Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb"

Transkript

1 Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD- grunder... NYHET! 8 MAGICAD- optimering... NYHET! 9 Kalkylera i tidiga skeden... NYHET! 9 Grundläggande ljudkunskap för vvs- projektörer... NYHET! 10 Energisamordning... NYHET! 10 Energi och energibesiktningar för projektansvariga... NYHET! 11 Styr i praktiken... NYHET! 11 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Dimensionering av vatten och avloppsinstallationer Styr & reglerteknik Styr och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg Styr och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg Styr och reglerteknik öppna system, steg 3.15 Ventilation N Ventilationsteknik steg Ventilationsteknik steg Ventilationsteknik steg Injustering av luftflöden Mätteknik inom ventilationsteknik och VVS.. 18 Elteknik för ventilationstekniker OVK OVK - Bygglagstiftning inför ny- och omcertifiering OVK - Bygglagstiftning och praktisk funktionskontroll av ventilation Elteknik för ventilationstekniker Värme Injustering av värmesystem Drift av värmeinstallationer Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik Praktisk kylcertifiering Nycertifiering kyla Omcertifiering kyla Försäljning Försäljning för dig inom teknik & industri Projektförsäljning införsäljning av komplexa projekt Ekonomi för icke ekonomer Arbetsledning Arbetsledning steg Projektledning steg Presentationsteknik... 31

2 För dig som vill lära dig mer om 2 Ventilationsteknik Inomhusklimat Värmesystem Diplomerad VVS-tekniker Värmeteknik Sänkta driftskostnader Att suget efter ny personal är stort är inget nytt. Allt fler går i pension och det finns inte tillräckligt med människor som kan fylla på behoven. Sverige anses vara ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller VVS-teknik. För att behålla denna ställning krävs att VVS-branschen attraherar, rekryterar, behåller och utvecklar kompetenta och engagerade medarbetare. Teknologisk Institut erbjuder därför yrkesverksamma inom VVS-branschen möjligheten att säkra sin kompetens genom en kvalificerad utbildning. Efter avslutad utbildning, med godkänd tentamen blir du diplomerad av Teknologisk Institut. Därmed har du rätt till titeln Diplomerad VVS-Tekniker. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Ventilationstekniker Drift av värmeinstallationer Elteknik för ventilationstekniker Du får kunskaper om Ventilationsteknik Installationskomponenter Drift och Underhåll för ventillation Mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt Bestämmelser om OVK Efter kursen kan du Goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar pengar, tid och arbete samt ger en förbättrad luftkvalitet och komfort. Du får kunskaper om Termiskt inneklimat- komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans- byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov. Värmeproduktion- system, -komponenter och säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem, pumpstyrning, inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Efter kursen kan du För ett bra inomhusklimat till en rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser allt detta får du möjlighet att lära dig på kursen. Efter genomgången kurs kan du hantera värmetekniken och själv kunna åtgärda enklare fel och brister. Du får kunskaper om Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion för ventilationssystem typ FTX Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter Efter kursen kan du Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i enklare ventilationsutrustning - samt ha kunskaper om gällande regler för elanläggningar inriktade mot drift- och underhåll av ventilationsanläggningar.

3 Diplomerad VVS-tekniker 3 4 steg till diplom Steg 4 Styr och reglerteknik steg 1 Du får kunskaper om Begreppsförklaring inom styr, regler och övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Två dagars praktiska övningar - drift av styr - och reglersystem för olika ändamål i simulator Efter kursen kan du Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Med kunskaperna i denna kurs kommer du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner. Detta nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVSinstallationers funktioner med avseende på styr och regler.

4 För dig som vill lära dig mer om 4 Systemval Dimensioneringsberäkningar Driftekonomi Sänkta energikostnader Inomhusklimat Kyl- och värmepumpteknik Juridik- och avtal Auto CAD Diplomerad VVS-projektör Utbildningen vänder sig till konsulter, entreprenörer, service/drifttekniker och cad-konstruktörer som behöver grundläggande kunskaper om systemutformning och dimensionering. Efter kurserna är du redo att själv göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar inom VVS och kyla. Under juridikdagarna får du kunskap om vilka juridiska handlingar som reglerar förhållandet mellan beställare, konsult och entreprenör och under CAD-kursen får du en god bas för framtida CAD-arbete. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Dimensionering av vatten Dimensionering av Dimensionering av och avloppsinstallationer värmeinstallationer luftbehandlingsinstallationer Du får kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering och tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spilloch dagvatten VVC- och avloppsvattenpumpar Förråds- och genomströmningsvärmare Temperaturstyrning av tappvarmvatten Effekt- och årsenergibehov för tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR Efter kursen kan du Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Du får kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel/aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov Byggnadens värmebalans Värmeproduktion. Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme Dimensionering av tappvarmvattenberedare Värmeväxlare Cirkulationspumpar; pump- och rörkaraktäristiska, varvtalsreglering Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler Efter kursen kan du Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Du får kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon. Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dim. av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr-och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler Efter kursen kan du Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt.

5 Diplomerad VVS-projektör 5 6 steg till diplom Steg 4 Steg 5 Steg 6 Teoretisk kyl & Entreprenad & värmepumpteknik avtalsrättens grunder AutoCAD-grunder Du får kunskaper om Grundläggande värmelära (termodynamik) Kylprocessen i praktiken och i kyltekniskt diagram Komponenter Köldmedier och miljön Laboration med mätning av driftparametrar i ett aggregat Psykrometriskt diagram och l uftfuktighetens inverkan på kylbehovet Enkel dimensionering av kyleffektbehov Dimensionering av komponenter och köldmedieledningar Indirekta system Energieffektiva anläggningar Kontroll av aggregat Efter kursen kan du Efter avslutad kurs är du väl rustad att dels kunna göra enklare konstruktioner av kyl- och värmepumpaggregat, dels att snabbt kunna härleda felorsaker vid driftproblem. Du har också en förståelse för vad i en anläggning som påverkar dess energieffektivitet. Du får kunskaper om Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor (ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenad-och ersättningsformer. Standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 09 för byggnadsanläggningsoch installationsentreprenader Orientering om standardavtal - AFF. Orientering om köp av konsulter - ABK Orientering om nya LOU Skadestånd i entr. Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Efter kursen kan du Du lär dig avtals- och köprättens grunder, om parternas rättigheter och skyldigheter samt entreprenadavtalets uppbyggnad och tillämpning. Du får kunskaper om Grunder i AutoCAD Projekteringsrutiner Skalhantering Texthantering Stämpelhantering Xref-hantering Efter kursen kan du Kursen syftar till att höja nivån för grundhantering i AutoCAD. Efter genomförd kurs kommer du att ha en god bas för framtida CAD-arbete. Något som du kommer att ha stor nytta av och som gör ditt arbete snabbare och smidigare.

6 För dig som vill lära dig mer om 6 Leda projekt Arbetsledning Ekonomi Lönsam och effektiv projektplanering Effektiv projektplanering DIPLOMERAD VVS-PROJEKTLEDARE Att arbeta i projektform ställer stora krav på dig i din roll som projektledare. Du förväntas leda projekt mot uppsatta mål, resultat, budget och deadlines. Vi fokuserar på projektledarens möjlighet och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar och driver uppdraget. Utbildningen kommer att ge dig ökad säkerhet i arbetet samtidigt som du förbättrar din förmåga att förstå och kommunicera med medarbetare i t.ex. förändringar, problemlösning och i det dagliga arbetet - och för att minimera missförstånd. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer dessutom att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt i projektledarens många olika roller. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Installationssamordning Arbetsledning, steg 1 Ekonomi för icke ekonomer Du får kunskaper om Grundkunskaper inom byggrelaterade installationer Rör, kyla, sprinkler, luft, el, brand, rikstele/data,styr och övervakning. Inledandeskede Planering och styrning av projekt från start till mål Produktionsskedet Installationssamordnarens styrning av entreprenörerna. Arbetsmiljökrav under entreprenadskedet Avslutandeskedet Egenprovning, injustering, samprovning och dokumentations överlämnande Efter kursen kan du Men denna utbildning i bagaget kan du hålla tidsplaner och därmed säkerställa kvalitet och säkerheten vid installationssamordning. Det är idag inte är ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Alltså är kompetensen på området mycket viktigt inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna utbildning ger dig kompetensen du behöver och som marknaden efterfrågar. Du får kunskaper om Arbetsledarrollen/chefsrollen Kommunikation - inte bara ord Arbetsrätt Arbetspsykologi och arbetsmotivation Lön och prestation resultatlön Beröm och kritik - att tala till rätta Efter kursen kan du Kraven är högt ställda på dig som leder personal idag! Du behöver både kunskap och kännedom om lagar, regler, avtal, ansvar och befogenheter samtidigt som du måste vara intresserad av människor och människors reaktioner. Du måste kunna kommunicera för att få med dig dina medarbetare i t.ex. förändringar, problemlösning och i det dagliga arbetet - och för att minimera missförstånd. Det är en chefs och en ledares främsta uppgift att kunna motivera, engagera och stötta sina medarbetare. Arbetsledning steg 1 som ger dig baskunskaper i personalledning och en större säkerhet i arbetsledarrollen. Du får kunskaper om Ekonomins grundbegrepp Årsredovisning Budgetering Företagsanalys Finansieringsformer Kalkylering Efter kursen kan du Utbildningen kommer att ge dig ökad säkerhet i arbetet med ekonomifrågorna samtidigt som du förbättrar din förmåga att förstå och kommunicera med experterna. Efter kursen har du fått en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar.

7 Diplomerad VVS-projektör 7 5 steg till diplom Steg 4 Steg 5 Projektledning II Effektiv projektledning Projekteringsledning Du får kunskaper om Projektplanering Projektgenomförande Projektavslut Efter kursen kan du Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer dessutom att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt i projektledarens många olika roller. Du får kunskaper om Projektplanering - Omfattning och avgränsningar - Mål och målformulering - Projektets intressenter - Intressentanalys - Hur du planerar och organiserar projektet - Riskanalyser i projektet - Projektekonomi - Projektplanen Projektgenomförande - Projektets processer - Resurssäkring - Kommunikation inom och utom projektet - Uppföljning av projektets status och progress - Progressrapporten Projektavslut - Att sammanfatta erfarenheter - Hur du utvärderar projektet - Slutrapport Efter kursen kan du Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer dessutom att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt i projektledarens många olika roller.

8 För dig som vill lära dig mer om 8 Auto CAD Magicadoptimering Kalkylering DIN BÄSTA TID FÖR KOMPETENSUTVECKLING ÄR NU Hösten och vintern är den bästa tiden att ta ett steg till i sin egen utveckling, att fördjupa sig inom sitt specialområde, eller varför inte bygga på med angränsande områden för att bli ännu mer komplett och kunna ta större och bredare kunduppdrag. Eller är det dags att göra slag i slag och utveckla din arbetsledande sida? Oavsett vad eller vilken väg du väljer är det alltid lönsamt att satsa på egen kompetensutveckling. På de följande sidorna har du ett smörgåsbord av teknikutbildningar och kurser som tar fram det bästa i dig om du är arbetsledare. Titta särskilt på våra nyheter inom bland annat Autocad, kalkylering, ljudkunskap, energisamordning och energiberäkningar. När du bläddrar vidare hittar du vårt breda och kompletta utbud. Välj och vraka. Enklast anmäler du dig direkt på vår webbsida, Skriv in kursnamn eller kursnummer i sökfältet och du kommer direkt till vald kurs. Är du intresserad av att vi arrangerar kursen ute hos dig? Ring till Eva Fritz, Välkommen till oss på Teknologisk Institut din partner inom kompetensutveckling NYHET! NYHET! AUTOCAD - GRUNDER AutoCAD är idag ett av de vanligaste programmen för att ta fram ritningar. I denna utbildning kommer du att lära dig grunderna för att hantera AutoCad ritningar, något som du kommer att ha stor nytta av och som gör ditt arbete snabbare och smidigare. Våra lärare har lång erfarenhet från området och inbjuder till diskussioner, allt för optimal inlärning april sept 2012 Grunder i AutoCAD Projekteringsrutiner Skalhantering Texthantering Stämpelhantering Xref-hantering KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9158, 2 DAGAR Kursen syftar till att höja nivån för grundhantering i AutoCAD. Efter genomförd kurs kommer du att ha en god bas för framtida CAD-arbete. Deltagare behöver inte ha någon förkunskap i AutoCAD, men det är en fördel om man har provat programmet lite.

9 Nyheter! 9 NYHET! NYHET! MAGICAD-OPTIMERING MagiCAD är en av den vanligaste förekommande applikationen för VVS ritningar i CAD. I den här kursen lär du dig hur du använder MagiCAD på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete och hur du kan undvika fallgropar vid skapande av objekt/produkter. Kursen tar också upp hur du ska kommunicerar MagiCAD med övriga projektdeltagare för bästa resultat. En utbildning i tiden för dig som behöver rätt kompetens på området. NYHET! KALKYLER I TIDIGA SKEDEN Denna utbildning går igenom kalkyler i tidiga skeden baserade på kalkyler (kostnadsuppskattningar) på noggrann statistik och erfarenheter från tidigare projekt, där detta jämförs med aktuella projektets krav och komplexitet. Inom byggbranschen är en kalkyl en förutsättning för att byggherrar, projektledare eller entreprenör skall kunna fatta ett korrekt beslut för en investering. Få rätt kompetens med denna utbildning KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9159, 2 DAGAR KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9184, 2 DAGAR maj okt 2012 Principer vid optimering, vad kan optimeras Beräkningar i MagiCAD, rör och vent. Analys av resultaten Arbetsgång vid projektering med MagiCAD Projektledare MagiCAD Kommunicera MagiCAD med övriga projektdeltagare för bästa resultat Kvalitetssäkring Fallgropar vid skapande av objekt/produkter Kursen syftar till att lära ut hur MagiCAD kan användas på ett optimalt sätt för att dra maximal nytta av programmet vid projektering. Deltagare skall ha jobbat med MagiCAD tidigare och kunna de grundläggande funktionerna. 7 8 mars nov 2012 Principer vid optimering, vad kan optimeras Beräkningar i MagiCAD, rör och vent. Analys av resultaten Arbetsgång vid projektering med MagiCAD Projektledare MagiCAD Kommunicera MagiCAD med övriga projektdeltagare för bästa resultat Kvalitetssäkring Fallgropar vid skapande av objekt/produkter Kursen syftar till att redovisa metoder och angreppssätt för att hantera installationskalkyler i tidiga skeden, utredningar, program- och systemhandlingsskeden, men också att bedöma kostnadspåverkan på övriga områden. Speciell fokus ligger på ombyggnadsprojekt. Ett viktigt syfte är också att utbyta erfarenheter och kunskap bland deltagarna. Tidigare erfarenhet av kalkylarbete av installationer och projekteringskostnader.

10 Det bästa nyheterna inom 10 Ljudkunskap Energisamordning Styr Energiberäkning NYHET! GRUNDLÄGGANDE LJUDKUNSKAP FÖR VVS-PROJEKTÖRER Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring akustik och vad du som arbetar i installationsbranschen behöver tänka på. Kursen tar bl a upp erfarenheter kring de vanligaste felen som brukar uppkomma och hur ljudspridning hanteras i MagiCAD. Kursen riktar sig till dig som projektör inom VVS med några års erfarenhet. Även projektledare och besiktningsmän. En kurs som ligger rätt i tiden helt i linje med branschens krav på kompetens. NYHET! ENERGISAMORDNING I denna utbildning får du grundläggande kunskaper i energisamordning och de ämnen som ligger närmast. Genom att grundläggande titta på de olika krav som finns och hur man praktiskt kan gå till väga skall du efter genomförd kurs kunna använda dina kunskaper för att exempelvis arbeta som energisamordnare eller kunna sätta krav för energisamordnare. En kurs som ligger rätt i tiden med aktuellt utbildningsmaterial KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9183, 2 DAGAR KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9186, 2 DAGAR mars okt mars okt 1 nov 2012 Akustiska begrepp Ljudkrav - installationer Generell ljudproblematik installationer Ljudmätning Överhörning mellan rum via kanalsystem Enkel beräkningsmetodik för ljud i kanalsystem Erfarenheter - vad brukar bli fel? Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för ljud skapat av installationssystem samt vad man kan göra för att minimera felprojekteringar. Ingenjörsutbildning. Några års projekteringserfarenhet av installationssystem. Krav på energisamordning Energisamordnarens arbetsuppgifter Praktisk energisamordning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i energisamordning och de ämnen som ligger närmast. Genom att grundläggande titta på de olika krav som finns och hur man praktiskt kan gå till väga skall du efter genomförd kurs kunna använda dina kunskaper för att exempelvis arbeta som energisamordnare eller kunna sätta krav för energisamordnare. Deltagare skall ha grundläggande kunskap om byggbranschen i stor och installationsbranschen i synnerhet.

11 Avsnittsrubrik 11 Nyheter! NYHET! ENERGI OCH ENERGIBERÄKNINGAR FÖR PROJEKTANSVARIGA I denna utbildning går vi igenom de vanligaste frågorna som ställs vid energisamordning. Hur tolkar man resultatet från en energiberäkning? Vilka energiberäkningsprogram finns? Vilka indata krävs och med vilken noggrannhet? Vad är stort och vad är smått? Vi går också igenom olika energiposter och energisparåtgärder. Våra pedagogiska och pålästa lärare leder dig genom kursen KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9185, 2 DAGAR NYHET! STYR I PRAKTIKEN De tekniska systemen i en fastighet blir mer och mer komplexa. Det är inte lätt att veta vad man kan, och framförallt hur, man skall göra för att få en fastighets alla komplexa tekniska installationer att harmoniera. Denna utbildning syftar till att visa på hur man med enkla medel kan använda styr- och övervakningsutrustning till energieffektivisering och informationshämtning. Våra pedagogiska lärare guidar dig genom kursen. 5 6 mars sept 2012 Vi går igenom de vanligaste frågorna som ställs vid energisamordning. En del ska man efter kursen kunna svara på själv, men man ska också veta vilka frågor som man ska ta med sig hem. Vi går också igenom olika energiposter och energisparåtgärder. Vad är stort och vad är smått? Kursen syftar till att öka kunskapen om vilka energiberäkningsprogram som finns, vilka indata som krävs och med vilken noggrannhet. Hur tolkar man resultatet från en energiberäkning. Deltagare skall ha kunskaper motsvarande projektansvarig VVS-projektör mars sept KR EXKL MOMS KURSNUMMER:9182, 2 DAGAR Systemuppbyggnad och systemsamverkan Energieffektivisering genom driftoptimering Energieffektivisering genom projektering Kursen syftar till att visa hur man med enkla medel kan använda styr- och övervakningsutrustning till energieffektivisering och informationshämtning. Deltagare skall ha god systemförståelse för byggnadstekniska egenskaper.

12 För dig som vill lära dig mer om dimensionering av 12 Luftbehandlingsinstallationer Värmeinstallationer Vatten & Avloppsinstallationer TRE UTBILDNINGAR INOM DIMENSIONERING Utbildningarna i luftbehandlingsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktig VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning. Skall du söka OVK-behörighet eller certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen finns nu ett alternativ. Efter genomförda tentamina från Teknologisk Instituts tre dimensioneringskurser (-luftbehandlingsinstallationer, -värmeinstallationer och -vatten- och avloppsinstallationer) kan du, tillsammans med övriga krav, ansöka om OVK-behörighet respektive certifiering till energiexpert hos certifieringsföretagen. DIMENSIONERING AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9130, 7 DAGAR 27 sept 11 nov jan 16 mars sept jan 1 feb okt feb nov mars 2012 Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. För att få maximalt utbyte av kursen bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper. Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering

13 Dimensionering Avsnittsrubrik VVS 13 DIMENSIONERING AV VÄRMEINSTALLATIONER DIMENSIONERING AV VATTEN- OCH AVLOPPSINSTALLATIONER KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9131, 7 DAGAR KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9132, 4 DAGAR 31 okt 2 dec mars 13 april okt 2 nov mars nov mars dec april 2012 Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme Dimensionering av tappvarmvattenberedare Föreskrifter och råd enligt BBR Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. För att få maximalt utbyte av kursen bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper. 30 nov 16 dec mars nov 2 dec mars dec mars 2012 Norm- och sannolika flöden Dimensionering och tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spilloch dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spill- och dagvatten Effekt- och årsenergibehov för tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. För att få maximalt utbyte av kursen bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper.

14 För dig som vill lära dig mer om 14 Bra inomhusklimat Säker drift Kostnadseffektiv drift Trimma anläggningar Praktiska råd och tumregler Göra en kravspecifikation Att samköra olika fabrikat STYR OCH REGLERTEKNIK FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM, STEG 1 Första delen i en trestegutbildning för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, och vill lära dig mer om reglerteknik. Efter kursen kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. STYR OCH REGLERTEKNIK FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM, STEG 2 Steg två i det uppskattade trestegsprogrammet. Efter kursen är du rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglercentralers PID-parametrar. Här går vi vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik av värme- och ventilationssystem. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9150, 4 DAGAR KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9151, 3 DAGAR jan feb 2012 Begreppsförklaring inom styr, regler och övervakning Praktisk reglerteknik Teknik för styrning, reglering och övervakning VVS-regulatorers vanligaste funktioner Två dagars praktiska övningar där träning i handhavande av reglerutrustning ingår - drift av styr - och reglersystem för olika ändamål i simulator Efter kursen kan du säkerställa en god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner. Detta nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVS-installationers funktioner med avseende på styr och regler. Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Ventilationsteknik steg 1(9110), eller Drift av värmeinstallationer (9160). 29 nov 1 dec maj 2012 Repetition symboler och terminologi enligt svensk standard Fördjupning i praktisk reglerteknik- Objekt- P-regulatorn, PI-regulatorn, PID-regulatorn Tumregler för injustering av reglersystem HX-diagram Teori varvas med arbetsuppgifter och laborationer i reglersimulator Erhålla kvalifikationer att ta hand om mer krävande reglersystem. Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion, Ventilationsteknik steg 1, (9110), Värmeteknik för driftpersonal, (9160), eller Styr och regler av värme- och ventilationssystem, steg 1, (9150).

15 STYR OCH REGLERTEKNIK ÖPPNA SYSTEM, STEG 3 Detta är det tredje steget i det populära trestegsprogram som vi på Teknolgisk Institut erbjuder inom området. Det är en utbildning för dig som vill ha alternativa lösningar inom fastighetsautomation. Samkörning av flera fabrikats styr- och övervakningssystem kan ge tekniska och ekonomiska fördelar. Vi mixar pedagigiska lärare med uppdaterat utbildningsmaterial, allt för optimal inlärning KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9152, 2 DAGAR okt 2011 Marknadsöversikt Vad kan öppna system och vem kan nyttja öppna system? Tekniksäkerhet och support Strategi för samkörning av gammal och ny teknik samt orientering om kostnader Kriterier för systemval Utformning av teknisk beskrivning Projektering, utvärdering och upphandling Med kunskaperna i denna kurs skall den som upphandlar styr- regler- och övervakningssystem för VVS-installationer kunna upprätta en relevant kravspecifikation på önskade funktioner för samkörning av olika fabrikats styr-, regler- och övervakningssystem. Allmänna kunskaper i styr- och reglerteknik erfordras. 15 Styr- och reglerteknik

16 För dig som vill lära dig mer om 16 Ventilation Inneklimat Driftekonomi Energieffektivisering Förbättringsåtgärder VENTILATIONSTEKNIK STEG 1 Ventilation är ett viktigt området som kräver rätt kompetens. Teknologisk Instituts utbildning Ventilaitonssteknik steg 1 är grunden i vår trestegsutbildning inom ventilationsteknik. Detta är utbildningen för dig som vill kompetenshöja dig inom området och som vill vara säker på att du får en utbildning skapad av branschen och de lagkrav som finns KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9110, 3 DAGAR VENTILATIONSTEKNIK STEG 2 Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar, allt under handledning av pedagogiska lärare KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9111, 3 DAGAR 7 9 nov nov feb 2012 Ventilationsteknik för S-, F- och FTX-system Installationskomponenter, S-, F- och FTX-system Drift och underhåll för ventilation Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem Översiktlig information om styr- och reglerfunktioner Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt installationskomponenternas funktion och underhåll. Inga förkunskaper krävs okt dec mars maj 2012 Grundläggande matematik Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik & formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Efter avslutad kurs har du också fått svar på: Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tilluftssystem Hur mycket energi och pengar du sparar med olika typer av värmeåtervinning. Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande kunskaper.

17 Ventilation 17 VENTILATIONSTEKNIK STEG 3 En utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets krav - Energieffektiva ventilationssystem. I Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen utan att försämra inomhusklimaten. Under utbildningen får du lära dig att självständigt upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9139, 2 DAGAR okt mars 2012 Allmänt om energi för ventilation i en byggnad. Energieffektivisering vid återkommande OVK-kontroll. Förbättringsförslag uppdelade i fem kategorier: - Optimering av luftflöden, tryck, styroch reglerutrustning - Funktionsförbättringar i ventilationssystem - Drift- och verksamhetsanpassning - Underhåll och skötsel - Dokumentation Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Goda kunskaper inom energi/vvs-teknik samt matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå.

18 För dig som vill lära dig mer om 18 Injustering av luftflöden Mätteknik inom VA INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN Utbildningen Injustering av luftflöden riktar sig till dig som vill få aktuell kunskap kring hur du utför en korrekt injustering av ventilationssystemet i en byggnad samt hur du dokumenterar den med hjälp av mätkontroll och injusteringsrapporter. En riktigt utförd injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- och radonproblem. Utbildningen är anpassad efter RSVIs krav på kunskaper hos certifierade injusterare. Kursen varvar teori med praktiska övningar och diskussionen med erfarenhetsutbyten. MÄTTEKNIK INOM VENTILATION OCH VVS Utbildningen Injustering av luftflöden riktar sig till dig som vill få aktuell kunskap kring hur du utför en korrekt injustering av ventilationssystemet i en byggnad samt hur du dokumenterar den med hjälp av mätkontroll och injusteringsrapporter. En riktigt utförd injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- och radonproblem. Utbildningen är anpassad efter RSVIs krav på kunskaper hos certifierade injusterare. Kursen varvar teori med praktiska övningar och diskussionen med erfarenhetsutbyten KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9117, 3 DAGAR KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9115, 3 DAGAR 3 5 okt nov feb 2012 Orientering om lagar och bestämmelser samt dimensionering av luftflöden Injustering enligt proportionalitetsmetoden Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar och beräkningsövningar Kursen syftar till att ge goda kunskaper i luftflödesmätning och injusteringsteknik. Teknologisk Instituts kurs Mätteknik inom ventilation och VS (9115) eller motsvarande kunskaper. Är du osäker på dina kunskaper i mätteknik kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt Diagnostiska prov, med facit 5 7 okt april jan 2012 Orientering om lagar och bestämmelser samt dimensionering av luftflöden Injustering enligt proportionalitetsmetoden Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar & beräkningsövningar Kursen syftar till att ge goda kunskaper i luftflödesmätning och injusteringsteknik. Teknologisk Instituts kurs Mätteknik inom ventilation och VS (9115) eller motsvarande kunskaper. Är du osäker på dina kunskaper i mätteknik kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt Diagnostiska prov, med facit

19 OVK Avsnittsrubrik Ventilation 19 ELTEKNIK FÖR VENTILATIONSTEKNIKER En kurs som behandlar den elteknik och de elbegrepp som du möter när du arbetar inom ventilationsområdet. Denna utbildning kompletterar din kompetens som ventilationstekniker med elteknik och ger praktisk träning i att utföra felsökning och hitta elektriska fel. Kursen ger dig möjlighet att vinna tid genom att hitta elfelet själv. Vi går också igenom vilka regler som gäller för elarbete så att du inte skadar dig själv eller utsätter andra för fara. En bra vidareutvecklingskurs för dig som arbetar inom ventilationsområdet KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 6558, 2 DAGAR nov feb april 2012 Kort repetition ellära, elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer. Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema. Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer. Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel. Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion för ventilationssystem typ FTX Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets. Övningsuppgifter

20 För dig som vill lära dig mer om OVK 20 OVK - YGGLAGSTIFTNING INFÖR NY - OCH OMCERTIFIERING En utbildning perfekt för dig som vill lära dig allt om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser. Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. Med en mix av pedagogiska föreläsare och ett aktuellt utbildningsmaterial kan du vara säker på att du valt en utbildningspartner som tillhandahåller den kompetens som marknaden efterfrågar KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9136, 3 DAGAR OVK - BYGGLAGSTIFTNING OCH PRAKTISK FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM I denna utbildning lär du dig att identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumetera dem på rätt sätt. Kunskaperna från utbildningen ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventialtionssystem typ FTX/FT KR EXKL MOMS KURSNUMMER: 9135, 5 DAGAR okt nov dec jan 2012 Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt i BFS 2011:16 Certifieringsprov Kursen syftar till att ge dig de kunskaper om nutida och äldre lagar och föreskrifter som krävs för att klara certifieringsprovet. För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-16 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1), Boverket. För dig som skall omcertifieras gäller: - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet - detta visar du genom ett skriftligt prov okt dec 2011 Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov Kunskaperna från kursen ger dig, som utför funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBL 2010:900 & PBF 2011:338 med efterföljande ändringar och tillägg, bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverket.

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 - Energiexpert - Komplett kurs för dig som ska certifiera dig till energiexpert för att arbeta med energideklarationer enligt lagkravet. Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 Vill du certifiera

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Vi utbildar Sverige! Energi Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Kompetensutvecklingsprogram för energibranschen... 3 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Energi & Utbildning AB - Komplett Energiutbildning, Broschyr 2013-2014 Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Våren 2014 Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Kompetensutvecklingsprogram för fastighetsbranschen... 3 Diplomerad fastighetsförvaltare auktorisation... 4 Ekonomi

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation HT14-VT15 Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande energi & VVSutbildningar som står till buds i Sverige. Nyhet! Nu ingår även VVS-CAD! Samhället

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Gör som 12 000 andra tekniker och ingenjörer gör varje år. Utbilda dig hos Teknologisk Institut. Utbildningarna som alla

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 17 december 2013. BFS 2013:17 Utkom från

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar t o m BFS 2013:17 BEHÖRIGHETSKLASSER

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -.

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. UFO Umeå fastighetsoptimering praktisk energieffektivisering VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. 2014-sept Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Vindeln Föredragshållare Energideklarationer

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer