Skogsfastighet i Kukkola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsfastighet i Kukkola"

Transkript

1 Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91 hektar produktiv kogmark kogkubikmeter virkeförråd i huvudak tallkogar Anbud Tidag den 7 april 2015 Fatighetmäklare Peter Öqvit, telefon , Kunggatan 23, Luleå

2 Kukkola 86:2 Anbudunderlag Föräljningobjekt Fatigheten Kukkola 86:2, utbjud till föräljning genom anbud. Fatighetägare Gunnar Weterlund Belägenhet Fatigheten ligger i Kukkola kiftelag, 19 kilometer norr om Haparanda. Exakt belägenhet framgår av bilagda kopior av överiktkarta och kogkartor. Föräljningätt Fatigheten älj genom anbudförfarande. Anbud kan lämna på hela fatigheten eller med bud på kiftena 1-4 tillamman, enligt nedantående alternativ: 1. Anbud på hela fatigheten Kukkola 86:2 2. Anbud på kiften nr 1-4 Obervera att föräljningalternativ 2, endat kan köpa för fatighetreglering (överföring) till annan kogfatighet inom kiftelaget. Arealuppgifter Fatigheten arealfördelning på ägolag är enligt mätning på karta: Totalt för fatigheten produktiv kogmark 91 hektar impediment och övrig mark 32 hektar Taxeringuppgifter 2015 Skogmarkvärde Skogimpedimentvärde kr kr Totalt kr

3 Bekrivning av mark De uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från en kogbrukplan inkluive fältarbete av Erik Stock Planen har uppdaterat med tillväxt amt juterat efter utförda gallringar/röjningar i avdelningarna 8198, 7996, 7994, 7892, 7791, 7688, amt 7485, om utfört efter att planen upprättat. Den produktiva kogmarkarealen uppgår enligt planen till 91 hektar. Virkeförrådet har beräknat till totalt m3k varav 700 m3k bedöm vara äldre än 90 år. Obervera att normal naturvårdhänyn i amband med avverkningar innebär att kantzoner mot vattendrag, myr amt att fågelträd m.m. måte kvarlämna. I kogbekrivningen har inte hänyn tagit till detta. Naturvärden, avverkning m.m Det finn inga regitrerade nyckelbiotoper eller biotopkydd på fatigheten. För att definitivt klargöra avverkningmöjligheterna måte alltid avverkningtilltånd anöka ho Skogtyrelen. Nyttjanderätter, ervitut Fatigheten belata av ervitut, nyttjanderätter och ledningrätter enligt bifogat utdrag ur fatighetregitret. Inteckningar och lån Fatigheten har en penninginteckning om kronor. Fatigheten älj obelånad, pantbrevet överta av köparen, alternativt döda genom Säljaren förorg. Mantal Fatigheten har 684/7168 mantal. Samfälligheter, vägar mm Fatigheten har andel i byamfälligheter om bl.a. fiket i Kukkolaforen, andelen baera på mantalet. Köpare övertar fatigheten andelar i amfälligheter och gemenamhetanläggningar (bl a vägar), e nedan. Kukkola GA:11, 15, 20, 6 Vägar Kukkola FS:10 Fritående fike Om föräljning genomför enligt alternativ 2, kommer fatigheten mantal fördela mellan fatigheterna i förhållande till areal, amt kommer fatigheten andelar i vägar mm att fördela.

4 Jakt och fike Fatigheten ingår i Kukkola jaktområde, med en total areal om cirka hektar. Två kiften i alternativ 2 ingår i Toa jaktområde Köpare beiktningkyldighet Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konult noggrant underöka kogtillgångarna. Skoginventering ker genom tickprovvi taxering, en beprövad teknik om ger ett uppkattat värde. Preenterade koguppgifter kall endat e om hjälp vid egen koginventering. Säljaren och mäklaren frikriver ig från anvar för eventuella avvikeler i avdelningbekrivningen. Avvikeler i åväl enkilda betånd om i totalförråd kan förekomma. Säljaren kommer att i köpeavtalet frikriva ig från anvar för fatigheten kick varför det blir extra viktigt att jälv bedöma detta. Fatighetbildning Om fatigheten älj enligt alternativet 2 ovan, kall hela förrättningkotnaden betala av köparen. Förvärvtilltånd Fatigheterna ligger inom område om enligt jordförvärvlagen (1979:230) är klaat om glebygdområde. Privatperon boende inom Haparanda kommun kan fritt köpa Fatigheten. För övriga kräv förvärvtilltånd. Föräljningätt Skriftligt anbud kall ha inkommit enat tidagen den 7/4 2015, till adre: Skog- & Fatighetbyrån AB, Kunggatan 23, Luleå. Anbudet kall vara märkt Kukkola. Förhandling kan komma att ke mellan de högta budgivarna. Samtliga inkomna anbud kommer att preentera för köparen. Bifogad blankett kan gärna använda för inlämning av anbud. Skattekonekvener för köpare Ytterligare katteinformation om kogbekattning m.m. i amband med fatighetköp kan ge av mäklaren. Peter Öqvit/ Fatighetmäklare

5 m i h H H i G S K R S K R S S R R G R G G S G E R S2 N m Skala 1:130000

6 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark 91,4 74 Myr/kärr/moe 31,8 26 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 <1 Annat 0,0 <1 _ Summa landareal 123,2 Vatten 0,1 Prod. Myr Virkeförråd Totalt m³k 5585 m³k % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³k per hektar 61 Gran Löv Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha Tillväxt Tillväxt för perioden m³k per år 3 beräknad med hänyn till 279 förelagna åtgärder Avverkningförlag m³k Föryngringavverkning 0 Gallring 0 Totalt under perioden 0 Förväntad tillväxt förta växtäongen 267 m³k m³k per ha 2,9 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

7 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Löv % Gran % Kalmark - 9 år 3, , , , , , , , , , , , Lågprodkog(E) 0, ÖF/Skikt [6,7] Summa/Medel 91, Arealfördelning, aktuell 25 Produktionmål Naturvårdmål Areal % Virkeförråd: 5585 m³k 5 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) 25 Produktionmål Naturvårdmål Areal % Virkeförråd: 8378 m³k 5 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Andelen kalmark och kog yngre än 20 år är 4 %. Andelen föryngringavverkningkog är 11 %. pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

8 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Löv % Gran % m³k /ha Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 4, , Gallringkog 49, G2 6, Föryngring- S1 3, avverkning- S2 5, kog S3 0, Lågproducer- E1 ande kog E2 0, E3 Övertånd/Skikt [6,7] Summa/Medel 91, Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte äkertällt. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utveckling-häneende motvarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringavverkningkog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen avverkningåtgärd under planperioden. Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär Areal % R1 G2 S1 S2 S3 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

9 Huggningkla Röjningkog Gallringkog Föryngringavv-kog Skifte nr 1 1: m

10 Skifte nr 3 Skifte nr 2 1: m

11 Skifte nr 4 1: m

12 1: m

13 1: m

14 1: m

15 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark 23,5 72 Myr/kärr/moe 9,1 28 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 <1 Annat 0,0 <1 _ Summa landareal 32,6 Vatten 0,0 Prod. Myr Virkeförråd Totalt m³k 1643 m³k % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³k per hektar 70 Gran Löv Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³k per ha Tillväxt för perioden m³k per år 3,1 beräknad med hänyn till 72 förelagna åtgärder Avverkningförlag m³k Föryngringavverkning 0 Gallring 0 Totalt under perioden 0 Förväntad tillväxt förta växtäongen 70 m³k m³k per ha 3,0 pcskog Urval: Avd: Skifte = 1 <= 4 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

16 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Löv % Gran % Kalmark - 9 år 3, , , , , , , , , Lågprodkog(E) 0, ÖF/Skikt [2,6] Summa/Medel 23, Arealfördelning, aktuell Produktionmål Naturvårdmål Areal % Virkeförråd: 1643 m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) Produktionmål Naturvårdmål Areal % Virkeförråd: 2363 m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer pcskog Urval: Avd: Skifte = 1 <= 4 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

17 Avdelningbekrivning Skifte: 5 Avd nr 103 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³k 0,1 Vatten Årlig tillväxt Not ¹ m³k/ha ,7 Myr 0,3 51 T PG X ,3 2,1 46 T PG ,6 0,8 106 S1 T PG , ,9 51 T PG ,9 2,6 21 T PG ,9 [2,6] 131 ÖF T PG X ,4 2,0 51 T PG ,0 1,2 51 T PG X ,7 2,5 41 T PG ,1 1,5 36 T PG ,4 [1,5] 131 ÖF T PG X ,2 3,6 71 T PG ,6 4,0 21 T PG ,7 1,0 51 B PG 00X ,3 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

18 Avdelningbekrivning Skifte: 5 Avd nr 5551 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³k m³k/ha 1,7 61 G2 B PG , ,3 21 T PG ,1 2,4 61 T PG ,5 2, PG ,2 1,9 21 B PG Dikat 3,3 1,7 61 G PG , , PG ,9 1,4 26 T PG ,8 5,5 26 T PG ,8 0,5 31 T PG ,6 2,5 26 T PG X0000 3,5 0,7 16 T PG ,0 1,4 36 T PG ,6 1,0 46 T PG Gallrat 3,5 0,3 31 T PG Röjt 1,8 3,1 50 T PG Gallrat 3,8 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

19 Avdelningbekrivning Skifte: 5 Avd nr 7688 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³k m³k/ha 3,1 86 G2 T PG Gallrat 2,8 Röjt ,5 76 T PG ,7 2,3 76 T PG Gallrat 1,7 0,7 41 T PG Röjt 1,2 2,8 46 T PG Gallrat 4,3 2,5 101 S PG Gallrat 2,3 Röjt 0, PG Gallrat 4,1 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

20 Avdelningbekrivning Skifte: 1 Avd nr 100 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³k 6,0 Myr Årlig tillväxt Not ¹ m³k/ha ,5 25 B PG 00X00 Igenväxande åkermark 1,6 0, PG ,3 0,3 31 T PG ,7 0,5 56 T PG ,4 0,6 36 T PG ,8 1,4 51 T PG ,4 0, PG ,2 0,3 121 S PG ,8 0,4 36 T PG ,7 2,6 56 T PG ,6 [2,6] 131 ÖF T PG X , ,4 8 R1 T PG Markberett Återväxtkontroll 1 1,5 Planterat ,9 21 R1 T PG ,5 0,5 141 S3 T PG X Berghälla 1,8 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

21 Avdelningbekrivning Skifte: 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³k m³k/ha ,7 8 R1 T PG X0000 Markberett Återväxtkontroll 1 1,7 Planterat ,5 41 T PG X ,2 2,4 31 T PG ,5 1,0 26 T PG ,2 0,5 136 S2 T PG ,3 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Haparanda Föramling: Haparanda Kukkola 86:1 Id:

22

23 Anbudblankett Alternativ 1 Anbud på fatigheten Kukkola 86:2. Undertecknad lämnar härmed ett bud om...kr. Alternativ 2 Anbud på kiften nr 1-4 av fatigheten Kukkola 86:2 Undertecknad lämnar härmed ett bud om... kr. Ort och datum Namnunderkrift Namnförtydligande Telefon dagtid/kvälltid, Adre Potadre OBS! Märk kuvertet Kukkola Kunggatan 23, Luleå

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 lagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårds Skogsstyrelsen 2012 Foton Michael Ekstrand sid 11, 25, 45, 55, 65, 67 Mattias Sparf sid

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Barkbok Landdshypotek

Barkbok Landdshypotek Barkbok Landdshypotek En del har sina pengar på banken, för säkerhets skull. Andra placerar dem i aktier, för lönsamhetens skull. Ytterligare andra väljer konst och antikviteter, för kulturen och nöjets

Läs mer

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11 Planteringsstandard Innehåll Inledning...3 Plantvård...4 Traktavgränsning...4 Kontrollera plantornas kvalitet och kondition...4 Skydda plantorna mot uttorkning...4 Barrots- och pluggplantor...5 Beskär

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer