GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT"

Transkript

1 GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX

2 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 BUDGETUTFALLET 5 UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL 10 Kommunledning 10 Allmän social verksamhet 13 Hemservice och äldreomsorg 18 Undervisningsverksamhet 22 Barnomsorg 26 Biblioteks- och kulturnämnden 28 Byggnadstillsyn 30 Byggnader och anläggningar 31 Trafikleder och allmänna områden 32 Avfallshantering 33 Vatten och avlopp 34 Brand- och räddningsnämnden 35 Lantbruksnämnden 37 KOMMUNENS BOKSLUT 39 RESULTATRÄKNING 39 BALANSRÄKNING 40 FINANSIERINGSANALYS 41 NOTER TILL BOKSLUTET 42 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 42 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 44 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN 44 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER 44 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 45 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN 45 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT 46 REVISORSANTECKNING 46 REVISIONSBERÄTTELSE bil. 1/46

3 Geta kommun bokslut KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Geta kommun gör för år ett positivt resultat om i runda tal nära euro, trots ett mer än lika stort underskott i den slutliga en. Det positiva resultatet kommer sig främst av oväntat stora skatteintäkter, inklusive en stor rättelseutbetalning i slutet av året. Därutöver har verksamheterna generellt hållit sig inom ramarna; driftskostnaderna är totalt sett lägre än erat och intäkterna något större. Det är framförallt på den tekniska sidan som nettoutgifterna varit mindre än erat. Somliga av de för år erade såväl drifts- som investeringskostnaderna kommer emellertid att belasta det kommande året istället. Den ekonomiska situationen är, trots positiva siffror för år, fortfarande den allt överskuggande utmaningen för kommunen. De två största orsakerna till detta är kommunens svaga skattekraft och ökande kostnader till framförallt de lagstadgade uppgifter som handhas av olika kommunalförbund. Ytterligare en orsak som kan nämnas är den synnerligen stora skuldbörda kommunen har, vilken medför stora utgifter för räntor och amorteringar. Det nya landskapsandelssystemet var synnerligen efterlängtat och välkommet för Getas vidkommande. Den kanske viktigaste förändringen i reformen var för Getas del det faktum att kommunen flyttades upp till befolkningsstrukturgrupp nummer ett, vilket i landskapsandelssammanhang ger kommunen samma stödmöjligheter som skärgårdskommunerna. Detta upplevs som någonting Geta med hänsyn till sin faktiska befolkningsstruktur borde ha haft möjlighet till redan en längre tid. Totalt sett innebär reformen större garanterade driftskostnadsersättningar från landskapsregeringen. Stödet för kommande investeringar minskar dock radikalt, och möjligheten till finansieringsstöd för enskilda år försvinner helt. Kommunerna måste nu själva spara ihop till sina framtida investeringar, vilket är synnerligen svårt för små och skuldtyngda kommuner med ackumulerat underskott och svagt grundkapital sedan tidigare. För Getas del kan man säga att landskapsandelsreformen var välkommen, men att den kom för sent för att ensam kunna utgöra lösningen på kommunens ekonomiskt trängda situation. Enligt det nya landskapsandelssystemet finns möjlighet till särskilt understöd enligt prövning från landskapsregeringen. Ingen åländsk kommun har ännu fått en dylik ansökan färdigt behandlad, varför man inte ännu vet vad som krävs av kommunerna för att kunna bli aktuella för dylikt understöd. I lagtexten framgår dock att det ställs synnerligen hårda krav på kommunerna. En flerårig ekonomisk och finansiell åtgärdsplan måste upprättas och godkännas av landskapsregeringen, och det kommunala självstyret kan därmed antas begränsas drastiskt. I Geta kommun har många ledande tjänstemän och olika mellankommunala samarbetsformer avlöst varandra under en rad av år, vilket uppenbart gått ut över kontinuiteten i verksamheten. Mycket resurser har gått åt till inskolningar och utarbetande av nya och förändrade rutiner och arbetssätt. Under våren skedde ännu ett byte av kommundirektör. Erik Brunström tillträdde som ordinarie kommundirektör den 21 april, efter att Håkan Lundberg under ett och ett halvt års tid vikarierat vårdlediga Carolina Sandell. Under hösten upphörde det kommunaltekniska samarbetet med Finström, omfattande gemensamme kommuningenjören Thomas Idman, varpå uppdraget i stort överläts åt kommunaltekniske entreprenören Bo Hellsten. Det tyngsta projektet under år har bestått i tillbyggnaden av Geta Hemgård. Tillbyggnaden utgör en uppskattad investering om euro, som delfinansieras med landskapsstöd enligt det gamla och mer fördelaktiga systemet - förutsatt att bygget kom igång före årsskiftet /2009. Investeringen väntas kunna leda till betydande driftsbesparingar på sikt, men det var länge oklart huruvida bygget skulle kunna genomföras. Farhågor kring risk för förorening av vattentäkten i Vestergeta by föranledde ett besvär, som inte hann avgöras under året. Inför årsskiftet enades kommunen och Vestergeta vattensammanslutning kring en lösning med åtgärdsplan för försiktighet i samband med bygget kombinerat med en sakförsäkring av vattentäkten under byggtiden, varpå besväret drogs tillbaka och bygget kunde inledas planenligt. Under vår- och sommarmånaderna har Geta kommun drabbats av omfattande problem med vattenförsörjningen, i form av bristande tryck och flöde i det kommunala vattennätet. Felsökning, utredningar och diskussioner har förts mellan kommunen, leverantören Finströms kommunaltekniska Ab samt distributören Ålands Vatten Ab. Landskapsregeringen avslog under året anhållan om delfinansiering av det planerade vattenutbyggnadsprojektet. Den fortsatta vattenutbyggnaden har därmed lagts på is till dess att vattenförsörjningen kan garanteras samt stödmöjlighet beviljats. 2/46

4 Geta kommun bokslut Under året har även avhandlats ett antal avtalsfrågor, bland vilka de tyngsta kan nämnas frågan om fortsatt medlemskap i Ålands miljöservice k.f. (Mise) respektive nytt avtal för Medborgarinstitutet i Mariehamn, samt förnyat grundavtal för kommunalförbundet De Gamlas Hem. Grundförbättring av Dånövägen har påbörjats och trafiksituationen i Vestergeta centrum har stått på agendan. Förslag till förändrad delgeneralplan har behandlats avseende del av Vestergeta by, och byggnadsplan för Havsvidden har fastställts. Alltsedan år 2006 har olika arbetsgrupper arbetat med frågan om nyttjandet av lokaler för skola och daghem. Under år har ärendet inte slutligt avgjorts, men kostnadskalkyler samt utredning av pedagogiska konsekvenser av en flytt av daghemsverksamheten till skolfastigheten har presenterats. Vidare utredningsarbete fortgår i frågan. Landskapsregeringen har under år inlett sin kommunrunda, och i oktober var det Getas tur att besökas av regeringsledamöterna. På agendan stod den ekonomiska situationen, den kommunala självstyrelsen och kommunalförbunden, Geta kommuns framtid, vattenförsörjningen, jord- och skogsbruksmuseum, ringväg till Hammarland samt skola och barnomsorg. Den avseende år 2009, som antogs under hösten, visar än en gång på omfattande minusresultat, och redan årsbidraget är negativt. Detta innebär att kommunen för det kommande året och flera därpå följande år står inför fortsatt synnerligen omfattande ekonomiska utmaningar. Det kanske mest glädjande i års bokslutsuppgifter är befolkningsökningen. Geta kommuns befolkning har under lång tid successivt minskat, men under år ökade befolkningen från 443 till 456, alltså med ett netto om plus 13 personer, eller tre procent. Detta är den procentuellt sett näst största befolkningsökningen på Åland år, näst efter Jomala kommun. Det finns dock inga säkra tecken på att detta skulle vara en bestående trend avseende befolkningsutvecklingen i Geta kommun. Att få till stånd en fortsatt positiv befolkningsutveckling och därmed stärkt skattekraft torde därmed utgöra den enskilt främsta utmaningen för Geta kommun inför framtiden, och en förutsättning för att ekonomin ska kunna återhämta sig på sikt. et för år, med ett svagt men oväntat positivt resultat, upplevs avslutningsvis av undertecknad såsom glädjande, men inte betryggande. Geta den 20 maj 2009 Erik Brunström Kommundirektör 3/46

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Geta kommun bokslut Geta kommuns bokslutssiffror visar på ett positivt resultat trots ett redan i den ursprungliga en visst underskott, samt ett i slutet av året beviljat tilläggsanslag till det sociala området. Kommunens ekonomiska utveckling under år präglas återigen av ökade kostnader för framförallt åldringsvård och specialomsorg, men också flera andra uppgiftsområden, medan kommunens ordinarie intäkter inte alls följer samma utveckling. Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan driftsutgifter och driftsinkomster, blev euro, vilket är euro eller 10,4 procent högre är under år De totala skatteintäkterna ökade med hela 19 procent jämfört med år 2007, främst till följd av retroaktiv rättelse i slutet av året. Kommunen kan för år redovisa ett positivt årsbidrag på euro, och även årsresultatet är positivt, euro. Årets överskott kan användas till att återställa det ackumulerade underskottet och stärka det sedan tidigare ansträngda grundkapitalet. Intern kontroll Geta kommunstyrelse fastställde i mars ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Budget- och skatteuppföljningar har gjorts regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Under året har successivt införts som rutin att utgiftsverifikat granskas och godkänns av två personer. Kommunstyrelsen har även infört som rutin att efter varje kommunfullmäktige granska lagligheten i fullmäktiges beslut. Kommunledningen avser därutöver att ytterligare formalisera och ta i bruk rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Risker och riskfaktorer Den ekonomiskt sett mest omfattande projektet, och därmed den kanske främsta risken i Geta kommun år, har bestått i tillbyggnaden av Geta hemgård. I samband därmed har också aktualiserats den potentiella risk som intilliggande vattentäkt skulle kunna utsättas för. Frågan löstes genom att kommunen och Vestergeta vattensammanslutning upprättade en åtgärdsplan för att minimera riskerna, samt att teckna en sakförsäkring under byggtiden. Investeringen som sådan är, i och med att bygget påbörjats före årsskiftet /2009, stödberättigad i enlighet med det gamla landskapsandelssystemet (upp till nära 80 %). Investeringen väntas vidare kunna leda till betydande långsiktiga driftsbesparingar då kommunens äldre ges möjlighet till omsorg i den egna kommunen istället för att behöva placeras externt. 4/46

6 BUDGETUTFALLET Geta kommun bokslut RESULTATRÄKNING exklusive interna poster Slutlig Ursprunglig Egentlig verksamhet Avvikelse Budget Budget % Intäkter sammanlagt Kostnader sammanlagt Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Landskapsandelar Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära intäkter Räkenskapsperiodens resultat Avvikelse Budget % Den egentliga verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Hyror Övriga verksamhetsintäkter Intäkter, /invånare Den egentliga verksamhetens kostnader Personalkostnader Budget Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Köpta kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader, /invånare VERKSAMHETSBIDRAG /46

7 Resultaträkning, fortsättning Geta kommun bokslut Skatteinkomster Inkomstskatteuttaget var 18,50 %. Fastighetsskattesatserna var: 0,50 % allmän fastighetsskatteprocentsats 0,30 % för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90 % för övriga bostadsbyggnader 0,00 % för allmännyttiga samfund Avvikelse Budget % Inkomstskatt Samfundsskatt Källskatt Fastighetsskatt SKATT, TOTALT Skatter, /invånare Resultaträkning, forts. Avvikelse Budget % Landskapsandelar för driften Allmänna LS-andelar LS-andelar för socialvården LS-andelar för undervisning och kultur Komplettering av skatteinkomsten Finansieringsstöd enligt prövning Justeringsbelopp Landskapsandelar, /invånare Skatteinkomster år Euro Föregående år Prognos Förverkligat Månad Föregående år Prognos Förverkligat 6/46

8 Resultaträkning, fortsättning Geta kommun bokslut Budget Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella inkomster Räntekostnader på inhemska skulder Övriga finansieringsutgifter Netto Fin. intäkter o. kostnader, /invånare ÅRSBIDRAG Av- och nedskrivningar Avvikelse Budget % Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Netto Avskrivningar, /invånare RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Slutlig Ursprungl Budget Budget Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 10,0 8,7 9,0 10,8 10,6 Årsbidrag/Driftsink. (v.intäkter+skatter+l-andelar), % 7,9 0,0 3,6 9,3 5,8 Avskrivningar/Driftsinkomster, % 4,2 4,1 4,1 4,7 6,3 Årsbidrag/Avskrivningar, % 187,8 1,2 87,1 196,0 93,4 Årsbidrag, /invånare 458,2 2,8 203,4 515,1 295,1 Resultat, /invånare 214,27-230,77-30,10 252,35 62,55 Invånarantal /46

9 Geta kommun bokslut Geta kommuns exkl. interna poster Uppföljning jan-dec Återstår Budget (slutlig) Driftsekonomidel Utgifter Intäkter Netto Netto Netto Utgifter Intäkter Netto Uppgift Anslag % 1001 Kommunledning % Allmän social verksamhet % Hemservice och äldreomsorg % Undervisningsverksamhet % Barnomsorg % Kultur och aktiviteter % Byggnadstillsyn % Byggnader och anläggningar % Trafikleder och allm. områden % Avfallshantering % Vatten och avlopp % Brand- och räddningsnämnden % Lantbruksnämnden % Driftsekonomin sammanlagt % Uppföljning jan-dec Återstår Budget (slutlig) Investeringsdel Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Projekt Projekt % 1 Kommunledning Skolan Barnomsorg Hemgårdens ombyggnad ,8 % Vattenförsörjningsplan ,5 % Kommunens vägnät ,6 % Reningsverket Kommunens fastigheter Vägbelysning ,3 % Projekt Anslag sammanlagt ,7 % Investeringar Hemgårdens tillbyggnad påbörjades först i slutet av år, varpå huvuddelen av de erade investeringsmedlen överförts till år Förverkligade investeringsutgifter för vattenförsörjning innefattar bland annat ett pumphus i backen upp till Soltuna. Den år 2007 inlämnade ansökan hos Ålands landskapsregering om understöd för vattenutbyggnadsprojektet avslogs under år, varför den större erade utbyggnaden inte genomförts. I kommunens vägnät har ytbeläggningen avlägsnats från Dånövägen på Dånö, inför en fortsatt grundförbättring av densamma. Därutöver har en backe i Ramsdalsvägen åtgärdats. Vägbelysningsprojektet fanns inte upptaget i den ursprungliga en för år, men togs av kommunfullmäktige upp som ett tillägg i februari. Nettoinvesteringen för vägbelysningen, som stod klar i december, blev efter landskapsstöd euro. Nyckeltal Antal innevånare Verksamhetsintäkter i % av verksamhetskostnader 10,0 10,8 10,6 3 Verksamhetsbidrag/innevånare Skatteinkomster/innevånare Landskapsandelar/innevånare Årsbidrag/innevånare Årsbidrag i % av avskrivningar 197,1 196,0 93,4 8 Lånestock/innevånare Soliditets % (eget kapital / balansomslutning) 40,8 38,3 36,2 8/46

10 Geta kommun bokslut Nettoutgifternas utveckling 2006-, områdesvis Kommunledning Socialnämnden Skola/barnomsorg Kultur och Brand- och Byggnadstekniska aktiviteter räddningsn. Lantbruksnämnd Nettodriftskostnadernas fördelning Byggnadsteknik 6 % Övrigt 3 % Kommunledning 9 % Skola/barnomsorg 37 % Socialnämnden 45 % Området Övrigt i figuren ovan omfattar de sammanlagda nettodriftskostnaderna för biblioteksoch kulturnämnden samt andelar i den gemensamma brand- och räddningsnämnden jämte dito lantbruksnämnden (tillsammans 3 %). I de ovanstående figurerna har ingen hänsyn tagits till interna kostnadsfördelningar, utan de illustrerar enbart de externa nettodriftskostnadernas fördelning. Totalt fördelas euro internt, vilket inverkar på de respektive områdenas faktiska andel i nettodriftskostnaderna. Främst kommunkansliets står som nettomottagare i det interna fördelningssystemet, som även omfattar fördelning av bland annat matservice och fastighetskostnader med mera. 9/46

11 Geta kommun bokslut UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL Driftsen sammanlagt 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader ,2 % Tjänster ,2 % Övriga kostnader ,5 % Externa utgifter totalt ,2 % Externa inkomster ,3 % Netto externa ,5 % Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt ,9 % Externa + interna ink. totalt ,9 % Netto totalt ,2 % Netto totalt per invånare Netto externa per invånare Kommunledning Kommunledning 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader ,0 % Tjänster ,3 % Övriga kostnader ,4 % Externa utgifter totalt ,6 % Externa inkomster Netto externa ,2 % Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt ,2 % Externa + interna ink. totalt Netto totalt ,4 % Netto totalt per invånare Netto externa per invånare Kommunledningens bokslut uppvisar för år ett överskott om euro, sett till det externa nettoresultatet. Kostnaderna har varit lägre och inkomsterna något högre än erat. En stor del av kommunledningskostnaderna är sedan 2007 års bokslut internt fördelade på de olika verksamhetsområdena. Detta för att ge en riktig grund för fördelningen av landskapsandelarna till kommunerna. Uppgiftsområdet omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet, beskattning, övrig allmän förvaltning, samhällsplanering, rättsväsende och säkerhet, konsumentrådgivning, intressebevakning samt främjande av näringslivet. 10/46

12 Geta kommun bokslut Verksamhetsmål De enligt fastslagna verksamhetsmålen för år bestod i att: skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning utveckla informationen och marknadsföringen utåt att utveckla och uppdatera framtidsstrategin för kommunen att i samarbete med andra kommuner ta fram mallar för stadgar och instruktioner att följa upp förändringarna i landskapsandelssystemet och vid behov föreslå åtgärder som rättar till eventuella snedvridningar i systemet. För att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning har förslag behandlats till förnyad delgeneralplan avseende del av Vestergeta by. Planen fastställs Information och marknadsföring har skett huvudsakligen genom successivt uppdaterande av hemsidan på internet, genom det kommunala infobladet Getabladet samt genom annonsering i tidningar och turistpublikationer. Under hösten hölls ett framtidsseminarium, som kan komma att upprepas inför fortsatt utvecklande av framtidsstrategin. Stadgar och instruktioner har delvis setts över, och inspiration inhämtats från andra kommuner. Program för intern kontroll har fastställts, liksom instruktion för byggnadskommittéer. Rörande förändringarna i landskapsandelssystemet har frågan diskuterats vid landskapsregeringens kommunrunda under hösten, och beslut fattats kring att under år 2009 upprätta en åtgärdsplan som kan komma att ligga till grund för en eventuell framtida ansökan om särskilt understöd enligt prövning i enlighet med det nya landskapsandelssystemet. Geta kommun har under år haft en positiv nettoflyttning och totalt sett en glädjande stor befolkningsökning om 13 personer (3 %). Revision Revisorer som utfört revisionen: Göran Gottberg, ordförande; Gunnel Henriksson, viceordförande; Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Slutrevision över års verksamhet hölls den Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, som valdes hösten 2007, hade vid utgången av år följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Dan-Johan Dahlblom, ordf Tomas Sundberg, viceordf Camilla Andersson Camilla Eklund Linda Fellman Alfons Henriksson Marianne Häggblom (lib) Nils Olof Sundblom (lib) Yngve Österlund (lib) Ersättare (ej personliga) Ramona Jansson-Eker Daniel Rosenqvist Marja Rosenqvist Gunnel Henriksson Fredrik Bergman (lib) Clas-Åke Häggblom (lib) Eddie Grane (lib) Vid års första möte valde kommunfullmäktige kommunstyrelse för åren Skattesatserna fastställdes i november och en för år 2009 antogs i december. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (-2009) hade vid utgången av år följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Björling, ordf. Kjell Berndtsson, viceordf Gerd Bergman Ronald Källström Gunnel Nordlund-White Ersättare (personliga) Ole Österlund Cremona Engström Helena Martinsson Anne-Gun Eklund Anders J Jansson Kommunstyrelsen har berett ärenden inför kommunfullmäktige samt beslutat i ärenden som berör kommunens förvaltning och ekonomi. 11/46

13 Geta kommun bokslut Kommunkansliet Kommundirektör Carolina Sandell gick på moderskapsledighet sommaren 2006, och fram till april har Håkan Lundberg fungerat som vikarierande kommundirektör. I samband med Sandells uppsägning utlystes tjänsten såsom ordinarie, varpå Erik Brunström utsågs och tillträdde som ordinarie kommundirektör 21 april. Kommunkansliets totala bemanning har minskat från 2,5 till 2,2 heltidstjänster, då ekonomisekreterare Britt-Marie Henriksson beviljats deltidspension från och med Nyckeltal Kommunfullmäktige Antal sammanträden Antal beh. paragrafer Kommunstyrelsen Antal sammanträden Antal beh. paragrafer Kommunkansliet Tjänstemannabeslut Personal 2,2 2,5 2,6 2,8 12/46

14 Geta kommun bokslut Allmän social verksamhet Allmän social förvaltning 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader ,6 % Tjänster ,1 % Övriga kostnader ,9 % Externa utgifter totalt ,3 % Externa inkomster ,8 % Netto externa ,3 % Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt ,7 % Externa + interna ink. totalt ,8 % Netto totalt ,9 % Netto totalt per invånare Netto externa per invånare Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och kansliet, individ- och familjeomsorg, handikappservice, specialomsorgen, missbrukarvård och nykterhetsarbete samt övrig socialvård. Socialkansliet och nämnden Socialnämnden sammanträdde nio gånger under år och behandlade sammanlagt 96 ärenden. Vid utgången av året hade nämnden följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Alfons Henriksson, ordf. Ines Sundberg, vice. Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Camilla Andersson Linda Fellman Kommunstyrelsens representant: Ersättare: Dan-Johan Dahlblom Marianne Asp Gottberg Kjell Berndtsson Mats Sjöblom Erica Berndtsson Ramona Jansson- Eker Gunnel Nordlund-White Socialnämnden erlägger en kostnad till Finström enligt samarbetsavtalet för det gemensamma kansliet. Personalen har under året bestått av en socialchef och en socialarbetare, båda på heltid, samt en socialarbetare på 85 procent. Det gemensamma socialkansliet för kommunerna Geta och Finström har fungerat som planerat. Personalen har som tidigare år en mottagningsdag i veckan på kansliet i Geta. Under året infördes en regelbunden telefontid att gälla för samtliga invånare i Geta och Finström. En klientenkät har gjorts under år. Många förändringar har skett inom socialvården, vilket har påverkat arbetssituationen. Den nya barnskyddslagen trädde i kraft Barnskyddsjouren startade den Inför kommande lagstiftning gällande närståendestöd, handikappservice, underhållsstöd och sammanhållen hemvård har utlåtanden avgetts samt planering påbörjats för tillämpningen av ny lagstiftning. En byggnadskommitté har under året planerat en tillbyggnad av Hemgården som beslutsenligt påbörjades i december. 13/46

15 Geta kommun bokslut Det totala bokslutet för socialnämndens två verksamhetsområden, allmän social förvaltning och hemservice och äldreomsorg, blev slutligen på nettonivå ,00 euro med en överskridning om euro. Under året beviljades en tilläggs om ,00 euro, fördelat med ,oo euro för allmän förvaltning främst för ökade kostnader inom specialomsorgen och med ,00 euro för hemservice och äldreomsorg. Socialnämnden fattade även under året beslut om interna överföringar om ,00 euro till godo för specialomsorgen. Gällande allmän social verksamhet visar bokslutet på en bruksgrad om 99,73 procent. Gällande hemservice och äldreomsorg visar bokslutet på en bruksgrad om 100,55 procent. Bruksgraderna är på nettonivå. Nyckeltal Socialnämnden: Antal behandlade paragrafer Barnatillsyningsmannens beslut: Erkännande av faderskap Avtal om underhåll Avtal om boende/vårdnad Individ- och familjeomsorg Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg blev ,91 euro, viket innebär ett överskott på 7.606,09 euro i relation till en. Bruksgraden blev 82,93 procent av anslaget. Resultatområdet omfattar socialt arbete, barnskydd och underhållsstödet. Kostnaderna härrör från placering i familjehem, stödpersonsverksamhet, deltagande i fältarnas verksamhet samt familjerådgivningsbesök vid Folkhälsans familjerådgivning. Socialt arbete Under året har tjänstemännen samarbetat med bland annat skolorna, daghemmet, barnpsykiatrin samt barnsomatiken för att sedan tillsammans med klienterna kunna finna de mest lämpliga öppenvårdsåtgärderna. Tre barn har under året varit placerade i vård utom hemmet. Nettokostnaden för socialt arbete och barnskydd blev ,97 euro vilket innebär ett överskott på 8.043,03 euro. Bruksgraden blev 80,18 procent. Underhållsstöd Antalet barn som beviljats underhållsstöd var per tre till antalet. Det erade anslaget har använts till 98,6 procent. Inga inbetalningar av underhållsbidrag har gjorts under året. Nyckeltal Vård i familjehem: Antal vårddygn Antal barn Familjerådgivning Antal besök Kostnad/besök (förskotterad avgift) 82,90 77,85 77,85 14/46

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Mariehamn - världens minsta metropol Innovativ och modern Konkurrenskraftig och växande Långsiktig, jämställd och hållbar Antagen av stadsfullmäktige 11.06.2014,

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2013 Fastställd av kommunfullmäktige 29.11.2012 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 12 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 13 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING... 13 C 101 Centralvalnämnden...

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer