SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlers (M) ersättare för Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Bo Kärreskog (S) Fredrik Johansson (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Suzana Bahtanovic (S), kl , 47-50, Bengt-Ove Eriksson (V) Övriga deltagande Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Kenneth Jonsson, lärare, 55 Lillemor Petersson, ekonom, 53 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 47, 54 Helena Johansson, utvecklingsstrateg, 47-49, 54 Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 50 Henrik Ekstrand, lärare, 50 Per Johnson, gymnasiechef, Ulf Jiretorn, rektor, Utses justera Justeringens plats och tid Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 5 maj 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) Justerande... Bo Kärreskog (S) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 (20) Bu 47 Dnr: BU Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 53, utse arbetsutskottets ledamöter till arbetsgrupp för framtagande av Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , samt fastställa tidsplan för framtagandet. Arbetsgruppen har träffats regelbundet under 2013 och Under arbetets gång har arbetsgruppen med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument kommit fram till det är en strategi för nämndens verksamheter som ska tas fram. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 138, överlämna Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , remissversion , för yttrande till följande remissinstanser: Politiska partier, Kommunala nämnder, Gislaved Näringsliv AB, Fackliga organisationer inom barn- och utbildningsförvaltningen, Föräldraföreningar, Elevråd samt Samtliga områden inom barn- och utbildningsförvaltningen Totalt 18 yttranden har kommit in. Yttrandena har bearbetats av arbetsgruppen och eventuella revideringar har gjorts. Arbetsgruppens förslag överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut i april 2014, slutligt beslut fas av kommunfullmäktige i juni Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår förslag till strategi antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 34, föreslå efter redaktionella ändringar föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till strategi enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 53. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 138. Sammanställning av inkomna yttranden, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 34. Förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterat Protokoll samverkansmöte föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Samtliga områden Kommunfullmäktige

3 (20) Bu 48 Dnr: BU Utbildningsgaranti inom förskola och fritidshem I Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Skolplan , finns skrivningar om behovet av utbildad personal inom förskola och fritidshem. Under rubriken Förskolan : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk grundkompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till en klart ökad andel pedagogiskt utbildad personal. Ett minimikrav är minst två tredjedelar av personalen på varje avdelning har en pedagogisk grundutbildning på högskolenivå.. Under rubriken Fritidshemmet : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk kompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till all tillsvidareanställd personal har rätt pedagogisk grundkompetens. I förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns inte motsvarande skrivningar med. För säkerställa utbildningsnivån inom förskola och fritidshem föreslår barnoch utbildningsförvaltningen minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare, samt minst två tredjedelar av personalen på varje fritidshemsavdelning ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 35. Protokoll samverkansmöte minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare minst två tredjedelar av personalen inom fritidshemsverksamheten ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Personalenheten Samtliga områden

4 (20) Bu 49 Dnr: BU Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger - avdelning Nljus En ny avdelning kommer öppnas på Tallens förskola för omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen gäller för barn från 1 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Avdelningen kommer heta Nljus. Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger har tagits fram. Riktlinjerna är tillfälliga och kommer utvärderas innan de inarbetas i befintliga tillämpningsregler för allmän förskola och maxtaxa i Gislaveds kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår riktlinjerna antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 37, föreslå justera riktlinjerna under rubriken "Rätten till plats", samt i övrigt anta Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till riktlinjer enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 37. Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Protokoll samverkansmöte anta Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Samtliga områden

5 (20) Bu 50 Dnr: BU Serveringstillstånd Restaurang Matkulturen Gislaveds Gymnasiums Restaurang- och livsmedelsprogram bedriver skolförlagd utbildning mot inriktning kök och servering, utgång kock. De två andra nationella inriktningarna bageri och konditori samt färskvaror, delikatesser och catering erbjuds som lärlingsutbildning. Under elevernas treåriga utbildning får de bl.a. läsa kurser såsom hygien, branschkunskap, livsmedels- och näringslära, matlagning och mat och dryck i kombination. Undervisningen bedrivs i de nya lokalerna på Mötesplats Gisle och även i storköket på Gisle skolrestaurang. På Mötesplats Gisle och Restaurang Matkulturen lagar eleverna och serverar lunch fyra dagar i veckan under läsåret. För eleverna ska få en så bred utbildning som möjligt tillverkas både förrätter, varmrätter och efterrätter. I de teoretiska momenten ingår bl.a. hygienkunskap, råvarukunskap och näringslära. I dessa kurser varvas teori och praktik för en ökad förståelse hos eleverna. Vid ett antal tillfällen per termin kommer det anordnas temakvällar med olika inriktning på Restaurang Matkulturen. Temakvällarna är tänkta vara öppna för allmänheten och för reservation av bord krävs bokning. Med erfarenhet från liknande verksamhet kan föräldrar och släkt till eleverna tänkas som troliga gäster. Menyn kommer vara planerad och bestämd i förväg. Denna planering görs tillsammans med eleverna. Menyn kan vara en tre-, fyra- eller femrätters avsmakningsmeny. Dessa avsmakningsmenyer kommer kombineras med lämplig dryck som en del i kursen Mat och dryck i kombination. Gästerna erbjuds ta del av denna dryckeskombination, givetvis erbjuds även alkoholfria dryckeskombinationer. Vid vissa tillfällen kan det tänkas några elever från Estetiska programmet på Gislaveds Gymnasium framför enklare musikunderhållning i samband med ett tema på Restaurang Matkulturen. Det finns ingen bar i restaurangen. För kunna erbjuda kursen Mat och dryck i kombination som en skolförlagd utbildning krävs alkoholdrycker kan serveras. Gislaveds Gymnasium ansöker därför om serveringstillstånd. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen, samt uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 38. Protokoll samverkansmöte ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Socialnämnden Gislaveds Gymnasium

6 (20) Bu 51 Dnr: BU Förändrat programutbud på Gislaveds Gymnasium fr.o.m. läsåret 2015/2016 Gislaveds Gymnasium föreslår Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 39. Protokoll samverkansmöte Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Gislaveds Gymnasium

7 (20) Bu 52 Dnr: BU Ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016 Yttrande Skolinspektionen har överlämnat totalt 12 ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016. Yttrande ska lämnas senast Följande ansökningar har kommit in: Sökande Kommun Dnr 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Ljud & Bildskolan LBS AB Jönköping : Drottning Blankas Gymnasieskola AB Falkenberg : Magelungen Utveckling AB Jönköping : Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping : Värmdö Tekniska Utbildningar AB Gislaved :1059 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Gislaveds kommun avstår från yttra sig över ansökan nr 1-3, 8 och 12, avslå ansökan nr 4, bifalla ansökan nr 6, samt delvis bifalla/avslå ansökan nr 5, 7, Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 40, föreslå avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat

8 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp. Sammanställning av ansökningar inklusive förslag till yttranden har justerats enligt arbetsutskottets förslag. Förslag till yttranden har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 40. Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2014/2015 inklusive förslag till yttrande, daterad Protokoll samverkansmöte Yrkanden Bo Kärreskog (S) föreslå Skolinspektionen avslå följande ansökningar: 7. Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping :870 i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bo Kärreskogs yrkanden och arbetsutskottets förslag och finner barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

9 (20) Bu 52 (forts.) Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande. Omröstningsresultat Ja-röster Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Larisa Adlers (M) Inga-Maj Eleholt (C) Nej-röster Fredrik Johansson (S) Bo Kärreskog (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i omröstningen. Med 8 ja-röster, 4 nej-röster, 1 som inte deltar i beslutet och 1 frånvarande har barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat

10 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp, enligt yttrande daterat Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i beslutet. Reservationer Fredrik Johansson (S), Bo Kärreskog (S), Jessica Westman (S) och Tomas Töreland (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Kärreskogs yrkande avseende ansökan nr 7-8, Skolinspektionen

11 (20) Bu 53 Dnr: BU Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program Barn- och utbildningsnämnden redovisar enligt helårsprognos 2014 per ett överskott på kronor. En omfördelning mellan programmen föreslås jämfört med fastställd KF-budget I huvudsak består omfördelningen av en mer långtgående kostnadsfördelning mellan programmen som ett led i förtydliga resursanvändningen inom de integrerade programmen (grundskola, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt fritidsgårdar). Verksamhetsövergripande åtgärder har även fördelats ut på respektive program. Omfördelningen är neutral då både budget och kostnader följs åt. Beslutsunderlag Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 43. godkänna Helårsprognos 2014 per , daterad godkänna omfördelning av budget mellan program, daterat , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen överlämna Helårsprognos 2014 per till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

12 (20) Bu 54 Dnr: BU Elevernas skola 2014 Redovisning Elevenkät i grundskolan Elevernas skola har genomförts under våren 2014 i årskurs 2, 5 och 8. Sju av frågorna till elever i årskurs 5 och 8 är nationella frågor som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultatet av de nationella frågorna kommer senare redovisas i SKL:s Öppna jämförelser. Överlag är resultatet liknande föregående år. Beslutsunderlag Presentation Elevernas skola uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen redovisa hur områdena arbetar med resultatat, t.ex. informtion/återkoppling till lärare och elever, jämförelse med andra skolor, analyser och åtgärder lägga informationen till handlingarna. Samtliga skolområden Barn- och utbildningsförvaltningen

13 (20) Bu 55 Dnr: BU Vård- och omsorgscollege Information Kenneth Jonsson, lärare inom vård- och omsorg på vuxenutbildningen, informerar om vård- och omsorgscollege - VO-college - och diskussionerna som förs i Jönköpings län och GGVV. VO-college är en modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund och andra intressenter. Syftet är få en hög kompetens och kvalitet i vård- och omsorgsverksamhet. På lokal nivå bildas en lokal styrgrupp med representanter från arbetslivet (kommun, landsting, privata vårdföretagare, fackförbund), utbildning (gymnasieskola, vuxenutbildning) och frivilliga parter (arbetsförmedling, försäkringskassa). Beslutsunderlag Presentation VO-college. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

14 (20) Bu 56 Dnr: BU Budget 2015 med utblick till 2019 Rapport från redovisning i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har under ks-seminarium den 12 mars 2014 utarbetat preliminärt förslag till konkretiserade mål Förvaltningscheferna ska analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndsmål som eventuellt kan bli gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt har utarbetats. Förvaltningschefen ska även uppska om uppdragen går genomföra inom givna ramar eller om ramarna ska förändras. Förvaltningschefen föreslår eventuellt förändringar av konkretiserade mål. Dialog med nämnden ska föras men nämnden ska inte besluta i frågan. Efter förvaltningschefernas behandling kommer materialet diskuteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april Konsekvenser av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter har diskuterats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Vid sammanträdet lämnade skolchefen även information om de behov av ramjusteringar för 2015 som diskuteras i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 39, uppdra till förvaltningschefen utifrån dagens diskussion upprätta konsekvensbeskrivningar av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter och ska redovisas till kommunstyrelsen. Skolchefen informerar från förvaltningschefernas redovisning till kommunstyrelsen av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter med anledning av föreslagna ramjusteringar och konkretiserade mål. Förslag till ramar och konkretiserade mål har beslutats av kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott Förvaltningscheferna ska presentera konsekvenser av förslagen Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 39. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 42. Presentation "Kommentarer till Konkretiserade mål 2015 (KS arbetsmaterial från 12/3)". lägga informationen till handlingarna Barn- och utbildningsförvaltningen

15 (20) Bu 57 Dnr: BU Anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Enligt Skollagen 6 kap. 10 är förskolechef eller rektor som får kännedom om ett barn eller elev anser sig ha blivit uts för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig anmäla detta till huvudmannen. Följande anmälningar har kommit in: - Nordinskolan (2 st), Åtteråsskolan , Ölmestadskolan , (4 st), (2 st), (2 st) - Lundåkerskolan , , , Ekenskolan , , Bureskolan (2 st) - Töråsskolan (3 st) godkänna informationen till huvudmannen om anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10. Berörd förskolechef/rektor

16 (20) Bu 58 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Ölmestadskolan 50 år Bo Kärreskog (S) och Larsgöran Lundström (KD) rapporterar från Ölmestadskolans 50-årsjubileum lördag 26 april. Elevrådets ordförande hälsade välkommen. Det var väldigt mycket folk, bl.a. skolchefen som höll tal och överlämnade blommor och en tavla. Teknisk utbildning Bo Kärreskog (S) rapporterar från besök på Gislaveds Gymnasium av sekreterare kopplade till regeringens utredare kring teknisk utbildning och permanentning av teknikprogrammets fjärde år. Representanter från Gislaved Näringsliv AB, industrin och Gislaveds Gymnasium samt Gnosjö och Värnamo kommuner var på plats. Diskussion kring teknisk utbildning med en ingång och flera olika utgångar samt utvidgad APL istället för lärlingssystem. Programråd Vård- och omsorgsprogrammet Anders Martinsson (C) rapporterar från programråd för Vård- och omsorgsprogrammet. lägga rapporterna till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

17 (20) Bu 59 Dnr: BU Delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll och Anställningsbeslut/uppsägningar Delegat rektor Elisabeth Holmberg - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och vidta åtgärder (13 st), Delegat förskolechef/rektor Yvonn Asp - Samverkan enligt kommunalt samverkansavtal, april Organisationsförändring inom förskole-/skolområde, april Vakansprövning inom resp område, april Beslut om placering om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas, april Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet, april 2014 Delegat skolchef Mats Spånberg - Bidrag Gislaved Handel avseende Gisledagarna, Avstängningar pga. obetalda barnomsorgsavgifter (6 st), Delegat förskolechef Ann-Charlotte Spånberg - Utökning av tid (2 st), Delegat rektor Ginger Johansson - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar (2 st), februari 2014 Delegat förskolechef Mari Plym - Förhandling med arbetstagarorganisation, Avveckling av annan pedagogisk omsorg, Indragning av tjänst annan pedagogisk omsorg, Omplacering av personal, Delegat rektor Bo Haarala - Byte av studieväg (4 st), november januari 2014 Protokoll samverkansmöte - Åtterås skolområde Sydvästens förskole- och skolområde lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

18 (20) Bu 60 Dnr: BU Meddelanden Protokoll från samverkansmöte Klagomål/beröm/förslag via "Tyck till" - Klagomål om bemötande på Parkgårdens förskola samt svar - Klagomål medieinriktning på gymnasiet samt svar - Förslag/synpunkt kring "Nis" samt svar Protokoll lokala styrelser Reftele/Ås. SVT, frågor om policy för politiska partier i skolan samt svar (dnr BU ). Förfrågan om privata förskolor/skolor samt svar. DN, frågor om statsbidrag samt svar (dnr BU ). Aftonbladet, frågor om vårdnadshavare lämnat skriftlig anmälan/klagomål om privata förskolor samt svar. Förfrågan om skolor och barnomsorg samt svar. Enkät tillgänglighetsbarometern Skolverket, enkät utvärdering av försöksverksamhet med 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan åk 6-9 (dnr BU ). Gislaved Handel, anhållan om sponsorbidrag till Gisledagarna 2014 samt svar (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Åtteråsskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Klockargårdskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut. Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande samt kompletterande yttrande. Anmälarens synpunkter på kompletterande yttrande. Skrivelse från anmälaren samt Skolinspektionens svar (dnr BU ). Pressmeddelande "Nya möjligheter för tekniska utbildningar" (dnr BU ). Gislaveds Gymnasium, särprofilering för Restaurang Matkulturen (dnr BU ). Kulturrådet, beslut Skapande skola 2014 (dnr ).

19 (20) Bu 60 (forts.) Skolverket, statsbidrag - Granskning av personalförstärkning inom elevhälsa samt svar (dnr BU ) - Rekvisition matematikhandledare 2014/15 samt beslut (dnr BU ) - Beslut karriärsteg för lärare 2014/15 (dnr BU ) - Information om statsbidrag för öka antalet behöriga yrkeslärare (dnr BU ) - Ansökan lov- och sommarskola 2014 (dnr BU ) - Beslut Lärarlyftet II vt 2014 (dnr BU ) Tekniska nämnden , 35, riktlinjer för gatubelysning (dnr BU ). Kommunfullmäktige , revidering av reglemente (dnr BU ). 45, fyllnadsval Stefan Curenstam (FP) efter Malin Eriksson (FP) (dnr BU ) Fastighetsnämnden , utse arkitekt för parallella uppdrag i Anderstorp (dnr BU ) 41, slutredovisning Gisle skolrestaurang (dnr BU ) 42, slutredovisning pedagogiska miljöer (dnr BU ) 43-44, 46, 48-49, 53-54, slutredovisningar Bygg- och miljöförvaltingen, inspektionsrapport Tallens förskola. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer