Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner detaljbudget Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 10 mnkr av det egna kapitalet till Sahlgrenskas forskningsstiftelse under Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 40 mnkr av det egna kapitalet för att utveckla alternativ efter Sveriges Lantbruksuniversitets flytt av grundutbildning från Skara 2014 om avsättningsbart beslut inte kan tas under Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 102 mnkr av det egna kapitalet till förskottering och medfinansiering, varav 77 mnkr reserveras för landsbygdsvägar och resterande del för järnvägs- och cykelinvesteringar under perioden Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat Sammanfattning: Samtliga nämnder, styrelser och verksamheter har fått i uppdrag av regionfullmäktige att senast den 1 november avrapportera detaljbudget för Ett förslag till detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 har tagits fram av tjänstemän på regionutvecklingssekretariatet i enlighet med de anvisningar som lämnats av Västra Götalandsregionens centrala funktioner. Förslaget överlämnas härmed till regionutvecklingsnämnden för politisk behandling. Beskrivningen i budgetens verksamhetsperspektiv har sin utgångspunkt i regionfullmäktiges målstruktur kompletterad med prioriteringar enligt den nyligen antagna strategin för Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

2 2 (2) tillväxtarbete; Västra Götaland 2020, samt de handlingsprogram nämnden tidigare har fattat beslut om. Bilagor: Till budgetrapporten bifogas följande bilagor. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 3: 7 Science Center Bilaga 4 4: 7 Inkubatorskompetens Ekonomitabell, sammanställning Fördelning Projektmedel Bilaga 5 5:23 Övriga verksamhetsbidrag Bilaga 6 Medlemsavgifter i internationella organisationer Regionutvecklingssekretariatet Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall Skickas till Regionstyrelsen Ekonomiavdelningen

3 1 (28) Tjänsteutlåtande Datum Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till Regionutvecklingnämden Regionutvecklingsnämnden detaljbudget Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Verksamheten har en långsiktig inriktning, vilket innebär att förändringarna mellan två år inte blir stora. Regionfullmäktige har angivit ett antal mål och uppdrag till nämnden för Målen är: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, Ett breddat och hållbart näringsliv, Invånarna i Västra Götaland ska ha ökad tillgång till hållbar infrastruktur. Under 2014 blir ett antal frågor och aktiviteter kopplade till dessa mål och VG 2020 särskilt tydliga och beskrivs under respektive avsnitt i detaljbudgeten. I januari börjar Västra Götaland 2020, strategin för tillväxt och utveckling, att gälla. Den slår fast den gemensamma inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet Strukturfonderna, som börja gälla från 2014, liksom befintliga handlingsprogram blir viktiga verktyg för genomförandet av strategin. De samverkansplattformar/science Parks som byggts upp på olika håll i Västra Götaland fortsätter att vara centrala i arbetet att genomföra satsningar på forskning, innovation och företagsutveckling, och är därmed viktiga för genomförandet av strategin och handlingsprogrammen. EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont, startar i januari och blir en viktig finansieringskälla för bland annat små och medelstora företag. För att öka västsvenska aktörers deltagande i Horisont, har regionutvecklingsnämnden tagit fram ett särskilt handlingsprogram som sjösätts I början av 2014 startar dessutom utbytesprogrammet MoRE (Mobility for Regional Excellence) som riktar sig till erfarna forskare från hela världen. Under året kommer nämnden att göra en särskild satsning för att få flera unga i jobb. Omställningsarbetet fortsätter på naturbruksskolorna, i syfte att locka fler elever, höja kvaliteten i undervisningen och stärka kompetensförsörjningen till de gröna näringarna. Under 2014 intensifieras också arbetet för att hantera Sveriges lantbruksuniversitets flyttning av utbildningsresurser från Skara. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefon: vxl Webbplats: E-post:

4 2 (28) Arbetet med att, tillsammans med kommunalförbunden, utveckla den gemensamma strukturen för att matcha kompetens förstärks under Våren 2014 antas både den nationella och den regionala transportinfrastrukturplanen, som setts över och förlängts till Under året ska pendlingsmöjligheterna med tåg mot Norge stärkas och en första åtgärd blir att arbeta för utökad trafikering. Under året fortsätter också arbetet med att öka aktiviteterna i Bryssel, liksom att utveckla en agenda och påbörja aktiviteter för att stärka kommunikationen med beslutsfattare i Stockholm. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheterna inom tillväxt och utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge invånarna i Västra Götaland goda levnadsmöjligheter, genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag, uppföljning och utvärdering till ett antal utförarverksamheter. Regionutvecklingsnämnden har ett ansvar att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut, att utbudet av kollektivtrafik förbättras och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kapacitet. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ska ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av Vision Västra Götaland. Uppdragen att ansvara för investeringsplaneringen i infrastruktur jämte utbyggnaden av bredband är exempel på frågor som hanteras av BHU. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheten bidrar till att öka kunskapen om Västra Götalands utveckling och förutsättningar genom att ta fram statistik och genomföra analyser. I detta ingår bland annat kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläget, näringslivsstrukturen, kompetensförsörjning, konjunkturläget och demografiska förutsättningar. För att få en bättre kunskap och spridning om utvecklingen i Västra Götaland ska det från 2014 tas fram kvartalsrapporter med de viktigaste indikatorerna, bland annat befolkningsutveckling, arbetsmarknad, konjunktur och näringsliv. Regionutvecklingsnämndens satsningarna ska kontinuerligt följas upp och utvärderas införs ett nytt ärendehanteringsystem som kommer att förbättra och effektivisera resultatuppföljningen av projekt. Under året påbörjas även arbetet med att implementera uppföljnings- och utvärderingsplanen för Västra Götaland 2020.

5 3 (28) Läsanvisning: Regionutvecklingsnämndens detaljbudget tar utgångspunkt i regionfullmäktiges mål, uppdrag och indikatorer. Dessutom lyfts löpande i texten de prioriteringar i strategin Västra Götaland 2020, som kan bidra till att uppnå målen. 2.2 Verksamhetens mål Regionfullmäktiges uppdrag och prioriteringar Uppdrag RF: En riktad satsning för att få fler unga i jobb Under 2014 gör regionutvecklingsnämnden en särskild satsning för att få flera unga i jobb. Inriktningen är att erbjuda praktikplatser inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter, för att ge erfarenhet som kan leda till anställning men också underlätta fortsatta studieval. Satsningen ska samordnas med personalutskottets uppdrag kring feriepraktik samt praktikplatser. Uppdrag RF: Stärka utvecklingsarbetet vid naturbruksgymnasierna och Stenebyskolan Regionutvecklingsnämnden ger årligen budgetmedel och uppdrag åt Naturbruksstyrelsen, som ansvarar för sex naturbruksgymnasier och biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland inleddes ett omställningsarbete för att locka fler elever, höja kvaliteten i undervisningen samt stärka kompetensförsörjningen till de gröna näringarna. Nämnden utökar finansieringen till Naturbruksstyrelsen med 6 mkr, för att bidra till denna omställning. Naturbruksstyrelsen har i uppdrag att arbeta vidare med genomförandet av uppdraget, på ett sätt som tillvaratar skolornas tillgångar och potential på bästa sätt. Under 2014 ska en särskild satsning göras på Stenebyskolan, för att stärka utvecklingen i Dalsland. I juni 2013 inleddes en förstudie kring utvecklingssatsningen, där detaljer kring innehåll och tidplan ska tas fram. Förstudiens resultat kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet under Uppdrag RF: Förstärka pendlingsmöjligheterna med tåg mot Norge Uppdraget delas med kollektivtrafiksekretariatet och under 2014 blir en första åtgärd att arbeta för en utökad trafikering. För en pendling över gränsen krävs anpassningar och godkännanden enligt det norska järnvägsreglementet. Förhoppningen är att kunna få till stånd en ökning av trafiken till hösten En ökad pendling tillsammans med ett ökat godsflöde på järnväg ger stöd för att bygga ut till dubbelspår på sträckan Öxnered Halden. Med en sådan utbyggnad kan de långväga resorna Göteborg Oslo utvecklas till ett konkurrensmässigt alternativ. I det skandinaviska samarbetsprojektet 8-million city lyfts en utbyggnad av denna sträcka som en prioriterad åtgärd.

6 4 (28) Mål RF: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Indikator: Öka andelen år med minst treårig högskoleutbildning RUN:s mål Fler insatser för att främja ungas intresse för matematik, naturvetenskap och högre studier. Prioritering i Västra Götaland 2020: Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Regionutvecklingsnämnden delfinansierar sex science centers och avsätter även finansiering för samverkan dem emellan. Satsningen syftar till att intressera barn och unga för naturvetenskap, teknik och matematik, vilket kan lägga grunden för ett fortsatt intresse inför såväl studier som yrkesval. Möjligheternas värld, som drivs av Göteborgs Tekniska College, är exempel på ett projekt i samverkan med näringslivet som på ett innovativt sätt ger ungdomar en uppfattning av arbetsuppgifter inom industri och teknik. Initiativ som stimulerar ungdomars intresse för framtida studier och yrkesval ska fortsatt drivas under Under högstadiet och gymnasiet är det viktigt att ungdomar får stöd av och kontakter med universitet och högskolor för att underlätta framtida studieval. I satsningen Intize får högstadie- och gymnasieungdomar stöd och hjälp med matematik, av studenter på Chalmers och Göteborgs universitet. I samverkan med universitet och högskolor ska regionutvecklingsnämnden under 2014 bidra till att utveckla och sprida arbetssätt som stärker länken mellan högstadier, gymnasieskolor och högskola. Det finns stor kunskap, bland annat inom pågående projekt inom kommunalförbunden, om hur samhället kan bidra till att minska skolavhopp. Under året ska kunskapsöversyn och erfarenhetsutbyten stödjas av regionutvecklingsnämnden. Satsningen på sociala investeringar syftar till en positiv utveckling för barns och ungas framtida utveckling och hälsa. Under året kommer ett par större pilotprojekt att genomföras i samverkan med kommunerna. Genomförd skolgång kommer att vara ett centralt tema eftersom utbildning är en av de viktigaste investeringarna man kan göra för barn och unga. Pilotprojekten kommer att följas och utvärderas så att lärdomar kan dras inför 2015, då en social investeringsfond eller motsvarande ska finnas på plats. Indikator: Ökade möjligheter till livslångt lärande RUN:s mål Utveckla regionalt initiativ för studie och yrkevägledning Utveckla initiativ kopplat till lärcentra och distansutbildning som stärker livslångt lärande

7 5 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: - Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering - Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Det behövs ökade regionala insatser för att stärka invånarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet med att utveckla en regiongemensam struktur för validering förstärks under 2014 Validering Väst. Samtliga kommunalförbund deltar i arbetet. Validering bidrar exempelvis till att tillvarata yrkeskompetens för personer från andra länder samt för de som vill byta yrkesbana. Insatser för att stärka studie- och yrkesvägledning (SYV) till ungdomar ska genomföras i samverkan med kommunalförbunden i Västra Götaland. En insats handlar om att utveckla kunskapsunderlag som kan vara av intresse för ungdomar, till exempel kring utbildningar som har förutsättningar att leda till anställning. Lärcentra och distansutbildning är viktiga komponenter för det livslånga lärandet. Under 2014 kommer regionutvecklingsnämnden fortsätta att stödja nätverk och insatser för att främja öppet lärande och distansutbildning. Under 2014 ska särskilda insatser för kompetensförsörjning riktas mot små- och medelstora företag. Insatserna ska bygga vidare på erfarenheter från tidigare projekt inom till exempel ESF. Indikator: Mindre klimatpåverkan från industrin Indikator: Öka elproduktionen från havsbaserad vindkraft RUN:s mål Inom handlingsprogrammet för energi prioritera aktiviteter inom teknisk utveckling samt test och demonstration som bidrar till ett hållbart energisystem. Prioritering Västra Götaland 2020: Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden Genom handlingsprogram inriktade på styrkeområden gör Västra Götalandsregionen en kraftfull satsning på utvecklingsinsatser som direkt och indirekt leder till minskad klimatpåverkan från industrin. Det handlar dels om att näringslivets produkter möjliggör övergång mot större fossiloberoende, dels om att produktionen i sig använder mindre fossila råvaror genom energieffektivisering eller förnybara bränslen. Västra Götalandsregionens projektstöd för utveckling av alternativa drivmedel underlättar övergången till en mindre fossilberoende fordonsflotta i industrin, inklusive sjöfartssektorn. Insatserna riktas också direkt mot själva produkterna från till exempel kemiindustrin, där målet är fossiloberoende år Relevanta aktiviteter i detta sammanhang är bland andra handlingsprogrammet för energi , transporthandlingsprogrammet , Västra Götalandsregionens engagemang i Kemiindustriklustret och projektet Samverkan för hållbar kemi ( ). I handlingsprogrammet för hållbara transporter prioriteras till exempel transportsektorns omställning till mer elektrifierade energilagrings- och drivsystem. Företag inom transportmedelsindustrin kan genom utveckling av energieffektiva fordon bidra till att minska klimatpåverkan från de näringar som använder sig av dessa fordon. Den minskningen har hävstångseffekt genom att fordonen säljs på en global marknad.

8 6 (28) Inom ramen för Västra Götalandsregionens långsiktiga satsning på att bygga upp en konkurrenskraftig vindkraftsindustri, via nätverket Power Väst, finns ett fokus på havsbaserad vindkraft. Power Väst har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för havsbaserad vind, vilket innebär ökat samarbete med bland andra Blekinge, Kalmar och Skåne. Ett av de projekt som Västra Götalandsregionen är särskilt engagerat i är det så kallade Flow-projektet, som syftar till att ta fram och testa en prototyp för flytande vindkraftverk. Senast 2020 kan det första havsbaserade vindkraftverket i Västra Götaland förväntas vara i drift. Indikator: Öka andelen yrken som har balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft RUN:s mål Utveckla en modell för kompetenskartläggning inom styrkeområden Öka kunskap om strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora företag Verktyget för utbildningsplanering (VUP) ska färdigställas och spridas i hela Västra Götaland Prioritering Västra Götaland 2020: Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov 2009 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av näringsdepartementet att utveckla regionala kompetensplattformar. Målet är bättre matchning mellan efterfrågan och utbud av kompetens. Arbetet drivs i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden, utifrån en handlingsplan som antagits av regionfullmäktige. Fokus ligger på att ta fram kunskapsunderlag, matchningsverktyg och analyser av systembrister. Utifrån utmaningar som identifieras drivs konkreta insatser och projekt som syftar till att minska glappet mellan utbud och efterfrågan av kompetens. Den långsiktiga prognosen av tillgång och efterfrågan på utbildningsgrupper, som publicerades 2011, ska uppdateras Under 2014 ska den kompletteras med en nulägesbild av matchningen inom olika yrkesgrupper och inom olika delregioner. Under hösten 2013 påbörjades en analys av integrationen på arbetsmarknaden. Ett utvecklingsarbete pågår sedan 2011 med att ta fram ett webbaserat verktyg (Verktyg för utbildningsplanering - VUP) som innehåller offentligt finansierade utbildningar, utbildningsplatser och prognostiserade kompetensbehov i Västra Götaland. Under 2014 ska verktyget färdigställas och spridas till relevanta målgrupper. Mål RF: Ett breddat och hållbart näringsliv Indikator: Fler nya företag per 1000 invånare Indikator: Öka antalet gasellföretag (snabbväxande företag) Indikator: Öka andelen företagare som är kvinnor

9 7 (28) RUN:s mål Ett ökat ungt entreprenörskap GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Föreningar och kooperativ är aktiva i genomförandet av programmet för Social ekonomi Fler kunskapsintensiva innovativa företag Företag som tar del av samhällets utvecklingsinsatser visar högre, sysselsättning, överlevnadsgrad, lönsamhet, än motsvarande företag som inte deltar i utvecklingsinsatser 80 % av företagen som får företagsstöd ska uppleva att konkurrenskraften har stärkts Prioritering Västra Götaland 2020: Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Regionutvecklingsnämndens handlingsprogram Ungt Entreprenörskap , lägger grunden för ett ökat entreprenörskap med förstärkta och riktade insatser inom utvalda områden. Främst ges riktade verksamhetsstöd till entreprenörskapsfrämjande aktörer, till exempel Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. För yngre åldrar är fokus på breda attitydpåverkande insatser och för de äldre åldrarna på nyföretagande. Riktade satsningar på yrkesinriktade linjer, unga på landsbygd och ungdomar utanför skolmiljön sjösätts under För att nå sysselsättningsmålen behövs än mer satsning på att stimulera nyföretagande. Insatserna riktar sig till individer, företag och innovations- och företagsfrämjande verksamheter. Stort fokus ligger på kvinnor och utrikes födda, som är underrepresenterade bland företagare. Regeringens satsning på att främja kvinnors företagande fortsätter även Det gör också satsningen på företagsrådgivare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. I linje med Västra Götaland 2020 initieras under året insatser för att ta vara på och lyfta fram medarbetarnas entreprenöriella och innovativa förmåga, så kallat intraprenörskap, och för att underlätta övergången från anställd till företagare. Innovationsslussens arbete med att ta tillvara utvecklingskraften inom hälso- och sjukvården har utvärderats under 2013, med goda resultat. Under 2014 ska arbetssätt och erfarenheter tas tillvara och tydligare integreras i hela Västra Götalandsregionens verksamhet. Insatser ska göras för att stärka företags möjligheter till test och demo. Riktade utlysningar för att stimulera socialt entreprenörskap hos föreningar, kooperativ, stiftelser och sociala företag genomförs inom programmet Social ekonomi Det kan handla om innovativa idéer för att skapa arbetstillfällen för människor som står långt utanför arbetsmarknaden, eller sociala företag som genom sin innovation bidrar till en bättre miljö. Under 2014 finansieras även en förstudie i Sjuhärad, för att undersöka hur man kan bygga upp en permanent stödstruktur för att främja fler arbetsintegrerade sociala företag. Utgångspunkten är att bygga vidare på den samverkan som redan finns på området.

10 8 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Nyföretagande och entreprenörskap, med bredd och spets, behövs för att skapa en dynamiskt och attraktiv region. Samhället har ett viktigt uppdrag i att tillhandahålla olika typer av stöd för att underlätta för individer som vill förverkliga en idé och starta företag. Under 2014 ska aktiviteter inom detta område leda till ökad samverkan mellan innovations- och rådgivningsaktörer, för att garantera en tillgänglig och kvalitetssäkrad affärs- och innovationsrådgivning. Alla innovations- och företagsfrämjande verksamheter som har ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen, ska vara jämställdhetsintegrerade På Västra Götalandsregionens webbplats Genväg, görs rådgivningsservicen mer tillgänglig. Genväg fyller också en viktig funktion när det gäller att förmedla kunskaper och lyfta fram goda förebilder som kan inspirera till att förverkliga idéer och att starta företag. Målet är att Genväg är den självklara mötesplatsen på webben för Västra Götalands entreprenörer och rådgivningsaktörer. För att skapa spets behövs fokus på att stimulera start av nya innovativa teknik- och kunskapsbaserade företag med tillväxtpotential på en internationell marknad. Kompetens och kapital är två viktiga framgångsfaktorer. Västra Götalandsregionen bidrar till att finansiera den infrastruktur som behövs genom att finansiellt stödja Science Parks och inkubatorer. Under 2014 ska regionutvecklingsnämndens inkubatorstrategi att ses över, med hänsyn till nya nationella satsningar på inkubatorer och riskvilligt kapital i tidiga skeden. Prioritering Västra Götaland 2020: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden medfinansierar en regional infrastruktur för innovation, där Science Park och industriella utvecklingscentra är viktiga beståndsdelar. Under 2014 riktas aktiviteter mot att stärka innovationsstödet till små- och medelstora företag i Sjuhärad och Fyrbodal. Samarbetet mellan länets högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver vidareutvecklas. Industriell Dynamik är ett framgångsrikt koncept för innovationssupport och kunskapsöverföring till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Ökad internationalisering är en viktig fråga för att stärka och göra små och medelstora företag konkurrenskraftiga. Under 2014 ska aktiviteter och insatser för att främja till ökad export av varor och tjänster tydliggöras. Arbetet med att stödja små och medelstora företag genom olika finansieringslösningar ska också fortsätta. Via det statliga anslag som Västra Götalandsregionen förfogar över kan företag söka olika typer av finansiering. Det handlar bland annat om såddfinansiering genom villkorslån, konsultcheckar, FoU-kort och investeringsbidrag i stödområdet. Dessutom har Tillväxtverket gett Västra Götalandsregionen det regionala operativa ansvaret att hantera affärsutvecklingscheckar. Arbetet sker i nära samverkan med Almi. Västra Götalandsregionen är delägare av Almi Väst som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa ytterligare. Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser.

11 9 (28) EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont, startar i januari 2014 och blir en viktig finansieringskälla för små och medelstora företag. Svenska småföretag deltar i lägre utsträckning i ramprogrammen än företag från andra deltagarländer. För att öka deltagandet lanseras särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag, inom ramen för handlingsprogrammet för internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Indikator: Öka Västra Götalands andel av Sveriges samlade forskningsresurser Indikator: Näringslivets FoU investeringar ska öka RUN:s mål Genomföra första utlysning inom MoRE. Sex forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland ges möjlighet att delta i MoRe. 80 ansökningar till FoU kortet Regionfullmäktiges budget prioriterar handlingsprogrammen för hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar samt life science. De omfattar insatser kopplat till FoU, innovation och kompetensförsörjning. Insatser görs även för att öka samarbetet med omvärlden samt attrahera studenter, forskare, kapital och företag. Prioritering Västra Götaland 2020: Attrahera fler studenter och forskare för att öka utbytet med omvärlden I början av 2014 startar programmet MoRE (Mobility for Regional Excellence). Det är ett internationellt mobilitetsprogram för erfarna forskare, med finansiering från EU:s sjunde ramprogram. Programmet kommer att vara ett konkret instrument för att öka attraktionskraften och forskarhöjden inom Västra Götalands forsknings- och innovationsmiljöer. MoRE riktar sig till erfarna forskare från hela världen och bygger på Västra Götalands forskningsintensiva styrkeområden. Målsättningen är att skicka och ta emot totalt 18 forskare under programmet. Prioritering Västra Götaland 2020: Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden (handlingsprogram) Handlingsprogram för Life Science Handlingsprogrammet har fyra insatsområden; infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvård, FoU i samverkan, innovations- och företagstillväxt och samhandling nationellt och internationellt. Under 2014 prioriteras en fortsatt satsning på Gothia Forum och registercentrum, liksom insatser för att utveckla styrkeområden inom life science. Innovationsarbetet internt inom hälso-sjukvården ska vidareutvecklas genom Innovationsslussen 2.0, och insatser ska göras för små- och medelstora företag genom FoUkort life science. Under har en nationell strategi för life science arbetats fram där framförallt Stockholm, Skåne och Västa Götaland varit drivande. Under 2014 inleds arbetet med ett antal av de gemensamma utmaningar och lösningar som identifierats. En fördjupad kompetenskartläggning av Life Science-sektorn i Västsverige planeras också.

12 10 (28) Handlingsprogram för hållbara transporter Electricity är en demonstrationsplattform för elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg, som ska attrahera forsknings- och innovationsresurser nationellt och internationellt. Under 2014 ska ett delprogram som stöttar kollektivtrafiknämndens konkreta åtaganden kring elektrifierad kollektivtrafik utforma och sjösättas. Regionutvecklingsnämnden finansierar även utvecklingsprojekt kopplade till plattformen. Under 2014 genomförs ett antal förstudier med inriktning på elektromobilitet, säkerhetsaspekter på det cyklande samhället och etablering av en lättviktsarena. Deltagandet fortsätter i flera nationella fora, bland annat K2 (forskningscentrum för kollektivtrafiken) och CLOSER (transporteffektivitet mobilitet). Handlingsprogram för hållbar energi Under 2014 prioriteras aktiviteter som, förutom teknisk utveckling, test och demonstration, även omfattar analys av styrmedel och Västra Götalands förmåga att utvecklas mot större hållbarhet. Handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar Prioriteringarna i handlingsprogrammet styr regionala satsningar som utbildning och kompetensförsörjning, internationalisering, forskning och innovation. Regionutvecklingsnämnden stödjer utvecklingsverksamheter med en samlande roll inom primärproduktion (Agroväst) och inom småskalig livsmedelförädling (Lokalproducerat i Väst). Under 2014 kommer det tidigare uppdraget till Food & Health Concept Center att breddas. Verksamheten flyttas till SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2013 antog regionutvecklingsnämnden ett handlingsprogram för internationella forskningsoch innovationssamarbeten. Under 2014 lanseras handlingsprogrammet formellt. Målet är att öka västsvenska aktörers medverkan och påverkan på EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Programmet innehåller insatser som planeringsbidrag till små och medelstora företag, mobilisering inom styrkeområden och påverkansinsatser. Under 2014 kommer exempelvis Science Parks i Västra Götaland att arbeta mer strategiskt med Horisont 2020, inom ramen för styrkeområden. Utöver befintliga handlingsprogram finns ett antal arbetsområden som regionutvecklingsnämnden kommer att fortsätta arbeta med under Maritima frågor Under 2014 prioriteras påverkan och samverkan med regeringen angående utformning och inriktning på den nationella maritima strategin. De västsvenska satsningarna sker ofta i samspel med och parallellt med nationella satsningar. Regeringen har utlovat en nationell maritim strategi under Västra Götalands maritima strategi, som kom 2008, är ett av underlagen som regeringen tar sin utgångspunkt ifrån. Besöksnäring Det nationella målet för besöksnäringen är fördubblad omsättning till år Västra Götaland har förutsättningar att bidra till att det nationella målet nås. Regionen stödjer projekt och verksamheter som syftar till att stärka näringens förutsättningar att skapa arbetstillfällen. Produktutveckling, infrastruktur och samverkan mellan aktörer prioriteras. Mångfalden av

13 11 (28) natur- och kulturmiljöer ska lyftas fram och ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling med samordnad satsning på bland annat produkt- och destinationsutveckling. Kulturella och kreativa näringar Kulturella och kreativa näringar (KKN) interagerar med nästan alla branscher. Design, media och marknadskommunikation är bara några exempel på kreatörers betydelse i produkt och marknadsutveckling. Idag innefattas 11 olika branscher enligt Tillväxtverkets definition, alla med sina egna förutsättningar och affärsmodeller. Det behövs branschspecifika insatser för affärsutveckling inom dessa näringar. Prioriterade åtgärder är bland annat utveckling och kvalitetssäkring av affärsstödsystem, utvecklingsinsatser för företagare och att stärka det internationella arbetet inom området. Hållbar stadsutveckling Västra Götalandsregionen är en av sju konsortieparter i kunskapscentrat Mistra Urban Futures, som kopplar samman forskare och praktiker i syfte att driva på utvecklingen mot grönare, tätare och mer rättvisa städer. Utöver engagemanget i Mistra Urban Futures stödjer regionutvecklingsnämnden Johanneberg Science Park (JSP), som är en viktig nätverksaktör för hållbar stadsutveckling. Under 2014 medfinansieras ett Vinnovafinansierat projekt kring Västra Götaland som arena för innovationer inom hållbar stadsutveckling. Smarta material Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar regionutvecklingsnämnden i den 10-åriga satsningen Smart Textiles. Smart Textiles utsågs 2008 till en av vinnarna av VINNOVA:s Vinnväxt-program för utveckling av framgångsrika innovationssystem. Under medfinansieras satsningen med 7 mnkr. Under 2013 beviljade VINNOVA en ansökan för att skapa en plattform för cellulosabaserad textil (CelluTex), som syftar till att öka medverkan och påverkan på EU:s forskningsprogram Horisont Det leds av textilaktörer i Västra Götaland. Inom området textil görs även insatser kopplat till hållbart mode och återvinning. EUs stora forskningsflaggskepp om materialet grafen leds och koordineras av Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med satsningen är att beforska grafen och skapa nanoteknologisk innovation utifrån materialets unika egenskaper. Flaggskeppet ökar regional attraktivitet för studenter, forskare och företag och bildar tillsammans med andra forskningsmiljöer såsom MC2 i Göteborg och Max-lab och ESS i Lund ett stråk av materialforskning med internationell lyskraft. Regionala insatser avser att skapa mervärden från grafensatsningen samt interregional samverkan för forskning och innovation inom materialområdet Samverkan mellan universitet och högskolor för ökad konkurrenskraft och attraktivitet Universitet och högskolor är centrala för Västra Götalands utvecklingskraft. Vid sidan av att hålla en hög kvalitet på utbildning och forskning, har de en viktig roll för insatser kopplat till livslångt lärande och ett gott innovationsklimat. Högskolelandskapet i Sverige är inne i en period av förändring där man söker olika lösningar för att möta de utmaningar som ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck innebär. Regionutvecklingsnämnden kommer att stödja detta arbete, bland annat genom att bidra till utvecklingen av strategiska forskningssamarbeten mellan lärosäten, kopplat till styrkeområden i Västra Götaland.

14 12 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Satsningen på regionala innovativa miljöer för företagande och innovation kommer fortsatt att vara prioriterad under Science Parks i Västra Götaland 1, med sina öppna arenor för samproduktion, är en viktig infrastruktur för att mobilisera och samla aktörer (akademi, näringsliv och offentlig verksamhet) kring strategiska satsningar inom regionala styrkeområden. Prioritering Västra Götaland: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag FoU-kortet syftar till att höja kunskapsintensiteten i små och medelstora företag. Under 2014 planeras två utlysningar med målet att få in 80 ansökningar, Bland annat ska finansieringsseminarier arrangeras och till några styrkeområden görs riktade utlysningar. Prioritering Västra Götaland 2020: Hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land Samspelet mellan stad och land är avgörande för att nå en hållbar stadsutveckling och för en levande och hållbar landsbygd. Förutsättningarna för landsbygdsutveckling och för de gröna näringarna ska vara starka i Västra Götaland. Fokus ligger på fortsatt utveckling av lokala och närproducerade livsmedel, strategier för produktion och avsättning av biomassa, kretsloppsinriktad avfallshantering och på produktutveckling med fokus på livsmedel och skogsråvara. Under 2014 ska initiativ tas för att utveckla en modell för ett väl fungerande samspel mellan stad och land i Västra Götaland. Det ska bidra till bra villkor för lokal produktion och livsmedelsförsörjning, till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan och till att främja hållbara ekosystem. Handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar pekar på brister i kompetensförsörjningen till branschen. Jordbruket kommer dessutom att spela en allt viktigare roll i övergången till ett fossilfritt samhälle. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara bedriver tillämpad branschnära forskning som är viktig att bevara och förstärka. Flyttningen av utbildningsresurser från SLU är därför allvarliga. Av regionfullmäktiges uppdrag till regionutvecklingsnämnden framgår att arbetet tillsammans med andra aktörer ska fortsätta med att utveckla alternativ när grundutbildningarna flyttar från Skara. Regionen har tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Skara kommun under en lång tid fört dialog med företrädare för näringen, företag, departement och SLU i syfte att säkerställa fortsatt verksamhet på campusområdet i Skara. En utredning har genomförts tillsammans med interna och externa parter som redovisar utvecklingsmöjligheter för SLU. De bereds nu av en särskild arbetsgrupp inom SLU och ska redovisas i februari Inriktningen är att mer produktionsnära forskning ska utvecklas i syfte att stärka gröna näringars tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionen för en dialog med SLU:s ledning för att se hur insatser från regionen kan komplettera det ansvar som universitet har i sin sektorsroll för näringens utveckling. Syftet är att skapa en ömsesidig överenskommelse om finansiering av verksamheten. Västra Götalandsregionen har aviserat en ekonomisk beredskap på i storleksordningen 40 mnkr 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås)

15 13 (28) under en treårsperiod under förutsättning att universitetet och andra intressenter gör motsvarande åtagande. Arbetet med det regionala serviceprogrammet för kommersiell och offentlig service i gles-, landsbygd och skärgårdsområden fortsätter. Under 2014 inleds även nästa programperiod ( ). En enkät till invånare i gles-, landsbygd och skärgårdsområden ska genomföras för att få en bild av hur servicebehovet ser ut och vilken roll den kommersiella och offentliga servicen har. Satsningen, tillsammans med kollektivtrafiknämnden, på innovativa kollektivtrafiklösningar som gynnar tillgången till kommersiell service i landsbygd- och skärgårdsområden, fortsätter under Prioritering Västra Götaland 2020: Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt Att påverka nationell och europeisk politik är en del av Västra Götalandsregionens samlade externa arbete. Andra delar är att profilera Västra Götaland, till exempel styrkeområdena, och att driva utvecklingsarbete tillsammans med partners utanför Västra Götaland. Flera processer pågår för att få mer fokus i påverkansarbetet. Koncernledningen tar fram förslag till regionstyrelsen på tydligare långsiktig prioritering av frågor på nationell nivå. Brysselkontoret gör tillsammans med tjänstemän i kanslierna en uppdatering av de mest relevanta frågorna att arbeta med på EU-agendan. Kontakterna med beslutsfattare på olika nivåer behöver stärkas. Frågor om långsiktig bemanning och lokalisering av regionens Brysselkontor behöver lösas. Möjligheterna att ha kontor och kanske även personal i Stockholm undersöks. Som en början på mer aktiv närvaro i Stockholm kommer fyra Västsvenska frukostseminarier att genomföras under året. På uppdrag av beredningen för hållbar utveckling görs en översyn av samarbetet mellan region, kommunalförbund och kommuner i det externa arbetet. Den redan mycket nära samverkan med Göteborgs stad, som också arbetar mycket med europeisk påverkan, bör vårdas och stärkas ytterligare. Vilka verktyg som ska användas i påverkansarbetet får avgöras fråga för fråga. Några exempel är svar på nationella remisser och europeiska samråd, debattartiklar, evenemang som Almedalen och Open Days, personlig kontakt med beslutsfattare i riksdag och regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Inom ramen för handlingsprogrammet för internationella forsknings- och innovationssamarbeten samordnas påverkansinsatser inom regiongemensamma styrkeområden. Regionen bidrar också med kompetens och nätverk avseende EU:s beslutsprocesser och påverkanskanaler. Målet är att få gehör för västsvenska prioriteringar i kommande europeiska utlysningar. Att vidareutveckla arbetet med att skapa nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont är prioriterat under Utlysning från VINNOVA i maj 2013

16 14 (28) RF Mål: Invånarna i Västra Götaland ska ha ökad tillgång till hållbar infrastruktur RUN:s mål Ta fram en regional cykelplan Genomföra ett cykelseminarie i regionen med syfte att fokusera på regionens cykelfrågor I samverkan ta fram arbetsmodell för ett ökat regionalt engagemang i den fysiska planeringen inom regionen I samverkan påbörja arbete med en regional trafikstrategi med uppgift att koppla samman kommunalförbundens struktur på en regional nivå. Uppdatera regionens bredbandsstrategi Under 2013 har både den nationella och den regionala transportinfrastrukturplanen setts över och förlängts till Revideringen av den regionala planen har till stor del syftat till förlängningen med åren , men även vissa omflyttningar i tid har varit nödvändiga för att anpassa till de givna årliga ramarna. Planen ska antas våren 2014, vilket gör att det i nuläget inte går att säga i vilken ordning utbyggnad av olika objekt kommer att ske. Ambitionen är dock att fördelningen mellan respektive trafikslag ska följa det förslag som har remissats under sommaren En viktig insats under 2014 och kommande år är att säkerställa genomförandet av Västsvenska paketet. Att stärka företagens transportmöjligheter är en förutsättning för tillväxt och utveckling och för att utveckla en region för alla. Den regionala infrastrukturplanen har inom de givna ramarna prioriterat projekt med dessa förtecken. Prioritering Västra Götaland 2020: - Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland - Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet - Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Fortsatt satsning på utbyggnad av IT-infrastrukturen är en förutsättning för hållbar utveckling i hela Västra Götaland. Regionen verkar för att främja både utbyggnaden av bredband och att utveckla möjligheterna att bättre utnyttja den digitala tekniken. Kommunerna har nu i många fall genomfört sina bredbandstrategiarbeten och upphandlar successivt nya fiberpunkter inom de 150 besvärligaste bristområdena. Cirka 75 av dem är just nu under planering och genomförande med hjälp av Västra Götalandsregionens medfinansiering. Arbetet med en gemensam bolagsbildning mellan kommuner och regionen fortskrider och under början av 2014 kommer ett samlat ärende att kunna tas upp för beslut. Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götaland är under bearbetning. Under hösten 2013 hålls möten på kommunledningsnivå kring önskemål, definition av eventuella kvarvarande bristområden och framtida behov av bredband. Samtidigt ses den nationella bredbandstrategin

17 15 (28) över, vilket innebär att ett nytt strategiförslag för Västra Götaland tas fram för remisshantering under våren Arbetet med att ta fram en digital agenda med mål och strategi för att utnyttja digitaliseringens möjligheter håller på att tas fram i dialog med kommunalförbunden. Den kommer att vara klar i början av året. Indikator: Minska klimatpåverkan från transportsektorn Minskad klimatpåverkan från transportsektorn är en bred utmaning med många möjliga åtgärdsområden. Målet för 2014 är 15,2 % andel förnybar energi i transportsektorn (2010: 10,8%). Mycket av planeringen idag inriktar sig på att starkare koppla samhällsplaneringen till infrastrukturplaneringen. Effekter av detta är av naturliga skäl på längre sikt men inte desto mindre viktiga. Miljökonsekvensbeskrivningen, i förslaget till regional infrastrukturplan, visar att klimatpåverkan i stort är den samma jämfört med tidigare plan. Det beror i hög grad på att planen till största delen är oförändrad för åren Samtidigt sker det förändringar och utveckling inom tranportsektorn i positiv riktning för klimatet. Ett exempel är att biltrafikarbetet nationellt har minskat sedan Prioritering Västra Götaland 2020: - Investera i transportinfrastruktur som bygger samman Västsverige för personer och gods - Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Indikator: Öka andelen statliga och regionala medel som används för järnväg, cykel och sjöfart I förslaget till fördelning för den regionala infrastrukturplanen har ambitionen varit att öka satsningen på framförallt järnväg, men även cykel. Sjöfarten har varken i den nationella eller regionala planen lyfts fram i samma utsträckning. Det finns dock ett ökat engagemang och frågan kring närsjöfart har ett allmänt ökat fokus. Regionen är med i ett antal projekt för ökad sjöfart. De nationella och regionala planerna är i nuläget inte antagna och exakt nivåökning för planerade insatser är därför svårt att ange. Indikator: Öka andelen statliga och regionala infrastrukturmedel som används för trafiksäkerhet och framkomlighet i vägnätet med bibehållen eller minskad kapacitet för personbil och lastbil Trafiksäkerhet och framkomlighet ingår normalt inom den totala budgeten för vägåtgärder. Den ambition som stat och region har pekat ut med E20, innebär en kraftig satsning på trafiksäkerhet och en ökning av framkomligheten. I övrigt är sedan ett antal år en ökad trafiksäkerhet alltid ett tungt skäl i prioriteringsarbetet. När det gäller framkomlighet har mycket av arbetet inom Västsvenska paketet varit framgångsrikt för en total ökning där trängselskatt och busskörfält har samverkat. Busskörfält är en åtgärd som kan vidareutvecklas under 2014 och då kanske främst inom Göteborgsområdet. Även så kallade steg 1 och 2 åtgärder, enligt Trafikverkets fyrstegsmodell, har fått ett ökat fokus i kommande plan. Dessa åtgärdstyper är av sådan karaktär som väl passar in på ovanstående område.

18 16 (28) Indikator: Öka andelen statliga och regionala infrastrukturmedel som används för samordning av transportslag Regionen deltar eller har deltagit i olika projekt som bidrar till ökad samverkan mellan transportslag. Sjöfartsskyttlar är ett exempel. De skall erbjuda ett alternativ till dagens så kallade feedertrafik, och vara en väl integrerad del i en längre transportkedja. Satsning på cykel och kollektivtrafik är ett annat exempel där vi ser klara kopplingar som främjar samordning mellan transportslag. 2.3 Insatser för kommunikation Regionutvecklingsnämndens verksamhet riktar sig främst till andra organisationer, samarbetspartners och företag. Arbetet med att utveckla kommunikationen kring beslut i regionutvecklingsnämnd och i beredningen för hållbar utveckling, liksom kopplat till projekt och satsningar, fortsätter att utvecklas under Detsamma gäller för kommunikationen kring större samverkansprojekt, till exempel Västsvenska paketet, där kommunikationsbehovet fortsätter att intensifieras genom fler och fler delprojekt. I januari 2014 träder VG2020- strategi för tillväxt och utveckling, i kraft. Kommunikationen är viktig för att stödja förankringen och det löpande genomförandet av strategin. Insatser kring detta planeras för fullt. Webben är en viktig extern kanal, gentemot våra målgrupper, men också gentemot intresserade medborgare, för att visa bredden av arbetet. Utöver webbsidor kopplade kring nämnd och sekretariat finns egna webbplatser för flera av de projekt nämnden är delaktiga i eller själva driver. Under 2014 fortsätter utvecklingsarbetet på webben och målsättningen är att informationen på alla våra sidor ska vara lätta att förstå och värdera. Genvag.nu samlar information och rådgivning inom entreprenörskap, företagande och innovation. Webbplatsen drivs och ägs av Västra Götalandsregionen men andra offentliga aktörer har möjlighet att registrera sig och publicera information. Press och media är en viktig källa till medborgarnas kunskap om regionutvecklingsarbetet. Vid sidan av pressmeddelanden arbetar vi med att rikta in oss mer på direkta mediekontakter. Flera verksamheter, projekt och program använder sig av digitala nyhetsbrev för att sprida information. Sedan sommaren 2013 har vi officiella profiler på Facebook och Twitter, för att lyfta evenemang, projekt etc. Dessa kanaler kommer troligen att få en allt större betydelse och räckvidd under Vi har också en kanal på Youtube där våra upplagda filmer nu haft ca 5500 visningar. Adresser till profiler i social media: https://www.facebook.com/utvecklingvastragotaland https://twitter.com/utvecklingvg

19 17 (28) 2.4 Rättighetsfrågor Regionutvecklingssekretariatet bedriver ett aktivt arbete med att främja jämställdhet, integration och mångfald i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, både utifrån ett tillväxt- och rättighetsperspektiv. Insatser för att främja jämställdhet i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet har sin tyngdpunkt på att nå målen; lika villkor för kvinnor och män när det gäller makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet. Samtliga jämställdhetsfrämjande insatser bygger på ett intersektionellt förhållningssätt, vilket innebär att individen belyses utifrån olika aspekter, till exempel socio-ekonomiska, etniska, och kulturella. Under 2014 riktas kompetenshöjande insatser till företagsfrämjande aktörer, bland annat till näringslivsansvariga i kommunerna, inkubatorer och Science Parks, för att integrera genus, jämställdhet och kunskaper om kvinnors företagande i dessa verksamheter. Insatserna är ett led i genomförandet av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Handlingsplanen ingår också som en del i den jämställdhetsstrategi, Jämställt Västra Götaland , som tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Tydliga kopplingar finns även till CEMR-deklarationen. För att få en bild av hur olika typer av företagsstöd fördelas mellan kvinnor och män har en jämställdhetskartläggning påbörjats som kommer att slutföras under Den omfattar även en översyn av indikatorer, målsättningar och målgrupper, utifrån regionala förutsättningar kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Det pågår ett kontinuerligt samarbete med enheten för rättighetsfrågor. Syftet är att sprida kunskaper och öka insikten hos företag och organisationer om betydelsen av att integrera aspekter om mänskliga rättigheter, inklusive tillgänglighet i affärs- och innovationsutvecklingsprocesser. Den så kallade tillgänglighetsdatabasen är plattformen i detta utvecklingsarbete. Goda exempel på insatser som bidrar till förändrade attityder och ökat deltagande i arbetslivet är Rotarys projekt Yrkesmentorer och Hushållningssällskapet Västs projekt Grön Integration. Samarbetet med dessa organisationer kommer att fortsätta. Likaså fortsätter satsningen på IFS-rådgivare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. En satsning som är framgångsrik när det gäller att främja entreprenörskap hos utrikes födda kvinnor och män. Tillsammans med kulturnämnden bildas ett Partnerskap för interkulturell dialog, som syftar till att skapa social sammanhållning och en inkluderande tillväxt genom att nyttiggöra aktuell forskning inom relevanta områden. Insatser behövs också för att motverka inlåsningseffekter hos invånare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. Exempel på sådana är förbättrade pendlingsmöjligheter för kollektivtrafik till jobb i kranskommuner och till jobb för boende på landsbygden. Validering av utländsk utbildning och yrkeskompetens behöver utvecklas, i synnerhet inom areella/gröna näringar för att bättre matcha arbetskraftsbehovet inom dessa näringar. Kreativitet och nytänkande stimuleras av mångfald och gränsöverskridande möten. För att nå målet att bli en konkurrenskraftig och attraktiv region krävs satsningar på en ökad mångfald i innovationsfrämjande verksamheter liksom att göra utvecklingsarenorna mer tillgängliga för

20 18 (28) kvinnor och män med olika bakgrund. Västra Götalandsregionens rättighetsarbete utgår från de konventioner Sverige förpliktat sig att följa, den nationella diskrimineringslagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagen. 3. Personal Under 2014 ska handlingsplaner tas fram, utifrån resultaten från medarbetarenkäten, som genomförs under hösten Arbetet med lönebildning kommer att fortsätta för att sekretariatet ska förbli en attraktiv arbetsgivare. Nya gemensamma lönekriterier har tagits fram under hösten 2013, för att skapa tydlighet och styrning utifrån verksamhetsplanen. Med detta som utgångspunkt fortsätter arbetet med en karriärutvecklingsstrategi, utifrån de befattningar som finns inom sekretariatet och inom tillväxt och utveckling. Sekretariatet kommer också att lägga fokus på att synliggöra det hälsofrämjande arbetet för att blir en attraktivare arbetsplats. Den nya planen för jämställdhet och mångfald ( ) ska implementeras hos samtliga medarbetare. Varje chef ansvarar för sin verksamhets systematiska arbetsmiljöarbete för att aktivt främja hälsa och motverka ohälsa. Under 2014 kommer ett arbete att genomföras för att tydliggöra arbetsmiljödelegeringen och både chefens och medarbetarens ansvar för denna. Sjukfrånvaron inom sekretariatet håller sig på en fortsatt låg nivå, totalt ca 1,7 %, varav kvinnor 2,6% och män 0,3 % (aug 2013). Målsättningen är att bibehålla den låga nivån (måltal under 2,0%). Vid eventuell långtidssjukfrånvaro ska aktiva åtgärder och rehabilitering sättas in enligt regionens rehabiliteringspolicy. Regionutvecklingssekretariatet omfattar 67 personer (40 kvinnor och 27 män). Omräknat utgör personalstyrkan 60,85 nettoårsarbetare. Av de anställda har 60 tillsvidareanställning och 7 har visstidsanställning. Medelåldern för kvinnor är 47 år och 51 år för män.

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 24 oktober 2013

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 24 oktober 2013 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 24 oktober 2013 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 24 oktober 2013 Plats: Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk Regional planering Västra Götaland Plan och byggdag Länsstyrelsen 2014-04-24 Max Falk Agenda Transportinfrastrukturplaner Projekt Bredband VG2020 Framtidsbild www.nationellaplanen.se Regional plan 2014-2025

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 2013 vgregion.se/vg2020 www... www... www... www... www...

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 är att främja utvecklingen

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer