Stadsarkitektkontoret , rev Godkänt, BN Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsarkitektkontoret 2010-11-12, rev 2010-12-09 Godkänt, BN 2010-12-08 223. Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län"

Transkript

1 Stadsarkitektkontoret , rev Godkänt, BN PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN Kartöversikt, programområdet är markerat med skraffering

2 INLEDNING Som inledning till arbetet med en ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen, PBL 5 kap. 18, ett program tas fram som anger utgångspunkter och mål för planen, varför detta program nu presenteras. BAKGRUND I början av sommaren 2007 träffades företrädare för kommunen och Kaggeholms folkhögskola i Kaggeholm. Efter detta möte har en skiss med tänkbar utformning av kompletterande bebyggelse tagits fram. Pingstförsamlingarnas Skol- & Kursverksamhet genom direktor Carl-Olof Nilsson har den 2 oktober 2007 lämnat in en ansökan om detaljplaneläggning av mark för ett tiotal villor. Ärendet redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2008 och återremitterades till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning av bl a kommunalekonomiska konsekvenser. Folkhögskolan ligger längst ut på Helgö. Förberedelser för utbyggnad av VA pågick då för övrig bebyggelse på Helgö och det konstaterades att de kommunala skolorna i området inte hade möjlighet att klara en så stor utbyggnad av bostäder, som då kunde bli aktuell. VA-utbyggnad för övrig bebyggelse på Helgö är nu fördröjd. SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för planläggning av tillkommande bostäder i anslutning till folkhögskolans område. Planläggningen bör även omfatta befintliga bostadshus. PLANDATA Programområdet är beläget i västra delen av Helgö och utgörs av del av fastigheten Kaggeholm 5:1. Fastigheten utgör tillsammans med del av fastigheten Kaggeholm 11:1 den västligaste udden på Helgö. Det område som omfattas av programmet har en areal om ungefär 7 ha. Fastigheten Kaggeholm 5:1 ägs av Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- & Kursverksamhet. Fastighetens hela landareal är c:a 28 ha. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN PLANUPPDRAG Den 23 mars gav kommunstyrelsens arbetsutskott stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Kaggeholm 5:1. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att hålla i den fortsatta planprocessen. Planarbetet har inletts med ett program.

3 RIKSINTRESSE Mälaren med öar och strandområde omfattas i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. ÖVERSIKTSPLAN I Ekerö kommuns översiktsplan, antagen den 13 december 2005, finns inget speciellt angivet för området vid Kaggeholms slott. För Helgö anges att omvandling av befintliga fritidshus inom bebyggelsestrukturen bedöms kunna fortsätta under förutsättning att sanering av VA-försörjningen sker. Av översiktsplanen framgår att området gränsar mot ett område i kommunens naturinventering och att strandskydd gäller för stor del av udden. DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER För Kaggeholm 5:1 gäller inte någon detaljplan. En stor del av Helgö är planlagd med planer fastställda/antagna från Dessa detaljplaner är avsedda huvudsakligen för enbostadshus. Detaljplanelagda områden finns i direkt anslutning till Kaggeholm 5:1. Detaljplanelagda områden på Helgö STRANDSKYDD För området mellan bebyggelsen och stranden i söder gäller strandskydd om 100 meter. För obebyggda delar av udden är strandskyddet 300 meter brett. Strandskydd gäller också 100 meter ut i vattnet

4 NATUROMRÅDE Av den naturinventering som gjordes 2002 för kommunen framgår att västra delen av Kaggeholm 5:1 ingår i område 49 Kaggeholm: Betad strandäng vid Helgö kanal samt blockig skog nordväst om Kaggeholm. Naturinventeringen och strandskyddet VATTENSKYDDSOMRÅDE Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för östra Mälaren, inom vilket särskilda föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun. Skyddsföreskrifterna finns att ta del av hos de medverkande instanserna och ska beaktas vid exploatering av programområdet. Information om detta ska föras in på plankartan. HISTORIK Platsen där Kaggeholm nu ligger omnämns första gången i ett pantbrev 1287, men utgrävningar har visat att det fanns bofast befolkning här redan på 200-talet. Under 1500-talet ägdes gården av släkterna Grip och Bååt. Gården hette ursprungligen Vettersjö, men fick namnet Kaggeholm av greve Lars Kagg som köpte säteriet uppfördes den slottliknande herrgården efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. Sedan 1939 ägs det av pingströrelsen och används som kursgård. Väster om slottet finns Kaggeholms folkhögskola med utbildningar inom bland annat media, musik, bibel och dans. Skolan var först belägen i herrgården men under 1940-talet och talet uppfördes nuvarande skolbyggnader. Herrgården används som konferensanläggning. Parkanläggningen i barockstil anlades under mellankrigstiden. Kaggeholms ekonomibyggnader är från slutet av 1800-talet.

5 NULÄGESBESKRIVNING NATUR OCH BEBYGGELSE Landområdet Området består av öppen mark i anslutning till skogsområdet. Skogsområdet används för rekreation och runt hela udden går en väl upptrampad och markerad stig. Främst södra delen har också fina badmöjligheter. Vattenområdet Området gränsar i söder mot den västra delen av Bockholmssundet. Genom sundet går en av farlederna in mot Stockholm. MARK OCH VATTEN Enligt Geotekniska kartbladet Stockholm NV utgörs marken av morän, sandig moig, med svallat ytskikt och postglacial finlera. Fornminnen Inom programområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt intressanta föremål. I anslutning till området området vid herrgården redovisas ett större område och även enstaka fornminnen. Över hela Helgö finns en stor mängd fornlämningar. I en nyligen (mars 2010) genomförd inventering har 25 nya lämningar registrerats på Helgö. Av inventeringen framgår att Kaggeholms slott med omnejd är ett område där fornlämningar sannolikt kan förekomma vid markingrepp. Enligt 1780 års karta har flera hus funnits mellan slottet och ladugårdsbacken. Det äldre Kaggeholm, Vettersjö, har legat vid ladugårdsbacken. Det nu aktuella planområdet gränsar till detta område. En stenhägnad som är uppbyggd av större stenar och block och ligger norr om Kaggeholm, i alléns förlängning. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister

6 LEK OCH REKREATION Området ligger i anslutning till ett skogsområde och Mälaren. Goda möjligheter till utomhusrekreation finns. En gymnastiksal finns i folkhögskolans byggnader. VERKSAMHET OCH SERVICE Kaggeholm är en folkhögskola med estetiska utbildningar profilerad mot media, dans, musik och är värdefull för såväl kommunen som regionen. I Nyckelby/Sundby, c:a 4 km från området, finns skola, förskola, livsmedelsbutik och bensinförsäljning. Skolans kapacitet är begränsad. TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER Bil- och cykelväg Programområdet nås via väg 823 (Kaggeholmsvägen) som ansluter till väg 816 vid Nyckelby. Längs Kaggeholmsvägen finns ingen separat gång- och cykelväg. Från Nyckelby till Helgö-Bona finns en ridstig längs väg 823. Denna används även av gående. Kollektivtrafik En busslinje har Kaggeholm som slutstation. Turtätheten på dagtid under vardagar är c:a en avgång i timmen. På väg 816 finns tillgång till ytterligare busslinjer. Parkering En gemensam parkeringsplats finns vid infarten till folkhögskolans område, norr om herrgården TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Utbyggnad av kommunalt VA ska enligt beslut i VA-nämnden ha skett till planlagda områden på Helgö senast den 1 juli Skolan har egen avloppsanläggning, som enligt uppgift har kapacitet även för planerade bostadshus. På sikt bör anslutning ske till kommunalt VA. HÄLSA OCH SÄKERHET Radon Enligt radonriskkarta är programområdet ett normalriskområde. Luftkvalitet Luftkvaliteten i Ekerö är normalt god. Miljökvalitetsnormer för vatten I planen ska anges vilken vattenförekomst som påverkas, dess status och på vilket sätt som planen har utformats med hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Störningar Alldeles öster om Kaggeholm 5:1 finns en 2x400 kv-ledning. Bostadsbebyggelse bör inte placeras närmare denna ledning än 100 meter.

7 PROGRAMFÖRSLAG UTVECKLIG AV OMRÅDET VID FOLKHÖGSKOLAN På fastigheten Kaggeholm 5:1 finns ett stort antal byggnader. I östra delen ligger Kaggeholms slott (herrgården), skolbyggnader och bostäder. harry edström arkitektkontor hb har på uppdrag av Pingstskolorna tagit fram områdesredovisning. Denna skiss finns på nästa sida. I denna redovisas områden för: slottspark utveckling internat-konferens, idrott skolbyggnader bostäder Denna områdesredovisning redovisar en fortsatt utveckling av hela området kring herrgården. Nya aula och lärosalar ska byggas snarast. Aktuellt nu är också en komplettering med bostäder i den västra delen. Detta program omfattar endast utbyggnaden med bostäder. Skiss harry edström arkitektkonor hb BEBYGGELSE Behov av lokaler och bostäder Folkhögskolan lever i ständig förändring med hänsyn till pågående samhällsutveckling. Under senare år har lokaler för musik, dans, journalistik och TV utökats och moderniserats. För närvarande finns ett akut behov av ny aula i form av en multibyggnad som aula, konferenslokal, TV-studio mm. KAGGEHOLM 5:1 PROGRAM DECEMBER 2010

8 Skiss harry edström arkitektkontor hb Ett gammalt kapell är tänkt att ersättas av denna multibyggnad. Av ÖP framgår att befintliga verksamheter ska kunna utvecklas. Med hänsyn till detta planeras nu ytterligare lokaler för ett tillkommande gymnasium i anslutning till aulan. Av översiktsplanen framgår att det i kommunen finns behov av bostäder, men att dessa i första hand bör tillkomma inom Tätortsbandet. Programområdet ingår inte i tätortsbandet men är knutet till ett utvecklingsbehov inom skolan. Inom programområdet avses ett tiotal nya bostäder uppföras på tomter om c:a kvm. En rivningsfärdigt radhuslänga föreslås bli ersatt av nya radhus med bättre anpassning till den sluttande terrängen. Vatten- och strandområdet De sydligaste tomterna i ovan redovisad skiss inkräktar på strandskyddet. Alternativ utformning, som inte inkräktar på strandskyddet, har studerats. Denna har då bedömts ge en sämre anpassning till naturintressen och befintliga byggnader. De nya strandskyddsbestämmelserna som infördes den 1 juli 2009 ska tillämpas. Detta innebär att för bebyggelse inom strandskyddsområdet krävs särskilda skäl. Dessa skäl finns angivna i 7 kap 18c i miljöbalken. Med hänsyn till strandskyddsbestämmelserna bör alternativa placeringar av tillkommande tomter åter studeras. På skiss nedan visas bl a de tomter som helt eller till större delen ligger inom strandskyddet. Ytterligare tomter bör kunna tillkomma i skogsområdet. Radhuslänga ligger inom strandskyddsområdet. Nya bostäder som ersätter dessa i samma läge bör kunna godtas. Detta område är redan i anspråktaget och ligger på en högre nivå än gångstråket.

9 Området längs vattnet ska vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Skiss med strandskyddslinje m m TRAFIK Bilvägar, gång- och cykelvägar Inom området nås de befintliga och planerade bostäderna via en bilväg norr om herrgården. Vägsystemet inom området är utformat så att biltrafik undviks på områden mellan skolbyggnader. Gående till vandringstigarna på Långnäset ska kunna ta sig fram längs stranden och även mellan befintliga och nya bostäder. Det är viktigt att gående längs gångvägen söder om gymnastikbyggnaden inte upplever att fortsatt promenad spärras av bostäder. Se siktlinje i bilden ovan. Båttrafik Programområdet ligger i anslutning till stranden. I denna del av Mälaren finns en av de stora farlederna. Vid stranden finns en brygga. Möjligheter att utnyttja denna gemensamt bör studeras. Denna får inte inskränka allmänhetens möjlighet att utnyttja strandstigen runt udden. Även stranden och bottnens betydelse för växt- och djurliv bör undersökas. Parkeringar Parkering avses ske på tomtmark för tillkommande bostäder. TEKNISK FÖRSÖRJNING El/värme Tillkommande bebyggelse ansluts till befintligt elnät.

10 Energisnåla lösningar för uppvärmning ska eftersträvas. Befintlig bebyggelse är idag försörjd via värmepumplösningar. Eventuella samordningsmöjligheter ska undersökas. Avfall Placering av sophus m. m. utförs enligt kommunens renhållningsförordning. UTFORMNING YTTRE MILJÖ Till huvudbyggnaden Kaggeholms slott finns en park/trädgård som fick sin nuvarande form i början på nittonhundratalet efter ritningar utförda av Rudolf Abelin, känd och prisbelönt för utformningen av Norrvikens Trädgårdar. Gator Vägar till enskilda bostäder utformas som gemensamhetsanläggning. Stråk/gång- och cykelvägar Inom programområdet finns ett nät av gång- och cykelvägar som anknyter till omgivande strövområden och det allmänna vägnätet. Utefter fastighetens södra strand går ett uppskattat gångstråk som leder runt Helgös västra udde. Allmänhetens tillgång till detta stråk bevaras och kommer att tydliggöras i samband med fortsatt planering. Nyligen har en förbättring av vägsystemet inom fastigheten skett med nybyggnad av grusväg för biltrafik som separerats från gångvägsystemet. Kommande planering ska knyta an till detta upplägg. Parkeringar För tillkommande bostäder sker parkering på tomt. Där grupparkering förekommer inom skolområdet ska dessa avgränsas med plantering och i fallet större parkering ska en uppdelning med vegetation i mindre enheter ske. Färg och material Inom skolområdet har slottet med sin ljusa putsfasad fått ge färg åt skolbyggnaden mot parken och slottet. Senare utbyggnad inom skolområdet har ingen sammanhållande färgsättning. Inför kommande fasadunderhåll och kompletteringsbyggande finns tanken att ge samtliga skolbyggnader likartad färgsättning. För bostadshus är avsikten att välja utformning och färg som knyter an till för mälarlandskapet traditionell trähusbebyggelse. SÄKERHET OCH TRYGGHET Säkerhets- och trygghetsperspektivet ska beaktas. Yttre miljöer görs överblickbara och utan mörka prång. Gångvägar och gårdar ges en god belysning utan skarpa kontraster.

11 MILJÖPÅVERKAN Enligt PBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning ska upprättas och samråd ske med Länsstyrelsen. KLIMATPÅVERKAN Byggnaderna utförs med energieffektiv teknik men programområdets läge innebär en stor risk att transporter huvudsakligen sker med bil även om kollektivtrafik finns i anslutning till området. Området är inte försett med gång- och cykelväg till skola och butik i Nyckelby/Sundby. Komplettering med gångväg fram till ridstigen bör utredas. DET FORTSATTA PLANARBETET I programmet har redovisats bakgrund och förutsättningar för planläggningen. Efter programskedet påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan med beskrivningar och bestämmelser. Programsamrådet är det första av sammanlagt tre tillfällen för allmänhet och remissinstanser att lämna synpunkter. Efter varje sådant tillfälle gör stadsarkitektkontoret en sammanställning och kommenterar de synpunkter som framförts samt redovisar dessa för byggnadsnämnden. Viktigt att beakta i det fortsatta planarbetet: - Gestaltningsprogram - Dagvattenhantering - Framtida anslutning till kommunalt VA-nät - Allmänhetens tillgänglighet längs stranden - Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenskyddsområde MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Programmet har tagits fram av stadsarkitektkontoret i samverkan med Angelica Aronsson och Elisabet Lunde samt Harry Edström på harry edström arkitektkontor hb. STADSARKITEKTKONTORET Johan Hagland Miljö- och stadsbyggnadschef Eva Mill Planarkitekt

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer