Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm"

Transkript

1 Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010

2 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men de känner att regler och skatter tynger ner deras företag. Ändå vill de inte flytta sin verksamhet till något annat land där det skulle vara enklare för dem. De är i sanning vardagshjältar. Stockholm och Sverige behöver fler entreprenörer, nyföretagare och innovatörer. Vi behöver fler arbetsplatser för ett växande Stockholm. Så skapas jobb och till-växt. Därför vill vi moderater se en stad där företagandet trivs och stimuleras. En stad där man liksom i Silicon Valley i Kalifornien inte vet om den morgontrötte ynglingen med en stor ta- med kaffe i handen som man passerar på gatan redan har startat ett företag med flera anställda eller inte. En stad där den nyföretagan-de kvinnan hyllas som en hjälte som bidrar till stadens välfärd genom att tillföra fler skattebetalare. Ett Stockholm där entreprenörskapet aldrig upphör att över-raska. Stockholm ska vara en stad som fångar upp all den entreprenörskapspotential och potentiell till nya jobb som finns i ytterstaden så väl som innerstaden, och tar tillvara den rika blandning av kulturer och erfarenheter som är en av Stockholms unika tillgångar. Stockholm har en stolt tradition av entreprenörer och företagare. Bakom det som i dag är stora företagsnamn fanns en gång entreprenörer med två tomma händer, som skapade sig en helt ny framtid. Vi moderater vill se fler stockholmare lyckas. Nobel, LM Ericsson, Rausing, Kamprad, Filippa K, Zennström, alla har de bidra-git till Sveriges och Stockholms ekonomiska och samhälleliga utveckling. Genom deras hårda arbete har idag tusentals svenskar fått jobb, och vi njuter varje dag av frukterna av deras arbete. För att få fler sådana företag krävs ett Stockholm där storstilade visioner blir till handfasta värden, produkter och tjänster. Många entreprenörer tycker att politiker inte förstår sig på dem. Vi moderater förstår de tuffa omständigheter som många entreprenörer och blivande entrepre-nörer ställs inför. Vi vill lära oss mer om entreprenörernas problem. Därför ska vi från Stockholms stads sida satsa på att lyssna, stötta, och värna våra nyföretaga-re och innovatörer. Under de kommande fyra åren vill vi moderater genomföra ordentliga satsningar på ett entreprenörsklimat i världsklass, för ett tryggare och företagande Stockholm som skapar jobb. Sida 2 av 10

3 Innehåll 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm 1 Förord 2 Forskning och innovation är kärnan i stockholmsföretagandet 3 Bättre förutsättningar för näringslivet i ytterstaden 5 Stöd till entreprenörer 5 Riskkapital och nätverksbyggande i entreprenörers tjänst Fel! Bokmärket är inte definierat. Fler entreprenörer i stockholmarnas tjänst 8 Dialog med företagen för ett bättre entreprenörsklimat 9 Påtryckningar på Alliansregeringen 10 Forskning och innovation är kärnan i stock-holmsföretagandet Stockholm står i dag starkt inom forskning och utveckling (FOU), men vi måste bli ännu bättre. Många idéer blir tyvärr aldrig färdiga produkter eller tjänster som kan ge jobb och inkomster till fler. Vi har många universitet och högskolor i topp-klass i Stockholm, vi har ett gott samarbete mellan både akademin, grund- och gymnasieskolan och entreprenörer över hela stan. Vi vill att alla elever borde få träffa en entreprenör, för att fler Stockholmare ska inspireras och ta chansen att bli entreprenörer. Stockholm har idag ett antal profilbranscher där staden och regionen står särskilt stark. Inom dessa är det viktigt att ta tillvara på den potential som dessa styrkor utgör. Genom att bistå till att skapa kluster för den här typen av utveckling inom exempelvis Norra Stations- området/karolinska satsar staden på att ytterligare förstärka hälsovetenskaperna. Kista Science City är ett av annat Stockholms profilområden i världsklass. Med stora företag såsom Ericsson och IBM, samt även mindre spetsinriktade företag, utgör Kista ett av Europas om inte ett av världens mest avancerade utvecklings-områden inom informations- och kommunikationsteknologi. När var och varan- Sida 3 av 10

4 nan stockholmare har en handdator kommer IT- sektorn att bara växa som arbets-plats. För att stimulera innovationer och entreprenörskap stöder Stockholm stad idag innovationer genom att det årligen delas ut innovationsstipendier (5-7 per år) för ett värde på mellan och kronor. Detta vill vi fortsätta med. Just denna satsning ger kanske inte direkta jobb, men bidrar i långa loppet till utveck-landet av produkter och tjänster som i sin tur kan skapa arbetstillfällen för Stock-holmarna. Vi moderater satsar redan idag på en dialog med våra stora och mindre företag i Kista för att fortsätta att utveckla Kista som det internationella informations- och kommunikationsteknologinav som det redan är. En väsentlig del av Sveriges ex-portvärde skapas i det begränsade geografiska område som Kista utgör. I dag drivs verksamheten Innovation Stockholm som en del av det statliga bolaget Almi, i samarbete med Stockholm Business Region och Stockholms Läns Lands-ting. Vi är redo att ta ytterligare fokus på denna verksamhet för att se till att Stockholms entreprenörer och innovatörer får det stöd som de har rätt till. Det är speciellt viktigt att se till att det inte uppstår flaskhalsar i arbetsmarknaden i Stockholms län, så att jobbtillväxten tappar fart. I Norra Djurgårdsstaden byggs nu en helt ny stadsdel, där svenskt spetskunnande i miljö- och byggteknik kommer att användas för att bygga en helt ny och revolu-tionerande miljövänlig stadsdel. Här kommer tusentals jobb att skapas under byggprocessen, och vi vill att den färdiga stadsdelen ska vara ett utställningsob-jekt för de stockholmsföretag som levererat lösningar och tjänster till stadsdelen. Det kommer att ge mer och fler miljö- och teknikjobb till Stockholm. Moderaterna i Stockholm stad vill: Stärka banden mellan skolelever och Stockholms entreprenörer. Varje elev ska ha träffat en entreprenör innan avslutad grundskola. Stärka profileringen av nya stadsdelar för att skapa attraktiva, specialise-rade etablerings- och expansionsorter för arbetsplatser inom Stockholm, exempelvis Kista Science City för informationsteknologi, Norra Station för hälsovetenskap, och Norra Djurgårdsstaden för miljöteknik. Genom Stockholm Business Region dela ut en halv miljon i inovationsssti-pendier per år till Stockholmare för fler jobb och tjänster. Fokusera och vidareutveckla verksamheten Innovation Stockholm för att underlätta jobbtillväxten. Sida 4 av 10

5 Bättre förutsättningar för näringslivet i yt-terstaden Den största ökningen av entreprenörer och småföretagare sker idag i Stockholms ytterstad. Här, och i andra delar av Stockholm med, har många handlare och entreprenörer problem med att få bra lokaler för sina verksamheter. Utan plats för sin verksamhet kan man inte sälja sina tjänster, och man kan inte heller anställa folk. Det är av yttersta vikt för jobben att Staden här hjälper till. Det kan handla om kontor, mataffärer, eller klädaffärer som stockholmarna efterfrågar i sina bo-stadsområden men som det inte finns lokaler för. I vissa fall kan det bli så att entreprenören hittar en lokal, men pendlingsavståndet blir så långt att det blir svårt att kombinera entreprenörskap med familjeliv. För jobben är det viktigt att hitta bra affärslokaler i Stockholm. Det är också viktigt att Förbifart Stockholm byggs så snart som möjligt. Vi moderater ser tryggheten stockholmarna känner i att inte behöva åka till en annan stadsdel bara för att behöva handla. Vi ser också att lokala handlare ökar tryggheten i området, ser till att hålla stadsdelar levande längre tider på dygnet samt helger, och bidrar till den lokala arbetsmarknaden. Därför vill vi moderater att staden gör allt den kan för att få fram lokaler till entreprenörer. Det ger också varje stadsdel fler jobb. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Fortsätta att rusta upp Stockholms företagsområden i Söderort, Västerort och Järva i dialog och samråd med de lokala entreprenörerna så att fler jobb kan skapas. Stockholms kommunala bostadsbolag ska ordna lokaler för småföretag i bottenvåningarna på fastigheter. Bygga fler fastigheter med företagslokaler på bottenplan, och bostäder på de övriga, så att fler entreprenörer får chansen att kombinera både barn och familjeliv med företagande och att anställa stockholmare. Bygga Förbifart Stockholm utan vänsterns förseningar. Förbifarten kommer att knyta samman norra och södra Stockholm, skapa fler jobb, genom nya arbetsplatser och minska restiderna i regionen. Stöd till entreprenörer Alla stora och medelstora företag har en gång har varit små. Steget från att bara vara en i företaget till att börja anställa fler är för många stort. Därför är det vik-tigt att det finns stöd till de som vill driva företag. Vi måste underlätta för företag som vill och kan anställa fler och expandera. Sida 5 av 10

6 Vi ser att Stockholms Nyföretagarcentrum har varit till otrolig hjälp för många entreprenörer som börjat anställa fler och ökat sin omsättning. Därför ska vi slå ihop Stockholms Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholms rådgivning, och samla verksamheten under det gemensamma varumärket START- UP STOCK- HOLM. Ett gott entreprenörsklimat är bra för hela stockholmsregionen, men faktum är att entreprenörer inte bryr sig om kommungränserna. För fler jobb i hela Stockholm vill vi därför samarbeta med de andra kommunerna i länet, och göra START- UP STOCKHOLM till nav för allt stöd till entreprenörer i länet. Ett utökat samarbete kommer att stärka rådgivningen på de språk som många av länets entreprenörer talar och skapa fler jobb. Stockholm ska ha ett entreprenörsklimat som uppmuntrar företagen att växa och att anställa fler stockholmare, inspirerar entreprenörens vision och tillhandahåller de bästa förutsättningarna i form av medarbetare, resurser och lokalisering. Stockholms stad arbetar redan idag med detta och vi har kommit en bra bit på väg. För en stad som vill vara bäst i landet på entreprenörer och företagare som växer och anställer fler stockholmare, gör vardagen lättare för fler, och bidrar till en god samhällsutveckling, så finns det mycket kvar att göra. Ofta kan själva myndighetsstrukturen, med olika organisationer som till synes gör samma sak, vara svår att överblicka för entreprenörer. Många entreprenörs styr-ka ligger i det innovativa och inte i att administrera. Den välfärdsservice som sta-den erbjuder måste också vara ett tryggt stöd för entreprenörer. De föräldrar som driver företag jobbar ofta inte nio- till- fem, utan har andra behov. Vi moderater vill införa rätten till förskola på obekväm arbetstid. Till detta måste också tilläggas att för entreprenörer är sjukdom och frånvaro av-görande för hela företagets framtid. Här gäller det att väntetiderna i sjukvården är korta, och att vården är flexibel så att entreprenören kan få vård nära arbets-platsen. Här har vårdval Stockholm spelat en stor roll för att öka entreprenörernas trygghet. Vårdval Stockholm har även sett till att fler företag inom vården har kunnat etableras. Sveriges framtid byggs med både stora och små företag bara genom det säk-rar vi en arbetsmarknad som klarar konjunktursvängningar eller globaliseringens krav på snabba förändringar. Att en entreprenör vågar anställa en person är ett stort steg, men små företag är den största garanten mot arbetslöshet. De ungdomar som beslutar sig för att satsa på sin framtid och bli entreprenörer inom något som de brinner fö, har många gånger för lite erfarenheter av företa-gande, och de känner inte så många andra företagare. De behöver mentorer. Sida 6 av 10

7 Att anställa personer i sitt företag kan upplevas som ett stort ansvar. Vi vill att fler företag anställer stockholmare, och vill därför knyta samman unga entreprenörer med etablerade entreprenörer och företagare, riskkapitalister och med organisa-tioner och banker. Ung Företagsamhet är exempelvis en viktig organisation som stödjer entreprenörskap bland gymnasieelever. Det är sådant som vi måste jobba vidare med. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Stärka Stockholm Business Regions företagslots, så att fler kan få kostnads-fri rådgivning till företagare för kontakter med myndigheter och trösklarna för att anställa i företaget sänks. Ge stöd till nyföretagande i ytterstaden, genom samtal och rådgivning, och öka jobben i ytterstaden. Fortsätta stötta entreprenörer genom det sammanslagna Stockholms Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholms rådgivning, under det gemensamma varumärket START- UP STOCKHOLM, så att fler kan få jobb. Inleda ett samarbete med Ung Företagsamhet om entreprenörskap i grundskolan, och arbeta vidare på Ung Företagsamhets arbete i gymna-sieskolan. Utveckla vårdval Stockholm för att ytterligare korta väntetider och för att öka flexibiliteten i vårdsystemet. Införa rätten till förskola på obekväm arbetstid. Nätverksförmedling för fler företag Det sitter tusentals entreprenörer ute i vårt samhälle med idéer. Många av dem har jobb, vissa av dem familj, och vissa av dessa hus och bil. Att byta en trygg fast anställning mot ett liv som entreprenör kan för många upplevas som otryggt. Vi moderater vill att så många som möjligt ska våga ta chansen och utveckla sina idéer, att bli entreprenörer och expandera sina idéer så att fler kan få arbete. För det krävs det ofta pengar för att investera i verksamheten och att köpa de första verktygen, börja experimentera med den produkt som man till slut vill sälja till stockholmarna, eller anställa sin första personal. En avgörande faktor för entre-prenörsklimatet och jobbmarknaden i Stockholm är tillgången till riskkapital och så kallade affärsänglar människor och organisationer som är beredda att satsa pengar på idéer och produkter som ännu inte har börjat säljas. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Sida 7 av 10

8 Stockholm Business Region ska organisera regelbundna högnivåträffar för alla organisationer, företag och banker i Stockholm som jobbar med risk-kapitalfrågor för att få fram pengar för jobb och företagande. Införa ett förhöjt grundavdrag för företag, alternativt slopa arbetsgivarav-gifterna i nystartade företag. Införa möjligheten att ta lån med sitt pensionssparande som säkerhet. Genom Stockholm Business Region dela ut en halv miljon i inovationsssti-pendier per år till Stockholmare för idéer som kan skapa jobb. Fler entreprenörer i stockholmarnas tjänst Stockholm ska ha ett entreprenörsklimat som uppmuntrar företag att växa och att våga anställa fler, och som inspirerar entreprenörens vision. Stockholm som kommun har en stor och viktig roll att fylla. Genom förenklade regler för byggna-tion, livsmedelshantering och annan verksamhet som staden har säkerställer vi att Stockholmarna får god service, och företagen de bästa möjligheterna att utföra sitt jobb och skapa jobb åt Stockholmarna. Vi moderater tycker att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. För att förse stockholmarna med den service och välfärd som de kräver för ett modernt liv behöver vi inte höjd skatterna, utan istället höja våra ambitioner. Höjda jobb-skatter ger inte fler jobb. Tvärt om. Genom att ständigt utvärdera och ifrågasättande av hur saker ska göras har vi moderater sett till att pengarna hamnar i verksamheter och fler anställda istället för i administration. Men det är entreprenörerna i Stockholm som dock är vår tids verkliga experter och hjältar när det kommer till att leverera snabba och bra lös-ningar till rimliga kostnader. Under de kommande fyra åren vill vi moderater ha utmaningsrätt för de entreprenörer som tror att de kan utföra verksamheter till större gagn för stockholmarna än vad staden idag kan leverera. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Entreprenörer ska få utmana delar av stadens administration om att levere-ra service och tjänster till stockholmarna Ha fler välfärdsentreprenörer, där skola, förskola, äldreomsorg, och andra verksamheter tillförs de goda idéer och den goda service som många ent-reprenörer har gjort sig kända för. Bättre förmedla den talang och arbetskraft som finns inom många delar av staden genom att fortsätta Jobbtorg Stockholms framgångsrika matchning och samarbete med Stockholms entreprenörer för att fler ska få jobb. Sida 8 av 10

9 Dialog med företagen för ett bättre entre-prenörsklimat Vi moderater vill jobba tillsammans med Stockholms entreprenörer för att skapa ett bättre klimat för deras idéer och verksamheter. Ett bra entreprenörsklimat in-nebär att fler får jobb. Den bästa formen för det är att entreprenörer och besluts-fattare, näringsliv, ideella organisationer och offentlig administration tillsammans luftar sina tankar och åsikter med varandra i öppna samtal. Stockholm stad genomför genom sitt näringsbolag Stockholm Business Region årligen mätningar av hur nöjda företagarna är med den kommunala servicen, och genomför även över hundratals besök i månaden hos företagen för att höra vad de tycker om stadens arbete och om hur vi kan hjälpa dem att växa och an-ställa fler. Dessa synpunkter tas sedan tillbaka till staden och följs upp med an-svariga förvaltningar och tjänstemän. Detta är något som har fungerat mycket bra, och som vi moderater vill fortsätta med Under de senaste fyra åren har staden tillsammans med Stockholms småföretaga-re jobbat intensivt med hur staden ska bli bättre och snabbare i företagarfrågor. Arbetet i Småföretagardelegationen har resulterat i ett åtgärdsprogram som Stockholm stad nu ska implementera. Småföretagare är viktiga för Stockholm: 80 % av alla företag i Stockholm har färre än 10 anställda. Moderaterna i Stockholms Stad vill: Tillsammans med Stockholms Handelskammare jobba för att ge entrepre-nörer möjligheter till nätverk och kontakter med andra entreprenörer och företagare så att fler jobb kan skapas. Under de kommande fyra åren jobba tillsammans med småföretagen i Småföretagardelegationen för ett ännu bättre entreprenörsklimat, och därmed fler jobb, i Stockholm. Genom Stockholm Business Region genomföra årliga mätningar av sta-dens service till företagen, i syfte att utvärdera förvaltningens stöd till före-tagandet och hur vi kan underlätta för företagen att skapa fler jobb. Genom Stockholm Business Region under de kommande fyra åren genom-föra företagsbesök för att få synpunkter och information om företa-garnas syn på stadens arbete. Sida 9 av 10

10 Påtryckningar på Alliansregeringen Alliansregeringen har gjort en stark insats för entreprenörerna och att skapa fler jobb genom att sänka arbetsgivaravgifter, förenkla regelverket för företagare samt ökat mängden tillgängligt investeringskapital genom skattesänkningar och borttagandet av förmögenhetsskatten. Ett återinförande av allt detta skulle vara ett dråpslag för alla de tusentals företagare som varje dag förser Sverige och Stock-holm med nödvändiga tjänster och produkter, och som anställer tusentals stock-holmare. För oss moderater i Stockholm är det viktigt att verka fortsatt pådrivande på regeringen för att ytterligare underlätta för företagandet. Det handlar om att fortsätta att förenkla regelverk, sänka skatter och att gå vidare med jobbskatteav-dragen för att göra det än mer lönsamt att arbeta. Stockholm har vunnit på att Moderaterna är den bärande kraften i både Reger-ingen och Stockholm stadshus. Vi har tillsammans kunnat sänka kostnaderna för att ge fler stockholmare jobb, gjort det tryggare för entreprenörer som drabbas av sjukdom, och minskat regelbördan. Vi har sänkt bolagsskatten och infört både RUT- och ROT- avdrag. Genom allt detta har vi lagt en stabil grund för fler jobb i hela Sverige. Det finns dock fler saker att genomföra, vilket kräver fortsatt moderat ledarskap i både riket och staden. Moderaterna i Stockholms Stad vill: Utöka RUT- avdraget så att fler svarta jobb kan bli vita. Fler jobb genom sänkningar av jobbskatterna. Fler jobb genom sänkningar av bolagsskatterna. Fler jobb genom minskningar av entreprenörers regelbörda. Sida 10 av 10

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

ungdoms- manifest September 2010

ungdoms- manifest September 2010 ungdomsmanifest September 2010 ge ungas drömmar en chans Dagens unga är morgondagens lärare, entreprenörer, maskinoperatörer, politiker och generaldirektörer. Unga människor är en enorm resurs och vi politiker

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer