Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation"

Transkript

1 Energi & Utbildning AB - Komplett Energiutbildning, Broschyr Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter ventilation (OVK) Vi erbjuder vår behörighetsgrundande utbildning Komplett energiutbildning inom energi och VVS teknik. Bredda dina kunskaper och arbeta mot ett nytt yrkesområde på 9 veckor. Utveckla dig i ett mycket intressant, stimulerande och eftersatt yrkesområde. Du lär dig att förstå tekniken bakom värme & ventilationssystem, byggnadsteknik, dels hur det fungerar och dimensioneras men du lär dig även konkret vad det innebär att göra byggnaden mer energieffektiv. Du lär dig vilka faktorer som påverkar en bra inomhusmiljö med gällande regelverk och mycket mer. Denna omfattande utbildning ges med ett valbart tilläggspaket energiexpert för dig som vill arbeta med energideklarationer alternativt Funktionskontroll ventilation (OVK). Det går att välja båda tilläggspaketen till ett reducerat pris. Under hela studiegången har deltagaren handledning av lärare. Studieupplägget ger en stor studieflexibilitet och möjliggör studier för de som annars har svårt att vara borta från arbetet och familjen under längre tider. Eleven får en bred och omfattande kunskap i energi och VVS teknik kring allt som berör ventilation, värme samt byggnadsteknik med tillhörande regelverk. Utbildningen börjar med en gemensam uppstart på distans via ett konferensverktyg. Utbildningens längd är 9 veckor och är baserad på ca timmar aktivt studerande per vecka under distansstudierna. Vecka 1-8 studerar eleven på distans i samarbete med lärare/ handledare. Den 9:e veckan är en knyta ihop påsen vecka och är förlagd till skolan vid Arlanda/Märsta. Avslutsveckan är obligatorisk. Under avslutsveckan genomförs praktiska moment varvat med teori. Studieresultaten är slående och imponerande. Vi behandlar de viktiga och övergripande ämnen som ingår i energitekniken och VVS tekniken. Tempot är högt, materialet omfattande och tack vare vårt upplägg har alla gått i mål med bravur! Studierna är möjliga tack vare avancerad teknisk plattform på Högskolan i Gävle! Du får ett omfattande studiematerial som du tar del av via lärplattformen där inspelade lektioner och inteaktiva övningar finns, dessa är tillgängliga via datorn, smartphones, surfplattor mm. Deltagaren kan välja att vara ute och gå i skogen samtidigt som studier i regelveret kan ske! Vi erbjuder en större valfrihet för att passa alla lärstilar! 1

2 Energi & & Utbildning AB i Sverige - Komplett AB Energiutbildning, Broschyr Vi besöker en fastighet då eleven får vara med på en omfattande besiktning vilken ska resultera i åtgärdsprogram för fastighetsägaren där förväntat resultat presenteras, såväl tekniskt som ekonomiskt. Vi erbjuder efter avslutat kurs certifieringsprov för OVK respektive Energiexpert. Beskrivning av kursens upplägg: Detta är en i huvudsak distansbaserad utbildning. Inför kursstart skickas ett omfattande kursmaterial via Posten till deltagaren. Studierna börjar ett givet datum via ett lättanvänt videokonferensprogram som eleven enkelt och kostnadsfritt installerar på sin dator. Deltagaren blir vid kursstart informerad om kursupplägg samt en presentation av övriga deltagare. Normalt kommer deltagarna från helt olika bakgrunder och hela landet. Studierna på distans sker genom att eleven studerar hemsänt kursmaterial via lärportalen på Högskolan i Gävle. Ett bra pedagogiskt kursmaterial studeras samtidigt som eleven ser på inspelade lektioner och följer med i sitt eget material. Det sker även lektioner i realtid via webbkonferensverktyget. Frivilliga gruppmöten erbjuds mellan deltagarna för de som vill och kan vardagar mellan 08:00-09:00 för gemensamma diskussioner. Schemalagda avstämningsmöten sker en gång per vecka då veckans uppgifter gås igenom och stäms av. Eleven har under studietiden full support av personlig handledare. Deltagaren erbjuds dessutom en unik distanssupport där lektioner i realtid erbjuds vid behov, detta uppskattas om någon deltagare fastnar vid en uppgift eller behöver extra stöd i något ämne. Utbildningsschema ges i god tid innan kursstart så att avstämningsmöten kan planeras in i god tid innan kursstart. Om deltagaren har svårt att närvara på någon träff kan genomgången studeras i efterhand då dessa spelas in. Vid utbildningens sista vecka är det obligatorisk närvaro på skolan vid Arlanda / Märsta. Denna vecka är fylld med teori blandad med praktiska övningar där vi bland annat besöker en fastighet och utför en riktig energibesiktning vilket resulterar i ett antal verklighetsbaserade åtgärdsförslag. Ofta upplever deltagaren att det är under den avslutande veckan som kunskaperna sjunker in och ger en klar förståelse. Kursens mål och övergripande beskrivning av utbildningen är att eleven på 9 veckor ska läsa in och lära sig: - Huskonstruktion med fokus på energi och inomhusmiljö, isolerteori. Vad olika isoleringstekniker innebär för effekt och energiförbrukning, ekonomisk brytpunkt som ex. Var gränsen går för att tilläggsisolera, -ska man föreslå 1 cm tilläggsisolering eller 1 meters isolertjocklek samt vad detta får för verkan på effektbehovet samt energibehov, och inte minst vad är lönsamt. Vi ser till hela kedjan; vid tilläggsisolering medför minskat effektbehov vilket resulterar till mindre värmesystem behövs vid nyproduktion o.dyl. Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning. 2

3 Kursens mål och innehåll: De specifika ämnen som behandlas i utbildning är: -VVS teknik från grunden med dimensioneringsteknik/metodik. Hur man dimensionerar rör, värmare, ventiler, värmekällor. dimensionera värmesystem, storlek på radiatorer, rörsystem, värmekällor som olja, ved, el, värmepumpar mm. Hur man dimensionerar ventilation, olika förekommande värmekällor med dess för och nackdelar. -Att utvärdera och vikta olika värme, byggnadstekniska, ventilationstekniska alternativa lösningar utifrån just den unika byggnaden som vi studerar. -Att lära sig energi och miljö från grunden. Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning. För och nackdelar med olika effektiviserings åtgärder. -Inomhusmiljö och vad som påverkar upplevd inomhusmiljö, lagar och regelverk kring inomhusmiljö. -Du lär dig utföra energiberäkningar och utvärdera effektiviseringsåtgärder. Du lär dig bedöma byggnaders kylbehov, olika system för komfortkyla. -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med kulturhistoriska och arkitektoniska värden och vilka begränsningar det innebär för att kunna föreslå åtgärder för att sänka energiförbrukningen. Husbyggnation: -Byggnadskonstruktion, benämningar, symboler, TNC. -Praxis i byggutföranden, byggnadshistorik. -Regelverk kring byggnation förr och nu-fuktvandring och riskkonstruktioner. -Byggnation/fukt i förhållande med olika uppvärmningslösningar. -Hur klimatskärmen och de tekniska installationerna tillsammans påverkar byggnadens energianvändning. -För och nackdelarna med olika byggnads- och installationstekniska effektiviseringsåtgärder. Styr & Reglérteknik: -Styr och reglersystem för värme, ventilation och tappvarmvatten -Med kunskaperna skall deltagarna kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme och ventilationssystems reglerfunktioner vilken nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVS-installationers funktioner med avseende på styr och regler. Regelverk: -Funktionskontroll OVK, Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet. -Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav. -Termiskt inneklimat; klädsel/ aktivitet, operativ temperatur. -Socialstyrelsens regelverk. -Arbetsmiljöverkets regelverk. -Boverkets byggregler, BBR De lagar och förordningar som kringgärdar energideklarationsarbetet. -Energibesiktning och hantering av energideklarationer. -Energideklarationen enligt lagkravet samt kravbild på certifierad expert. 3

4 Energiberäkningar: -Effekt och energibehov för värmning och kylning av luft. -Solvärmeinstrålning, interna värmelaster. -Dimensionering av värme och kylbatteri. -Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering. -Effekt och energibehov för transmission, ventilation och -Byggnadens värmebalans. -Effekt och årsenergibehov för -Effekt och energibehov förtransmission, ventilation och -Byggnadens effekt och energibalans. -Dimensionering av tappvarmvattenberedare. -Energiberäkning och utvärdering av effektiviseringsåtgärder. Ventilation: -Tekniker, Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering -Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde. -Luftfilter. -Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem. -Ljudteori, ljuddämpning, mätteknik, injusteringsteori. Vatten, avlopp: -Dimensionering av rörsystem för tappvatten. -Rördimensionering och tryckfallsberäkning. -Tryckstegring och tryckreducering. -Anordningar för behandling av spill- och dagvatten. -VVC- och avloppsvattenpumpar. -Temperaturstyrning av -Dimensionering av tappvarmvattenberedare. Värmesystem: -Dimensionering cirkulationspumpar. -Dimensionering avvärmesystem, rör och värmare. -Dimensionering ventiler. -Injustering av dito. -Dimensionering av värmekälla. inkl konsekvensanalys. -Rördimensionering och tryckfallsberäkning. -Injustering av värmesystem. -Värmeväxlare. -Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme. -Förråds- och genomströmningsvärmare. -Injustering av värmesystem. -Värmeproduktion, distribution, värmekälla; pannor, värmepumpar, fjärrvärme. -Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system. -Värme- och radiatorsystem (förr och nu) hur olika värmesystem påverkar fuktvandringar och inomhusklimat. Kyla: -Byggnaders kylbehov. -Uppbyggnaden och egenskaper hos olika system för komfortkyla. -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med kylsystem. Kulturmärkta fastigheter: -Effektiviseringsåtgärder i byggnader med i kulturhistoriska och arkitektoniska värden och vilka begränsningar det innebär för urvalet av åtgärdsförslag. Ekonomi och kvalitetsstyrning: -Ekonomiska kalkyler med payoff, LCC analyser. -ISO/IEC (A). -Förekommande organisationsföretagslednings och kvalitetssystem och miljösäkring. 4

5 Energi & & Utbildning AB i Sverige - Komplett AB Energiutbildning, Broschyr Allmänt På Energi & Utbildning i Sverige AB kan man studera på plats i Märsta eller välja att studera på distans, ett unikt erbjudande som inte finns någon annanstans i Sverige. Börjar du läsa på distans men känner att det inte är rätt sätt för dig att studera så kan man välja att komma till skolan istället och fortsätta från där man befinner sig. Litteratur och skrifter som ingår i kursen: Litteratur: ISBN-nummer: 1. Värme Introduktion Värme Produktion Värme Distribution Värme Förbrukning Styr- och reglerteknik Sanitet - tappvattensystem Projektering av VVS-installationer Boverkets byggregler BBR 19, Ett omfattande övergripande egenproducerat kursmaterial i VVS och energiteknik ingår För tillägget Energiexpert ingår 4 omfattande kurspärmar. För tillägget OVK ingår 2 omfattande kurspärmar. Har du läs & skrivsvårigheter alternativt svårt med matematiken eller motsvarande svårigheter ber vi dig kontakta våra pedagoger för genomgång. Vi har lösningar för dig som överbryggar eventuella svårigheter. Genom interaktiva övningar lär du dig vad som är viktigt att notera. Vårt mål är att du ska bli en så bra yrkesman som möjligt. Fördelen med interaktiv kurs är att eleven inte missar någon etapp vilket kan bli fallet med traditionell undervisning där diskussioner far iväg och alla kanske inte hänger med i samtal och diskussioner. Du studerar i din egen takt och när det passar dig. Klarar inte av distansstudierna.. Vårt upplägg med support och individuellt handledande är vi helt ensamma om på marknaden. Vid behöv ger vi extra undervisning för de som behöver det, detta ingår i kursavgiften! Vi som skola vill verkligen att eleven ska lyckas och komma i mål med sin utbildning. Nedan nämns även om vår unika support efter avslutad kurs! Beskrivning av att studera på distans hos oss Pedagogiken är enastående, eleven läser in kursen med hjälp av interaktiva lektioner, genom ett unikt framtaget material som är taxonomiskt viktat. Det innebär att du ska krypa, gå och sedan springa för att använda symbolspråk. Du går alltså inte vidare förrän du har grundkunskaper föratt sedan utföra mer avancerade övningar. Distanskurserna lämpar sig även för den ovane datoranvändaren. Klarar du av att surfa på nätet och betala räkningarna klarar du att hantera denna kurs. Du har under hela din studiegång support/hjälp av våra utbildade pedagoger. 5

6 Förkunskapskrav Vi som utbildare ställer inga egentliga krav för antagning, men för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen är det bra om en grundläggande teknisk erfarenhet finns. Matematik A som exempel. För att sedan certifiera sig och arbeta krävs utöver utbildning viss praktisk erfarenhet för energiexpert respektive OVK. För energiexpert krävs en arbetslivserfarenhet på 5 år. Det bör då vara inom området för allmän fastighetskännedom såsom fastighetsskötare med drift & underhåll, snickare, sotare etc. Av dessa 5 år ska 2 år vara specifikt inriktat mot energirelaterade arbeten. Som exempel kan vara injustering av värme eller ventilation, projektering av VVS, ventilationsinjustering, ekonomi- trimning av värmepannor etc.för OVK krävs tre års arbetslivserfarenhet inom exempelvis injustering av ventilation, installation, projektering, service, felsökning, drift och underhåll av ventilation etc. Kontakta oss eller Swedcert om du är osäker på just din yrkeserfarenhet kring certifiering till energiexpert eller funktionskontrollant (OVK). Saknar du någon del av rekommenderad erfarenhet så går de bra att skaffa denna efter utbildningen exempelvis genom att samarbeta med etablerade konsulter i branschen. Certifieringsprov Efter avslutad kurs erbjuder vi certifieringsprov för OVK respektive Energiexpert. Målgrupp - beskrivning Utbildningen vänder sig till dig som avser att certifiera dig som energiexpert och Funktionskontroll ventilation (OVK), -kvalitetsansvarig enligt PBL, till dig som ska delta i energiinventeringar, besiktningar, energianalyser och annat arbete där man behöver kunskaper om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Den vänder sig även till dig som vill arbeta med energioptimering, konsultuppdrag inom energi och VVS tekniken, energieffektivisering, besiktning av VVS-installationer, eller vill bredda dina kunskaper inom effektiv fastighetsdrift. Klassiska elever är besiktningsmän, konsulter, rörmokare, arkitekter, elektriker, snickare, fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal. Vår utbildning Komplett Energiutbildning är validerad och godkänd utbildning i enlighet med Boverkets krav på utbildning för energiexperter CEX ochlämpar sig väl för dig som har praktiken men saknar den formella utbildningen för att certifiera dig som energiexpert alternativt Funktionskontrollant för ventilation OVK. Kursen är även för dig som inte använt kunskaperna på många år och behöver en uppfriskning för att kunna arbeta seriöst med bredd i sitt kunnande. Support 1 månad support efter avlutad kurs ingår. Detta är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken. Anmälan och kursplats Anmälan och bokning görs via hemsida. Efter anmälan skickas kursbekräftelse med all nödvändig information. Detta måste eleven själv ordna: -Dator med webbkamera -Headset -Internet med hastighet på över 1 mb/s 6

7 Sammanfattning: Längd: 9 veckors utbildning varav 8 på distans Pris och utbildningsalternativ: -Komplett energiutbildning inkl. Kursen Energiexpert eller Funktionskontroll ventilation OVK : Pris: Sek Paketpris för de som vill gå utbildningen Komplett energiutbildning samt både kursen Energiexpert samt Funktionskontroll ventilation OVK Pris: Sek Samtliga priser exkl. moms Kursstarter: För kursstarter se: Utbildare: Energi & Utbildning i Sverige AB Utbildningsort: På distans vecka 1-8, vecka 9 obligatorisk närvaro vid skolan i Arlanda/ Märsta. Typ av utbildning: Öppen utbildning Not: Vid uppdragsutbildning kan annan ort väljas efter överenskommelse 7

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Kurser. och utbildningar2009

Kurser. och utbildningar2009 Kurser och utbildningar2009 1 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF 07... 5 Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik 2... 6 Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader...

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna?

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Energideklarationer i Sverige Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Malin Bengtsson Vt 2008 FÖRORD Detta examensarbete omfattar

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer