Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014"

Transkript

1

2 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag

3 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Grundlagen KEHAS bostadsprogrammet för avvecklings av institutioner för personer med utvecklingsstörning Revideringen av socialvårdslagstiftningen som helhet

4 Processen Ide, behov av förändring Arbete för att föra fram tanke på förändring Lagberedning Regerringens proposition Behandling i riksdagen Ny lag Ulrika Krook,

5 Lagarnas hierarki FN:s funktionshinderkonvention Grundlagen Förvaltningslagen Kommunallagen Socialvårdslagen / TEOS Handikappservicelagen Specialomsorgslagen

6 Vad händer just nu? Handikapp- service- lagen Special- omsorgs- lagen Nya funktionshinderlagen

7 Samordningen av HSL och Specialomsorgslagen Arbetet pågår som bäst Bakgrund - Lagändringar som trädde i kraft Nu andra skedet Tidtabell arbetsgruppen tillsattes i maj 2013 mandattid Möjlig förlängning Olika referensgrupper Ulrika Krook,

8 Arbetsgruppens uppgift är att: Uppdrag sammanslå den nuvarande handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning för att trygga likvärdiga tjänster för olika grupper av personer med funktionsnedsättning, utreda övriga reformbehov av speciallagstiftning avseende personer med funktionsnedsättning och på basis av utredningen lägga fram ett förslag i form av en regeringsproposition före utgången av år 2014 Ulrika Krook,

9 Forts. Uppdrag Utredningen ska beakta förändringarna i omvärlden: de skyldigheter som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer på den nationella lagstiftningen, principbeslutet om boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning samt arbetet med anknytning till reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen. Ulrika Krook,

10 Samordning av funktionshinderlagarna Handikappservicelagen Både subjektiva och anslagsbundna rättigheter Avgiftsfri service och avgiftsbelagd Inte diagnosbaserad och inga restriktioner på ålder (undantag) Ska vara individuella lösningar Specialomsorgslagen Har karaktär av subjektiva rättigheter Avgiftsfri service och avgiftsbelagd Diagnosbunden Ofta paket- och gruppbaserade lösningar Flera serviceformer har tillkommit och utformats genom rättspraxis Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

11 Samordning av funktionshinderlagarna Handikappservicelagen Specialomsorgslagen I de flesta fall krav på svår funktionsnedsättning (gravt handikapp) Serviceplan Separata beslut för varje serviceform, i de flesta fall tjänstemannabeslut Ingen skillnad på lindrig, medelsvår eller svår utvecklingsstörning Specialomsorgsprogram, ledningsgrupp, mångprofessionell bedömning Kan också ansöka om service enligt handikappservicelagen

12 Subjektiva rättigheter Tjänster för personer med svår funktionsnedsättning oberoende av om det finns budgeterade medel eller inte förutsatt att lagens krav uppfylls Färdtjänst Serviceboende Ändringsarbeten i bostaden Dagverksamhet Personlig assistans ( ) Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

13 Anslagsbundna Beviljas om lagens krav uppfylls och beroende på kommunens budget, funktionsnedsatt Rehabiliteringshandledning Anpassningsträning Delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost Delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara av dagliga funktioner Annan service som behövs för att lagens syfte uppfylls Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

14 Specialomsorgslagen 2 specialomsorgslagen- vad hör hit? Undersökning - medicinska, psykologiska och sociala utredningar och lämplighetsprov som förutsätts/ behövs för en individuell planering och för att genomföra specialomsorgerna hälsovård behövlig handledning, rehabilitering och funktionell träning ordnande av arbetsterapi och bostäder samt annan motsvarande verksamhet som främjar anpassning inom samhället; ( /26) Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

15 Specialomsorgslagen forts - hjälpmedel och hjälpmaterial för personligt bruk; individuell vård och annan omvårdnad handledning och rådgivning för personens make, föräldrar och övriga familjemedlemmar, annan vårdnadshavare eller honom eller annars närstående person; information om specialomsorgstjänster; förebyggande av utvecklingsskador; samt annan motsvarande för förverkligandet av specialomsorgerna nödig verksamhet Ulrika Krook,

16 En förenklad version Stöd och service Arbetsverksamhet Dagverksamhet Stöd för boende Rehabiliterande dagvård Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever Korttidsvård Rehabiliteringshandledning, pedagogisk handledning Stödperson Rådgivningstjänster av Kårkulla (specialomsorgsdistrikten) Ulrika Kk, juridiskt ombud, VH

17 Avgifter Alla av socialvårdens service och stödformer är antingen bundna till inkomst och/eller avgiftsbelagda. Exempel på hsl och specialomsorgslagen: En del av handikappservicelagens service och stödformer är avgiftsfria bla serviceboende, anpassningsträning och personlig assistans Specialomsorger om utvecklingsstörda och därtill anknuten transport, rehabiliterande dagvård avgiftsfria avgift kan tas för personens uppehälle, och hälsovård - avgiftsfria

18 Lagarnas hierarki efter lagändringen Grundlagen Förvaltningslagen Kommunallagen Socialvårdslagen / TEOS Funktionshinderlagen

19 Utgångspunkter för arbetsgruppens arbete och hur det styrt arbetet (Jaana Huhta, SHM, fri översättning) I första hand service och stöd enligt den allmänna lagstiftningen Förslaget till ny socialvårdslag poängterar att utgångspunkten ska vara behovet, stärker klientprocessen (översättning), servicen ska utgöra en helhet och vara till fördel för klienten/personen Nya funktionshinderlagen en speciallag som ska främja funktionshindrades möjlighet att leva som på samma villkor och ha samma utgångspunkt som andra i vårt samhälle och som ska innehålla service som ska möjliggöra delaktighet, självständighet och rätt till nödvändig omsorg (välttämätön huolenpito)

20 Utgångspunkter för arbetsgruppens arbete (Jaana Huhta, SHM, fri översättning Service enligt funktionshinderlagen ges till personer med en funktionsnedsättning(långvarig/bestående) som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning och personen nödvändigtvis och upprepat behöver service, stöd och hjälp, som inte går att tillfredställa på basis av allmän lagstiftning Hur? Lagens syfte/utgångspunkt: främja jämlikhet och delaktighet Rätt hjälp och stöd när det behövs (rätt tidpunkt)

21 Forts. Utgångspunkter för arbetsgruppens arbete (Jaana Huhta, SHM, fri översättning Hur kan vi förbättra lagstiftningen så att det via den ska gå att förverkliga den service som personer med funktionsnedsättning (och deras närstående) behöver enligt de individuella och föränderliga behoven. Målet är en fungerande servicehelhet som är flexibel, enhetlig och hållbar. Servicen ska kunna förverkligas på olika sätt och också på ett varierande sådan Samordna lagarna och förnya lagstiftningen till en godtagbar kompromiss, som beaktar de ovanstående sakerna (Ulrika Krook)

22 Nya funktionshinderlagens tanke Jämlikhet, delaktighet och självständighet

23 Hur stärka att personen med funktionsnedsättning är med? (fri översättning från Jaana Huhta) Redan vid lagändringen 2009 förstärktes skyldigheten att beakta den funktionshindrades åsikter och önskemål. Det har lyfts fram och förstärkts i rättspraxis, speciellt HFD:s domar. Serviceplanen kommer fortsättningsvis att vara central kartlägga det individuella behovet av service och stöd och den funktionshindrades helhetsmässiga livssituation. En fungerande servicehelhet också på basis av annan lagstiftning. Kommer det att räcka med bestämmelser i den allmänna lagstiftningen angående serviceprocesser/ klientprocesser Vilka olika saker behöver man beakta i den nya lagen för att detta ska förverkligas och bli möjligt att genomföra i praktiken?

24 VALAS i stora drag nuvarande läge En speciallag som utgår från behov och inte diagnos, inte heller typen av funktionsnedsättning eller omfattning av servicebehovet Syfte: säkerställa jämlikhet, delaktighet, självständighet och stärka och säkerställa/trygga självbestämmanderätten, förhindra och ta bort hinder som leder till det eller förstärker det Utgångspunkt situationen där personen inte klarar sig utan service, stöd eller hjälp. Gravt handikappad/ svårt funktionsnedsatt byts ut, nya termer är nödvändigt och upprepat behov (välttämätön ja toistuva) i förhållande till behovet och lagens syfte

25 VALAS i stora drag nuvarande läge Kommer att finnas en gränsdragning till äldrevården Formella bestämmelser kring processen som behövs på grund av att de inte finns i allmän lagstiftning eller att de behöver preciseras, rätt till verkligt deltagande av personen själv, mångprofessionalism och samarbete stärks genom hela processen Orsaken till behov av hjälp och stöd: fysisk, psykisk, social eller kognitiv funktionsnedsättning

26 VALAS i stora drag nuvarande läge Hjälp: mera teknisk hjälp, handledning, stöd, omsorg och vård Stöd: tekniskt och ekonomiskt Ansvarsfrågor kring hur servicen ordnas och förverkligas

27 Vad finns med? nuvarande läge Personlig assistans Stöd och tjänster för att kunna röra sig bilstödet Boendetjänster helhet service och stöd tillgänglig boende Handledning och träning Tillgänglig bostad och hjälpmedel Barn och familjer Dagverksamhet Annan service Vad är intressant utifrån dagens tema?

28 Kostnader Gärna stiftat en ideallag, men det finns begränsningar Ramavtalets betydelse (puitesopimus) Överföring och omfördelning av kostnader Förebyggande kostar i början men lönar sig i längden Undvika att övriga kostnader uppstår Hur se på kostnadsfördelning mellan olika sektorer

29 Statistik från THL Färdtjänsten - störst och växer mest cirka personer år 2011 använde denna tjänst under 2000-talet en ökning med i snitt 3,6 procent per år Personliga assistans har ökat Ca klienter år Antalet klienter En årlig ökning med i snitt 13,8 procent under 2000-talet, nu en viss utplaning Antalet personer har mer än fördubblats från 2008 till Ökningen har avtagit.

30 Kostnader Kostnader år 2008 rp 166/2008 Handikappservicen ca ca 237,9 miljoner euro per år Före personlig assistans blev en subjektiv rättighet stod färdtjänsten för hälften av kostnaderna för handikappservicen Specialomsorgen om personer med utvecklingsstörning - ca personer ca 500 miljoner euro per år

31 Utmaningar Puitesopimus de sparkrav som finns på grund av det ekonomiska läget i landet Kan det förhindra den utveckling och förnyelse som behövs? Slå samman en lag med både subjektiv och anslagsbunden service med en lag där all service har karaktären av subjektiva rättigheter jämlikhet och hur undvika att någon förlorar alltför mycket Skillnader i avgifter

32 Gränsdragningar, sektoransvar och gränsöverskridande sektoransvar SOTE integreringen av social-, hälso- och sjukvården är av stor betydelse, stora frågetecknet är socialvårdens ställning och position i framtiden Dagvården Skola Arbetslivs- och sysselsättningafrågor (bl a TEOS) FPA lagstiftningen, tolktjänsten Försäkringsfrågor

33 Socialvårdslagen Behandlas just nu i riksdagen (grundlagsutskottet är färdigt, under behandling i social- och hälsovårdsutskottet)

34 Socialvårdslagen inledande kommentarer Blev inte den lag som vi hade hoppats på Finns förbättringar Känns ännu gammalmodig och inte den nya fräscha lag som hade utlovats Föråldrade serviceformer finns kvar

35 Nya funktionshinderlagen och socialvårdslagen Tillämpning Gränsdragningar Service och stöd för boende Färdtjänst Familjer och barn Rådgivning och handledning Svenskspråkiga terminologin

36 Svensk terminologi Handikapp, funktionsnedsättning, funktionshinder Person med funktionsnedsättning, funktionshindrad Handikappservice, funktionshinderservice Behöver arbeta med översättningen redan i detta skede, fundera på hur termerna ska översättas

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande.

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande. RP 284/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Vägledning 2003:6 Version 7. Assistansersättning

Vägledning 2003:6 Version 7. Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 7 Assistansersättning Beslutsdatum 2010-05-07 Barn, familj och handikapp Grå färg bakom text indikerar en ändring i förhållande till tidigare utgåva Innehåll Förkortningar...

Läs mer

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer