NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH"

Transkript

1 NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH

2 Två viktiga begrepp Tillståndskontroll (NDT) innebär att man i ett utvalt område, vid ett valt tillfälle på tidslinjen skaffar sig information för att kunna göra en bedömning av konstruktionsdetaljens funktion Övervakning (SHM) innebär att man observerar konstruktionen kontinuerligt längs tidslinjen och alltså kan observera händelser och tillståndsförändringar samt etablera ett normaltillstånd från vilket avvikelser lättare kan konstateras. Man kan lägga in automatiska larmnivåer. Från ELFORSK-dagen

3 3

4 Blandarhändelsen i i Barsebäcksverket II SKI (nuv SSM) polisanmälde ledningen för Barsebäcksverket SKI rapport 2005:49 4

5 Vanliga testade parametrar är ljudhastighet, dämpning och olinjäritet. NDT kan inte bestämma brotthållfastheten för betong generellt. Sambandet mellan hållfasthet och E-modul/ ljudhastighet är linjärt, men på olika nivåer för olika betong. Parametervariation och förändring kan bestämmas i en given betong. Nivåskillnaderna beror främst på att ballastens hållfasthet är olika i olika betongtyper. Hastighet resp. dämpning 5

6 Variansens betydelse för säkerhetsfaktorerna 6

7 -Övervakas konstruktionen kontinuerligt bör säkerhetsnivån kunna reduceras därför att varseblivningen höjs och man kan ha automatiska alarm vid specificerade händelser (SHM) -Reduktion av säkerhetsfaktorer och säkerhetsnivå bör kunna växlas mot ökad drifttid för betongdelarna vid bibehållna värden (NDT+SHM) 7

8 NDT

9 Tillämpningsområden för NDT vid tillståndskontroll Konstruktionens verkliga geometri (as built) Hållfasthetsreduktion i den homogena betongen, åldring, utmattning Reduktion av bärande tvärsnitt -Sprickor -Hålrum -Korrosion i slakarmering -Spjälkning och delaminering -Kraftförlust i spännkablar, krypning, krympning 9

10 Metoder som använts de senaste 10 åren (2007) ELFORSK rapp. 08:24 OFP Kärnkraft 10

11 Metoder mogna för praktisk användning: -Radar (Konstruktionens geometri) - Impact Echo (Konstruktionens geometri) -Högenergiröntgen (Konstruktionens geometri, Hålrum, Spännkablar) -Ytvågsseismik (Konstruktionens geometri, Hållfasthet) -Skjuvvågsreflektion (Konstruktionens geometri, Hålrum ) -Täckskiktmätare (Konstruktionens geometri) -Refraktionsseismik (Hållfasthet) -Galvanostatik (Korrosion) -Frekvensrespons / Impedans (Spjälkning/delaminering) 11

12 NDT-metoder med utvecklingsmöjligheter: -Skjuvvågsreflektion ex MIRA (Geometri, Hålrum) -Kontaktlösa ytvågsmätningar (Hållfasthet) -Olinjäritet i betong (mikrosprickor) -Impedansmätning [bom] (Spjälkning/delaminering) -Spännkablar som vågledare (Spännkablar, Dragstag) 12

13 Aktuellt NDT- exempel 1 Impedansmätning Projektorprojektet : Instrumenterad bomknackning Stöds av SBUF och ELFORSK (Energiforsk) Kraft och hastighet registreras Z = F/v Ger objektivitet och dokumentation Baseras på etablerad metodik (bomknackning) Kan sannolikt nå acceptans bland utförare En videoprojektor styr avsökningen direkt på objektet Fotografisk dokumentation av objekt och resultat 13

14 Aktuellt NDT- exempel 2 Dragstag Medel söks av Manouchehr Hassanzadeh från BeFo, Energiforsk m fl. 30 khz 2.4 MHz ( Figurer Beard & Lowe) 14

15 Aktuellt NDT- exempel 3 NDT i ytmonterad liner i Reaktorinneslutning (mock-up). Provkropp 1200 x 800 x 250 mm Konstgjorda skador bakom stålplåten ACCEPPT / Vattenfall AB / EDF 15

16 Ultraljud 5MHz General Electric Roto Array 64 kanaler Flera liknande kommersiella produkter finns 16

17 Delaminering 17

18 Cirkulär delaminering Avbruten stud D2

19 Simulerad korrosion (limmad sand) Studs: B5 rostangripen bas B6 saknas 19

20 A-scan Plåtens översida Plåtens undersida C-scan Mosaik av 7 spår 900x650mm Olympus Rollerform B1

21 SHM

22 KONTINUERLIG ÖVERVAKNING Akustisk emission - passivt (HF) Akustiskt nätverk - aktivt (HF, MF) Modanalys passivt/aktivt (XLF) Mätning av längd och lutning 22

23 Trycktest i reaktorinneslutning genomförs med 10 års intervall Akustisk kamera Tryckschema (bar)

24 Aktuellt SHM exempel 1 Digital inspelningsutrustning med kapacitet för nästan hela trycktestet 60 timmar (128 Gbyte SD-kort + externa batterier) 96 ksa/s, 24 bit data 2 kanaler med olika känslighet Kalibrerad mikrofon 94dB/1kHz ACCEPPT / Vattenfall AB 24

25 25

26 Aktuellt SHM-exempel 2 Övervakning Patrik Fröjd Doktorand LTH Kontinuerlig observation Permanent monterade givare i reciprokt aktivt nätverk Detektion av plötsliga förändringar Detektion av trender Säsongsvariationer kartläggs Mål att täcka in stora ytor med få sensorer Hur göra detta när HF ljudvågor dämpas kraftigt i betong? FORMAS

27 Kontinuerlig smalbandig ( en exakt frekvens) transmission, mottagning med lock-in-förstärkare (-100 db SNR i bästa fall) ->Utmärkt brusundertryckning genom smalbandig detektion ->Detektion av mycket svaga signaler genom integration ->Större avstånd mellan givare i nätverk resulterar i måluppfyllelse Fas (hastighet), amplitud (dämpning) och övertoner (olinjäritet) är utparametrar

28 Försöksobjekt 1200 x 800 x 150 mm 2 x (8000 x 2150 x 80mm)

29

30 FEM

31 Mätning + Dynamisk FEM-modell => E-modul(z) Tjocklek

32 Fördelar med FEM + NDT Bättre förståelse för vågutbredning i komplexa konstruktioner Ger möjlighet för detaljerade parameterstudier av vad som är möjligt att detektera med NDT Mätningar kan optimeras för specifika ändamål Syntetiska data från FEM modell kan användas för utvärdering av mätdata

33

34 Luftinjektering påbörjas

35 Litteraturhänvisning 13:70 Tillståndsbedömning av förankringsstag i dammar - Inventering av möjliga metoder och förslag på vidareutveckling Författare: Tomas Ekström, Manouchehr Hassanzadeh, Mårten Janz, Bror Sederholm, Bojan Stojanovic, Peter Ulriksen Det finns återkommande frågor kring huruvida det är möjligt att mäta eller bedöma tillstånd och livslängd hos befintliga förankringsstag, som ej är efterspända, i betongdammar. Denna rapport sammanfattar genomförda arbeten och inventerar möjliga tillståndsbedömningsmetoder. Bortsett från vissa undantagsf... 12:09 Instrumenterad bomknackning Författare: Peter Ulriksen De testmetoder som utvecklats i laboratoriemiljö inom ELFORSK-projektet BET 012 Impulsresponsmätningars beroende av sprickdjup och som kan vara lämpliga för mätning i verkliga skadefall, har testats vid ett besök i Ringhals kärnkraftverk Försöket utfördes i anslutning till kylvattentunnlarna i reaktor 2, i det ut... 11:11 Impulsresponsmätningars beroende av sprickdjup. Delaminering Författare: Peter Ulriksen Projektet syftar till att undersöka impulsresponsmetodens förmåga att detektera delaminering vid olika djup i betong. Denna metod har särskilt intresse eftersom den i vissa realiseringar starkt påminner om den etablerade metoden bomknackning. Den personal som kommer att utföra framtida mätningar bör känna förtroende för och bekantskap med... 10:85 Litteraturstudier och test av oförstörande provningsmetoder (OFP) med möjliga tillämpningar på kärnkraftens betongkonstruktioner Författare: Peter Ulriksen Föreliggande rapport redovisar arbete med att undersöka vilka metoder som kan vara lämpliga för att lokalisera delaminering i framförallt kylvattenkanaler i kärnkraftverk. Den är också en närmare studie av instrumentet A1220 Monolith från tillverkaren ACSYS i Ryssland. Mätprincipen är att ekon från diskontinuiteter inne i beton... 08:24 Utvärderingav oförstörandeprovningsmetodermed möjliga tillämpningarinom kärnkrafttekniska betongkonstruktioner Författare: Peter Ulriksen Det har under de senaste 10 åren genomförts en rad projekt där oförstörande provning (OFP) av betongharingått. Det kan förmodasattresultateni de olika projektenär snarlika. Innan fortsatta projekt inom området initieras ut-förs här en genomgång av de projektrapporter som branschen har tillgång till. Läsaren må... 95:21V VASO 21 - Nyare metoder för tillståndskontroll av fyllningsdammar Författare: Sam Johansson, Maria Bartsch, ola Landin, Gerhard Barmen, Torleif Dahlin, Peter Ulriksen Mätningar i dammar görs för att övervaka dessa samt vid behov även för att utförligt undersöka dammarnas status. Övervakning sker ständigt medan undersökningar utförs under begränsad tid. Lämpliga metoder måste därför finnas både för kontinuerlig och intensifierad mätning. I denna studie har olika metoder inventerats i syfte att finna nya mätmetoder som kan vara lämpliga för olika mätningar i... 97:23 Automatisk avsökning av betongkonstruktioner med utrustning baserad på mekaniska vågor Författare: Peter Ulriksen, Ulrika Wiberg Tillståndskontroll av betong är en viktig del i bestämningen av konstruktioners kondition. Utveckling av automatiserade oförstörande metoder är angelägen för effektivare kontrollmöjligheter vid detaljgranskning där omfattande provtagning med utborrning inte är lämplig. I denna rapport redovisas utveckling av automatiska mätmetoder baserade på akustiska och ultraljudsmätningar. Syftet med arbete...

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand FoU rapport Tid för utrymning vid brand Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer