SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (34) Plats och tid Forsmarks kärnkraftverk, informationsbyggnaden, kl Beslutande Anna-Lena Söderblom (M) ordförande Anders Bäckström (M) Bertil Alm (C) Rune Nilsson (FP) Barbro Andersson Öhrn (S) Margareta Widén-Berggren (S) Örjan Mattsson (S) Christina Haaga (S) Ove Viksten (S) Bo S Englund (S) Fritz Wahlund (C) Börje Wennberg (S) Övriga deltagande Hans Jivander, sekreterare Leif Hägg (S) ersättare Gunnar Lindberg (S) ersättare Sune Pettersson (M) ersättare Claes-Inge Andersson, FKA Björn Bjurman, FKA Utses att justera Justeringens plats och tid Örjan Mattsson Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Hans Jivander Ordförande Justerande.. Anna-Lena Söderblom.. Örjan Mattsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammar anslags nedtagande Underskrift.. Hans Jivander

2 (34) 27 Val av justerare Örjan Mattsson väljs att justera protokollet. 28 Fastställelse av föredragningslistan Tre tillägg till föredragningslistan anmäls: 1. Nacka Tingsrätt ger Lokala säkerhetsnämnden möjlighet att yttra sig över Forsmarks Kraftgrupp AB:s bemötanden av inkomna yttranden i ärendet om utbyggnad av markförvaret vid Svalören 2. Lokala säkerhetsnämndens sammanträdesdag i december 3. Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 29 Information från Forsmarks Kraftgrupp AB Bilaga A Claes-Inge Andersson och Björn Bjurman informerar. Uppföljning Fysiskt skydd med anledning av Greenpeaceaktionen i juni 2010 Björn Bjurman meddelade att Forsmarks Kraftgrupp har blivit förelagda av Strålsäkerhetsmyndigheten att senast i december 2010 redovisa åtgärder som företaget åläggs med anledning av intrånget. Det gäller bland annat att utöka storleken av områdesskyddet kring det befintliga objektet, åtgärder med avseende på organisationen och åtgärder för att notera ett tidigt larm. Frågor ställs kring detta; bland annat om hur bevakning sker av ställverket. Björn Bjurman meddelade även att kärnkraftföretagen i Sverige i gemensam skrivelse har tagit upp frågan om samhällets beredskap vid händelser på kärn-

3 (34) kraftverk som anknyter till beredskap till utredningen som har till uppgift att göra en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet. Åtgärdsplan styrstavar F3 Det meddelades att 121 styrstavsförlängare har inspekterats på F3 utan anmärkning. Information gavs om åtgärder för att undvika den problematik som tidigare har rapporterats avseende styrstavarna. FKA räknar med att få drifttillstånd till hösten Bränsleskador F3 och F1 För F1 redovisades problem med detektering av mycket små bränsleskador. Indikation finns emellertid genom provning som indikerar att det är mätfel, det vill säga att det inte är frågas om bränsleskada. För F3 har rapporterats sex stycken bränsleskador under säsongen, men ingen bränsleskada vid revisionen. Ett utökat program för minimering av skräp har satts in. En inspektion av reaktortanken har genomförts. Ett annat förfarande vid skyffling av bränslet undersöks. Man planerar även att ta hjälp av den internationella samarbetsorganisationen WANO för erfarenhetsöverföring. Vibrationsproblemen F2 Båda turbinerna beräknas vara infasade till full effekt till 11 november. Svar på kraven i Miljödomen den som kom i samband med effekthöjningshanteringen. Kommentarer ges av företrädarna för FKA om följande: Radioaktiva ämnen till vatten Aerosoler Indunstning med indunstarkoncentrat som måste tas omhand. FKA vill frångå den hanteringen. Prövotidsförordnandet om nyttjande av överskottsvärme för fjärrvärmeändamål. Övriga frågor En artikel i UNT 21 oktober 2010 ger anledning till frågor. Artikeln handlade om en inspektionsrapport utfärdad av SSM och gällde att verifikationslistor som hjälpmedel är ett önskemål för SSM vid inspektioner av verksamheten i kontrollrum. Fråga ställs också om ett inslag i TV nyheterna cirka två veckor tidigare som gällde en rapport från SSM om hög arbetsbelastning vid Forsmarksverket.

4 (34) Fråga ställdes om stegvis avbokning för arbete i kontrollrummet. Det meddelades att FKA har fortsatt dialog med SSM i den frågan. Fråga ställdes om hur Forsmarks Kraftgrupp informerar journalister.

5 (34) Nacka Tingsrätt Miljödomstolen Box Nacka Strand 30 Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd till utbyggnad av markförvaret för lågaktivt avfall vid Svalören Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har för yttrande senast 1 november 2010 översänt bemötande från Forsmarks Kraftgrupp AB över inkomna yttranden. Lokala säkerhetsnämnden har möjlighet att senast 1 november yttra sig i ärendet. Lokala säkerhetsnämnden avstår från att lämna yttrande.

6 (34) 31 Centrum för utvärderingsforskning, Umeå Universitet: Utvärdering av de lokala säkerhetsnämndernas verksamhet med fokus på insyn i kärnkraftverken och information till allmänheten Centrum för utvärderingsforskning, Umeå Universitet (UCER), har på uppdrag av utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05) genomfört en utvärdering av de lokala säkerhetsnämndernas insyns- och informationsarbete. Lokala säkerhetsnämnden har tagit del av rapporten. Nämndens ledamöter diskuterar rapporten. Här redovisas en del av de synpunkter som förs fram. En åsikt är att utredaren inte tycks känna till förutsättningarna för hur ledamöter av en lokal säkerhetsnämnd utses. Nämnden ska representera ett lekmannaperspektiv och inte ett expertperspektiv. Det är egentligen ett omöjligt uppdrag att informera allmänheten med de former som en lokal säkerhetsnämnd arbetar i. Mycket har hänt sedan de lokala säkerhetsnämnderna inrättades i början av 1980-talet inte minst på områden för informationsspridning genom teknisk utveckling, vilket borde motivera att de lokala säkerhetsnämndernas uppdrag måste formuleras på ett annat sätt. Inte mycket har förändrats i instruktionen för nämnderna sedan de inrättades. Ägarstrukturen av kärnkraftverken har förändrats från att vara statliga till privata verksamheter, vilket har medfört att den offentliga insynen i verksamheterna har minskat. Ytterligare en åsikt som förs fram är att nämnden går i försvarsställning och nedvärderar utredningen. Utredaren har gjort ett professionellt arbete och en del av det som finns i utredningen kan man jobba vidare med. Utvärderingen ska ses som en del i det underlag som den statliga utredningen kommer att ha som underlag i det fortsatta arbetet med en samordnad lagstiftning inom kärnsäkerhet och strålskyddsområdet. En fundering är om utredaren har uppfattat sitt uppdrag rätt. En annan åsikt är att vissa förslag är konstruktiva och att det inte är lätt med information. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, borde vara med oftare vid nämndens sammanträden för att informera. De lokala säkerhetsnämnderna skulle kunna öppna upp för icke partipolitiska organisationer att ingå i nämnden. Vi har öppna möten och vi som politiker har rätt att uttrycka våra uppfattningar. Det är helt klart att det behövs ett nytt uppdrag. Det är bra att nämnden består av olika typer av människor. Flera ledamöter instämmer i att en annan typ av uppdrag behövs för de lokala säkerhetsnämnderna.

7 (34) Vad för typ av uppdrag ska lokala säkerhetsnämnden ha i framtiden? Se på utredarens rekommendationer. Fråga ställs hur nämnden ska hantera detta. Nämnden ska behållas och reformeras. Staten ska revidera. Nämnden bör aktivt kommunicera. Uppdraget behöver definieras och förändras. Av vikt att ta del av det fortsatta utredningsarbete, att följa det och kunna påverka. Lokala säkerhetsnämndens beslut Ordförande Anna-Lena Söderblom, vice ordförande Margareta Widén-Berggren och nämndens sekreterare Hans Jivander fick i uppdrag att skriva ett yttrande utifrån den diskussion som har förts. 32 SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram, Fud 2010 Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att sista dag för yttrande över SKB:s Fud-program är 31 december Lokala säkerhetsnämndens yttrande över Fud-program 2007 redovisades. Lokala säkerhetsnämndens beslut Ordförande Anna-Lena Söderblom, vice ordförande Margareta Widén-Berggren och nämndens sekreterare Hans Jivander fick i uppdrag att formulera ett yttrande. Yttrandet bör ta fasta på delar av det yttrande som kommunens slutförvarsorganisation kommer fram till. 33 Meddelanden Bilaga B, C a) Seminarium september i Studsvik om rivning av kärntekniska anläggningar. Peter Andersson och Hans Jivander deltog, bilaga B

8 (34) b) SKB:s styrelse har den 15 september fått en redovisning av arbetet med ansökningarna för KBS-3-systemet. Styrelsen konstaterade att arbetet framskrider väl och att ansökningarna med underlag nu närmar sig färdigställande. En förnyad avstämning kommer att ske vid nästa styrelsemöte i november och styrelsen räknar med att fatta beslut om inlämnande av ansökningarna vid dess möte den 16 mars c) KSO-möte och GMF-konferens i Bryssel september Anna-Lena Söderblom, Christina Haaga och Hans Jivander deltog, bilaga C.

9 (34) Regeringskansliet Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Stefan Appelgren STOCKHOLM 34 Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Regeringen önskar synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk beslutar meddela att den har inget att erinra mot förslaget.

10 (34) 35 Övriga frågor a) Sammanträdesdag i december. Nämnden beslutar att flytta sammanträdet från torsdag 9 december till torsdag 16 december 2010.

11 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 1 Erfarenheter från GP:s intrång på bevakat område 14/ Bilaga A Bild 2 Händelsebeskrivning Samtal till Bevakningscentralen (BC) att ett fordon med stege befinner sig vid G 13 och att personer obehörigt försöker ta sig in på bevakat område BC verifierar med kamera obehörigt intrång BC utlöser överfallslarm (till polis och kontrollrum) 2 Bild 3 Händelselista Larm till BC från områdesskyddet F3, pågående intrång med hjälp av stegar verifieras med kameror BC upprättar förbindelse med CKR, polis och VHI

12 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 4 Händelselista BC utlöser grupplarm till skyddsvakter Larm, Forsmarks anläggningsberedskap (FAB) utlöses av VD st aktivister grips på bevakat område. Vid F1smiter 6 st förbi vakterna och 3 av dom springer till F1 och 3 till F2. De 3 vid F1 grips omgående och de tre som kommer upp på reaktorbyggnadens tak vid F2 grips inom en dryg timme. Bild 5 Erfarenheter från inträffad händelse Händelsen gick mycket snabbt. Aktivisterna angrep på fyra ställen samtidigt. 28 av 34 aktivister som tagit sig in på bevakat område greps av vaktstyrkan på 8 minuter. Första polispatrull på plats efter 30 minuter. Kustbevakningen på plats efter 30 minuter. Polisens fältstab etablerad efter 70 minuter. Polisens insatschef på plats efter 48 minuter 100 poliser, en helikopter, NI och åtskilliga hundar var på plats vid insats Det är inte troligt att etablering och omhändertagande av obehöriga personer någon gång kommer att gå snabbare med de förutsättningar som gäller för Forsmark idag. Ett exempel är att många vakter fanns på plats när händelsen inträffade. Polis och kustbevakning var mycket snabbt på plats 5 Bild 6 Utvärdering av inträffad händelse Forsmarks Kraftgrupp har fått ett föreläggande från SSM med avseende på att intrånget ägde rum Vid behov komplettera och förbättra områdesskyddet Vid behov komplettera och förbättra skalskyddet Vid behov komplettera och förbättra organisationen, ledningen och styrningen av samt arbetsförutsättningarna för åtgärder för fysiskt skydd. 6

13 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 7 Förslag till åtgärder i områdesskyddet Åtgärder med avseende på områdesskyddet Utöka storlek på befintligt skyddsobjekt så att ett sammanhängande område erhålls och att tillfartsvägarna omfattas. Införa ytterligare en fordonsbarriär utanför de dubbla staketen på område som är utanför industristaketet. Punktvis förstärka övervakningen med såväl manuella som tekniska åtgärder. 7 Bild 8 Förslag till åtgärder i skalsyddet Åtgärder med avseende på skalskyddet Demontera eller ersätta stegar i tidigare planerad omfattning. I övrigt planeras inga andra åtgärder 8 Bild 9 Förslag till åtgärder avseende organisation m.m Åtgärder med avseende på organisation Brandförmannens roll som Insatsledare ska innehas av gruppchef i bevakningscentralen. En polis bör vara på plats i bevakningscentralen så tidigt som möjligt för att överenskomma hur ledningen av skyddsvakterna ska ske. Åtgärder för att förbättra BC-operatörens arbetsmiljö bör genomföras 9

14 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 10 Tack! Styrstavsförlängare F3 Bild 11 Drivdon och styrstav (Styrstavsförlängare) Bild 12 Styrstavsförlängare F3 Aktuell läge Inför kommande driftsäsong är alla styrstavsförlängare kontrollerade utan anmärkning. Åtgärder Tryckpolering (Nu) Ökad temperatur på crudborthållningsflödet (Kommande)

15 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 13 Tack! Bränsleskador F3 och F1 Bild 14 Forsmark 1 Problem med detektering av mycket små bränsleskador Indikerade enbart på Xe-kvot dvs Xe-133/Xe-135. Återspolning av ädelgaser via kolkolonner i avgassystemet. Provning pågår som indikerar mätfel dvs ingen bränsleskada. Bild 15 Forsmark 3 6 bränsleskador under säsongen. Ingen bränsleskada vid revisionen. Utökat program för minimering av skräp. Bl.a. inspektion av reaktortank genomförd Annan plan för skyffling av bränsle Planerat hjälp från WANO.

16 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 16 Högtrycksturbin TA 21: V508 TA 22; V502 TA 21: V507 TA 21: V506 TA 22; V504 TA 21: V505 TA 22; V503 TA 22; V501 TA 21: V504 TA 22; V506 TA 21: V503 TA 21: V502 TA 22; V505 TA 22; V508 TA 21: V501 TA 22; V507 Bild 17 Vibrationsproblemen F2 Renoverade ventiler från Ringhals 4 Byte av HT-reglerventiler pågår Trots tillkommande arbeten har ventilbytet gått så bra att planerad fasning har tidigarelagts med nästan en vecka. Turbin 21 beräknas fasa den 28 oktober och turbin 22 den 3 november. Båda turbinerna beräknas vara infasade på kraftnätet med full effekt den 11 november. Bild 18 Uppföljning av villkor i miljödom

17 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 19 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 7 Villkor 7 villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen Avloppsvatten från kontrollerat område ska behandlas och kontrolleras före utsläpp till recipienten (Bottenhavet). Från och med utgången av år 2011 ska allt avloppsvatten från kontrollerat område vid F1, F2 och F3 renas genom indunstning eller annan likvärdig metod till högst den radioaktivitetsnivå som uppnåddes på F3 år 2005 (0, msv). Sårbarheten ska minskas bl. a. genom att säkra buffertkapacitet samt genom att förbättra återanvändningen av vatten års nivåer: F1 0, msv F2 0, msv F3 0, msv 19 Bild 20 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 8 Villkor 8 villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen FKA ska undersöka från vilka utrymmen utsläpp av radioaktiva aerosoler förekommer. Bolaget ska i samråd med tillsynsmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten bedöma behovet av och förutsättningarna för att genom t.ex. filtrering av frånluft minska utsläppen. Utredningen ska syfta till att uppnå en minskning av aerosolutsläppen med minst 50 %, och att begränsningsåtgärder genomförs vid samtliga block. Bolaget ska därefter före utgången av år 2011 vidta erforderliga åtgärder Förstudie med åtgärdsförslag har tagits fram. Samråd har hållits med länsstyrelsen och SSM den 19 maj Myndigheterna var nöjda med det arbete som gjorts. Nytt avstämningsmöte under december. 20 Bild 21 Villkor för utsläpp av radioaktiva ämnen villkor 9 Villkor 9 Utsläppsbegränsande åtgärder och utredningar ska, utöver vad som anges i villkorspunkterna 7 och 8, genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av tabellerna i bilaga 1 3 till bilaga 2 till aktbilaga 141 och med de mål för utsläppsbegränsningar som anges där. Förnyelse av indunstare, tork samt blandare på F3 för behandling av indunstarkoncentrat. Plasmaprojektet har lagts ner. 21

18 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 22 Villkor om energihushållning villkor 13 FKA ska successivt övergå till att, för uppvärmning av de egna lokalerna vid anläggningen, nyttiggöra spillvärme. Förslag till åtgärdsplan för en sådan övergång ska inges till tillsynsmyndigheten inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Tillsynsmyndigheten får enligt bemyndigande nedan föreskriva närmare villkor om hur övergången ska gå till Länsstyrelsen har godkänt den inlämnade tidplanen. Etapp 1: Nya korttidsboendet inkl. idrottshall och servicebyggnad. 22 Bild 23 Prövotidsförordnande A - Påverkan på det allmänna fisket Miljödomstolen uppskjuter under en prövotid avgörandet av vilken betydelse den ökade vattenbortledningen av kylvatten och den ökade värmetillförseln till havet kan få för det allmänna fiskeintresset. FKA ska i samråd med Fiskeriverket undersöka påverkan på fisket av den ökade vattenbortledningen och den ökade värmetillförseln enligt program som Fiskeriverket och FKA kommer överens om. Resultatet av utförda undersökningar och utredningar med förslag till slutligt avgörande ska redovisas till miljödomstolen senast fem (5) år från det att effekthöjningarna tagits i drift. Fiskeriverket är förordnade som sakkunniga att genomföra erforderlig utredning. Ett program har tagits fram i samarbete med Fiskeriverket. Bild 24 Prövotidsförordnande B Nyttiggörande av spillvärme Miljödomstolen uppskjuter under en prövotid frågan om nyttiggörande av spillvärme för fjärrvärmeändamål utanför den egna anläggningen. Bolaget ska under prövotiden utreda förutsättningarna (tekniska, ekonomiska och övriga) för sådant nyttiggörande. Bolaget ska senast den 31 augusti 2010 till miljödomstolen redovisa utredningen tillsammans med förslag till villkor. VPC har genomfört en utredning. Utredningen visar att ett lokalt biobränslealternativ är betydligt billigare. och har i stort samma miljöpåverkan. Utredningen skickad till Miljödomstolen.

19 Forsmarks Kraftgrupp AB Lokala säkerhetsnämnden (34) Bild 25 Tack

20 Lokala säkerhetsnämnden (34) Bilaga B "Decommissioning of nuclear facilities" Vy över Studsvikanläggningen, bilden är hämtad från med tillstånd från Studsvik AB. Minnesanteckningar från seminarium i Studsvik september, Deltagare från Östhammars kommun: Hans Jivander Peter Andersson

21 (34) Ett nordiskt kärnsäkerhetsforskningsseminarium (http://www.nks.org/) har hållits av Studsvik AB tillsammans med SKB i Studsviks anläggningar utanför Nyköping. Seminariet hölls under tre dagar, september. Från kommunen deltog Hans Jivander och Peter Andersson. Totala antalet deltagare var cirka 110 stycken. NKS (nordisk kärnsäkerhetsforskning) är en nordisk plattform för kompetens inom kärnsäkerhet, inklusive strålskydd och beredskap. Arbetet finansieras av Nordiska myndigheter, företag och andra organisationer. Så här skrev Studsvik AB i sin inbjudan: INLEDNING Det senaste seminariet om avveckling arrangeras av NKS och hölls i Risø Sedan dess har det varit mycket aktivitet inom området för avveckling av kärntekniska anläggningar och en tillströmning av nya människor till området. Detta seminarium kommer att ge ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter från avslutade och pågående avvecklingsprojekt och diskutera framtiden. MÅL Målen för seminariet Att undersöka internationella och nationella bestämmelser, rekommendationer och riktlinjer för avveckling av kärntekniska anläggningar att utbyta erfarenheter från avslutade och pågående rivningsprojekt att visa framsteg i avvecklingen av kärntekniska anläggningar och för att identifiera områden för framtida forskning och utveckling att bevara och utveckla kunskapen i avveckling, friklassning och slutlig bortskaffande av avfall från rivningsprojekt. Målgrupp Konferensen syftar till att föra samman operatörer, tillsynsmyndigheter, forskare, konsulter och entreprenörer från de nordiska länderna för att utbyta information och åsikter angående avveckling, friklassning och slutlig bortskaffande av avfall från rivningsprojekt. På följande sidor finns minnesanteckningar från dagarna. Dessa minnesanteckningar presenteras med reservation för eventuella felskrivningar.

22 (34) Patrick O Sullivan, OECD/NEA Activities of the OECD/NEA WPDD in the field of decommissioning OECD/NEA arbetar med att ta fram en rådgivningsbok angående avveckling. De kallar den för Yellow book. Syftet med projektet är att det ska bli lättare att beräkna kostnader vid avvecklig. OECD/NEA arbetar även med friklassningsfrågor internationellt. Nationella regler angående friklassning orsakar vissa problem då lagstiftningen skiljer sig mellan olika länder. Melanie Wong, IAEA Revision of the IAEA Safety Standards for Decommissioning - Progress and Issues IAEA bildades 1957 och de började arbeta med avveklingsfrågor IAEA har tagit fram en mängd sk Safety Standards Programme som handlar om avveckling. Ms Wong tipsar om IAEA:s hemsida där det finns mycket information avfall och avveckling. Mathias Edelborg, WSE (Westinghouse Electric Sweden AB) Decommissioning planning for Forsmark and Oskarshamn NPPs Det huvudsakliga syftet med studien har varit att uppskatta hur stora volymer avfall som uppstår då man ska avveckla Forsmark och Oskarshamn. Att man är intresserad av hur stora dessa volymer blir har att göra med utbyggnaden av SFR. Studien kan även användas då avvecklingen ska kostnadsberäknas. I studien har man även tittat på vilken aktivitet avfallet har, detta för att man även ska kunna planera för vilka behållare som ska användas vid slutförvaringen. Håkan Mattsson, NRPA (Norwegian Radiation Protection Agency) Status and plans for decommissioning of nuclear facilities in Norway I Norge finns det två forskningsreaktorer, en i Kjeller och en i Halden. Det finns även ett förvar för låg och medelaktivt avfall i Himdalen. Frågor om hur man ska ta hand om avfallet kvarstår. Det är inte heller avgjort hur avvecklingen ska finansieras. Just nu ligger ansvaret för finansieringen hos reaktorägarna Institute For Energy technology, IFE. IFE har dock inte de resurser som krävs för att finansiera avvecklingen. Det använda kärnbränslet som finns i Norge lagras i dagsläget vid de två reaktorerna. För att undersöka lösningar på avfallsproblemet har ett antal utredningar genomförts. Det finns förslag på att det norska använda kärnbränslet ska upparbetas i Frankrike eller Ryssland. Sellafield är inte aktuellt enligt Håkan Mattsson.

23 (34) Det finns cirka 17 ton använt kärnbränsle i Norge, mängden ökar med 200 kg per år. Niels Strufe, DD (Danish Decommissioning) Decommissioning of the Danish 5 MW research reactor DR2 Reaktor DR2 vid Risø National Laboratory stängdes av Efter att reaktorn stängdes ner skeppades det använda bränslet till USA. Avveckling och nermontering skedde Eftersom 30 år passerat från det att reaktorn stängts ner till det att avvecklingen påbörjades hade mycket av radioaktiviteten avklingat, men fortfarande innehöll anläggningen komponenter som var mycket radioaktiva. Mer om avvecklingen hittas på Dansk Dekommissionerings hemsida. Där kan man även hämta projektets slutrapport. Jennifer Möller, VPC (Vattenfall Power Consultants) Handling of reactor internals at Forsmark Nuclear Power Plant Frågan om vad man ska göra med reaktordelar blev aktuell i samband med uppgraderingen av reaktorerna i Forsmark. Uppgraderingen medförde bland annat byte av reaktordelar. En rad problem uppmärksammades. Det finns inget förvar för långlivat avfall, det finns ingen plats i bassängerna vid reaktorerna, det finns ingen transportbehållare, reaktordelarna fick inte mellanförvaras i SFR. Detta resulterade i att ett mellanlager för dessa delar byggdes i Forsmark. Lärdomen av detta projekt blev att avfallshanteringen vid en reaktor i samband med uppgradering är ett mer komplext problem än man tidigare förmodat. Niklas Bergh, WSE (Westinghouse Electric Sweden AB) Dismantling of the RPV and internals at Barsebäck 1 and 2 RPV: reaktortryckskärl. Ett problem som uppstår vid avveckling av dessa delar är att de är så stora att man antingen måste lyfta bort hela eller dela upp den i mindre delar. Om man avser att dela upp de stora delarna till mindre så är en frågeställning hur denna delningen ska genomförs. Det finns termiska metoder som till exempel plasma arc cutter, oxy fuel cutting eller MDM. Dessa metoder är snabba men producerar gas och leder därmed till större persondos. Det finns även mekaniska metoder som till exempel klippning, sågning eller använda vattenjet, metoder som är enkla och pålitliga. Av interndelar beräknas 220 m 3 placeras i SFL och 1360 m 3 placeras i SFR. Slutsats: Mekaniska delningsmetoder som utförs under vatten rekommenderas.

24 (34) Pekka Viitanen, TVO (Teollisuuden Voima Oyj) Decommissioning plans for TVO's new Reactors Avveckling av reaktorn planeras redan i byggfasen. För att få drifttillstånd måste en detaljerad avvecklingsplan presenteras. Avvecklingsplanen ska senare, under drift, uppdateras var 6e år. Avvecklingen finansieras, likt i Sverige, av en avfallsfond som industrin betalar in till. En plan för rivning av OL1 och OL2 uppdaterades Förseningen i starten av OL3 är från planerat år 2009 till år 2013, d v s 4 år. Henrik Efraimsson, SSM New Swedish regulations for clearance of materials, rooms, buildings and land SSM har utvecklat nya regler för friklassning av material, rum, byggnader, och landområden. Dessa regler kommer antagligen att börja gälla En viktig princip är att ingen utspädning får ske före friklassning. Friklassning ska ske på ett riktigt, pålitligt och transparent sätt under övervakning av en effektiv myndighet. De nya reglerna ska först gå igenom EU för bedömning under hösten Jonatan Jiselmark, ALARA Engineering Assessment of activity inventories in Swedish LWRs at time of decommissioning ALARA Engineering har gjort beräkningar av totala aktiviteten för (Forsmark 1-3 och Barsebäck 1-2) de flesta av Sveriges lättvattenreaktorer. Det avfall som kommer att uppstå delas in i olika kategorier. Reaktordelar och tryckkärl: Dessa komponenter innehåller neutroninducerad aktivitet till följd av höga neutronflöden nära reaktorhärden. Driftsystem med olika grader av föroreningar. Föroreningarna kommer huvudsakligen från oxider (crud). De aktiverade korrosionsprodukterna transporteras med kylvattnet till olika system. Föroreningarna kommer även från tidiga problem med bränslet Avfallshanteringssystem till exempel jonbytarlösningar. Förorenad betong Det är stora osäkerheter i beräkningarna av totala aktivitetsinnehållet vid tidpunkten för rivning av reaktorerna.

25 (34) Karin von Kronhelm, Studsvik Survey of radiological contamination and hazardous waste in an old uranium mill Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Under de fyra år anläggningen var i drift fick man endast fram 215 ton uran ur ca ton berg. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om i vilka byggnader vid Ranstadverken det finns radioaktivitet och i vilka nivåer. Resultatet från undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med avveckling och friklassning av de kvarvarande byggnaderna. Undersökningen omfattade 13 byggnader och totalt 510 rum. Celia Jones, Kemakta A model for the calculation of individual dose from exposure to radionuclides in contaminated soil Den acceptabla nivån som radioaktivitet i marken på plaster där radioaktivt material har behandlats, är en viktig fråga vid avveckling. Om man vet den kvarvarande aktiviteten i marken kan man beräkna framtida persondoser vid olika markanvändning. Modellen räknar på exponering från direct oral ingestion of soil, inandning av damm, konsumtion av dricksvatten från närbelägen brunn och konsumtion av kött och mjölk som producerats i området. Om man ser till olika åldersfördering och exponering så är åldersgruppen åringar den grupp som får största doser. De äter och dricker mycket i förhållande till sin kroppsvolym. Robert Hedvall, SVAFO Lessons learned from the decommissioning of contaminated small waste storage facilities SVAFO ägs av den svenska kärnkraftsindustrin. Företaget bildades 1992 av Sydsvenska Värmekraft AB, Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB and Oskarshamns Kraftgrupp AB (som också namnet SVAFO är en förkortning av). AB SVAFO:s huvudsakliga uppdrag är att ta om hand om det avfall som uppkommer från de tidigare statligt ägda reaktorerna i Studsvik. Slutsats: Glöm inte att undersöka jorden runt och under anläggningarna vid avveckling.

26 (34) Niels Mark, IFE (Institutt for Energiteknik) Motivational challenges in decommissioning and transition När en reaktor är i gång så är det produktion som är huvudmålet. När reaktorn ska avvecklas blir målet ett annat och det kan vara svårt för personalen som arbetar med produktion att tänka om. Slutsats: kommunikation och transparens är viktigt i avvecklingsskedet. Anders Stenmark, Studsvik Efficient and environmentally sound treatment of radioactive waste streams from maintenance, upgrade and decommissioning Det skapas mycket avfall under drift och avveckling. Den absoluta största volymen vid avveckling är lågaktivt avfall. Studsvik har arbetat med lågaktivt avfall sedan mitten av 70-talet och konceptet är att minska volymen på avfallet och att paketera det på ett sätt som passar den typ av slutförvaring som planeras. Återvinning av värdefulla ämnen är också en stor del av verksamheten, detta leder till att kärnkraftsindustrins anseende ökar i och med att man minskar bördan på naturen. Det avfall som blir över efter att volymen reducerats skickas tillbaka till kunden. Han poängterade att undvika tillfällig mellanlagring vid kärnkraftverken Tommy Hansson, Ringhals Development and qualification of waste package for SFR silo Den svenska kärnkraftindustrin har startat ett projekt för att ta fram en avfallsbehållare för järnskrot och annat icke brännbart material. Aktivitetsnivån per behållare får vara upp till 2 TBq per behållare. Dessa behållare ska placeras i SFR:s silo. Behållarna ska klara ett fall från 9 meter och de ska hålla för att staplas 42 stycken på varandra. Heidi Sjølin Thomsen, DD (Danish Decommissioning) Preliminary studies regarding the final Danish repository for low- and mediumlevel radioactive waste Utgångsläge för danskt förvar av låg och medelaktivt avfall är att det måste ligga i Danmark, klara sig utan övervakning och ha 300 års livslängd. Man har inte tittat på istidsscenario eftersom det inte är troligt att det inträffar en istid under förvarets livslängd. Geologin har översiktligt studerats på 20 platser men inget är

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012

RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012 1 RAPPORT FRÅN GMF ÅRSMÖTE, KONFERENS OCH STUDIEBESÖK 2012 Tid: 2012-10-04--05 Deltagare: Lars Blomberg Rigmor Eklind Ted Lindquist 1. GMF årsmöte Verksamhetsberättelse 2012 Generalsekreteraren Mariano

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, Kommunkontoret, Östhammar, kl. 8.15 11.00 Beslutande Bertil Alm (C), ordförande Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sanne

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB Barsebäcksverket inför rivning Barsebäck Typ: Kapacitet: BWR 1800 MWt / 615MWe Start elproduktion: 15 maj 1975 / 21 mars 1977 Leverantör: ASEA Atom (Westinghouse Electric Sweden) Ägare av anläggning:

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010-2011

Verksamhetsberättelse för 2010-2011 Datum 111020 Verksamhetsberättelse för 2010-2011 1 WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari 2010. Detta arbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm.

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm. ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Sid SVAFO i korthet 1 Vd har ordet 2 Organisation och personal 4 Avfallshantering på Studsvikområdet 7 Avveckling av Studvikreaktorerna 8 Avveckling i tre etapper 10 Ranstad 13

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Avveckling och rivning av kärnkraftblock

Avveckling och rivning av kärnkraftblock Öppen Rapport DokumentID 1359832 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sven-Erik Rosén Kvalitetssäkrad av Fredrik De la Gardie (SG) Markus Calderon (SG) Godkänd av Börje Torstenfelt Reg nr Datum 2012-10-04

Läs mer

Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04

Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04 Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04 Stockholm den 21 april 2004 Närvarande Ledamöter: Sakkunnig: Expert: Sekreterare: Observatör: Kristina Glimelius, ordförande Rolf Sandström Lena Andersson-Skog

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten ÅRSRAPPORT 2012 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION FÖRENINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI Med sektioner för D VAnENKRAFT D BIOENERGI D VÄTGAS D VINDKRAFT SOLENERGI D ENERGIEFFEKTIVISERING D BISTÅND D UNGDOM FORDON 20121125

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige Införande av en sluten bränslecykel i Sverige LWR U+TRU+FP U+Pu FP Janne Wallenius & Jitka Zakova U+TRU U+TRU+FP KTH Gen-IV Bakgrund Med fjärde generationens kärnkraftssystem blir det möjligt att 1) Genom

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhets berättelse 2014 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Näim1dens

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe)

Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe) GMF KONFERENS 2011-09-29 Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe) Viktigt med den lokala nivån och erfarenheten hos GMF kring beslutsprocessen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 10:15 Ajournering 09:35-09:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjg ersättare för Birgit

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området av Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion 1 Tidigare händelser som satt särskilda

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-09-26 Sida 1 (12) Plats och tid: Västerås, Silvergruvan 2014-09-26, 09.00-12.00 ande: Roger Ljunggren (S) Ordf. Rolf Edlund Vice ordf. (C) Björn Eriksson (S) Tommy Levinsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer