Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4"

Transkript

1 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca m³k, varav ca m3k är äldre än 100 år. Byajakt på hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen + 1 kalv. Äldre botadhu med uthu medföljer objektet. Nära till Finland. Sita anbud ondagen den 5 november 2014 Priidé kr Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå Telefon Telefax Internet

2

3 Kiruna Paittajärvi 1:4 Föräljningobjekt Paittajärvi 1:4 i Kiruna kommun. Arealer Enligt mätning på kogkarta Totalt 203,8 ha Skog 89,8 ha Inäga: 2,3 ha Impediment 103,8 ha Övrigt: 7,9 ha Areal enligt fatighetregiter 208,7 hektar. Differenen kan förklara av att tröängarna kring Suopatujärvi inte finn med i kogkartan. AVD 5, Taxeringvärde, taxeringår 2014 Lantbrukenhet med botadbyggnadvärde under kr, typkod 113. Totalt: kr varav Skogmark: kr Impediment: kr Tomtmark: kr. Anbud med priidé Fatigheten förälj via anbudförfarande. Bud ka vara o tillhanda enat ita anbuddagen PRISIDÈ: SEK för föräljningobjektet. Se vidare punkten Föräljningförfarande. Skog & Mark Fatigheten totala virkeförråd uppgår till ca m³k, varav ca m3k är äldre än 100 år. Genomnittvirkeförrådet är 82 m3k/ha. Trädlagfördelningen är tall 98 %, gran 1 % och löv 1 %. För att ligga å långt norr ut är det förhållandevi bra tillväxt i kogarna, det beror främt på bra jordmån och att höjden över havet inte är å hög (jön Paittajärvi ligger ca 300 m över havet). Medelboniteten har beräknat till ca 2,2 m³k per hektar och år. Skogmarken är fördelad på två kiften. Gårdkiftet är lättåtkomligt med bilväg genom kiftet på två tällen. Utkiftet (vid Pingiharju) är våråtkomligt med kogmakin och ligger nätan 3 km från bilväg. Skogbruk har bedrivit på kiftet med hjälp av vinterbavägar över myrar. Skogmarken har överlag bra bärighet. Fatigheten betår även av fem må markkiften.k tröängar kring jön Suopatujärvi. Uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från koginventering utförd av Sverker Forén i juli Ytterligare koguppgifter få i bilaga, för frågor om kogen kontakta gärna Sverker Forén Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

4 Nyckelbiotoper mm. På fatigheten finn inga regitrerade nyckelbiotoper eller biotopkydd. På utkiftet (vid Pingiharju) finn ett område om regitrerat om område med höga naturvärden. På utkiftet finn ockå regitrerade forn- och kulturminnen. Generellt gäller för kogliga åtgärder att ärkild hänyn kall ta för.k. hänynkrävande biotoper i den mån ådana finn. Exempel på ådana biotoper är områden läng bäckar och dråg, myrkanter och berghällar amt umpkogar, kärr och myrholmar. Strax öder om fatigheten ligger naturreervatet Peinki fjällurkog. Virkemarknad Kiruna kommun äger två värmeverk (Kiruna och Vittangi) om bl.a elda med träfli. Närmta pappermaefabriker ligger vid Bottenvikkuten (Kalix, Kemi och Piteå). Närmate törre ågverk i Sverige är Krekula & Lauri åg i Tärendö. Närheten till Finland gör att finka virkeköpare ibland köper virke i Kareuandotrakten. Jakt & Fike Jakträtten medföljer fatigheten. Jakten bedriv tillamman med de fyra andra kogfatigheterna i Paittajärvi by. Byamarken uppgår till hektar och för älgjakten har ett licenområde regitrerat. Älgtilldelningen 2014 var 1 vuxen och 1 kalv, om i höt nabbt var kjutet av de fyra jägarna om deltog i älgjakten. Fikerätt i byn vattenområden medföljer. Byggnader På fatigheten finn ett äldre botadhu och ladugårdlänga om båda tått oanvänd under lång tid. Botadhuet yta på mark är ca 60 m2 och är byggd i 1 1/2 plan. Stommen är i trä. Säljaren förbehåller ig nyttjanderätten till byggnaderna t.o.m På gårdkiftet vid jön Paittajärvi tår ett fritidhu om äg av Lar Olof Olon, den ingår inte i föräljningen. På utkiftet finn en jaktkoja om äg av Gunnar Aplund, den ingår inte i föräljningen. På gårdkiftet vid allmänna vägen finn uppförd en telekommunikationmat med byggnad. Engångerättningen har tidigare utbetalt för upplåtelen. AVD 11, Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

5 Servitut & Nyttjanderätter mm Inkrivna nyttjanderätter: Nyttjanderätt tele Nyttjanderätt tele Ledningrätter: Starktröm Lat Ledningrätt 25-F Tele Lat Ledningrätt 25-F2003/ Tele Lat Ledningrätt 25-F2003/ Tele (optikfiberkabel) Lat Ledningrätt 25-F2005/95.1 Tele Lat Ledningrätt 0180K Mark till tomt för ovan nämnda fritidhu har upplåtit genom botadarrende. Engångerättning för upplåtelen har tidigare utbetalat till fatighetägaren. Mantal & Samfälligheter mm Paittajärvi 1:4 har kattetal 3/64 mantal och har där igenom del i Paittajärvi byaamfällighet, om främt betår av amfällda vägar. Andelen baera på mantalet. Kareuando Skogallmänning Fatigheten Muonio 2:11 äg av Kareuando Skogallmänning. Arealen är hektar varav hektar är produktiv kogmark. Allmänningen kiljer ig från övriga kogallmänningar i länet och utgör av en egen fatighet Pajala Muonio 2:11. Ägare av mantalatt fatighet i Kareuando ocken erhåller ingen årlig utdelning från Kareuando Skogallmänning. Boende inom Kareuando föramling har rätt att jaga på allmäningen marker. Inteckningar/Pantbrev Det finn en inteckning om kr i fatigheten. Pantbrevet är kriftligt och utfärdat Vining Intreent får på egen hand eller genom konult inventera och beikta fatigheten kog- och markområden. Kontakta Skogmätarna om vining av botadhuet önka. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

6 Föräljningförfarande Fatigheten förälje genom anbud om inge kriftligen och märkta med objektet fatighetbeteckning. Bud kall vara o tillhanda enat ita anbuddagen ondag den 5 nov kl. 24:00. Potadre: Skogmätarna Vätra Varvgatan 3, Luleå. E-pot: Anbud kall ange med ett betämt belopp i venka kronor. Använd gärna bifogad anbudblankett. Anbud med reervationer eller av typen procentanbud eller AVD 8, S2 dylikt godtage ej. Det högta anbudet kan direkt komma att anta, alternativt ker förhandling eller öppen budgivning med de högta anbudgivarna. Budgivaren kall inom 5 dagar efter avlutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför beiktning av objektet och kontroll av finanieringmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämna. Säljaren förbehåller ig fri prövningrätt. Övriga föräljningvillkor Fatigheten överlåt i befintligt kick. Det åligger anbudgivare att noggrant beikta föräljningobjektet för att därigenom förvia ig om byggnader kick, ägolagfördelning, kogvårdtilltånd, virkeförråd och förhållanden i övrigt. Denna bekrivning kan ej lägga till grund för talan enligt jordabalken. Köparen underökningplikt omfattar hela fatigheten dv. mark, byggnader och intallationer. Underökningen omfattning ka ta hänyn till fatigheten kick, den normala bekaffenheten ho jämförliga fatigheter amt omtändigheterna vid köpet. Beträffande kogen erinra ärkilt om att kogbrukplaner och koguppgifter kan vara behäftade med oäkerhet, varför angivna uppgifter inte kall uppfatta om utfätele utan om ett underlag för egen beiktning. Därvidlag kall även beakta den naturvårdhänyn om vid avverkning kan komma att kräva utifrån kogvårdlagen. Köparen kan inte kräva avdrag på köpekillingen eller häva köpet för fel om köparen borde upptäcka vid en noggrann underökning av fatigheten både i fält och genom offentliga regiter. Köparen bör därför underöka fatigheten noga. Ägarna och/eller Skogmätarna förbehåller ig rätten att ändra bekrivningen, de omfattning eller förutättningar i den mån de ane erforderligt, utan ärkilt meddelande. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

7 Förvärvtilltånd Fatigheten ligger inom område om enligt jordförvärvlagen (1979:230) utgör glebygdområde. Privatperoner om bor inom Kiruna kommun kan fritt köpa fatigheten. Om köparen är juridik peron eller peron om ej bott i kommunen i mint ett år tid, kall köparen ho läntyrelen öka förvärvtilltånd inom 2 veckor från köpekontraktet tecknande. Kotnad för förvärvtilltånd betala av köpare. I det fall köpare neka förvärvtilltånd återbetala erlagd köpekilling. Lantmäteriförrättning Fatigheten kan även tillföra en annan fatighet inom kiftelaget genom fatighetreglering. Förrättningkotnaden vid fatighetreglering betala av köparen. Ingen lagfartkotnad uppkommer vid fatighetreglering. Upplyning om kotnaden för fatighetreglering lämna av berörd lantmäterimyndighet. Lagfart Köparen varar för lagfartkotnader (1,5 % av köpekillingen) och eventuella inteckningkotnader (2 % av inteckningbeloppet). Betalning Vid kontrakttecknandet erlägge tio procent av köpekillingen kontant i handpenning. Reterande köpekilling erlägge kontant på tillträdedagen. Tillträde Tillträde ker 30 dagar efter att köpekontrakt undertecknat. Vid eventuell förvärvprövning ker tillträde 20 dagar efter laga kraftvunnet belut från läntyrelen. Kartor Kartorna publicera med medgivande från (c) Lantmäteriverket Gävle. Anvarig fatighetmäklare Lar Hegtam, tel , mobil E-pot: Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

8 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 89,8 103,8 0,0 2, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,4 1 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal 198,0 Summa vatten 5,8 Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran 91 1 Löv 75 1 Tall Medeltal m³k per ha 82 Löv Gran Bonitet och tillväxt Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha 2,2 Tillväxt per år vid planen upprättande uppkattad till cirka m³k 235 Avverkningförlag Totalt under perioden m³k Varav gallring m³k och föryngringavverkning m³k PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

9 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år 1, , , , , , Lågprodkog(E) Övertånd/Skikt Summa/Medel 89, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Ålderklaer PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

10 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Kalmark K1 K2 Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Röjningkog R1 1, R2 0, Gallringkog 53, G2 Föryngring- S1 avverkning- S2 31, kog S3 2, Lågproducerande kog E1 E2 E3 Övertånd/Skikt Summa/Medel 89, Huggningklaer Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Föryngringavverkningkog S1 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen averkningåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxtåtgärder men där föryngringen inte äkertällt. S2 Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. S3 Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. R2 G2 Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utvecklinghäneende motvarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Lågproducerande kog E1 E2 E3 Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

11 Skogen fördelning på målklaer Areal Virkeförråd Tillväxt Målkla ha % m³k % m³k % PG 55,9 62, , ,7 K - produktion 18,6 20, , ,3 K - naturvård 12,7 14, , ,2 NS NO 2,6 2, ,5 42 1,8 Summa 89,8 100, , ,0 Impediment Myr Berg 103,8 ha 0,0 ha Målklaer Målklaerna ger information om kogen brukning. Klaerna har följande innebörd PG Produktion med Generell naturhänyn Områden där intreet för virkeproduktion är dominerande. Generell naturhänyn ta i form av detaljhänyn och hänynytor. * K Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionintree och ett naturvårdintree om vida övertiger generell hänyn. NS Naturvård Skötelkrävande Naturvård utan produktionintree där området gynna av en naturvårdande kötel NO Naturvård Orört Naturvård utan produktionintree där området lämna orört. * PF enligt Skogtyrelen PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

12 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 0,8 30 R2 T PG Tall 20 1,3 (-0,1)L Löv 80 0,6 40 B PG Löv ,9 19,5 60 T PG Tall Skiktat 3,0 Övertåndare 16,5 140 S2 T K,b Tall Gamla tallar 2,1 50 % 8,8 60 T PG Tall ,3 0,3 60 T PG Tall ,4 (-0,1)L 1,8 5 R1 T PG Tall 100 1,7 (-0,1)L 15,1 120 S2 T K,b Tall Gamla tallar 2,0 (-0,3)L 30 % 2,8 60 T PG Tall ,7 6,0 60 T PG Tall Kulturminne 3,3 Gammal väg 15,6 50 T PG Tall ,9 Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

13 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 2,6 120 S NO,b Tall ,6 Gran Löv ,5 Myr (-0,7)L 2,3 Inägomark 5,8 Vatten 0,8 Övrig landareal (-0,1)L Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 84 Föramling: 3 Fatighet: Paittajärvi 1:4 Id: Utkriven:

14 i i i R S R1 8 S S3 993 = 25 ha N Skala 1:60000

15 SKOGSKARTA Fatighet: Paittajärvi 1:4 Socken: Kareuando Kommun: Kiruna Län: Norrbotten län Upprättad år: 2014 Planläggare: Sverker Forén Utkriftdatum: N 9 8 S2 7 R S i i R2 i 991 = 1 ha Skala 1:

16 SKOGSKARTA Fatighet: Paittajärvi 1:4 Socken: Kareuando Kommun: Kiruna Län: Norrbotten län Upprättad år: Planläggare: 2014 Sverker Forén Utkriftdatum: N S3 10 = 1 ha Skala 1: m

17 Anbudblankett Undertecknad lämnar härmed ett bud på fatigheten Kiruna Paittajäriv 1:4. TEXT...SEK SIFFROR...SEK Jag finanierar köpet genom Lån Egna medel Avverkningrätt Annat Jag har tagit del av anbudunderlaget och godkänner att mina peronuppgifter regitrera i Skogmätarna dataytem. Ort och datum:... Namn:... Namnförtydligande:... Peronnummer:... Adre:... Potadre:... Telefon:... E-potadre:... Äger edan tidigare fatigheter:... Märk kuvertet Paittajärvi 1:4... Anbud kicka till: Skogmätarna, Vätra Varvgatan 3, Luleå,

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer