Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner detaljbudget Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 10 mnkr av det egna kapitalet till Sahlgrenskas forskningsstiftelse under Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 40 mnkr av det egna kapitalet för att utveckla alternativ efter Sveriges Lantbruksuniversitets flytt av grundutbildning från Skara 2014 om avsättningsbart beslut inte kan tas under Regionutvecklingsnämnden begär hos regionstyrelsen och regionfullmäktige att få ta i anspråk 102 mnkr av det egna kapitalet till förskottering och medfinansiering, varav 77 mnkr reserveras för landsbygdsvägar och resterande del för järnvägs- och cykelinvesteringar under perioden Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat Sammanfattning: Samtliga nämnder, styrelser och verksamheter har fått i uppdrag av regionfullmäktige att senast den 1 november avrapportera detaljbudget för Ett förslag till detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 har tagits fram av tjänstemän på regionutvecklingssekretariatet i enlighet med de anvisningar som lämnats av Västra Götalandsregionens centrala funktioner. Förslaget överlämnas härmed till regionutvecklingsnämnden för politisk behandling. Beskrivningen i budgetens verksamhetsperspektiv har sin utgångspunkt i regionfullmäktiges målstruktur kompletterad med prioriteringar enligt den nyligen antagna strategin för Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

2 2 (2) tillväxtarbete; Västra Götaland 2020, samt de handlingsprogram nämnden tidigare har fattat beslut om. Bilagor: Till budgetrapporten bifogas följande bilagor. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 3: 7 Science Center Bilaga 4 4: 7 Inkubatorskompetens Ekonomitabell, sammanställning Fördelning Projektmedel Bilaga 5 5:23 Övriga verksamhetsbidrag Bilaga 6 Medlemsavgifter i internationella organisationer Regionutvecklingssekretariatet Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall Skickas till Regionstyrelsen Ekonomiavdelningen

3 1 (28) Tjänsteutlåtande Datum Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till Regionutvecklingnämden Regionutvecklingsnämnden detaljbudget Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Verksamheten har en långsiktig inriktning, vilket innebär att förändringarna mellan två år inte blir stora. Regionfullmäktige har angivit ett antal mål och uppdrag till nämnden för Målen är: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, Ett breddat och hållbart näringsliv, Invånarna i Västra Götaland ska ha ökad tillgång till hållbar infrastruktur. Under 2014 blir ett antal frågor och aktiviteter kopplade till dessa mål och VG 2020 särskilt tydliga och beskrivs under respektive avsnitt i detaljbudgeten. I januari börjar Västra Götaland 2020, strategin för tillväxt och utveckling, att gälla. Den slår fast den gemensamma inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet Strukturfonderna, som börja gälla från 2014, liksom befintliga handlingsprogram blir viktiga verktyg för genomförandet av strategin. De samverkansplattformar/science Parks som byggts upp på olika håll i Västra Götaland fortsätter att vara centrala i arbetet att genomföra satsningar på forskning, innovation och företagsutveckling, och är därmed viktiga för genomförandet av strategin och handlingsprogrammen. EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont, startar i januari och blir en viktig finansieringskälla för bland annat små och medelstora företag. För att öka västsvenska aktörers deltagande i Horisont, har regionutvecklingsnämnden tagit fram ett särskilt handlingsprogram som sjösätts I början av 2014 startar dessutom utbytesprogrammet MoRE (Mobility for Regional Excellence) som riktar sig till erfarna forskare från hela världen. Under året kommer nämnden att göra en särskild satsning för att få flera unga i jobb. Omställningsarbetet fortsätter på naturbruksskolorna, i syfte att locka fler elever, höja kvaliteten i undervisningen och stärka kompetensförsörjningen till de gröna näringarna. Under 2014 intensifieras också arbetet för att hantera Sveriges lantbruksuniversitets flyttning av utbildningsresurser från Skara. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefon: vxl Webbplats: E-post:

4 2 (28) Arbetet med att, tillsammans med kommunalförbunden, utveckla den gemensamma strukturen för att matcha kompetens förstärks under Våren 2014 antas både den nationella och den regionala transportinfrastrukturplanen, som setts över och förlängts till Under året ska pendlingsmöjligheterna med tåg mot Norge stärkas och en första åtgärd blir att arbeta för utökad trafikering. Under året fortsätter också arbetet med att öka aktiviteterna i Bryssel, liksom att utveckla en agenda och påbörja aktiviteter för att stärka kommunikationen med beslutsfattare i Stockholm. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheterna inom tillväxt och utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge invånarna i Västra Götaland goda levnadsmöjligheter, genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag, uppföljning och utvärdering till ett antal utförarverksamheter. Regionutvecklingsnämnden har ett ansvar att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut, att utbudet av kollektivtrafik förbättras och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kapacitet. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ska ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av Vision Västra Götaland. Uppdragen att ansvara för investeringsplaneringen i infrastruktur jämte utbyggnaden av bredband är exempel på frågor som hanteras av BHU. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheten bidrar till att öka kunskapen om Västra Götalands utveckling och förutsättningar genom att ta fram statistik och genomföra analyser. I detta ingår bland annat kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläget, näringslivsstrukturen, kompetensförsörjning, konjunkturläget och demografiska förutsättningar. För att få en bättre kunskap och spridning om utvecklingen i Västra Götaland ska det från 2014 tas fram kvartalsrapporter med de viktigaste indikatorerna, bland annat befolkningsutveckling, arbetsmarknad, konjunktur och näringsliv. Regionutvecklingsnämndens satsningarna ska kontinuerligt följas upp och utvärderas införs ett nytt ärendehanteringsystem som kommer att förbättra och effektivisera resultatuppföljningen av projekt. Under året påbörjas även arbetet med att implementera uppföljnings- och utvärderingsplanen för Västra Götaland 2020.

5 3 (28) Läsanvisning: Regionutvecklingsnämndens detaljbudget tar utgångspunkt i regionfullmäktiges mål, uppdrag och indikatorer. Dessutom lyfts löpande i texten de prioriteringar i strategin Västra Götaland 2020, som kan bidra till att uppnå målen. 2.2 Verksamhetens mål Regionfullmäktiges uppdrag och prioriteringar Uppdrag RF: En riktad satsning för att få fler unga i jobb Under 2014 gör regionutvecklingsnämnden en särskild satsning för att få flera unga i jobb. Inriktningen är att erbjuda praktikplatser inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter, för att ge erfarenhet som kan leda till anställning men också underlätta fortsatta studieval. Satsningen ska samordnas med personalutskottets uppdrag kring feriepraktik samt praktikplatser. Uppdrag RF: Stärka utvecklingsarbetet vid naturbruksgymnasierna och Stenebyskolan Regionutvecklingsnämnden ger årligen budgetmedel och uppdrag åt Naturbruksstyrelsen, som ansvarar för sex naturbruksgymnasier och biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland inleddes ett omställningsarbete för att locka fler elever, höja kvaliteten i undervisningen samt stärka kompetensförsörjningen till de gröna näringarna. Nämnden utökar finansieringen till Naturbruksstyrelsen med 6 mkr, för att bidra till denna omställning. Naturbruksstyrelsen har i uppdrag att arbeta vidare med genomförandet av uppdraget, på ett sätt som tillvaratar skolornas tillgångar och potential på bästa sätt. Under 2014 ska en särskild satsning göras på Stenebyskolan, för att stärka utvecklingen i Dalsland. I juni 2013 inleddes en förstudie kring utvecklingssatsningen, där detaljer kring innehåll och tidplan ska tas fram. Förstudiens resultat kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet under Uppdrag RF: Förstärka pendlingsmöjligheterna med tåg mot Norge Uppdraget delas med kollektivtrafiksekretariatet och under 2014 blir en första åtgärd att arbeta för en utökad trafikering. För en pendling över gränsen krävs anpassningar och godkännanden enligt det norska järnvägsreglementet. Förhoppningen är att kunna få till stånd en ökning av trafiken till hösten En ökad pendling tillsammans med ett ökat godsflöde på järnväg ger stöd för att bygga ut till dubbelspår på sträckan Öxnered Halden. Med en sådan utbyggnad kan de långväga resorna Göteborg Oslo utvecklas till ett konkurrensmässigt alternativ. I det skandinaviska samarbetsprojektet 8-million city lyfts en utbyggnad av denna sträcka som en prioriterad åtgärd.

6 4 (28) Mål RF: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Indikator: Öka andelen år med minst treårig högskoleutbildning RUN:s mål Fler insatser för att främja ungas intresse för matematik, naturvetenskap och högre studier. Prioritering i Västra Götaland 2020: Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Regionutvecklingsnämnden delfinansierar sex science centers och avsätter även finansiering för samverkan dem emellan. Satsningen syftar till att intressera barn och unga för naturvetenskap, teknik och matematik, vilket kan lägga grunden för ett fortsatt intresse inför såväl studier som yrkesval. Möjligheternas värld, som drivs av Göteborgs Tekniska College, är exempel på ett projekt i samverkan med näringslivet som på ett innovativt sätt ger ungdomar en uppfattning av arbetsuppgifter inom industri och teknik. Initiativ som stimulerar ungdomars intresse för framtida studier och yrkesval ska fortsatt drivas under Under högstadiet och gymnasiet är det viktigt att ungdomar får stöd av och kontakter med universitet och högskolor för att underlätta framtida studieval. I satsningen Intize får högstadie- och gymnasieungdomar stöd och hjälp med matematik, av studenter på Chalmers och Göteborgs universitet. I samverkan med universitet och högskolor ska regionutvecklingsnämnden under 2014 bidra till att utveckla och sprida arbetssätt som stärker länken mellan högstadier, gymnasieskolor och högskola. Det finns stor kunskap, bland annat inom pågående projekt inom kommunalförbunden, om hur samhället kan bidra till att minska skolavhopp. Under året ska kunskapsöversyn och erfarenhetsutbyten stödjas av regionutvecklingsnämnden. Satsningen på sociala investeringar syftar till en positiv utveckling för barns och ungas framtida utveckling och hälsa. Under året kommer ett par större pilotprojekt att genomföras i samverkan med kommunerna. Genomförd skolgång kommer att vara ett centralt tema eftersom utbildning är en av de viktigaste investeringarna man kan göra för barn och unga. Pilotprojekten kommer att följas och utvärderas så att lärdomar kan dras inför 2015, då en social investeringsfond eller motsvarande ska finnas på plats. Indikator: Ökade möjligheter till livslångt lärande RUN:s mål Utveckla regionalt initiativ för studie och yrkevägledning Utveckla initiativ kopplat till lärcentra och distansutbildning som stärker livslångt lärande

7 5 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: - Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering - Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Det behövs ökade regionala insatser för att stärka invånarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet med att utveckla en regiongemensam struktur för validering förstärks under 2014 Validering Väst. Samtliga kommunalförbund deltar i arbetet. Validering bidrar exempelvis till att tillvarata yrkeskompetens för personer från andra länder samt för de som vill byta yrkesbana. Insatser för att stärka studie- och yrkesvägledning (SYV) till ungdomar ska genomföras i samverkan med kommunalförbunden i Västra Götaland. En insats handlar om att utveckla kunskapsunderlag som kan vara av intresse för ungdomar, till exempel kring utbildningar som har förutsättningar att leda till anställning. Lärcentra och distansutbildning är viktiga komponenter för det livslånga lärandet. Under 2014 kommer regionutvecklingsnämnden fortsätta att stödja nätverk och insatser för att främja öppet lärande och distansutbildning. Under 2014 ska särskilda insatser för kompetensförsörjning riktas mot små- och medelstora företag. Insatserna ska bygga vidare på erfarenheter från tidigare projekt inom till exempel ESF. Indikator: Mindre klimatpåverkan från industrin Indikator: Öka elproduktionen från havsbaserad vindkraft RUN:s mål Inom handlingsprogrammet för energi prioritera aktiviteter inom teknisk utveckling samt test och demonstration som bidrar till ett hållbart energisystem. Prioritering Västra Götaland 2020: Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden Genom handlingsprogram inriktade på styrkeområden gör Västra Götalandsregionen en kraftfull satsning på utvecklingsinsatser som direkt och indirekt leder till minskad klimatpåverkan från industrin. Det handlar dels om att näringslivets produkter möjliggör övergång mot större fossiloberoende, dels om att produktionen i sig använder mindre fossila råvaror genom energieffektivisering eller förnybara bränslen. Västra Götalandsregionens projektstöd för utveckling av alternativa drivmedel underlättar övergången till en mindre fossilberoende fordonsflotta i industrin, inklusive sjöfartssektorn. Insatserna riktas också direkt mot själva produkterna från till exempel kemiindustrin, där målet är fossiloberoende år Relevanta aktiviteter i detta sammanhang är bland andra handlingsprogrammet för energi , transporthandlingsprogrammet , Västra Götalandsregionens engagemang i Kemiindustriklustret och projektet Samverkan för hållbar kemi ( ). I handlingsprogrammet för hållbara transporter prioriteras till exempel transportsektorns omställning till mer elektrifierade energilagrings- och drivsystem. Företag inom transportmedelsindustrin kan genom utveckling av energieffektiva fordon bidra till att minska klimatpåverkan från de näringar som använder sig av dessa fordon. Den minskningen har hävstångseffekt genom att fordonen säljs på en global marknad.

8 6 (28) Inom ramen för Västra Götalandsregionens långsiktiga satsning på att bygga upp en konkurrenskraftig vindkraftsindustri, via nätverket Power Väst, finns ett fokus på havsbaserad vindkraft. Power Väst har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för havsbaserad vind, vilket innebär ökat samarbete med bland andra Blekinge, Kalmar och Skåne. Ett av de projekt som Västra Götalandsregionen är särskilt engagerat i är det så kallade Flow-projektet, som syftar till att ta fram och testa en prototyp för flytande vindkraftverk. Senast 2020 kan det första havsbaserade vindkraftverket i Västra Götaland förväntas vara i drift. Indikator: Öka andelen yrken som har balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft RUN:s mål Utveckla en modell för kompetenskartläggning inom styrkeområden Öka kunskap om strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora företag Verktyget för utbildningsplanering (VUP) ska färdigställas och spridas i hela Västra Götaland Prioritering Västra Götaland 2020: Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov 2009 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av näringsdepartementet att utveckla regionala kompetensplattformar. Målet är bättre matchning mellan efterfrågan och utbud av kompetens. Arbetet drivs i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden, utifrån en handlingsplan som antagits av regionfullmäktige. Fokus ligger på att ta fram kunskapsunderlag, matchningsverktyg och analyser av systembrister. Utifrån utmaningar som identifieras drivs konkreta insatser och projekt som syftar till att minska glappet mellan utbud och efterfrågan av kompetens. Den långsiktiga prognosen av tillgång och efterfrågan på utbildningsgrupper, som publicerades 2011, ska uppdateras Under 2014 ska den kompletteras med en nulägesbild av matchningen inom olika yrkesgrupper och inom olika delregioner. Under hösten 2013 påbörjades en analys av integrationen på arbetsmarknaden. Ett utvecklingsarbete pågår sedan 2011 med att ta fram ett webbaserat verktyg (Verktyg för utbildningsplanering - VUP) som innehåller offentligt finansierade utbildningar, utbildningsplatser och prognostiserade kompetensbehov i Västra Götaland. Under 2014 ska verktyget färdigställas och spridas till relevanta målgrupper. Mål RF: Ett breddat och hållbart näringsliv Indikator: Fler nya företag per 1000 invånare Indikator: Öka antalet gasellföretag (snabbväxande företag) Indikator: Öka andelen företagare som är kvinnor

9 7 (28) RUN:s mål Ett ökat ungt entreprenörskap GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Föreningar och kooperativ är aktiva i genomförandet av programmet för Social ekonomi Fler kunskapsintensiva innovativa företag Företag som tar del av samhällets utvecklingsinsatser visar högre, sysselsättning, överlevnadsgrad, lönsamhet, än motsvarande företag som inte deltar i utvecklingsinsatser 80 % av företagen som får företagsstöd ska uppleva att konkurrenskraften har stärkts Prioritering Västra Götaland 2020: Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Regionutvecklingsnämndens handlingsprogram Ungt Entreprenörskap , lägger grunden för ett ökat entreprenörskap med förstärkta och riktade insatser inom utvalda områden. Främst ges riktade verksamhetsstöd till entreprenörskapsfrämjande aktörer, till exempel Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. För yngre åldrar är fokus på breda attitydpåverkande insatser och för de äldre åldrarna på nyföretagande. Riktade satsningar på yrkesinriktade linjer, unga på landsbygd och ungdomar utanför skolmiljön sjösätts under För att nå sysselsättningsmålen behövs än mer satsning på att stimulera nyföretagande. Insatserna riktar sig till individer, företag och innovations- och företagsfrämjande verksamheter. Stort fokus ligger på kvinnor och utrikes födda, som är underrepresenterade bland företagare. Regeringens satsning på att främja kvinnors företagande fortsätter även Det gör också satsningen på företagsrådgivare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. I linje med Västra Götaland 2020 initieras under året insatser för att ta vara på och lyfta fram medarbetarnas entreprenöriella och innovativa förmåga, så kallat intraprenörskap, och för att underlätta övergången från anställd till företagare. Innovationsslussens arbete med att ta tillvara utvecklingskraften inom hälso- och sjukvården har utvärderats under 2013, med goda resultat. Under 2014 ska arbetssätt och erfarenheter tas tillvara och tydligare integreras i hela Västra Götalandsregionens verksamhet. Insatser ska göras för att stärka företags möjligheter till test och demo. Riktade utlysningar för att stimulera socialt entreprenörskap hos föreningar, kooperativ, stiftelser och sociala företag genomförs inom programmet Social ekonomi Det kan handla om innovativa idéer för att skapa arbetstillfällen för människor som står långt utanför arbetsmarknaden, eller sociala företag som genom sin innovation bidrar till en bättre miljö. Under 2014 finansieras även en förstudie i Sjuhärad, för att undersöka hur man kan bygga upp en permanent stödstruktur för att främja fler arbetsintegrerade sociala företag. Utgångspunkten är att bygga vidare på den samverkan som redan finns på området.

10 8 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Nyföretagande och entreprenörskap, med bredd och spets, behövs för att skapa en dynamiskt och attraktiv region. Samhället har ett viktigt uppdrag i att tillhandahålla olika typer av stöd för att underlätta för individer som vill förverkliga en idé och starta företag. Under 2014 ska aktiviteter inom detta område leda till ökad samverkan mellan innovations- och rådgivningsaktörer, för att garantera en tillgänglig och kvalitetssäkrad affärs- och innovationsrådgivning. Alla innovations- och företagsfrämjande verksamheter som har ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen, ska vara jämställdhetsintegrerade På Västra Götalandsregionens webbplats Genväg, görs rådgivningsservicen mer tillgänglig. Genväg fyller också en viktig funktion när det gäller att förmedla kunskaper och lyfta fram goda förebilder som kan inspirera till att förverkliga idéer och att starta företag. Målet är att Genväg är den självklara mötesplatsen på webben för Västra Götalands entreprenörer och rådgivningsaktörer. För att skapa spets behövs fokus på att stimulera start av nya innovativa teknik- och kunskapsbaserade företag med tillväxtpotential på en internationell marknad. Kompetens och kapital är två viktiga framgångsfaktorer. Västra Götalandsregionen bidrar till att finansiera den infrastruktur som behövs genom att finansiellt stödja Science Parks och inkubatorer. Under 2014 ska regionutvecklingsnämndens inkubatorstrategi att ses över, med hänsyn till nya nationella satsningar på inkubatorer och riskvilligt kapital i tidiga skeden. Prioritering Västra Götaland 2020: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden medfinansierar en regional infrastruktur för innovation, där Science Park och industriella utvecklingscentra är viktiga beståndsdelar. Under 2014 riktas aktiviteter mot att stärka innovationsstödet till små- och medelstora företag i Sjuhärad och Fyrbodal. Samarbetet mellan länets högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver vidareutvecklas. Industriell Dynamik är ett framgångsrikt koncept för innovationssupport och kunskapsöverföring till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Ökad internationalisering är en viktig fråga för att stärka och göra små och medelstora företag konkurrenskraftiga. Under 2014 ska aktiviteter och insatser för att främja till ökad export av varor och tjänster tydliggöras. Arbetet med att stödja små och medelstora företag genom olika finansieringslösningar ska också fortsätta. Via det statliga anslag som Västra Götalandsregionen förfogar över kan företag söka olika typer av finansiering. Det handlar bland annat om såddfinansiering genom villkorslån, konsultcheckar, FoU-kort och investeringsbidrag i stödområdet. Dessutom har Tillväxtverket gett Västra Götalandsregionen det regionala operativa ansvaret att hantera affärsutvecklingscheckar. Arbetet sker i nära samverkan med Almi. Västra Götalandsregionen är delägare av Almi Väst som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa ytterligare. Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser.

11 9 (28) EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont, startar i januari 2014 och blir en viktig finansieringskälla för små och medelstora företag. Svenska småföretag deltar i lägre utsträckning i ramprogrammen än företag från andra deltagarländer. För att öka deltagandet lanseras särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag, inom ramen för handlingsprogrammet för internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Indikator: Öka Västra Götalands andel av Sveriges samlade forskningsresurser Indikator: Näringslivets FoU investeringar ska öka RUN:s mål Genomföra första utlysning inom MoRE. Sex forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland ges möjlighet att delta i MoRe. 80 ansökningar till FoU kortet Regionfullmäktiges budget prioriterar handlingsprogrammen för hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar samt life science. De omfattar insatser kopplat till FoU, innovation och kompetensförsörjning. Insatser görs även för att öka samarbetet med omvärlden samt attrahera studenter, forskare, kapital och företag. Prioritering Västra Götaland 2020: Attrahera fler studenter och forskare för att öka utbytet med omvärlden I början av 2014 startar programmet MoRE (Mobility for Regional Excellence). Det är ett internationellt mobilitetsprogram för erfarna forskare, med finansiering från EU:s sjunde ramprogram. Programmet kommer att vara ett konkret instrument för att öka attraktionskraften och forskarhöjden inom Västra Götalands forsknings- och innovationsmiljöer. MoRE riktar sig till erfarna forskare från hela världen och bygger på Västra Götalands forskningsintensiva styrkeområden. Målsättningen är att skicka och ta emot totalt 18 forskare under programmet. Prioritering Västra Götaland 2020: Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden (handlingsprogram) Handlingsprogram för Life Science Handlingsprogrammet har fyra insatsområden; infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvård, FoU i samverkan, innovations- och företagstillväxt och samhandling nationellt och internationellt. Under 2014 prioriteras en fortsatt satsning på Gothia Forum och registercentrum, liksom insatser för att utveckla styrkeområden inom life science. Innovationsarbetet internt inom hälso-sjukvården ska vidareutvecklas genom Innovationsslussen 2.0, och insatser ska göras för små- och medelstora företag genom FoUkort life science. Under har en nationell strategi för life science arbetats fram där framförallt Stockholm, Skåne och Västa Götaland varit drivande. Under 2014 inleds arbetet med ett antal av de gemensamma utmaningar och lösningar som identifierats. En fördjupad kompetenskartläggning av Life Science-sektorn i Västsverige planeras också.

12 10 (28) Handlingsprogram för hållbara transporter Electricity är en demonstrationsplattform för elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg, som ska attrahera forsknings- och innovationsresurser nationellt och internationellt. Under 2014 ska ett delprogram som stöttar kollektivtrafiknämndens konkreta åtaganden kring elektrifierad kollektivtrafik utforma och sjösättas. Regionutvecklingsnämnden finansierar även utvecklingsprojekt kopplade till plattformen. Under 2014 genomförs ett antal förstudier med inriktning på elektromobilitet, säkerhetsaspekter på det cyklande samhället och etablering av en lättviktsarena. Deltagandet fortsätter i flera nationella fora, bland annat K2 (forskningscentrum för kollektivtrafiken) och CLOSER (transporteffektivitet mobilitet). Handlingsprogram för hållbar energi Under 2014 prioriteras aktiviteter som, förutom teknisk utveckling, test och demonstration, även omfattar analys av styrmedel och Västra Götalands förmåga att utvecklas mot större hållbarhet. Handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar Prioriteringarna i handlingsprogrammet styr regionala satsningar som utbildning och kompetensförsörjning, internationalisering, forskning och innovation. Regionutvecklingsnämnden stödjer utvecklingsverksamheter med en samlande roll inom primärproduktion (Agroväst) och inom småskalig livsmedelförädling (Lokalproducerat i Väst). Under 2014 kommer det tidigare uppdraget till Food & Health Concept Center att breddas. Verksamheten flyttas till SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2013 antog regionutvecklingsnämnden ett handlingsprogram för internationella forskningsoch innovationssamarbeten. Under 2014 lanseras handlingsprogrammet formellt. Målet är att öka västsvenska aktörers medverkan och påverkan på EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Programmet innehåller insatser som planeringsbidrag till små och medelstora företag, mobilisering inom styrkeområden och påverkansinsatser. Under 2014 kommer exempelvis Science Parks i Västra Götaland att arbeta mer strategiskt med Horisont 2020, inom ramen för styrkeområden. Utöver befintliga handlingsprogram finns ett antal arbetsområden som regionutvecklingsnämnden kommer att fortsätta arbeta med under Maritima frågor Under 2014 prioriteras påverkan och samverkan med regeringen angående utformning och inriktning på den nationella maritima strategin. De västsvenska satsningarna sker ofta i samspel med och parallellt med nationella satsningar. Regeringen har utlovat en nationell maritim strategi under Västra Götalands maritima strategi, som kom 2008, är ett av underlagen som regeringen tar sin utgångspunkt ifrån. Besöksnäring Det nationella målet för besöksnäringen är fördubblad omsättning till år Västra Götaland har förutsättningar att bidra till att det nationella målet nås. Regionen stödjer projekt och verksamheter som syftar till att stärka näringens förutsättningar att skapa arbetstillfällen. Produktutveckling, infrastruktur och samverkan mellan aktörer prioriteras. Mångfalden av

13 11 (28) natur- och kulturmiljöer ska lyftas fram och ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling med samordnad satsning på bland annat produkt- och destinationsutveckling. Kulturella och kreativa näringar Kulturella och kreativa näringar (KKN) interagerar med nästan alla branscher. Design, media och marknadskommunikation är bara några exempel på kreatörers betydelse i produkt och marknadsutveckling. Idag innefattas 11 olika branscher enligt Tillväxtverkets definition, alla med sina egna förutsättningar och affärsmodeller. Det behövs branschspecifika insatser för affärsutveckling inom dessa näringar. Prioriterade åtgärder är bland annat utveckling och kvalitetssäkring av affärsstödsystem, utvecklingsinsatser för företagare och att stärka det internationella arbetet inom området. Hållbar stadsutveckling Västra Götalandsregionen är en av sju konsortieparter i kunskapscentrat Mistra Urban Futures, som kopplar samman forskare och praktiker i syfte att driva på utvecklingen mot grönare, tätare och mer rättvisa städer. Utöver engagemanget i Mistra Urban Futures stödjer regionutvecklingsnämnden Johanneberg Science Park (JSP), som är en viktig nätverksaktör för hållbar stadsutveckling. Under 2014 medfinansieras ett Vinnovafinansierat projekt kring Västra Götaland som arena för innovationer inom hållbar stadsutveckling. Smarta material Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar regionutvecklingsnämnden i den 10-åriga satsningen Smart Textiles. Smart Textiles utsågs 2008 till en av vinnarna av VINNOVA:s Vinnväxt-program för utveckling av framgångsrika innovationssystem. Under medfinansieras satsningen med 7 mnkr. Under 2013 beviljade VINNOVA en ansökan för att skapa en plattform för cellulosabaserad textil (CelluTex), som syftar till att öka medverkan och påverkan på EU:s forskningsprogram Horisont Det leds av textilaktörer i Västra Götaland. Inom området textil görs även insatser kopplat till hållbart mode och återvinning. EUs stora forskningsflaggskepp om materialet grafen leds och koordineras av Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med satsningen är att beforska grafen och skapa nanoteknologisk innovation utifrån materialets unika egenskaper. Flaggskeppet ökar regional attraktivitet för studenter, forskare och företag och bildar tillsammans med andra forskningsmiljöer såsom MC2 i Göteborg och Max-lab och ESS i Lund ett stråk av materialforskning med internationell lyskraft. Regionala insatser avser att skapa mervärden från grafensatsningen samt interregional samverkan för forskning och innovation inom materialområdet Samverkan mellan universitet och högskolor för ökad konkurrenskraft och attraktivitet Universitet och högskolor är centrala för Västra Götalands utvecklingskraft. Vid sidan av att hålla en hög kvalitet på utbildning och forskning, har de en viktig roll för insatser kopplat till livslångt lärande och ett gott innovationsklimat. Högskolelandskapet i Sverige är inne i en period av förändring där man söker olika lösningar för att möta de utmaningar som ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck innebär. Regionutvecklingsnämnden kommer att stödja detta arbete, bland annat genom att bidra till utvecklingen av strategiska forskningssamarbeten mellan lärosäten, kopplat till styrkeområden i Västra Götaland.

14 12 (28) Prioritering Västra Götaland 2020: Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Satsningen på regionala innovativa miljöer för företagande och innovation kommer fortsatt att vara prioriterad under Science Parks i Västra Götaland 1, med sina öppna arenor för samproduktion, är en viktig infrastruktur för att mobilisera och samla aktörer (akademi, näringsliv och offentlig verksamhet) kring strategiska satsningar inom regionala styrkeområden. Prioritering Västra Götaland: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag FoU-kortet syftar till att höja kunskapsintensiteten i små och medelstora företag. Under 2014 planeras två utlysningar med målet att få in 80 ansökningar, Bland annat ska finansieringsseminarier arrangeras och till några styrkeområden görs riktade utlysningar. Prioritering Västra Götaland 2020: Hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land Samspelet mellan stad och land är avgörande för att nå en hållbar stadsutveckling och för en levande och hållbar landsbygd. Förutsättningarna för landsbygdsutveckling och för de gröna näringarna ska vara starka i Västra Götaland. Fokus ligger på fortsatt utveckling av lokala och närproducerade livsmedel, strategier för produktion och avsättning av biomassa, kretsloppsinriktad avfallshantering och på produktutveckling med fokus på livsmedel och skogsråvara. Under 2014 ska initiativ tas för att utveckla en modell för ett väl fungerande samspel mellan stad och land i Västra Götaland. Det ska bidra till bra villkor för lokal produktion och livsmedelsförsörjning, till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan och till att främja hållbara ekosystem. Handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar pekar på brister i kompetensförsörjningen till branschen. Jordbruket kommer dessutom att spela en allt viktigare roll i övergången till ett fossilfritt samhälle. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara bedriver tillämpad branschnära forskning som är viktig att bevara och förstärka. Flyttningen av utbildningsresurser från SLU är därför allvarliga. Av regionfullmäktiges uppdrag till regionutvecklingsnämnden framgår att arbetet tillsammans med andra aktörer ska fortsätta med att utveckla alternativ när grundutbildningarna flyttar från Skara. Regionen har tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Skara kommun under en lång tid fört dialog med företrädare för näringen, företag, departement och SLU i syfte att säkerställa fortsatt verksamhet på campusområdet i Skara. En utredning har genomförts tillsammans med interna och externa parter som redovisar utvecklingsmöjligheter för SLU. De bereds nu av en särskild arbetsgrupp inom SLU och ska redovisas i februari Inriktningen är att mer produktionsnära forskning ska utvecklas i syfte att stärka gröna näringars tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionen för en dialog med SLU:s ledning för att se hur insatser från regionen kan komplettera det ansvar som universitet har i sin sektorsroll för näringens utveckling. Syftet är att skapa en ömsesidig överenskommelse om finansiering av verksamheten. Västra Götalandsregionen har aviserat en ekonomisk beredskap på i storleksordningen 40 mnkr 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås)

15 13 (28) under en treårsperiod under förutsättning att universitetet och andra intressenter gör motsvarande åtagande. Arbetet med det regionala serviceprogrammet för kommersiell och offentlig service i gles-, landsbygd och skärgårdsområden fortsätter. Under 2014 inleds även nästa programperiod ( ). En enkät till invånare i gles-, landsbygd och skärgårdsområden ska genomföras för att få en bild av hur servicebehovet ser ut och vilken roll den kommersiella och offentliga servicen har. Satsningen, tillsammans med kollektivtrafiknämnden, på innovativa kollektivtrafiklösningar som gynnar tillgången till kommersiell service i landsbygd- och skärgårdsområden, fortsätter under Prioritering Västra Götaland 2020: Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt Att påverka nationell och europeisk politik är en del av Västra Götalandsregionens samlade externa arbete. Andra delar är att profilera Västra Götaland, till exempel styrkeområdena, och att driva utvecklingsarbete tillsammans med partners utanför Västra Götaland. Flera processer pågår för att få mer fokus i påverkansarbetet. Koncernledningen tar fram förslag till regionstyrelsen på tydligare långsiktig prioritering av frågor på nationell nivå. Brysselkontoret gör tillsammans med tjänstemän i kanslierna en uppdatering av de mest relevanta frågorna att arbeta med på EU-agendan. Kontakterna med beslutsfattare på olika nivåer behöver stärkas. Frågor om långsiktig bemanning och lokalisering av regionens Brysselkontor behöver lösas. Möjligheterna att ha kontor och kanske även personal i Stockholm undersöks. Som en början på mer aktiv närvaro i Stockholm kommer fyra Västsvenska frukostseminarier att genomföras under året. På uppdrag av beredningen för hållbar utveckling görs en översyn av samarbetet mellan region, kommunalförbund och kommuner i det externa arbetet. Den redan mycket nära samverkan med Göteborgs stad, som också arbetar mycket med europeisk påverkan, bör vårdas och stärkas ytterligare. Vilka verktyg som ska användas i påverkansarbetet får avgöras fråga för fråga. Några exempel är svar på nationella remisser och europeiska samråd, debattartiklar, evenemang som Almedalen och Open Days, personlig kontakt med beslutsfattare i riksdag och regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Inom ramen för handlingsprogrammet för internationella forsknings- och innovationssamarbeten samordnas påverkansinsatser inom regiongemensamma styrkeområden. Regionen bidrar också med kompetens och nätverk avseende EU:s beslutsprocesser och påverkanskanaler. Målet är att få gehör för västsvenska prioriteringar i kommande europeiska utlysningar. Att vidareutveckla arbetet med att skapa nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont är prioriterat under Utlysning från VINNOVA i maj 2013

16 14 (28) RF Mål: Invånarna i Västra Götaland ska ha ökad tillgång till hållbar infrastruktur RUN:s mål Ta fram en regional cykelplan Genomföra ett cykelseminarie i regionen med syfte att fokusera på regionens cykelfrågor I samverkan ta fram arbetsmodell för ett ökat regionalt engagemang i den fysiska planeringen inom regionen I samverkan påbörja arbete med en regional trafikstrategi med uppgift att koppla samman kommunalförbundens struktur på en regional nivå. Uppdatera regionens bredbandsstrategi Under 2013 har både den nationella och den regionala transportinfrastrukturplanen setts över och förlängts till Revideringen av den regionala planen har till stor del syftat till förlängningen med åren , men även vissa omflyttningar i tid har varit nödvändiga för att anpassa till de givna årliga ramarna. Planen ska antas våren 2014, vilket gör att det i nuläget inte går att säga i vilken ordning utbyggnad av olika objekt kommer att ske. Ambitionen är dock att fördelningen mellan respektive trafikslag ska följa det förslag som har remissats under sommaren En viktig insats under 2014 och kommande år är att säkerställa genomförandet av Västsvenska paketet. Att stärka företagens transportmöjligheter är en förutsättning för tillväxt och utveckling och för att utveckla en region för alla. Den regionala infrastrukturplanen har inom de givna ramarna prioriterat projekt med dessa förtecken. Prioritering Västra Götaland 2020: - Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland - Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet - Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Fortsatt satsning på utbyggnad av IT-infrastrukturen är en förutsättning för hållbar utveckling i hela Västra Götaland. Regionen verkar för att främja både utbyggnaden av bredband och att utveckla möjligheterna att bättre utnyttja den digitala tekniken. Kommunerna har nu i många fall genomfört sina bredbandstrategiarbeten och upphandlar successivt nya fiberpunkter inom de 150 besvärligaste bristområdena. Cirka 75 av dem är just nu under planering och genomförande med hjälp av Västra Götalandsregionens medfinansiering. Arbetet med en gemensam bolagsbildning mellan kommuner och regionen fortskrider och under början av 2014 kommer ett samlat ärende att kunna tas upp för beslut. Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götaland är under bearbetning. Under hösten 2013 hålls möten på kommunledningsnivå kring önskemål, definition av eventuella kvarvarande bristområden och framtida behov av bredband. Samtidigt ses den nationella bredbandstrategin

17 15 (28) över, vilket innebär att ett nytt strategiförslag för Västra Götaland tas fram för remisshantering under våren Arbetet med att ta fram en digital agenda med mål och strategi för att utnyttja digitaliseringens möjligheter håller på att tas fram i dialog med kommunalförbunden. Den kommer att vara klar i början av året. Indikator: Minska klimatpåverkan från transportsektorn Minskad klimatpåverkan från transportsektorn är en bred utmaning med många möjliga åtgärdsområden. Målet för 2014 är 15,2 % andel förnybar energi i transportsektorn (2010: 10,8%). Mycket av planeringen idag inriktar sig på att starkare koppla samhällsplaneringen till infrastrukturplaneringen. Effekter av detta är av naturliga skäl på längre sikt men inte desto mindre viktiga. Miljökonsekvensbeskrivningen, i förslaget till regional infrastrukturplan, visar att klimatpåverkan i stort är den samma jämfört med tidigare plan. Det beror i hög grad på att planen till största delen är oförändrad för åren Samtidigt sker det förändringar och utveckling inom tranportsektorn i positiv riktning för klimatet. Ett exempel är att biltrafikarbetet nationellt har minskat sedan Prioritering Västra Götaland 2020: - Investera i transportinfrastruktur som bygger samman Västsverige för personer och gods - Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Indikator: Öka andelen statliga och regionala medel som används för järnväg, cykel och sjöfart I förslaget till fördelning för den regionala infrastrukturplanen har ambitionen varit att öka satsningen på framförallt järnväg, men även cykel. Sjöfarten har varken i den nationella eller regionala planen lyfts fram i samma utsträckning. Det finns dock ett ökat engagemang och frågan kring närsjöfart har ett allmänt ökat fokus. Regionen är med i ett antal projekt för ökad sjöfart. De nationella och regionala planerna är i nuläget inte antagna och exakt nivåökning för planerade insatser är därför svårt att ange. Indikator: Öka andelen statliga och regionala infrastrukturmedel som används för trafiksäkerhet och framkomlighet i vägnätet med bibehållen eller minskad kapacitet för personbil och lastbil Trafiksäkerhet och framkomlighet ingår normalt inom den totala budgeten för vägåtgärder. Den ambition som stat och region har pekat ut med E20, innebär en kraftig satsning på trafiksäkerhet och en ökning av framkomligheten. I övrigt är sedan ett antal år en ökad trafiksäkerhet alltid ett tungt skäl i prioriteringsarbetet. När det gäller framkomlighet har mycket av arbetet inom Västsvenska paketet varit framgångsrikt för en total ökning där trängselskatt och busskörfält har samverkat. Busskörfält är en åtgärd som kan vidareutvecklas under 2014 och då kanske främst inom Göteborgsområdet. Även så kallade steg 1 och 2 åtgärder, enligt Trafikverkets fyrstegsmodell, har fått ett ökat fokus i kommande plan. Dessa åtgärdstyper är av sådan karaktär som väl passar in på ovanstående område.

18 16 (28) Indikator: Öka andelen statliga och regionala infrastrukturmedel som används för samordning av transportslag Regionen deltar eller har deltagit i olika projekt som bidrar till ökad samverkan mellan transportslag. Sjöfartsskyttlar är ett exempel. De skall erbjuda ett alternativ till dagens så kallade feedertrafik, och vara en väl integrerad del i en längre transportkedja. Satsning på cykel och kollektivtrafik är ett annat exempel där vi ser klara kopplingar som främjar samordning mellan transportslag. 2.3 Insatser för kommunikation Regionutvecklingsnämndens verksamhet riktar sig främst till andra organisationer, samarbetspartners och företag. Arbetet med att utveckla kommunikationen kring beslut i regionutvecklingsnämnd och i beredningen för hållbar utveckling, liksom kopplat till projekt och satsningar, fortsätter att utvecklas under Detsamma gäller för kommunikationen kring större samverkansprojekt, till exempel Västsvenska paketet, där kommunikationsbehovet fortsätter att intensifieras genom fler och fler delprojekt. I januari 2014 träder VG2020- strategi för tillväxt och utveckling, i kraft. Kommunikationen är viktig för att stödja förankringen och det löpande genomförandet av strategin. Insatser kring detta planeras för fullt. Webben är en viktig extern kanal, gentemot våra målgrupper, men också gentemot intresserade medborgare, för att visa bredden av arbetet. Utöver webbsidor kopplade kring nämnd och sekretariat finns egna webbplatser för flera av de projekt nämnden är delaktiga i eller själva driver. Under 2014 fortsätter utvecklingsarbetet på webben och målsättningen är att informationen på alla våra sidor ska vara lätta att förstå och värdera. Genvag.nu samlar information och rådgivning inom entreprenörskap, företagande och innovation. Webbplatsen drivs och ägs av Västra Götalandsregionen men andra offentliga aktörer har möjlighet att registrera sig och publicera information. Press och media är en viktig källa till medborgarnas kunskap om regionutvecklingsarbetet. Vid sidan av pressmeddelanden arbetar vi med att rikta in oss mer på direkta mediekontakter. Flera verksamheter, projekt och program använder sig av digitala nyhetsbrev för att sprida information. Sedan sommaren 2013 har vi officiella profiler på Facebook och Twitter, för att lyfta evenemang, projekt etc. Dessa kanaler kommer troligen att få en allt större betydelse och räckvidd under Vi har också en kanal på Youtube där våra upplagda filmer nu haft ca 5500 visningar. Adresser till profiler i social media: https://www.facebook.com/utvecklingvastragotaland https://twitter.com/utvecklingvg

19 17 (28) 2.4 Rättighetsfrågor Regionutvecklingssekretariatet bedriver ett aktivt arbete med att främja jämställdhet, integration och mångfald i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, både utifrån ett tillväxt- och rättighetsperspektiv. Insatser för att främja jämställdhet i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet har sin tyngdpunkt på att nå målen; lika villkor för kvinnor och män när det gäller makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet. Samtliga jämställdhetsfrämjande insatser bygger på ett intersektionellt förhållningssätt, vilket innebär att individen belyses utifrån olika aspekter, till exempel socio-ekonomiska, etniska, och kulturella. Under 2014 riktas kompetenshöjande insatser till företagsfrämjande aktörer, bland annat till näringslivsansvariga i kommunerna, inkubatorer och Science Parks, för att integrera genus, jämställdhet och kunskaper om kvinnors företagande i dessa verksamheter. Insatserna är ett led i genomförandet av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Handlingsplanen ingår också som en del i den jämställdhetsstrategi, Jämställt Västra Götaland , som tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Tydliga kopplingar finns även till CEMR-deklarationen. För att få en bild av hur olika typer av företagsstöd fördelas mellan kvinnor och män har en jämställdhetskartläggning påbörjats som kommer att slutföras under Den omfattar även en översyn av indikatorer, målsättningar och målgrupper, utifrån regionala förutsättningar kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Det pågår ett kontinuerligt samarbete med enheten för rättighetsfrågor. Syftet är att sprida kunskaper och öka insikten hos företag och organisationer om betydelsen av att integrera aspekter om mänskliga rättigheter, inklusive tillgänglighet i affärs- och innovationsutvecklingsprocesser. Den så kallade tillgänglighetsdatabasen är plattformen i detta utvecklingsarbete. Goda exempel på insatser som bidrar till förändrade attityder och ökat deltagande i arbetslivet är Rotarys projekt Yrkesmentorer och Hushållningssällskapet Västs projekt Grön Integration. Samarbetet med dessa organisationer kommer att fortsätta. Likaså fortsätter satsningen på IFS-rådgivare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. En satsning som är framgångsrik när det gäller att främja entreprenörskap hos utrikes födda kvinnor och män. Tillsammans med kulturnämnden bildas ett Partnerskap för interkulturell dialog, som syftar till att skapa social sammanhållning och en inkluderande tillväxt genom att nyttiggöra aktuell forskning inom relevanta områden. Insatser behövs också för att motverka inlåsningseffekter hos invånare i stadsdelar med hög andel utrikes födda. Exempel på sådana är förbättrade pendlingsmöjligheter för kollektivtrafik till jobb i kranskommuner och till jobb för boende på landsbygden. Validering av utländsk utbildning och yrkeskompetens behöver utvecklas, i synnerhet inom areella/gröna näringar för att bättre matcha arbetskraftsbehovet inom dessa näringar. Kreativitet och nytänkande stimuleras av mångfald och gränsöverskridande möten. För att nå målet att bli en konkurrenskraftig och attraktiv region krävs satsningar på en ökad mångfald i innovationsfrämjande verksamheter liksom att göra utvecklingsarenorna mer tillgängliga för

20 18 (28) kvinnor och män med olika bakgrund. Västra Götalandsregionens rättighetsarbete utgår från de konventioner Sverige förpliktat sig att följa, den nationella diskrimineringslagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagen. 3. Personal Under 2014 ska handlingsplaner tas fram, utifrån resultaten från medarbetarenkäten, som genomförs under hösten Arbetet med lönebildning kommer att fortsätta för att sekretariatet ska förbli en attraktiv arbetsgivare. Nya gemensamma lönekriterier har tagits fram under hösten 2013, för att skapa tydlighet och styrning utifrån verksamhetsplanen. Med detta som utgångspunkt fortsätter arbetet med en karriärutvecklingsstrategi, utifrån de befattningar som finns inom sekretariatet och inom tillväxt och utveckling. Sekretariatet kommer också att lägga fokus på att synliggöra det hälsofrämjande arbetet för att blir en attraktivare arbetsplats. Den nya planen för jämställdhet och mångfald ( ) ska implementeras hos samtliga medarbetare. Varje chef ansvarar för sin verksamhets systematiska arbetsmiljöarbete för att aktivt främja hälsa och motverka ohälsa. Under 2014 kommer ett arbete att genomföras för att tydliggöra arbetsmiljödelegeringen och både chefens och medarbetarens ansvar för denna. Sjukfrånvaron inom sekretariatet håller sig på en fortsatt låg nivå, totalt ca 1,7 %, varav kvinnor 2,6% och män 0,3 % (aug 2013). Målsättningen är att bibehålla den låga nivån (måltal under 2,0%). Vid eventuell långtidssjukfrånvaro ska aktiva åtgärder och rehabilitering sättas in enligt regionens rehabiliteringspolicy. Regionutvecklingssekretariatet omfattar 67 personer (40 kvinnor och 27 män). Omräknat utgör personalstyrkan 60,85 nettoårsarbetare. Av de anställda har 60 tillsvidareanställning och 7 har visstidsanställning. Medelåldern för kvinnor är 47 år och 51 år för män.

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Årsredovisning 2014. Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29

Årsredovisning 2014. Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29 Årsredovisning 2014 Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29 Sida 1(30) REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Årsredovisning 2014 1. Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 31 januari 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2014 Plats: Hotell Dalsland, Dals-Ed Tid: Kl. 09.00

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Regionutvecklingsnämnden

Årsredovisning 2013 Regionutvecklingsnämnden Sida 1(22) Årsredovisning 2013 Regionutvecklingsnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Regionutvecklingsnämndens arbete har en långsiktig inriktning på att främja tillväxt och hållbar utveckling i Västra

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer