AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1"

Transkript

1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen

2 Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/ förstärkare Mätinstrument/ Dator (digital) Om vi vill läsa in en signal till en dator måste den omvandlas (kvantifieras) från att vara en analog (tidskontinuerlig) signal till att vara en digital (och tidsdiskret) signal. tiden & signalnivån måste diskretiseras 2

3 Sampel, sampling och samplingsfrekvens Mätinstrumentet/datorn behöver en AD-omvandlare som tar sampel (dvs mätvärden) av signalen vid bestämda tidpunkter. Därmed kan vi bilda en tidsdiskret signal. Avståndet mellan varje sampel är sampeltidsintervallet T S Mätinstrumentet samplar signalen Sampel = stickprov Diskret tid t = nt S Tidsdiskret signal n =,, 2, 3, 4, 5,... 3

4 x(t) x(t) x(t) x(t) x(t) Hur fort vi samplar (dvs tar enskilda sampel) är avgörande för hur den diskreta signalen kommer att se ut. Desto snabbare vi samplar (mindre tid mellan varje sampel) desto fler mätpunkter kan vi få under viss tid. Samplingsfrekvensen ges av f S = T S (dvs vår samplingshastighet) Ex. Sampla en periodisk signal x t med frekvensen f = 5 Hz. (simulerad med Matlab) Om vi samplar med f S =.25f = 62.5 Hz får vi en samplad signal (blå circlar ihopknutna av den blå linjen) dvs den stämmer inte överens med den ursprungliga analoga signalen (röd kurva) t (s) t (s) f S =.25f = 62.5 Hz Om vi ökar samplingsfrekvensen t (s) t (s) t (s) f S = 4f = 2 Hz f S = f = 5 Hz f S = 3f = 5 Hz 4

5 Samplingsteoremet Det går att visa att man måste sampla med minst två gånger den högsta frekvensen i mätsignalen för att erhålla rätt frekvensinnehåll i den diskretiserade signalen och kunna återskapa den. Vill man få en bättre överensstämmelse bör man givetvis sampla ännu snabbare. 5

6 Diskretisering av signalnivån Även den analoga signalnivån (spänningen) måste diskretiseras för att kunna behandlas av datorn. Detta utförs av Analog-till-digital (AD)-omvandlaren. Önskar göra omvandlingen: Sampel heltal ( binärt tal) Diskretiseringen bestäms av antalet bitar som det digitala/binära talet representeras med. En bit kan anta två värden, eller. Antalet bitar bestäms av AD-omvandlaren. Analogt sampel A in AD n-bitar U ref Heltal D ut (på binär form) Ett digitalt tal på 4-bitar motsvaras av ett heltal, te.x. = (*2 3 +*2 2 +*2 +*2 ) = (*2 3 +*2 2 +*2 +*2 ) = 2 (*2 3 +*2 2 +*2 +*2 ) = 3 (*2 3 +*2 2 +*2 +*2 )... = 5 (*2 3 +*2 2 +*2 +*2 ) Med 4 bitar kan man få 6 (=2 4 ) olika tillstånd/heltal (,, 2, 3,..., 5). Det analoga sampelvärdet motsvaras av ett heltal (som kan göras om till binärt). 6

7 U ref och n-bitar U ref Analogt sampel A in AD n-bitar Heltal D ut på binär form U ref : Det spänningsintervall som det analoga sampelvärdet väntas ligga inom. T.ex U ref = 5V ger ett intervall till 5 V. n-bitar: Antalet bitar som bestämmer antalet olika heltal/nivåer (2 n ) som spänningsintervallet delas in i. T.ex. Om n = 8 bitar, så har vi 2 8 = 256 nivåer (heltalen,, 2, 3,..., 255) Exempel: Med en 2-bitars AD-omvandlare kan referensspänningen delas upp i 2 2 = 496 diskreta nivåer. Det betyder att om vi vill diskretisera V-intervall med 2-bitar, så kommer varje enskild bit att representera /496 =.244 V. Den minsta mätbara spänningen, dvs upplösningen blir.244 V. 7

8 Principen för AD-omvandling AD-omvandlare ska omvandla en analog spänning till ett heltal. AD-omvandlaren delar upp U ref i 2 n nivåer. Således blir upplösningen U = U ref. 2 n Ex. Om U ref = 5V och n = 8 får vi U = 9.53mV. Det analoga sampelvärdet (A in ) omvandlas till ett heltal (D ut ) som är en avrundning till närmaste heltal av uttrycket D ut = A in U = A in U ref 2 n (Minsta mätbara spänningen) Pga avrundningen: Alla sampel i intervallet D ut U ± 2 Uresulterar i samma heltal D ut. A in D ut 2 U =.5 LSB 2 ΔU 2 ΔU A = DΔU D I datorn kan vi räkna ut värdet DΔU 8

9 Exempel: Utsignalen som funktion av insignalen för 8-bitars ADomvandlare. X-axeln är skalad i U D ut Notera intervallen början och slutet. A in / U Exempel: 3-bitars AD-omvandling då U ref = 5V U = 5 =.625 V 23 9

10 Metoder att realisera AD-omvandling Dual slope (integrerande AD) Successiv approximation Flash AD (parallell AD) ΣΔ-omvandling ( sigma-delta )

11 DA-omvandling Används inom AD-omvandling R-2R-stege (dominerande inom DA-teknik) (Andra: Viktade resistanser, PWM (pulse width modulation)) Omvandla ett heltal (D in ) till en analog utspänning (A ut )

12 R-2R-stege Tre binära ingångar (3 bitar), dvs det binära talet (heltalet) bestämmer switcharnas tillstånd (S 2 S S ). S = leder ström till OPn, S = leder strömmen till jord. Till höger om punkterna A, B, C har man totala resistansen 2R till jord. A: Anta I leder genom ena grenen samma ner till S (samma resistans) totalt 2I in B: 2I i vardera gren (pga samma resistans) totalt 4I in till B C: 4I i vardera gren (pga samma resistans) totalt 8I = I ref in till C Totala resistansen till jord = R U ref = I ref R = 8I R I = U ref 8R I tot är summan av strömmarna till OP:n. Vi har U ut = I tot R S 2 S S U ut 8 U ref Elektronisk till-till-switch 2 8 U ref 3 8 U ref 4 8 U ref 5 8 U ref 6 8 U ref 7 8 U ref 2

13 R-2R-stege Från tabellen ser vi att ett uttryck för utsignalen för 3 binära ingångar, dvs 3 bitars DA-omvandlare (omvandlar ett heltal,, 2,..., 7 till analog utspänning) U ut = D in U ref 2 3 I det generella fallet för n stycken binära ingångar (n-bitars DA-omvandlare) A ut = D in U ref 2 n = D inδu där ΔU är upplösningen (spänningsändringen på utgången då det binära talet/heltalet ändras ett steg). Heltalet D in =,, 2,, 2 n omvandlas till an analog utspänning. Kvantiseringsbrus: Skillanden mellan det analoga sampelvärdet A in in till AD-omvandlaren och den analoga utspänningen A ut (som är en punktskattning av A in, och följer likformiga fördelningen) från DA-omvandlaren. Kvantiseringsbruset sätter en gräns på hur små signaler/variationer vi kan detektera. 3

14 Dual slope (Integrerande AD) En kondensator (i integratorn) laddas upp/ur av A in respektive U ref. Integratorn ger en rampformad utsignal. komparator Klar. Räknaren stoppas Uppladdningstiden (fas ) är konstant (pga binärräknarens klock-hastighet & n-bitar). Integratons utsignal (lutningen) beror på A in. Binärräknaren börjar om när den räknat klart samt skickar over-flow signal och urladdning påbörjas. Integratorns ramp blir positiv (fas 2 inleds). Räknar tills komparatorn går hög (dvs U I > ) klar! Långsam men noggrann. Antal bitar bestäms av Binärräknaren. låg A in hög A in Fas 2 Urladdningshastigheten (lutningen) är konstant (pga U ref ) urladdningstiden beror på kondensatorns uppladdning (startvärde dvs A in ). Binärräknaren stannar när integratorn når noll. Binärräknarens värde anger urladdningstiden dvs A in Vi har AD-omvandlat A in till ett heltal 4

15 En enkel AD-omvandlare Består av en komparator och en DA-omvandlare där komparatorn jämför A in med utspänningen från DA-omvandlaren. En binärräknare räknar upp tills komparatorn går låg dvs då DA ut > A in Nackdel: Många jämförelser. I värsta fall görs 2 n jämförelser. I medeltal görs 2 n. A in DA ut Antalet jämförelser kan reduceras med metoden successiv approximation. 5

16 Successiv approximation En komparator jämför A in med utspänning från DA-omvandlare Heltalet från DA ändras successivt (alla bitar testas MSB först, LSB sist) tills utsignalen är så nära A in som möjligt. Biten sätts till och sparas om komparatorn är hög (DA ut < A in ), om den är låg (DA ut > A in ), så sätts biten till och nästa bit testas. A in DA ut U = U ref = 5 2 n 24 =.325 V (= LSB) Snabb, n stycken jämförelser för en n-bitars AD. A in heltalet = 8 = 4 = 6 = 7 = 7 Maximala avvikelsen kan bli LSB! Vi vill ha maximalt.5 LSB. Använd en tilläggsregel: Om felet är större än.5 LSB, addera till AD-omvandlarens utsignal. 6

17 Flash AD (parallell AD) Hög = eller låg = A in jämförs med en del av U ref med 2 n komparatorer i en n-bitars flash AD. Antalet nollor (från komparatorerna) är heltalet som omvandlas till binärt (D ut ) i dekodern. Vi har AD-omvandlat A in. 3 nollor ger heltalet 3 Som motsvaras av 3 U =.875 V med maximalt ±.5 LSB fel. Mycket snabb (parallella jämförelser dvs alla bitar omvandlas samtidigt). Dyr pga många komparatorer dvs antalet bitar måste begränsas....antalet komparatorer kan reduceras! U = U ref = 5 =.625 V 2 n 2 3 7

18 Halvflash AD Två stycken n 2 -bitars (hel)flash AD reducerar antalet kompratorer till 2 2n 2 Exempel: 8 bitars halvflash AD dvs två 4 bitars helflash AD = 3 komparatorer 8 bitars helflash AD 2 8 = 255 komparatorer U = U ref 2 n 2 = U ref 6 avvikelsen kan vara ± 2 U Grov uppdelning U 2 = U ref2 2 n 2 = U ref 2 n 2 2 n 2 = U ref 2 n = U ref 256 U ref2 = U = U ref 2 n 2 Fin uppdelning 8

19 Sample & Hold Signalen som ska AD-omvandlas måste vara konstant under omvandlingstiden Ej uppfyllt för högfrekventa signaler, långsamma AD-omvandlare Signalen måste frysas mha Sample & Hold (S/H)-steg En S/H-puls styr när sampling (hög puls) och hold (låg puls) sker. Under samplingstiden (S/H = hög) laddas kondensatorn upp till A in därefter sker AD-omvandlingen under hold -tiden (S/H = låg). A in hålls konstant (laddas inte ur pga OP:ns höga inimpedans) Proceduren upprepas under nästa samplingstid, dvs konsdensatorn laddas Sample&Hold används i flerkanaliga AD-omvandlare Alla ingångar förses med Sample&Hold-steg. När S/H-pulsen kommer, fryses insignalerna (samtidigt) varefter var och en av kanalerna omvandlas i tur och ordning mha multiplexer 9

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/02 M:2013 Svensk översättning

Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/02 M:2013 Svensk översättning SWEDAC DOC 04:1 Datum 014-05-19 ISSN 1400-6138 Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/0 M:013 Svensk översättning SYFTE Syftet med detta dokument är att harmonisera utvärdering av mätosäkerhet

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför?

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Ett fibernät förväntas lösa många problem. Några exempel är billig kommunikation mellan de kommunala enheterna, medborgarnas vilja att stanna i kommunen,

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Vem blir långtidsarbetslös?

Vem blir långtidsarbetslös? Vem blir långtidsarbetslös? Helge Bennmarker Kenneth Carling Anders Forslund RAPPORT 2007:20 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer