SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlers (M) ersättare för Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Bo Kärreskog (S) Fredrik Johansson (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Suzana Bahtanovic (S), kl , 47-50, Bengt-Ove Eriksson (V) Övriga deltagande Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Kenneth Jonsson, lärare, 55 Lillemor Petersson, ekonom, 53 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 47, 54 Helena Johansson, utvecklingsstrateg, 47-49, 54 Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 50 Henrik Ekstrand, lärare, 50 Per Johnson, gymnasiechef, Ulf Jiretorn, rektor, Utses justera Justeringens plats och tid Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 5 maj 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) Justerande... Bo Kärreskog (S) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 (20) Bu 47 Dnr: BU Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 53, utse arbetsutskottets ledamöter till arbetsgrupp för framtagande av Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , samt fastställa tidsplan för framtagandet. Arbetsgruppen har träffats regelbundet under 2013 och Under arbetets gång har arbetsgruppen med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument kommit fram till det är en strategi för nämndens verksamheter som ska tas fram. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 138, överlämna Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun , remissversion , för yttrande till följande remissinstanser: Politiska partier, Kommunala nämnder, Gislaved Näringsliv AB, Fackliga organisationer inom barn- och utbildningsförvaltningen, Föräldraföreningar, Elevråd samt Samtliga områden inom barn- och utbildningsförvaltningen Totalt 18 yttranden har kommit in. Yttrandena har bearbetats av arbetsgruppen och eventuella revideringar har gjorts. Arbetsgruppens förslag överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut i april 2014, slutligt beslut fas av kommunfullmäktige i juni Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår förslag till strategi antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 34, föreslå efter redaktionella ändringar föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till strategi enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 53. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 138. Sammanställning av inkomna yttranden, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 34. Förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterat Protokoll samverkansmöte föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter , daterad Samtliga områden Kommunfullmäktige

3 (20) Bu 48 Dnr: BU Utbildningsgaranti inom förskola och fritidshem I Utvecklingsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun Skolplan , finns skrivningar om behovet av utbildad personal inom förskola och fritidshem. Under rubriken Förskolan : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk grundkompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till en klart ökad andel pedagogiskt utbildad personal. Ett minimikrav är minst två tredjedelar av personalen på varje avdelning har en pedagogisk grundutbildning på högskolenivå.. Under rubriken Fritidshemmet : Behovet av välutbildad personal är avgörande för det ska kunna bedrivas en i alla delar kvalificerad och professionell verksamhet. Pedagogisk planering och dokumentation kräver pedagogisk kompetens. - Rekrytering, kompetensutveckling och personalplanering ska under planperioden leda till all tillsvidareanställd personal har rätt pedagogisk grundkompetens. I förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns inte motsvarande skrivningar med. För säkerställa utbildningsnivån inom förskola och fritidshem föreslår barnoch utbildningsförvaltningen minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare, samt minst två tredjedelar av personalen på varje fritidshemsavdelning ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 35. Protokoll samverkansmöte minst två tredjedelar av personalen på varje förskoleavdelning ska vara utbildade förskollärare minst två tredjedelar av personalen inom fritidshemsverksamheten ska vara utbildade lärare mot fritidshem eller ha fritidspedagogutbildning. Personalenheten Samtliga områden

4 (20) Bu 49 Dnr: BU Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger - avdelning Nljus En ny avdelning kommer öppnas på Tallens förskola för omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen gäller för barn från 1 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Avdelningen kommer heta Nljus. Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger har tagits fram. Riktlinjerna är tillfälliga och kommer utvärderas innan de inarbetas i befintliga tillämpningsregler för allmän förskola och maxtaxa i Gislaveds kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår riktlinjerna antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 37, föreslå justera riktlinjerna under rubriken "Rätten till plats", samt i övrigt anta Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till riktlinjer enligt arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 37. Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Protokoll samverkansmöte anta Riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger avdelning Nljus, daterat Samtliga områden

5 (20) Bu 50 Dnr: BU Serveringstillstånd Restaurang Matkulturen Gislaveds Gymnasiums Restaurang- och livsmedelsprogram bedriver skolförlagd utbildning mot inriktning kök och servering, utgång kock. De två andra nationella inriktningarna bageri och konditori samt färskvaror, delikatesser och catering erbjuds som lärlingsutbildning. Under elevernas treåriga utbildning får de bl.a. läsa kurser såsom hygien, branschkunskap, livsmedels- och näringslära, matlagning och mat och dryck i kombination. Undervisningen bedrivs i de nya lokalerna på Mötesplats Gisle och även i storköket på Gisle skolrestaurang. På Mötesplats Gisle och Restaurang Matkulturen lagar eleverna och serverar lunch fyra dagar i veckan under läsåret. För eleverna ska få en så bred utbildning som möjligt tillverkas både förrätter, varmrätter och efterrätter. I de teoretiska momenten ingår bl.a. hygienkunskap, råvarukunskap och näringslära. I dessa kurser varvas teori och praktik för en ökad förståelse hos eleverna. Vid ett antal tillfällen per termin kommer det anordnas temakvällar med olika inriktning på Restaurang Matkulturen. Temakvällarna är tänkta vara öppna för allmänheten och för reservation av bord krävs bokning. Med erfarenhet från liknande verksamhet kan föräldrar och släkt till eleverna tänkas som troliga gäster. Menyn kommer vara planerad och bestämd i förväg. Denna planering görs tillsammans med eleverna. Menyn kan vara en tre-, fyra- eller femrätters avsmakningsmeny. Dessa avsmakningsmenyer kommer kombineras med lämplig dryck som en del i kursen Mat och dryck i kombination. Gästerna erbjuds ta del av denna dryckeskombination, givetvis erbjuds även alkoholfria dryckeskombinationer. Vid vissa tillfällen kan det tänkas några elever från Estetiska programmet på Gislaveds Gymnasium framför enklare musikunderhållning i samband med ett tema på Restaurang Matkulturen. Det finns ingen bar i restaurangen. För kunna erbjuda kursen Mat och dryck i kombination som en skolförlagd utbildning krävs alkoholdrycker kan serveras. Gislaveds Gymnasium ansöker därför om serveringstillstånd. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen, samt uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 38. Protokoll samverkansmöte ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker på Restaurang Matkulturen uppdra till gymnasiechefen ansöka om serveringstillstånd. Socialnämnden Gislaveds Gymnasium

6 (20) Bu 51 Dnr: BU Förändrat programutbud på Gislaveds Gymnasium fr.o.m. läsåret 2015/2016 Gislaveds Gymnasium föreslår Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 39. Protokoll samverkansmöte Estetiska programmet, inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation utgår ur det programutbud som erbjuds vid Gislaveds Gymnasium från och med ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016. Gislaveds Gymnasium

7 (20) Bu 52 Dnr: BU Ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016 Yttrande Skolinspektionen har överlämnat totalt 12 ansökningar om nationellt godkänd idrottsutbildning för fristående gymnasieskola, riksrekrytering samt statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2015/2016. Yttrande ska lämnas senast Följande ansökningar har kommit in: Sökande Kommun Dnr 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Ljud & Bildskolan LBS AB Jönköping : Drottning Blankas Gymnasieskola AB Falkenberg : Magelungen Utveckling AB Jönköping : Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping : Värmdö Tekniska Utbildningar AB Gislaved :1059 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Gislaveds kommun avstår från yttra sig över ansökan nr 1-3, 8 och 12, avslå ansökan nr 4, bifalla ansökan nr 6, samt delvis bifalla/avslå ansökan nr 5, 7, Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 40, föreslå avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat

8 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp. Sammanställning av ansökningar inklusive förslag till yttranden har justerats enligt arbetsutskottets förslag. Förslag till yttranden har daterats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 40. Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2014/2015 inklusive förslag till yttrande, daterad Protokoll samverkansmöte Yrkanden Bo Kärreskog (S) föreslå Skolinspektionen avslå följande ansökningar: 7. Praktiska Sverige AB Jönköping : Laboraskolan AB Halmstad : Hermods AB Jönköping : Thorengruppen AB Jönköping :870 i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bo Kärreskogs yrkanden och arbetsutskottets förslag och finner barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

9 (20) Bu 52 (forts.) Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande. Omröstningsresultat Ja-röster Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Larisa Adlers (M) Inga-Maj Eleholt (C) Nej-röster Fredrik Johansson (S) Bo Kärreskog (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i omröstningen. Med 8 ja-röster, 4 nej-röster, 1 som inte deltar i beslutet och 1 frånvarande har barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. avstå från lämna yttrande över följande ansökningar: 1. Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Aspero Friskolor AB Halmstad : Laboraskolan AB Halmstad :1100 föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 4 från Ljud & Bildskolan LBS AB (dnr :952) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ljud & Bildskolan i Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 5 från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1023) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola vad avser Vård- och omsorgsprogrammet, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 6 från Magelungen Utveckling AB (dnr :847) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till MBC-Gymnasiet Jönköping, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 7 från Praktiska Sverige AB (dnr :562) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska Gymnasiet Jönköping vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Färskvaror, delikatess och catering men i övrigt avslå densamma, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen avslå ansökan nr 9 från Hermods AB (dnr :1017) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Design & Construction College vad avser Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik men bifalla densamma vad avser Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö, enligt yttrande daterat

10 (20) Bu 52 (forts.) föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 10 från Hermods AB (dnr :1038) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Hermods Gymnasium Jönköping vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap samt Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 11 från Thorengruppen AB (dnr :870) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation men avslå den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle samt Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service, enligt yttrande daterat föreslå Skolinspektionen bifalla ansökan nr 12 från Värmdö Tekniska Utbildningar AB (dnr :1059) om få tillstånd som riksrekryterande utbildning för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil med yrkesutgång tävlingsmekaniker i Anderstorp, enligt yttrande daterat Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i beslutet. Reservationer Fredrik Johansson (S), Bo Kärreskog (S), Jessica Westman (S) och Tomas Töreland (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Kärreskogs yrkande avseende ansökan nr 7-8, Skolinspektionen

11 (20) Bu 53 Dnr: BU Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program Barn- och utbildningsnämnden redovisar enligt helårsprognos 2014 per ett överskott på kronor. En omfördelning mellan programmen föreslås jämfört med fastställd KF-budget I huvudsak består omfördelningen av en mer långtgående kostnadsfördelning mellan programmen som ett led i förtydliga resursanvändningen inom de integrerade programmen (grundskola, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt fritidsgårdar). Verksamhetsövergripande åtgärder har även fördelats ut på respektive program. Omfördelningen är neutral då både budget och kostnader följs åt. Beslutsunderlag Helårsprognos 2014 per samt omfördelning mellan program, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 43. godkänna Helårsprognos 2014 per , daterad godkänna omfördelning av budget mellan program, daterat , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen överlämna Helårsprognos 2014 per till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

12 (20) Bu 54 Dnr: BU Elevernas skola 2014 Redovisning Elevenkät i grundskolan Elevernas skola har genomförts under våren 2014 i årskurs 2, 5 och 8. Sju av frågorna till elever i årskurs 5 och 8 är nationella frågor som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultatet av de nationella frågorna kommer senare redovisas i SKL:s Öppna jämförelser. Överlag är resultatet liknande föregående år. Beslutsunderlag Presentation Elevernas skola uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen redovisa hur områdena arbetar med resultatat, t.ex. informtion/återkoppling till lärare och elever, jämförelse med andra skolor, analyser och åtgärder lägga informationen till handlingarna. Samtliga skolområden Barn- och utbildningsförvaltningen

13 (20) Bu 55 Dnr: BU Vård- och omsorgscollege Information Kenneth Jonsson, lärare inom vård- och omsorg på vuxenutbildningen, informerar om vård- och omsorgscollege - VO-college - och diskussionerna som förs i Jönköpings län och GGVV. VO-college är en modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund och andra intressenter. Syftet är få en hög kompetens och kvalitet i vård- och omsorgsverksamhet. På lokal nivå bildas en lokal styrgrupp med representanter från arbetslivet (kommun, landsting, privata vårdföretagare, fackförbund), utbildning (gymnasieskola, vuxenutbildning) och frivilliga parter (arbetsförmedling, försäkringskassa). Beslutsunderlag Presentation VO-college. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

14 (20) Bu 56 Dnr: BU Budget 2015 med utblick till 2019 Rapport från redovisning i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har under ks-seminarium den 12 mars 2014 utarbetat preliminärt förslag till konkretiserade mål Förvaltningscheferna ska analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndsmål som eventuellt kan bli gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt har utarbetats. Förvaltningschefen ska även uppska om uppdragen går genomföra inom givna ramar eller om ramarna ska förändras. Förvaltningschefen föreslår eventuellt förändringar av konkretiserade mål. Dialog med nämnden ska föras men nämnden ska inte besluta i frågan. Efter förvaltningschefernas behandling kommer materialet diskuteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april Konsekvenser av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter har diskuterats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Vid sammanträdet lämnade skolchefen även information om de behov av ramjusteringar för 2015 som diskuteras i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 39, uppdra till förvaltningschefen utifrån dagens diskussion upprätta konsekvensbeskrivningar av förslag till kommunfullmäktiges konkretiserade mål 2015 som berör nämndens verksamheter och ska redovisas till kommunstyrelsen. Skolchefen informerar från förvaltningschefernas redovisning till kommunstyrelsen av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter med anledning av föreslagna ramjusteringar och konkretiserade mål. Förslag till ramar och konkretiserade mål har beslutats av kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott Förvaltningscheferna ska presentera konsekvenser av förslagen Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 39. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 42. Presentation "Kommentarer till Konkretiserade mål 2015 (KS arbetsmaterial från 12/3)". lägga informationen till handlingarna Barn- och utbildningsförvaltningen

15 (20) Bu 57 Dnr: BU Anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Enligt Skollagen 6 kap. 10 är förskolechef eller rektor som får kännedom om ett barn eller elev anser sig ha blivit uts för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig anmäla detta till huvudmannen. Följande anmälningar har kommit in: - Nordinskolan (2 st), Åtteråsskolan , Ölmestadskolan , (4 st), (2 st), (2 st) - Lundåkerskolan , , , Ekenskolan , , Bureskolan (2 st) - Töråsskolan (3 st) godkänna informationen till huvudmannen om anmälan av kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10. Berörd förskolechef/rektor

16 (20) Bu 58 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Ölmestadskolan 50 år Bo Kärreskog (S) och Larsgöran Lundström (KD) rapporterar från Ölmestadskolans 50-årsjubileum lördag 26 april. Elevrådets ordförande hälsade välkommen. Det var väldigt mycket folk, bl.a. skolchefen som höll tal och överlämnade blommor och en tavla. Teknisk utbildning Bo Kärreskog (S) rapporterar från besök på Gislaveds Gymnasium av sekreterare kopplade till regeringens utredare kring teknisk utbildning och permanentning av teknikprogrammets fjärde år. Representanter från Gislaved Näringsliv AB, industrin och Gislaveds Gymnasium samt Gnosjö och Värnamo kommuner var på plats. Diskussion kring teknisk utbildning med en ingång och flera olika utgångar samt utvidgad APL istället för lärlingssystem. Programråd Vård- och omsorgsprogrammet Anders Martinsson (C) rapporterar från programråd för Vård- och omsorgsprogrammet. lägga rapporterna till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

17 (20) Bu 59 Dnr: BU Delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll och Anställningsbeslut/uppsägningar Delegat rektor Elisabeth Holmberg - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och vidta åtgärder (13 st), Delegat förskolechef/rektor Yvonn Asp - Samverkan enligt kommunalt samverkansavtal, april Organisationsförändring inom förskole-/skolområde, april Vakansprövning inom resp område, april Beslut om placering om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas, april Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet, april 2014 Delegat skolchef Mats Spånberg - Bidrag Gislaved Handel avseende Gisledagarna, Avstängningar pga. obetalda barnomsorgsavgifter (6 st), Delegat förskolechef Ann-Charlotte Spånberg - Utökning av tid (2 st), Delegat rektor Ginger Johansson - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar (2 st), februari 2014 Delegat förskolechef Mari Plym - Förhandling med arbetstagarorganisation, Avveckling av annan pedagogisk omsorg, Indragning av tjänst annan pedagogisk omsorg, Omplacering av personal, Delegat rektor Bo Haarala - Byte av studieväg (4 st), november januari 2014 Protokoll samverkansmöte - Åtterås skolområde Sydvästens förskole- och skolområde lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

18 (20) Bu 60 Dnr: BU Meddelanden Protokoll från samverkansmöte Klagomål/beröm/förslag via "Tyck till" - Klagomål om bemötande på Parkgårdens förskola samt svar - Klagomål medieinriktning på gymnasiet samt svar - Förslag/synpunkt kring "Nis" samt svar Protokoll lokala styrelser Reftele/Ås. SVT, frågor om policy för politiska partier i skolan samt svar (dnr BU ). Förfrågan om privata förskolor/skolor samt svar. DN, frågor om statsbidrag samt svar (dnr BU ). Aftonbladet, frågor om vårdnadshavare lämnat skriftlig anmälan/klagomål om privata förskolor samt svar. Förfrågan om skolor och barnomsorg samt svar. Enkät tillgänglighetsbarometern Skolverket, enkät utvärdering av försöksverksamhet med 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan åk 6-9 (dnr BU ). Gislaved Handel, anhållan om sponsorbidrag till Gisledagarna 2014 samt svar (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Åtteråsskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut (dnr BU ). Redovisning med anledning av Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Klockargårdskolan samt Skolinspektionens uppföljning av beslut. Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande samt kompletterande yttrande. Anmälarens synpunkter på kompletterande yttrande. Skrivelse från anmälaren samt Skolinspektionens svar (dnr BU ). Pressmeddelande "Nya möjligheter för tekniska utbildningar" (dnr BU ). Gislaveds Gymnasium, särprofilering för Restaurang Matkulturen (dnr BU ). Kulturrådet, beslut Skapande skola 2014 (dnr ).

19 (20) Bu 60 (forts.) Skolverket, statsbidrag - Granskning av personalförstärkning inom elevhälsa samt svar (dnr BU ) - Rekvisition matematikhandledare 2014/15 samt beslut (dnr BU ) - Beslut karriärsteg för lärare 2014/15 (dnr BU ) - Information om statsbidrag för öka antalet behöriga yrkeslärare (dnr BU ) - Ansökan lov- och sommarskola 2014 (dnr BU ) - Beslut Lärarlyftet II vt 2014 (dnr BU ) Tekniska nämnden , 35, riktlinjer för gatubelysning (dnr BU ). Kommunfullmäktige , revidering av reglemente (dnr BU ). 45, fyllnadsval Stefan Curenstam (FP) efter Malin Eriksson (FP) (dnr BU ) Fastighetsnämnden , utse arkitekt för parallella uppdrag i Anderstorp (dnr BU ) 41, slutredovisning Gisle skolrestaurang (dnr BU ) 42, slutredovisning pedagogiska miljöer (dnr BU ) 43-44, 46, 48-49, 53-54, slutredovisningar Bygg- och miljöförvaltingen, inspektionsrapport Tallens förskola. lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

20 (20) Bu 61 Dnr: BU Övriga frågor Lärplor Bengt-Ove Eriksson (V) undrar om lärplorna är försäkrade och vad som gäller om det händer något. Skolchefen informerar om det avtal som elever och vårdnadshavare skriver på vid mottagandet av lärplan. Vid ovarsamhet/oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig med upp till hela reparationskostnaden, dock högst kr. Om lärplan blir stulen eller på annat sätt kommer bort tas ersättning ut om uppenbar oaktsamhet har förekommit. Om avtal inte skrivs på blir konsekvensen eleven inte får ta hem lärplan.

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.45 2013-05-20 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23.

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-24 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Inga-Maj Eleholt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-23 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Thomas

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (23) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.55, ajournering kl. 13.15-13.25 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.00 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3 april 2012, kl 10.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3 april 2012, kl 10.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlere (M) Kjell Claesson (M) Robert

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Johan Björn (M) och Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.00. Justerande...

Johan Björn (M) och Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.00. Justerande... 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 14 juni 2010, kl 09.00-12.00, 13.00-16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Bengt-Göran Johansson (C) ersättare för Anders

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.50 Beslutande Ledamöter Kerstin

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer