Komplett energiutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplett energiutbildning"

Transkript

1 Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter ventilation (OVK) Bredda dina kunskaper och arbeta mot ett nytt yrkesområde på 15 veckor. Utveckla dig i ett mycket intressant, stimulerande och eftersatt yrkesområde. Du lär dig att förstå tekniken bakom värme & ventilationssystem, byggnadsteknik. Dels hur det fungerar och dimensioneras. Samt att du lär dig konkret vad det innebär att göra byggnaden mer energieffektiv. Du lär dig vilka faktorer som påverkar en bra inomhusmiljö med gällande regelverk och mycket mer. Denna omfattande utbildning ges med ett valbart tilläggspaket, energiexpert för dig som vill arbeta med energideklarationer alternativt Funktionskontroll ventilation (OVK). Det går att välja båda tilläggspaketen till ett mycket reducerat pris. Utbildningen lämpar sig väl för dig som behöver bättre kunskap i området. Du lär dig att presentera åtgärder på ett strategiskt sätt för att få de som sitter med investeringsbesluten att bättre förstå för att kunna prioritera dina förslag. Under hela studiegången har deltagaren handledning och support av lärare. Studieupplägget ger en stor studieflexibilitet och möjliggör studier för de som annars har svårt att vara borta från arbetet och familjen under längre tider. Studieresultaten är slående och imponerande. Vi behandlar samtliga och viktiga, övergripande ämnen som ingår i energitekniken och VVS tekniken. Tempot är högt, materialet omfattande och tack vare vårt upplägg har alla gått i mål med bravur! Studierna är möjliga tack vare en avancerad teknisk plattform på Högskolan i Gävle! Du får studiematerial som du tar del av via lärplattformen där nära 100 inspelade lektioner och interaktiva övningar samt ett stort referensmaterial finns, dessa är tillgängliga via datorn, smartphones, surfplattor mm. Deltagaren kan välja att vara ute och gå i skogen och samtidigt lyssna på inspelade lektioner! Vi erbjuder en större valfrihet för att passa alla lärstilar! Eleven får en bred och omfattande kunskap i energi och VVS teknik kring allt som berör ventilation, värme samt byggnadsteknik med tillhörande regelverk. Utbildningen börjar med en gemensam uppstart på distans via ett konferensverktyg. Utbildningens längd är 15 veckor. Sista veckan är obligatorisk och är förlagd på skolan vid Arlanda/ Märsta. Vecka 1-14 är på distans med regelbundna uppkopplingar samt flera närträffar på skolan efter elevernas behov. Under avslutsveckan examineras eleven praktiskt och teoretiskt på samtliga moment. Bland annat så besöker vi en fastighet då eleven

2 Energi & Utbildning i Sverige AB 2 ska utföra en besiktning som ska resultera i kostnadseffektiva åtgärdsförslag för byggnaden och där förväntat resultat presenteras, såväl tekniskt som ekonomiskt. Efter avslutat utbildning ordnas certifieringsskrivning för OVK respektive Energiexpert i samarbete med något av certifieringsorganen på marknaden. Beskrivning av kursens upplägg: Detta är en i huvudsak distansbaserad utbildning. Inför kursstart skickas ett omfattande kursmaterial via Posten till deltagaren. Studierna börjar ett givet datum via ett lättanvänt videokonferensprogram som eleven tar del av via en länk som skickas till eleven. Deltagaren blir vid kursstart informerad om kursupplägg samt en presentation av övriga deltagare. Våra deltagare kommer från hela Sverige samt även från våra grannländer. Då inte alla som går denna utbildning ämnar att personcertifiera sig har ofta deltagarna mycket olika bakgrunder, från förvaltare, byggingenjörer, snickare, rörmokare etc. Studierna på distans sker genom att eleven studerar ett bra, pedagogiskt kursmaterial samtidigt som nära 100 inspelade lektioner tas del av via lärportalen på Högskolan i Gävle. Det är precis som att vara på plats på högskolan men med den stora skillanden att du kan pausa, repetera lektionerna vilket många uppskattar. Det sker även lektioner i realtid via webbkonferensverktyget. Eleven deltar i frivilliga gruppmöten mellan deltagarna vardagar kl 08,00 alternativt kl 19,00 samt kl på helger för gemensamma diskussioner. Undervisande lärare besöker dessa möten. Schemalagda avstämningsmöten sker ca. en gång i veckan där vi går igenom veckans uppgifter. Deltagaren erbjuds en unik support där lektioner i realtid erbjuds vid behov eller om någon elev behöver extra stöd i något ämne. Utbildningsschema ges i god tid innan kursstart så att avstämningsmöten kan planeras in i kalendern. Om deltagaren har svårt att närvara på någon träff kan genomgången studeras i efterhand då dessa spelas in. Avslutsveckan är fylld med teori blandad med praktiska övningar där vi bland annat besöker en fastighet och utför en riktig energibesiktning vilket resulterar i ett antal verklighetsbaserade åtgärdsförslag. Ofta upplever deltagaren att det är under den avslutande veckan som kunskaperna sjunker in och ger en klar förståelse. Kursens mål och övergripande beskrivning av utbildningen är att eleven på 15 veckor ska lära sig: -Huskonstruktion med fokus på energi och inomhusmiljö, isolerteori. Vad olika isoleringstekniker innebär för effekt och energiförbrukning, ekonomisk brytpunkt som ex. -Var gränsen går för att tilläggsisolera, -ska man föreslå 1 cm tilläggsisolering eller 1 meters isolertjocklek samt vad detta får för verkan på effektbehovet samt energibehov, och inte minst vad är lönsamt. Vi ser till hela kedjan; vid tilläggsisolering medför minskat effektbehov vilket resulterar till mindre värmesystem behövs vid nyproduktion o.dyl. -Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning.

3 Energi & Utbildning i Sverige AB 3 Kursens mål och innehåll: -VVS teknik från grunden med dimensioneringsteknik/metodik. Hur man dimensionerar rör, värmare, ventiler, värmekällor. dimensionera värmesystem, storlek på radiatorer, rörsystem, värmekällor som olja, ved, el, värmepumpar mm. Hur man dimensionerar ventilation, olika förekommande värmekällor med dess för och nackdelar. -Att utvärdera och vikta olika värme, byggnadstekniska, ventilationstekniska alternativa lösningar utifrån just den unika byggnaden som vi studerar. -Att lära sig energi och miljö från grunden. Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning. För och nackdelar med olika effektiviserings åtgärder. -Inomhusmiljö och vad som påverkar upplevd inomhusmiljö, lagar och regelverk kring inomhusmiljö -Du lär dig utföra energiberäkningar och utvärdera effektiviseringsåtgärder. Du lär dig bedöma byggnaders kylbehov, olika system för komfortkyla. -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med kulturhistoriska och arkitektoniska värden och vilka begränsningar det innebär för att kunna föreslå åtgärder för att sänka energiförbrukningen. De specifika ämnen som behandlas i utbildningen är: Husbyggnation: -Byggnadskonstruktion, benämningar, symboler, TNC. -Praxis i byggutföranden, byggnadshistorik. -Regelverk kring byggnation förr och nu -Fuktvandring och riskkonstruktioner -Byggnation/fukt i förhållande med olika uppvärmningslösningar -Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning -För och nackdelarna med olika byggnads- och installationstekniska effektiviseringsåtgärder Styr & Reglérteknik: -Styr och reglersystem för värme, ventilation och tappvarmvatten -Med kunskaperna skall deltagarna kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme och ventilationssystems reglerfunktioner vilken nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVSinstallationers funktioner med avseende på styr och regler. Regelverk: -Funktionskontroll OVK, Nutida och äldre regelverk som berör byggandet -Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav -Termiskt inneklimat; klädsel/ aktivitet, operativ temperatur -Folkhälsomyndighetens regelverk -Arbetsmiljöverkets regelverk -Boverkets byggregler, BBR De lagar och förordningar som kringgärdar energideklarationsarbetet. -Energibesiktning och hantering av energideklarationer. -Energideklarationen enligt

4 Energi & Utbildning i Sverige AB 4 lagkravet samt kravbild på certifierad expert. Energiberäkningar: -Effekt och energibehov för värmning och kylning av luft -Solvärmeinstrålning, interna värmelaster -Dimensionering av värme och kylbatteri -Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering -Effekt och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten -Byggnadens värmebalans -Effekt och årsenergibehov för tappvarmvatten -Effekt och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten -Byggnadens effekt och energibalans -Dimensionering av tappvarmvattenberedare -Energiberäkning och utvärdering av effektiviseringsåtgärder. Ventilation: -Tekniker, Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering -Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde -Luftfilter -Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem -Ljudteori, ljuddämpning, Mätteknik, Injusteringsteori Vatten, avlopp: -Dimensionering av rörsystem för tappvatten -Rördimensionering och tryckfallsberäkning -Tryckstegring och tryckreducering -Anordningar för behandling av spill- och dagvatten -VVC- och avloppsvattenpumpar -Temperaturstyrning av tappvarmvatten -Dimensionering av tappvarmvattenberedare Värmesystem: -Dimensionering cirkulationspumpar -Dimensionering av värmesystem, rör och värmare -Dimensionering ventiler -Injustering av dito -Dimensionering av värmekälla inkl konsekvensanalys -Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem -Värmeväxlare -Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme -Förråds- och genomströmningsvärmare -Injustering av värmesystem -Värmeproduktion, distribution, värmekälla; pannor, värmepumpar, fjärrvärme -Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system -Värme- och radiatorsystem (förr och nu) hur olika värmesystem påverkar fuktvandringar och inomhusklimat Kyla: -Byggnaders kylbehov -Uppbyggnaden och egenskaper hos olika system för komfortkyla -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med kylsystem Kulturmärkta fastigheter: -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med i kulturhistoriska och arkitektoniska värden och vilka begränsningar det innebär för urvalet av åtgärdsförslag Ekonomi och kvalitetsstyrning: -Ekonomiska kalkyler med payoff, LCC analyser etc. -Förekommande organisationsföretagslednings och kvalitetssystem och miljösäkring

5 Energi & Utbildning i Sverige AB 5 Allmänt På Energi & Utbildning i Sverige AB kan man studera på plats i Märsta eller välja att studera på distans, ett unikt erbjudande som inte finns någon annanstans i Sverige. Börjar du läsa på distans men känner att det inte är rätt sätt för dig att studera så kan man välja att komma till skolan istället och fortsätta från där man befinner sig. Litteratur och skrifter som ingår i kursen: Litteratur: ISBN-nummer: 1. Värme Introduktion Värme Produktion Värme Distribution Värme Förbrukning Styr- och reglerteknik Sanitet - tappvattensystem Kyla - Komfortkyla Projektering av VVS-installationer Boverkets byggregler BBR 19, Ett omfattande övergripande egenproducerat kursmaterial i byggnadsteknik, VVS och energiteknik ingår För tillägget Energiexpert ingår 3 omfattande kurspärmar För tillägget OVK ingår 2 omfattande kurspärmar Det innebär att du ska lära dig att krypa, gå och sedan springa för att använda symbolspråk. Du går alltså inte vidare förrän du har grundkunskaper för att sedan utföra mer avancerade övningar. Distanskurserna lämpar sig även för den ovane datoranvändaren. Klarar du av att surfa på nätet och betala räkningarna klarar du att hantera denna kurs. Har du läs & skrivsvårigheter alternativt svårt med matematiken eller motsvarande svårigheter ber vi dig kontakta våra pedagoger för genomgång. Vårt mål är att du ska bli en så bra yrkesman som möjligt. Fördelen med vår distansutbildning är att eleven inte missar någon etapp vilket kan bli fallet med traditionell undervisning där diskussioner far iväg och alla kanske inte hänger med i samtal och diskussioner. Alla elever måste gå igenom samtliga moment och lämna in arbeten för kontroll och feedback. Detta säkerställer elevens kunskap. Vi tillämpar inte gruppinlämningar då det alltid finns risk att någon gör mer eller mindre. Här måste alla prestera minst godkänt på samtliga moment. Du studerar i din egen takt och när det passar dig. Beskrivning av att studera på distans hos oss Pedagogiken är enastående, eleven läser in kursen med hjälp av interaktiva lektioner, genom ett unikt framtaget material som är taxonomiskt viktat. Klarar inte av distansstudierna.. -Vad händer då? Vårt upplägg med support och individuellt handledande är vi helt ensamma om på marknaden. Vid behov ger vi extra undervisning för de som behöver det, detta ingår i kursavgiften! Vi som skola vill verkligen

6 Energi & Utbildning i Sverige AB 6 att eleven ska lyckas och komma i mål med sin utbildning. Nedan nämns även om vår unika support efter avslutad kurs! Förkunskapskrav Vi välkomnar alla till våra utbildningar oavsett bakgrund. Målet med utbildningen avgör behovet av erfarenhet. Från att vilja lära sig mer till att vilja personcertifiera sig. Det är bra om eleven har kännedom och erfarenhet av byggnader med dess olika tekniker och har grundläggande matematik för att tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. För att personcertifiera sig krävs utöver denna utbildning praktisk erfarenhet för energiexpert på minst 5 år. Det bör då vara inom området för allmän fastighetskännedom såsom fastighetsskötare med drift & underhåll, snickare, sotare etc. 2 år av dessa ska vara inriktat mot energirelaterade arbeten som exempel injustering av värme eller ventilation, projektering av VVS, ventilationsinjustering, ekonomitrimning av värmepannor etc. För att personcertifiera sig för funktionskontroll ventilation (OVK) krävs tre års erfarenhet inom exempelvis injustering av ventilation, installation, projektering, service, felsökning, drift och underhåll av ventilation etc. (Se för mer information om krav på erfarenhet) Certifieringsprov Under avslutsveckan erbjuder ett kontrollorgan personcertifieringsprov i våra lokaler Målgrupp beskrivning Utbildningen vänder sig till dig som avser att personcertifiera dig som: -Energiexpert, -Funktionskontrollant ventilation (OVK), -kvalitetsansvarig enligt PBL. Den vänder sig även till dig som vill arbeta med energioptimering, konsultuppdrag inom energi och VVS tekniken, energieffektivisering, besiktning av energi och VVSinstallationer, eller vill bredda dina kunskaper inom effektiv fastighetsdrift, till dig som ska delta i energiinventeringar, -energianalyser och annat arbete där man behöver kunskaper om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Klassiska elever är besiktningsmän, konsulter, rörmokare, arkitekter, elektriker, snickare, fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal. Vår utbildning Komplett Energiutbildning är validerad och godkänd utbildning i enlighet med Boverkets krav på utbildning för energiexperter CEX 4 och lämpar sig väl för dig som har praktiken men saknar den formella utbildningen för att certifiera dig som energiexpert alternativt Funktionskontrollant för ventilation OVK. Kursen är även för dig som inte använt kunskaperna på många år och behöver en uppfriskning för att kunna arbeta seriöst med bredd i sitt kunnande. Kontakta oss eller ett kontrollorgan om du är osäker på att just din yrkeserfarenhet är räcker. Elever vid Komplett energiutbildning arbetar med VVS-dimensionering

7 Energi & Utbildning i Sverige AB 3 Utbildare med miljö och klimatet i fokus FNs klimatpanel IPCC med över eniga forskningsrapporter kring klimatet är tydliga i sitt uttalande om att klimatet är på väg att spåra ur och vårt globala hem är på väg att drastiskt ändras. Jordens länder verkar inte klara av att nå utsläppsmålet och understiga en två graders ökning av jordens medeltemperatur. Detta är för stora delar av vår planet är en ren katastrof. Väder och vindar kommer att orsaka stor oreda med en ofantlig kostnad för vår globala ekonomi. Vi måste alla och envar ta vårt ansvar seriöst och göra det vi kan för att undvika/minska framtida katastrofer. Vi som utbildare tror på att sprida kunskap i området energi och miljöeffektiva byggnader. Fastighetsägare måste få hjälp att förstå den stora potential våra byggnader har oavsett om det gäller i Sverige eller övriga EU och världen. Våra byggnader i Sverige har oftast en energi/ miljöbesparingspotential på runt 30 % med befintlig utrustning, alternativt låg investering. Byggnader står idag för 40 % av utsläppen av växthusgaser varför en omfattande effektivisering kan lösa mycket av klimatproblemen! Driftsoptimering och investering i energieffektiv teknik halverar ofta energianvändningen i byggnader! Var med och energieffektivisera Sverige! Ekonomiska aspekter på åtgärder för klimatet Fantastiska ekonomiska resultat Ofta kan investeringar i värme, ventilation, styr och regler, belysning, klimatskalet ses som tunga och trista investeringar med lång återbetalningstid. Våra elever som examinerats kommer ut i samhället och visar på motsatsen vilket uppskattas stort av fastighetsägarna. Våra elever lär sig att se och föreslå relevanta kostnadseffektiva åtgärdsförslag och kan hjälpa fastighetsägarna med tydliga underlag för att visa på vad åtgärder resulterar i så att rätt prioriteringar kan fattas bland alla investeringar dessa ställs inför årligen. Många elever vittnar innan utbildningen över svårigheten att få igenom projekt då de som sitter på pengarna inte får förståelsen vad en investering innebär. Efter vår utbildning säger många av våra elever att de får igenom projekt efter projekt! Ett exempel på detta är vår tidigare elev Annti Jonsson på Vallonbygden som beskriver att det var svårt att få gehör för hans önskemål exempelvis för byte av ventilationsanläggningar i flera stora bostadsområden. Efter utbildningen driver han igenom miljonprojekt efter mångmiljonprojekt för att beslutsfattarna nu förstår innebörden av investeringarna. Detta spar stora pengar och miljö vid deras kommunägda fastighetsbolag. Tack för det kommunägda Vallonbygden! Vi som engagerar oss i ämnet kan göra en stor insats för vårt klimat och för vårt samhälle. Vi måste alla göra vad vi kan och vi som utbildare är stolta att bidra med det vi är duktiga på. Vi är med och sprider engagemang och kunnande. Välkomna till en utbildning som gör skillnad! Nyhet i utbildningen från och med höst 2014 Från och med hösten 2014 är utbildningen 15 veckor lång. Förlängningen medger att vi bl.a ökar innehållet med VVS CAD. Vi lägger även in ett av marknades mest använda energideklarationsprogram. Examination Elevens kunskap prövas i varje delämne samt en praktisk och en teoretisk ämnesövergripande sluteximination säkerställer elevens kunskap. Eleven tentar dessutom om på eventuellt missade delar.

8 Energi & Utbildning i Sverige AB 7 Support 1 månad support efter avlutad kurs ingår. Detta är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken. Sammanfattning: Längd: 15 veckor Pris och utbildningsalternativ: Anmälan och kursplats Anmälan och bokning görs via hemsida. Efter anmälan skickas kursbekräftelse med all nödvändig information. Detta måste eleven själv ordna: -Dator -Internet med hastighet på över 1 mb/s - Komplett energiutbildning inkl. kursen Energiexpert eller OVK: Sek. - För tillägget 4500 Sek ingår båda kursena OVK samt energiexpert. Samtliga priser exkl. moms Observera att i våra priser ingår allt som -frukost, -lunch, -för och -eftermiddagsfika, -webb-kamera, -headset, -teknisk räknare, -ett antal program och material och hjälpmedel, allt för att deltagaren ska vara så komplett som möjligt i sitt arbete och studier. Nästa kursstart: 25 augusti, 3 november. Boka tidigt pris senast 15 maj kr! Utbildare: Energi & Utbildning i Sverige AB Utbildningsort: Distans vecka 1-14, vecka 15 vid skolan i Märsta/arlanda alternativt fr HT 2014 även Göteborg. Typ av utbildning: Öppen utbildning Varmt välkommen med din ansökan! Hemsida: Telefon: Mail:

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer