Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25"

Transkript

1 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson (V), Ordförande Kerstin Hermansson (C), Vice ordförande Leif Johansson (S), Andra vice ordförande Ninni Dyberg (S) Gunvie Peeker (M) Marianne Hermansson (S) Hilmar Jonsson (MP) Marie Sandberg (S) Nancy Kindblad (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Joakim Härdner (FP) ersätter Joakim Malmberg (FP) Bill Bakkemose (M) ersätter Alexis Mouschopanis (M) Jasem Hardan (V) Nancy Kindblad (M) Bill Bakkemose (M) Mats Brandt (C) Peter Maksinen (S) Zurap Selimi (S) Martin Valtersson (S) Joakim Härdner (FP) Johnny Åkervall (S) Anna Kjellberg (MP) Tjänstemän inom Stadsdelsförvaltningen Väster Malin Aronsson, Stadsdelschef Ritva Lidskog, Administrativ chef Magnus af Klint, Chef ekonomifunktionen Björn Linder, Chef HR-funktionen Marie Gerdin, Områdeschef förskola Ingalill Lindberg, Områdeschef äldreomsorg Sebastian Nydén, Bitr. områdeschef äldreomsorg Hayne Hedin, Områdeschef grundskola Pernilla Landström, Områdeschef kost, lokalvård och vaktmästeri Eva-Stina Beischer, Områdeschef Individ- och familjeomsorg Ann-Marie Lidberg, MAS Barbro Nilsson-Holmesten, TÖS Anita Gyllensten, Utredningssekreterare Anna Rosendahl, Kommunikatör Daniel Nilsson, Nämndsekreterare

2 2 (11) Fackliga företrädare Catrine Eckerström, Kommunal Justeringsdag: Anslaget på kommunens anslagstavla: Daniel Nilsson Lennart Andreasson Marie Sandberg Sekreterare Ordförande Justerare

3 3 (11) Ändringar i föredragningslistan Ärende 11: Val av fadderpolitiker till 13 förskolor och 2 skolor utgår och tas upp på nästkommande sammanträde. Ärende 12: Överföring av bankmedel och avslut av konton tas upp som ärende 11. Ärende 13: Anmälningsärenden tas upp som ärende 12. Ärende 14: Delegationsärenden tas upp som ärende 13. Ärende 15: Sekretessärende tas upp som ärende Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund. 40 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare Marie Sandberg (S) väljs som justerare med Gunvie Peeker (M) som ersättare /SDNV0032 Månadsrapport för mars Rapporten avser perioden januari mars och prognos för helårsutfall. Införande av heltider för alla verksamheter rapporteras kunna genomföras i enlighet med uppdraget. Arbetet med att ta bort delade turer inom äldreomsorgen pågår men är ännu inte löst främst finansiellt. Utfallet för den stadsdelsegna verksamheten för perioden är en negativ budgetavvikelse om 1,5 mkr men en årsprognos enlig budget. Inom den kommungemensamma verksamheten ligger IFO i utfall och prognos något bättre än budget medan kost och lokalvård följer budget. Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Andreassons (V) förslag: - Att godkänna rapporten. - Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. - Att avvakta med att ta ställning till borttagandet av delade turer inom äldreomsorgen tills de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.

4 4 (11) Kerstin Hermanssons (C) förslag: - Att godkänna rapporten. - Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. - Att SDN Väster översänder Tilläggsförslaget Månadsrapporten (se bilaga) till kommunstyrelsen - SDN Väster avvaktar med att införa borttagandet av delade turer i vården sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag. Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Marie Sandberg (S), Marianne Hermansson (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag. 1. Att godkänna rapporten. 2. Att reservera återstående av nämndens buffert inom stadsdelsegen verksamhet för befarat underskott inom äldreomsorgen. 3. Att avvakta med att ta ställning till borttagandet av delade turer inom äldreomsorgen tills de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda. Reservation Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut /SDNV0040 Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 2013 Verksamheten inom äldreomsorgen har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt tillsynsansvarig för socialtjänst (TÖS) upprättat en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse för Stadsdelsförvaltningen Väster 2013.

5 5 (11) Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för att öka patientsäkerheten inom verksamheten. 1. Att godkänna upprättad patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse för Stadsdelsförvaltningen Väster /SDNV0119 Begäran om projekteringsuppdrag för nybyggnation av förskola med 120 platser på kv Ramnås 5-6 Inom Norrbyområdet finns ett stort behov av förskoleplatser samt behov av att avveckla en paviljong. För att möta behovet behöver en nybyggnation vara för minst 120 barn. I Stadskansliets lokaliseringsstudie för alternativ till platser för förskolor togs Ramnås 5-6 fram som ett förslag till placering av förskola. Stadsdelsnämnden Väster beslutade att begära hos Lokalförsörjningsnämnden att en förstudie skulle genomföras för att bygga en förskola på Ramnås 5-6 och att medel skulle avsättas i investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsnämnden har därefter genomfört en förstudie. Lokalförsörjningsnämndens presidium beslutade att dra ut ärendet om projektering av förskola på Ramnås 5-6 från ärendelistan för Lokalförsörjningsnämndens möte i april med hänvisning till det av Lokalförsörjningsnämnden antagna designprogrammet. I förstudien finns ett förslag på en tillräckligt stor förskola. När det gäller byggnationen följer förslaget designprogrammet men vad det gäller utemiljön är måtten mindre än de rekommenderade. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det i nuläget finns anledning att frångå designprogrammet, då det finns lösningar bland annat genom att använda andra närliggande ytor. Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill stadsdelen att Kommunstyrelsen prövar vad som ska vara styrande i beslut om projektering av ny förskola. Lokalförsörjningsnämnden har antagit ett designprogram som innebär att en tillräckligt stor förskola inte kan byggas på Ramnås 5-6. Enligt Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 28 november 2011 förordas enheter med 4-8 avdelningar, samt en utveckling att avveckla mindre enheter. Stadsdelen har stort behov av ny förskola på nedre Norrby, det finns inte alternativa tomter i området som håller storleksmässigt. Placeringen är dessutom optimal med närhet till Norrbygården, Särlaskolan och till parkområde. Den aktuella förskolan ska möta det stora behovet av förskoleplatser på nedre Norrby samt ersätta en paviljong. Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill stadsdelen att Kommunstyrelsen prövar vad som ska vara styrande i beslut om projektering av ny förskola samt beslutar om projektering av förskola med 120 platser på kv Ramnås 5-6. Detta då det är angeläget att processen inte stannar upp utan fortgår.

6 6 (11) 1. Att begära hos Kommunstyrelsen att de ger Lokalförsörjningsnämnden ett projekteringsuppdrag för nybyggnation av förskola med 120 platser på kv Ramnås Upprättad skrivelse sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till Kommunstyrelsen samt för kännedom till Lokalförsörjningsnämnden /SDNV0039 Redovisning av underlag till det systematiska arbetet på förskola och skola Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter, systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Rektorer och förskolechefer i Borås Stad ska använda det systematiska kvalitetsarbetet och fortlöpande analysera och förbättra verksamheten, så att varje barn och elev kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i läroplanens övriga mål. Detta kan inte rektor eller förskolechef delegera till någon annan. Däremot kan rektor och förskolechef delegera administrativa arbetsuppgifter, så som exempelvis inmatning av underlag till kvalitetsrapporter. Verksamheterna i Stadsdelsförvaltningen Väster ser därav ett behov av ett mer tillgängligt system för redovisning av kvalitetsarbetet, än det som idag sker på den gemensamma plattformen J:. Det behövs ett system där ansvariga för redovisningen, oberoende av varandra, kan redovisa underlagen för respektive enhet. Önskvärt är ett enhetligt system inom hela Borås Stad. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett nav i de pedagogiska diskussionerna på respektive områdes områdesledning. I områdesledningarna förs dialoger inför och efter kvalitetsrapporterna. I den senaste kvalitetsrapporten Barn och elever i behov av särskilt stöd svarade samtliga skolenheter i Stadsdelsförvaltningen Väster. Tills vidare fortsätter områdescheferna för förskola och skola alltjämt att följa upp samtliga enheters redovisning av underlag inom utsatt datum. Påminnelser skickas ut för att säkerställa att samtliga enheter svarar. 1. Att godkänna redovisningen. 2. Att redovisningen sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till kommunstyrelsen.

7 7 (11) /SDNV0038 Yttrande över förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till bildandet av Naturreservatet Storsjön i Borås Stad. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla skyddsvärda naturvärden, att utveckla Storsjön som rekreationsområde samt att bevara kulturlämningar från tidigare bebyggelse. Allt talar för att det är mycket bra och lämpligt att bilda Naturreservatet Storsjön då områdets värden ges ett långsiktigt skydd. Bildandet bidrar även till att nå Borås Stads lokala miljömål om flera kommunala naturreservat. 1. Förslaget till bildande av Naturreservatet Storsjön i Borås Stad tillstyrkes. 2. Upprättat yttrande över förslaget godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen /SDNV0022 Yttrande över motionen "Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås Kommun" I en motion från Ulla-Britt Åsén, Sverigedemokraterna, föreslås att de befintliga biblioteken ska användas som de nya mötesplatserna för medborgarna och att en organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek. Folkbiblioteken inom Stadsdelsförvaltningen Väster liksom övriga bibliotek i Borås är redan i dag mötesplatser för boende och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika frågor. Inom stadsdelen anordnas också olika aktiviteter där kommuninvånare och politiker möts, ett exempel på det är Fika demokratiskt där politiker bjuder in invånarna till samtal och dialog. Dessa träffar har planerats utifrån geografisk spridning och har genomförts på flera av stadsdelens bibliotek men också på andra (mötes-) platser inom stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt utifrån Människor möts, Borås Stads Vision 2025 och vill genom olika slags arenor för möten skapas en mångfald av möjligheter till nytta för invånarna. 1. Att avslå motionen med hänvisning till att biblioteken redan idag används som mötesplatser för invånare i Borås Stad 2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till kommunstyrelsen.

8 8 (11) /SDNV0005 Yttrande över motionen "Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret" I motionen hänvisar Patrik Cerny till att många äldre är rädda att falla och därmed inte tillbringar tid utomhus, vilket i sin tur leder till att de inte utövar vardagliga aktiviteter såsom exempelvis inköp. Fallolyckor är en orsak till att äldre avlider och att det därför vore kostnadseffektivt att satsa på gratis broddar till äldre personer över 65 år. Individen har dock ett eget ansvar i att införskaffa de hjälpmedel som den enskilde behöver för att känna sig trygg i vardagen. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka förslaget att erbjuda kommuninvånare med åldern 65 plus gratis broddar. Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Andreassons (V) förslag: - Att avstyrka motionen. Kerstin Hermanssons (C) förslag. - Att tillstyrka motionen. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag. Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Marie Sandberg (S), Marianne Hermansson (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag. 1. Att avstyrka motionen. 2. Att upprättad tjänsteskrivelse översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen. Reservation Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy Kindblad (M), Bill Bakkemose (M) och Joakim Härdner (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

9 9 (11) /SDNV0037 Yttrande över samråd för detaljplan för Göta, Silverpoppeln 5 m.fl. Detaljplanen för Silverpoppeln 5 m.fl. är sänd för samråd till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för en förskola i området. Det är betydelsefullt att det nu skapas möjlighet för nybyggnation av en förskola på Göta med upp till 120 barn. Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området. Den förskola i närområdet som kommer att ersättas är Moldeparken, som bedrivs delvis i paviljonger. Det är positivt att det har tagits fram lösningar i planen för att skapa tillräcklig yta för den kapacitet som behövs. 1. Upprättat yttrande över samråd för detaljplan godkänns. 2. Yttrandet sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden /SDNV0048 Överföring av bankmedel och avslut av konton Avslut av Viskafors och Kristinebergs fritidsgårdars egna bankkonton och överföring av medel till Borås Stads bankkonto och redovisning, för att dessa medel ska kunna disponeras av fritidsgårdarna. 1. Att bankkonto , tillhörande Viskafors fritidsgård avslutas och att kvarvarande medel på ,62 kr förs över till Borås Stads bankkonto , och redovisning för att kunna disponeras av Viskafors fritidsgård. 2. Att bankkonto , tillhörande Kristinebergs fritidsgård avslutas och att kvarvarande medel på ,94 kr förs över till Borås Stads bankkonto , och redovisning för att kunna disponeras av Kristinebergs fritidsgård.

10 10 (11) 50 Anmälningsärenden Inkomna skrivelser a) Verksamhetsberättelse från Vardaga Byttorpsklint (Övrig post) b) Förvaltningsrättens beslut i överklagan av beslut om placering i skola för A.N (2013/SDNV0171) c) IVO:s beslut om avslut av ärende gällande anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah larm/nattorganisation (2013/SDNV0152) d) Anmälarens skrivelse i anmälan om kränkande behandling vid Särlaskolan 7-9 (2014/SDNV0024) e) Anmälan om elevs rätt till särskilt stöd vid Särlaskolan (2014/SDNV0045) f) Begäran om fler boendeplatser för asylsökande (2014/SDNV0047) g) om avslut av ärende om anmälan om kränkande behandling vid Särlaskolan 7-9 (2014/SDNV0024) h) Skolinspektionens begäran om yttrande och anmälarens synpunkter i anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Kinnarummaskolan (2014/SDNV0019) i) om avslut av ärende om anmälan om skolsituationen för elever vid Svaneholmskolan (2014/SDNV0052) j) Läsårstider för grundskola och grundsärskola 2015/2016 (Övrig post) k) Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden Väster år 2013 (Övrig post) Upprättade/Utgående skrivelser l) Svar på anmälan om skolsituation för elever vid Svedjeskolan (2014/SDNV0035) m) Rapport efter utredning om Lex Sarah gällande bristande i rutiner (2013/SDNV0206) n) Uppdrag att skapa förutsättningar för utvidgning av Sjörmarkenskolan med tre klassrum (2014/SDNV0041) o) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Äldreomsorgen (2014/SDNV0042) p) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Hemtjänsten (2014/SDNV0043) q) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Hemtjänsten Kristineberg (2014/SDNV0046) r) Rapportering av ej verkställda beslut inom IFO kvartal 1 år 2014 (2014/SDNV0054) 1. Anmälningsärenden a) r) läggs till handlingarna.

11 11 (11) 51 Delegationsärenden Delegationsbeslut tagna inom Äldreomsorgen a) Delegationslista med beslut enligt delegation Delegationsbeslut tagna inom IFO, Familjerätten b) Delegationslista med beslut enligt delegation Delegationsbeslut tagna inom Grundskola c) Delegationslista med beslut enligt delegation d) Borås Stads yttrande över anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Kinnarummaskolan (2014/SDNV0019) Delegationsbeslut tagna inom Personalfunktion e) Delegationslista med beslut enligt delegation Övriga delegationsbeslut f) Protokoll från Sociala utskottet g) Protokoll från Sociala utskottet h) Attesträtter 1. Delegationsärenden under a) - h) läggs till handlingarna. 52 Sekretessärende Se separat protokoll.

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40 1 (10) Tid: 18:00-18:55 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 69-82 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Peter Maksinen (S) ersätter Marianne Hermansson (S) Bill Bakkemose (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Lennart Fritzson (FP)

Peter Maksinen (S) ersätter Marianne Hermansson (S) Bill Bakkemose (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Lennart Fritzson (FP) 1 (6) Tid: 18:00-18:30 Ajournering: Ingen ajournering görs. Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 144-150 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson (V), Ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15 1 (11) Tid: 18:00-19:25 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 53-68 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl

Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 1 (10) Plats och tid Ajournering Närvarande Stadsdelsförvaltningen Väster, Ramnåsgatan 1, Sessionssalen, 18.00 20.30 Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl. 19.55 20.15 Ledamöter Lennart Andreasson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 1 (12) Tid: 18:00-19:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 97-111 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35 1 (10) Tid: 18:00-20:45 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 62-77 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 1 (10) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 108-121 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20 1 (11) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 114-131 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25 1 (12) Tid: 18:00-19:40 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 146-161 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kerstin Hermansson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00 1 (10) Tid: 18:00-20:10 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 132-145 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 1 (16) Tid: 18:00-19:15 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 1-19 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Per Carlsson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51 1 (9) Tid: 18:00-18:55 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 140-153 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande Kerstin Hermansson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45 1 (9) Tid: 18:05 20:00 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 41-56 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande Kerstin Hermansson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 1 (9) Tid: 18:00-20:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 78-92 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:15-21:05

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:15-21:05 1 (18) Tid: 18:00-21:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:15-21:05 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 83-107 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:50-20:05

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:50-20:05 1 (12) Tid: 18:00-20:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:50-20:05 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 42-61 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:35-21:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:35-21:00 1 (18) Tid: 18:00-21:35 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 20:35-21:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 20-41 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:31-19:52

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:31-19:52 1 (14) Tid: 18:00-20:05 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:31-19:52 Plats: Sessionssalen, Stadsdelskontoret Väster Paragrafer: 117-139 Ledamöter: Kerstin Hermansson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:10-20:30

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:10-20:30 1 (14) Tid: 18:00-21:00 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:10-20:30 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 162-179 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande Kerstin Hermansson

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 17.30 18.25 Omfattning 114 127 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Heléne Vistbacka Roth (FP) Gunbritt Johansson (V) Ernad Suntic (S) Rauno

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås 2016-11-10 1(5) Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00-17.15, Scandic Plaza Borås Omfattning 1-9 Beslutande ledamöter Leif Johansson (S) Marie Fridén (M) Linda Ikatti (S) Robert Sandberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering.

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering. PROTOKOLL 1(6) Tid och plats Kl 18.00 18.45 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 18.00 18.20 ajournering. Omfattning 1-12 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf M) Bertil Myhrberg, 1:e

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

tjg ersättare för Emina Beganovic (S)

tjg ersättare för Emina Beganovic (S) Plats och tid: Våglängdsgatan 153, kl. 18.00-19.30 Ajournering: - Omfattning: 101-119 Ledamöter: Ulf Sjösten (M), Ordförande Joakim Englund (S) Patric Cerny (FP), Andre vice ordförande Rebecca Pandora

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 19.20 Ajournering: kl. 18.45 19.00 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 1-13 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3 Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30 Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3 Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Svar på Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan

Svar på Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan E8 BESLUTSFÖRSLAG Svar på Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad. 140519 Lena Palmén Datum Kommunalråd

Läs mer

Tord Andersson (S) för Eva Axell (S)

Tord Andersson (S) för Eva Axell (S) Tid: kl. 9:00 10:37 Ajournering: kl. 9:54 10:30 Plats: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72 Paragrafer: 6 13 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Mats Tolfsson (S), ordförande, Urban Svenkvist (M),

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten 2010-10-14 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl 09.00 12.00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:35 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson Bell (KD) ersätter Linda-Maria

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 17.00 20.25 Ajournering: kl. 19.30 19.50 kl. 20.10-20.25 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 133-150 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.45 Ajournering: kl. 15.05-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Halmstads kommun, Servicekontoret

Halmstads kommun, Servicekontoret Servicenämnden 2011-09-06 1(8) Plats och tid: Hotell Torekov, kl 11:00 17:30 Ajournering 12:00-13:00 och 15:45-16:15 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 9:40 10:00. i sekretessärenden, se separat B-protokoll. ande Ersättare Göran Gredfors,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15)

Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15) Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 11 juni kl.9.00 12.15 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl (C),

Läs mer