Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period Läsårstider Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Information A-Ö Här finner du praktisk information om dina vuxenstudier samt svar på några vanligt förekommande frågor. Läsårstider period Läsårstider Komvux Hösten Period utan planerade lektioner Våren Period utan planerade lektioner Helgdagar mån 19 aug - fre 20 dec 20 sep mån 28 okt- fre 1 nov tis 7 jan - tors 12 juni tis 7 jan fre 14 feb- fre 21 feb mån 14 april - tors 17 april 30 april 2 maj, 30 maj 6 jan 18 april, 21 april 1 maj, 29 maj 6 juni Vellinge.se

2 2 (9) Adressändring Du skall snarast anmäla ändring av adress och telefonnummer till Vuxadministrationen (Charles Svennergård ). Affischering Affischering skall ske på avsedda anslagstavlor. Anslag/affischer som sätts upp på annat ställe avlägsnas. Kommersiell reklam och information skall godkännas och stämplas på expeditionen före uppsättning. Om du sätter upp affischer eller anslag så ansvarar du också för att ta ner dem när de inte längre är aktuella. Avbrott Om du inte varit närvarande under 3 veckor och inte har anmält sjukdom eller annan giltig orsak anses du ha avbrutit kursen och skrivs ut. Glöm inte att meddela skolan och CSN vid sjukskrivning och kursavbrott. Betyg Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla att du vill ha dina betyg på papper. Utdrag ur betygskatalogen eller gymnasieexamen (samt samlat betygsdokument eller slutbetyg) utfärdas efter elevens anmälan till Vuxadministrationen, Charles Svennergård, om uttagande av betyg. Blankett hittar du på vår hemsida. Betygskriterier Till alla kurser finns nationellt eller lokalt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Bibliotek Skolbiblioteket är integrerat med Vellinge folkbibliotek i Tornhuset. Detta innebär att du som elev har tillgång till ett skolbibliotek som är ofantligt mycket större än gängse skolbibliotek. Här har du möjligheter att studera, läsa och låna skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter.

3 3 (9) Blanketter Blanketter för olika ändamål finns att på få vår hemsida (eller i blankettställ utanför skoladministrationen.) Brand/utrymning Vid utrymningslarm skall alla bege sig till uppsamlingsplatsen på Kommunhuset/Vanningens parkering. Alla stannar kvar på uppsamlingsplatsen och avvaktar vidare besked från skolledningen. OBS: Uppskyltade nödutgångar med säkerhetsspärrar får inte användas annat än vid fara. Uppbrutna eller skadade säkerhetsspärrar ersätts av den som orsakat skadan. Brandredskap Brandredskap finns utplacerade i samtliga byggnader. Gör dig väl förtrogen med dess placering. Skadegörelse på brandredskap är i lag straffbart och innebär dessutom ersättningsskyldighet för vållad skada. En icke fungerade brandsläckare kan medföra fara. Caféer Bokcaféet (Tornet) Mån-tors och fre It-caféet (Borgen) (samma som ovan) Det finns även pentryn där du kan värma medhavd mat. Tänk på att följa pentryreglerna: städa och diska alltid upp efter dig själv, ta inte köksutrustning med dig utanför pentryt. Mat- och matrester får inte förvaras i kylskåpet efter skoldagens slut. Det är inte tillåtet att äta eller dricka i undervisnings- och grupprummen. Fika och ät i caféerna eller i pentryna. CSN Gå direkt till CSNs hemsida för mer information: CSN-kort CSN-kort får man automatiskt när man läser på gymnasiet eller Komvux (minst 3 mån och minst halvtid). Kortet skickas ut i slutet av september. CSN-kortet

4 4 (9) berättigar till en del förmåner på resebolag samt andra samarbetspartner till CSN. Diskriminering Skolan har en likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Droger - Det är inte tillåtet att använda eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger (missbruk av tabletter etc) på skolan - Det är inte heller tillåtet att använda eller vara påverkad av dopingpreparat. - Innehav, langning och försäljning av alkohol, narkotika, dopingpreparat och andra droger på skolan är förbjudet. Elevinflytande En gång per termin ges du som elev möjlighet att träffas i elevsamverkansmöte tillsammans med lärare, skolledning och andra elever, för att diskutera frågor som rör dina vuxenstudier. Datum för dessa möten anslås på Komvux infotavla samt på hemsidan. Ingen föranmälan krävs. Därutöver ges även möjlighet att vara med på Skolkonferenserna som är två gånger per termin och behandlar frågor som är av övergripande betydelse för eleverna, informationsutbyte, samråd mellan rektor, elevrepresentanter(2) och personalrepresentanter(2) samt representanter för Utbildningsnämnden. Föranmälan krävs. Fusk Att använda otillåtna hjälpmedel eller otillåten hjälp från andra vid prov och inlämningsuppgifter betraktas som fusk. Därför är det viktigt att du har klart för dig vilka hjälpmedel läraren tillåter. I dag är inlämnings- och insändningsuppgifter vanliga vid studier och kvalitén på uppgifterna kan ingå som ett underlag vid betygssättning. Om man tar med något i uppgiften som någon annan har skrivit, måste källan anges, annars betraktas det som fusk. Det finns i dag tekniska hjälpmedel som läraren kan använda för att upptäcka otillåten plagiering (imitera eller kopiera någon annans arbete och framhålla materialet som sitt eget). Skolan ser allvarligt på fusk och en omedelbar konsekvens kan bli att man får F eller inget betyg alls på kursen.

5 5 (9) Försäkring Vuxenstuderande är kollektivt olycksfallsförsäkrade under skoltid samt under färd till och från skolan. i försäkringsbolaget Gjensidige. Skadeanmälansblankett kan hämtas på vår hemsida. Hittegods Hittegods inlämnas till vaktmästaren i Borgen. Individuell studieplan Alla elever har en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare. Planen visar "ramarna" för dina studier och i den framgår dina mål med studierna, vilka kurser du ska läsa, antal poäng samt studietid. För varje kurs du läser gör du sedan tillsammans med läraren en kursplanering. Den visar vad du ska göra i kursen och när detta ska ske. Kopiering Elevkopiator finns i alla tre huvudbyggnaderna. Kursbyte/ändrad studietakt Särskild blankett finns för att anmäla förändringar i studietakten. Kontakta först din undervisande lärare, prata därefter med Anne Wärenfalk, studie- och yrkesvägledare, och lämna slutligen blanketten till vux-administrationen, Charles Svennergård. Kursintyg Om du behöver kursintyg till t.ex. A-kassan begär du det hos Vuxadministrationen, Charles Svennergård. Kursplanering För varje kurs du läser gör du en kursplanering tillsammans med läraren. Den visar vad du ska göra i kursen och när detta ska ske. (Se även individuell studieplan) Kurslitteratur

6 6 (9) Du skaffar själv dina läroböcker. I samband med kursstarten meddelar dina lärare vilka böcker du behöver. Lokaler Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter är vår gemensamma arbetsplats. Låt oss hjälpas åt at hålla skolans lokaler och dess inredning ren och fräsch. Ju bättre vi aktar och vårdar dem ju trivsammare blir tillvaron för oss som vistas på skolan. Lunch Det finns två lunchalternativ, skolrestaurangen på Borgen som serverar husmanskost. Bokcaféet på Tornhuset serverar alternativrätt. En skollunch kostar f.n 58 kronor. Övrigt sortiment i caféerna på Tornhuset och Borgen är kaffe/thé, läsk, vatten, smörgåsar, baguetter, kakor, frukt, lättlunch m.m till självkostnadspris. Öppethållande för lunchservering är Lärplattform Fr.o.m. hösten -13 kommer vi att ha V-klass som ny lärportal. Mer info kommer att ges fortlöpande under hösten. Namnändring Vid namnändring måste du lämna personbevis till skoladministrationen på Bryggan (Charles Svennergård ) Prövning Prövning sker inom Komvux under särskilda perioder. Inför en prövning erlägger den prövande en avgift som f.n. uppgår till 500:-/gymnasiekurs och 300:- /grundläggande vuxenutbildning. Rökning Rökning är enligt lag förbjuden på skolans område. (SFS1993:581) Skolområdet är det område som begränsas av Falsterbovägen, Norrevångsgatan, Ängavägen och motorvägen. Vänligen respektera förbudet! Skrivtid

7 7 (9) Då du ska göra skriftliga uppgifter i dina kurser sker detta på särskild skrivtid som finns utlagd i schemat. Studie- och yrkesvägledning Anne Wärenfalk som sitter i Bryggans entré hjälper dig som vuxenstuderande med information och vägledning under dina studier. Studievägledaren hjälper dig också inför dina studier efter gymnasieskolan, om du önskar information om andra skolformer eller utlandsstudier samt hjälper dig i studieekonomiska frågor. En viktig informationskälla är SYV-hemsidan samt universitetens och högskolornas hemsidor. På SYV-sidan: - Kan du få länktipsinformation om utbildningar i Sverige och utomlands. - Göra intressetest och se vad du passar för - Öva inför högskoleprovet - Se hur senaste intagningspoängen ser ut på olika skolor - Räkna ut ditt betygsvärde inför ansökan till högskolan På SYV-hemsidan läggs kontinuerligt in aktuell information och det är därför viktigt att du regelbundet tittar på den. Studie- och yrkesvägledare utgör en egen enhet som biträder alla kommunens skolenheter och tillhör inte vuxenutbildningens administration. Stölder Skolan ansvarar inte för skadade, förkomna eller stulna böcker, väskor, miniräknare, cyklar, mobiltelefoner, kläder, nyckelbrickor, värdesaker m.m. Om du utsatts för stöld gör du själv polisanmälan. Skolan polisanmäler alltid stöld av skolans egendom. Skador på eller tillgrepp av skolans egendom innebär alltid ett ersättningsansvar. Uppställningsplatser Vid in- och utfart till skolan gäller att cyklar, mopeder, MC och vespor alltid ställs i/vid cykelställ. Bilar ställs på den offentliga parkeringsplatsen mellan Norrevångsgatan och Vanningen Vellinge Lärcenter Besöksadress: Norrevångsgatan 5, VELLINGE (Bryggan)

8 8 (9) Postadress: Box 23, VELLINGE Telefon OBS samtliga telefonnummer i PM:et riktnummer 040 om ej annat anges Rektor (Borgen) Träffas enl. överenskommelse Gert Åkesson Biträdande rektor Veronica Lutas (vux) (Bryggan) Skol-och elevadministration Cecilia Swärd (Information, arbetsmiljöfrågor, MBL, prövningar) Gunilla Steendam (Personal, ekonomi, handlingsreg. busskort) Charles Svennergård (Elevregistrering, betyg samt vuxfrågor) Teknisk service Vaktmästare Conny Leche (Borgen) Tekniker Claes Nordin (Borgen) Studie- och yrkesvägledarteamet Anne Wärenfalk (Bryggan) Vuxenstuderande Gymnasiebibliotek/Kommunbibliotek (Tornet) Telefon lånedisk/info

9 9 (9) Fax Eva Lundgren Jonas Elofsson Astrid Larsson Stefan Sandberg Lärarpersonal Namn Ämnen/kurser Tel arbetsrum 42+ank Ahlgren Thomas Hi, Sh 5657 Andersson Niclas (NAn) Medieämnen, En 5658 Andersson-Schouenborg Rosita(RAS) Sv, Py, Re 5655 Bardenstam Eva(EB) Sv, Re 5657 Berlin, Anna (ABe) SFI 5615 Chrintz-Gath Cecilia(CCG) Sv, Hi 5609 Cöster-Ahl, Per (PCa) Re, Hi, SAS 5657 Ferm Mikael(MFe) Ma, Data, Fy 5657 Gehrmann Christoffer(CG) En, Fr 5655 Hamming Karina (KH) Danska, En 5659 Juth Pernilla(PJu) Ma, Nk 5657 Lindhe Monica(MJ) Gruv/Särvux, En 5657 Melin Eva(EM) SFI 5615 Nikka Maria (MaN) SFI 5616 Runerius Håkan(HRu) Ek 5657

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12 2014-08-12 1 (21) Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 Ansvarig Jonas Frankel Upprättad av Marie Johnsdotter Pihl Upprättad den 2014-08-12 Skall revideras under hösten 2014 ELEV-PM

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer