Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25"

Transkript

1 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson (V), Ordförande Kerstin Hermansson (C), Vice ordförande Leif Johansson (S), Andra vice ordförande Ninni Dyberg (S) Gunvie Peeker (M) Marianne Hermansson (S) Hilmar Jonsson (MP) Marie Sandberg (S) Nancy Kindblad (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Joakim Härdner (FP) ersätter Joakim Malmberg (FP) Bill Bakkemose (M) ersätter Alexis Mouschopanis (M) Jasem Hardan (V) Nancy Kindblad (M) Bill Bakkemose (M) Mats Brandt (C) Peter Maksinen (S) Zurap Selimi (S) Martin Valtersson (S) Joakim Härdner (FP) Johnny Åkervall (S) Anna Kjellberg (MP) Tjänstemän inom Stadsdelsförvaltningen Väster Malin Aronsson, Stadsdelschef Ritva Lidskog, Administrativ chef Magnus af Klint, Chef ekonomifunktionen Björn Linder, Chef HR-funktionen Marie Gerdin, Områdeschef förskola Ingalill Lindberg, Områdeschef äldreomsorg Sebastian Nydén, Bitr. områdeschef äldreomsorg Hayne Hedin, Områdeschef grundskola Pernilla Landström, Områdeschef kost, lokalvård och vaktmästeri Eva-Stina Beischer, Områdeschef Individ- och familjeomsorg Ann-Marie Lidberg, MAS Barbro Nilsson-Holmesten, TÖS Anita Gyllensten, Utredningssekreterare Anna Rosendahl, Kommunikatör Daniel Nilsson, Nämndsekreterare

2 2 (11) Fackliga företrädare Catrine Eckerström, Kommunal Justeringsdag: Anslaget på kommunens anslagstavla: Daniel Nilsson Lennart Andreasson Marie Sandberg Sekreterare Ordförande Justerare

3 3 (11) Ändringar i föredragningslistan Ärende 11: Val av fadderpolitiker till 13 förskolor och 2 skolor utgår och tas upp på nästkommande sammanträde. Ärende 12: Överföring av bankmedel och avslut av konton tas upp som ärende 11. Ärende 13: Anmälningsärenden tas upp som ärende 12. Ärende 14: Delegationsärenden tas upp som ärende 13. Ärende 15: Sekretessärende tas upp som ärende Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund. 40 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare Marie Sandberg (S) väljs som justerare med Gunvie Peeker (M) som ersättare /SDNV0032 Månadsrapport för mars Rapporten avser perioden januari mars och prognos för helårsutfall. Införande av heltider för alla verksamheter rapporteras kunna genomföras i enlighet med uppdraget. Arbetet med att ta bort delade turer inom äldreomsorgen pågår men är ännu inte löst främst finansiellt. Utfallet för den stadsdelsegna verksamheten för perioden är en negativ budgetavvikelse om 1,5 mkr men en årsprognos enlig budget. Inom den kommungemensamma verksamheten ligger IFO i utfall och prognos något bättre än budget medan kost och lokalvård följer budget. Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Andreassons (V) förslag: - Att godkänna rapporten. - Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. - Att avvakta med att ta ställning till borttagandet av delade turer inom äldreomsorgen tills de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.

4 4 (11) Kerstin Hermanssons (C) förslag: - Att godkänna rapporten. - Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. - Att SDN Väster översänder Tilläggsförslaget Månadsrapporten (se bilaga) till kommunstyrelsen - SDN Väster avvaktar med att införa borttagandet av delade turer i vården sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag. Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Marie Sandberg (S), Marianne Hermansson (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag. 1. Att godkänna rapporten. 2. Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. 3. Att avvakta med att ta ställning till borttagandet av delade turer inom äldreomsorgen tills de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda. Reservation Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut /SDNV0040 Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 2013 Verksamheten inom äldreomsorgen har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt tillsynsansvarig för socialtjänst (TÖS) upprättat en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse för Stadsdelsförvaltningen Väster 2013.

5 5 (11) Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för att öka patientsäkerheten inom verksamheten. 1. Att godkänna upprättad patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse för Stadsdelsförvaltningen Väster /SDNV0119 Begäran om projekteringsuppdrag för nybyggnation av förskola med 120 platser på kv Ramnås 5-6 Inom Norrbyområdet finns ett stort behov av förskoleplatser samt behov av att avveckla en paviljong. För att möta behovet behöver en nybyggnation vara för minst 120 barn. I Stadskansliets lokaliseringsstudie för alternativ till platser för förskolor togs Ramnås 5-6 fram som ett förslag till placering av förskola. Stadsdelsnämnden Väster beslutade att begära hos Lokalförsörjningsnämnden att en förstudie skulle genomföras för att bygga en förskola på Ramnås 5-6 och att medel skulle avsättas i investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsnämnden har därefter genomfört en förstudie. Lokalförsörjningsnämndens presidium beslutade att dra ut ärendet om projektering av förskola på Ramnås 5-6 från ärendelistan för Lokalförsörjningsnämndens möte i april med hänvisning till det av Lokalförsörjningsnämnden antagna designprogrammet. I förstudien finns ett förslag på en tillräckligt stor förskola. När det gäller byggnationen följer förslaget designprogrammet men vad det gäller utemiljön är måtten mindre än de rekommenderade. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det i nuläget finns anledning att frångå designprogrammet, då det finns lösningar bland annat genom att använda andra närliggande ytor. Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill stadsdelen att Kommunstyrelsen prövar vad som ska vara styrande i beslut om projektering av ny förskola. Lokalförsörjningsnämnden har antagit ett designprogram som innebär att en tillräckligt stor förskola inte kan byggas på Ramnås 5-6. Enligt Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 28 november 2011 förordas enheter med 4-8 avdelningar, samt en utveckling att avveckla mindre enheter. Stadsdelen har stort behov av ny förskola på nedre Norrby, det finns inte alternativa tomter i området som håller storleksmässigt. Placeringen är dessutom optimal med närhet till Norrbygården, Särlaskolan och till parkområde. Den aktuella förskolan ska möta det stora behovet av förskoleplatser på nedre Norrby samt ersätta en paviljong. Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill stadsdelen att Kommunstyrelsen prövar vad som ska vara styrande i beslut om projektering av ny förskola samt beslutar om projektering av förskola med 120 platser på kv Ramnås 5-6. Detta då det är angeläget att processen inte stannar upp utan fortgår.

6 6 (11) 1. Att begära hos Kommunstyrelsen att de ger Lokalförsörjningsnämnden ett projekteringsuppdrag för nybyggnation av förskola med 120 platser på kv Ramnås Upprättad skrivelse sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till Kommunstyrelsen samt för kännedom till Lokalförsörjningsnämnden /SDNV0039 Redovisning av underlag till det systematiska arbetet på förskola och skola Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter, systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Rektorer och förskolechefer i Borås Stad ska använda det systematiska kvalitetsarbetet och fortlöpande analysera och förbättra verksamheten, så att varje barn och elev kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i läroplanens övriga mål. Detta kan inte rektor eller förskolechef delegera till någon annan. Däremot kan rektor och förskolechef delegera administrativa arbetsuppgifter, så som exempelvis inmatning av underlag till kvalitetsrapporter. Verksamheterna i Stadsdelsförvaltningen Väster ser därav ett behov av ett mer tillgängligt system för redovisning av kvalitetsarbetet, än det som idag sker på den gemensamma plattformen J:. Det behövs ett system där ansvariga för redovisningen, oberoende av varandra, kan redovisa underlagen för respektive enhet. Önskvärt är ett enhetligt system inom hela Borås Stad. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett nav i de pedagogiska diskussionerna på respektive områdes områdesledning. I områdesledningarna förs dialoger inför och efter kvalitetsrapporterna. I den senaste kvalitetsrapporten Barn och elever i behov av särskilt stöd svarade samtliga skolenheter i Stadsdelsförvaltningen Väster. Tills vidare fortsätter områdescheferna för förskola och skola alltjämt att följa upp samtliga enheters redovisning av underlag inom utsatt datum. Påminnelser skickas ut för att säkerställa att samtliga enheter svarar. 1. Att godkänna redovisningen. 2. Att redovisningen sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till kommunstyrelsen.

7 7 (11) /SDNV0038 Yttrande över förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till bildandet av Naturreservatet Storsjön i Borås Stad. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla skyddsvärda naturvärden, att utveckla Storsjön som rekreationsområde samt att bevara kulturlämningar från tidigare bebyggelse. Allt talar för att det är mycket bra och lämpligt att bilda Naturreservatet Storsjön då områdets värden ges ett långsiktigt skydd. Bildandet bidrar även till att nå Borås Stads lokala miljömål om flera kommunala naturreservat. 1. Förslaget till bildande av Naturreservatet Storsjön i Borås Stad tillstyrkes. 2. Upprättat yttrande över förslaget godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen /SDNV0022 Yttrande över motionen "Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås Kommun" I en motion från Ulla-Britt Åsén, Sverigedemokraterna, föreslås att de befintliga biblioteken ska användas som de nya mötesplatserna för medborgarna och att en organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek. Folkbiblioteken inom Stadsdelsförvaltningen Väster liksom övriga bibliotek i Borås är redan i dag mötesplatser för boende och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika frågor. Inom stadsdelen anordnas också olika aktiviteter där kommuninvånare och politiker möts, ett exempel på det är Fika demokratiskt där politiker bjuder in invånarna till samtal och dialog. Dessa träffar har planerats utifrån geografisk spridning och har genomförts på flera av stadsdelens bibliotek men också på andra (mötes-) platser inom stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt utifrån Människor möts, Borås Stads Vision 2025 och vill genom olika slags arenor för möten skapas en mångfald av möjligheter till nytta för invånarna. 1. Att avslå motionen med hänvisning till att biblioteken redan idag används som mötesplatser för invånare i Borås Stad 2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till kommunstyrelsen.

8 8 (11) /SDNV0005 Yttrande över motionen "Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret" I motionen hänvisar Patrik Cerny till att många äldre är rädda att falla och därmed inte tillbringar tid utomhus, vilket i sin tur leder till att de inte utövar vardagliga aktiviteter såsom exempelvis inköp. Fallolyckor är en orsak till att äldre avlider och att det därför vore kostnadseffektivt att satsa på gratis broddar till äldre personer över 65 år. Individen har dock ett eget ansvar i att införskaffa de hjälpmedel som den enskilde behöver för att känna sig trygg i vardagen. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka förslaget att erbjuda kommuninvånare med åldern 65 plus gratis broddar. Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Andreassons (V) förslag: - Att avstyrka motionen. Kerstin Hermanssons (C) förslag. - Att tillstyrka motionen. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag. Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Marie Sandberg (S), Marianne Hermansson (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag. 1. Att avstyrka motionen. 2. Att upprättad tjänsteskrivelse översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen. Reservation Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

9 9 (11) /SDNV0037 Yttrande över samråd för detaljplan för Göta, Silverpoppeln 5 m.fl. Detaljplanen för Silverpoppeln 5 m.fl. är sänd för samråd till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för en förskola i området. Det är betydelsefullt att det nu skapas möjlighet för nybyggnation av en förskola på Göta med upp till 120 barn. Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området. Den förskola i närområdet som kommer att ersättas är Moldeparken, som bedrivs delvis i paviljonger. Det är positivt att det har tagits fram lösningar i planen för att skapa tillräcklig yta för den kapacitet som behövs. 1. Upprättat yttrande över samråd för detaljplan godkänns. 2. Yttrandet sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden /SDNV0048 Överföring av bankmedel och avslut av konton Avslut av Viskafors och Kristinebergs fritidsgårdars egna bankkonton och överföring av medel till Borås Stads bankkonto och redovisning, för att dessa medel ska kunna disponeras av fritidsgårdarna. 1. Att bankkonto , tillhörande Viskafors fritidsgård avslutas och att kvarvarande medel på ,62 kr förs över till Borås Stads bankkonto , och redovisning för att kunna disponeras av Viskafors fritidsgård. 2. Att bankkonto , tillhörande Kristinebergs fritidsgård avslutas och att kvarvarande medel på ,94 kr förs över till Borås Stads bankkonto , och redovisning för att kunna disponeras av Kristinebergs fritidsgård.

10 10 (11) 50 Anmälningsärenden Inkomna skrivelser a) Verksamhetsberättelse från Vardaga Byttorpsklint (Övrig post) b) Förvaltningsrättens beslut i överklagan av beslut om placering i skola för A.N (2013/SDNV0171) c) IVO:s beslut om avslut av ärende gällande anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah larm/nattorganisation (2013/SDNV0152) d) Anmälarens skrivelse i anmälan om kränkande behandling vid Särlaskolan 7-9 (2014/SDNV0024) e) Anmälan om elevs rätt till särskilt stöd vid Särlaskolan (2014/SDNV0045) f) Begäran om fler boendeplatser för asylsökande (2014/SDNV0047) g) om avslut av ärende om anmälan om kränkande behandling vid Särlaskolan 7-9 (2014/SDNV0024) h) Skolinspektionens begäran om yttrande och anmälarens synpunkter i anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Kinnarummaskolan (2014/SDNV0019) i) om avslut av ärende om anmälan om skolsituationen för elever vid Svaneholmskolan (2014/SDNV0052) j) Läsårstider för grundskola och grundsärskola 2015/2016 (Övrig post) k) Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden Väster år 2013 (Övrig post) Upprättade/Utgående skrivelser l) Svar på anmälan om skolsituation för elever vid Svedjeskolan (2014/SDNV0035) m) Rapport efter utredning om Lex Sarah gällande bristande i rutiner (2013/SDNV0206) n) Uppdrag att skapa förutsättningar för utvidgning av Sjörmarkenskolan med tre klassrum (2014/SDNV0041) o) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Äldreomsorgen (2014/SDNV0042) p) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Hemtjänsten (2014/SDNV0043) q) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Hemtjänsten Kristineberg (2014/SDNV0046) r) Rapportering av ej verkställda beslut inom IFO kvartal 1 år 2014 (2014/SDNV0054) 1. Anmälningsärenden a) r) läggs till handlingarna.

11 11 (11) 51 Delegationsärenden Delegationsbeslut tagna inom Äldreomsorgen a) Delegationslista med beslut enligt delegation Delegationsbeslut tagna inom IFO, Familjerätten b) Delegationslista med beslut enligt delegation Delegationsbeslut tagna inom Grundskola c) Delegationslista med beslut enligt delegation d) Borås Stads yttrande över anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Kinnarummaskolan (2014/SDNV0019) Delegationsbeslut tagna inom Personalfunktion e) Delegationslista med beslut enligt delegation Övriga delegationsbeslut f) Protokoll från Sociala utskottet g) Protokoll från Sociala utskottet h) Attesträtter 1. Delegationsärenden under a) - h) läggs till handlingarna. 52 Sekretessärende Se separat protokoll.

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer