Handlingarna SM /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingarna SM 4 2014/2015"

Transkript

1 Handlingarna SM /2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg

2 Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/ Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 4 maj, klockan 18:04 Plats: H1, Teknikringen 33 Kallelsen avser: För kännedom: THS Kemisektionens medlemmar THS styrelse och verksamhetsrevisorer Motionsstopp är söndagen den 19 april. Motioner skickas till Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet den 27 april. Tävflan under SM 4 är silltävflan och bidrag lämnas in under början av mötet. Preliminär föredragningslista Nr Ärende 1. Mötets öppnande 2. Formalia 3. Rapporter 4. Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 5. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen ($$) 6. Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen ($$) 7. Val av två revisorer 8. Val av SNOK 9. Val av TLCO och TLCnous 10. Val av INO och VIN 11. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 12. Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning 13. Val av skolledningsrepresentanter 14. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 15. Val av Skyddo 16. Val av två PAPA 17. Val av C-red 18. Konfirmation av ledamöter i KAOS 19. Val av idrottsmedaljör 20. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 21. Konfirmation av ledamöter i KK 22. Motioner 23. Propositioner 24. Övriga frågor 25. Nästa möte 26. Mötets avslutande Talmanspresidiet genom Gustav Wändell Vice Talman 14/15

3 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA SM 4 14/15 * = Bilaga finns 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Fastställande av föredragningslista * 1.3 Mötets behöriga utlysande * 1.4 Adjungeringar 1.5 Val av justerare tillika rösträknare 1.6 Föregående protokoll SM2 14/ Bordlagda frågor Val av pubmästare 1.8 Anmälningsärenden (Anmälan Övriga frågor) 1.9 Meddelanden 1.10 Inlämning silltäfvlan 2. Rapporter 2.1 Sektionsstyrelsen informerar och svarar på frågor 2.2 Funktionärer informerar och svarar på frågor 3.1 Kårledningen informerar och svarar på frågor 3. Motioner 4.1 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.2 Motionssvar: Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisaton 4.3 Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.4 Motionssvar: Ändring i policy för KLUMP:s personval 4.5 Upprustning av Draget 4.6 Motionssvar: Upprustning av Draget 4. Propositioner 5.1 Vision Kemisektionen 5.2 Kemisektionens budget 2015/ Inköp av bord och skåp 5.4 Vårstädning i stadgarna

4 Föredragningslista SM 4 14/15 Talmanspresidiet Sid 2(2) 5. Val * 5.1 Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 5.2 Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen 5.3 Val av två revisorer 5.4 Val av ordförande i valberedningen 5.5 Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 5.6 Val av SNOK 5.7 Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 5.8 Nominering av skolledningsrepresentanter 5.9 Val av SkyddO 5.10 Val av Masterskoordinator 5.11 Val av Talmanspresidium 5.12 Val av TLCO och TLCnous 5.13 Val av INO och VIN 5.14 Val av direktör och ekonomichef i Krexet 5.15 Val av PapaA 5.16 Val av C-red 5.17 Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 6. Konfirmeringar * 6.1 Konfirmation av val av ledamöter i KAOS 6.2 Konfirmation av val av ledamöter i KOMPIS 6.3 Konfirmation av val av ledamöter i KK 6.4 Konfirmation av val av KNUTE 7. Övriga ärenden 7.1 Övriga frågor 7.2 Nästa möte 8. Mötets avslutande

5 Motion SM 4 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Alkemisterna Sid 1(1) MOTION SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation. Bakgrund I Kemisektionens Reglemente står det skrivet att under punkt att: HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis. Att HvispHeus är vice mottagningsansvarig råder det inga tvivel om. Däremot att den är ansvarig för kontakten med Preparandkurslärare och Bluffis är något som helt enkelt inte stämmer överens med verkligheten och borde därför inte stå i reglementet. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra tredje meningen i det första stycket under rubriken Organisation i reglementet från HvispHeus är vice ÖpHverpHeus, samt ansvarig för kontakt med sektionens Preparandkurslärare och Bluffis till HvispHeus är vice ÖpHverpHeus. Stockholm,

6 Motionssvar SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation $ektions$tyrelsen 14/15 via Daniel Ruotsalainen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i reglementet angående Alkemisternas organisation Bakgrund HvispHeus uppgifter bör inte detaljstyras på detta sätt i reglementet. Det är oavsett detta helt förståeligt att denna arbetsfördelning var nödvändig innan KLUMP fanns som organ. Nu finns ju däremot KLUMP som i sin tur finns för att slippa dela upp arbeten på detta sätt. Styrelsen anser att denna ändring kommer helt rätt i tiden och bör genomföras. Med detta sagt rekommenderar styrelsen mötet att bifalla motionen i sin helhet. Norsborg, Daniel Ruotsalainen Sekreterare 2014/2015

7 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 1(3) MOTION SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPS personval Bakgrund Den policy som idag finns säger att Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP.. Denna konstellation kan bli problematisk om vakanta poster finns inom KLUMP när intervjuerna skall hållas, eftersom det kan medföra att det inte finns tillräckligt många medlemmar i KLUMP för att hålla intervjuerna till pheuseriet, KOMPIS och Bluffis parallellt. Det upplägg som beskrivs i policydokumentet för KLUMPS personval kan anses problematiskt även om KLUMP skulle vara fulltaligt. Detta beror på att de organansvariga som sitter i KLUMP som redan har påbörjat sin verksamhet måste åsidosätta sin verksamhet under intervjuperioderna. Yrkande Därför yrkar vi att 1 Ändra första meningen under rubriken 2.2 Under intervjun från Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP. till Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen.. att 2 Göra språkliga revideringar i texten så att att 1 gäller. Se bifogat dokument om exakta revideringar. Gula markeringar i bifogat dokument är språkliga förändringar, grön markering indikerar att 1. Stockholm,

8 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 2(3) Revideringar KLUMPs uppgift är att leda mottagningen av de nyantagna vid Kemisektionens utbildningsprogram. KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen skall inför Sektionsmöte 3 bereda valen och välja ledamöter till mottagningsorganen pheuseriet, KOMPIS, Bluffis samt till Sektionsmöte 4 göra detsamma för KAOS. Det åligger KLUMP med eventuell hjälp av valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de kandidater valförrättarna finner lämpliga. Under Sektionsmötet ska representanter från KLUMP vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella frågor. Valförrättarna svarar på frågor som grupp och inte individuellt. För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: SM Sektionsmötet KLUMP Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden Valförrättare de medlemmar av KLUMP och valberedningen som bereder valen och väljer ledamöter. KLUMP ska i god tid innan SM3 lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de sökande att lämna referenser till valförrättarna. Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till valförrättarna skriftligen. Valförrättarna ska vid nominering kontakta den berörda personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Valförrättarna ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla kandidater. Valförrättarna ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter i form av en arbetsbeskrivning. Det är Alkemisternas uppgift att se till att denna information finns resterande valförrättare tillhanda i god tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP eller från valberedningen. Dessa personer skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Efter avslutade intervjuer ska de som närvarat vid intervjuerna för respektive organ diskutera de kandiderande och besluta om vilka som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av

9 Motion SM 4 Ändring i policy för KLUMPS personval Alkemisterna Sid 3(3) de kandiderande. I de fall valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har valförrättarna även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). KLUMP ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela huruvida de är valda eller inte. KLUMP skall även fråga om de valda accepterar sin plats samt rekommendera att kandidaten deltar på SM. Ifall denne inte har möjlighet att delta ska KLUMP informera om att denne kan bli kontaktad under mötets gång. Det åligger KLUMP att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för SM att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. KLUMP skall även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen senast det datum som Styrelsen angivit för detta. Kandidaterna ska också delges den motivering som valförrättarna författat innan valhandlingarna överlämnas till Styrelsen. Valförrättarna ska under SM presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. Valförrättarna besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättarna ska inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Valförrättarna har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg. Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: någon ur personens familj söker posten, eller personens pojkvän eller flickvän söker posten. Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej.

10 Motionssvar SM 4 Ändring i policy för KLUMPs personval Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Ändring i policy för KLUMPs personval Bakgrund Styrelsen anser att detta är en välskriven motion med bra innehåll som skulle underlätta för medlemmarna i KLUMP att genomföra sin verksamhet. Därför rekommenderar Styrelsen SM att bifalla motionen. Dragskåpet, Teknikringen 36B, Stockholm, Alexandra Holmgren Lokalansvarig 2014/2015

11 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 1(4) MOTION SM4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Dragskåpet som lokal är i dagsläget är lite grå och tråkig, dessutom når den inte sin fulla potential anser vi. Astrid och Anna tog upp frågan om vad som kunde förbättras i Draget på ett OAR och efter det efterlystes en grupp som var intresserade av att ta fram förslag på vad som kan göras. Gruppen består av Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren och Björn Alander. Gruppen har haft möten där de har diskuterat sinsemellan, men även åsikter från andra sektionsmedlemmar har tagits in, både från enskilda individer, organ samt från diskussioner under INFO. Gruppen har tagit fram en vision för Draget samt för de olika rummen/områdena. Efter det har upprustnings-, inköps- och renoveringsförslag tagits fram och en uppskattning på kostnader har gjorts. I dagsläget finns de flesta produkter samt prisförslag för dessa framtagna, dock är inte alla kostnader som tillkommer för installation och eldragning m.m. helt fastställda samt att det råder en viss oklarhet runt vad kostnaderna för det som Akademiska hus tillhandahåller blir. Det finns även en vision om att få sponsring, men det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket det kommer att uppgå till då det arbetet inte är helt påbörjat än. Längre ned presenteras därför en uppskattad summa för varje rum. Målet är att renoveringen och upprustningen ska ske någon gång under sommaren och därför behöver en äskning gå igenom innan dess för att det ska finnas något att röra sig med då. Då det rör sig om stora summor tycker vi det är lämpligt att sektionsmedlemmar får ge sin åsikt om det är en bra idé lägga pengar på en upprustning. Dock, eftersom alla kostnader inte är satta, är vårt förslag att SM ålägger Styrelsen att få ta beslut, under ett $$m, om den slutliga äskningen med en kostnad som får uppgå till den föreslagna summan i den här motionen. Och att SM inte beslutar om själva renoverings- och upprustningsplanen utan anförtror upprustningsgruppen med uppdraget att ta fram den exakta planen och att de med eventuella synpunkter eller förslag hänvisas till dem och styrelsen. Nedan presenteras hittills framtagna arbetet av upprustningsgruppen. Vision Dragskåpet ska vara en levande och trivsam plats. Det ska vara en yta för studier men också en yta för sociala aktiviteter. Syftet för alla Dragets rum och områden ska uppfyllas och optimeras. Mysrummet är ett rum som ska fungera både som vilorum, plats för större möten och grupprum för studier. Stora allrummet är Dragets kärna och ska vara en plats som fungerar som studieyta, informationsspridningskanal, gasquelokal och dansgolv. Baren/köket ska uppfylla de krav som ställs från en evenemangsverksamhet samt fungera som kök. Hallen/toalettkorridoren ska vara välkomnande, tillhandahålla ytterklädersförvaring, vara en

12 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 2(4) yta för informationsspridning, både temporär samt informativ om Kemisektionen som organisation och tillhandahålla förvaringsmöjligheter för organ. Sekfunk ska vara ett rum för funktionärer och ha plats för mindre möten, tillhandahålla information och dokument som angår en funktionär, fungera som tillfällig förvaringsyta av saker under event, och tillhandahålla allmänförvaring. Upprustning Nedan följer det hittills framtagna förslag lite förenklat. Mysrummet Historiska sektionsrelaterade bilder från bildarkiv + ramar Behålla befintligt bord i mysrummet Mingelbord 2 st Soffor 2 st Flytta in hylla från hall. Kostnad: 3800 kr Stora allrummet Skärmar för avdelning och ljuddämpning (bygga själva) Fler eluttag Små fula dukar (latex/vax/plast) samt annan dekor Måla om alla väggar Kostnad: 4100 kr Baren/köket Spotlights/ljusslingor Hängare över dörr/skåp Måla baren med blackbordfärg eller vanlig färg. Lampor som hänger ned över baren Se över antalet öppna hyllor samt vinglasupphängning Nya prislistetavlor 4 st Lucka vid ena baringången TVskärm + upphängningsanordning och tillbehör. Förvaring för sakerna ovanpå kylarna. Installera ismaskin Batteri + installation Kran vid spis (för disk) 1 st samt installation Galler för kylar (Kollas med Carlsberg) Ny kyl under diskbänk. (Kollas med Carlsberg) Kostnad: 10500kr

13 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 3(4) Hallen/toaletterna Måla periodiska systemet i korridoren. Organvägg (tavelramar som organ får ansvara för) Krokar eller stång (båda) Pallar 5 st kostnad: 2250 kr Sekfunk Behålla organhyllorna Ta bort en av hyllorna som står på kortsidan Flytta in ett mindre bord (Befintligt) + inhandla 5 pallar Förvaring på för dokument på väggen Flytta brevhållarna Kostnad: 450kr Totala kostnader exklusive tjänster: 21100kr Kostnader för tjänster Akademiska hus debiterat oss ett administrativt påslag om 8 % utöver det angivna i offerter som de tar fram för rörmokare/målare/elektriker, dessa kostnader vet vi inget om i dagsläget. En uppskattning av kostnader för detta, framtagna utifrån schablonpriser, är runt 10000kr. Yrkande Därför yrkar vi att 1 anförtro ovan nämnda upprustningsgrupp att ta fram en detaljerad plan. att2 ålägga Styrelsen att ta beslut om äskning från upprustningsgruppen upp till 32000kr.

14 Motion SM 4 Upprustning av Draget Astrid Helmfrid, Anna Wessén, Aman Mebrahtu, Linnea Österberg, Fredrik Abele, Alexandra Holmgren, Björn Alander Sid 4(4) Dragskåpet, Stockholm, 20/ Astrid Helmfrid Anna Wessén Fredrik Abele Björn Alander Linnea Österberg Alexandra Holmgren Aman Mebrahtu

15 Motionssvar SM 4 Motion upprustning av Draget Michael Ekström Sektionsstyrelsen Sid 1(1) MOTIONSSVAR SM 4 14/15 Upprustning av Draget Bakgrund Styrelsen är väldigt nöjd med det engagemang och driv som upprustningsgruppen har visat och anser att de föreslagna inköpen är väldigt rimliga. Dock skulle förslaget om att Styrelsen ska godkänna detta som äskningar leda till att hela styrelsens depositionsfond blir uppbunden i upprustningen av Draget och alla övriga äskningar behöva gå till SM. Vi föreslår istället att en byggnadsfond startas under det centrala resultatstället och att inköpen görs därifrån. Om akuta arbeten ska göras kan det då komma från sittande styrelsens fond. Yrkande Styrelsen yrkar därför att 1 att 2 första att-satsen i motionen bifalles i sin helhet. andra att-satsen avslås. Stockholm, Michael Ekström Vice ordförande 2014/2015

16 Proposition SM 4 Vision Kemisektionen $ektions$tyrelsen Sid 1(1) Proposition SM 4 14/15 Vision Kemisektionen Bakgrund Varför finns Kemisektionen? Vilka värden står sektionen för? Detta är viktiga frågor som i dagsläget inte har svar. Därför vill styrelsen skapa en vision för Kemisektionen. Tanken med en vision är att den ska genomsyra alla delar av verksamheten, varje dag hela tiden. Dokumentet är tänkt att fungera som vägledning för alla organ men även i framtagningsprocessen av styrelsens verksamhetsplan i slutet av varje verksamhetsår. Visionen har inte en tidsgräns, målet är att skapa en kontinuitet och långsiktig utveckling av organisationen där man inte begränsas av de korta mandatperioderna. Den nuvarande verksamhetsplanen för sektionen används knappt och därmed har även poängen med den försvunnit. En verksamhetsplan är i mångas mening ett byråkratiskt tungt dokument som avskräcker flera från att läsa och använda den. Sektionens verksamhetsplan ska som namnet säger sig vara, sektionens. Men, det är lättare sagt än gjort och att skriva en plan som angår alla är svårt och inte minst väldigt spretigt. Därför har styrelsen kommit fram med ett, i sin mening bättre alternativ. En vision för Kemisektionen är både relevant för den gemene medlemmen och lätt att applicera på olika delar av verksamheten. Kemisektionen ska främja studier och studentliv, med hjälp av Vision Kemisektionen (se Bilaga) kommer vi alla tillsammans ett steg närmre det målet. Styrelsen har skrivit en Vision Kemisektionen och det är tänkt att denna ska ersätta Kemisektionens Verksamhetsplan. Yrkande Därför yrkar styrelsen att 1 ändra första punkten under rubriken SM4 punkt 4.4 i Reglementet från Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår till Sektionens budget och verksamhetsplan/vision för nästkommande verksamhetsår. att 2 justera att 1 direkt. att 3 efter ovanstående ändring, anta Vision Kemisektionen. Märsta, Aneri Patel Ordförande 2014/2015

17 VISION KEMISEKTIONEN

18 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 2(5) Innehåll Bakgrund... 3 Kemisektionens mission... 3 Värdegrund... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Vision Kemisektionen... 4 Fundament... 4 Engagemang... 4 Påverkan... 5 Framtid... 5

19 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 3(5) Bakgrund Som bakgrund till Kemisektionens vision* ligger organisationens mission utifrån dess stadgar samt de värden som är viktiga för sektionen. Kemisektionens mission I Kemisektionens stadgar 1.3 Ändamål står det Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH. Värdegrund Visualisera visionen på ett enkelt sätt, sätta prägel på all verksamhet inom sektionen. Samhörighet - På Kemisektionen välkomnas alla som jämlikar. Sektionslivet grundas i respekt, glädje, och vänskap. Trygghet - Alla studenter känner sig trygga och säkra i sin studiemiljö och för sin framtid i arbetslivet. Under sin studietid ska studenterna få företagskontakter och en trygg framtidsro. Möjlighet - Kemisektionen erbjuder fantastiska möjligheter att utvecklas, både sig själv och sin framtid. Mål Målet med Vision är att skapa generella riktlinjer för hur Kemisektionen ska arbeta och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Syfte Syftet med Vision är att måla upp en bild av hur verksamheten för Kemisektionens styrelse och organisationen bör utformas. Dokumentet är tänkt att användas som vägledning i framtagandet av styrelsens verksamhetsplan och tänkt att genomsyra organens verksamhet.

20 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 4(5) Vision Kemisektionen Visionen är uppbyggd som ett hus med en övergripande vision som ett tak. Visionen delas sedan upp i tre olika arbetsområden som symboliseras av pelare. Visionsarbetet vilar på ett fundament som står för grundtanken med verksamheten. Den övergripande visionen lyder: Kemisektionen ska främja studier och studentliv. Fundament Kemisektionen är en plats där alla känner samhörighet och glädje, där studenterna tillsammans har roligt och hjälps åt under studietiden. Studenterna utgör grunden för Kemisektionens själ och hjärta. Engagemang Alla studenter har möjlighet att delta i roliga och givande sektionsaktiviteter. På Kemisektionen finns ett brett utbud av sektionsengagemang och arbetet sker efter egen förmåga. Sektionen uppmuntrar en sund balans mellan studier och engagemang och arbetet känns givande och uppskattat. Sektionslivet är i ständig utveckling samtidigt som traditioner bevaras.

21 Vision Kemisekionen Styrelsen Sid 5(5) Påverkan Varje student ska ha chansen att påverka sina studier och sin studiesociala miljö. Kemisektionen ska arbeta för att upprätthålla en god kvalité på utbildningen hos kemi- och bio-skolan och att studenterna har en högkvalitativ studiemiljö i både fysisk och psykosocial bemärkelse. Studenterna vid kemi- och bioskolan ska känna en trygghet i deras situation som studenter, där varje individ har möjlighet att påverka sin utbildning. Framtid Studerande på kemi- och bio-programmen har goda möjligheter att hitta och få kontakt med företag inom sitt specifika intresseområde. Kemisektionen strävar efter att vara en attraktiv källa till arbetskraft för industrin och akademin. Utbytet går åt båda håll studenter på Kemisektionen har insikt i företag och vice versa. Företag ska känna sig välkomna på Kemisektionen.

22 Proposition SM 4 Kemisektionens budget 2015/ Sid 1(1) PROPOSITION SM 4 14/15 Kemisektionens budget 2015/2016 Bakgrund Så har ett år gått och det är dags att sätta den ekonomiska planeringen för nästa verksamhetsår. Till det kommande året så kommer det finnas två stora förändringar i budgeten. Under den gångna året har sektionen plågats av en inbrottsvåg med stor förstörelse som den mest framträdande konsekvensen. Det har gjorts inköp av nya kassaskåp, organskåp m.m. Sådana kallas på ekonomispråk inventarier, och har ett värde som delas upp på de antal år som den förväntas att användas. Dessa finner man under det centrala resultatstället i budgeten. Det är en markant ökning av kostnader för de kommande åren men som då kompenseras i att sektionen har nya och fräscha inventarier. Den andra stora förändringen är en sänkning av omsättningen gällande alkohol. Då alkoholförsäljningen har tappat i omfång på sektionen och då det här inte är ett mönster som förväntas ändras har den totala omsättningen i samband med alkohol sänkts med 20 procent. Sektionens ekonomi är fortsatt god och vi ligger på en stabil nivå gällande både pengar på våra konton och vad gäller våra fonder. Med detta i åtanke bör sektionen anta den budget som presenteras. Yrkande Därför yrkar Styrelsen att Sektionsmötet antar budgeten för nästa verksamhetsår enligt bilaga Stockholm, Michael Ekström Vice Ordförande 2014/2015

23 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt kr kr kr kr kr kr kr kr 2 $ektions$tyrelsen kr kr kr kr kr kr 3 TLC kr kr kr kr kr kr 4 IN kr kr kr kr kr kr 5 Alkemisterna kr kr kr kr kr kr 6 KNUT/KAKA kr kr kr kr kr kr 7 Krexet kr kr kr kr kr kr 8 KK kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Sektionens nuvarande tillgångar Per datum Transaktionskonton ,08 kr Räntefonder ,54 kr Stratega ränta ,18 kr - Sekura ,36 kr Totalt kr

24 Sid 2(14) Konto 15/16 Kommentarer RS 1 - Central verksamhet Intäkter 3050 Medlemsavgifter kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr Förbundet unga forskare kr, UFS kr Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 3000 kr Summa intäkter kr Rörelsekostnader 4000 Inköp av varor 500 kr Priser och diplom 500 kr 4011 Inköp av mat kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr 4012 Inköp av fika kr Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 1000 kr 4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5460 Förbrukningsartiklar kr Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, diskborstar, soppåsar etc 2000 kr 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm kr Gemensamma reparationskostnader för alla RS 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm Representation kr 6230 Datakommunikation 800 kr 6570 Bankkostnader kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 kr Webbhotell och domän, Företagspaket handelsbanken 1250 kr, transaktionskostnader 1400 kr 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr Livsmedelskontroll 1170 kr, serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos Bolagverket av $$ 6992 Fond för restaurering av Draget kr Att disponeras av $$ i form av äskningar

25 Sid 3(14) 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (talmanspresidiet 500, revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 500 kr, paparazzi 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr) 7610 Utbildning kr STAD 12 pers á 150kr Summa övriga kostnader kr 78 Avskrivningar enligt plan 7832 Summa avskrivningar Summa kostnader Avskrivningar på inventarier och verktyg ,97 kr ,97 kr ,97 kr Kök kr, Slutsteg 3098,92 kr, Kamerautrustning 2354 kr, Värdeskåp 2010 kr, Kassaregister 6667 kr, Högtalare 4612 kr, 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8390 Övriga finansiella intäkter kr Fondernas värdeförändring Summa övriga kr Resultat ,97 kr

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12. Närvarande. Bilagor: 1. Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12. Närvarande. Bilagor: 1. Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12 Måndagen den 10/12-2015 kl. 17:00. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Fredrik Abele, vice ordförande Angelica Andreasson, sekreterare Anton Lagerholm,

Läs mer

Handlingarna SM 4 2015/2016

Handlingarna SM 4 2015/2016 Handlingarna SM 4 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 2016-04-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 2:e maj, klockan 18:04

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Sid 1(15) MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Tid: 18:01, måndagen den 23 februari 2015. Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. Närvarande ur Styrelsen 15/16 Anna Wessén, Ordförande Fredrik Abele,

Läs mer

Handlingar SM 2 2015/2016

Handlingar SM 2 2015/2016 Handlingar SM 2 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM2 2015-11-09 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 Tid: Måndagen den 7 december, klockan 18:01

Läs mer

Handlingarna SM 2 2013/2014

Handlingarna SM 2 2013/2014 Handlingarna SM 2 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.02 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM2 Styrelsen 2013/2014 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 Tid: måndagen den 18 november,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Handlingarna SM 3 2014/2015

Handlingarna SM 3 2014/2015 Handlingarna SM 3 2014/2015 Plats: B2, Tid: 18:03 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM 3 14/15 Talmanspresidiet 2015-02-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA SM 3 14/15 * = Bilaga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8 Måndagen den 14/9-2015 kl. 18:01. Lokalansvarigs lägenhet, Margretelundsvägen 32, lgh 1202, 167 41 Bromma Närvarande Anna Wessén, ordförande Fredrik Abele, vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 9/11. Närvarande. Bilagor: Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 9/11. Närvarande. Bilagor: Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(6) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 9/11 Måndagen den 9/11-2015 kl. 18:01. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Anna Wessén, ordförande Fredrik Abele, vice ordförande Angelica Andreasson, sekreterare

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Handlingarna SM 1 2014/2015

Handlingarna SM 1 2014/2015 Handlingarna SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan 18:01

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

KEMISEKTIONENS STADGAR

KEMISEKTIONENS STADGAR KEMISEKTIONENS STADGAR Antagna våren 2011 (SM3 110228 och SM4 110510) Ändringar gjorda: 2012-02-27 2.3, 2.6 2012-07-01 2.1, 4 2012-09-24 3.2 2013-11-18 1.3, 1.6, 3.2 2014-05-12 3.1, 3.2 2014-10-06 4 2016-02-11

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Handlingarna SM /2017

Handlingarna SM /2017 Handlingarna SM 2 2016/2017 Plats: K2, Tid: 18:02 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM2 2016-11-07 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 Tid: Måndagen den 5 december, klockan 18:02

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Handlingar SM /2016

Handlingar SM /2016 Handlingar SM 3 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM3 2016-19-01 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 3 Tid: måndagen den 29:e februari, klockan 18:01

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingarna SM 1 2015/2016

Handlingarna SM 1 2015/2016 Handlingarna SM 1 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2015-09-03 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Tisdagen den 13 oktober, klockan 18:01

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari Handlingar Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015 17/18/23 februari KALLELSE SM1 2015 Mötestid 17:e februari kl. 17:30 i B2 Extra mötestid: 18 februari kl. 17:30 på Tc Extra-extra mötestid 23 februari kl.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL SM3 14/15

MÖTESPROTOKOLL SM3 14/15 Sid 1(11) MÖTESPROTOKOLL SM3 14/15 Tid: 18:03, måndagen den 23 februari 2015. Plats: Sal B2, KTH, Campus Valhallavägen, Brinellvägen 23. Närvarande ur Styrelsen 14/15 Aneri Patel, Ordförande Michael Ekström,

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer