Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Sandvikens kommuns framtid Sammanfattande finansiell analys Drifts- och investeringsredovisning Personal Året i sammanfattning 7 Sammanfattande finansiell analys 8 Femårsöversikt 9 Driftsredovisning 10 Investeringsredovisning 11 Personalredovisning Sandvikens Kommun Finansiell analys Kommunens verksamheter Finansiell analys Redovisningsmodell 21 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Politisk verksamhet Kunskapsverksamhet Äldreomsorgsverksamhet Individ- och familjeomsorgsverksamhet Handikappomsorg Kultur- och fritidsverksamhet Bygg- och miljöverksamhet Tillväxtverksamhet Ledning- & service Gemensam finansiering 55 Sammanställd redovisning Finansiella rapporter & tilläggsupplysningar Sammanställd redovisning Redovisningsprinciper 57 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse 69

3 Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 2007 blev ånyo ett positivt år för Sandvikens kommun. Befolkningen har ökat med 56 personer. Arbetsmarknaden har varit expansiv, vilket gäller såväl industri- som tjänstesektorn. Den tillväxt som sker kan till stor del tillföras SANDVIK:s positiva utveckling. Företaget fortsätter att expandera i Sandviken. På Sandbacka Park finns omkring 50 företag med cirka 1000 anställda. Byggnationen av etapp V har fortgått under 2007 och står inflyttningsklar under våren Fler företag har visat intresse för etablering på Sandbacka Park, vilket i dag inte är möjligt på grund av att i stort sett samtliga lokaler är uthyrda. Högbo Bruk AB har utvecklat spårsystem för skidåkning i och med byggandet av ett 2 km långt konstfruset skidspår. Antalet åkande har varit stort och den snöfattiga och för andra dåliga vintern har gynnat antalet besökare i det konstfrusna spåret både före och efter årsskiftet. Högbo Bruk har också haft ökade intäkter till följd av en stark utveckling av beläggningen vid hotellet. Det finns anledning att tro på en fortsatt positiv utveckling i Sandvikens kommun. Bostadsbyggandet fortsätter, inflyttningen ökar och därmed också folkmängden. I den totala kommunkoncernen kan vi glädja oss åt en intressant utveckling med focus på planarbete, exploatering och bostadsbyggande. Kommunens bostadsbolag Sandvikenhus AB bygger ett 50-tal hyresrätter vid Kanalgränd i stadens centrum. Lägenheterna fördelas på flerfamiljshus och radhus. Intresset för lägenheterna är mycket stort. Bolaget fortsätter också sin förnyelse av stadsdelen Norrsätra. Dessutom diskuteras planer för att utveckla fastigheterna i Björksätra centrum. På Jernvallen har byggnationen av Göransson Arena påbörjats. Förväntningarna på den nya arenan är stora. Vårt tidigare näringslivsbolag NÄRAB har ombildats till Jernvallen Drift AB. Bolaget skall ansvara för driften av hela Jernvallen inklusive Göransson Arena. Vid bildandet av Jernvallen Drift AB har styrelsen försetts med två externa ledamöter (ej politiskt tillsatta) med egen erfarenhet från att driva liknande verksamhet. Ledamöternas roll är att tillföra styrelsen erforderlig expertkompetens. Sandviken Energi gör viktiga insatser vid utbyggnaden av såväl VA-nätet som fjärrvärmenätet, där takten ökats och nu planerad utbyggnad slutförts under år Dessutom har stadsnätet Sandnet en fortsatt positiv utveckling och redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Bångbro Kraft AB har haft ett dåligt år på grund av låga vattenflöden i Jädraån kombinerat med låga priser på el under året. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström

4 Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2015, fastställdes av kommunfullmäktige 2004, 17. Vackrare, trivsammare, tryggare, aktivare Boende och livsmiljö De natursköna områdena i Sandviken runt Storsjön, Öjaren och det öppna jordbrukslandskapet utvecklas för fast boende och fritidsboende. Allmänhetens tillgång till naturmiljöerna stärks och utvecklas. Kommunens tio tätorter förnyas och förskönas med spännande arkitektur och genomtänkta lösningar. Befintliga miljöer rustas varsamt och förnyas samtidigt som tidigare epokers olika byggnadsstilar tas tillvara. Vissa områden glesas ut med parkområden kombinerat med nytänkande ombyggnationer. Sandvikens centrum förtätas med nya bostäder. Bredband är tillgängligt i alla delar av kommunen. Det är liv och rörelse i Sandvikens centrum där nya intressanta butiker etablerar sig runt det medeltida torg som uppstått vid knuten, stadshuset och runt baptistkyrkan och där torghandeln är livlig. Kanalen är rensad och breddad med en vattenspegel in i den blomsterprydda stadsparken som med sitt kafé lockar många besökare. Det är tryggt för människor i alla åldrar att bo i Sandviken. Sandviken är ett mångkulturellt samhälle. Kultur- och fritidsutbudet är stort och lockande och har sin grund i det aktiva föreningslivet. Sandviken bygger vidare på sin starka musiktradition med bland andra Symfoniorkestern, Sandviken Big Band, Back Beat Bolaget och en rad rock/popband som föregångare. Parkrock, Bangen, Kammarmusikfestivalen och Drömfesten utvecklas till festivaler av nationellt intresse. Under hela året anordnas mängder av kulturaktiviteter och evenemang. Sandviken är en framgångsrik idrottskommun och ledande i landet inom bandyn. Jernvallen är en ännu attraktivare tävlings och träningsanläggning. Fotbollen upplever på nytt en storhetstid. Jernvallen är kommunens största fritidsgård vilket stärks av idrottsprofilen på flera skolor. Kultur- och naturmiljöerna i Högbo och Gysinge utvecklas för evenemang och det rörliga friluftslivet liksom skidåkning och sommaraktiviteter i Kungsberg. Snabbare, närmare, enklare, bekvämare Kommunikationer Snabba och täta direkttågförbindelser och motorväg ända från Stockholm gör Sandviken mycket tillgängligt och innebär en kraftig regionförstoring. Arbets- och studiependling mot Stockholm-Uppsala och mot Falun-Borlänge är mycket vanligt. Sandviken är en del av Mälardalsregionen. Klokare, kunnigare, kreativare Kunskapstillväxt Välutbildade och engagerade lärare förverkligar kommunens skolplan. Framgångsrik metodutveckling med flexibelt lärande, språkutveckling och internationalisering gör att alla barn tidigt lär sig läsa, skriva och räkna. IT är en självklar del av lärandet. Göranssonska skolan är ett av landets bästa tekniska gymnasier och dess arbetssätt är förebild för flera utbildningar. Vissa program är utvecklade i nära samarbete med näringslivet. Högskoleutbildningar inom teknikområdet är etablerade i Sandbacka Park i samverkan med näringslivet. I Sandvikens skolor råder jämställdhet och elevdemokrati och det arbetas aktivt med dessa frågor. Föräldrarnas medverkan är en viktig resurs. Alla skolor har egna styrelser. Många skolor har utvecklat egna profilområden som exempelvis kultur, ekologi och idrott. Kulturskolan har en stark ställning och är integrerad i hela skolsystemet. Starkare, hållbarare, stabilare Näringslivsutveckling Företagsklimatet i Sandviken är mycket gott. Kommunen är känd för att aktivt stödja befintliga och nyetablerade företag i deras strävan att utvecklas och skapa nya arbetstillfällen som är attraktiva för både män och kvinnor. Planprocessen är mycket snabb och flexibel och kan enkelt anpassas till företagens olika behov. Arbete pågår ständigt med att försöka hitta nya företagsmöjligheter i befintliga tillgångar och strukturer och skapa kännedom om detta hos tänkbara entreprenörer. Växande branscher identifieras och särskilda resurser avsätts för att Sandviken

5 Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision skall få del av denna tillväxt. Nätverk mellan företag och institutioner initieras och uppmuntras. Arbetslösheten i Sandviken är mycket låg. Sandbacka Park är ett dynamiskt, expansivt nav varifrån framtidens produkter och tjänster inom nischområdena utvecklas i världsledande klass. Det finns kreativa miljöer uppbyggda av en blandning av stora och små företag, utbildningar samt forsknings- och utvecklingsinriktade organisationer. Öppnare, tillgängligare, rakare Demokrati och dialog Sandvikens kommun präglas av öppenhet och delaktighet. Kommunmedlemmarna möter de förtroendevalda i en kontinuerlig dialog på många olika arenor. Kommunfullmäktige har utvecklat sina mötesformer och är forum för en livlig politisk debatt som engagerar många. Informationsteknik (IT) är ett viktigt verktyg i kontakten mellan kommunen och dess medlemmar. Kommunens verksamheter styrs i hög grad av brukarnas aktiva medverkan och brukarstyrelser finns för de flesta enheter. Utvärdering av verksamheten är den viktigaste aktiviteten. Jämställdhet Jämställdhet prioriteras i Sandviken och kvinnor och män ges samma förutsättningar i all kommunal verksamhet. Orättvisor mellan kvinnor och män motarbetas aktivt. Alltfler män finns inom kvinnodominerade yrken liksom alltfler kvinnor inom mansdominerade yrken. I de politiska församlingarna råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

6 Organisation och övergripande kommentar Organisation Kommunen Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnden Tillväxt-nämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Kunskapsnämnden Socialnämnden Handikappnämnden Överförmyndarnämnden Kommundirektören Personalkontoret Kommunkansliet Ekonomikontoret IT-kontoret Tekniska enheten Inköpsenheten Servicekontoret Informationsenheten Bygg- och miljökontoret Kultur- och fritidskontoret Tillväxtkontoret Kunskapskontoret Äldreomsorgskontoret Individ- och familjeomsorgskontoret Handikappomsorgskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27 % 24 % Gästrike Återvinnare X-trafik AB 7 % Kommunfullmäktige 7 % Regionförbundet Gävleborg Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 % 9 % Sandvik Utbildning AB 100 % Sandvikens Stadshus AB 100 % 100 % 100 % 100 % Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Jernvallen Drift AB Sandvikenhus AB 100 % 100 % 1% 99 % Sandviken Energi Elnät AB Bångbro Kraft AB Knuten Fastigheter HB

7 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning Under år 2007 har mycket varit fokuserat på att klara en ekonomi i balans. Prognoserna pekade under året på ett underskott, varför kommunstyrelsen beslutade om särskilda åtgärder för att nå ett nollresultat. Vid årets slut kunde ett mindre överskott redovisas. I resultatet ingår reavinster till följd av fastighetsförsäljningar under året. Den största avvikelsen i förhållande till budget svarar äldreomsorgen för. Verksamheten arbetar under år 2008 med en rad insatser för att sänka kostnadsnivån och nå en balans i ekonomin. Även handikappomsorgen visar ett underskott och har vidtagit åtgärder. Från och med 1 januari 2008 införs en ny organisation och åtskilligt arbete har lagts ner för att förbereda detta. Nya reglementen såväl som ekonomiska styrprinciper och internkontrollreglementen är antagna av fullmäktige. Under 2007 har arbete också lagts ner för att utveckla en ny process för budget och planering. Fullmäktige beslutar om denna under våren Kommunen har redovisat en ekonomi i balans sedan år För att i framtiden klara en god ekonomisk hushållning har det bedömts som nödvändigt att stärka den ekonomiska situationen genom främst kostnadsreduceringar. En uppskattning har gjorts att kostnaderna måste reduceras med mkr. Kommunstyrelsen anlitade under år 2007 externa konsulter för att göra en genomlysning av samtliga verksamheter. En av frågeställningarna var att se på möjligheterna att reducera kostnaderna med ovan angivet belopp. Genomlysningen har pekat på det möjliga i detta, utan att servicen ut till invånarna försämras till nivåer som inte är godtagbara. Genomlysningen pekar också på förbättringspotential rörande bland annat politisk styrning, arbetsmetoder och förhållningssätt. Det är nu upp till nämnds- och förvaltningsorganisationen att ta sig an och arbeta med resultatet av genomlysningen. Policydokument angående finansfrågor och upphandling är fastställda under år Sandvikens kommun har en positiv utveckling med ökad inflyttning och ökad folkmängd. Under de senaste årtiondena har bostadsbyggandet varit lågt. Kommunen står inför en ny situation där trycket ökar på planarbete och markfrågor. Planarbetet rörande Säljan och Norra IP har kommit långt. Det gäller även området vid Nyhem/Västanåsen. Tillgången på idag byggbara tomter är dock fortfarande begränsat. Kommunen har under år 2007 haft en hög investeringsvolym, där gymnasieskolan respektive senaste etappen på Sandbacka Park, är de enskilt största investeringarna. Båda investeringarna är något försenade men färdigställs tidigt under våren Efterfrågan på lokaler på Sandbacka Park är stor och i stort sett samtliga lokaler är redan uthyrda. Investeringar har också gjorts i äldreboendet Solbacken i och med ett fastighetsköp från landstinget under år Äldreomsorgen har tagit 24 nya platser i anspråk vid Solbacken. Ytterligare sju platser tas i bruk våren Kön till särskilt boende var år 2007 lång, vilket uppmärksammats av länsstyrelsen. Länsrätten har dömt kommunen att betala en särskild avgift på grund av för lång tid mellan beslut och verkställighet avseende särskilt boende. Kommunen har överklagat beslutet. Äldre- och handikappomsorgen har en fortsatt ökad efterfrågan på boende. Nämnderna har svårt att klara detta inom anslagna medel, varför verksamhetsutvecklingen måste intensifieras ytterligare. Inom skolans verksamhet diskuteras skollokaler för grundskolan. Antalet elever minskar, vilket innebär att verksamheten måste anpassas till en ny nivå. Detta återverkar på disponering av lokaler såväl som antal lärare. Skolan har arbetat med nödvändiga förändringar till följd av utvecklingen. Gymnasiet utsätts för konkurrens från friskolor och gymnasieutbildningar i andra kommuner. Verksamheten påverkas dessutom, från och med hösten 2008, av elevernas rätt att fritt välja gymnasieskola i hela landet. Antalet barn som efterfrågar barnomsorg ökar, och ytterligare platser kommer att tillskapas under Kultur- och fritid kan glädjas åt nya arenor. Friidrottsarenan i Björksätra är i stort sett färdigställd under år Kulturskolans lokaler diskuteras och en lösning skall tas fram och beslutas under år I förvaltningen fortsätter sjukfrånvaron att minska. Ett stort steg är taget i rätt riktning. Målet, på max 6,5 procent sjukfrånvaro vid utgången av 2008, är högt satt och verkar idag svårt att nå, trots ett aktivt och målinriktat arbete ute i förvaltningarna. Sandvikens kommun har goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. En förutsättning är att beslut fattas och insatser görs för att stärka ekonomin. En annan strategisk fråga är bostadsförsörjningen som måste få sin lösning under år 2008, om kommunen skall kunna ta tillvara de möjligheter till ökad tillväxt och ökad inflyttning som idag finns. Kommunstyrelsens arbete med att ta fram Vision 2025, som skall vara klart för beslut under våren 2009, kommer att bli en vägvisare i det kommande arbetet för tillväxt och utveckling av kommunen för såväl nämnder och förvaltningar som kommunala bolag.

8 Förvaltningsberättelse Sammanfattande finansiell analys Sammanfattande finansiell analys Sandvikens kommun redovisade ett årsresultat på 3,1mkr vilket är lägre än föregående års resultat på 15,5 mkr. Resultatet överstiger det finansiella målet som för år 2006 sattes till 0,0 mkr. Resultatet ökade det egna kapitalet med 0,4 procent vilket är lägre än inflationen för året. Årets investeringar uppgick till 161,2 mkr, av vilka 10,9 procent kunde finansieras med egna medel. Soliditeten minskade med 5,6 procentenheter till 43,9 procent. För att beskriva ekonomin i Sandvikens kommun används ett antal tabeller och mått. För varje tabell redovisas läge och trend, enligt förklaringen nedan. Ett utförligare resonemang finns i avsnittet Finansiell analys. Sandvikens kommun har en skuld för pensioner intjänade före 1998 som uppgår till 857,1 mkr. Detta ställer under kommande år krav på att det finns tillräckligt med likvida medel för att klara av utbetalningarna samt på att kostnaderna för dessa pensioner kan täckas. Kommunens likviditet är god och aktuella borgensåtaganden bedöms inte behöva infrias. Budgetföljsamheten har varit god de senaste åren. Ett trendbrott år 2006 var att verksamheterna redovisade ett underskott på -16,3 mkr. Under år 2007 vidtogs åtgärder så att balansen i verksamheterna återställdes. Prognossäkerheten har för verksamheterna förbättrats under 2000-talet, och får nu betraktas som mycket god, vilket gör att kontrollen av kommunens ekonomi förbättras. Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att kontrollen av ekonomin är god samtidigt som det finns en risk i form av stora framtida pensionsutbetalningar. Läge Bra Ok Har brister Trend Har förbättrats Oförändrad Har försämrats Likviditet Borgensåtagande Pensionsskuld Budgetföljsamhet Prognossäkerhet Resultat Kapacitet År 2007 försämrades de flesta av de nyckeltal som illustrerar kommunens resultat och kapacitet. Även om läget fortfarande befinner sig i kategorierna Ok/Bra för majoriteten av nyckeltalen, finns anledning att vidta åtgärder för att inte utvecklingen under år 2007 skall fortsätta. Kostnaderna ökade mer än intäkterna och nettokostnadsandelen ökade, vilket har medfört ett sämre resultat jämfört med föregående år. Investeringsvolymen i kommunen är hög och har så varit de senaste åren. Investeringarna har inte kunnat finansieras med egna medel och kommunen har därför ökat upplåningen, vilket har försvagat kommunens ekonomi. Soliditeten har minskat och är negativ om hela pensionsskulden räknas in och skuldsättningsgraden har ökat. Kommunalskatten är oförändrad och bland de lägsta i länet. Utveckling av intäkter och kostnader Olika posters andel av skatteintäkter Investeringsvolym Självfinansieringsgrad av investeringar Årets resultat Soliditet Skuldsättningsgrad Kommunalskatt Risk Kontroll De nyckeltal som illustrerar risk och kontroll i kommunen befinner sig på en bra nivå, med undantag för pensionsskulden. Balanskravet och god ekonomisk hushållning I lagstiftningen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting sägs att: Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren. Dessutom uttalas krav på god ekonomisk hushållning. För att säkra det egna kapitalet krävs att kommunen redovisar positiva resultat. Kravet på att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna under ett år brukar benämnas balanskravet. Enligt rekommendationer och praxis skall realisationsvinster och extraordinära poster inte medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Dessutom kan synnerliga skäl anföras för att i vissa fall justera balanskravsresultatet. Sandvikens kommuns resultat enligt resultaträkningen uppgår till 3,1 mkr. Därefter har detta justerats för reavinster, vilket ger ett balanskravsresultat på -2,2 mkr. Utöver detta har en förändring i antagande om livslängd avseende beräkning av pensionsavsättning, medfört ökade kostnader med 1,9 mkr. Denna post kan enligt Sveriges kommuner och landsting utgöra s.k. synnerliga skäl för att inte reglera det underskott som uppstår till följd av posten. Efter justering för denna post återstår ett underskott på 0,3 mkr att återställa under de närmaste tre åren. Sandvikens kommun avser att återställa detta under år 2008 genom det för året budgeterade överskottet på 5,0 mkr. Kommunen har sedan år 2005 anvisat en del av årets resultat till att bygga upp en reserv för att möta framtida pensionskostnader. Den ackumulerade reserven uppgår till 11,5 mkr. Det innebär att om kommunen i framtiden skulle redovisa ett negativt resultat till följd av höga pensionskostnader kan kommunen avräkna denna reserv vid avstämning mot balanskravet.

9 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning mkr Kommunfullmäktige 0,0 1,0 0,3 Kommunstyrelse -0,3 1,1-0,1 Facknämnder -1,0 0,0 0,1 Summa politisk verksamhet -1,3 2,0 0,3 Gymnasieskola -2,2 0,2 1,1 Förskola, grundskola 1,0 1,0 6,4 Särskola -1,6-1,2 0,0 Övrig verksamhet 2,5 1,9-4,0 Summa kunskapsverksamhet -0,4 1,8 3,5 Särskilt boende -6,0-3,8 1,4 Ordinärt boende -7,4-3,2 0,6 Dagverksamhet -0,4 0,2-1,3 Övrig verksamhet 0,8-0,3-1,5 Summa äldreomsorgsverksamhet -13,0-7,1-0,8 Missbruksvård för vuxna -1,5-5,4-1,3 Barn- och ungdomsvård 1,2-2,7-2,2 Övrig verksamhet 0,4-0,9-2,5 Summa individ- och familjeomsorgsverksamhet 0,1-9,1-6,0 LSS, LASS -4,9-9,4 0,7 Övrig omsorgsverksamhet -1,7 0,2-1,2 Summa handikappomsorgsverksamhet -6,7-9,2-0,5 Kulturverksamhet 0,3 0,1-0,4 Fritidsverksamhet 0,5 1,0 0,0 Övrig verksamhet 0,8 0,2 0,5 Summa kultur- och fritidsverksamhet 1,6 1,3 0,1 Miljö- och hälsoskydd 0,3 0,0 0,0 Övrig verksamhet 0,7 1,1 1,6 Summa bygg- och miljöverksamhet 0,9 1,1 1,6 Kommunikation 1,6 4,5 3,6 Företagsutveckling 0,5-0,5-0,1 Kompetensförsörjning -4,6 0,5 1,5 Övrig verksamhet 0,5-0,3-0,6 Summa tillväxtverksamhet -1,9 4,1 4,4 Kommunledningsverksamhet 10,1-1,2-2,3 Teknisk verksamhet 9,9 0,8-3,3 Summa lednings- och serviceverksamhet 20,1-0,4-5,6 Ej fördelade upplupna löner 1,1-0,7 0,0 Summa verksamheter 0,6-16,3-3,0 Skatter -0,3 13,0 5,0 Finansiell verksamhet -1,1 8,6 4,3 Pensioner -3,8 7,2 7,3 Övrigt 7,8 2,8 2,7 Summa Gemensamt 2,6 31,7 19,3 Totalt 3,1 15,5 16,3

10 10 Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,3 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 3,1 15,5 16,3 7,3 47,7 Årets resultat/invånare (kr) Investeringsvolym (mkr) 161,2 154,7 94,4 85,5 122,4 Total pensionsskuld (mkr) 905,8 809,0 716,8 691,3 724,3 Soliditet (%) 43,9 49,5 51,2 50,9 51,8 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -0,9 3,8 8,6 9,5 10,5 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 32,32 32,32 32,00 32,00 32,00 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 541, , , , ,5 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 203, , , ,3 999,6 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 7,9 8,5 9,0 9,1 9,2 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Årets resultat (mkr) 13,1 30,8 16,0-3,3 27,5 Investeringsvolym (mkr) 293,0 276,3 314,5 154,1 187,6 Soliditet (%) 34,0 36,9 37,0 36,7 37,7 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 8,3 11,4 13,7 14,0 15,2

11 Förvaltningsberättelse 11 Investeringsredovisning Investeringvolym Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Kunskapsverksamhet 45,3 41,0 22,2 Äldreomsorgsverksamhet 3,2 0,8 1 Individ- och familjeomsorgsverksamhet 1,0 0,1 1 Handikappomsorgsverksamhet 0,9 0,2 0,1 Kultur- och fritidsverksamhet 8,9 8,3 10,3 Bygg- och miljöverksamhet 0,1 0,1 0,2 Tillväxtverksamhet 0,2 0,1 0,2 Kommunlednings- och serviceverksamhet 101,6 104,1 59,4 Gemensamt 0,0 0,0 0,0 Summa 161,2 154,7 94,4 Investeringsredovisning Kommunen 2007 års nettoinvesteringar inom kommunens verksamhet uppgår till totalt 161,2 mkr, vilket är en ökning mot föregående år med 6,5 mkr. Investeringsplanen för 2007 uppgick till 178,3 mkr netto, exklusive försäljningar. Bland de stora investeringar som pågått under de sista tre åren kan nämnas om- och tillbyggnationen av Bessemergymnasiet. Totalt har budgeterade medel för ombyggnationen, exklusive inventarier, avsatts med 82,0 mkr. Vid 2007 års utgång har cirka 67,5 mkr av dessa förbrukats. Etapp 4 av projektet innehållande utrymmen för ytterligare fyra gymnasieprogram samt administration och bibliotek påbörjades under Den etappen beräknas vara färdig under början av Byggnationen av Sandbacka Park, etapp 5, har fortsatt under året. Projektet är något förskjutet i tid och kommer att färdigställas under första kvartalet Glädjande nog stod det redan under december 2007 klart att i stort sett hela etappen är uthyrd. De första hyresgästerna beräknas flytta in under vårvintern Med hjälp av ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, EUmedel och regionalpolitiskt stöd från Länsstyrelsen har en satsning på hus 106 i Gysinge gjorts. Under året har samlingssalar, ett café samt boende för studerande vid PRO Folkhögskola färdigställts. Ett stort fastighetsköp genomfördes under våren/sommaren 2007, då totalt sex byggnader köptes av Landstinget. Byggnaderna är belägna inom sjukhusområdet. Anledningen till köpet var ett stort behov av ytterligare äldreboenden. Idag är det full verksamhet i den största lokalen och arbetet med att fylla övriga byggnader pågår. Bland annat har Individ- och familjeomsorgens verksamhet Familjecenter tilldelats nya lokaler i en av byggnaderna. Flytten av Familjecenter är inledningen på en treparts rokard som har påbörjats under 2007 för att frigöra lokaler för barnomsorg, där Björkparkens korttidsboende för barn flyttar till Familjecenters gamla lokaler Eiragården och Björkparken åter blir förskola. Under året stod det klart för alla kommuninnevånare att Sandviken kommer att få ett nytt landmärke då de Göranssonska stiftelserna beslutade om att Sandvikens kommun kommer att få motta en gåva i form av Göransson Arena. I och med att arenabygget startades, flyttades och sanerades den gamla kylanläggningen för att ge plats åt arenan. Även föreberedande markarbeten för parkeringsytor påbörjades. En annan större investering är omläggning av stadshusets stentrappa. Trappan var i omedelbart behov av restaurering. Kostnaden för trappan uppgick till cirka 2 mkr. Under hösten visade det sig att även fasaden är i dåligt skick. Några plattor var lösa och riskerade att ramla ned. En utredning har påbörjats och förslag på fortsatta investeringsåtgärder av stadshuset kommer under Inom verksamhetsområdet gator har trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts på Barrsätragatan. Sträckan mellan kanalen och Hyttgatan har nu en säker gång- och cykelväg. Energibesparande åtgärder har utförts för ca 2 mkr. I summan ingår bland annat byte av ventilationen i gymnastik- och matsalen i Årsunda skola, till en anläggning med värmeåtervinning. Stallgården har fått en förändrad uppvärmning från olja till fjärrvärme. Beräknad besparing för enbart dessa två objekt är cirka kr per år. Investering av IT-utrustning gjordes under år 2007 för 6,2 mkr. Datorer, servrar, elektronik samt infrastruktur införskaffades. Likt tidigare år har reinvesteringar på en (1) mkr gjorts på parkmark samt utemiljö i anslutning till skolor och förskolor. Under året har lekplatser i Kungsgården samt Åshammar rustats upp. Vid Norrsätraskolan, Särskolan Vita Huset och Tallbacksgårdens förskola har en översyn av utemiljön gjorts. Utformning av lekytor och val av lekutrustning har skett i samarbete med personal på skolorna då det, speciellt i särskolans fall, är viktigt att utrustningen passar den grupp den är ämnad för utifrån ålder och funktionshinder.

12 12 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Personal Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal. Personalredovisning Den 31 december 2007 var 3110 personer tillsvidareanställda och 265 personer externt visstidsanställda 1. Jämfört med 31 december föregående år har antalet anställda minskat. Tillsvidareanställda minskade med tio personer och externt visstidsanställda med 104 personer. Minskningen av externt visstidsanställda har främst skett inom vård och omsorg samt förskola och grundskola. De arbetsplatser där endast kvinnor eller endast män arbetar var 28,2 procent vilket är 0,9 procent lägre jämfört med första mätningen i februari Arbetsplatser med fem eller färre anställda är undantagna. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal var 94,9 procent, en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående år. Uppdelad på kön var kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad 94,2 procent och männens 98,9 procent. Deltidsanställningarna fortsätter att minska vilket framgår av tabellen. Andel deltidsanställda i förhållande till tillsvidareanställda Procent Personalstruktur Av kommunens tillsvidareanställda personer var 84 procent kvinnor vilket var detsamma som föregående år Antal tillsvidareanställningar Kunskapskontor 1234 Tillväxtkontor 85 Handikappomsorgskontor 389 Individ- och familjomsorgskontor 99 Äldreomsorgskontor 871 Kultur och fritidskontor 96 Kommunledningskontor 280 Bygg- och miljökontor 56 Kvinnor; Könsfördelning tillsvidareanställda Åldersstruktur Medelåldern hos tillsvidareanställda var 46 år vilket var detsamma som förra året. Andelen personer som var 40 år och äldre uppgick till 71 procent jämfört med 70 procent året före. Åldersfördelning tillsvidareanställda. Medelålder 46 år Män; Tillsvidareanställda är anställda som innehar tjänst som pågår tillsvidare, även tjänstlediga ingår. Extern visstidsanställda är personer med tidsbegränsad anställning med månadslön Ålder

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer