år har gått åt det hållet den enskilde konsumenten i allt större utsträckning får ägna sig åt köpa eller välja olika tjänster. Under 1990-talet avreglerades flera stora offentliga monopol. Det handlar bl.a. om elektricitet, skola, telefoni, premiepensionsfonder, hemtjänst mm. Detta gör den enskilde individen idag ställs för betydligt fler avgörande val än vad den gjorde för bara tio år sedan. Felaktiga val kan ju i sin förlängning leda till ökade kostnader för bl.a. Kommunen i form av ekonomiskt bistånd och hjälp med skuldsanering för inte tala om den personliga tragedi det är göra felaktiga och dyrköpta fel. Att ett obligatorium införs vad avser konsumentvägledning borde vara en självklarhet för varje kommun som föreslås i -satsen. Arbetarekommunens styrelse föreslår arbetarekommunens medlemsmöte anta motionen som sin egen och skicka den vidare till distriktskongressen Beslut Sollentuna arbetarekommuns möte den 3 december 2007 beslutade anta motionen som sin egen och sända den vidare till distriktskongressen. Freddie Lundqvist, ordförande Roger Sjöberg, sekreterare Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 3 Utvecklad konsumentpolitik Föredragande: Annica Grimlund Motionären Sollentuna Arbetarekommun vill Stockholms läns partidistrikt ska verka för konsumentvägledning blir en obligatorisk uppgift för alla kommuner. Som motionären påpekar kan kommuners invånare i dessa valfrihetstider behöva både råd och stöd för utnyttja sina resurser och rättigheter så bra som möjligt. Konsumentlagarna ger ett grundskydd, men för lagarna ska vara till hjälp måste medborgarna veta vad de in- (138) 8

10 nebär. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan gälla oberoende fakta inför ett köp eller vilka rättigheter och skyldigheter vi medborgare har som konsumenter. Det kan också gälla stöd till den som hamnat i tvist med något företag eller hantverkare. Det kan vara råd när det gäller tyda garantier, köpeavtal eller beställningssedlar eller agera mot felaktig reklam och marknadsföring. Inte minst med tanke på de nya försäljningskanaler som nu finns inom den nya tekniken. Konsumentvägledning bör även innehålla ett förebyggande arbete med bl.a. skolinformation, föreläsningar näringslivskontakter och marknadsundersökningar utifrån konsumentskyddslagen. Distriktstyrelsen delar Sollentunas uppfning alla medborgare borde ha tillgång till kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen. MOTION 4 Motion om äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service Täby Arbetarekommun Allt färre äldre får hemtjänst eller plats på äldreboende och de anhöriga får ett allt större ansvar för sina anhöriga. Det gäller framförallt maka/make som vårdar sin make/maka/partner men även i hög utsträckning döttrar som vårdar sina föräldrar. Anhörigvården påverkar den vårdande partnerns hela livssituation så som hälsa och isolering och för döttrarna även deras ekonomi och egna familjeliv. För ha rätt till bistånd i form av hemtjänst eller särskilt boende ska två kriterier uppfyllas enligt Socialtjänstlagen kapitel 4 1: 1. Det skall finnas behov Definitionen av behov låter sig inte mätas på ett enkelt sätt och verkar få en högre tröskel i takt med minskade resurser till kommunens sociala verksamhet. 2. Att behovet inte kan tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt Det har skett en förändring i synen på annat sätt nästan alla kommuner prövar om maka/make kan utföra hjälpinsatserna och motiverar med Äktenskapsbalkens bestämmelser om underhållsplikt mellan makar. Ett antal kommuner utreder även om andra anhöriga (döttrar) kan hjälpa till. Den högre tröskeln och den förändrade synen på på annat sätt har successivt ändrats under de senaste åren. Antalet platser i särskilt boende har skurits ner eller omvandlats till vanligt pensionärsboende. Att bara vara gammal, mycket gammal och orolig för till (138) 9

11 exempel drabbas av en fallolycka eller inte kunna gå ut är ingen orsak till plats i särskilt boende. Man skall till vilket pris som helst bo kvar i sitt vanliga boende och i bästa fall få hjälp av hemtjänsten. En hjälp som man själv ofta inte kan styra, man får inte gå med och handla, man kan visserligen få välja utförare av tjänsten men inte mängden och vad den skall innehålla. I vissa kommuner har man gått så långt kommunen bestämmer i vilken affär det skall handlas. Vi avvecklade de gamla ålderdomshemmen som ofta var otidsenliga med små rum och ofta dubbelrum som man fick dela med någon okänd. I många kommuner byggdes servicehus med goda möjligheter till hjälp utifrån behoven de gamla ålderdomshemmen byggdes om där så lät sig göras. Det tillkom boenden som var anpassade för de som var i behov av ett tryggt boende med service. Det saknas politisk deb om hur Socialtjänstlagens intentioner skall omsättas i praktisk verksamhet. Glappet mellan de äldres och de handikappades behov av omsorg och boende och det faktiska utbudet blir en fråga för biståndsbedömare och de anhöriga, där de anhöriga får ta ett allt större ansvar och bära en allt tyngre börda. Så har vi de som inte begär hjälp utan tar sitt ansvar kanske för man tar löftet om relationen skall gälla i nöd och lust eller för make/maka inte vill ha någon annan hjälp än den gamla vanliga. Man inser kanske inte man själv har mindre krafter och hjälpbehovet är utöver den egna kraften. När den hjälpbehövande måste ha toa-hjälp, inte kan hålla tätt, inte orkar/kan klä sig själv, har svårt gå kanske börjar bli lite senildement men ändock inte accepterar hjälp från utomstående. Då behövs någon som ser de bådas behov och kan ge hjälp. Här borde samhället ta sitt ansvar genom till exempel distriktssköterska eller annan områdesansvarig. Om den hjälpande inte får stöd och avlastning så har man inom en inte alltför lång tid kanske två i stället för en ta hand om. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för: Socialstyrelsen får i uppdrag se över sina råd och riktlinjer för Socialtjänstlagen tillämpas belysa den belastning som läggs på maka/make/döttrar och de effekter det får på deras ekonomi, hälsa och privatliv verka för det åter tillkommer boenden anpassade för dem som behöver ett tryggt boende med service professionella personer har hälsosamtal med alla personer som är 75+ för uppmärksamma eventuellt behov av hjälp och stödinsatser samt är behjälplig för ansökan om detta motionen överlämnas till våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter , Gun Fjällström (138) 10

12 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 4 Motion om äldreomsorg och rätten till tryggt boende med tillgång till service Föredragande: Ilija Batljan Motionen tar upp viktiga frågor för en god äldreomsorg efter behov, anhörigas situation och vikten av uppsökande och förebyggande verksamhet som till exempel hälsosamtal. Motionären lyfter fram ett antal viktiga insatser som behöver göras för vidare utveckla äldreomsorg: där ingår allt från kartläggningar av anhörigas börda, utveckling av Socialstyrelsens allmänna råd, till trygghetsboende och uppsökande hälsosamtal. Distriktsstyrelsen anser motionärens synpunkter är bra och motionen på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram ett antal utvecklingsområden när det gäller äldreomsorg och äldrepolitik. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för handläggning. MOTION 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor Sollentuna Arbetarekommun Det svenska skolväsendet har förändrats radikalt sedan i början av 1990-talet. Det handlar främst om skolans kommunalisering och friskolornas intåg. Dessa förändringar märks tydligt i vår hemkommun Sollentuna går bortåt en fjärdedel av alla elever i fristående grundskolor. Friskolorna har kommit för stanna. I dag gäller inte samma villkor för kommunala och fristående skolor. Ett första problem är kommunen bara har insyn och ingen rätt till tillsyn i de fristående skolorna. Ett andra problem är det är Skolverket, endast efter hörande av kommunen, som avgör om en ny friskola får öppna eller inte. I Sollentuna syns effekterna av den borgerliga systemskiftespolitiken tydligt. Den fria etableringsrätten av grundskolor har lett till en stor kommunal skola fick stänga för några år sedan och när kommunen nyligen försökte stänga en skola i Norrviken, ledde det till den nedläggningshotade skolan och en annan skola i närområdet ansökte om bli fristående skolor. I Sollentuna råder det i dag ett stort överskott på skolplatser i delar av kommunen. För bryta systemskiftet skulle kommunerna behöva ha kontroll över hela kedjan. Från etableringen, där kommunen ska ges rejält inflytande över vilka som ska få etablera sig inom kommunens gränser eller inte. I Sollentuna har den borgerliga majoriteten i princip inte förslagit Skolverket ska avstyrka etableringen av någon friskola som velat etablera sig i kommunen. De har därmed sagt ja till fler friskolor än vad som är realistiskt det finns i kommunen. Som tur är har inte alla skolor kommit igång. (138) 11

13 Den tidigare socialdemokratiska regeringen har försökt lösa några av de problem vi pekar på. Redan år 2001 lades en proposition som föreslog kommunerna ska få uppdraget följa upp och utvärdera de fristående skolorna samt finansieringen görs mer rättvis genom undanta den så kallade skolpliktskostnaden vid bidragsgivningen. Förslag som skulle ha gjort fokus flyttas från friskoleägarnas bästa till alla barns bästa. När riksdagen behandlade propositionen sa en riksdagsmajoritet bestående av de borgerliga partierna samt miljöpartiet nej till stärka den kommunala insynen och kvalitetsgranskningen av de fristående skolorna. Då skolan nu är kommunaliserad är det rimligt kommunerna har det avgörande ansvaret för all skolverksamhet i kommunen. Staten ska fastställa mål och regelverk samt bidra till finansieringen av skolan. I övrigt ska skolan vara ett kommunalt ansvar. Det borde dessutom vara grundläggande den som betalar för skolan, dvs. kommunen, också ska ha insyn och inflytande över hur skemedlen används. Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktskongressen besluta: verka för kommunerna ges avgörande inflytande vid etablering av fristående skolor verka för kommunerna ges tillsynsrätt för fristående skolor som verkar inom kommunens gränser Sollentuna den 13 november 2007 Roger Sjöberg, Berit Forsberg, Alfonso Ramirez, Kjell Ekdahl, Robin Sjöberg, Ove Nilsson, Åke Burstedt Styrelsens utlåtande Föredragande: Thorwald Nybom Som motionärerna skriver har det svenska skolväsendet radikalt förändrats under de senaste 10/15 åren. Den s k kommunaliseringen av skolväsendet som i början av 1990-talet var tänkt som en större frihet och därmed större ansvar för kommunerna har på senare år utvecklats till - i första hand borgerliga kommuner - frånhänt sig ansvaret för skolverksamhet både på grundskole- och gymnasienivå. Avknoppningar och privatiseringar har blivit ett självändamål. Dessutom används privatiseringar för lösa allehanda problem på skolorna. Sviktande elevunderlag och hot om nedläggning och sammanslagningar driver föräldrar och skolledningar till privatisera den egna skolan utan man förstår följderna på längre sikt. På gymnasienivå står Sollentuna, liksom många andra kommuner, inför ett sjunkande elevtal. Om kommunerna i det läget inte är med och tar ansvar för detta kan det få mycket negativa konsekvenser för ungdomarna. De frågor som motionärerna pekar på och de förslag man presenterar är synnerligen viktiga för våra barn och ungdomar - inte bara i Sollentuna. (138) 12

14 Arbetarekommunens styrelse föreslår arbetarekommunens medlemsmöte anta motionen som sin egen och skicka den vidare tilldistriktskongressen Beslut Sollentuna arbetarekommuns möte den 3 december 2007 beslutade anta motionen som sin egen och sända den vidare till distriktskongressen. Freddie Lundqvist, ordförande Roger Sjöberg, sekreterare Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion 5 Förstärkt tillsynsrätt och större inflytande för kommunerna vid etablering av fristående skolor Föredragande: Ilija Batljan Motionären Sollentuna arbetarekommun tar upp den viktiga frågan om stat-kommun relationer när det gäller skolpolitiken. Skolpolitiken är idag föremål för omfande deb. Staten är ofta ute och tafsar i gränslandet när det gäller det kommunala ansvaret och stat-kommun relationer i skolpolitiken. Samtidigt ger kommunala skolor och friskolor olika möjligheter till insyn och tillsyn till kommunerna trots det är kommunerna som själva ska prioritera hur kommunala pengar ska användas. Distriktsstyrelsen delar Sollentuna arbetarekommuns uppfning när det gäller kommunerna ska ges tillsyn över friskolorna som verkar inom kommunen. De fristående skolorna finansieras av kommunala skemedel och kan därmed inte anses vara helt fristående. Den som betalar måste också veta vad man betalar för. Å andra sidan kan inte Distriktsstyrelsen ställa sig bakom kravet kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över friskoleetableringar. Som det påpekades på partikongressen 2005: det avgörande beslutet om tillstånd och bidrag ska även fortsättningsvis ligga på nationell nivå, detta för garantera den nationella likvärdigheten vid prövningar av fristående skolor. Kommunerna måste få ett större inflygande vid etablering av fristående skolor i kommunerna. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse första -satsen besvarad, bifalla andra -satsen, samt överlämna motionen till länsriksdagsgruppen. (138) 13

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Huvudmannaskap och utförare

Huvudmannaskap och utförare Sammanfattning Att offentligt finansierade välfärdstjänster håller hög kvalitet är viktigt både för medborgarna och för samhällsekonomin. Därför finns lagstiftning och föreskrifter för hur produktionen

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer