Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm"

Transkript

1 Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010

2 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men de känner att regler och skatter tynger ner deras företag. Ändå vill de inte flytta sin verksamhet till något annat land där det skulle vara enklare för dem. De är i sanning vardagshjältar. Stockholm och Sverige behöver fler entreprenörer, nyföretagare och innovatörer. Vi behöver fler arbetsplatser för ett växande Stockholm. Så skapas jobb och till-växt. Därför vill vi moderater se en stad där företagandet trivs och stimuleras. En stad där man liksom i Silicon Valley i Kalifornien inte vet om den morgontrötte ynglingen med en stor ta- med kaffe i handen som man passerar på gatan redan har startat ett företag med flera anställda eller inte. En stad där den nyföretagan-de kvinnan hyllas som en hjälte som bidrar till stadens välfärd genom att tillföra fler skattebetalare. Ett Stockholm där entreprenörskapet aldrig upphör att över-raska. Stockholm ska vara en stad som fångar upp all den entreprenörskapspotential och potentiell till nya jobb som finns i ytterstaden så väl som innerstaden, och tar tillvara den rika blandning av kulturer och erfarenheter som är en av Stockholms unika tillgångar. Stockholm har en stolt tradition av entreprenörer och företagare. Bakom det som i dag är stora företagsnamn fanns en gång entreprenörer med två tomma händer, som skapade sig en helt ny framtid. Vi moderater vill se fler stockholmare lyckas. Nobel, LM Ericsson, Rausing, Kamprad, Filippa K, Zennström, alla har de bidra-git till Sveriges och Stockholms ekonomiska och samhälleliga utveckling. Genom deras hårda arbete har idag tusentals svenskar fått jobb, och vi njuter varje dag av frukterna av deras arbete. För att få fler sådana företag krävs ett Stockholm där storstilade visioner blir till handfasta värden, produkter och tjänster. Många entreprenörer tycker att politiker inte förstår sig på dem. Vi moderater förstår de tuffa omständigheter som många entreprenörer och blivande entrepre-nörer ställs inför. Vi vill lära oss mer om entreprenörernas problem. Därför ska vi från Stockholms stads sida satsa på att lyssna, stötta, och värna våra nyföretaga-re och innovatörer. Under de kommande fyra åren vill vi moderater genomföra ordentliga satsningar på ett entreprenörsklimat i världsklass, för ett tryggare och företagande Stockholm som skapar jobb. Sida 2 av 10

3 Innehåll 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm 1 Förord 2 Forskning och innovation är kärnan i stockholmsföretagandet 3 Bättre förutsättningar för näringslivet i ytterstaden 5 Stöd till entreprenörer 5 Riskkapital och nätverksbyggande i entreprenörers tjänst Fel! Bokmärket är inte definierat. Fler entreprenörer i stockholmarnas tjänst 8 Dialog med företagen för ett bättre entreprenörsklimat 9 Påtryckningar på Alliansregeringen 10 Forskning och innovation är kärnan i stock-holmsföretagandet Stockholm står i dag starkt inom forskning och utveckling (FOU), men vi måste bli ännu bättre. Många idéer blir tyvärr aldrig färdiga produkter eller tjänster som kan ge jobb och inkomster till fler. Vi har många universitet och högskolor i topp-klass i Stockholm, vi har ett gott samarbete mellan både akademin, grund- och gymnasieskolan och entreprenörer över hela stan. Vi vill att alla elever borde få träffa en entreprenör, för att fler Stockholmare ska inspireras och ta chansen att bli entreprenörer. Stockholm har idag ett antal profilbranscher där staden och regionen står särskilt stark. Inom dessa är det viktigt att ta tillvara på den potential som dessa styrkor utgör. Genom att bistå till att skapa kluster för den här typen av utveckling inom exempelvis Norra Stations- området/karolinska satsar staden på att ytterligare förstärka hälsovetenskaperna. Kista Science City är ett av annat Stockholms profilområden i världsklass. Med stora företag såsom Ericsson och IBM, samt även mindre spetsinriktade företag, utgör Kista ett av Europas om inte ett av världens mest avancerade utvecklings-områden inom informations- och kommunikationsteknologi. När var och varan- Sida 3 av 10

4 nan stockholmare har en handdator kommer IT- sektorn att bara växa som arbets-plats. För att stimulera innovationer och entreprenörskap stöder Stockholm stad idag innovationer genom att det årligen delas ut innovationsstipendier (5-7 per år) för ett värde på mellan och kronor. Detta vill vi fortsätta med. Just denna satsning ger kanske inte direkta jobb, men bidrar i långa loppet till utveck-landet av produkter och tjänster som i sin tur kan skapa arbetstillfällen för Stock-holmarna. Vi moderater satsar redan idag på en dialog med våra stora och mindre företag i Kista för att fortsätta att utveckla Kista som det internationella informations- och kommunikationsteknologinav som det redan är. En väsentlig del av Sveriges ex-portvärde skapas i det begränsade geografiska område som Kista utgör. I dag drivs verksamheten Innovation Stockholm som en del av det statliga bolaget Almi, i samarbete med Stockholm Business Region och Stockholms Läns Lands-ting. Vi är redo att ta ytterligare fokus på denna verksamhet för att se till att Stockholms entreprenörer och innovatörer får det stöd som de har rätt till. Det är speciellt viktigt att se till att det inte uppstår flaskhalsar i arbetsmarknaden i Stockholms län, så att jobbtillväxten tappar fart. I Norra Djurgårdsstaden byggs nu en helt ny stadsdel, där svenskt spetskunnande i miljö- och byggteknik kommer att användas för att bygga en helt ny och revolu-tionerande miljövänlig stadsdel. Här kommer tusentals jobb att skapas under byggprocessen, och vi vill att den färdiga stadsdelen ska vara ett utställningsob-jekt för de stockholmsföretag som levererat lösningar och tjänster till stadsdelen. Det kommer att ge mer och fler miljö- och teknikjobb till Stockholm. Moderaterna i Stockholm stad vill: Stärka banden mellan skolelever och Stockholms entreprenörer. Varje elev ska ha träffat en entreprenör innan avslutad grundskola. Stärka profileringen av nya stadsdelar för att skapa attraktiva, specialise-rade etablerings- och expansionsorter för arbetsplatser inom Stockholm, exempelvis Kista Science City för informationsteknologi, Norra Station för hälsovetenskap, och Norra Djurgårdsstaden för miljöteknik. Genom Stockholm Business Region dela ut en halv miljon i inovationsssti-pendier per år till Stockholmare för fler jobb och tjänster. Fokusera och vidareutveckla verksamheten Innovation Stockholm för att underlätta jobbtillväxten. Sida 4 av 10

5 Bättre förutsättningar för näringslivet i yt-terstaden Den största ökningen av entreprenörer och småföretagare sker idag i Stockholms ytterstad. Här, och i andra delar av Stockholm med, har många handlare och entreprenörer problem med att få bra lokaler för sina verksamheter. Utan plats för sin verksamhet kan man inte sälja sina tjänster, och man kan inte heller anställa folk. Det är av yttersta vikt för jobben att Staden här hjälper till. Det kan handla om kontor, mataffärer, eller klädaffärer som stockholmarna efterfrågar i sina bo-stadsområden men som det inte finns lokaler för. I vissa fall kan det bli så att entreprenören hittar en lokal, men pendlingsavståndet blir så långt att det blir svårt att kombinera entreprenörskap med familjeliv. För jobben är det viktigt att hitta bra affärslokaler i Stockholm. Det är också viktigt att Förbifart Stockholm byggs så snart som möjligt. Vi moderater ser tryggheten stockholmarna känner i att inte behöva åka till en annan stadsdel bara för att behöva handla. Vi ser också att lokala handlare ökar tryggheten i området, ser till att hålla stadsdelar levande längre tider på dygnet samt helger, och bidrar till den lokala arbetsmarknaden. Därför vill vi moderater att staden gör allt den kan för att få fram lokaler till entreprenörer. Det ger också varje stadsdel fler jobb. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Fortsätta att rusta upp Stockholms företagsområden i Söderort, Västerort och Järva i dialog och samråd med de lokala entreprenörerna så att fler jobb kan skapas. Stockholms kommunala bostadsbolag ska ordna lokaler för småföretag i bottenvåningarna på fastigheter. Bygga fler fastigheter med företagslokaler på bottenplan, och bostäder på de övriga, så att fler entreprenörer får chansen att kombinera både barn och familjeliv med företagande och att anställa stockholmare. Bygga Förbifart Stockholm utan vänsterns förseningar. Förbifarten kommer att knyta samman norra och södra Stockholm, skapa fler jobb, genom nya arbetsplatser och minska restiderna i regionen. Stöd till entreprenörer Alla stora och medelstora företag har en gång har varit små. Steget från att bara vara en i företaget till att börja anställa fler är för många stort. Därför är det vik-tigt att det finns stöd till de som vill driva företag. Vi måste underlätta för företag som vill och kan anställa fler och expandera. Sida 5 av 10

6 Vi ser att Stockholms Nyföretagarcentrum har varit till otrolig hjälp för många entreprenörer som börjat anställa fler och ökat sin omsättning. Därför ska vi slå ihop Stockholms Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholms rådgivning, och samla verksamheten under det gemensamma varumärket START- UP STOCK- HOLM. Ett gott entreprenörsklimat är bra för hela stockholmsregionen, men faktum är att entreprenörer inte bryr sig om kommungränserna. För fler jobb i hela Stockholm vill vi därför samarbeta med de andra kommunerna i länet, och göra START- UP STOCKHOLM till nav för allt stöd till entreprenörer i länet. Ett utökat samarbete kommer att stärka rådgivningen på de språk som många av länets entreprenörer talar och skapa fler jobb. Stockholm ska ha ett entreprenörsklimat som uppmuntrar företagen att växa och att anställa fler stockholmare, inspirerar entreprenörens vision och tillhandahåller de bästa förutsättningarna i form av medarbetare, resurser och lokalisering. Stockholms stad arbetar redan idag med detta och vi har kommit en bra bit på väg. För en stad som vill vara bäst i landet på entreprenörer och företagare som växer och anställer fler stockholmare, gör vardagen lättare för fler, och bidrar till en god samhällsutveckling, så finns det mycket kvar att göra. Ofta kan själva myndighetsstrukturen, med olika organisationer som till synes gör samma sak, vara svår att överblicka för entreprenörer. Många entreprenörs styr-ka ligger i det innovativa och inte i att administrera. Den välfärdsservice som sta-den erbjuder måste också vara ett tryggt stöd för entreprenörer. De föräldrar som driver företag jobbar ofta inte nio- till- fem, utan har andra behov. Vi moderater vill införa rätten till förskola på obekväm arbetstid. Till detta måste också tilläggas att för entreprenörer är sjukdom och frånvaro av-görande för hela företagets framtid. Här gäller det att väntetiderna i sjukvården är korta, och att vården är flexibel så att entreprenören kan få vård nära arbets-platsen. Här har vårdval Stockholm spelat en stor roll för att öka entreprenörernas trygghet. Vårdval Stockholm har även sett till att fler företag inom vården har kunnat etableras. Sveriges framtid byggs med både stora och små företag bara genom det säk-rar vi en arbetsmarknad som klarar konjunktursvängningar eller globaliseringens krav på snabba förändringar. Att en entreprenör vågar anställa en person är ett stort steg, men små företag är den största garanten mot arbetslöshet. De ungdomar som beslutar sig för att satsa på sin framtid och bli entreprenörer inom något som de brinner fö, har många gånger för lite erfarenheter av företa-gande, och de känner inte så många andra företagare. De behöver mentorer. Sida 6 av 10

7 Att anställa personer i sitt företag kan upplevas som ett stort ansvar. Vi vill att fler företag anställer stockholmare, och vill därför knyta samman unga entreprenörer med etablerade entreprenörer och företagare, riskkapitalister och med organisa-tioner och banker. Ung Företagsamhet är exempelvis en viktig organisation som stödjer entreprenörskap bland gymnasieelever. Det är sådant som vi måste jobba vidare med. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Stärka Stockholm Business Regions företagslots, så att fler kan få kostnads-fri rådgivning till företagare för kontakter med myndigheter och trösklarna för att anställa i företaget sänks. Ge stöd till nyföretagande i ytterstaden, genom samtal och rådgivning, och öka jobben i ytterstaden. Fortsätta stötta entreprenörer genom det sammanslagna Stockholms Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholms rådgivning, under det gemensamma varumärket START- UP STOCKHOLM, så att fler kan få jobb. Inleda ett samarbete med Ung Företagsamhet om entreprenörskap i grundskolan, och arbeta vidare på Ung Företagsamhets arbete i gymna-sieskolan. Utveckla vårdval Stockholm för att ytterligare korta väntetider och för att öka flexibiliteten i vårdsystemet. Införa rätten till förskola på obekväm arbetstid. Nätverksförmedling för fler företag Det sitter tusentals entreprenörer ute i vårt samhälle med idéer. Många av dem har jobb, vissa av dem familj, och vissa av dessa hus och bil. Att byta en trygg fast anställning mot ett liv som entreprenör kan för många upplevas som otryggt. Vi moderater vill att så många som möjligt ska våga ta chansen och utveckla sina idéer, att bli entreprenörer och expandera sina idéer så att fler kan få arbete. För det krävs det ofta pengar för att investera i verksamheten och att köpa de första verktygen, börja experimentera med den produkt som man till slut vill sälja till stockholmarna, eller anställa sin första personal. En avgörande faktor för entre-prenörsklimatet och jobbmarknaden i Stockholm är tillgången till riskkapital och så kallade affärsänglar människor och organisationer som är beredda att satsa pengar på idéer och produkter som ännu inte har börjat säljas. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Sida 7 av 10

8 Stockholm Business Region ska organisera regelbundna högnivåträffar för alla organisationer, företag och banker i Stockholm som jobbar med risk-kapitalfrågor för att få fram pengar för jobb och företagande. Införa ett förhöjt grundavdrag för företag, alternativt slopa arbetsgivarav-gifterna i nystartade företag. Införa möjligheten att ta lån med sitt pensionssparande som säkerhet. Genom Stockholm Business Region dela ut en halv miljon i inovationsssti-pendier per år till Stockholmare för idéer som kan skapa jobb. Fler entreprenörer i stockholmarnas tjänst Stockholm ska ha ett entreprenörsklimat som uppmuntrar företag att växa och att våga anställa fler, och som inspirerar entreprenörens vision. Stockholm som kommun har en stor och viktig roll att fylla. Genom förenklade regler för byggna-tion, livsmedelshantering och annan verksamhet som staden har säkerställer vi att Stockholmarna får god service, och företagen de bästa möjligheterna att utföra sitt jobb och skapa jobb åt Stockholmarna. Vi moderater tycker att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. För att förse stockholmarna med den service och välfärd som de kräver för ett modernt liv behöver vi inte höjd skatterna, utan istället höja våra ambitioner. Höjda jobb-skatter ger inte fler jobb. Tvärt om. Genom att ständigt utvärdera och ifrågasättande av hur saker ska göras har vi moderater sett till att pengarna hamnar i verksamheter och fler anställda istället för i administration. Men det är entreprenörerna i Stockholm som dock är vår tids verkliga experter och hjältar när det kommer till att leverera snabba och bra lös-ningar till rimliga kostnader. Under de kommande fyra åren vill vi moderater ha utmaningsrätt för de entreprenörer som tror att de kan utföra verksamheter till större gagn för stockholmarna än vad staden idag kan leverera. Moderaterna i Stockholm Stad vill: Entreprenörer ska få utmana delar av stadens administration om att levere-ra service och tjänster till stockholmarna Ha fler välfärdsentreprenörer, där skola, förskola, äldreomsorg, och andra verksamheter tillförs de goda idéer och den goda service som många ent-reprenörer har gjort sig kända för. Bättre förmedla den talang och arbetskraft som finns inom många delar av staden genom att fortsätta Jobbtorg Stockholms framgångsrika matchning och samarbete med Stockholms entreprenörer för att fler ska få jobb. Sida 8 av 10

9 Dialog med företagen för ett bättre entre-prenörsklimat Vi moderater vill jobba tillsammans med Stockholms entreprenörer för att skapa ett bättre klimat för deras idéer och verksamheter. Ett bra entreprenörsklimat in-nebär att fler får jobb. Den bästa formen för det är att entreprenörer och besluts-fattare, näringsliv, ideella organisationer och offentlig administration tillsammans luftar sina tankar och åsikter med varandra i öppna samtal. Stockholm stad genomför genom sitt näringsbolag Stockholm Business Region årligen mätningar av hur nöjda företagarna är med den kommunala servicen, och genomför även över hundratals besök i månaden hos företagen för att höra vad de tycker om stadens arbete och om hur vi kan hjälpa dem att växa och an-ställa fler. Dessa synpunkter tas sedan tillbaka till staden och följs upp med an-svariga förvaltningar och tjänstemän. Detta är något som har fungerat mycket bra, och som vi moderater vill fortsätta med Under de senaste fyra åren har staden tillsammans med Stockholms småföretaga-re jobbat intensivt med hur staden ska bli bättre och snabbare i företagarfrågor. Arbetet i Småföretagardelegationen har resulterat i ett åtgärdsprogram som Stockholm stad nu ska implementera. Småföretagare är viktiga för Stockholm: 80 % av alla företag i Stockholm har färre än 10 anställda. Moderaterna i Stockholms Stad vill: Tillsammans med Stockholms Handelskammare jobba för att ge entrepre-nörer möjligheter till nätverk och kontakter med andra entreprenörer och företagare så att fler jobb kan skapas. Under de kommande fyra åren jobba tillsammans med småföretagen i Småföretagardelegationen för ett ännu bättre entreprenörsklimat, och därmed fler jobb, i Stockholm. Genom Stockholm Business Region genomföra årliga mätningar av sta-dens service till företagen, i syfte att utvärdera förvaltningens stöd till före-tagandet och hur vi kan underlätta för företagen att skapa fler jobb. Genom Stockholm Business Region under de kommande fyra åren genom-föra företagsbesök för att få synpunkter och information om företa-garnas syn på stadens arbete. Sida 9 av 10

10 Påtryckningar på Alliansregeringen Alliansregeringen har gjort en stark insats för entreprenörerna och att skapa fler jobb genom att sänka arbetsgivaravgifter, förenkla regelverket för företagare samt ökat mängden tillgängligt investeringskapital genom skattesänkningar och borttagandet av förmögenhetsskatten. Ett återinförande av allt detta skulle vara ett dråpslag för alla de tusentals företagare som varje dag förser Sverige och Stock-holm med nödvändiga tjänster och produkter, och som anställer tusentals stock-holmare. För oss moderater i Stockholm är det viktigt att verka fortsatt pådrivande på regeringen för att ytterligare underlätta för företagandet. Det handlar om att fortsätta att förenkla regelverk, sänka skatter och att gå vidare med jobbskatteav-dragen för att göra det än mer lönsamt att arbeta. Stockholm har vunnit på att Moderaterna är den bärande kraften i både Reger-ingen och Stockholm stadshus. Vi har tillsammans kunnat sänka kostnaderna för att ge fler stockholmare jobb, gjort det tryggare för entreprenörer som drabbas av sjukdom, och minskat regelbördan. Vi har sänkt bolagsskatten och infört både RUT- och ROT- avdrag. Genom allt detta har vi lagt en stabil grund för fler jobb i hela Sverige. Det finns dock fler saker att genomföra, vilket kräver fortsatt moderat ledarskap i både riket och staden. Moderaterna i Stockholms Stad vill: Utöka RUT- avdraget så att fler svarta jobb kan bli vita. Fler jobb genom sänkningar av jobbskatterna. Fler jobb genom sänkningar av bolagsskatterna. Fler jobb genom minskningar av entreprenörers regelbörda. Sida 10 av 10

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Företagarrådet Stockholms stad och län

Företagarrådet Stockholms stad och län Stockholm 2013-02- 04 Företagarrådet Stockholms stad och län Strategi och Handlingsplan 2013-2014 www.moderaterna.net/foretag Innehållsförteckning Bakgrund 4. Det svenska näringslivet 5. Sverige i en globaliserad

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer