Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP) Ingegerd Nyborg (M) Birgitta Bergman (M) Bo Unosson (C) Andreas Cerny (FP) Tjänstgörande ersättare Maria Frankert (S) Ersättare Jonas Jörgensen (V) Arash Bolouri (MP) Oliver Öberg (M) Kamran Rousta (FP) Ann-Charlotte Blomqvist (KD) Övriga Dag Forsström Lennart Gustavsson Hans Johansson Camilla Jansson Per-Olof Jinnegård Margareta Udén Hoff andre vice ordförande förste vice ordförande för Marie Sjöhem (S) kl under mötes info. del förvaltningschef stf. förvaltningschef/verksamhetschef verksamhetschef chef för personalfunktion chef för ekonomifunktion protokollförare

2 PROTOKOLL 2 (7) 56 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lasse Jutemar med Birgitta Bergman som ersättare. Justering den 23 maj 2014, under dagen. 57 Ändring av föredragningslistan Ärende 4 Information kontaktpolitiker och ärende 10 Övriga frågor utgår. Tilläggsärende Miljörapport tertial läggs till på föredragningslistan som ärende 11. Arbetslivsnämnden godkänner ändring av föredragningslistan. 58 Information från verksamhetschef Lennart Gustavsson Verksamhetschef, Lennart Gustavsson informerar om försörjningsenhetens organisation, ansökningsförfarande av ekonomiskt bistånd, riksnorm, beräkning och bedömning. Försörjningsenhetens uppdrag är att stötta människor till egen försörjning och under tiden pröva rätten till bistånd och att handlägga ärenden gällande förmedling, sociala kontrakt och våldsutsatta och uppgifter som följer med det. Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 59 Information från förvaltningschefen Förvaltningschef Dag Forsstöm delger följande: - kostnader i samband med digitala nämndhandlingar via ipad. Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 60 Dnr 2014/ALN Budgetuppföljning efter april 2014 Arbetslivsnämnden ska inge tertial 1 facknämnder till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden godkänner tertial 1 facknämnder 2014 för nämnden, samt inger upprättat tertial till Kommunstyrelsen.

3 PROTOKOLL 3 (7) 61 Dnr 2014/ALN Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld Borås Stad har i och med Socialstyrelsens nationella tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld fått kritik och genom tillsynsbeslut ålagts åtgärder rörande socialtjänstens myndighetsutövning, ansvar för kvalitet och uppföljning av socialtjänstinsatser samt för processer och rutiner där samverkan krävs. Staden saknar i nuläget alltjämt ett tydligt ansvar i organisationen att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör våldsutsatta vuxna. Stöd- och hjälpinsatser för de enskilda som behöver stöd med anledning av våld från närstående saknas eller hanteras inte som andra socialtjänstinsatser. Med anledning av kritiken har Stadsdelsförvaltning Väster (SDF Väster), utifrån SDN Västers samordningsansvar för övergripande individ och familjeomsorg IFOfrågor, sammanställt stadsövergripande förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld. En kommungemensam relationsvåldsenhet inom Arbetslivsförvaltningen Förslaget om en ny enhet, specialiserad på våldsproblematik, bedöms som angeläget för att Borås Stad ska kunna ge den som utsätts för våld ett bra och kompetent bemötande och ett snabbt och säkert skydd. Förslaget bedöms också angeläget för att garantera den enskildes rättssäkerhet samt för att skydda den enskilde från de samverkansbrister som uppstår i den nuvarande organisationen. Detta är ett utökat uppdrag för Arbetslivsförvaltningen vilket innebär ökade kostnader med tkr. Nämnden är positiv till den inriktning på verksamheten som beskrivs i ärendet, och vill särskilt understryka vikten av att det brottsofferstödjande uppdraget enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 betonas, framför uppdraget om att utreda den enskildes behov av ekonomiskt bistånd. Förenklad upphandlingsprocess av socialtjänstinsatsen skyddat boende Av sakupplysningarna i ärendet framgår att Borås Stad vad gäller kostnader för skyddat boende på Kvinnojour med råge överstiger tröskelvärdet för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), samt att det i nu gällande lagstiftning inte finns några undantag från upphandlingsskyldigheten vad gäller de tjänster som kommunen överlåtit för utförande till en ideell förening, så som en Kvinnojoursverksamhet. En upphandlingsprocess bör genomföras i enlighet med lagkrav och förslag i remitterat ärende. Nämnden förordar dock att upphandlingsprocessen genomförs först efter att ett lokalt övergripande samverkansavtal skapats med Kvinnojouren Borås i syfte att borga för finansieringen av Kvinnojourens föreningsverksamhet. Medverkan till fortsatt finansiering av Kvinnojour genom föreningsbidrag Nämnden vill särskilt understryka vikten av att enskilda som vill söka stöd utan att registreras hos myndigheter fortsatt kan göra det genom Kvinnojoursverksamhet. Nämnden vill också betona vikten av att Kvinnojouren fortsatt kan vara röstbärare,

4 PROTOKOLL 4 (7) opinionsbildare och kritiker. För att värna om enskildas möjligheter och Kvinnojouren som ideell och fristående förening ser nämnden att en fortsatt finansiering av den del av Kvinnojourens verksamhet som utgör föreningsverksamhet är angelägen för Borås Stad. En fortsatt finansiering av Kvinnojourens föreningsverksamhet ses som särskilt viktig om Borås Stad upphandlar tjänsten skyddat boende och därmed konkurrensutsätter de delar av Kvinnojourens verksamhet som utgör socialtjänst. Tillförskaffande av nya interna boenderesurser och stärkt samverkan med bostadsbolagen i Borås Av Socialstyrelsens handbok och allmänna råd rörande socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld framgår att tillfälligt boende och hjälp med att ordna stadigvarande boende är insatser som kommunen bör kunna erbjuda. Personer som utsätts för våld eller andra övergrepp är en utsatt grupp som i vissa fall kan tvingas flytta mellan olika kommuner, antingen tillfälligt eller permanent. Ett uteblivet stöd kan få mycket allvarliga konsekvenser både för den hotade personen för hennes eller hans anhöriga. Enskilda blir i nuläget boende längre tid på skyddat boende än vad skyddsbehovet påkallar då den enskilda inte hittar eget boende. Detta bedöms orsaka platsbrist. Mot denna bakgrund ser nämnden positivt på förslaget att Sociala omsorgsförvaltningen, utifrån det boendesociala ansvaret, tillförskaffar nya interna boenderesurser och stärker samverkan med bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för våldsutsatta. Detta bedöms även möjliggöra stärkt samverkan med andra kommuner i landet rörande boendelösningar för enskilda våldsutsatta som behöver byta kommun och behöver stöd- och hjälpinsatser. Översyn av Utväg Södra Älvsborgs finansiering Nämnden ser det som angeläget att genom Utväg fortsatt erbjuda lätt tillgängliga insatser utan krav på biståndsprövning eller registrering inom socialtjänsten som service. Utifrån gällande lagkrav har kommunerna också behov av att erbjuda biståndsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Bedömningen är att det vore ett sämre alternativ för kommunerna att skapa egna interna resurser motsvarande Utvägs insatser framför att anpassa och formalisera de stöd- och hjälpinsatser som redan utförs inom ramen för myndighetssamverkan genom Utväg. Nämnden tillstyrker därför förslaget om att Borås Stad ser över finansieringen av Utväg Södra Älvsborgs verksamhet för att möjliggöra att verksamheten gör de omställningar som krävs för utförandet av socialtjänstinsatser. För kommunernas fortsatta planering är det angeläget att ersättningsnivåer rörande Utväg Södra regleras i avtal snarast möjligt. Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget om en kommungemensam relationsvåldsenhet under förutsättning att nämnden får kostnadstäckning med tkr. I övrigt tillstyrker nämnden remissen.

5 PROTOKOLL 5 (7) 62 Dnr 2013/ALN Motion: Arbeta smartare mot våld i nära relationer! I motionen Arbeta smartare mot våld i nära relationer! föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relation gällande vuxna, samt att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelning upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende. Med anledning av den kritik som Socialstyrelsen har riktat mot Borås Stads arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, har SDF Väster berett ett stadsövergripande förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld. Förslaget är sänt på remiss till Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Arbetlivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden med svar senast Utifrån SDN Västers ansvar för övergripande IFO-frågor sammanställer SDF Väster nämndernas remissvar och överlämnar efter beslut i SDN Väster ärendet för fortsatt handläggning av Kommunstyrelsen. Sakfrågorna i aktuell motion behandlas och besvaras i samband med att SDN Väster tar ställning till remitterat ärende. Förslag och yrkande Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att tillstyrka första attsatsen av motionen: Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relation gällande vuxna. (Detta utifrån att det är en nämnd som jobbar kommunövergripande samt att det är mindre exkluderande att vara aktuell där än på exv Sociala Omsorgsnämnden). Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att avslå andra attsatsen av motionen: Att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende etc. (Detta utifrån att ekonomiska volymen är sådan att upphandling krävs samt att kraven på de som kan bli föremål för att köpa tjänster av är stora då de i laglig mening ska leva upp till samma krav som socialtjänsten själva har i avseende dokumentation, styrning och ledning, kvalitetsarbete,evidentbaserad verksamhet etc.). Arbetslivsnämnden tillstyrker Alliansens yrkande. Arbetslivsnämnden tillstyrker att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relation gällande vuxna. Arbetslivsnämnden avslår att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende etc.

6 PROTOKOLL 6 (7) 63 Dnr 2014/ALN Hemställan om förhyrning av lokaler i kvarteret Vulcanus Sjuhärads samordningsförbund är intresserade att flytta in i lokaler i Vulcanus 15 plan 2 där Arbetslivsförvaltningen finns idag. Samordningsförbundet har behov av ca sex kontorslokaler. Förvaltningen behöver då ersättningslokaler. Förbundet och kommunen får samordningsvinster genom förfarandet. Önskad inflyttning är senast till årsskiftet. Arbetslivsnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om förhyrning av lokaler i kvarteret Vulcanus. 64 Anmälningsärenden a) Stadsrevisionens skrivelse av Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2013 Dnr 2014/ALN b) Protokollsutdrag LN Förtydligande kring kommunförsäkringen ansvarsvillkor C 1 försäkringsupphandling Borås Stad Dnr 2014/ALN c) Protokollsutdrag KF , 53 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en brukare Dnr 2013/ALN d) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen, e) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av Anmälningsärenden till dagens protokoll. 65 Dnr 2014/ALN0050 Miljörapport Tertial Arbetslivsnämnden ska inge Miljörapport tertial till Miljö- och konsumentnämnden. Arbetslivsnämnden godkänner Miljörapport tertial , samt inger densamma till Miljö- och konsumentnämnden.

7 PROTOKOLL 7 (7) Vid protokollet Margareta Udén Hoff Nämndsekreterare Justeras Lars-Åke Johansson Ordförande Lasse Jutemar Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 maj Margareta Udén Hoff

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer