ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling

2 2(36) BREDBANDSSTRATEGI

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband 6 Nytta med bredband 6 Användning av bredband 6 Övergripande mål och strategier 8 Bredbandsstrategi för Sverige 8 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige 8 Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 9 Regionalt utvecklingsprogram 10 Bredbandsstrategi för Skåne 10 SkåNet 10 Översiktsplan 11 Ängelholms kommun IT-infrastrukturprogram 11 Kraftsamling Ängelholm 11 Nuläge 12 Stadsnätet 12 Bredband via telenätet (ADSL) 12 Mobilt bredband 12 Bredband via fiber och kabel 13 Framtida behov 13 Stadsnätet 13 Bredband via telenätet (ADSL) 13 Mobilt bredband 13 Bredband via fiber och kabel 13 Mål i Ängelholm 14 Kommunernas roll 14 Mål i Ängelholm 14 BREDBANDSSTRATEGI (36)

4 Handlingsplan 14 Genomförande 14 Ekonomi 15 Ansvar 15 Tidplan 15 Uppföljning och utvärdering 15 Förteckning av stöd 16 Bredbandsstöd för landsbygden 16 EU:s strukturfonder 16 Stöd för kanalisation 16 ROT-avdrag 16 Ordlista 17 Litteraturlista 19 Bilaga: Täckningskartor 4(36) BREDBANDSSTRATEGI

5 Sammanfattning Det här dokumentet utgör Ängelholms bredbandsstrategi. Det ersätter kommunens IT-infrastrukturprogram från IT och Internet är innovationer som har en stor betydelse för dagens samhälle. Framtiden kommer att medföra ett ökat behov av bredband och IT. Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Det innebär att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. En förutsättning för att möta dessa mål är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. För att kunna uppnå målet krävs en omfattande utbyggnad av nätinfrastrukturen. I Ängelholms kommun levereras bredband via ADSL, fiber eller koax idag. I stort sett alla nås, däremot varierar överföringskapaciteten. En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös ITinfrastruktur än nödvändig för att uppnå behovet hos användarna. Ängelholms kommun har samma mål som det regionala målet som är föreslaget i Region Skåne. För att kunna uppnå målet i Ängelholms kommun krävs insatser i form av bl a utbyggnad av bredband av fiberbaserade nät, god planering i kommunens översiktsplan och samordning av bredbandssatsningar. Det blir en utmaning att säkerställa bredband både i tätorterna och på landsbygden. Inledning Bakgrund Ängelholms kommun har ett IT-infrastrukturprogram från Regeringen har sedan dess tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, där det övergipande målet är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. En förutsättning för att möta dessa mål är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. För att kunna säkerställa det krävs en omfattande utbyggnad av nätinfrastrukturen. Därför behöver en ny bredbandsstrategi för Ängelholms kommun tas fram. Uppdrag Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, fick år 2011 i uppdrag att ta fram en ny bredbandsstrategi för Ängelholms kommun. Denna bredbandsstrategi ersätter befintligt IT-infrastrukturprogram från Syfte Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa en långsiktig strategi för utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Ängelholms kommun. Organisation Bredbandsstrategin har tagits fram av Lena Åström, strategisk samhällsplanerare på kommunledningskontoret, och Peter Lindholm, IT-chef på kommunledningskontoret. Under perioden 11 oktober -11 december 2011 har den varit på samråd till berörda parter. Målgrupper Bredbandsstrategin riktar sig främst till tjänstemän och politiker i Ängelholms kommun. Den riktar sig även till Region Skåne, Skåne Nordväst och länsstyrelsen i Skåne län. Målgruppen för bredbandsstrategin är slutkunder och marknadens aktörer: d v s privatpersoner, företag och bredbandsbolag. BREDBANDSSTRATEGI (36)

6 Allmänt om bredband Nytta med bredband IT och Internet är innovationer som har en stor betydelse för samhället. Sverige är, i ett internationellt perspektiv, ledande när det gäller tillgången till bredband och användningen av IT. Studier visar att dessa instrument har varit en bidragande faktor till Sveriges tillväxt och utveckling senare år. Studier visar också att investeringar i elektronisk infrastruktur är samhällsekonomiskt lönsamma. IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, då bl a arbetsresor kan sparas och transporter kan effektiviseras. Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög användning av IT och Internet kan skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det kan också hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, klimatförändringar och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. En hög användning av IT bidrar även till att utveckla kunskapssamhället. Bredband med en hög överföringskapacitet har en stor betydelse för för såväl privatpersoner, företag, organisationer som offentliga förvaltningar. E-kommunikation bidrar till social tillgänglighet på det privata planet. För företagen kan bredband innebära förbättrade möjligheter till flexibilitet på arbetsmarknaden och gynnsammare förutsättningar att starta eget. Bredband ger möjligheter till utvecklad service, bättre tillgänglighet och effektivare verksamhet inom både sjukvård och offentlig förvaltning. Samtidigt kan det ge en åldrande befolkning möjligheter till en meningsfull sysselsättning och vård i hemmet, med lägre kostnader för samhället som följd. Tillgång till bredband ger människor möjlighet att bo och arbeta både i tätorter och på landsbygden. Bredband handlar till således i mångt och mycket om att ha en fungerande vardag. Bredband kan därför ses som en demokrati- och rättighetsfråga. Tekniken anses idag ha nått långt. Utvecklingen av IT-infrastrukturen kommer dock att fortsätta, eftersom teknikutvecklingen går fort fram och den globala konkurrensen ökar. För närvarande pågår stora satsningar på IT-infrastruktur i andra länder. Användning av bredband I Sverige hade 89 % av befolkningen tillgång till Internet hemma år 2009, varav 83 % hade bredband. 90 % av företagen använde Internet och hade bredbandsuppkoppling. 97 % av befolkningen i Skåne hade tillgång till ADSL år Andelen skåningar som hade fiber till hemmet var år 2009 endast 15 %. Det finns stora geografiska skillnader. Investeringar i infrastruktur är både kostsamma och kräver ett visst kundunderlag för att vara lönsamma. Förutsättningarna för investeringar i glesbygd är därför sämre, trots att behovet där är minst lika stort. Mobilt bredband och bredband vid det fasta telenätet (xdsl) finns i nästan hela landet, medan fiberanslutningar och bredband via kabel-tv främst är koncentrerat till större tätorter. Privatpersoner Privatpersoner tillbringar mer och mer tid på Internet och alltmer data överförs mellan datorer och annan elektronisk utrustning som kräver bredband. Hushållens bredbandsbehov förväntas fortsätta öka. Privatpersoner använder främst Internet och bredband för att göra ärenden, söka information och ta del av nyheter. Kommunikationen är vanligtvis enkelriktad, men trenden går mot en tvåvägskommunikation, med användare som både producerar och konsumerar innehåll i nätverk (såsom bloggar, fildelning och andra sociala media). Det finns också en trend mot att använda kapacitetskrävande digitala media och underhållning mer i form av musik, tv, videoklipp och videotjänster. Hos privatpersoner finns behov av att bredbandsnätet har en hög kapacitet. Hos privatpersoner finns också ett ökat behov av mobilitet och till- 6(36) BREDBANDSSTRATEGI

7 förlitlighet av Internet och bredbandstjänster. Den nya generationen ställer krav på social tillgänglighet avseende e-kommunikation. Företag Företag använder Internet och bredband till att hantera dokument, sköta administration, ha delar av verksamheten online, lagra information och arbeta i virtuella nätverk. Omfattningen av e- handel har ökat senare år. Användningen av videooch konferenssystem över Internet förväntas öka hos företag. Därutöver finns naturligtvis även företag vars affärsidé bygger på IT och Internet. Företag har ett stort behov av bredbandsförbindelser med hög tillgänglighet och säkerhet. Även företag är i behov av att bredbandsnätet har en hög kapacitet. Offentlig sektor I offentlig sektor används IT och Internet till att göra verksamheten mer tillgänglig för medborgarna genom att tillahandahålla bättre och effektivare tjänster. Många offentliga förvaltningar har webbtjänster där medborgarna kan göra allt från att fylla i blanketter, välja skola, göra deklarationer och begära sjukpenning. Bredband är också ett ovärderligt verktyg för de som är anställda i offentlig sektor och andra användare såsom elever m m. Idag är flera kommuner aktiva på sociala media, såsom facebook, twitter och YouTube. För politikerna har användningen av sociala media även blivit ett viktigt instrument för att föra ut sitt budskap och för att kommunicera med väljarna. BREDBANDSSTRATEGI (36)

8 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige Regeringen har 2009 tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige, som tydliggör politikens inriktning. Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att kunna uppnå målet är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. Mål År % av av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastigheten om minst 100 Mbit/s. År % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. För att kunna genomföra målen krävs insatser från olika aktörer: Marknadsaktörernas roll är att styra och driva den tekniska utvecklingen av bredband, genom utveckling av nya tjänster och investeringar i infrastruktur. Regeringens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att aktörerna ges förutsättningar för sin verksamhet. För att målen ska uppfyllas föreslås ett antal insatser. De handlar om att ge bra förutsättningar för en fungerande konkurrens, en ny modell för frekvensförvaltning och främjande av investeringar i bredband i glesbebyggda områden. Offentlig sektors roll är som beställare med ansvar för att stimulera utvecklingen av nya tjänster och för etablering av infrastruktur. Behovet av bredband ska ingå i kommunens planerings- och utvecklingsarbete och i det regionala tillväxtarbetet. Offentlig sektor ska även vara förebilder och pådrivande för att alla ska ha tillgång till IT på samma villkor. Forskarsamhällets roll är att generera kunskap som kan förnya, förbättra och understödja utvecklingen av en konkurrenskraftig bredbandsteknik. Det civila samhällets - privatpersoner, företag och organisationer - roll är som användare, kunder och kravställare. Samtliga har ett ansvar för att samverka för att Sverige ska ha ett bredband av världsklass. Målen bygger på att investeringar genomförs i det fasta nätet (utbyggnad av fiberbaserade nät och uppgradering av kabel-tv nät) och i det mobila nätet. En utbyggnad av ny teknik i det mobila nätet kommer vara avgörande. För att det mobila nätet ska kunna leverera höga överföringshastigheter krävs att det har tillgång till frekvenser i tillräckligt breda och sammanhängande frekvensband. I glest befolkade områden kommer det finnas behov av att hushåll och företag monterar en fast utomhusantenn för att få tillgång till bredband. IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Regeringskansliet har tagit fram en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för ITpolitiken: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen avser inrätta en digitaliseringskommision, som ska arbeta strategiskt med långsiktiga IT-politiska frågor. Agendan pekar ut behov av åtgärder inom fyra strategiska områden, med utgångspunkt från användarens perspektiv: Lätt och säkert att använda - Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. - Öppnare och smartare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet behövs. - Alla i arbetsför ålder ska ha en god digital kompetens för att vara anställningsbara eller kunna starta och driva företag. 8(36) BREDBANDSSTRATEGI

9 - Användning av IT och Internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit. Tjänster som skapar nytta - En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig förvaltning ska skapas. - IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. - Det nationella arbetet inom ehälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. - Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. - IT ska vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. Det behövs infrastruktur - Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och robust internet i Sverige och globalt. - Privata och offentliga informationssystem ska säkras i syfte att värna demokrati, personlig integritet, tillväxt, ekonomisk och politisk stabilitet i samhället. - För att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas fullt ut behövs en fungerande mjuk infrastruktur. - Det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser. - Robust elektronisk kommunikation innebär att kommunikationerna ska vara uppbyggda på ett driftsäkert sätt. - Sverige ska ha ett bredband i världsklass. IT:s roll för samhällsutvecklingen - I forskningsverksamhet och innovationsprocesser ska digital information och digitala verktyg användas i ökad utsträckning. - IT ska bidra till ett miljöanpassat samhälle. - Jämställdhet inom IT-området ska öka kraftigt. - För att stärka friheten på nätet ska Sverige verka för att mänskliga rättigheterna respekteras på Internet. - I syfte att främja kreativitet och innovation ska det vara enkelt att sluta avtal om upphovsrätt i den digitala miljön. - Användningen av IT i biståndet ska bidra till fattigdomsminskning, demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Post- och telestyrelsen (PTS) har i samarbete med Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. PTS fick i samband med regeringens bredbandsstrategi i uppdrag att genomföra riktade insatser mot kommunerna. Allmänt Kommuner ska i översikts- och detaljplanearbetet beakta behoven av bredbandsutbyggnad i kommunen. Kommuner bör verka för god konkurrens på alla områden och eftersträva en god dialog med det privata näringslivet rörande konkurrensfrågor. Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen. Kommuner bör framja parallelletablering av fiber där så är möjligt och lämpligt. Vid tecknande av avtal och i muntliga överenskommelser ska kommuner ge privata och offentliga aktörer samma villkor, om det inte finns särskilda skäl för olika villkor. Kommunen som markägare Kommuner bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad. BREDBANDSSTRATEGI (36)

10 Kommunen bör beakta värdet av såväl fungerande elektroniska kommunikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden som övriga allmänna samhällsintressen när den tar fram en sådan policy. Kommuner bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet. Kommuner bör teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad. Kommuner bör aktivt verka för att samordning av grävarbeten och att samförläggning av ledning sker. Kommunen som ägare av bredbandsnät Kommunala aktörer bör träda in endast när det inte finns kommerciella förutsättningar. Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader. Kommunal säljverksamhet och förfarande i kommunal säljverksamhet kan i enlighet med konkurrenslagen förbjudas om de snedvrider eller hämmar konkurrensen eller är ägnade av snedvrida eller hämma konkurrensen. När kommunala aktörer ges tillträde till den egna infrastrukturen ska det ske på skäliga och icke diskriminerade villkor. I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen beakta behovet av att undvika monopolisering av infrastrukturen. I de fall kommunala stadnät själva agerar på kapacitets- eller tjänstebaserad nivå bör kommunen regelbundet ompröva om rådande behov skulle kunna tillgodoses genom privatfinansierade aktörer. Kommunen bör verka för att kommunala bostadsbolag beaktar behovet av konkurrens och valfrihet för slutkunder. Regionalt utvecklingsprogram Region Skåne har tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram, RUP, för Visionen för 2016 är ett livskraftigt Skåne. Det ska uppnås genom tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. I programmet beskrivs fem utmaningar. Tillgänglighet är en av dessa fem särskilt utpekade utmaningar. I programmet beskrivs även att Skåne står inför ett antal olika förändringar: demografiska förändringar, individualisering, globalisering och miljöhoten. IT och bredband kan utgöra instrument för att bidra i arbetet med att möta dessa utmaningar. Bredbandsstrategi för Skåne Region Skåne har tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi för Skåne, som för närvarande är på remiss. Syftet är att skapa en gemensam målbild för bredbandsutbyggnaden i Skåne och att belysa utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv och att ta fram förslag på en konkret handlingsplan som belyser olika aktörers ansvar, finansieringsmetoder och utbyggnadsstrategiser för att nå det uppsatta målet. Skånes befolkning har god tillgång till ADSL. Under de senaste åren har ett nät till alla orter med mer än 200 invånare byggts ut i Skåne. Det har skett genom ett Public Private Partnership (PPP), där region Skåne och samtliga kommuner medverkar i en upphandling. Idag är 301 orter anslutna till BAS, Bredband för Alla i Skåne. Målet i förslaget till bredbandsstrategin är att minst 95 % av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, till en rimlig kostnad för slutkunden. 100 % av alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Alla bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. SkåNet SkåNet bildades 2003 och ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. SkåNets uppdrag är att förse hushåll, företag och offentlig verksamhet med bredband. 10(36) BREDBANDSSTRATEGI

11 SkåNet handlar i praktiken om att samordna planering, realisering och utveckling av en skånsk och öppen digital infrastruktur som kan användas av alla på lika villkor inelddes BAS-projektet, som med 200 mil fiberoptisk kabel försett 289 skånska orter med möjlighet att ansluta till ADSL. BAS-projektet byggdes klart Översiktsplan I kommunens översiktsplan redovisas inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, i enlighet med plan- och bygglagen. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska hänsyn till allmänna intressen, såsom infrastruktur, tas. En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj Enligt den nya lagen ska frågor om elektronisk kommunikation finnas med vid planläggning och annan prövning. Kommunens planeringsansvar med koppling till infrastruktur stärks i den nya lagen. Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004, ÖP En ny översiktsplan håller på att tas fram. I den gällande översiktsplan behandlas inte IT- och bredbandsfrågor. Det bör dock inrymmas i kommande översiktsplan. Ängelholm kommun IT-infrastrukturprogram Ängelholms kommun har ett IT-infrastrukturprogram, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars IT-infrastrukturprogrammet togs fram för att få tillgång till statliga stödpengar. Syftet är att utreda hur kommunen på bästa sätt kan utnyttja de statliga stödpengarna. Programmet består av en ortvis kartläggning av behovsbilden, en kartläggning av den IT-infrastrukur som finns i kommunen, en målstruktur som påvisar nätets utformning, en jämförelse av behovsbilden och den befintliga IT-infrastrukturen med målstrukturen samt slutligen en prioritering av utbyggnad. Av IT-infrastrukturprogrammet framgår att Ängelholms kommun har för avsikt att verka för att informera och underlätta för de kommerciella aktörer som vill etablera sig i kommunen. Det innebär att kommunen tagit på sig en samrådande och samordnande roll. Kommunen har inte intresse av att själv anlägga, äga, driva eller direkt tillhandahålla IT-infrastruktur, bredbandskapacitet eller kommersiella tjänster till invånare och företag. Kraftsamling Ängelholm Kraftsamtling Ängelholm är ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomiska tillväxt i Ängelholm. En del av visionen för Ängelholm 2020 är: Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografi ska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostadsort-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl infl yttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profi lerad som ungdomsstaden, idrottstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Inom ramen för Kraftsamling Ängelholm drivs olika projekt. Ett av projekten är e-tjänster. E-tjänster Syftet med projektet e-tjänster är att underlätta för såväl medborgare som kommun i kontakten dem emellan. Medborgarna ska i framtiden kunna logga in med sin e-legitimation eller sitt BankID för att via kommunens webbplats sköta sina ärenden med kommunen. Målsättningen är att bli en ännu mer attraktiv kommun. Projektet genomförs i två steg. Det första innebär att själva e-tjänstportalen lanseras ihop med 25 e- tjänster (t ex ansökningar, anmälningar och registreringar). Nästa steg blir att ytterligare 25 tjänster ska lanseras efterhand som de blir klara. BREDBANDSSTRATEGI (36)

12 Nuläge Stadsnätet Stadsnätet i Ängelholm drivs idag av Bjärekraft. Bredband levereras antingen via ADSL, fiber eller koax. I stort sett alla invånare nås. På landsbygden i de norra delarna av kommunen har Bjärekraft sämre täckning, där kan däremot Telia leverera ADSL. Telia kan även leverera fiberuppkoppling i Ängelholm. I Össjö har även Tele2 fiber. Bredbandssatsningar på landsbygden har möjliggjorts genom olika projekt, t ex BRIASS (BRedband I Ausås, Spannarp och Starby). Där tog de tre nordvästskåndka byarna tillsammans eget initiativ till bredbandsutbyggnad i samverkan med Ängelholms kommun, Bjäre Kraft, Länsstyrelsen och SkåNet. Liknande projekt har även genomförts i Össjö. Bredband via telenätet (ADSL) Bredband via det kopparbaserade analoga telenätet, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), är den dominerande tekniken för bredband idag. ADSL är det bredbandsnät som når flest hushåll. 98 % av alla huhållen och 95 % av alla företag kan få tillgång till bredband via telenätet. I Skåne har 97 % av befolkningen tillgång till ADSL. Men andelen minskar, vilket dels beror på att gamla telestationer läggs ner och dels beror på att kraven ökar. Den högsta överföringshastigheten för ADSL är 24 Mbit/s i teorin, men vanligtvis är den högsta möjliga överföringshastigheten endast 8-12 Mbit/s. Hastigheten avtar dock med avståndet från telestaionen och sjunker ned till ca 2 Mbit/s på ett avstånd på 6 km. I Ängelholm levereras ADSL via telenätet med en uppkoppling från 0,25 Mbit/s till 24 Mbit/s, beroende på avstånd från telestation. Mobilt bredband Mobilt bredband levereras via mobilnätet. Skillnaden mellan fast och mobil anslutning är att vid en fast anslutning är användaren knuten till en viss Andel med förutsättningar för access via: Totalt Tätbebyggt Glesbebyggt Befolkning Arbetställen[1] Befolkning Arbetställen[1] Befolkning Arbetställen[1] 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 99,81% 100,00% 100,00% 99,75% 99,55% 13,99% 5,91% 31,11% 55,77% 51,33% 99,95% 99,81% 100,00% 100,00% 99,75% 99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Förutsättning för minst: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 98,44% 98,85% 13,99% 5,91% Bakgrundsinformation: 8313 Ängelholm (36) BREDBANDSSTRATEGI

13 Framtida behov plats. Mobilt Internet används vanligen genom ett modem eller instickskort som kopplas in i datorn. Då kan tas med datorn och kopplas upp var som helst. En förutsättning är förstås att det finns täckning. Överföring av information via mobilt Internet kan ske via olika tekniker: GPRS, 2G, 3G, HSPA, WLAN och LTE (4G). Det mobila bredbandnäten täcker 99 % av Sveriges befolkning. Ca 10 % av befolkningen som täcks av mobilt nät beräknas inte kunna få ett stabilt och fungerande bredband via det mobila telenätet. Många hushåll och företag har även egna trådlösa nät. Användningen av bredband via mobiltelefonnätet har ökat markant under senare år. Det beror på sänkta priser, användarvänliga tjänster och utlovade höga överföringshastigheter. Tyvärr har bredbandsbolagen ofta inte lyckats hålla den utlovade överföringshastigheten. Bredband via fiber och kabel Fiber är den teknik som har bäst kapacitet och tillgänglighet. Fiber- och kabelbaserade bredbandsnät finns framförallt tillgängligt i tätorterna i Sverige. År 2009 var ca 50 % av hushållen och företagen lokaliserade inom 350 meter från en sådan anslutning. Det innebär dock inte att de är anslutna till dessa nät. I Skåne har endast 27 % fiber ända till hemmet. Privatpersoner och företag kan få bredband med överföringshastigheter på 100 Mbit/s eller mer med bredband via fiber och kabel. De fiberbaserade bredbandsnäten kan t o m erbjuda överföringshastigheter i Gbit/s. I Ängelholms kommun levereras fiber i Bjärekrafts öppna stadsnät i hastigheter upp till 100 Mbit/s. I Ängelholm finns olika leverantörer av bredbandstjänster att välja mellan. En forsatt utbyggnad av både fast och trådlös IT-infrastruktur är nödvändig för att tillgodose det förväntade behovet hos användarna avseende överföringshastigheter och fler resurskrävande bredbandstjänster i framtiden. BAS-nätets betydelse för bredbandsutbyggnaden i Skåne är och kommer vara en avgörande faktor för att genomförandet av de nationella samt lokala strategierna i Skåne ska lyckas. Stadsnätet I Ängelholms kommun kommer tillgången på snabb och tillförlitlig bredbandsstruktur vara en nyckelfacktor för utveckling av både kommunal-, företags- och utbildningsverksamhet. Bredbandsstrukturen kommer även möjliggöra för ett utökat samarbete i regionen inom olika områden. Det fasta nätet behöver uppgraderas för att klara högre överföringshastigheter och utvecklas för att komma närmare användarna. Bredband via telenätet (ADLS) Andelen som har tillgång till bredband med ADSL minskar, vilket beror på att gamla telestation lägger ned och att kraven på bredband ökar. Mobilt bredband Användandet av mobilt bredband förväntas fortsätta öka. Det finns hög tilltro till nästa generations mobila bredbandsnät LTE (Long Term Evolution) eller 4G, som det även kallas. Bredband via fiber och kabel Fiber är en förutsättning för att ha en god kapacitet och tillgänglighet med framtidens mobila bredbandsnät LTE (4G). Mobiloperatörer gör omfattande satsningar för att stärka sina nät med optofiberanslutningar av basstationer. BREDBANDSSTRATEGI (36)

14 Mål i Ängelholm Kommunernas roll Offentlig sektor har en betydande roll på bredbandsmarknaden. Kommunerna är bl a ansvariga för planering och användare inom sitt område. Den offentliga sektorns roll regleras dock av olika lagar, som tydliggör vad kommunen får och ska ägna sig åt. Offentlig sektor får t ex inte bedriva kommerciell verksamhet i konkurrens med privata aktörer och har andra krav på administration. Kommunerna är aktörer på bredbandsmarknaden ur flera aspekter: Under perioden med bredbandsstöd var kommunerna ansvariga för att ta fram IT-infrastrukturprogram och mottagare av stödet. Kommunerna kontrollerar tillträdet till kommunalt ägd mark och ger tillstånd för operatörer att anlägga nät. Många kommunala stadsnät och bostadsbolag är aktiva på marknaden för bredbandstjänster. Kommunen är upphandlare av IT och telekommunikationstjänster. Mål i Ängelholm Ängelholms kommun har valt att sätta målen på samma nivå som det föreslagna regionala målet för Skåne. Mål i Ängelholm År % av av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastigheten om minst 100 Mbit/s. År % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag ska också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Handlingsplan Genomförande Övergripande strategier Ängelholms kommuns strategier för att nå målet är: Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät, då denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska kunna tillgodose både befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet. Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt samordnas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske med Region Skåne, Skåne Nordväst och grannkommunerna. Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, både på översikts- och detaljplanenivå. Kommunen ska bistå bredbandslevantörerna vid planering och utbyggnad av bredbandnät. Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i kommmunen är öppna för alla bredbandsleverantörer. Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden. Marknadskrafterna ska råda. Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband på landsbygden genom att uppmuntra och tillvarata lokala initiativ. Kommunen ska i den mån det är möjligt bistå byalag, föreningar och samfälligheter att söka bidrag för utbyggnad av bredband och bistå med i stöd i vid planering och byggnation av bredbandsnät inom deras områden. Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och hur de kan arbeta för att få tillgång till bredband. Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktörer. Kommunen ska utreda möjligheten att ta fram ett bredbandsindex. 14(36) BREDBANDSSTRATEGI

15 Förväntat resultat Efter genomförande av dessa åtgärder förväntar sig Ängelholms kommun att: Samtliga förvaltningar på kommunen ska vara anslutna till en IT-infrastruktur som tillgodoser respektive förvaltnings behov. Alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till någon form av fast eller mobilt bredbandsnät. Prioritering av områden Ängelholms kommun gör följande prioritering av områden: Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av bredband. Områden med många hushåll och företag prioriteras framför områden med färre hushåll och företag. Orter med ett lokalt engagemang och efterfrågan, där många vill investera i bredband, kommer att prioriteras. Om det finns kommunal verksamhet inom ett område kommer dess prioritet att höjas. På samma sätt kan områden som är speciellt inriktade på näringsdrivande verksamhet få en högre prioritet. Därutöver kan närheten till befintlig IT-infrastruktur och kostnaden för att bygga ut det aktuella bredbandsnätet också styra ett områdes prioritet. kunskapsnivån, att öka produktiviteten, bidra till att invånare stannar kvar i kommunen och att personer väljer att flytta till kommunen. Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har ansvar för att inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i kommande översiktsplan. Kommunledningskontoret, genom IT-enheten, har ansvar för att de delar som är av operativ karaktär och hamnar inom kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs samt att bredbandsstrategin implementeras i samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Tidplan Målen i Ängelholms kommun ska uppnås till år Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vart fjärde år av kommunledningskontoret. Dessa kommer därefter tas upp för politisk behandling. Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras eller ersättas med en ny strategi. Uppföljning av åtgärder kommer ske varje år genom redovisning till politiken. Ekonomi Ängelholms kommun avser att anslå 10 Mkr i budgeten fram till Tanken är att satsningen, i ett långt tidsperspektiv, ska vara samhällekonomiskt lönsam. Satsningen bedöms bidra till att öka tillgängligheten, att öka BREDBANDSSTRATEGI (36)

16 Förteckning av stöd Här finns en kortfattad förteckning över de statliga stöd och stimulansprogram som är aktuella år Där kan byalag, kommuner, föreningar och samfälligheter ansöka om ekonomiskt stöd för att bygga bredbandsnät. Bredbandsstöd för landsbygden Byalag, andra lokala utvecklingsgrupper, kommuner m fl kan ansöka om stöd för att bygga bredband. Ansökan måste om områden där marknaden inte kommer att bygga bredband. Stödet söks genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet (stöd för att lägga tomrör som man sedan kan dra fiber i). En del av stöden kräver att det offentliga tar en del av kostnaden (s k offentlig medfinansiering). Mer information fi nns hos Länsstyrelsen i Skåne län eller Post- och Telestyrelsen. EU:s strukturfonder Stöd från EU:s strukturfonder kan sökas av enskilda kommuner eller kommuner i samverkan. Stödet kan lämnas till stora och strategiska infrastrukturinvesteringar fram till lokala knutpunkter. Medfinansiering krävs. Mer information fi nns hos länsstyrelsen i Skåne län. Stöd för kanalisation Stöd för anläggande av kanalisation kan sökas för perioden Mer information fi nns hos Region Skåne. ROT-avdrag Privatpersoner kan dra av hälften av arbets-. kostnaderna för t ex grävning för bredband på tomten eller för installering av bredband till huset. En förutsättning är en taxering som småhus. Mer information fi nns hos Skatteverket. 16(36) BREDBANDSSTRATEGI

17 Ordlista 4G ADSL Bandbredd Bredband Fiber Fjärde generationens mobilnät (4G) har teoretiska överföringshastigheter upp till 100 Mbit/s. Tekniken bygger på LTE (Long Term Evolution). ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) står för Asymmetrisk DSL. Det innebär att bandbredden till abonnenten i normalfallet är flera gånger större än från abonnenten. Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen, som t ex används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter. Bandbredd mäts vanligtvis i Hertz [Hz]. Bandbredd är ett centralt begrepp i många områden, t ex inom elektronik. Bredband är ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att koppla upp datorer och många andra apparater till internet. Den tekniska definitionen på bredband är ett överföringsmedium som tilllåter brett frekvensspektrum att användas utan att signalen förvrängs eller dämpas. Fiber är en anslutning som helt eller delvis baseras på otisk fiber. Optisk fiber, en särskilt typ av mineraliska glasfibrer, är avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exempelvis data- och telekommunikation. Gbit/s Internet IT Kabel-tv Kaux Gbit/s (Gigabit per sekund) är en enhet för överföringskapalitet. Gbit/s är ggr större än Mbit/s. Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor. IT är en förkortning av informationsteknik. Det är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Kabel-tv är television som mot tages på en punkt, en huvudcentral och därefter vidare sänder signal- -erna till en mängd hushåll. Varje kabelnät består, som namnet antyder av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Tvsignalerna distribueras från sändaren till mottagaren genom kabeln. Ett returaktiverat kabel-tv nät som kan erbjuda bredbandstjänster. Viktiga användningsområden för koax är bl a tv-teknik, mätsystem och datorkommunikation. Förr användes koaxialkabeln i telenätet, men sedan 1980 har fiberoptik i stor utsträckning ersatt koaxialkabel i Sverige. BREDBANDSSTRATEGI (36)

18 Mbit/s Mobilt bredband är ett samlings- namn för bredbandstjänster som levereras via mobilnätet. Mobilt bredband Mbit/s (Megabit per sekund) är en enhet för överförintskapacitet. Enheten omfattar bit/s. En Mbit motsvarar tecken, vilket i sin tur är ca 110 stycken A4-sidor. Optisk fiber/ Optisk fiber är en fiberbasrad optokabel infrastruktur. Optisk fiber är en tunn gasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus. Optisk fiber används för dataöverföring. Med optokabel avses ett antal optofibrer i ett skyddande hölje. PPP PPP (Public Private Partnership) betecknar en form av offentlig xdsl upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, t ex en infrastrukturinvestering. Det går att säga att det inte bara själva byggandet överlåts på ett privat företag, utan även finansiering och eventuellt drift. xdsl (Digital Subscriber Line), förkortat DSL eller xdsl, betyder fritt översatt digital abonnentanslutning. Det är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar. Överförings- Överföringshastigheten mäts i enhastighet heten bit per sekund. Det talas oftast om kilobit (1 000 bitar) eller megabit (1 miljon bitar) per sekund. Ju högre hastigheten är, desto snabbare är överföringen. 18(36) BREDBANDSSTRATEGI

19 Litteraturlista Båstads kommun (2010) Bredbandsstrategi för Båstads kommun IT & Telekomföretagen (2009) Färdplan för tillväxt och välfärd - en uppdaterad IT-politik Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (2010) Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Linköpings kommun (2010) IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun Länsstyrelsen i Skåne län (2009) Knyt band med bredband Inspiration för dig som vill öka farten med fi ber på landsbygden Post och telestyrelsen (2011) Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet Regeringskansliet (2009) Bredbandsstrategi för Sverige Regeringskansliet (2011) ;D It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Region Skåne (2011) Bredbandsstrategi för Skåne, remissversion Region Skåne (2009) Beslutsförslag avseende bredbandsstrategi för Skåne Region Skåne (2009) Broschyr Bredbandsstrategi för Skåne Region Skåne (2009) Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Svensk författningssamling (2010) Plan- och bygglag 2010:900 Ängelholms kommun (2003) Ängelholm kommun IT-infrasturkturprogram BREDBANDSSTRATEGI (36)

20 20(36) BREDBANDSSTRATEGI

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret

K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 22 november 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014. 37, KS 2014-04-08 08:30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-04-03 Dnr 512-2014 Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten Rapportnummer PTS-ER-2010:11 Datum 2010-05-18 Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - En utredning kring behovet av samordning för att främja marknadsaktörernas tillgång till kanalisation

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer