Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20"

Transkript

1 1 (10) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson (V), Ordförande Kerstin Hermansson (C), Vice ordförande Leif Johansson (S), Andra vice ordförande Ninni Dyberg (S) Marie Sandberg (S) Marianne Hermansson (S) Hilmar Jonsson (MP) Gunvie Peeker (M) Nancy Kindblad (M) Bill Bakkemose (M) tjänstgör istället för Pär Sundbaum (KD) Lennart Fritzson (FP) tjänstgör istället för Joakim Malmberg (FP) Jasem Hardan (V) Mattias Karlsson (M) Bill Bakkemose (M) Mats Brandt (C) Zurap Selimi (S) Martin Valtersson (S) Lennart Fritzson (FP) Johnny Åkervall (S) Anna-Clara Stenström (M) Tjänstemän inom Stadsdelsförvaltningen Väster Ritva Lidskog, Tf. stadsdelschef Magnus af Klint, Chef ekonomifunktionen Björn Linder, Chef HR-funktionen Marie Gerdin, Områdeschef förskola Ingalill Lindberg, Områdeschef äldreomsorg Marie-Louise Bengtsson, Områdeschef kultur, fritid och förebyggande Hayne Hedin, Områdeschef skola Pernilla Landström, Områdeschef kost, lokalvård och vaktmästeri Eva-Stina Beischer, Områdeschef individ- och familjeomsorg Andreas Ekelund, Enhetschef individ- och familjeomsorg Lina Lundborg, Verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorg Maria Hallberg, Kvalitetssamordnare Anita Gyllensten, Utredningssekreterare Anna Rosendahl, Kommunikatör Daniel Nilsson, Nämndsekreterare

2 2 (10) Övriga Monica Svensson, Tillträdande stadsdelschef Fackliga företrädare Catrine Eckerström, Kommunal Justeringsdag: Anslaget på kommunens anslagstavla: Daniel Nilsson Lennart Andreasson Nancy Kindblad Sekreterare Ordförande Justerande person

3 3 (10) 108 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund. 109 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare Nancy Kindblad (M) väljs till justerande person med Kerstin Hermansson (C) som ersättare /SDNV0032 Tertialrapport Magnus af Klint, chef ekonomifunktionen, föredrar tertialrapporten tillsammans med Ingalill Lindberg, områdeschef äldreomsorg. Stadsdelsegen verksamhet Det ekonomiska utfallet efter augusti är ett underskott om 7,8 mkr. Arbetet med årsprognosen ger en risk för ett underskott om drygt 9 mkr. Då underskottet i huvudsak beror på en volymökning mot budget och tidigare utfallsnivåer av antalet SÄBO-placeringar sker all prövning av omsorgsbeslut så restriktivt som möjligt i all äldreomsorgsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade om en höjning av produktionspriserna för SÄBO-placeringar fr o m halvårsskiftet och att denna skall finansieras genom att belasta den stadsdelsegna äldreomsorgen. Effekten har i prognosen beräknats till 0,9 mkr för andra halvåret Förväntad helårseffekt 2015 är då den dubbla. I syfte att minimera underskottet prövas åtgärder inom alla nämndens verksamheter. Andra verksamheters positiva budgetavvikelser om ca 6,8 mkr varav ca 5,4 mkr är åtgärder, vilka beskrivs nedan, ger en helårsprognos 4,5 mkr vilket är 2,4 mkr sämre än budget. Om utfallet blir enligt prognos kommer nämndens ackumulerade utgående resultat uppgå till 0,8 mkr. Kommungemensam verksamhet Kommunövergripande verksamhet (kommunbidragsfinansierade verksamheter) Stadenövergripande kost förväntas följa årsbudget. IFO barn och familj redovisar ett överskott för perioden om närmare 1,5 mkr och en årsprognos om knappt 1,0 mkr. Verksamheten utnyttjas väl och överskottet beror i huvudsak på tillfälliga vakanser. Kommungemensam produktion (intäktsfinansierad verksamhet) IFO barn och familj redovisar ett mindre överskott för perioden och en årsprognos i balans. Eventuella obalanser i ekonomin regleras mot köpande nämnder. Flyktingboenden redovisar ett mindre överskott men resultatet regleras mot SDN Norr inför bokslutet varför prognosen är ett nollresultat.

4 4 (10) Kyld mat följer budget. Äldreomsorgen, dvs. stadsdelens SÄBO-boenden, har ett underskott och prognostiserar ett underskott på helåret om 2 mkr. Här ingår intäkter som stadsdelen erhållit som tomtidsersättning från tomma platser efter Sanderökroken 2 tagits i bruk efter ombyggnad. Stadskansliet har meddelat att denna i huvudsak kommer dras tillbaka varför redovisat utfall inte är korrekt i dagsläget. Tidigare år har ersättning erhållits för kostnader nämnden haft som konsekvens för pågående ombyggnad. Det förväntas avseende Sanderökroken 2 och effekt på Sanderökrioken 1. Samma sak gäller för låg ersättning, ca 0,7 mkr, till Byttorpsklint för första halvåret då Kommunstyrelsen beslutade att ändra det felaktiga priset från halvårsskiftet. Den samlade prognosen om ett underskott om 2,0 mkr förväntas hanteras av Kommunstyrelsen i kommande bokslut enligt den praxis som gällt sedan stadsdelarna bildades. Västers verksamhet hade senaste månaden en inte utnyttjad kapacitet motsvarande 26 platser, medan motsvarande för staden var 72 platser. Åtgärder för att komma i ekonomisk balans presenteras. 1. Begära investeringsanslag om 700 tkr för anskaffning av inventarier till förskolan i Hestra i enlighet med Stadsdelsnämnden Västers budget Omfördela återstående medel ur årets buffert om tkr till äldreomsorgen som bidrag till finansiering av volymökning SÄBO-placeringar utöver årets budget. 3. Godkänna rapporten. 4. Översända rapporten till Kommunstyrelsen. Protokollsanteckning Stadsdelsnämnden Väster godkänner att Kerstin Hermansson (C) får tillföra en protokollsanteckning till protokollet (bilaga "Alliansens protokollsanteckning") /SDNV0061 Uppföljning av Borås Stads miljömål tertial Stadsdelsnämnden ska rapportera uppföljningen av Borås Stads miljömål till Miljö- och konsumentnämnden tertial 1, tertial 2 samt vid årsredovisningen. I tertial 2 har uppföljning av indikatorer och åtgärder gjorts. I uppföljning av åtgärder ingår en kortfattad analys av den klimatavgift som stadsdelen fått avseende 2013 års resor. 1. Godkänna upprättad uppföljning. 2. Översända uppföljningen som Stadsdelsnämnden Västers rapport till Miljö- och konsumentnämnden.

5 5 (10) /SDNV0125 Begäran om förstudie av träffpunkt m.m. i Spinnaren på Norrby AB Bostäder planerar att etablera ett trygghetsboende i fastigheten Spinnaren på Norrby. Förutsättningen är att kommunen etablerar en träffpunkt till verksamheten. Förvaltningen har haft en dialog med företrädare för AB Bostäder och ser det som möjligt att etablera en träffpunkt i markplanet vilken skulle kunna integreras med nuvarande restaurangverksamhet. Dialog förs med Arbetslivsförvaltningen om att verksamheten skulle vara möjlig att driva för ett s.k. socialt företag. Nästa steg i arbetet är att Lokalförsörjningsförvaltningen får i uppdrag att projektera och hyresförhandla en lämplig lokallösning och återkomma med förslag för ställningstagande av Stadsdelsnämnden Väster. 1. Att förvaltningen ska arbeta för etablerandet av en träffpunkt i Spinnaren. 2. Att nuvarande restaurangverksamhet kvarstår och integreras med planerad träffpunkt i Spinnaren. 3. Att förvaltningen ska samverka med Arbetslivsnämnden för att se på möjligheterna för ett s.k. socialt företag skall kunna driva verksamheten. 4. Att begära hos Lokalförsörjningsnämnden att en förstudie genomförs för att etablera en träffpunkt till planerat trygghetsboende samordnad med befintlig restaurangverksamhet i AB Bostäders fastighet Spinnaren på Norrby 5. Att översända tjänsteskrivelsen som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Lokalförsörjningsnämnden /SDNV0091 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera förskola vid Badstrandsvägen i Sjömarken Stadsdelsnämnden Väster har i sin lokalplan 2014, antagen i 25 augusti 2014, konstaterat behov av utbyggnad av förskola i Sjömarkenområdet. I syfte att möjliggöra en snabbare etablering av ett antal förskolor beslutade Stadsdelsnämnden Väster vid samma sammanträde att begära hos Kommunstyrelsen att få etablera förskolor i Bergsäter och Sandared. Vad gäller lokaliseringen i Sjömarkenområdet beslutade Stadsdelsnämnden Väster att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för etablering av en förskola för 140 barn i Sjömarken Badstrandsvägen. Förvaltningen har inlett detta arbete men för att Lokalförsörjningsnämnden skall kunna biträda förvaltningen i detta utredningsarbete har Lokalförsörjningsnämnden efterfrågat ett beslut om uppdrag från Stadsdelsnämnden Väster.

6 6 (10) 1. Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för etablerande av förskola vid Badstrandsvägen i Sjömarken. 2. Översända tjänsteskrivelsen som Stadsdelsnämnden Västers begäran till Lokalförsörjningsnämnden /SDNV0126 Projektansökan för sociala investeringar: Mentorskap mot våld Projektansökan gäller ansökan om medel ur den av Kommunfullmäktige nyligen inrättade fonden för sociala investeringar. Projektet gäller implementering av det internationellt väl beprövade våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) med skolverksamhet och civilsamhälle som primära arenor i Stadsdel Väster, området Norrby. Stadsdelsnämnden Väster föreslås godkänna ansökan och översända denna till Kommunstyrelsen, då projektets inriktning ligger väl i linje med målet för sociala investeringar, visionen om Borås 2025 och länsstrategin för jämställdhetsintegrering. 1. Godkänna projektansökan. 2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen /SDNV0129 Projektansökan för sociala investeringar: Hela Väster Projektansökan gäller ansökan om medel ur den av Kommunfullmäktige nyligen inrättade fonden för sociala investeringar. Projektet är riktat mot att utifrån forskningsresultat i projektet "Hela Skolan" fördjupa, implementera och sprida de metoder som visat sig ändamålsenliga för att minska normbrytande beteende på en skola F-6. Det finns en tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att misslyckas med att som vuxen ta sig in på arbetsmarknaden och olika typer av ohälsa. Socioekonomiska beräkningar visar att varje individ som undviker marginalisering via tidiga insatser är en stor besparing, både för individen själv, Borås Stad och det övriga samhället. 1. Godkänna projektansökan. 2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen.

7 7 (10) /SDNV0110 Yttrande över Borås Stads personalpolitiska program Kommunstyrelsen har reviderat Borås Stads personalpolitiska program och Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget till nytt program. Programmet har kortats ned vilket gör det tydligare. Programmet är både visionärt och detaljerat vilket möjligen kan bero på att staden saknar en personalpolitisk strategi. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka förslaget till nytt personalpolitiskt program för Borås Stad med ändringen att den avslutande matrisen lyfts ur. Under en diskussion på nämndsammanträdet föreslås däremot att ha kvar matrisen, eftersom den anses fylla en funktion. Ett förslag formuleras om att tillstyrka remissen utan ändringar. Förslag till beslut på sammanträdet Kerstin Hermanssons (C) förslag: - Tillstyrka förslaget till Borås Stads personalpolitiska program. - Översända tjänsteskrivelsen som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen. 1. Tillstyrka förslaget till Borås Stads personalpolitiska program. 2. Översända tjänsteskrivelsen som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen /SDNV0104 Yttrande över remiss från Justitiedepartementet om framtidsfullmakter Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ett lagförslag från Justitiedepartementet. Kommunstyrelsen har skickat ut ärendet på remiss till bland andra Stadsdelsnämnden Väster. Departementspromemorian redogör för förslag om lagen om framtidsfullmakter som innehåller bestämmelser om framtidsfullmakter, behörighet för anhöriga i vissa ekonomiska angelägenheter, tredjemansskydd och skadeståndsansvar. Det är ytterst angeläget att tillförsäkra rättssäkerheten för den enskilde som saknar beslutsförmåga samt att reglera en anhörigs insats när det gäller de vardagliga ekonomiska förehavandena. Bedömningen är att den föreslagna lagen om framtidsfullmakter kan tillgodose båda dessa faktorer samtidigt som den föreslagna lagen gagnar samhället.

8 8 (10) 1. Tillstyrka remissen. 2. Översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen /SDNV0116 om gallring av vattenskadade handlingar Ett antal allmänna handlingar vattenskadades efter att en källarlokal svämmades över på Svedjeskolan den 18 augusti. Handlingarna skadades i så allvarlig omfattning att Stadsarkivet förordar ett gallringsbeslut av ansvarig myndighet, vilken är Stadsdelsnämnden Väster. Handlingarna inkluderar följande: - Nationella prov i svenska (2009, 2010, 2012 och 2013) - Nationella prov i matematik (2009, 2010, 2012 och 2013) - Nationella prov i engelska (2013) - Nationella prov i fysik (2013) - Pärmar märkta med utvecklingssamtal (2004) 1. Att de vattenskadade allmänna handlingar enligt tjänsteskrivelsen kan gallras. 2. Att översända beslutet för kännedom till Kulturnämnden. 119 Anmälningsärenden Inkomna skrivelser a) Skrivelse om trafiksituationen i området Storängen (Övrig post) b) om avslut av ärende om Lex Maria inom äldreomsorgen (2013/SDNV0186) c) Kammarrättens dom i ärende om överklagan av beslut om skolskjuts för M.D (2013/SDNV0174) d) Skolinspektionens beslut i ärende om kränkande behandling vid Kristinebergsskolan (2014/SDNV0075) e) Skrivelse från IVO om klagomål om handläggning av ärende om IFO (2014/SDNV0118) Upprättade/Utgående skrivelser f) Redovisning av synpunktsstatistik (Övrig post) g) Yttrande till IVO angående begäran om omprövning av beslutet att inte servera halal-kött (2014/SDNV0117) h) Ansökan om SIS-medel för TAKK-satsning i Västers förskolor (2014/SDNV0120)

9 9 (10) i) SDF Västers svar till Patientnämnden angående anmälan (2014/SDNV0119) j) Anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Björkhaga (2014/SDNV0123) k) Undervisning och resultat 2014 Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad (2014/SDNV0128) l) Avslutad utredning om anmälan om risk för missförhållande enligt Lex Sarah Hemtjänst (2014/SDNV0098) 1. Anmälningsärenden a) l) läggs till handlingarna. 120 Delegationsärenden Delegationsbeslut tagna inom Äldreomsorgen a) Delegationslista med beslut enligt delegation Delegationsbeslut tagna inom IFO, Familjerätten b) Delegationslista med beslut enligt delegation. Delegationsbeslut tagna inom Grundskola c) Delegationslista med beslut enligt delegation. Delegationsbeslut tagna inom Personalfunktion d) Delegationslista med beslut enligt delegation. Övriga delegationsbeslut e) Protokoll från Sociala utskottet f) Protokoll från Sociala utskottet Delegationsärenden under a) - f) läggs till handlingarna.

10 10 (10) 121 Sekretessärende a) Nedläggning av utredning om faderskap Se separat protokoll.

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 39-52 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05

Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05 1(26) Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05 Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 20:25-20:50 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 56-65 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-16 Tid: Tisdag 2015-02-24 kl. 17.00, (Beslutsmöte startar kl. 18.00) Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader

Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader Anna Sandström Katrin Söderlind Lars Magnusson Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten Borås Stad Borås Stads Revisionskontor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer