Handlingarna SM /2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingarna SM 4 2014/2015"

Transkript

1 Handlingarna SM /2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg

2 Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/ Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 4 maj, klockan 18:04 Plats: H1, Teknikringen 33 Kallelsen avser: För kännedom: THS Kemisektionens medlemmar THS styrelse och verksamhetsrevisorer Motionsstopp är söndagen den 19 april. Motioner skickas till Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet den 27 april. Tävflan under SM 4 är silltävflan och bidrag lämnas in under början av mötet. Preliminär föredragningslista Nr Ärende 1. Mötets öppnande 2. Formalia 3. Rapporter 4. Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 5. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen ($$) 6. Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen ($$) 7. Val av två revisorer 8. Val av SNOK 9. Val av TLCO och TLCnous 10. Val av INO och VIN 11. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 12. Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning 13. Val av skolledningsrepresentanter 14. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 15. Val av Skyddo 16. Val av två PAPA 17. Val av C-red 18. Konfirmation av ledamöter i KAOS 19. Val av idrottsmedaljör 20. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 21. Konfirmation av ledamöter i KK 22. Motioner 23. Propositioner 24. Övriga frågor 25. Nästa möte 26. Mötets avslutande Talmanspresidiet genom Gustav Wändell Vice Talman 14/15

3 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA SM 4 14/15 * = Bilaga finns 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Fastställande av föredragningslista * 1.3 Mötets behöriga utlysande * 1.4 Adjungeringar 1.5 Val av justerare tillika rösträknare 1.6 Föregående protokoll SM2 14/ Bordlagda frågor Val av pubmästare 1.8 Anmälningsärenden (Anmälan Övriga frågor) 1.9 Meddelanden 1.10 Inlämning silltäfvlan 2. Rapporter 2.1 Sektionsstyrelsen informerar och svarar på frågor 2.2 Funktionärer informerar och svarar på frågor 3.1 Kårledningen informerar och svarar på frågor 3. Motioner 4.1 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.2 Motionssvar: Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.3 Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.4 Motionssvar: Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.5 Upprustning av Draget 4.6 Motionssvar: Upprustning av Draget 4. Propositioner 5.1 Vision Kemisektionen 5.2 Kemisektionens budget 2015/ Inköp av bord och skåp 5.4 Vårstädning i stadgarna

4 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 2(2) 5. Val * 5.1 Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 5.2 Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen 5.3 Val av två revisorer 5.4 Val av ordförande i valberedningen 5.5 Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 5.6 Val av SNOK 5.7 Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 5.8 Nominering av skolledningsrepresentanter 5.9 Val av SkyddO 5.10 Val av Masterskoordinator 5.11 Val av Talmanspresidium 5.12 Val av TLCO och TLCnous 5.13 Val av INO och VIN 5.14 Val av direktör och ekonomichef i Krexet 5.15 Val av PapaA 5.16 Val av C-red 5.17 Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 6. Konfirmeringar * 6.1 Konfirmation av val av ledamöter i KAOS 6.2 Konfirmation av val av ledamöter i KOMPIS 6.3 Konfirmation av val av ledamöter i KK 6.4 Konfirmation av val av KNUTE 7. Övriga ärenden 7.1 Övriga frågor 7.2 Nästa möte 8. Mötets avslutande

5 Motion SM 4 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Alkemisterna Sid 1(1) MOTION SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation. Bakgrund I Kemisektionens Reglemente står det skrivet att under punkt att: HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis. Att HvispHeus är vice mottagningsansvarig råder det inga tvivel om. Däremot att den är ansvarig för kontakten med Preparandkurslärare och Bluffis är något som helt enkelt inte stämmer överens med verkligheten och borde därför inte stå i reglementet. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra tredje meningen i det första stycket under rubriken Organisation i reglementet från HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis till HvispHeus är vice ÖpHverpHeus. Stockholm,

6 Motionssvar SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation $ektions$tyrelsen 14/15 via Daniel Ruotsalainen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Bakgrund HvispHeus uppgifter bör inte detaljstyras på detta sätt i reglementet. Det är oavsett detta helt förståeligt att denna arbetsfördelning var nödvändig innan KLUMP fanns som organ. Nu finns ju däremot KLUMP som i sin tur finns för att slippa dela upp arbeten på detta sätt. Styrelsen anser att denna ändring kommer helt rätt i tiden och bör genomföras. Med detta sagt rekommenderar styrelsen mötet att bifalla motionen i sin helhet. Norsborg, Daniel Ruotsalainen Sekreterare 2014/2015

7 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 1(3) MOTION SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPS personval Bakgrund Den policy som idag finns säger att Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP.. Denna konstellation kan bli problematisk om vakanta poster finns inom KLUMP när intervjuerna skall hållas, eftersom det kan medföra att det inte finns tillräckligt många medlemmar i KLUMP för att hålla intervjuerna till pheuseriet, KOMPIS och Bluffis parallellt. Det upplägg som beskrivs i policydokumentet för KLUMPS personval kan anses problematiskt även om KLUMP skulle vara fulltaligt. Detta beror på att de organansvariga som sitter i KLUMP som redan har påbörjat sin verksamhet måste åsidosätta sin verksamhet under intervjuperioderna. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra första meningen under rubriken 2.2 Under intervjun från Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP. till Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen.. att 2 Göra språkliga revideringar i texten så att att 1 gäller. Se bifogat dokument om exakta revideringar. Gula markeringar i bifogat dokument är språkliga förändringar, grön markering indikerar att 1. Stockholm,

8 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 2(3) Revideringar KLUMPs uppgift är att leda mottagningen av de nyantagna vid Kemisektionens utbildningsprogram. KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen skall inför Sektionsmöte 3 bereda valen och välja ledamöter till mottagningsorganen pheuseriet, KOMPIS, Bluffis samt till Sektionsmöte 4 göra detsamma för KAOS. Det åligger KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de kandidater valförrättarna finner lämpliga. Under Sektionsmötet ska representanter från KLUMP vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella frågor. Valförrättarna svarar på frågor som grupp och inte individuellt. För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: SM Sektionsmötet KLUMP Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden Valförrättare de medlemmar av KLUMP och valberedningen som bereder valen och väljer ledamöter. KLUMP ska i god tid innan SM3 lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de sökande att lämna referenser till valförrättarna. Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till valförrättarna skriftligen. Valförrättarna ska vid nominering kontakta den berörda personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Valförrättarna ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla kandidater. Valförrättarna ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter i form av en arbetsbeskrivning. Det är Alkemisternas uppgift att se till att denna information finns resterande valförrättare tillhanda i god tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen. Dessa personer skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Efter avslutade intervjuer ska de som närvarat vid intervjuerna för respektive organ diskutera de kandiderande och besluta om vilka som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av

9 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 3(3) de kandiderande. I de fall valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har valförrättarna även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). KLUMP ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela huruvida de är valda eller inte. KLUMP skall även fråga om de valda accepterar sin plats samt rekommendera att kandidaten deltar på SM. Ifall denne inte har möjlighet att delta ska KLUMP informera om att denne kan bli kontaktad under mötets gång. Det åligger KLUMP att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för SM att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. KLUMP skall även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen senast det datum som Styrelsen angivit för detta. Kandidaterna ska också delges den motivering som valförrättarna författat innan valhandlingarna överlämnas till Styrelsen. Valförrättarna ska under SM presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. Valförrättarna besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättarna ska inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Valförrättarna har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg. Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: någon ur personens familj söker posten, eller personens pojkvän eller flickvän söker posten. Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej.

10 Motionssvar SM 4 Ändring i policy för KLUMPs personval Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPs personval Bakgrund Styrelsen anser att detta är en välskriven motion med bra innehåll som skulle underlätta för medlemmarna i KLUMP att genomföra sin verksamhet. Därför rekommenderar Styrelsen SM att bifalla motionen. Dragskåpet, Teknikringen 36B, Stockholm, Alexandra Holmgren Lokalansvarig 2014/2015

11 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 1(4) MOTION SM4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Dragskåpet som lokal är i dagsläget är lite grå och tråkig, dessutom når den inte sin fulla potential anser vi. Astrid och Anna tog upp frågan om vad som kunde förbättras i Draget på ett OAR och efter det efterlystes en grupp som var intresserade av att ta fram förslag på vad som kan göras. Gruppen består av Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren och Björn Alander. Gruppen har haft möten där de har diskuterat sinsemellan, men även åsikter från andra sektionsmedlemmar har tagits in, både från enskilda individer, organ samt från diskussioner under INFO. Gruppen har tagit fram en vision för Draget samt för de olika rummen/områdena. Efter det har upprustnings-, inköps- och renoveringsförslag tagits fram och en uppskattning på kostnader har gjorts. I dagsläget finns de flesta produkter samt prisförslag för dessa framtagna, dock är inte alla kostnader som tillkommer för installation och eldragning m.m. helt fastställda samt att det råder en viss oklarhet runt vad kostnaderna för det som Akademiska hus tillhandahåller blir. Det finns även en vision om att få sponsring, men det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket det kommer att uppgå till då det arbetet inte är helt påbörjat än. Längre ned presenteras därför en uppskattad summa för varje rum. Målet är att renoveringen och upprustningen ska ske någon gång under sommaren och därför behöver en äskning gå igenom innan dess för att det ska finnas något att röra sig med då. Då det rör sig om stora summor tycker vi det är lämpligt att sektionsmedlemmar får ge sin åsikt om det är en bra idé lägga pengar på en upprustning. Dock, eftersom alla kostnader inte är satta, är vårt förslag att SM ålägger Styrelsen att få ta beslut, under ett $$m, om den slutliga äskningen med en kostnad som får uppgå till den föreslagna summan i den här motionen. Och att SM inte beslutar om själva renoverings- och upprustningsplanen utan anförtror upprustningsgruppen med uppdraget att ta fram den exakta planen och att de med eventuella synpunkter eller förslag hänvisas till dem och styrelsen. Nedan presenteras hittills framtagna arbetet av upprustningsgruppen. Vision Dragskåpet ska vara en levande och trivsam plats. Det ska vara en yta för studier men också en yta för sociala aktiviteter. Syftet för alla Dragets rum och områden ska uppfyllas och optimeras. Mysrummet är ett rum som ska fungera både som vilorum, plats för större möten och grupprum för studier. Stora allrummet är Dragets kärna och ska vara en plats som fungerar som studieyta, informationsspridningskanal, gasquelokal och dansgolv. Baren/köket ska uppfylla de krav som ställs från en evenemangsverksamhet samt fungera som kök. Hallen/toalettkorridoren ska vara välkomnande, tillhandahålla ytterklädersförvaring, vara en

12 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 2(4) yta för informationsspridning, både temporär samt informativ om Kemisektionen som organisation och tillhandahålla förvaringsmöjligheter för organ. Sekfunk ska vara ett rum för funktionärer och ha plats för mindre möten, tillhandahålla information och dokument som angår en funktionär, fungera som tillfällig förvaringsyta av saker under event, och tillhandahålla allmänförvaring. Upprustning Nedan följer det hittills framtagna förslag lite förenklat. Mysrummet Historiska sektionsrelaterade bilder från bildarkiv + ramar Behålla befintligt bord i mysrummet Mingelbord 2 st Soffor 2 st Flytta in hylla från hall. Kostnad: 3800 kr Stora allrummet Skärmar för avdelning och ljuddämpning (bygga själva) Fler eluttag Små fula dukar (latex/vax/plast) samt annan dekor Måla om alla väggar Kostnad: 4100 kr Baren/köket Spotlights/ljusslingor Hängare över dörr/skåp Måla baren med blackbordfärg eller vanlig färg. Lampor som hänger ned över baren Se över antalet öppna hyllor samt vinglasupphängning Nya prislistetavlor 4 st Lucka vid ena baringången TVskärm + upphängningsanordning och tillbehör. Förvaring för sakerna ovanpå kylarna. Installera ismaskin Batteri + installation Kran vid spis (för disk) 1 st samt installation Galler för kylar (Kollas med Carlsberg) Ny kyl under diskbänk. (Kollas med Carlsberg) Kostnad: 10500kr

13 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 3(4) Hallen/toaletterna Måla periodiska systemet i korridoren. Organvägg (tavelramar som organ får ansvara för) Krokar eller stång (båda) Pallar 5 st kostnad: 2250 kr Sekfunk Behålla organhyllorna Ta bort en av hyllorna som står på kortsidan Flytta in ett mindre bord (Befintligt) + inhandla 5 pallar Förvaring på för dokument på väggen Flytta brevhållarna Kostnad: 450kr Totala kostnader exklusive tjänster: 21100kr Kostnader för tjänster Akademiska hus debiterat oss ett administrativt påslag om 8 % utöver det angivna i offerter som de tar fram för rörmokare/målare/elektriker, dessa kostnader vet vi inget om i dagsläget. En uppskattning av kostnader för detta, framtagna utifrån schablonpriser, är runt 10000kr. Yrkande Därför yrkar vi att 1 anförtro ovan nämnda upprustningsgrupp att ta fram en detaljerad plan. att2 ålägga Styrelsen att ta beslut om äskning från upprustningsgruppen upp till 32000kr.

14 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 4(4) Dragskåpet, Stockholm, 20/ Astrid Helmfrid Anna Wessén Fredrik Abele Björn Alander Linnea Österberg Alexandra Holmgren Aman Mebrahtu

15 Motionssvar SM 4 Motion upprustning av Draget Michael Ekström Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Styrelsen är väldigt nöjd med det engagemang och driv som upprustningsgruppen har visat och anser att de föreslagna inköpen är väldigt rimliga. Dock skulle förslaget om att Styrelsen ska godkänna detta som äskningar leda till att hela styrelsens depositionsfond blir uppbunden i upprustningen av Draget och alla övriga äskningar behöva gå till SM. Vi föreslår istället att en byggnadsfond startas under det centrala resultatstället och att inköpen görs därifrån. Om akuta arbeten ska göras kan det då komma från sittande styrelsens fond. Yrkande Styrelsen yrkar därför att 1 att 2 första att-satsen i motionen bifalles i sin helhet. andra att-satsen avslås. Stockholm, Michael Ekström Vice ordförande 2014/2015

16 Proposition SM 4 Vision Kemisektionen $ektions$tyrelsen Sid 1(1) Proposition SM 4 14/15 Vision Kemisektionen Bakgrund Varför finns Kemisektionen? Vilka värden står sektionen för? Detta är viktiga frågor som i dagsläget inte har svar. Därför vill styrelsen skapa en vision för Kemisektionen. Tanken med en vision är att den ska genomsyra alla delar av verksamheten, varje dag hela tiden. Dokumentet är tänkt att fungera som vägledning för alla organ men även i framtagningsprocessen av styrelsens verksamhetsplan i slutet av varje verksamhetsår. Visionen har inte en tidsgräns, målet är att skapa en kontinuitet och långsiktig utveckling av organisationen där man inte begränsas av de korta mandatperioderna. Den nuvarande verksamhetsplanen för sektionen används knappt och därmed har även poängen med den försvunnit. En verksamhetsplan är i mångas mening ett byråkratiskt tungt dokument som avskräcker flera från att läsa och använda den. Sektionens verksamhetsplan ska som namnet säger sig vara, sektionens. Men, det är lättare sagt än gjort och att skriva en plan som angår alla är svårt och inte minst väldigt spretigt. Därför har styrelsen kommit fram med ett, i sin mening bättre alternativ. En vision för Kemisektionen är både relevant för den gemene medlemmen och lätt att applicera på olika delar av verksamheten. Kemisektionen ska främja studier och studentliv, med hjälp av Vision Kemisektionen (se Bilaga) kommer vi alla tillsammans ett steg närmre det målet. Styrelsen har skrivit en Vision Kemisektionen och det är tänkt att denna ska ersätta Kemisektionens Verksamhetsplan. Yrkande Därför yrkar styrelsen att 1 ändra första punkten under rubriken SM4 punkt 4.4 i Reglementet från Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår till Sektionens budget och verksamhetsplan/vision för nästkommande verksamhetsår. att 2 justera att 1 direkt. att 3 efter ovanstående ändring, anta Vision Kemisektionen. Märsta, Aneri Patel Ordförande 2014/2015

17 VISION KEMISEKTIONEN

18 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 2(5) Innehåll Bakgrund... 3 Kemisektionens mission... 3 Värdegrund... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Vision Kemisektionen... 4 Fundament... 4 Engagemang... 4 Påverkan... 5 Framtid... 5

19 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 3(5) Bakgrund Som bakgrund till Kemisektionens vision* ligger organisationens mission utifrån dess stadgar samt de värden som är viktiga för sektionen. Kemisektionens mission I Kemisektionens stadgar 1.3 Ändamål står det Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH. Värdegrund Visualisera visionen på ett enkelt sätt, sätta prägel på all verksamhet inom sektionen. Samhörighet - På Kemisektionen välkomnas alla som jämlikar. Sektionslivet grundas i respekt, glädje, och vänskap. Trygghet - Alla studenter känner sig trygga och säkra i sin studiemiljö och för sin framtid i arbetslivet. Under sin studietid ska studenterna få företagskontakter och en trygg framtidsro. Möjlighet - Kemisektionen erbjuder fantastiska möjligheter att utvecklas, både sig själv och sin framtid. Mål Målet med Vision är att skapa generella riktlinjer för hur Kemisektionen ska arbeta och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Syfte Syftet med Vision är att måla upp en bild av hur verksamheten för Kemisektionens styrelse och organisationen bör utformas. Dokumentet är tänkt att användas som vägledning i framtagandet av styrelsens verksamhetsplan och tänkt att genomsyra organens verksamhet.

20 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 4(5) Vision Kemisektionen Visionen är uppbyggd som ett hus med en övergripande vision som ett tak. Visionen delas sedan upp i tre olika arbetsområden som symboliseras av pelare. Visionsarbetet vilar på ett fundament som står för grundtanken med verksamheten. Den övergripande visionen lyder: Kemisektionen ska främja studier och studentliv. Fundament Kemisektionen är en plats där alla känner samhörighet och glädje, där studenterna tillsammans har roligt och hjälps åt under studietiden. Studenterna utgör grunden för Kemisektionens själ och hjärta. Engagemang Alla studenter har möjlighet att delta i roliga och givande sektionsaktiviteter. På Kemisektionen finns ett brett utbud av sektionsengagemang och arbetet sker efter egen förmåga. Sektionen uppmuntrar en sund balans mellan studier och engagemang och arbetet känns givande och uppskattat. Sektionslivet är i ständig utveckling samtidigt som traditioner bevaras.

21 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 5(5) Påverkan Varje student ska ha chansen att påverka sina studier och sin studiesociala miljö. Kemisektionen ska arbeta för att upprätthålla en god kvalité på utbildningen hos kemi- och bio-skolan och att studenterna har en högkvalitativ studiemiljö i både fysisk och psykosocial bemärkelse. Studenterna vid kemi- och bioskolan ska känna en trygghet i deras situation som studenter, där varje individ har möjlighet att påverka sin utbildning. Framtid Studerande på kemi- och bio-programmen har goda möjligheter att hitta och få kontakt med företag inom sitt specifika intresseområde. Kemisektionen strävar efter att vara en attraktiv källa till arbetskraft för industrin och akademin. Utbytet går åt båda håll studenter på Kemisektionen har insikt i företag och vice versa. Företag ska känna sig välkomna på Kemisektionen.

22 Proposition SM 4 Kemisektionens budget 2015/ Sid 1(1) PROPOSITION SM 4 14/15 Kemisektionens budget 2015/2016 Bakgrund Så har ett år gått och det är dags att sätta den ekonomiska planeringen för nästa verksamhetsår. Till det kommande året så kommer det finnas två stora förändringar i budgeten. Under den gångna året har sektionen plågats av en inbrottsvåg med stor förstörelse som den mest framträdande konsekvensen. Det har gjorts inköp av nya kassaskåp, organskåp m.m. Sådana kallas på ekonomispråk inventarier, och har ett värde som delas upp på de antal år som den förväntas att användas. Dessa finner man under det centrala resultatstället i budgeten. Det är en markant ökning av kostnader för de kommande åren men som då kompenseras i att sektionen har nya och fräscha inventarier. Den andra stora förändringen är en sänkning av omsättningen gällande alkohol. Då alkoholförsäljningen har tappat i omfång på sektionen och då det här inte är ett mönster som förväntas ändras har den totala omsättningen i samband med alkohol sänkts med 20 procent. Sektionens ekonomi är fortsatt god och vi ligger på en stabil nivå gällande både pengar på våra konton och vad gäller våra fonder. Med detta i åtanke bör sektionen anta den budget som presenteras. Yrkande Därför yrkar Styrelsen att Sektionsmötet antar budgeten för nästa verksamhetsår enligt bilaga Stockholm, Michael Ekström Vice Ordförande 2014/2015

23 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt kr kr kr kr kr kr kr kr 2 $ektions$tyrelsen kr kr kr kr kr kr 3 TLC kr kr kr kr kr kr 4 IN kr kr kr kr kr kr 5 Alkemisterna kr kr kr kr kr kr 6 KNUT/KAKA kr kr kr kr kr kr 7 Krexet kr kr kr kr kr kr 8 KK kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Sektionens nuvarande tillgångar Per datum Transaktionskonton ,08 kr Räntefonder ,54 kr Stratega ränta ,18 kr - Sekura ,36 kr Totalt kr

24 Sid 2(14) Konto 15/16 Kommentarer RS 1 - Central verksamhet Intäkter 3050 Medlemsavgifter kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr Förbundet unga forskare kr, UFS kr Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 3000 kr Summa intäkter kr Rörelsekostnader 4000 Inköp av varor 500 kr Priser och diplom 500 kr 4011 Inköp av mat kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr 4012 Inköp av fika kr Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 1000 kr 4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5460 Förbrukningsartiklar kr Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, diskborstar, soppåsar etc 2000 kr 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm kr Gemensamma reparationskostnader för alla RS 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm Representation kr 6230 Datakommunikation 800 kr 6570 Bankkostnader kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 kr Webbhotell och domän, Företagspaket handelsbanken 1250 kr, transaktionskostnader 1400 kr 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr Livsmedelskontroll 1170 kr, serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos Bolagverket av $$ 6992 Fond för restaurering av Draget kr Att disponeras av $$ i form av äskningar

25 Sid 3(14) 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (talmanspresidiet 500, revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 500 kr, paparazzi 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr) 7610 Utbildning kr STAD 12 pers á 150kr Summa övriga kostnader kr 78 Avskrivningar enligt plan 7832 Summa avskrivningar Summa kostnader Avskrivningar på inventarier och verktyg ,97 kr ,97 kr ,97 kr Kök kr, Slutsteg 3098,92 kr, Kamerautrustning 2354 kr, Värdeskåp 2010 kr, Kassaregister 6667 kr, Högtalare 4612 kr, 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8390 Övriga finansiella intäkter kr Fondernas värdeförändring Summa övriga kr Resultat ,97 kr

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Handlingarna SM 3 2014/2015

Handlingarna SM 3 2014/2015 Handlingarna SM 3 2014/2015 Plats: B2, Tid: 18:03 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM 3 14/15 Talmanspresidiet 2015-02-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA SM 3 14/15 * = Bilaga

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Handlingarna SM 1 2014/2015

Handlingarna SM 1 2014/2015 Handlingarna SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan 18:01

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Handlingarna SM 1 2015/2016

Handlingarna SM 1 2015/2016 Handlingarna SM 1 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2015-09-03 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Tisdagen den 13 oktober, klockan 18:01

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari Handlingar Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015 17/18/23 februari KALLELSE SM1 2015 Mötestid 17:e februari kl. 17:30 i B2 Extra mötestid: 18 februari kl. 17:30 på Tc Extra-extra mötestid 23 februari kl.

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Sida 1 av 5 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Stadgar Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Kapitel 1 - Allmänt Kapitel 2 - Medlemmar Kapitel 3 - Organisation Kapitel 4 - Sektionsmötet Kapitel 5 - Sektionsstyrelsen Kapitel

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer