Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen"

Transkript

1 . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar på Åland med 4250 medlemmar. En av handikappförbundets viktigaste uppgifter är att synliggöra handikappfrågor och arbeta för att förbättra för personer med funktionsnedsättning i samhället genom att aktivt bevaka och agera i handikappfrågor. Ålands handikappförbund är tacksamt för möjligheten att få ta del av och yttra sig över slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen. Eftersom Ålands handikappförbund inte deltagit i beredningsarbetet och då översättningen av rapporten till svenska kommit relativt sent med tanke på remisstiden, har handikappförbundet inte detaljerat hunnit sätta sig in i lagförslaget och inte heller hunnit behandla remissvaret officiellt på ett styrelsemöte. Så vitt handikappförbundet hunnit analysera lagförslaget konstaterar förbundet att lagförslaget inte kommer att gälla på Åland, eftersom förslaget omfattar rättsområdet socialvård, där Åland har egen lagstiftningsbehörighet enligt 18 1 mom. p. 13 självstyrelselag (ÅFS 1

2 1991:71) för Åland. Eftersom utgångspunkten enligt 44 2 mom. självstyrelselagen är att de sociala förmånerna för landskapets befolkning ska vara minst desamma som i riket, avser handikappförbundet att noggrant följa med reformen och bedriva ett aktivt påverkansarbete för att få till stånd en förnyad funktionshinderlagstiftning även på Åland. Gällande en del lagstiftning som återknyter till reformen av handikapplagstiftningen, såsom lag om självbestämmanderätt och förändringar i diskrimineringslagen, är de delvis att hänföra till områden som Åland inte har lagstiftningsbehörighet på (t.ex. begränsande åtgärder som stadgas om i lagen om självbestämmanderätt och diskrimineringsskyddet beträffande den privata sektorn), och beträffande dessa områden lagstiftar Finlands riksdag även för Ålands del. Ålands har inte heller rätt att ingå internationella fördrag, men ska enligt 59 självstyrelselagen ge sitt bifall för att fördraget ska träda i kraft på Åland till de delar det omfattar Ålands behörighet. Ålands handikappförbund uppfattar skrivningarna i rapporten som att vissa av ändringarna som föreslås baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men att de ändringar i finsk lagstiftning som är nödvändiga för att riksdagen slutligen ska kunna ratificera konventionen finns i den förslagna lagen om stärkt självbestämmanderätt gällande begränsande åtgärder gentemot personer med utvecklingsstörning samt att en nationell samordningsmekanism för genomförandet av konventionen i Finland behöver utses. Ålands Handikappförbund hoppas på att handikapporganisationerna kommer att involveras i övervakningen av genomförandet av konventionen. Även om EU ratificerat konventionen och den således redan gäller inom gränserna för EU:s 2

3 ansvarsområden, ser Ålands handikappförbund fram emot den slutgiltiga finska ratificeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så att konventionen även blir officiellt bindande på nationell nivå och på Åland, eftersom Ålands lagting gett sitt bifall till att den träder i kraft på Åland. Allmänna kommentarer på lagförslaget Ålands handikappförbund understöder utgångspunkten för arbetet med reformen, att åtstadkomma en lagstiftning som utgår från den enskildes behov och stärker personer med funktionsnedsättnings självbestämmanderätt gällande beslutsfattandet och genomförandet av servicen samt att det sektorsövergripande samarbetet betonas. Ålands handikappförbund ser även positivt på att det genom lagförslaget möjliggörs att lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda upphävs, eftersom handikappförbundet anser att den nuvarande lagen är föråldrad och tillämpningen idag i vissa fall inte grundar sig på lag utan praxis. Gällande de svenskspråkigas ställning i Finland stöder Ålands Handikappförbund FDUV:s åsikt om att bestämmelser om det svenska språket måste förstärkas i lagförslaget och att en språkkonsekvensbedömning måste göras. Ålands handikappförbund förstår att anledningen till att remissförfrågan utformats i enkätform är att remissvaren ska kunna behandlas på ett smidigt sätt. Handikappförbundet upplever dock frågorna som rätt styrda och en del av handikappförbundets kommenterer ryms inte in i enkätformuläret, varför handikappförbundet utöver enkäten avgivit utlåtande i denna form. 3

4 Observationer om bestämmelserna i 2 kap. Ålands handikappförbund anser att det är positivt att det införs en bestämmelse i 4 om medbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Stadgandet om rätt för den enskilde att vid behov få stöd för att bilda en egen åsikt och att uttrycka den är viktigt och kräver sannolikt stöd vid genomförandet i form av kompetensutveckling och tillämpningsanvisningar. Bestämmelserna i 5 och 6 om bedömandet av servicebehovet och utarbetande av klientplan sätter tydligare än i nuvarande handikappservicelag den enskildes målsättningar, servicebehov och livssituation i centrum, vilket är bra. Bestämmelserna i andra kapitlet hänvisar till stadganden i socialvårdslagen och innehåller kompletteringar till socialvårdslagens bestämmelser. Gällande när bedömningen av servicebehovet ska påbörjas sägs i socialvårdslagen att det ska påbörjas senast sjunde vardagen gällande personer som får vårdbidrag med högsta belopp enligt 9 3 mom. 3 punkten i lagen om handikappförmåner (570/2007). 3 mom. i föreslagna 5 stadgar samma sak, förutom att det gäller alla personer med funktionsnedsättning. För handikappförbundet framstår det som att denna reglering blivit dubbel och inte kompletterande Gällande beslutsfattandet och den föreslagna 7 1 mom. 3 meningen, avvikelser från den helhet av socialservice som antecknas i klientplanen ska motiveras i beslutet, anser handikappförbundet att det borde framgå av lagtexten att avvikelser från klientplanen bara kan göras av vägande skäl i klientens intresse. Som bestämmelsen är formulerad nu, i vart fall i den svenska översättningen, kan det tolkas som att det är möjligt att avvika från servicehelheten i klientplanen om detta bara motiveras av tjänstemannen. 4

5 Handikappförbundet tycker att det är bra att det i 8 föreskrivs om servicens kvalitet. Som bestämmelsen är formulerad nu i den svenska översättningen, kan man dock få uppfattningen att personer med funktionsnedsättning utgående från sina individuella behov behöver service av olika kvalitet. Handikappförbundet anser att all service som tillhandahålls ska hålla god kvalitet och att det ska uppställas kvalitetskrav på servicen i lag. Observationer om bestämmelserna i 3 kap. Beträffande 10 färdighetsträning och stöd, anser handikappförbundet att det är klokt att ge subjektiv rätt till denna service. Att arbeta med tidiga insatser, förebyggande och med att stöda personer med funktionsnedsättningars möjligheter och rätt till ett självständigt liv är ett sätt att arbeta som stöder allas lika rätt. Dessutom är det kostnadseffektivt att arbeta med tidiga insatser. Beträffande 1 mom. 4 punkten, stöd för beslutsfattande, anser förbundet att det är positivt att detta lagregleras som en del av implementeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För genomförandet i praktiken krävs förmodligen kompetensutveckling och tillämpningsanvisningar. Gällande 11 personlig assistans anser handikappförbundet att det är positivt att resursavgränsningen slopas. I 3 mom. finns ett tryckfel i den svenska versionen. I momentet hänvisas till 11 1 mom. 12 punkten, istället för punkten 1 och 2. Handikappförbundet stöder de förtydligande skrivningarna i 12 och 13 om att en anhörig eller närstående person kan utses till personlig assistent av särskilda skäl om detta är till personen med funktionsnedsättnings fördel, att vikariearrangemangen ska antecknas i klientplanen och i beslutet om personlig assistans samt att arbetsgivarmodellen enbart kan tillämpas 5

6 om kommunen gett tillräcklig information och personen med funktionsnedsättning samtycker till att verka som arbetsgivare. Gällande 19 service som stöder rörligheten konstaterar handikappförbundet att det fortsättningsvis genomsnittligt är nio resor tur och retur som gäller för fritidsaktiviteter, men att dessa nu beräknas över fyra månader istället för en månad, vilket medger lite mer flexibilitet. Mariehamn den Krister Sund, ordförande Alexandra Favorin, vik. verks.led Ålands handikappförbund r.f. Skarpansvägen Mariehamn Tel:

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande.

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande. RP 284/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer