Handlingarna SM /2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingarna SM 4 2014/2015"

Transkript

1 Handlingarna SM /2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg

2 Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/ Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 4 maj, klockan 18:04 Plats: H1, Teknikringen 33 Kallelsen avser: För kännedom: THS Kemisektionens medlemmar THS styrelse och verksamhetsrevisorer Motionsstopp är söndagen den 19 april. Motioner skickas till Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet den 27 april. Tävflan under SM 4 är silltävflan och bidrag lämnas in under början av mötet. Preliminär föredragningslista Nr Ärende 1. Mötets öppnande 2. Formalia 3. Rapporter 4. Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 5. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen ($$) 6. Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen ($$) 7. Val av två revisorer 8. Val av SNOK 9. Val av TLCO och TLCnous 10. Val av INO och VIN 11. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 12. Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning 13. Val av skolledningsrepresentanter 14. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 15. Val av Skyddo 16. Val av två PAPA 17. Val av C-red 18. Konfirmation av ledamöter i KAOS 19. Val av idrottsmedaljör 20. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 21. Konfirmation av ledamöter i KK 22. Motioner 23. Propositioner 24. Övriga frågor 25. Nästa möte 26. Mötets avslutande Talmanspresidiet genom Gustav Wändell Vice Talman 14/15

3 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA SM 4 14/15 * = Bilaga finns 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Fastställande av föredragningslista * 1.3 Mötets behöriga utlysande * 1.4 Adjungeringar 1.5 Val av justerare tillika rösträknare 1.6 Föregående protokoll SM2 14/ Bordlagda frågor Val av pubmästare 1.8 Anmälningsärenden (Anmälan Övriga frågor) 1.9 Meddelanden 1.10 Inlämning silltäfvlan 2. Rapporter 2.1 Sektionsstyrelsen informerar och svarar på frågor 2.2 Funktionärer informerar och svarar på frågor 3.1 Kårledningen informerar och svarar på frågor 3. Motioner 4.1 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.2 Motionssvar: Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.3 Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.4 Motionssvar: Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.5 Upprustning av Draget 4.6 Motionssvar: Upprustning av Draget 4. Propositioner 5.1 Vision Kemisektionen 5.2 Kemisektionens budget 2015/ Inköp av bord och skåp 5.4 Vårstädning i stadgarna

4 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 2(2) 5. Val * 5.1 Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 5.2 Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen 5.3 Val av två revisorer 5.4 Val av ordförande i valberedningen 5.5 Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 5.6 Val av SNOK 5.7 Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 5.8 Nominering av skolledningsrepresentanter 5.9 Val av SkyddO 5.10 Val av Masterskoordinator 5.11 Val av Talmanspresidium 5.12 Val av TLCO och TLCnous 5.13 Val av INO och VIN 5.14 Val av direktör och ekonomichef i Krexet 5.15 Val av PapaA 5.16 Val av C-red 5.17 Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 6. Konfirmeringar * 6.1 Konfirmation av val av ledamöter i KAOS 6.2 Konfirmation av val av ledamöter i KOMPIS 6.3 Konfirmation av val av ledamöter i KK 6.4 Konfirmation av val av KNUTE 7. Övriga ärenden 7.1 Övriga frågor 7.2 Nästa möte 8. Mötets avslutande

5 Motion SM 4 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Alkemisterna Sid 1(1) MOTION SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation. Bakgrund I Kemisektionens Reglemente står det skrivet att under punkt att: HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis. Att HvispHeus är vice mottagningsansvarig råder det inga tvivel om. Däremot att den är ansvarig för kontakten med Preparandkurslärare och Bluffis är något som helt enkelt inte stämmer överens med verkligheten och borde därför inte stå i reglementet. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra tredje meningen i det första stycket under rubriken Organisation i reglementet från HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis till HvispHeus är vice ÖpHverpHeus. Stockholm,

6 Motionssvar SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation $ektions$tyrelsen 14/15 via Daniel Ruotsalainen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Bakgrund HvispHeus uppgifter bör inte detaljstyras på detta sätt i reglementet. Det är oavsett detta helt förståeligt att denna arbetsfördelning var nödvändig innan KLUMP fanns som organ. Nu finns ju däremot KLUMP som i sin tur finns för att slippa dela upp arbeten på detta sätt. Styrelsen anser att denna ändring kommer helt rätt i tiden och bör genomföras. Med detta sagt rekommenderar styrelsen mötet att bifalla motionen i sin helhet. Norsborg, Daniel Ruotsalainen Sekreterare 2014/2015

7 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 1(3) MOTION SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPS personval Bakgrund Den policy som idag finns säger att Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP.. Denna konstellation kan bli problematisk om vakanta poster finns inom KLUMP när intervjuerna skall hållas, eftersom det kan medföra att det inte finns tillräckligt många medlemmar i KLUMP för att hålla intervjuerna till pheuseriet, KOMPIS och Bluffis parallellt. Det upplägg som beskrivs i policydokumentet för KLUMPS personval kan anses problematiskt även om KLUMP skulle vara fulltaligt. Detta beror på att de organansvariga som sitter i KLUMP som redan har påbörjat sin verksamhet måste åsidosätta sin verksamhet under intervjuperioderna. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra första meningen under rubriken 2.2 Under intervjun från Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP. till Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen.. att 2 Göra språkliga revideringar i texten så att att 1 gäller. Se bifogat dokument om exakta revideringar. Gula markeringar i bifogat dokument är språkliga förändringar, grön markering indikerar att 1. Stockholm,

8 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 2(3) Revideringar KLUMPs uppgift är att leda mottagningen av de nyantagna vid Kemisektionens utbildningsprogram. KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen skall inför Sektionsmöte 3 bereda valen och välja ledamöter till mottagningsorganen pheuseriet, KOMPIS, Bluffis samt till Sektionsmöte 4 göra detsamma för KAOS. Det åligger KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de kandidater valförrättarna finner lämpliga. Under Sektionsmötet ska representanter från KLUMP vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella frågor. Valförrättarna svarar på frågor som grupp och inte individuellt. För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: SM Sektionsmötet KLUMP Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden Valförrättare de medlemmar av KLUMP och valberedningen som bereder valen och väljer ledamöter. KLUMP ska i god tid innan SM3 lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de sökande att lämna referenser till valförrättarna. Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till valförrättarna skriftligen. Valförrättarna ska vid nominering kontakta den berörda personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Valförrättarna ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla kandidater. Valförrättarna ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter i form av en arbetsbeskrivning. Det är Alkemisternas uppgift att se till att denna information finns resterande valförrättare tillhanda i god tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen. Dessa personer skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Efter avslutade intervjuer ska de som närvarat vid intervjuerna för respektive organ diskutera de kandiderande och besluta om vilka som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av

9 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 3(3) de kandiderande. I de fall valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har valförrättarna även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). KLUMP ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela huruvida de är valda eller inte. KLUMP skall även fråga om de valda accepterar sin plats samt rekommendera att kandidaten deltar på SM. Ifall denne inte har möjlighet att delta ska KLUMP informera om att denne kan bli kontaktad under mötets gång. Det åligger KLUMP att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för SM att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. KLUMP skall även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen senast det datum som Styrelsen angivit för detta. Kandidaterna ska också delges den motivering som valförrättarna författat innan valhandlingarna överlämnas till Styrelsen. Valförrättarna ska under SM presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. Valförrättarna besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättarna ska inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Valförrättarna har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg. Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: någon ur personens familj söker posten, eller personens pojkvän eller flickvän söker posten. Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej.

10 Motionssvar SM 4 Ändring i policy för KLUMPs personval Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPs personval Bakgrund Styrelsen anser att detta är en välskriven motion med bra innehåll som skulle underlätta för medlemmarna i KLUMP att genomföra sin verksamhet. Därför rekommenderar Styrelsen SM att bifalla motionen. Dragskåpet, Teknikringen 36B, Stockholm, Alexandra Holmgren Lokalansvarig 2014/2015

11 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 1(4) MOTION SM4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Dragskåpet som lokal är i dagsläget är lite grå och tråkig, dessutom når den inte sin fulla potential anser vi. Astrid och Anna tog upp frågan om vad som kunde förbättras i Draget på ett OAR och efter det efterlystes en grupp som var intresserade av att ta fram förslag på vad som kan göras. Gruppen består av Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren och Björn Alander. Gruppen har haft möten där de har diskuterat sinsemellan, men även åsikter från andra sektionsmedlemmar har tagits in, både från enskilda individer, organ samt från diskussioner under INFO. Gruppen har tagit fram en vision för Draget samt för de olika rummen/områdena. Efter det har upprustnings-, inköps- och renoveringsförslag tagits fram och en uppskattning på kostnader har gjorts. I dagsläget finns de flesta produkter samt prisförslag för dessa framtagna, dock är inte alla kostnader som tillkommer för installation och eldragning m.m. helt fastställda samt att det råder en viss oklarhet runt vad kostnaderna för det som Akademiska hus tillhandahåller blir. Det finns även en vision om att få sponsring, men det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket det kommer att uppgå till då det arbetet inte är helt påbörjat än. Längre ned presenteras därför en uppskattad summa för varje rum. Målet är att renoveringen och upprustningen ska ske någon gång under sommaren och därför behöver en äskning gå igenom innan dess för att det ska finnas något att röra sig med då. Då det rör sig om stora summor tycker vi det är lämpligt att sektionsmedlemmar får ge sin åsikt om det är en bra idé lägga pengar på en upprustning. Dock, eftersom alla kostnader inte är satta, är vårt förslag att SM ålägger Styrelsen att få ta beslut, under ett $$m, om den slutliga äskningen med en kostnad som får uppgå till den föreslagna summan i den här motionen. Och att SM inte beslutar om själva renoverings- och upprustningsplanen utan anförtror upprustningsgruppen med uppdraget att ta fram den exakta planen och att de med eventuella synpunkter eller förslag hänvisas till dem och styrelsen. Nedan presenteras hittills framtagna arbetet av upprustningsgruppen. Vision Dragskåpet ska vara en levande och trivsam plats. Det ska vara en yta för studier men också en yta för sociala aktiviteter. Syftet för alla Dragets rum och områden ska uppfyllas och optimeras. Mysrummet är ett rum som ska fungera både som vilorum, plats för större möten och grupprum för studier. Stora allrummet är Dragets kärna och ska vara en plats som fungerar som studieyta, informationsspridningskanal, gasquelokal och dansgolv. Baren/köket ska uppfylla de krav som ställs från en evenemangsverksamhet samt fungera som kök. Hallen/toalettkorridoren ska vara välkomnande, tillhandahålla ytterklädersförvaring, vara en

12 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 2(4) yta för informationsspridning, både temporär samt informativ om Kemisektionen som organisation och tillhandahålla förvaringsmöjligheter för organ. Sekfunk ska vara ett rum för funktionärer och ha plats för mindre möten, tillhandahålla information och dokument som angår en funktionär, fungera som tillfällig förvaringsyta av saker under event, och tillhandahålla allmänförvaring. Upprustning Nedan följer det hittills framtagna förslag lite förenklat. Mysrummet Historiska sektionsrelaterade bilder från bildarkiv + ramar Behålla befintligt bord i mysrummet Mingelbord 2 st Soffor 2 st Flytta in hylla från hall. Kostnad: 3800 kr Stora allrummet Skärmar för avdelning och ljuddämpning (bygga själva) Fler eluttag Små fula dukar (latex/vax/plast) samt annan dekor Måla om alla väggar Kostnad: 4100 kr Baren/köket Spotlights/ljusslingor Hängare över dörr/skåp Måla baren med blackbordfärg eller vanlig färg. Lampor som hänger ned över baren Se över antalet öppna hyllor samt vinglasupphängning Nya prislistetavlor 4 st Lucka vid ena baringången TVskärm + upphängningsanordning och tillbehör. Förvaring för sakerna ovanpå kylarna. Installera ismaskin Batteri + installation Kran vid spis (för disk) 1 st samt installation Galler för kylar (Kollas med Carlsberg) Ny kyl under diskbänk. (Kollas med Carlsberg) Kostnad: 10500kr

13 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 3(4) Hallen/toaletterna Måla periodiska systemet i korridoren. Organvägg (tavelramar som organ får ansvara för) Krokar eller stång (båda) Pallar 5 st kostnad: 2250 kr Sekfunk Behålla organhyllorna Ta bort en av hyllorna som står på kortsidan Flytta in ett mindre bord (Befintligt) + inhandla 5 pallar Förvaring på för dokument på väggen Flytta brevhållarna Kostnad: 450kr Totala kostnader exklusive tjänster: 21100kr Kostnader för tjänster Akademiska hus debiterat oss ett administrativt påslag om 8 % utöver det angivna i offerter som de tar fram för rörmokare/målare/elektriker, dessa kostnader vet vi inget om i dagsläget. En uppskattning av kostnader för detta, framtagna utifrån schablonpriser, är runt 10000kr. Yrkande Därför yrkar vi att 1 anförtro ovan nämnda upprustningsgrupp att ta fram en detaljerad plan. att2 ålägga Styrelsen att ta beslut om äskning från upprustningsgruppen upp till 32000kr.

14 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 4(4) Dragskåpet, Stockholm, 20/ Astrid Helmfrid Anna Wessén Fredrik Abele Björn Alander Linnea Österberg Alexandra Holmgren Aman Mebrahtu

15 Motionssvar SM 4 Motion upprustning av Draget Michael Ekström Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Styrelsen är väldigt nöjd med det engagemang och driv som upprustningsgruppen har visat och anser att de föreslagna inköpen är väldigt rimliga. Dock skulle förslaget om att Styrelsen ska godkänna detta som äskningar leda till att hela styrelsens depositionsfond blir uppbunden i upprustningen av Draget och alla övriga äskningar behöva gå till SM. Vi föreslår istället att en byggnadsfond startas under det centrala resultatstället och att inköpen görs därifrån. Om akuta arbeten ska göras kan det då komma från sittande styrelsens fond. Yrkande Styrelsen yrkar därför att 1 att 2 första att-satsen i motionen bifalles i sin helhet. andra att-satsen avslås. Stockholm, Michael Ekström Vice ordförande 2014/2015

16 Proposition SM 4 Vision Kemisektionen $ektions$tyrelsen Sid 1(1) Proposition SM 4 14/15 Vision Kemisektionen Bakgrund Varför finns Kemisektionen? Vilka värden står sektionen för? Detta är viktiga frågor som i dagsläget inte har svar. Därför vill styrelsen skapa en vision för Kemisektionen. Tanken med en vision är att den ska genomsyra alla delar av verksamheten, varje dag hela tiden. Dokumentet är tänkt att fungera som vägledning för alla organ men även i framtagningsprocessen av styrelsens verksamhetsplan i slutet av varje verksamhetsår. Visionen har inte en tidsgräns, målet är att skapa en kontinuitet och långsiktig utveckling av organisationen där man inte begränsas av de korta mandatperioderna. Den nuvarande verksamhetsplanen för sektionen används knappt och därmed har även poängen med den försvunnit. En verksamhetsplan är i mångas mening ett byråkratiskt tungt dokument som avskräcker flera från att läsa och använda den. Sektionens verksamhetsplan ska som namnet säger sig vara, sektionens. Men, det är lättare sagt än gjort och att skriva en plan som angår alla är svårt och inte minst väldigt spretigt. Därför har styrelsen kommit fram med ett, i sin mening bättre alternativ. En vision för Kemisektionen är både relevant för den gemene medlemmen och lätt att applicera på olika delar av verksamheten. Kemisektionen ska främja studier och studentliv, med hjälp av Vision Kemisektionen (se Bilaga) kommer vi alla tillsammans ett steg närmre det målet. Styrelsen har skrivit en Vision Kemisektionen och det är tänkt att denna ska ersätta Kemisektionens Verksamhetsplan. Yrkande Därför yrkar styrelsen att 1 ändra första punkten under rubriken SM4 punkt 4.4 i Reglementet från Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår till Sektionens budget och verksamhetsplan/vision för nästkommande verksamhetsår. att 2 justera att 1 direkt. att 3 efter ovanstående ändring, anta Vision Kemisektionen. Märsta, Aneri Patel Ordförande 2014/2015

17 VISION KEMISEKTIONEN

18 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 2(5) Innehåll Bakgrund... 3 Kemisektionens mission... 3 Värdegrund... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Vision Kemisektionen... 4 Fundament... 4 Engagemang... 4 Påverkan... 5 Framtid... 5

19 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 3(5) Bakgrund Som bakgrund till Kemisektionens vision* ligger organisationens mission utifrån dess stadgar samt de värden som är viktiga för sektionen. Kemisektionens mission I Kemisektionens stadgar 1.3 Ändamål står det Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH. Värdegrund Visualisera visionen på ett enkelt sätt, sätta prägel på all verksamhet inom sektionen. Samhörighet - På Kemisektionen välkomnas alla som jämlikar. Sektionslivet grundas i respekt, glädje, och vänskap. Trygghet - Alla studenter känner sig trygga och säkra i sin studiemiljö och för sin framtid i arbetslivet. Under sin studietid ska studenterna få företagskontakter och en trygg framtidsro. Möjlighet - Kemisektionen erbjuder fantastiska möjligheter att utvecklas, både sig själv och sin framtid. Mål Målet med Vision är att skapa generella riktlinjer för hur Kemisektionen ska arbeta och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Syfte Syftet med Vision är att måla upp en bild av hur verksamheten för Kemisektionens styrelse och organisationen bör utformas. Dokumentet är tänkt att användas som vägledning i framtagandet av styrelsens verksamhetsplan och tänkt att genomsyra organens verksamhet.

20 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 4(5) Vision Kemisektionen Visionen är uppbyggd som ett hus med en övergripande vision som ett tak. Visionen delas sedan upp i tre olika arbetsområden som symboliseras av pelare. Visionsarbetet vilar på ett fundament som står för grundtanken med verksamheten. Den övergripande visionen lyder: Kemisektionen ska främja studier och studentliv. Fundament Kemisektionen är en plats där alla känner samhörighet och glädje, där studenterna tillsammans har roligt och hjälps åt under studietiden. Studenterna utgör grunden för Kemisektionens själ och hjärta. Engagemang Alla studenter har möjlighet att delta i roliga och givande sektionsaktiviteter. På Kemisektionen finns ett brett utbud av sektionsengagemang och arbetet sker efter egen förmåga. Sektionen uppmuntrar en sund balans mellan studier och engagemang och arbetet känns givande och uppskattat. Sektionslivet är i ständig utveckling samtidigt som traditioner bevaras.

21 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 5(5) Påverkan Varje student ska ha chansen att påverka sina studier och sin studiesociala miljö. Kemisektionen ska arbeta för att upprätthålla en god kvalité på utbildningen hos kemi- och bio-skolan och att studenterna har en högkvalitativ studiemiljö i både fysisk och psykosocial bemärkelse. Studenterna vid kemi- och bioskolan ska känna en trygghet i deras situation som studenter, där varje individ har möjlighet att påverka sin utbildning. Framtid Studerande på kemi- och bio-programmen har goda möjligheter att hitta och få kontakt med företag inom sitt specifika intresseområde. Kemisektionen strävar efter att vara en attraktiv källa till arbetskraft för industrin och akademin. Utbytet går åt båda håll studenter på Kemisektionen har insikt i företag och vice versa. Företag ska känna sig välkomna på Kemisektionen.

22 Proposition SM 4 Kemisektionens budget 2015/ Sid 1(1) PROPOSITION SM 4 14/15 Kemisektionens budget 2015/2016 Bakgrund Så har ett år gått och det är dags att sätta den ekonomiska planeringen för nästa verksamhetsår. Till det kommande året så kommer det finnas två stora förändringar i budgeten. Under den gångna året har sektionen plågats av en inbrottsvåg med stor förstörelse som den mest framträdande konsekvensen. Det har gjorts inköp av nya kassaskåp, organskåp m.m. Sådana kallas på ekonomispråk inventarier, och har ett värde som delas upp på de antal år som den förväntas att användas. Dessa finner man under det centrala resultatstället i budgeten. Det är en markant ökning av kostnader för de kommande åren men som då kompenseras i att sektionen har nya och fräscha inventarier. Den andra stora förändringen är en sänkning av omsättningen gällande alkohol. Då alkoholförsäljningen har tappat i omfång på sektionen och då det här inte är ett mönster som förväntas ändras har den totala omsättningen i samband med alkohol sänkts med 20 procent. Sektionens ekonomi är fortsatt god och vi ligger på en stabil nivå gällande både pengar på våra konton och vad gäller våra fonder. Med detta i åtanke bör sektionen anta den budget som presenteras. Yrkande Därför yrkar Styrelsen att Sektionsmötet antar budgeten för nästa verksamhetsår enligt bilaga Stockholm, Michael Ekström Vice Ordförande 2014/2015

23 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt kr kr kr kr kr kr kr kr 2 $ektions$tyrelsen kr kr kr kr kr kr 3 TLC kr kr kr kr kr kr 4 IN kr kr kr kr kr kr 5 Alkemisterna kr kr kr kr kr kr 6 KNUT/KAKA kr kr kr kr kr kr 7 Krexet kr kr kr kr kr kr 8 KK kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Sektionens nuvarande tillgångar Per datum Transaktionskonton ,08 kr Räntefonder ,54 kr Stratega ränta ,18 kr - Sekura ,36 kr Totalt kr

24 Sid 2(14) Konto 15/16 Kommentarer RS 1 - Central verksamhet Intäkter 3050 Medlemsavgifter kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr Förbundet unga forskare kr, UFS kr Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 3000 kr Summa intäkter kr Rörelsekostnader 4000 Inköp av varor 500 kr Priser och diplom 500 kr 4011 Inköp av mat kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr 4012 Inköp av fika kr Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 1000 kr 4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5460 Förbrukningsartiklar kr Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, diskborstar, soppåsar etc 2000 kr 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm kr Gemensamma reparationskostnader för alla RS 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm Representation kr 6230 Datakommunikation 800 kr 6570 Bankkostnader kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 kr Webbhotell och domän, Företagspaket handelsbanken 1250 kr, transaktionskostnader 1400 kr 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr Livsmedelskontroll 1170 kr, serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos Bolagverket av $$ 6992 Fond för restaurering av Draget kr Att disponeras av $$ i form av äskningar

25 Sid 3(14) 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (talmanspresidiet 500, revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 500 kr, paparazzi 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr) 7610 Utbildning kr STAD 12 pers á 150kr Summa övriga kostnader kr 78 Avskrivningar enligt plan 7832 Summa avskrivningar Summa kostnader Avskrivningar på inventarier och verktyg ,97 kr ,97 kr ,97 kr Kök kr, Slutsteg 3098,92 kr, Kamerautrustning 2354 kr, Värdeskåp 2010 kr, Kassaregister 6667 kr, Högtalare 4612 kr, 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8390 Övriga finansiella intäkter kr Fondernas värdeförändring Summa övriga kr Resultat ,97 kr

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Handlingarna SM 1 2014/2015

Handlingarna SM 1 2014/2015 Handlingarna SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan 18:01

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer