Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1"

Transkript

1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om hektar väl arronderad jaktmark m³k, god tillgång på björkved. Sita anbud måndag den 9 december 2013 Priidé kr Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå

2 6 R2 5 G1 4 S1 N 3 R2 1 G1 i 2 S1 = 25 ha Skala 1: m

3 Piteå Rovik 40:1 Föräljningobjekt Piteå Rovik 40:1. Uppgifter i föräljningunderlaget mm aver hela fatigheten om inget annat ange. Arealer Enligt mätning på kogkarta: Totalt 21,6 ha Skog 14,5 ha Impediment 6,4 ha Övrigt: 0,7 ha Areal enligt fatighetregiter: kvadratmeter. Taxeringvärde, taxeringår 2011 Totalt: kr varav Skogmark: kr, Skogimpediment: kr. Typkod obebyggd lantbrukenhet. Anbud med priidé Fatigheten förälj via anbudförfarande vilket ka vara o tillhanda enat ita anbuddagen. PRISIDÈ: SEK. Se vidare under punkten Föräljningförfarande. Skog & Mark Fatigheten totala virkeförråd uppgår till ca m³k eller 86 m³k per produktiv hektar. Trädlagfördelningen är tall 26 %, gran 31 % och löv 43 %. Medelboniteten har beräknat till ca 3,3 m³k per hektar och år. Fatigheten betår av två kiften. Båda kogkiftena har mycket bra tillgänglighet genom väg om korar båda kiftena. Det ena kiftet har trand mot Batufjärden. Båda kiftena genomkora av en bäck (Kalvikbäcken repektive Strömtjärnbäcken ). Ytterligare koguppgifter få i bilaga. Uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från koginventering utförd av Caroline Sundberg Pouchard på CSP Skogkonult ABi oktober Nyckelbiotoper mm. På fatigheten finn inga regitrerade nyckelbiotoper eller biotopkydd. Skogmarken kring Kalvikbäcken på norra kogkiftet är klaad om umpkog. Generellt gäller för kogliga åtgärder att ärkild hänyn kall ta för.k. hänynkrävande biotoper i den mån ådana finn. Exempel på ådana biotoper är områden läng bäckar och dråg, myrkanter och berghällar amt umpkogar, kärr och myrholmar. Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

4 Jakt & Fike Jakt bedriv i Rovik VVO om ca hektar välarronderad jaktmark. Viltvårdområdet erbjuder rikliga jaktmöjligheter på hög- och måvilt. Året älg tilldelning är 13 vuxna och 13 kalvar. Fike i byn vattenområden i både hav, injöar och bäckar. Roån är känd för fint gäddfike. Servitut & Nyttjanderätter Fatigheten belata av ett Avtalervitut för Ledning m.m (25-IM4-76/1148.1). Avtalet är från Mantal & Samfälligheter Fatigheten har kattetal 3/256 mantal och har därigenom del i Rovik byaamfälligheten. Andelen baera på mantalet. Fatigheten har del i gemenamhetanläggningen Rovik GA:25 om utgör av Hamnholmvägen. Vägen förvalta av Hamnholmvägen amfällighetförening. Inteckningar/Pantbrev Fatigheten bevära inte av inteckning (det finn inga pantbrev uttagna på fatigheten). Vining Intreent får på egen hand eller genom konult inventera och beikta fatigheten kog- och markområden. Föräljningförfarande Fatigheten förälje genom anbud om inge riftligen märkta med föräljningobjektet fatighetbeteckning. Anbud kall vara o tillhanda enat ita anbuddagen måndag den 9 december kl. 24:00. Potadre: Skogmätarna Vätra Varvgatan 3, Luleå. Anbud kall ange med ett betämt belopp i venka kronor. Använd gärna bifogad anbudblankett. Anbud med reervationer eller av typen procentanbud eller dylikt godtage ej. Det högta anbudet kan direkt komma att anta, alternativt ker förhandling eller öppen budgivning med de högta anbudgivarna. Budgivaren kall inom 5 dagar efter avlutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför beiktning av objektet och kontroll av finanieringmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämna. Säljaren förbehåller ig fri prövningrätt. Övriga föräljningvillkor Fatigheten överlåt i befintligt kick. Det åligger anbudgivare att noggrant beikta föräljningobjektet för att därigenom förvia ig om objektet kick, ägolagfördelning, kogtilltånd, virkeförråd och förhållanden i övrigt. Denna bekrivning kan ej lägga till grund för talan enligt jordabalken. Köparen underökningplikt omfattar hela fatigheten. Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

5 Underökningen omfattning ka ta hänyn till fatigheten kick, den normala bekaffenheten ho jämförliga fatigheter amt omtändigheterna vid köpet. Beträffande kogen erinra ärkilt om att kogbrukplaner och koguppgifter kan vara behäftade med oäkerhet, varför angivna uppgifter inte kall uppfatta om utfätele utan om ett underlag för egen beiktning. Därvidlag kall även beakta den naturvårdhänyn om vid avverkning kan komma att kräva utifrån kogvårdlagen. Köparen kan inte kräva avdrag på köpekillingen eller häva köpet för fel om köparen borde upptäcka vid en noggrann underökning av fatigheten både i fält och genom offentliga regiter. Köparen bör därför underöka fatigheten noga. Ägarna och/eller Skogmätarna förbehåller ig rätten att ändra bekrivningen, de omfattning eller förutättningar i den mån de ane erforderligt, utan ärkilt meddelande. Förvärvtilltånd Fatigheten ligger inom område om enligt jordförvärvlagen (1979:230) utgör friområde. Privatperoner kan fritt köpa fatigheten. Om köparen är juridik peron kall köparen ho Läntyrelen öka förvärvtilltånd inom 2 veckor från köpekontraktet tecknande. Kotnad för förvärvtilltånd betala av köpare. I det fall köpare neka förvärvtilltånd återbetala erlagd köpekilling. Lantmäteriförrättning Fatigheten kan även tillföra en annan fatighet inom kiftelaget genom fatighetreglering. Förrättningkotnaden vid fatighetreglering betala av köparen. Ingen lagfartkotnad uppkommer vid fatighetreglering. Upplyning om kotnaden för fatighetreglering lämna av berörd lantmäterimyndighet. Lagfart Köparen varar för lagfartkotnader (1,5 % av köpekillingen) och eventuella inteckningkotnader (2 % av inteckningbeloppet). Betalning Vid kontrakttecknandet erlägge tio procent av köpekillingen kontant i handpenning. Reterande köpekilling erlägge kontant på tillträdedagen. Tillträde Tillträde ker 30 dagar efter att köpekontrakt tecknat, om inte annat överenkomme. Vid eventuell förvärvprövning ker tillträde 20 dagar efter laga kraftvunnet belut från Läntyrelen. Kartor Kartorna publicera med medgivande från (c) Lantmäteriverket Gävle. Anvarig Fatighetmäklare Lar Hegtam Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

6 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,5 6,4 0,0 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 1 Övrig areal 0,5 2 Summa landareal 21,6 Summa vatten 0,0 Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran Löv Gran Tall Medeltal m³k per ha 86 Löv Bonitet och tillväxt Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha 3,3 Tillväxt per år vid planen upprättande uppkattad till cirka m³k 37 Avverkningförlag Totalt under perioden m³k 430 Varav gallring m³k och föryngringavverkning 430 m³k PlanCenter Län: 25 Kommun: 81 Föramling: 3 Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Id: Utkriven:

7 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år , , , , , Lågprodkog(E) Övertånd/Skikt [4,1] Summa/Medel 14, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Ålderklaer PlanCenter Län: 25 Kommun: 81 Föramling: 3 Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Id: Utkriven:

8 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Kalmark K1 K2 Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Röjningkog R1 0, R2 5, Gallringkog G1 5, G2 Föryngring- S1 3, avverkning- S2 kog S3 Lågproducerande kog E1 E2 E3 Övertånd/Skikt [4,1] Summa/Medel 14, Huggningklaer Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Föryngringavverkningkog S1 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen averkningåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxtåtgärder men där föryngringen inte äkertällt. S2 Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. S3 Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. R2 G1 G2 Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utvecklinghäneende motvarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Lågproducerande kog E1 E2 E3 Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. PlanCenter Län: 25 Kommun: 81 Föramling: 3 Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Id: Utkriven:

9 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd n Not (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 4,3 30 G1 T PG Tall Underväxtröjning ,6 X (-0,1)L Gran Löv ,5 110 S1 G PG Tall Föryng avv ,2 Gran Löv ,5 35 R2 T PG Tall 70 Röjning ,1 X Gran 10 Löv 20 2,0 70 S1 B PG Tall 5 35 Ingen åtgärd 3,5 (-0,1)L Gran Löv ,3 75 G1 G PG Tall 5 18 Ingen åtgärd 5,3 Gran Löv ,8 20 R2 G PG Tall 20 Röjning ,5 Gran 70 Löv 10 [3,8] 120 ÖF T PG Tall Avverkning ÖF Löv PlanCenter Län: 25 Kommun: 81 Föramling: 3 Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Id: Utkriven:

10 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 0,3 10 R1 G PG Tall 20 2,3 Gran 40 Löv 40 [0,3] 50 ÖF G PG Tall ,3 Gran Löv ,5 Fd inäga 6,4 Myr Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 81 Föramling: 3 Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Id: Utkriven:

11 SKOGSKARTA Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Socken: Piteå landför. Kommun: Piteå Län: Norrbotten län Upprättad år: Planläggare: 2013 Caroline Sundberg Utkriftdatum: R2 98 i 7S1 2 R1 1 G1 N = 1 ha Skala 1: m

12 SKOGSKARTA Fatighet: Piteå Rovik 40:1 Socken: Piteå landför. Kommun: Piteå Län: Norrbotten län Upprättad år: Planläggare: 2013 Caroline Sundberg Utkriftdatum: R2 98 i 7S1 2 R1 1 G1 N = 1 ha Skala 1: m

13 N 6 R2 5 G1 4 S1 = 1 ha Skala 1: m

14 N 6 R2 5 G1 4 S1 = 2500 m2 Skala 1: m

15 Anbudblankett Undertecknad lämnar härmed ett bud på fatigheten Piteå Rovik 40:1. TEXT...SEK SIFFROR...SEK Jag finanierar köpet genom Lån Egna medel Avverkningrätt Annat Jag har tagit del av anbudunderlaget och godkänner att mina peronuppgifter regitrera i Skogmätarna dataytem. Ort och datum:... Namn:... Namnförtydligande:... Peronnummer:... Adre:... Potadre:... Telefon:... E-potadre:... Äger edan tidigare fatigheter: Märk kuvertet eller ange ämne Rovik 40:1 Anbud kicka till: Skogmätarna, Vätra Varvgatan 3, Luleå,

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer