Bredbandsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi 2013-04-19"

Transkript

1 Bredbandsstrategi

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Mål Bakgrundsfakta Bredbands kapacitet Nätägare Stöd för bredbandsutbyggnad Landsbygdsprogrammet Kanalisationsstöd Vision och mål Principer Ansvar och beslut Information och kommunikation Fristående bilagor och referenslitteratur... 7

3 1. Inledning I regieringens utredning om infrastrukturprogram för bredbandskommunikation fastslogs att kommunerna spelar en viktig roll i bredbandans utbyggnaden. Ett villkor för att kommunerna skulle få tillgång till stöd för utbyggnad av bredband var att upprätta IT-infrastukturprogram. Beslut om Säters Kommuns IT-infrastrukturprogram daterat antogs Programmet var underlag för beslut och omfattning av bredbandutbyggnad i Säter kommun. Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Säters kommun med utgångspunkt från den befintliga IT infrastrukturplanen Syfte Syftet med detta dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi som beskriver arbetssätt och processer över tiden. Det är viktigt att inte bara beakta bredbandsbehovet ur ett privatkundsperspektiv. Näringsliv och samhällstjänster är sannolikt en större kravställare i framtiden Mål Målet är att: en långsiktig vision och strategi för Säters kommun avseende bredband till slutanvändare, användandet av e tjänster och IT infrastruktur för kommunen tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer samt av förväntade effekter motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Säters kommun 2. Bakgrundsfakta När regeringen hösten 2009 antog en ny bredbandsstrategi som sätter målet till 100 Mbit/s till 90 % av alla invånare förändras kravbilden drastiskt. I praktiken innebär det omfattande utbyggnad/förtätning av nätinfrastrukturen. Det är tveksamt om marknaden har förmåga att ensamt lösa ett infrastrukturproblem som är så omfattande. Den ökade konkurrensen och kraven på kortsiktig lönsamhet medför att de etablerade operatörerna inte kan genomföra satsningar på andra områden än de mest lönsamma tätorterna, d.v.s. storstäder. Den helt dominerande tekniken för bredband idag är ADSL 2. Via kopparledningarna sänds signalen med modem (ADSL) som kan ge bandbredder runt 20 Mbit/s. Det skall dock noteras att hastigheten avtar med avståndet från telestationen och sjunker ned till ca 2 Mbit/s på ett avstånd av 6 km. Indikationer har även kommit att de avtal som tecknades med Quadracom (Teracom) kommer att sägas upp inom snar framtid. Hur detta kommer att påverka ADSL anslutningar vet ingen i dagsläget. Till det skall läggas att äldre kopparledningar riskerar att bli uttjänta och med stor säkerhet kommer telestationer med ett litet antal abonnenter att läggas ner, med följden att boende på landsbygden kan förlora sin tillgänglighet till fast telefoni och enklare bredbandsanslutningar. 7(7)

4 Regeringen har tagit fram en Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör politikens inriktning. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta dagens utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överförings kapacitet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha till gång minst 100 Mbit/s. Redan 2015 skall 40 % av hushållen ha nått det målet. Ur kommunens översiktplan 2010 Kommunens roll i IT-infrastruktur frågor är att skapa förutsättningar för ett teknik- och operatörsneutralt kommunikationsnät som når offentlig verksamhet, allmänhet och företag. Kommunen ansvararför att planering och projektering av utbyggnad görs för den IT-infrastruktur som inte marknaden tillhandahåller. Målet är att täcka hela kommunen till rimliga kostnader och tidplaner. Utbyggnadenska göras etappvis och baseras på den prioritering som fullmäktige beslutat. Kommunen ansvarar således för att planera och ha kontroll på att bredbandsinfrastrukturen ur samhällsperspektiv etableras på ett effektivt sätt. En välstrukturerad passiv infrastruktur i form av optofibernät är en bra lösning. Varje enskild aktör kan inte bygga ny infrastruktur för ett avtal på några få år. Det blir för dyrt för slutanvändaren. Eftersom investeringarna (kabelläggning) är mycket kostsamma, men har lång livslängd, är det rimligt att kostnaderna delas på flera aktörer. Näten skall hållas öppna för alla och där igenom kan många vara med och över tiden betala för investeringen. (Kommunen tillhandahåller t.ex. gatunätet utan att för den skull konkurrera med lastbils, buss eller taxitrafik) Bredbands kapacitet Post och Telestyrelsen (PTS) kartlägger årligen tillgången till bredband i Sverige. I den senaste undersökningen 2012 redovisas följande siffror för Säters kommun uppdelat på befolkning och arbetsställen. Avser faktisk tillgång till bredband. Kapacitet tätort Bas tätort minst 1 Mbit/s minst 3 Mbit/s minst 10 Mbit/s minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket ,00% 100,00% 99,99% 99,97% 99,59% 99,34% 55,33% 53,15% Dalarnas ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 94,08% 36,08% 26,16% Säter ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,50% 99,61% 15,18% 9,41% Kapacitet glesbygd Bas glesbyggd minst 1 Mbit/s minst 3 Mbit/s minst 10 Mbit/s minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket ,94% 99,92% 98,71% 98,14% 89,45% 87,28% 8,78% 8,73% Dalarnas ,90% 99,95% 98,72% 98,35% 76,26% 74,50% 1,19% 1,51% Säter ,00% 100,00% 99,27% 99,06% 90,84% 92,51% 1,70% 1,87% 7(7)

5 Den faktiska tillgången till bredband upp till 10 Mbit/s är tillgången bra i jämnförselse med riket och Dalarnas kommuner. Skillnaden avser tillgången till minst 50 Mbit/s där tillgång är lägre både i tätorter och i glesbygd i jämförelse med riket Nätägare I och med bredbandssatsningen 2002 investerade Teracom i så kallade ortsammanbindandenät (OSB) till de prioriterade orter i Säters kommunen. Orter som anslut med fiber var St Skedvi. Arkhyttan, Fäggeby Solvarbo, Enbacka och Gustafs. Idag ägs infrastukturen av Dala Energi som även handhar stadsnätet i Säter tätort. Via Radiolänk anslöts Grängshammar, Ulfshyttan och Norbo. Telia har fiber till flertal av sina telestationer som ägs av Skonova. 3. Stöd för bredbandsutbyggnad Landsbygdsprogrammets stöd för bredband söks via länsstyrelsen. Stödet kan användas i tre typfall. Det är när man drar helt ny fiber, uppgraderar befintliga nät eller förbereder för framtida fiberutbyggnad (dvs i praktiken gräver ner tomkanalisation). Stödet lämnas för att anlägga bredband i områden där det idag inte finns något markandsintresse för att etablera bredbandsnät Mer information och riktlinjer finns på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida 3.1. Landsbygdsprogrammet Utgångspunkten för stödet är att högst 50 procent av totala projektbudgeten finansieras av Landsbygdsprogrammet, högst 20 procent av Post- och Telestyrelsen (PTS) och minst 30 procent genom privat medfinansiering i form av egna likvida medel. Landsbygdsprogrammet är i grund och botten EU-medel och administreras av Länsstyrelsen. Ett krav för att få del av dessa medel är dock att medlemsstaterna växlar upp EU-medlen med egen, offentlig medfinansiering. Det kan röra sig om kommunala medel, antingen direkt från en kommun eller via ett bolag som ägs av kommunen till minst 51 procent. Även nätoperatörer och kommuner kan söka medel ur Landsbygdsprogrammet 3.2. Kanalisationsstöd Kanalisationsstödet enligt SFS (2008:81) syftar till att stimulera samförläggning av tomkanalisation samtidigt som det genomförs andra grävarbeten. Kanalisationsstöd kan inte användas tillsammans med landsbygdsprogrammets medel i ett och samma projekt utan måste sökas och hanteras i egna projekt. Kanalisationsstöd utgår med hälften av projektkostnaden dock maximalt 50 kr/m och handläggs löpande. Detta stöd kan inte kombineras med andra stöd. 7(7)

6 Vision och mål Övergripande vision för Säter kommun: Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Säter har invånare Vision för Bredbandsstrategin är: Boende och företag i Säters kommun skall ha tillgång bredbanslutning med hög hastighet Målet är att: 50% av hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 mbit/s senast år % av hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 mbit/s år 2020 Övergripande strategi för att nå målet är att: För bredbandsutbyggnad kommer medel att tas i anspråk ur kommunstyrelsens reserv. tillsätta en utredningsresurs för bredbandsfrågor målinrikta arbetet i kommunens egna verksamheter avseende bredband enligt nedanstående principer aktivt delta i Bredbandsforum Dalarna aktivt samarbeta med det lokala stadsnätet aktivt bevaka möjligheter att öka utbyggnadstakt med olika stöd och bidrag samarbeta lokalt och regionalt, med näringslivet och andra aktörer skapa aktiv dialog och informera företag och innevånare om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhället samt om hur manfår tillgång till bredband prioritera tätorter för att snabbt nå målen - men flexibelt tillvara- ta lokala initiativ landsbygden byggs ut med ett antal projekt per år beroende på lokalt engagemang och möjlighet till bidragsfinansiering. samhällsnyttan lyfts fram i prioriteringsarbetet vid all bedömning ovan kommunen ska verka för konkurrensneutrala och öppna nät De medl som avser stöd från kommunen kommer att nyttjas till följande: Byanät där byn via en ekonomisk förening, eller motsvarande, anlägger och äger nät och inte kunnat få annan medfinasiering. En förutsättning för detta är att det anlagda nätet är ett så kallat öppet nät. Med öppet nät avses ett nät där tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och där slutkunden kan fritt välja bland flera leverantörer. Nätet skall fått godkännande för bredbansstöd eller kanalisationsstöd. Medel tilldelas i den turordning ansökan inkommer. anläggning av fibernät utan extern medfinansiering. Där detta nät är avgörande för annan stödgrundande utbyggnad. medfinansiering vid anläggande av fibernät där kommunen eller annan part är ägare av nätet och där utbyggnaden är särskilt angelägen för hushåll och/eller företag. Beslut om tilldelning av medel fattas från fall till fall av kommunsstyrelsen 4. Principer Bredbandsstrategin påverkar kommunens förvaltnings och bolags olika ansvarsområden. Därför finns ett antal principer dessa skall vara till hjälp för verksamhetsansvariga i kommunens olika förvaltningar 7(7)

7 Princip för befintliga bostäder. Utbyggnaden av fibernät till befintliga bostäder i kommunens tätorter skall prioriteras och ske enligt en strukturerad och genomtänkt planering. Kommunens engagemang skall säkerställa att det blir en öppen lösning som inte diskriminerar någon av marknadens aktörer. Princip för landsbygdsområden. Med tanke på hur Säters kommun ser ut rent geografiskt är det på sikt mycket viktigt att säkerställa att även landsbygden får tillgång till bredband. Lantbruken har ett ständigt ökat behov av bredband. Bredband på landsbygden är viktigt för företagens fortlevnad och utveckling, Det är viktigt att kommunen uppmuntrar och tillvaratar lokala initiativ och lokalt engagemang för mindre utbyggnads projekt på landsbygden. Princip för exploateringsområden. Kommunens samtliga exploateringsområden skall alltid innefatta anvisningar om hur utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och öppet bredbandsnät görs. Princip översiktsplan och detaljplan. Kommuner ska i översikts- och detaljplanearbetet beakta behoven av bredbandsutbyggnad i kommunen Princip för kommunens egna IT enhet. Vid upphandling och utbyggnad av kommunens inhyrda nätverk ska hänsyn tas till hela samhällets behov kan bidra till att bredbandsmålen i kommunen uppfylls. Princip för kommunalt bolag. Kommunens bolag skall samverka avseende upphandling, eget nyttjande och utveckling av bredbandsinfrastruktur. 5. Ansvar och beslut Kommunfullmäktige ansvarar för och beslutar om Bredbandsstrategin som i tillämpliga delar skall gälla för kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att principer i Bredbandsstrategin efterslevs och följs upp. 6. Information och kommunikation Bredbandsstrategin bör kommuniceras med kommunens invånare, näringsliv och företag. Det är av stor vikt att en resurs skapas för att kunna ge stöd och råd till lokala initiativ som också har en tydlig koppling till nationella och regionala resurser. Kommunens hemsida är en plats som bör användas och med länkar till andra viktiga websidor (PTS, Länsstyrelsen i Dalarna, Region Dalarana) 7. Fristående bilagor och referenslitteratur Bilaga 1: Bakgrundasfakta Bilaga 2: Säters Kommuns IT-infrastrukturprogram daterat Bilaga 3: Säters kommuns översiktsplan (7)

8 Referenslitteratur Kommunikationsmyndigheten PTS, Bredbandskartläggning 2011, Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (2010) Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Länsstyrelsen Dalarnas Län, Fiberprojekt riktlinjer för stöd, PM Post och telestyrelsen (2011) Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet Regeringskansliet (2009) Bredbandsstrategi för Sverige Regeringskansliet (2011) ;D It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Svensk författningssamling (2010) Plan- och bygglag 2010:900 7(7)

9 Bilaga

10 Innehållsförteckning 1. Inledning Nu läge bredbands kapacitet Nätägare Enomiska föreningar Länsstyrelsen Dalarna Bredbandssatsningar Ordlista... 7

11 1. Inledning Detta dokument utgör en bilaga till Bredbandsstrategi för Säters kommun med utgångspunkt att beskriva förutsättningar i kommunen. 2. Nu läge bredbands kapacitet Post och Telestyrelsen (PTS) kartlägger årligen tillgången till bredband i Sverige. I den senaste undersökningen 2011 redovisas följande siffror för Säters kommun uppdelat på befolkning och arbetsställen. Avser faktisk tillgång till bredband. Det kopparnät som idag används för att ge bredbandstillgång via ADSL, bedöms inte vara tillräckligt för framtidens tjänsteutbud. Det är därför av största vikt att en fortsatt utbyggnad av fibernät i kommunen sker. ADSL kommer med stor sannolikhet fortfarande att leva kvar men vissa tjänster kommer att kräva allt större bandbredd. Skanova ger dessutom oroande signaler om underhåll och kvalitet på kopparnätet. Totalt Säters kommun 3(8)

12 Kapacitet tätort Bas tätort minst 1 Mbit/s minst 3 Mbit/s minst 10 Mbit/s minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket ,00% 100,00% 99,99% 99,97% 99,59% 99,34% 55,33% 53,15% Dalarnas ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 94,08% 36,08% 26,16% Säter ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,50% 99,61% 15,18% 9,41% Kapacitet glesbygd Bas glesbyggd minst 1 Mbit/s minst 3 Mbit/s minst 10 Mbit/s minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket ,94% 99,92% 98,71% 98,14% 89,45% 87,28% 8,78% 8,73% Dalarnas ,90% 99,95% 98,72% 98,35% 76,26% 74,50% 1,19% 1,51% Säter ,00% 100,00% 99,27% 99,06% 90,84% 92,51% 1,70% 1,87% Den faktiska tillgången till minst 10 Mbit/s är något lägre i kommunen än riket och länet för totalen, men för tätort något högre än länet. Den stora skillnaden avser dock tillgången till minst 50 Mbit/s där tillgång är mycket lägre både i tätorter och i glesbygd. De flesta telestationer i kommen är anslutna via fiber. 4(8)

13 2.1. Nätägare I och med bredbandssatsningen 2002 investerade Teracom i så kallade ortsammanbindandenät (OSB) till de prioriterade orter i kommunen enligt bild nedan. Nätägare av fibern är DalaEnergi och som också äger stadsnätet i Säters tätort Andra nätägare enligt PTS bredbandkartan är TeliaSonera AB och Hedemora Energi ItNet AB 2.2. Enomiska föreningar I Säters kommun finns en ekonomisk föring som byggt bredband, projektet kallades Fiber till Karlsgårdarna i Säter och sträckan var 2,4 km. Drivkrafter finns i två byar till att starta enomiska föreningar. 3. Länsstyrelsen Dalarna Dalarnas län får sammantaget ca 26 miljoner kronor till utbyggnad av fiber för åren 2012 till Länstyrelen har tagit fram riktlinjer för hur stöd till fiberprojekt så utarbetar länsstyrelsen tillsammans med kommunerna och andra aktörer en bredbandsstrategi för länet som ska vara klar i maj (8)

14 4. Bredbandssatsningar Runt om i landet pågår satsningar i kommunerna på olika sätt att påskynda utbyggnad av bredband. Nedan beskrivs några kommuners satsningar. Sunne kommun Under hösten 2010 tog kommunen politiskt beslut om att bygga ett så kallat stamnät för 20 miljoner kronor för att se till att det finns fiber till alla befintliga telestationsområden i Sunne. Det är en helhetslösning för såväl landsbygden utanför Sunne, som för tätortens bostadsområden och industriområden. Kommunen hjälper föreningarna med kartor, fastighetsregister, avtalsskrivningar, kontakter med Lantmäteriet och praktiska saker som underlättar arbetet. Kommunen är ute och berättar hur byalagen ska gå till väga för att starta en förening, vilka bidrag som finns att söka och de sköter samordningen mellan föreningarna Båstads kommun Det var för drygt ett år sedan som kommunfullmäktige i Båstad beslöt att anta en ny bredbandsstrategi. Anledningen var samhällets ökade behov av kommunikation där nästa generation ställer helt andra krav på digital tillgänglighet. För att möta dessa utmaningar är tillgång till bredband byggd på optisk fiber med hög överföringskapacitet, hela vägen in till bostaden, en förutsättning såväl i tätort som på landsbygden. Därför beslöt kommunfullmäktige också att stödja en bredbandsutbyggnad med att årligen anslå 2 miljoner kronor, pengar som bland annat ska gå till att minska anslutningskostnaderna för privatpersoner. Älvdalens kommun Älvdalen var den första kommun i Dalarna som tog beslut om bredbansstartegin. I handlingsplanen för bredbandsstrategin avsätter kommunen 3 Mkr fram till 2020 dessa medel fördelas enligt följande. 1. Samförläggning vid gräventreprenader 2. Fibrering av befintlig kanalisation. 3. Anläggande av fibernät där extern medfinansiering kan erhållas och där kommunen står som ägare av nätet. 4. Medfinansiering (20%) av byanät där byn via en ekonomisk förening, eller motsvarande, anlägger och äger nät. En förutsättning för detta är att det anlagda nätet är ett så kallat öppet nät. Med öppet nät avses ett nät där tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och där slutkunden kan fritt välja bland flera leverantörer. 5. Anläggning av fibernät utan extern medfinansiering 6. Medfinansiering vid anläggande av fibernät där annan part är ägare av nätet och där utbyggnaden är särskilt angelägen för hushåll och/eller företag. 6(8)

15 5. Ordlista Bredband Bandbredd Mobilt Bredband Bredband är ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att koppla upp datorer och många andra apparater till internet. Den tekniska definitionen på bredband är ett överföringsmedium som tillåter brett frekvensspektrum att användas utan att signalen förvrängs eller dämpas Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen, som t ex används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter. Bandbredd mäts vanligtvis i Hertz [Hz]. Band-bredd är ett centralt begrepp i många områden, t ex inom elektronik. Mobilt bredband är ett samlingsnamn för bredbandstjänster som levereras via mobilnätet 3 G Tredje generationens mobiltelefoni, ger mobiltelefontjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/sekund för stationära system. För mobila system når man upp till 384 kbit/s. 4 G Fjärde generationens mobilnät(4g) har teoretiska överförings-hastigheter upp till 100 Mbit/s. Tekniken bygger på LTE (Long Term Evolution). ADSL xdsl Fiber Optisk fiber Överföringshastighet Mbit /s Gbit /s Internet IT ADSL (Asymmetric Digital Sub-scriber Line) står för Asymmetrisk DSL. Det innebär att bandbredden till abonnenten i normalfallet är flera gånger större än från abonnenten. xdsl (Digital Subscriber Line), förkortat DSL eller xdsl, betyder fritt översatt digital abonnentanslutning. Det är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar Fiber är en anslutning som helt eller delvis baseras på otisk fiber. Optisk fiber, en särskilt typ av mineraliska glasfibrer, är avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exempelvis dataoch tele-kommunikation. Optisk fiber är en fiberbaserad optokabel. Optisk fiber är en tunn gasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus. Optisk fiber används för dataöverföring. Med optokabel avses ett antal optofibrer i ett skyddande hölje Överföringshastigheten mäts i enheten bit per sekund. Det talas oftast om kilobit (1 000 bitar) eller megabit (1 miljon bitar) per sekund. Ju högre hastigheten är, desto snabbare är överföringen. Mbit/s (Megabit per sekund) är en enhet för överföringskapacitet. Enheten omfattar bit/s. En Mbit motsvarar tecken, vilket i sin tur är ca 110 stycken A4-sidor Gbit/s (Gigabit per sekund) är en enhet för överföringskapalitet. Gbit/s är ggr större än Mbit/s. Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor. IT är en förkortning av informationsteknik. Det är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunika-tion. 7(8)

16 Kabel-tv Koax KO Öppet nät Kabel-tv är television som mottages på en punkt, en huvudcentral och därefter vidare sänder signalerna till en mängd hushåll. Varje kabelnät består, som namnet an tyder av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Tv-signalerna distribueras från sänd aren till mottagaren genom kabeln. Ett returaktiverat kabel-tv nät är ett nät som kan erbjuda bredbandstjänster Viktiga användningsområden för koax är bl a tv-teknik, mätsystem och datorkommunikation. Förr användes koaxialkabeln i telenätet, men sedan 1980 har fiberoptik i stor utsträckning ersatt koaxialkabel i Sverige. En kommunikationsoperatör (KO) hyr fiber i stamfibernätet och ansluter byanät och företag till stamfibernätet. En kommunikationsoperatör erbjuder också bredbandsabonnemang. Ett bredbandsnät där olika tjänsteleverantörer i konkurrens med varandra erbjuder sina tjänster 8(8)

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012-2020

Bredbandsstrategi 2012-2020 Bredbandsstrategi 2012-2020 Bredband i världsklass Kommunfullmäktige 2012-12-17 Det här dokumentet utgör Älvdalens kommuns bredbandsstrategi. Det ersätter kommunens IT-infrastrukturprogram från 2002. IT

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Gagnefs kommun 2 (15) 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Organisation 3 1.4 Målgrupper 3 2 Om bredband

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Samrådshandling 2011-09-26 2(20) BREDBANDSSTRATEGI 2011-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för - Orsa kommun

Bredbandsstrategi för - Orsa kommun Bredbandsstrategi för - Orsa kommun 2014-2020 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Målgrupp... 3 Allmänt om bredband... 4 Nytta med bredband... 4 Ökat kapacitetsbehov

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer

Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun

Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun 1 Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 117 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE STRATEGIDOKUMENT...4 3. SYFTE...5 4.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Svalövs kommun. Version 5 2015-05-18

Bredbandsstrategi för Svalövs kommun. Version 5 2015-05-18 Bredbandsstrategi för Svalövs kommun Version 5 2015-05-18 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND OCH NULÄGE... 4 3. SYFTE... 6 4. VISION... 7 5. MÅL... 8 6. EKONOMI & NYTTA... 9 7.

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer