Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument för hantering av tillväxtmedel"

Transkript

1 Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden , framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar lagts fast och sammanfattats i tre programområden; entreprenörskap, energi- och miljöteknik och attraktivitet. Västra Götalandsregionen avsätter nio miljoner årligen för att växla upp delregionala satsningar som stödjer tillväxtprogrammet. Regionutvecklingsnämnden avsätter sju miljoner och Kultur- och Miljönämnden avsätter vardera en miljon. Kommunerna i Fyrbodal har beslutat att utifrån innevånarantal medverka till en gemensam motfinansiering av dessa medel. Denna gemensamma struktur ger förutsättningar för projekt och insatser att få en tydlig regional inriktning och betydelse. Fler övergripande projekt ger också ökad potential för en regional hållbar tillväxt med ökad attraktivitet och regionförstoring. 1

2 Programområden Syftet med programområdenas prioriteringar och insatserna är att de ska göra skillnad och vara tillväxtgenererande. Syftet är också att aktörerna i Fyrbodal genom samarbete åstadkommer större tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Genom att den gemensamma nyttan i Fyrbodal ska vara vägledande för insatserna ska programmen åstadkomma tillväxteffekter som ger effekter i Fyrbodals olika delar. Programmet Entreprenörskap och nyskapande Vision: Invånarna i Fyrbodal har utvecklats till entreprenörer i sina egna liv. Alla är delaktiga i samhällets utveckling och lägger en stabil grund för vår regions framtida tillväxt. Vad menar vi med entreprenörskap? Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheterna och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Med entreprenöriella egenskaper avses t ex självtillit, kreativitet, viljan att ta risker, god kommunikativ- och samarbetsförmåga samt handlingskraft. (Nutek) Syfte: Entreprenörskap är ett naturligt förhållningssätt - i Fyrbodal är det lika självklart att vara företagare som att vara anställd. Inriktningsmål Fler unga skall bli företagare Förkortad tid för ungdomar till egen försörjning genom samverkan skola och arbetsliv Ökade branschöverskridande samverkansinitiativ och internationalisering Utvecklade kreativa mötesplatser Utvecklade stöd- och supportsystem för individer och företag Minst nå riksgenomsnittet för antalet nyföretagande Önskvärt resultat Fler elever/ studerande blir egna företagare. - Antal ungdomar som driver eget UFföretag ska öka med 5 % årligen under programperioden. Ökat fokus på entreprenörskap i skolan Ökad kännedom om skola arbetslivets förutsättningar och villkor Ytterligare utveckling av befintliga strukturer för stöd- och supportsystem Fler samverkansinitiativ och internationalisering som skapar/utvecklar företag 2

3 Prioriterade insatser Projekt och verksamheter som stödjer elever och studerandes möjligheter att bli egna företagare Utbildningsinsatser som stödjer entreprenörskap Informations- och rådgivningsinsatser för nya företag. Stöd- och supportsystem som innehåller informations- och rådgivningsinsatser och kompetensutvecklinginsatser för nya och befintliga företag. Förstärka kommunikationen mellan befintliga innovativa utvecklingsmiljöer och företag. Identifiera nya tillväxtområden. Marknadsföra goda exempel. Programmet Miljö- och energiteknik Vision Fyrbodal tar under programperioden en tätposition inom miljö- och energiteknik. Det blir etablerat och känt att i Fyrbodal satsar vi långsiktigt och gemensamt - företag, samhälle och akademi för lönsamma miljöaffärer och hållbar tillväxt. Inriktningsmål Fyrbodal tar under programperioden en tätposition inom miljö- och energiteknik. Det blir etablerat och känt att i Fyrbodal satsar vi långsiktigt och gemensamt - företag, samhälle och akademi för lönsamma miljöaffärer och hållbar tillväxt. Tre prioriterade insatsområden Utvecklingsprojekt inom områdena Vågkraft Solel och solvärme Alternativa drivmedel och energieffektiva fordon (väg, vatten, flyg) Transporter av gods och människor Energi- och materialeffektiva produkter, industrier och fastigheter Vindkraft Biobränsle från lantbruk och skog Insatser Underlätta för näringslivets satsningar inom området Medverka till samarbete mellan företag, offentlig sektor och akademi/utbildning Underlätta för näringslivets satsningar inom miljö- och energiteknik Medverka till att ta till vara Fyrbodals naturgivna förutsättningar i form av hav, sjöar, jord- och skogsområden 3

4 Medverka till att vidareutveckla det kunnande och teknikinnehåll som finns i näringslivet Vidareutveckla de miljö- och energiteknikinsatser som görs i Fyrbodal Medverka till att teknikutveckling kombineras med affärskunnande Utnyttja offentliga sektorns möjligheter att förstärka näringslivets insatser inom miljöoch energiteknik. Kunskapshöjande aktiviteter Samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi/utbildning som kännetecknas av kontinuitet, långsiktighet samt uppföljning och utvärdering Synliggörande av insatser, internt i Fyrbodal och externt. Ska bidra till en attraktiv besöksregion för delegationer intresserade av bästa miljöteknik och lönsamma miljöaffärer Kommunernas strategiarbete Samhällsplaneringsinsatser Upphandling Utbildning och kompetens gemensam utbildningssatsning Erfarenhet och kunnande i kommunen inom miljö- och energiteknikområdet kommersialiseras Programmet Attraktivitet Vision Fyrbodal är ett självklart val för såväl boendeort som besöksmål. Alla skall må väl av att bo och besöka Fyrbodal. Inriktningsmål Vi skall ha en väl fungerande infrastruktur, en genomtänkt fysisk planering och ett utvecklat kulturliv. Vi skall också erbjuda en välfungerande grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. En framstående högskola är en gemensam angelägenhet. Besöks- och upplevelsenäringen skall tas tillvara som en betydelsefull tillväxtbransch och utvecklas. Strategier Förbättra infrastrukturen inklusive kollektivtrafik Utveckling av besöksnäringen och upplevelseindustrin Utveckling av kulturen i ett tillväxtperspektiv Utveckling av den kommunala verksamheten. Detta för att öka och förbättra möjligheter till att behålla företag och ge förutsättningar för nya företag att etablera sig i Fyrbodal. 4

5 Insatsområden Pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar Gemensamma nya satsningar inom infrastrukturområdet Utveckla nya produkter och strukturer för ett samlat turistutbud Medverka till utveckling av de naturliga och stora besöksmålen i Fyrbodal Attrahera fler möten till Fyrbodal (Mötesmarknaden) Utveckla det offentliga rummet genom medveten satsning på konst och gestaltning Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser inom den kommunala verksamheten Generella aktivitets- och resultatindikatorer för projekt Ytterligare anpassade aktivitets- och resultatindikatorer kopplade till enskilda projekt och aktiviteter tas fram i särskild ordning. Aktivitetsindikatorer Kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande insatser avseende förändring av attityder till entreprenörskap Kvinnor och män som deltagit i informations- och rådgivningsinsatser Företag och organisationer i kompetenshöjande insatser Företag i aktiviteter inom klusterinitiativ Företag i FoU samarbete Företag i samverkansprojekt mellan företag, akademi och offentlig verksamhet Företag i samverkansprojekt med offentliga verksamheter Företag som deltar i projekt med andra företag Resultat indikatorer Antal nya arbetstillfällen Antal nystartade företag Antal kooperativa företag/ekonomiska föreningar Antal nya/utvecklade varor och kvalificerade tjänster Effekter Tillväxtprogram En god hälsa social dimension En god miljö miljö dimension Långsiktig stabil tillväxt ekonomisk dimension Fördelning av tillväxtmedlen mellan föreslagna program Den gemensamma resursen på 18 miljoner (9 miljoner från Västra Götalandsregionen och 9 från kommunerna) skall de fördelas enligt följande. Entreprenörskap och nyskapande 9 milj. Attraktivitet 4 milj. Energi- och miljöteknik 5 milj. Dessa nivåer är att betrakta som ungefärliga. 5

6 Berednings- och beslutsprocessen (se bild nedan) En förankring och beredning av kommande projekt görs i någon av våra politiska beredningar och i de upparbetade tjänstemannanätverken. - Direktionen ansvarar för de gemensamt avsatta medlen. - Beslut rörande projekt inom ramen för de tre prioriterade programmen delegeras till direktionens arbetsutskott. Besluten kräver konsensus. I annat fall överlämnas ärendet till direktionen för beslut. - Beslut avseende medel till förstudier och pilotprojekt är delegerat till förbundschef. - Antalet beslutstillfällen maximeras till fyra per år. (Gäller ej förstudier). - Ett projekt som har verkat i mer än två år skall i sin ansökan inför tredje året visa hur man framöver kan klara sig utan fortsatt projektstöd, alternativ hur de skall avvecklas. - Beslut tas för ett år i taget i samtliga projekt. Till materialet bifogas Ansökningsblankett och Handledning. Beredning och beslut av projektärenden Ett ärende/initiativ kommer in! 4 ansökningstillfällen/år 1. Entreprenörskap 2. Attraktivitet 3. Energi Infrastruktur Hälsa Utbildning Kultur Näringsliv Med stöd av och tillsammans med tjänstemannagrupperingar Granskas utifrån Tillväxtprogram och formalia av kansliet BEHOV AV FÖRSTUDIE? Beredning av beslutförslag Förslag till beslut av kansliet Beslut i beslutsgruppen som är lika med direktionens arbetsutskott Följs upp av beredningarna Anmäls till Direktionen 6

7 Urvalskriterier vid medfinansiering av projekt För att en insats ska beviljas medfinansiering genom Fyrbodals tillväxtprogram finns följande kriterier: - Insatsen ska ligga i linje med de prioriteringar som är gjorda inom de tre programområdena (entreprenörskap, energi- och miljöteknik och attraktivitet). - Insatsen ska vara av regional betydelse, d.v.s. ha spridningseffekter över en större del av Fyrbodal. - Projekt där bred samverkan mellan olika aktörer skall prioriteras. - Stöd lämnas inte till investeringar. Resultat, utvärdering och uppföljning Programmet skall i sin helhet utvärderas efter programperiodens slut. Dessutom skall det göras en halvtidsutvärdering, efter år 2010, som skall användas för att korrigera och rätta de program, aktiviteter och projekt som pågår. Utvärderingen och uppföljningen av de projekten och övriga aktiviteter som ligger inom ramen för de tre prioriterade programmen skall följas upp på det sätt som fastställs och presenteras i respektive enskilda projekt / insats. 7

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 1(14) Referens Datum Diarienummer Emma Mattson 2006-10-09 610-0491-06 Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 Remissförfarande

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2014-08-25 Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-61 31 19 E-post: lena.fischer@lysekil.se VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS 2014-286-041

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer