SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlers (M) ersättare för Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Bo Kärreskog (S) Fredrik Johansson (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Suzana Bahtanovic (S), kl , 47-50, Bengt-Ove Eriksson (V) Övriga deltagande Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Kenneth Jonsson, lärare, 55 Lillemor Petersson, ekonom, 53 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 47, 54 Helena Johansson, utvecklingsstrateg, 47-49, 54 Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 50 Henrik Ekstrand, lärare, 50 Per Johnson, gymnasiechef, Ulf Jiretorn, rektor, Utses justera Justeringens plats och tid Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 5 maj 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) Justerande... Bo Kärreskog (S) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 (20) Bu 47 Dnr: BU Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 53, utse arbetsutskottets ledamöter till arbetsgrupp för framtagande av Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , samt fastställa tidsplan för framtagandet. Arbetsgruppen har träffats regelbundet under 2013 och Under arbetets gång har arbetsgruppen med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument kommit fram till det är en strategi för nämndens verksamheter som ska tas fram. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 138, överlämna Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , remissversion , för yttrande till följande remissinstanser: Politiska partier, Kommunala nämnder, Gislaved Näringsliv AB, Fackliga organisationer inom barn- och utbildningsförvaltningen, Föräldraföreningar, Elevråd samt Samtliga områden inom barn- och utbildningsförvaltningen Totalt 18 yttranden har kommit in. Yttrandena har bearbetats av arbetsgruppen och eventuella revideringar har gjorts. Arbetsgruppens förslag överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut i april 2014, slutligt beslut fas av kommunfullmäktige i juni Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår förslag till strategi antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 34, föreslå efter redaktionella ändringar föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till strategi enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 53. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 138. Sammanställning av inkomna yttranden, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 34. Förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterat Protokoll samverkansmöte föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Samtliga områden Kommunfullmäktige

3 (20) Bu 48 Dnr: BU Utbildningsgaranti inom förskola och fritidshem I Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Skolplan , finns skrivningar om behovet av utbildad personal inom förskola och fritidshem. Under rubriken Förskolan : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk grundkompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till en klart ökad andel pedagogiskt utbildad personal. Ett minimikrav är minst två tredjedelar av personalen på varje avdelning har en pedagogisk grundutbildning på högskolenivå.. Under rubriken Fritidshemmet : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk kompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till all tillsvidareanställd personal har rätt pedagogisk grundkompetens. I förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns inte motsvarande skrivningar med. För säkerställa utbildningsnivån inom förskola och fritidshem föreslår barnoch utbildningsförvaltningen minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare, samt minst två tredjedelar av personalen på varje fritidshemsavdelning ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 35. Protokoll samverkansmöte minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare minst två tredjedelar av personalen inom fritidshemsverksamheten ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Personalenheten Samtliga områden

4 (20) Bu 49 Dnr: BU Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger - avdelning Nljus En ny avdelning kommer öppnas på Tallens förskola för omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen gäller för barn från 1 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Avdelningen kommer heta Nljus. Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger har tagits fram. Riktlinjerna är tillfälliga och kommer utvärderas innan de inarbetas i befintliga tillämpningsregler för allmän förskola och maxtaxa i Gislaveds kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår riktlinjerna antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 37, föreslå justera riktlinjerna under rubriken "Rätten till plats", samt i övrigt anta Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till riktlinjer enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 37. Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Protokoll samverkansmöte anta Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Samtliga områden

5 (20) Bu 50 Dnr: BU Serveringstillstånd Restaurang Matkulturen Gislaveds Gymnasiums Restaurang- och livsmedelsprogram bedriver skolförlagd utbildning mot inriktning kök och servering, utgång kock. De två andra nationella inriktningarna bageri och konditori samt färskvaror, delikatesser och catering erbjuds som lärlingsutbildning. Under elevernas treåriga utbildning får de bl.a. läsa kurser såsom hygien, branschkunskap, livsmedels- och näringslära, matlagning och mat och dryck i kombination. Undervisningen bedrivs i de nya lokalerna på Mötesplats Gisle och även i storköket på Gisle skolrestaurang. På Mötesplats Gisle och Restaurang Matkulturen lagar eleverna och serverar lunch fyra dagar i veckan under läsåret. För eleverna ska få en så bred utbildning som möjligt tillverkas både förrätter, varmrätter och efterrätter. I de teoretiska momenten ingår bl.a. hygienkunskap, råvarukunskap och näringslära. I dessa kurser varvas teori och praktik för en ökad förståelse hos eleverna. Vid ett antal tillfällen per termin kommer det anordnas temakvällar med olika inriktning på Restaurang Matkulturen. Temakvällarna är tänkta vara öppna för allmänheten och för reservation av bord krävs bokning. Med erfarenhet från liknande verksamhet kan föräldrar och släkt till eleverna tänkas som troliga gäster. Menyn kommer vara planerad och bestämd i förväg. Denna planering görs tillsammans med eleverna. Menyn kan vara en tre-, fyra- eller femrätters avsmakningsmeny. Dessa avsmakningsmenyer kommer kombineras med lämplig dryck som en del i kursen Mat och dryck i kombination. Gästerna erbjuds ta del av denna dryckeskombination, givetvis erbjuds även alkoholfria dryckeskombinationer. Vid vissa tillfällen kan det tänkas några elever från Estetiska programmet på Gislaveds Gymnasium framför enklare musikunderhållning i samband med ett tema på Restaurang Matkulturen. Det finns ingen bar i restaurangen. För kunna erbjuda kursen Mat och dryck i kombination som en skolförlagd utbildning krävs alkoholdrycker kan serveras. Gislaveds Gymnasium ansöker därför om serveringstillstånd. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen, samt uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 38. Protokoll samverkansmöte ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Socialnämnden Gislaveds Gymnasium

6 (20) Bu 51 Dnr: BU Förändrat programutbud på Gislaveds Gymnasium fr.o.m. läsåret 2015/2016 Gislaveds Gymnasium föreslår Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 39. Protokoll samverkansmöte Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Gislaveds Gymnasium

7 (20) Bu 52 Dnr: BU Ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016 Yttrande Skolinspektionen har överlämnat totalt 12 ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016. Yttrande ska lämnas senast Följande ansökningar har kommit in: Sökande Kommun Dnr 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Ljud & Bildskolan LBS AB Jönköping : Drottning Blankas Gymnasieskola AB Falkenberg : Magelungen Utveckling AB Jönköping : Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping : Värmdö Tekniska Utbildningar AB Gislaved :1059 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Gislaveds kommun avstår från yttra sig över ansökan nr 1-3, 8 och 12, avslå ansökan nr 4, bifalla ansökan nr 6, samt delvis bifalla/avslå ansökan nr 5, 7, Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 40, föreslå avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat

8 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp. Sammanställning av ansökningar inklusive förslag till yttranden har justerats enligt arbetsutskottets förslag. Förslag till yttranden har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 40. Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2014/2015 inklusive förslag till yttrande, daterad Protokoll samverkansmöte Yrkanden Bo Kärreskog (S) föreslå Skolinspektionen avslå följande ansökningar: 7. Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping :870 i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bo Kärreskogs yrkanden och arbetsutskottets förslag och finner barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

9 (20) Bu 52 (forts.) Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande. Omröstningsresultat Ja-röster Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Larisa Adlers (M) Inga-Maj Eleholt (C) Nej-röster Fredrik Johansson (S) Bo Kärreskog (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i omröstningen. Med 8 ja-röster, 4 nej-röster, 1 som inte deltar i beslutet och 1 frånvarande har barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat

10 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp, enligt yttrande daterat Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i beslutet. Reservationer Fredrik Johansson (S), Bo Kärreskog (S), Jessica Westman (S) och Tomas Töreland (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Kärreskogs yrkande avseende ansökan nr 7-8, Skolinspektionen

11 (20) Bu 53 Dnr: BU Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program Barn- och utbildningsnämnden redovisar enligt helårsprognos 2014 per ett överskott på kronor. En omfördelning mellan programmen föreslås jämfört med fastställd KF-budget I huvudsak består omfördelningen av en mer långtgående kostnadsfördelning mellan programmen som ett led i förtydliga resursanvändningen inom de integrerade programmen (grundskola, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt fritidsgårdar). Verksamhetsövergripande åtgärder har även fördelats ut på respektive program. Omfördelningen är neutral då både budget och kostnader följs åt. Beslutsunderlag Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 43. godkänna Helårsprognos 2014 per , daterad godkänna omfördelning av budget mellan program, daterat , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen överlämna Helårsprognos 2014 per till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

12 (20) Bu 54 Dnr: BU Elevernas skola 2014 Redovisning Elevenkät i grundskolan Elevernas skola har genomförts under våren 2014 i årskurs 2, 5 och 8. Sju av frågorna till elever i årskurs 5 och 8 är nationella frågor som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultatet av de nationella frågorna kommer senare redovisas i SKL:s Öppna jämförelser. Överlag är resultatet liknande föregående år. Beslutsunderlag Presentation Elevernas skola uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen redovisa hur områdena arbetar med resultatat, t.ex. informtion/återkoppling till lärare och elever, jämförelse med andra skolor, analyser och åtgärder lägga informationen till handlingarna. Samtliga skolområden Barn- och utbildningsförvaltningen

13 (20) Bu 55 Dnr: BU Vård- och omsorgscollege Information Kenneth Jonsson, lärare inom vård- och omsorg på vuxenutbildningen, informerar om vård- och omsorgscollege - VO-college - och diskussionerna som förs i Jönköpings län och GGVV. VO-college är en modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund och andra intressenter. Syftet är få en hög kompetens och kvalitet i vård- och omsorgsverksamhet. På lokal nivå bildas en lokal styrgrupp med representanter från arbetslivet (kommun, landsting, privata vårdföretagare, fackförbund), utbildning (gymnasieskola, vuxenutbildning) och frivilliga parter (arbetsförmedling, försäkringskassa). Beslutsunderlag Presentation VO-college. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

14 (20) Bu 56 Dnr: BU Budget 2015 med utblick till 2019 Rapport från redovisning i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har under ks-seminarium den 12 mars 2014 utarbetat preliminärt förslag till konkretiserade mål Förvaltningscheferna ska analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndsmål som eventuellt kan bli gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt har utarbetats. Förvaltningschefen ska även uppska om uppdragen går genomföra inom givna ramar eller om ramarna ska förändras. Förvaltningschefen föreslår eventuellt förändringar av konkretiserade mål. Dialog med nämnden ska föras men nämnden ska inte besluta i frågan. Efter förvaltningschefernas behandling kommer materialet diskuteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april Konsekvenser av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter har diskuterats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Vid sammanträdet lämnade skolchefen även information om de behov av ramjusteringar för 2015 som diskuteras i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 39, uppdra till förvaltningschefen utifrån dagens diskussion upprätta konsekvensbeskrivningar av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter och ska redovisas till kommunstyrelsen. Skolchefen informerar från förvaltningschefernas redovisning till kommunstyrelsen av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter med anledning av föreslagna ramjusteringar och konkretiserade mål. Förslag till ramar och konkretiserade mål har beslutats av kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott Förvaltningscheferna ska presentera konsekvenser av förslagen Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 39. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 42. Presentation "Kommentarer till Konkretiserade mål 2015 (KS arbetsmaterial från 12/3)". lägga informationen till handlingarna Barn- och utbildningsförvaltningen

15 (20) Bu 57 Dnr: BU Anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Enligt Skollagen 6 kap. 10 är förskolechef eller rektor som får kännedom om ett barn eller elev anser sig ha blivit uts för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig anmäla detta till huvudmannen. Följande anmälningar har kommit in: - Nordinskolan (2 st), Åtteråsskolan , Ölmestadskolan , (4 st), (2 st), (2 st) - Lundåkerskolan , , , Ekenskolan , , Bureskolan (2 st) - Töråsskolan (3 st) godkänna informationen till huvudmannen om anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10. Berörd förskolechef/rektor

16 (20) Bu 58 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Ölmestadskolan 50 år Bo Kärreskog (S) och Larsgöran Lundström (KD) rapporterar från Ölmestadskolans 50-årsjubileum lördag 26 april. Elevrådets ordförande hälsade välkommen. Det var väldigt mycket folk, bl.a. skolchefen som höll tal och överlämnade blommor och en tavla. Teknisk utbildning Bo Kärreskog (S) rapporterar från besök på Gislaveds Gymnasium av sekreterare kopplade till regeringens utredare kring teknisk utbildning och permanentning av teknikprogrammets fjärde år. Representanter från Gislaved Näringsliv AB, industrin och Gislaveds Gymnasium samt Gnosjö och Värnamo kommuner var på plats. Diskussion kring teknisk utbildning med en ingång och flera olika utgångar samt utvidgad APL istället för lärlingssystem. Programråd Vård- och omsorgsprogrammet Anders Martinsson (C) rapporterar från programråd för Vård- och omsorgsprogrammet. lägga rapporterna till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

17 (20) Bu 59 Dnr: BU Delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll och Anställningsbeslut/uppsägningar Delegat rektor Elisabeth Holmberg - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och vidta åtgärder (13 st), Delegat förskolechef/rektor Yvonn Asp - Samverkan enligt kommunalt samverkansavtal, april Organisationsförändring inom förskole-/skolområde, april Vakansprövning inom resp område, april Beslut om placering om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas, april Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet, april 2014 Delegat skolchef Mats Spånberg - Bidrag Gislaved Handel avseende Gisledagarna, Avstängningar pga. obetalda barnomsorgsavgifter (6 st), Delegat förskolechef Ann-Charlotte Spånberg - Utökning av tid (2 st), Delegat rektor Ginger Johansson - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar (2 st), februari 2014 Delegat förskolechef Mari Plym - Förhandling med arbetstagarorganisation, Avveckling av annan pedagogisk omsorg, Indragning av tjänst annan pedagogisk omsorg, Omplacering av personal, Delegat rektor Bo Haarala - Byte av studieväg (4 st), november januari 2014 Protokoll samverkansmöte - Åtterås skolområde Sydvästens förskole- och skolområde lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

18 (20) Bu 60 Dnr: BU Meddelanden Protokoll från samverkansmöte Klagomål/beröm/förslag via "Tyck till" - Klagomål om bemötande på Parkgårdens förskola samt svar - Klagomål medieinriktning på gymnasiet samt svar - Förslag/synpunkt kring "Nis" samt svar Protokoll lokala styrelser Reftele/Ås. SVT, frågor om policy för politiska partier i skolan samt svar (dnr BU ). Förfrågan om privata förskolor/skolor samt svar. DN, frågor om statsbidrag samt svar (dnr BU ). Aftonbladet, frågor om vårdnadshavare lämnat skriftlig anmälan/klagomål om privata förskolor samt svar. Förfrågan om skolor och barnomsorg samt svar. Enkät tillgänglighetsbarometern Skolverket, enkät utvärdering av försöksverksamhet med 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan åk 6-9 (dnr BU ). Gislaved Handel, anhållan om sponsorbidrag till Gisledagarna 2014 samt svar (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Åtteråsskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Klockargårdskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut. Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande samt kompletterande yttrande. Anmälarens synpunkter på kompletterande yttrande. Skrivelse från anmälaren samt Skolinspektionens svar (dnr BU ). Pressmeddelande "Nya möjligheter för tekniska utbildningar" (dnr BU ). Gislaveds Gymnasium, särprofilering för Restaurang Matkulturen (dnr BU ). Kulturrådet, beslut Skapande skola 2014 (dnr ).

19 (20) Bu 60 (forts.) Skolverket, statsbidrag - Granskning av personalförstärkning inom elevhälsa samt svar (dnr BU ) - Rekvisition matematikhandledare 2014/15 samt beslut (dnr BU ) - Beslut karriärsteg för lärare 2014/15 (dnr BU ) - Information om statsbidrag för öka antalet behöriga yrkeslärare (dnr BU ) - Ansökan lov- och sommarskola 2014 (dnr BU ) - Beslut Lärarlyftet II vt 2014 (dnr BU ) Tekniska nämnden , 35, riktlinjer för gatubelysning (dnr BU ). Kommunfullmäktige , revidering av reglemente (dnr BU ). 45, fyllnadsval Stefan Curenstam (FP) efter Malin Eriksson (FP) (dnr BU ) Fastighetsnämnden , utse arkitekt för parallella uppdrag i Anderstorp (dnr BU ) 41, slutredovisning Gisle skolrestaurang (dnr BU ) 42, slutredovisning pedagogiska miljöer (dnr BU ) 43-44, 46, 48-49, 53-54, slutredovisningar Bygg- och miljöförvaltingen, inspektionsrapport Tallens förskola. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

20 (20) Bu 61 Dnr: BU Övriga frågor Lärplor Bengt-Ove Eriksson (V) undrar om lärplorna är försäkrade och vad som gäller om det händer något. Skolchefen informerar om det avtal som elever och vårdnadshavare skriver på vid mottagandet av lärplan. Vid ovarsamhet/oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig med upp till hela reparationskostnaden, dock högst kr. Om lärplan blir stulen eller på annat sätt kommer bort tas ersättning ut om uppenbar oaktsamhet har förekommit. Om avtal inte skrivs på blir konsekvensen eleven inte får ta hem lärplan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 11.00-13.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-22 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.45 2013-05-20 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson

Läs mer

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 26 september 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 26 september 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-11.30, 12.30-15.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlere (M) ersättare för Tina Johansson (M) Kjell Claesson

Läs mer

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande...

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande... 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 15 februari 2010, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.25 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-18 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Josefine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.15 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-03-23 Beslutande Övriga deltagande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (23) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.55, ajournering kl. 13.15-13.25 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23.

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-24 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Inga-Maj Eleholt

Läs mer

Fredrik Bäck (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 18 maj 2010, kl 16.00. Justerande...

Fredrik Bäck (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 18 maj 2010, kl 16.00. Justerande... 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 17 maj 2010, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Stephan Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-23 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-31 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.45 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-12-15 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Nellie Johansson (M) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.00 2013-04-29 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Tina Johansson (M) ersättare för Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.55 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-09 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S), 13.00-16.00,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Sammanträdesrum Fegen, Södergatan 2, Gislaved, kl. 13.00-17.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M)

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare John Wieslander, personalrepresentant Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 1

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare John Wieslander, personalrepresentant Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 1 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 25 januari 2010, kl 13.30 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M) 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 23 augusti 2010, kl 09.00 12.00, 13.00 15.15 Beslutande, ordförande ersättare för Linnéa Hansson (M) ersättare för Larsgöran Lundström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Josefine Dinäss (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 26 augusti 2014, kl. 13.15

Josefine Dinäss (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 26 augusti 2014, kl. 13.15 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.00 Ajournering 16.03-16.07 Beslutande Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M) 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Linnéa

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 7 mars 2013, kl. 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 7 mars 2013, kl. 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.20 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-15 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 15 april 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Inbjudan till gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Margaretha Carlsson Utdragsbestyrkande

Margaretha Carlsson Utdragsbestyrkande 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) ersättare för Tina Johansson (M) Lisbeth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 32-44 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Maria Sjöberg (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3 april 2012, kl 10.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3 april 2012, kl 10.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlere (M) Kjell Claesson (M) Robert

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdag den 23 mars 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Larsgöran Lundström (KD)

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdag den 23 mars 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Larsgöran Lundström (KD) 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 22 mars 2010, kl 13.00 16.45 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.00 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-14 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.40 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-09-28 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Josefine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 21 september 2010, kl Justerande... Fredrik Bäck (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 21 september 2010, kl Justerande... Fredrik Bäck (S) och Johan Björn (M) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Bength-Göran Johansson (C) ersättare

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08 1 (50) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-16:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer