SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (34) Plats och tid Forsmarks kärnkraftverk, informationsbyggnaden, kl Beslutande Anna-Lena Söderblom (M) ordförande Anders Bäckström (M) Bertil Alm (C) Rune Nilsson (FP) Barbro Andersson Öhrn (S) Margareta Widén-Berggren (S) Örjan Mattsson (S) Christina Haaga (S) Ove Viksten (S) Bo S Englund (S) Fritz Wahlund (C) Börje Wennberg (S) Övriga deltagande Hans Jivander, sekreterare Leif Hägg (S) ersättare Gunnar Lindberg (S) ersättare Sune Pettersson (M) ersättare Claes-Inge Andersson, FKA Björn Bjurman, FKA Utses att justera Justeringens plats och tid Örjan Mattsson Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Hans Jivander Ordförande Justerande.. Anna-Lena Söderblom.. Örjan Mattsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammar anslags nedtagande Underskrift.. Hans Jivander

2 (34) 27 Val av justerare Örjan Mattsson väljs att justera protokollet. 28 Fastställelse av föredragningslistan Tre tillägg till föredragningslistan anmäls: 1. Nacka Tingsrätt ger Lokala säkerhetsnämnden möjlighet att yttra sig över Forsmarks Kraftgrupp AB:s bemötanden av inkomna yttranden i ärendet om utbyggnad av markförvaret vid Svalören 2. Lokala säkerhetsnämndens sammanträdesdag i december 3. Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 29 Information från Forsmarks Kraftgrupp AB Bilaga A Claes-Inge Andersson och Björn Bjurman informerar. Uppföljning Fysiskt skydd med anledning av Greenpeaceaktionen i juni 2010 Björn Bjurman meddelade att Forsmarks Kraftgrupp har blivit förelagda av Strålsäkerhetsmyndigheten att senast i december 2010 redovisa åtgärder som företaget åläggs med anledning av intrånget. Det gäller bland annat att utöka storleken av områdesskyddet kring det befintliga objektet, åtgärder med avseende på organisationen och åtgärder för att notera ett tidigt larm. Frågor ställs kring detta; bland annat om hur bevakning sker av ställverket. Björn Bjurman meddelade även att kärnkraftföretagen i Sverige i gemensam skrivelse har tagit upp frågan om samhällets beredskap vid händelser på kärn-

3 (34) kraftverk som anknyter till beredskap till utredningen som har till uppgift att göra en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet. Åtgärdsplan styrstavar F3 Det meddelades att 121 styrstavsförlängare har inspekterats på F3 utan anmärkning. Information gavs om åtgärder för att undvika den problematik som tidigare har rapporterats avseende styrstavarna. FKA räknar med att få drifttillstånd till hösten Bränsleskador F3 och F1 För F1 redovisades problem med detektering av mycket små bränsleskador. Indikation finns emellertid genom provning som indikerar att det är mätfel, det vill säga att det inte är frågas om bränsleskada. För F3 har rapporterats sex stycken bränsleskador under säsongen, men ingen bränsleskada vid revisionen. Ett utökat program för minimering av skräp har satts in. En inspektion av reaktortanken har genomförts. Ett annat förfarande vid skyffling av bränslet undersöks. Man planerar även att ta hjälp av den internationella samarbetsorganisationen WANO för erfarenhetsöverföring. Vibrationsproblemen F2 Båda turbinerna beräknas vara infasade till full effekt till 11 november. Svar på kraven i Miljödomen den som kom i samband med effekthöjningshanteringen. Kommentarer ges av företrädarna för FKA om följande: Radioaktiva ämnen till vatten Aerosoler Indunstning med indunstarkoncentrat som måste tas omhand. FKA vill frångå den hanteringen. Prövotidsförordnandet om nyttjande av överskottsvärme för fjärrvärmeändamål. Övriga frågor En artikel i UNT 21 oktober 2010 ger anledning till frågor. Artikeln handlade om en inspektionsrapport utfärdad av SSM och gällde att verifikationslistor som hjälpmedel är ett önskemål för SSM vid inspektioner av verksamheten i kontrollrum. Fråga ställs också om ett inslag i TV nyheterna cirka två veckor tidigare som gällde en rapport från SSM om hög arbetsbelastning vid Forsmarksverket.

4 (34) Fråga ställdes om stegvis avbokning för arbete i kontrollrummet. Det meddelades att FKA har fortsatt dialog med SSM i den frågan. Fråga ställdes om hur Forsmarks Kraftgrupp informerar journalister.

5 (34) Nacka Tingsrätt Miljödomstolen Box Nacka Strand 30 Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd till utbyggnad av markförvaret för lågaktivt avfall vid Svalören Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har för yttrande senast 1 november 2010 översänt bemötande från Forsmarks Kraftgrupp AB över inkomna yttranden. Lokala säkerhetsnämnden har möjlighet att senast 1 november yttra sig i ärendet. Lokala säkerhetsnämnden avstår från att lämna yttrande.

6 (34) 31 Centrum för utvärderingsforskning, Umeå Universitet: Utvärdering av de lokala säkerhetsnämndernas verksamhet med fokus på insyn i kärnkraftverken och information till allmänheten Centrum för utvärderingsforskning, Umeå Universitet (UCER), har på uppdrag av utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05) genomfört en utvärdering av de lokala säkerhetsnämndernas insyns- och informationsarbete. Lokala säkerhetsnämnden har tagit del av rapporten. Nämndens ledamöter diskuterar rapporten. Här redovisas en del av de synpunkter som förs fram. En åsikt är att utredaren inte tycks känna till förutsättningarna för hur ledamöter av en lokal säkerhetsnämnd utses. Nämnden ska representera ett lekmannaperspektiv och inte ett expertperspektiv. Det är egentligen ett omöjligt uppdrag att informera allmänheten med de former som en lokal säkerhetsnämnd arbetar i. Mycket har hänt sedan de lokala säkerhetsnämnderna inrättades i början av 1980-talet inte minst på områden för informationsspridning genom teknisk utveckling, vilket borde motivera att de lokala säkerhetsnämndernas uppdrag måste formuleras på ett annat sätt. Inte mycket har förändrats i instruktionen för nämnderna sedan de inrättades. Ägarstrukturen av kärnkraftverken har förändrats från att vara statliga till privata verksamheter, vilket har medfört att den offentliga insynen i verksamheterna har minskat. Ytterligare en åsikt som förs fram är att nämnden går i försvarsställning och nedvärderar utredningen. Utredaren har gjort ett professionellt arbete och en del av det som finns i utredningen kan man jobba vidare med. Utvärderingen ska ses som en del i det underlag som den statliga utredningen kommer att ha som underlag i det fortsatta arbetet med en samordnad lagstiftning inom kärnsäkerhet och strålskyddsområdet. En fundering är om utredaren har uppfattat sitt uppdrag rätt. En annan åsikt är att vissa förslag är konstruktiva och att det inte är lätt med information. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, borde vara med oftare vid nämndens sammanträden för att informera. De lokala säkerhetsnämnderna skulle kunna öppna upp för icke partipolitiska organisationer att ingå i nämnden. Vi har öppna möten och vi som politiker har rätt att uttrycka våra uppfattningar. Det är helt klart att det behövs ett nytt uppdrag. Det är bra att nämnden består av olika typer av människor. Flera ledamöter instämmer i att en annan typ av uppdrag behövs för de lokala säkerhetsnämnderna.

7 (34) Vad för typ av uppdrag ska lokala säkerhetsnämnden ha i framtiden? Se på utredarens rekommendationer. Fråga ställs hur nämnden ska hantera detta. Nämnden ska behållas och reformeras. Staten ska revidera. Nämnden bör aktivt kommunicera. Uppdraget behöver definieras och förändras. Av vikt att ta del av det fortsatta utredningsarbete, att följa det och kunna påverka. Lokala säkerhetsnämndens beslut Ordförande Anna-Lena Söderblom, vice ordförande Margareta Widén-Berggren och nämndens sekreterare Hans Jivander fick i uppdrag att skriva ett yttrande utifrån den diskussion som har förts. 32 SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram, Fud 2010 Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att sista dag för yttrande över SKB:s Fud-program är 31 december Lokala säkerhetsnämndens yttrande över Fud-program 2007 redovisades. Lokala säkerhetsnämndens beslut Ordförande Anna-Lena Söderblom, vice ordförande Margareta Widén-Berggren och nämndens sekreterare Hans Jivander fick i uppdrag att formulera ett yttrande. Yttrandet bör ta fasta på delar av det yttrande som kommunens slutförvarsorganisation kommer fram till. 33 Meddelanden Bilaga B, C a) Seminarium september i Studsvik om rivning av kärntekniska anläggningar. Peter Andersson och Hans Jivander deltog, bilaga B

8 (34) b) SKB:s styrelse har den 15 september fått en redovisning av arbetet med ansökningarna för KBS-3-systemet. Styrelsen konstaterade att arbetet framskrider väl och att ansökningarna med underlag nu närmar sig färdigställande. En förnyad avstämning kommer att ske vid nästa styrelsemöte i november och styrelsen räknar med att fatta beslut om inlämnande av ansökningarna vid dess möte den 16 mars c) KSO-möte och GMF-konferens i Bryssel september Anna-Lena Söderblom, Christina Haaga och Hans Jivander deltog, bilaga C.

9 (34) Regeringskansliet Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Stefan Appelgren STOCKHOLM 34 Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Regeringen önskar synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk beslutar meddela att den har inget att erinra mot förslaget.

10 (34) 35 Övriga frågor a) Sammanträdesdag i december. Nämnden beslutar att flytta sammanträdet från torsdag 9 december till torsdag 16 december 2010.

11 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 1 Erfarenheter från GP:s intrång på bevakat område 14/ Bilaga A Bild 2 Händelsebeskrivning Samtal till Bevakningscentralen (BC) att ett fordon med stege befinner sig vid G 13 och att personer obehörigt försöker ta sig in på bevakat område BC verifierar med kamera obehörigt intrång BC utlöser överfallslarm (till polis och kontrollrum) 2 Bild 3 Händelselista Larm till BC från områdesskyddet F3, pågående intrång med hjälp av stegar verifieras med kameror BC upprättar förbindelse med CKR, polis och VHI

12 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 4 Händelselista BC utlöser grupplarm till skyddsvakter Larm, Forsmarks anläggningsberedskap (FAB) utlöses av VD st aktivister grips på bevakat område. Vid F1smiter 6 st förbi vakterna och 3 av dom springer till F1 och 3 till F2. De 3 vid F1 grips omgående och de tre som kommer upp på reaktorbyggnadens tak vid F2 grips inom en dryg timme. Bild 5 Erfarenheter från inträffad händelse Händelsen gick mycket snabbt. Aktivisterna angrep på fyra ställen samtidigt. 28 av 34 aktivister som tagit sig in på bevakat område greps av vaktstyrkan på 8 minuter. Första polispatrull på plats efter 30 minuter. Kustbevakningen på plats efter 30 minuter. Polisens fältstab etablerad efter 70 minuter. Polisens insatschef på plats efter 48 minuter 100 poliser, en helikopter, NI och åtskilliga hundar var på plats vid insats Det är inte troligt att etablering och omhändertagande av obehöriga personer någon gång kommer att gå snabbare med de förutsättningar som gäller för Forsmark idag. Ett exempel är att många vakter fanns på plats när händelsen inträffade. Polis och kustbevakning var mycket snabbt på plats 5 Bild 6 Utvärdering av inträffad händelse Forsmarks Kraftgrupp har fått ett föreläggande från SSM med avseende på att intrånget ägde rum Vid behov komplettera och förbättra områdesskyddet Vid behov komplettera och förbättra skalskyddet Vid behov komplettera och förbättra organisationen, ledningen och styrningen av samt arbetsförutsättningarna för åtgärder för fysiskt skydd. 6

13 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 7 Förslag till åtgärder i områdesskyddet Åtgärder med avseende på områdesskyddet Utöka storlek på befintligt skyddsobjekt så att ett sammanhängande område erhålls och att tillfartsvägarna omfattas. Införa ytterligare en fordonsbarriär utanför de dubbla staketen på område som är utanför industristaketet. Punktvis förstärka övervakningen med såväl manuella som tekniska åtgärder. 7 Bild 8 Förslag till åtgärder i skalsyddet Åtgärder med avseende på skalskyddet Demontera eller ersätta stegar i tidigare planerad omfattning. I övrigt planeras inga andra åtgärder 8 Bild 9 Förslag till åtgärder avseende organisation m.m Åtgärder med avseende på organisation Brandförmannens roll som Insatsledare ska innehas av gruppchef i bevakningscentralen. En polis bör vara på plats i bevakningscentralen så tidigt som möjligt för att överenskomma hur ledningen av skyddsvakterna ska ske. Åtgärder för att förbättra BC-operatörens arbetsmiljö bör genomföras 9

14 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 10 Tack! Styrstavsförlängare F3 Bild 11 Drivdon och styrstav (Styrstavsförlängare) Bild 12 Styrstavsförlängare F3 Aktuell läge Inför kommande driftsäsong är alla styrstavsförlängare kontrollerade utan anmärkning. Åtgärder Tryckpolering (Nu) Ökad temperatur på crudborthållningsflödet (Kommande)

15 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 13 Tack! Bränsleskador F3 och F1 Bild 14 Forsmark 1 Problem med detektering av mycket små bränsleskador Indikerade enbart på Xe-kvot dvs Xe-133/Xe-135. Återspolning av ädelgaser via kolkolonner i avgassystemet. Provning pågår som indikerar mätfel dvs ingen bränsleskada. Bild 15 Forsmark 3 6 bränsleskador under säsongen. Ingen bränsleskada vid revisionen. Utökat program för minimering av skräp. Bl.a. inspektion av reaktortank genomförd Annan plan för skyffling av bränsle Planerat hjälp från WANO.

16 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 16 Högtrycksturbin TA 21: V508 TA 22; V502 TA 21: V507 TA 21: V506 TA 22; V504 TA 21: V505 TA 22; V503 TA 22; V501 TA 21: V504 TA 22; V506 TA 21: V503 TA 21: V502 TA 22; V505 TA 22; V508 TA 21: V501 TA 22; V507 Bild 17 Vibrationsproblemen F2 Renoverade ventiler från Ringhals 4 Byte av HT-reglerventiler pågår Trots tillkommande arbeten har ventilbytet gått så bra att planerad fasning har tidigarelagts med nästan en vecka. Turbin 21 beräknas fasa den 28 oktober och turbin 22 den 3 november. Båda turbinerna beräknas vara infasade på kraftnätet med full effekt den 11 november. Bild 18 Uppföljning av villkor i miljödom

17 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 19 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 7 Villkor 7 villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen Avloppsvatten från kontrollerat område ska behandlas och kontrolleras före utsläpp till recipienten (Bottenhavet). Från och med utgången av år 2011 ska allt avloppsvatten från kontrollerat område vid F1, F2 och F3 renas genom indunstning eller annan likvärdig metod till högst den radioaktivitetsnivå som uppnåddes på F3 år 2005 (0, msv). Sårbarheten ska minskas bl. a. genom att säkra buffertkapacitet samt genom att förbättra återanvändningen av vatten års nivåer: F1 0, msv F2 0, msv F3 0, msv 19 Bild 20 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 8 Villkor 8 villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen FKA ska undersöka från vilka utrymmen utsläpp av radioaktiva aerosoler förekommer. Bolaget ska i samråd med tillsynsmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten bedöma behovet av och förutsättningarna för att genom t.ex. filtrering av frånluft minska utsläppen. Utredningen ska syfta till att uppnå en minskning av aerosolutsläppen med minst 50 %, och att begränsningsåtgärder genomförs vid samtliga block. Bolaget ska därefter före utgången av år 2011 vidta erforderliga åtgärder Förstudie med åtgärdsförslag har tagits fram. Samråd har hållits med länsstyrelsen och SSM den 19 maj Myndigheterna var nöjda med det arbete som gjorts. Nytt avstämningsmöte under december. 20 Bild 21 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 9 Villkor 9 Utsläppsbegränsande åtgärder och utredningar ska, utöver vad som anges i villkorspunkterna 7 och 8, genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av tabellerna i bilaga 1 3 till bilaga 2 till aktbilaga 141 och med de mål för utsläppsbegränsningar som anges där. Förnyelse av indunstare, tork samt blandare på F3 för behandling av indunstarkoncentrat. Plasmaprojektet har lagts ner. 21

18 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 22 Villkor om energihushållning villkor 13 FKA ska successivt övergå till att, för uppvärmning av de egna lokalerna vid anläggningen, nyttiggöra spillvärme. Förslag till åtgärdsplan för en sådan övergång ska inges till tillsynsmyndigheten inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Tillsynsmyndigheten får enligt bemyndigande nedan föreskriva närmare villkor om hur övergången ska gå till Länsstyrelsen har godkänt den inlämnade tidplanen. Etapp 1: Nya korttidsboendet inkl. idrottshall och servicebyggnad. 22 Bild 23 Prövotidsförordnande A - Påverkan på det allmänna fisket Miljödomstolen uppskjuter under en prövotid avgörandet av vilken betydelse den ökade vattenbortledningen av kylvatten och den ökade värmetillförseln till havet kan få för det allmänna fiskeintresset. FKA ska i samråd med Fiskeriverket undersöka påverkan på fisket av den ökade vattenbortledningen och den ökade värmetillförseln enligt program som Fiskeriverket och FKA kommer överens om. Resultatet av utförda undersökningar och utredningar med förslag till slutligt avgörande ska redovisas till miljödomstolen senast fem (5) år från det att effekthöjningarna tagits i drift. Fiskeriverket är förordnade som sakkunniga att genomföra erforderlig utredning. Ett program har tagits fram i samarbete med Fiskeriverket. Bild 24 Prövotidsförordnande B Nyttiggörande av spillvärme Miljödomstolen uppskjuter under en prövotid frågan om nyttiggörande av spillvärme för fjärrvärmeändamål utanför den egna anläggningen. Bolaget ska under prövotiden utreda förutsättningarna (tekniska, ekonomiska och övriga) för sådant nyttiggörande. Bolaget ska senast den 31 augusti 2010 till miljödomstolen redovisa utredningen tillsammans med förslag till villkor. VPC har genomfört en utredning. Utredningen visar att ett lokalt biobränslealternativ är betydligt billigare. och har i stort samma miljöpåverkan. Utredningen skickad till Miljödomstolen.

19 Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 25 Tack

20 Lokala säkerhetsnämnden (34) Bilaga B "Decommissioning of nuclear facilities" Vy över Studsvikanläggningen, bilden är hämtad från med tillstånd från Studsvik AB. Minnesanteckningar från seminarium i Studsvik september, Deltagare från Östhammars kommun: Hans Jivander Peter Andersson

21 (34) Ett nordiskt kärnsäkerhetsforskningsseminarium (http://www.nks.org/) har hållits av Studsvik AB tillsammans med SKB i Studsviks anläggningar utanför Nyköping. Seminariet hölls under tre dagar, september. Från kommunen deltog Hans Jivander och Peter Andersson. Totala antalet deltagare var cirka 110 stycken. NKS (nordisk kärnsäkerhetsforskning) är en nordisk plattform för kompetens inom kärnsäkerhet, inklusive strålskydd och beredskap. Arbetet finansieras av Nordiska myndigheter, företag och andra organisationer. Så här skrev Studsvik AB i sin inbjudan: INLEDNING Det senaste seminariet om avveckling arrangeras av NKS och hölls i Risø Sedan dess har det varit mycket aktivitet inom området för avveckling av kärntekniska anläggningar och en tillströmning av nya människor till området. Detta seminarium kommer att ge ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter från avslutade och pågående avvecklingsprojekt och diskutera framtiden. MÅL Målen för seminariet Att undersöka internationella och nationella bestämmelser, rekommendationer och riktlinjer för avveckling av kärntekniska anläggningar att utbyta erfarenheter från avslutade och pågående rivningsprojekt att visa framsteg i avvecklingen av kärntekniska anläggningar och för att identifiera områden för framtida forskning och utveckling att bevara och utveckla kunskapen i avveckling, friklassning och slutlig bortskaffande av avfall från rivningsprojekt. Målgrupp Konferensen syftar till att föra samman operatörer, tillsynsmyndigheter, forskare, konsulter och entreprenörer från de nordiska länderna för att utbyta information och åsikter angående avveckling, friklassning och slutlig bortskaffande av avfall från rivningsprojekt. På följande sidor finns minnesanteckningar från dagarna. Dessa minnesanteckningar presenteras med reservation för eventuella felskrivningar.

22 (34) Patrick O Sullivan, OECD/NEA Activities of the OECD/NEA WPDD in the field of decommissioning OECD/NEA arbetar med att ta fram en rådgivningsbok angående avveckling. De kallar den för Yellow book. Syftet med projektet är att det ska bli lättare att beräkna kostnader vid avvecklig. OECD/NEA arbetar även med friklassningsfrågor internationellt. Nationella regler angående friklassning orsakar vissa problem då lagstiftningen skiljer sig mellan olika länder. Melanie Wong, IAEA Revision of the IAEA Safety Standards for Decommissioning - Progress and Issues IAEA bildades 1957 och de började arbeta med avveklingsfrågor IAEA har tagit fram en mängd sk Safety Standards Programme som handlar om avveckling. Ms Wong tipsar om IAEA:s hemsida där det finns mycket information avfall och avveckling. Mathias Edelborg, WSE (Westinghouse Electric Sweden AB) Decommissioning planning for Forsmark and Oskarshamn NPPs Det huvudsakliga syftet med studien har varit att uppskatta hur stora volymer avfall som uppstår då man ska avveckla Forsmark och Oskarshamn. Att man är intresserad av hur stora dessa volymer blir har att göra med utbyggnaden av SFR. Studien kan även användas då avvecklingen ska kostnadsberäknas. I studien har man även tittat på vilken aktivitet avfallet har, detta för att man även ska kunna planera för vilka behållare som ska användas vid slutförvaringen. Håkan Mattsson, NRPA (Norwegian Radiation Protection Agency) Status and plans for decommissioning of nuclear facilities in Norway I Norge finns det två forskningsreaktorer, en i Kjeller och en i Halden. Det finns även ett förvar för låg och medelaktivt avfall i Himdalen. Frågor om hur man ska ta hand om avfallet kvarstår. Det är inte heller avgjort hur avvecklingen ska finansieras. Just nu ligger ansvaret för finansieringen hos reaktorägarna Institute For Energy technology, IFE. IFE har dock inte de resurser som krävs för att finansiera avvecklingen. Det använda kärnbränslet som finns i Norge lagras i dagsläget vid de två reaktorerna. För att undersöka lösningar på avfallsproblemet har ett antal utredningar genomförts. Det finns förslag på att det norska använda kärnbränslet ska upparbetas i Frankrike eller Ryssland. Sellafield är inte aktuellt enligt Håkan Mattsson.

23 (34) Det finns cirka 17 ton använt kärnbränsle i Norge, mängden ökar med 200 kg per år. Niels Strufe, DD (Danish Decommissioning) Decommissioning of the Danish 5 MW research reactor DR2 Reaktor DR2 vid Risø National Laboratory stängdes av Efter att reaktorn stängdes ner skeppades det använda bränslet till USA. Avveckling och nermontering skedde Eftersom 30 år passerat från det att reaktorn stängts ner till det att avvecklingen påbörjades hade mycket av radioaktiviteten avklingat, men fortfarande innehöll anläggningen komponenter som var mycket radioaktiva. Mer om avvecklingen hittas på Dansk Dekommissionerings hemsida. Där kan man även hämta projektets slutrapport. Jennifer Möller, VPC (Vattenfall Power Consultants) Handling of reactor internals at Forsmark Nuclear Power Plant Frågan om vad man ska göra med reaktordelar blev aktuell i samband med uppgraderingen av reaktorerna i Forsmark. Uppgraderingen medförde bland annat byte av reaktordelar. En rad problem uppmärksammades. Det finns inget förvar för långlivat avfall, det finns ingen plats i bassängerna vid reaktorerna, det finns ingen transportbehållare, reaktordelarna fick inte mellanförvaras i SFR. Detta resulterade i att ett mellanlager för dessa delar byggdes i Forsmark. Lärdomen av detta projekt blev att avfallshanteringen vid en reaktor i samband med uppgradering är ett mer komplext problem än man tidigare förmodat. Niklas Bergh, WSE (Westinghouse Electric Sweden AB) Dismantling of the RPV and internals at Barsebäck 1 and 2 RPV: reaktortryckskärl. Ett problem som uppstår vid avveckling av dessa delar är att de är så stora att man antingen måste lyfta bort hela eller dela upp den i mindre delar. Om man avser att dela upp de stora delarna till mindre så är en frågeställning hur denna delningen ska genomförs. Det finns termiska metoder som till exempel plasma arc cutter, oxy fuel cutting eller MDM. Dessa metoder är snabba men producerar gas och leder därmed till större persondos. Det finns även mekaniska metoder som till exempel klippning, sågning eller använda vattenjet, metoder som är enkla och pålitliga. Av interndelar beräknas 220 m 3 placeras i SFL och 1360 m 3 placeras i SFR. Slutsats: Mekaniska delningsmetoder som utförs under vatten rekommenderas.

24 (34) Pekka Viitanen, TVO (Teollisuuden Voima Oyj) Decommissioning plans for TVO's new Reactors Avveckling av reaktorn planeras redan i byggfasen. För att få drifttillstånd måste en detaljerad avvecklingsplan presenteras. Avvecklingsplanen ska senare, under drift, uppdateras var 6e år. Avvecklingen finansieras, likt i Sverige, av en avfallsfond som industrin betalar in till. En plan för rivning av OL1 och OL2 uppdaterades Förseningen i starten av OL3 är från planerat år 2009 till år 2013, d v s 4 år. Henrik Efraimsson, SSM New Swedish regulations for clearance of materials, rooms, buildings and land SSM har utvecklat nya regler för friklassning av material, rum, byggnader, och landområden. Dessa regler kommer antagligen att börja gälla En viktig princip är att ingen utspädning får ske före friklassning. Friklassning ska ske på ett riktigt, pålitligt och transparent sätt under övervakning av en effektiv myndighet. De nya reglerna ska först gå igenom EU för bedömning under hösten Jonatan Jiselmark, ALARA Engineering Assessment of activity inventories in Swedish LWRs at time of decommissioning ALARA Engineering har gjort beräkningar av totala aktiviteten för (Forsmark 1-3 och Barsebäck 1-2) de flesta av Sveriges lättvattenreaktorer. Det avfall som kommer att uppstå delas in i olika kategorier. Reaktordelar och tryckkärl: Dessa komponenter innehåller neutroninducerad aktivitet till följd av höga neutronflöden nära reaktorhärden. Driftsystem med olika grader av föroreningar. Föroreningarna kommer huvudsakligen från oxider (crud). De aktiverade korrosionsprodukterna transporteras med kylvattnet till olika system. Föroreningarna kommer även från tidiga problem med bränslet Avfallshanteringssystem till exempel jonbytarlösningar. Förorenad betong Det är stora osäkerheter i beräkningarna av totala aktivitetsinnehållet vid tidpunkten för rivning av reaktorerna.

25 (34) Karin von Kronhelm, Studsvik Survey of radiological contamination and hazardous waste in an old uranium mill Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Under de fyra år anläggningen var i drift fick man endast fram 215 ton uran ur ca ton berg. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om i vilka byggnader vid Ranstadverken det finns radioaktivitet och i vilka nivåer. Resultatet från undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med avveckling och friklassning av de kvarvarande byggnaderna. Undersökningen omfattade 13 byggnader och totalt 510 rum. Celia Jones, Kemakta A model for the calculation of individual dose from exposure to radionuclides in contaminated soil Den acceptabla nivån som radioaktivitet i marken på plaster där radioaktivt material har behandlats, är en viktig fråga vid avveckling. Om man vet den kvarvarande aktiviteten i marken kan man beräkna framtida persondoser vid olika markanvändning. Modellen räknar på exponering från direct oral ingestion of soil, inandning av damm, konsumtion av dricksvatten från närbelägen brunn och konsumtion av kött och mjölk som producerats i området. Om man ser till olika åldersfördering och exponering så är åldersgruppen åringar den grupp som får största doser. De äter och dricker mycket i förhållande till sin kroppsvolym. Robert Hedvall, SVAFO Lessons learned from the decommissioning of contaminated small waste storage facilities SVAFO ägs av den svenska kärnkraftsindustrin. Företaget bildades 1992 av Sydsvenska Värmekraft AB, Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB and Oskarshamns Kraftgrupp AB (som också namnet SVAFO är en förkortning av). AB SVAFO:s huvudsakliga uppdrag är att ta om hand om det avfall som uppkommer från de tidigare statligt ägda reaktorerna i Studsvik. Slutsats: Glöm inte att undersöka jorden runt och under anläggningarna vid avveckling.

26 (34) Niels Mark, IFE (Institutt for Energiteknik) Motivational challenges in decommissioning and transition När en reaktor är i gång så är det produktion som är huvudmålet. När reaktorn ska avvecklas blir målet ett annat och det kan vara svårt för personalen som arbetar med produktion att tänka om. Slutsats: kommunikation och transparens är viktigt i avvecklingsskedet. Anders Stenmark, Studsvik Efficient and environmentally sound treatment of radioactive waste streams from maintenance, upgrade and decommissioning Det skapas mycket avfall under drift och avveckling. Den absoluta största volymen vid avveckling är lågaktivt avfall. Studsvik har arbetat med lågaktivt avfall sedan mitten av 70-talet och konceptet är att minska volymen på avfallet och att paketera det på ett sätt som passar den typ av slutförvaring som planeras. Återvinning av värdefulla ämnen är också en stor del av verksamheten, detta leder till att kärnkraftsindustrins anseende ökar i och med att man minskar bördan på naturen. Det avfall som blir över efter att volymen reducerats skickas tillbaka till kunden. Han poängterade att undvika tillfällig mellanlagring vid kärnkraftverken Tommy Hansson, Ringhals Development and qualification of waste package for SFR silo Den svenska kärnkraftindustrin har startat ett projekt för att ta fram en avfallsbehållare för järnskrot och annat icke brännbart material. Aktivitetsnivån per behållare får vara upp till 2 TBq per behållare. Dessa behållare ska placeras i SFR:s silo. Behållarna ska klara ett fall från 9 meter och de ska hålla för att staplas 42 stycken på varandra. Heidi Sjølin Thomsen, DD (Danish Decommissioning) Preliminary studies regarding the final Danish repository for low- and mediumlevel radioactive waste Utgångsläge för danskt förvar av låg och medelaktivt avfall är att det måste ligga i Danmark, klara sig utan övervakning och ha 300 års livslängd. Man har inte tittat på istidsscenario eftersom det inte är troligt att det inträffar en istid under förvarets livslängd. Geologin har översiktligt studerats på 20 platser men inget är

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel.

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel. Sid 1/4 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10.00 12.00 Plats: Stadshuset, B-salen Närvarande ledamöter:

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Uppsala län Sveriges kärnavfallshantering i ett internationellt perspektiv. Seminarium den 4 december 2008 Var finns kärnavfall och hur rör det sig över jorden? Per Brunzell AROS Nuclear

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Information från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Lokala säkerhetsnämnden Reaktorhall O3, Oskarshamn Foto: Bildarkiv OKG Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet att få

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hans Forsström, SKB International presenterad vid ELFORSK konferens Förutsättningar för ny kärnkraft 25 januari

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-19.40 ande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan Mattsson (S), ledamot Ingrid Gustafsson(S),

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcksverket Barsebäcksverket FÖRORD Lokala säkerhetsnämnden inrättades 1981 och lyder under miljödepartementet. Samtliga ledamöter och ersättare

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Plats och tid Barsebäcks kärnkraftverk, Hörsalen, , klockan 9,00 11,00

Plats och tid Barsebäcks kärnkraftverk, Hörsalen, , klockan 9,00 11,00 Protokoll för sammanträde 2016-05-11 Plats och tid Barsebäcks kärnkraftverk, Hörsalen, 2016-05-11, klockan 9,00 11,00 Beslutande Pia Almström (M) Ordförande Johan Ericsson (M) Roland Palmqvist (S) Catrin

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

En föränderlig marknad ur leverantörens perspektiv Verksamhets- och kompetensutveckling

En föränderlig marknad ur leverantörens perspektiv Verksamhets- och kompetensutveckling En föränderlig marknad ur leverantörens perspektiv Verksamhets- och kompetensutveckling Mats Olsson Marketing Manager BWR Engineering Business Development 1 WSE 12.1_Bl23 rev 1, 2016-01-08 Nuclear Energy

Läs mer

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen.

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen. Remissammanställning 2008-08-18 M2008/1780/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Ansi Gerhardsson Telefon 08-405 35 09 Skrivelse från Statskontoret angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden

Läs mer

RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012

RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012 1 RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012 Tid: 2012-10-04--05 Deltagare: Lars Blomberg Rigmor Eklind Ted Lindquist 1. GMF årsmöte Verksamhetsberättelse 2012 Generalsekreteraren Mariano

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011

Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011 Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011 De lokala säkerhetsnämnderna för Ringhals och Barsebäck samt Studsviks kärnkraftsanläggningar

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, Kommunkontoret, Östhammar, kl. 8.15 11.00 Beslutande Bertil Alm (C), ordförande Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sanne

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhetsberättelse 2012 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Nämndens

Läs mer

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar 1 Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar Yttrande med anledning av utökat samråd om markdeponi för radioaktivt avfall på Svalören vid Forsmarks kärnkraftverk.

Läs mer

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik. Så fungerar en Kokvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM 2013-12-04 Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch Särskild utredare: Ingvar Persson, f.d. chefsjurist på Kärnkraftinspektionen Huvudsekreterare: Pernilla Sandgren, verksjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten Sakkunniga och experter från regeringskansliet,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Översänder härmed utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen

Översänder härmed utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen boj kommun Kommunkansliet Handläggare: Frida Ekvall Telefon: 046-739127 Datum: 2010-12-15 Sida: Strålsäkerhetsmyndigheten Översänder härmed utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen

Läs mer

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3 Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnbränslecykeln Kärnämneskontrollens huvudmotiv Att förhindra att kärnämnen avleds från den civila kärnbränsecykeln till

Läs mer

Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31

Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31 1 2013-02-28 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31 Verksamhetsberättelse i enlighet med

Läs mer

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity Naturvårdsverket Yttrande Värt datum: 2014-07-01 106 78 STOCKHOLM Er referens: NV-04556-14 Diarienr: SSiVI2014-3342 Dokumentnr: SSIVI2014-3342-4

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser 1 Projektet och dess motivering 1 Projektet och dess motivering Det av Teollisuuden

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero.

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero. SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION 201402 17 SKB SamradSFR@skb.se Box 250 101 24 STOCKHOLM Härmed överlämnas SERO:s remissvar på samråd om SFR under februari 2014. Enligt uppdrag för SERO Leif

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum: 2016-10-19 Er referens: M2012/3436/Ke Diarienr: SSM2016-3675 Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB Barsebäcksverket inför rivning Barsebäck Typ: Kapacitet: BWR 1800 MWt / 615MWe Start elproduktion: 15 maj 1975 / 21 mars 1977 Leverantör: ASEA Atom (Westinghouse Electric Sweden) Ägare av anläggning:

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer