Skogsfastighet i Vitån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsfastighet i Vitån"

Transkript

1 Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter 67 hektar produkti kogmark kogkubikmeter irkeförråd i huudak tallkog Begärt pri kr, eller högtbjudande. Fatighetmäklare Peter Öqit, telefon , Kunggatan 23, Luleå

2 Vitån 14:3 Anbudunderlag Föräljningobjekt Fatigheten Vitån 14:3 utbjud till föräljning genom anbud. Fatigheten älj med undantag a tå förrådbyggnader med ett tomtområde. Pri kr eller högtbjudande. Fatighetägare Bernt Johanon, Vitå Chriter Johanon, Bromma Gunilla Weterlund, Uppala Gunlög Johanon, Uppala Åa Johanon, Luleå Belägenhet Exakt belägenhet framgår a bifogade kogkarta amt öeriktkarta. Arealuppgifter Produkti kogmark Impediment Virkeförråd 67 hektar 3 hektar 4300 kogkubikmeter Bekrining a mark Skogmarken betår i huudak ungkogar och gallringkogar i olika ålderklaer. 5 hektar har bedömt om äldre än 90 år. Uppgifter om kogtilltåndet är hämtade från en kogbrukplan om upprättat a Mattia Sundberg Skogbrukplanen har uppdaterat med tilläxt t.o.m amt med utförda aerkningar. I adelningarna 12,13 16, 18 och 19 har aerkning kett, planen har juterat i dea adelningar enligt uppgifter från ägarna amt efter fältkontroll.

3 Oberera att normal naturårdhänyn i amband med aerkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måte karlämna. I kogbekriningen har inte hänyn tagit till detta. Naturärden och aerkning Det finn inga regitrerade biotopkydd eller nyckelbiotoper på fatigheten. Detta till trot kan det finna områden om inte får aerka a naturårdkäl. För att definitit klargöra aerkningmöjligheterna måte aerkningtilltånd anöka ho Skogtyrelen. Nyttjanderätter, eritut m.m. Det finn en inkrien nyttjanderätt till förmån för Vitån 14:11, med rätt att nytta brunn amt 17 m2 mark för ekonomibyggnad Inteckningar och lån Fatigheten älj obelånad, inga pantbre medföljer. Befintliga pantbre kommer att döda i fatigheten. Mantal Fatigheten mantal medföljer. Samfälligheter, ägar mm Köparen öertar fatigheten andelar i amfälligheter och gemenamhetanläggningar. Jakt och fike Fatigheten ingår i Vitån jaktällkap. Ny ägare öertar fatigheten jakt- och fikerättigheter. Köpare beiktningkyldighet Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konult noggrant underöka markområden och kogtillgångar. Skoginentering ker genom tickproi taxering, en bepröad teknik om ger ett uppkattat ärde. Preenterade koguppgifter kall endat e om hjälp id egen koginentering. Aikeler i åäl enkilda betånd om i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer att i köpeatalet frikria ig från anar arför det är extra iktigt för en köpare att underöka fatigheten.

4 Förärtilltånd Priatperon kan fritt köpa fatigheten. Vining Intreent får på egen hand beikta fatigheten. Föräljningätt Fatigheten älj genom kriftligt anbudförfarande. Säljarna förbehåller ig fri pröningrätt. Efterföljande förhandling kan komma att ke mellan de högta budgiarna. Fatighetbildning Köpeatal amt anökan om atyckning a tomtmark för förråden inlämna till Lantmäterimyndigheten. Säljarna tår för amtliga kotnader i amband med förrättningen. Betalningillkor Köparen kall erlägga handpenning med 10 procent a köpekillingen id köpekontraktet tecknande. Slutlig köpekilling erlägg id tillträdet åida parterna ej kommer öeren om annat. Tillträde Tillträde ker enat 30 dagar efter köpekontrakt tecknat eller enligt annan öerenkommele. Skattekonekener för köpare Ytterligare information om fatigheterna amt katteinformation för köp a kogfatigheter kan ge a mäklaren. Peter Öqit Fatighetmäklare tfn , Kunggatan 23, Luleå

5 i z z H H H H z z A C A A Skifte 1 Skifte 2 Skifte 3 Skifte 4 15/ S R K R N Skala 1:52000

6

7 Teckenförklaring Huggningkla Ägolag 3 11 R1 K S H 33 R1 Skifte 2 42 C m H Skala 1: Lågprodukti kog 15/ N Vatten Huggningkla Föryngringa-kog Adelningformel 13 H H 4 5 Örig landareal Gallringkog 6 Inägomark 7 Röjningkog Berg 2 Kalmark/föryngring 1 Myr A

8 S2 15/ H 29 R1 10 K R1 Skifte 2 42 C Skala 1: m H H H N A

9 Sammantällning öer fatigheten Arealer hektar % Produkti kogmark 67,0 94 Myr/kärr/moe 3,2 4 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,5 <1 Väg och kraftledning (linjeadrag) 0,5 <1 Annat 0,0 <1 _ Summa landareal 71,2 Vatten 0,4 Prod. Myr Virkeförråd Totalt m³k 4253 m³k % Tall Gran Lö Tall Medeltal m³k per hektar 63 Gran Lö Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha Tilläxt Tilläxt för perioden m³k per år 3 beräknad med hänyn till 188 förelagna åtgärder Aerkningförlag m³k Föryngringaerkning 90 Gallring 82 Totalt under perioden 172 Föräntad tilläxt förta äxtäongen 182 m³k m³k per ha 2,7 pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

10 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Lö % Kalmark 1,1 2-9 år 6, , , , , , , , , , , Lågprodkog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 67, Arealfördelning, aktuell 15 Areal % 10 5 Produktionmål Naturårdmål Virkeförråd: 4253 m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) 15 Areal % 10 5 Produktionmål Naturårdmål Virkeförråd: 5961 m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Andelen kalmark och kog yngre än 20 år är 30 %. Andelen föryngringaerkningkog är 10 %. pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

11 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Lö % m³k /ha Kalmark K1 1,1 2 6, Röjningkog R1 7, , Gallringkog 27, G2 Föryngring- 6, aerkning- S2 0, kog S3 Lågproducer- E1 ande kog E2 E3 Öertånd/Skikt Målkla NS Målkla NO 7, Summa/Medel 67, Kalmark K1 Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behö för att erhålla tillfredtällande föryngring. Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återäxt-åtgärder men där föryngringen inte äkertällt. Ungkog Skog om är öer 1,3 m och om i uteckling-häneende motarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringaerkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringaerkningkog S2 S3 E1 E2 E3 Skog om kan föryngringaerka Normalt förelå ingen aerkningåtgärd under planperioden. Skog om är mogen att föryngringaerka Normalt infaller en aerkningåtgärd under planperioden. Skog i föryngringbar ålder Föryngringaerkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter aerkning eller om uppkommit på grund a kada. Gle kog Gle kog eller kog a ett för marken olämpligt trädlag. Skog a hagmarkkaraktär Gle kog a hagmarkkaraktär. Naturårdmål NS/NO NS Naturårdmål med kötel NO Naturårdmål, orört Areal % K1 R1 S2 Målkla NS pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

12 Adelningbekrining Skifte: 1 Ad nr 2 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrining Åtgärd ä inkl tilläxt Med N Uttag ha (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k 0,5 Inägomark Årlig tilläxt Not ¹ m³k/ha pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

13 Adelningbekrining Skifte: 2 Ad nr 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tilläxt tilläxt Med N Uttag Årlig ha Bekrining Åtgärd ä Not ¹ (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k m³k/ha 0,9 25 T PG X0000 9, Smalbladig grätyp 3,6 ii ,5 40 T PG , 3,9 0, PG Gallrat 3,8 Varier bonitet Lågörttyp (80) 1, PG Luckigt 4,5 Varier förråd Varier bonitet Lågörttyp (80) 0,6 86 T PG Gallrat 3,5 0,7 60 T PG Gallrat 4,7 1,2 75 T PG Gallrat 2,8 Varier förråd 8 1, PG Lågörttyp (80) Röjning ,7 pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

14 Adelningbekrining Skifte: 2 Ad nr 9 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrining Åtgärd ä inkl tilläxt Med N Uttag ha (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k 3,2 Myr Årlig tilläxt Not ¹ m³k/ha , NO,b Starr-Fräkentyp (35) 3,3 i 1, PG Varier förråd 3,9 Blåbärtyp (30) 12 0, PG , Blåbärtyp (30) Gallring , , PG Varier förråd 1,3 Varier ålder Blåbärtyp (30) 0,8 30 T PG X Röjt 3,4 1,0 105 T PG X Gallrat 3,1 (-0,1)L 16 0,6 105 S2 T PG Föryng a ,6 Markberedning (F) 2 Plantering (F) ,9 19 T PG Larik typ (10) Röjning ,0 ii Torr (1) pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

15 Adelningbekrining Skifte: 2 Ad nr 18 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tilläxt tilläxt Med N Uttag Årlig ha Bekrining Åtgärd ä Not ¹ (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k m³k/ha 6,1 7 T PG Varier förråd 1,8 (-0,1)L Varier förråd Blåbärtyp (30) 19 0, PG Starr-Fräkentyp (35) Gallring ,8 ii 20 1,1 0 K PG Starr-Fräkentyp (35) Återäxtkontroll ,6 15 T PG ,5 22 0,5 40 T PG Lågörttyp (80) Gallring ,4 ii 23 6,4 10 R1 T PG Återäxtkontroll 1 2,4 ii 24 1, NO,b Lågörttyp (80) 5,0 i 25 2, PG Varier bonitet Under röj f gallring 1 3,3 ii Varier förråd Starr-Fräkentyp (35) 28 0,6 8 T PG Återäxtkontroll 2 1,7 ii pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

16 Adelningbekrining Skifte: 2 Ad nr 29 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tilläxt tilläxt Med N Uttag Årlig ha Bekrining Åtgärd ä Not ¹ (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k m³k/ha 1,0 55 T PG X Gallrat 4,0 ii ,8 75 T PG X Gallrat 3,4 2,6 95 T PG X Gallrat 3,0 (-0,1)L 32 1,3 25 T PG , Luckigt Under röj f gallring 1 4,9 Varier förråd 33 0, PG Röjning ,7 34 0,4 Vatten 35 1,4 40 T PG Röjning , ,5 80 T NO,b Starr-Fräkentyp (35) 1,8 i 2,8 85 T PG X Gallrat 3,2 ii (-0,2)L pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

17 Adelningbekrining Skifte: 2 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Ad Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tilläxt tilläxt Med N Uttag Årlig ha Bekrining Åtgärd ä Not ¹ nr (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k m³k/ha 38 0,3 7 T PG X0000 Återäxtkontroll 1 1,7 39 1,5 15 T PG Luckigt Röjning ,3 ii ,6 35 T PG X0000 8, Varier förråd 2,8 ii Larik typ (10) Torr (1) 2,0 55 T PG X Luckigt 2,8 Latyp (5) Torr (1) 42 0,8 11 R1 T PG Varier ålder Återäxtkontroll 2 2,0 ii 43 1,6 75 T PG X Gallrat 3,0 44 1,1 70 T PG Varier förråd Gallring ,7 ii 45 1, PG Varier förråd 4,2 Varier bonitet Lågörttyp (80) pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

18 Adelningbekrining Skifte: 2 Ad nr 46 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, i = peciella ärden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tilläxt tilläxt Med N Uttag Årlig ha Bekrining Åtgärd ä Not ¹ (-adrag) år (Skikt) kla [kikt] ha ad TGLBÄ cm Alternati r % m³k m³k/ha 1,3 30 T PG X0000 Larik typ (10) 2,4 Torr (1) ,5 80 T PG X Varier förråd 3,4 Gallrat 1,2 45 T PG X ,2 pcskog Utkrien: Län: Norrbotten län Kommun: Luleå Föramling: Råneå Vitån 14:3, im 2014 Id:

19 Anbudblankett Anbud på fatigheten Vitån 14:3, med undantag a ett område om ca 1 ha med förrådbyggnader. Undertecknad lämnar härmed ett bud om... kr. Undertecknad är medeten om de illkor för föräljningen om angiit i anbudunderlaget. Ort och datum Namnunderkrift Namnförtydligande Telefon dagtid/källtid Adre Potadre OBS! Märk kuertet Vitån

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer