Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37"

Transkript

1 Föräljningunderlag Pajala Kango 6: hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd m³k varav ca m³k är äldre än 80 år och m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala Junouando och Tärendö ocknar allmänningkog. Bilväg till alla kogkiften. Sita anbud måndagen den 3 november 2014 Priidé kr Skogmätarna i Norr AB Vätra Varvgatan 3, Luleå Telefon Telefax Internet

2

3 Pajala Kango 6:37 Föräljningobjekt Kango 6:37 i Pajala kommun. Arealer Enligt mätning på kogkarta Totalt 257,2 ha Skog 148 ha Inäga: 1,3 ha Impediment 103,8 ha Vatten: 2,9 ha Areal enligt fatighetregiter 260 hektar. Taxeringvärde, taxeringår 2014 Lantbrukenhet obebyggd, typkod 110. Totalt: kr varav Skogmark: kr Impediment: kr Tjärn inom fatigheten. Anbud med priidé Fatigheten förälj via anbudförfarande. Bud ka vara o tillhanda enat ita anbuddagen PRISIDÈ: SEK för föräljningobjektet. Se vidare punkten Föräljningförfarande. Skog & Mark Fatigheten har fyra kiften varav ett är ett myrkifte. Fatigheten totala virkeförråd uppgår till ca m³k, varav ca m³k är äldre än 80 år och m³k i huggningkla S2. Trädlagfördelningen är tall 88 %, gran 7 % och löv 4 %. Åtkomten är god med väg till alla kogkiften. Uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från koginventering utförd av CSP Konult i eptember Ytterligare koguppgifter få i bilaga. Nyckelbiotoper mm. På fatigheten finn inga regitrerade nyckelbiotoper eller biotopkydd. Generellt gäller för kogliga åtgärder att ärkild hänyn kall ta för.k. hänynkrävande biotoper i den mån ådana finn. Exempel på ådana biotoper är områden läng bäckar och dråg, myrkanter och berghällar amt umpkogar, kärr och myrholmar. Jakt & Fike Jakträtten medföljer fatigheten. Fatigheten tillhör idag inget licenområde. Ny ägare kan tillfråga närliggande licenområden om att anluta ig dit eller anöka om ett nytt licenområde för detta kräv dock mint 400 hektar. Servitut & Nyttjanderätter mm Det finn inga inkrivna ervitut eller nyttjanderätter. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

4 Mantal & Samfälligheter mm Föräljningobjektet har kattetal 27/256 mantal och har där igenom del i byaamfällighet. Andelen baera på mantalet. Pajala Kango GA:1 Petäjävaaravägen vägamfällighet. Pajala Kango S:14 kiftelaget vatten, Pajala Kango S:2 vägar, Pajala Kango S:9 vägar. Allmänning Fatigheten har del i Pajala Junouando och Tärendö ocknar allmänningkog. Allmänningandelen ger bl a rätt till bidrag för kogvård, jakt- och fikerätt på allmänningen marker och röträtt på allmänningtämman. Allmänningkogen äg gemenamt av ca jordbrukfatigheter i Pajala kommun. Allmänningen totala areal uppgår till hektar, varav ca är produktiv kogmark. Pajala, Junouando och Tärendö allmänningkog bildade på 1880-talet genom att taten delade ut mark motvarande 1/4 av det enkilda innehavet. Bidrag: Plantor barr: 0:90:-/planta Plantor vårtbjörk: 2:50:-/planta Sådd: 900:-/ha Markberedning: 700:-/ha Högläggning med grävmakin: 1 350:-/ha Hyggerenning: 400:-/ha Röjning 1 100/ha Fatigheter med allmänningandel får årligen utdelning från allmänningen baerat på ekonomika reultatet och fatigheten rötetalet. Fatigheten har rötetal 6,75. De enat åren har utdelningen varierat mellan kr/år. Året utdelning är ca kr. För mer information om allmänningen e: Inteckningar/Pantbrev Det finn en inteckning om kr i fatigheten. Vining Intreent får på egen hand eller genom konult inventera och beikta fatigheten kog- och markområden. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

5 Föräljningförfarande Fatigheten förälje genom anbud om inge kriftligen och märkta med objektet fatighetbeteckning. Bud kall vara o tillhanda enat ita anbuddagen Potadre: Skogmätarna Vätra Varvgatan 3, Luleå. E-pot: Anbud kall ange med ett betämt belopp i venka kronor. Använd gärna bifogad anbudblankett. Anbud med reervationer eller av typen procentanbud eller dylikt godtage ej. Det högta anbudet kan direkt komma att anta, alternativt ker förhandling eller öppen budgivning med de högta anbudgivarna. Budgivaren kall inom 5 dagar efter avlutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför beiktning av objektet och kontroll av finanieringmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämna. Säljaren förbehåller ig fri prövningrätt. Övriga föräljningvillkor Fatigheten överlåt i befintligt kick. Det åligger anbudgivare att noggrant beikta föräljningobjektet för att därigenom förvia ig om byggnader kick, ägolagfördelning, kogvårdtilltånd, virkeförråd och förhållanden i övrigt. Denna bekrivning kan ej lägga till grund för talan enligt jordabalken. Köparen underökningplikt omfattar hela fatigheten dv. mark, byggnader och intallationer. Underökningen omfattning ka ta hänyn till fatigheten kick, den normala bekaffenheten ho jämförliga fatigheter amt omtändigheterna vid köpet. Beträffande kogen erinra ärkilt om att kogbrukplaner och koguppgifter kan vara behäftade med oäkerhet, varför angivna uppgifter inte kall uppfatta om utfätele utan om ett underlag för egen beiktning. Därvidlag kall även beakta den naturvårdhänyn om vid avverkning kan komma att kräva utifrån kogvårdlagen. Köparen kan inte kräva avdrag på köpekillingen eller häva köpet för fel om köparen borde upptäcka vid en noggrann underökning av fatigheten både i fält och genom offentliga regiter. Köparen bör därför underöka fatigheten noga. Ägarna och/eller Skogmätarna förbehåller ig rätten att ändra bekrivningen, de omfattning eller förutättningar i den mån de ane erforderligt, utan ärkilt meddelande. Förvärvtilltånd Fatigheten ligger inom område om enligt jordförvärvlagen (1979:230) utgör glebygdområde. Privatperoner om bor inom Pajala kommun kan fritt köpa fatigheten. Om köparen är juridik peron eller peron om ej bott i kommunen i mint ett år tid, kall köparen ho läntyrelen öka förvärvtilltånd inom 2 veckor från köpekontraktet tecknande. Kotnad för förvärvtilltånd betala av köpare. I det fall köpare neka förvärvtilltånd återbetala erlagd köpekilling. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

6 Lantmäteriförrättning Fatigheten kan även tillföra en annan fatighet inom kiftelaget genom fatighetreglering. Förrättningkotnaden vid fatighetreglering betala av köparen. Ingen lagfartkotnad uppkommer vid fatighetreglering. Upplyning om kotnaden för fatighetreglering lämna av berörd lantmäterimyndighet. Lagfart Köparen varar för lagfartkotnader (1,5 % av köpekillingen) och eventuella inteckningkotnader (2 % av inteckningbeloppet). Betalning Vid kontrakttecknandet erlägge tio procent av köpekillingen kontant i handpenning. Reterande köpekilling erlägge kontant på tillträdedagen. Tillträde Tillträde ker 30 dagar efter att köpekontrakt undertecknat. Vid eventuell förvärvprövning ker tillträde 20 dagar efter laga kraftvunnet belut från läntyrelen. Upplyning om.k idoverkamhet Anvarig mäklare förmedlar annonerbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna idoverkamhet en faterättning om 300 kr. Anvarig fatighetmäklare Lar Hegtam, tel , mobil E-pot: Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

7 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 148,0 107,9 0,0 1, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 0 Övrig areal 0,0 0 Summa landareal 257,2 Summa vatten 2,9 Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran Björk Tall Medeltal m³k per ha 45 Gran Björk Bonitet och tillväxt Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha 2,4 Tillväxt per år vid planen upprättande uppkattad till cirka m³k 323 Avverkningförlag Totalt under perioden m³k Varav gallring m³k och föryngringavverkning m³k PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

8 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Björk % Kalmark - 9 år 38, , , , , , , , , , , Lågprodkog(E) Övertånd/Skikt Summa/Medel 148, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Ålderklaer PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

9 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Kalmark Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Björk % m³k /ha K1 K2 38, Röjningkog R1 10, R2 24, Gallringkog G1 63, G2 Föryngring- S1 avverkning- S2 8, kog S3 2, Lågproducerande kog E1 E2 E3 Övertånd/Skikt Summa/Medel 148, Huggningklaer Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Föryngringavverkningkog S1 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen averkningåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxtåtgärder men där föryngringen inte äkertällt. S2 Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Röjningkog R1 R2 G1 G2 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utvecklinghäneende motvarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. S3 E1 E2 E3 Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

10 Skogen fördelning på målklaer Areal Virkeförråd Tillväxt Målkla ha % m³k % m³k % PG 140,4 94, , ,6 K - produktion K - naturvård NS NO 7,6 5, , ,4 Summa 148,0 100, , ,0 Impediment Myr Berg 107,9 ha 0,0 ha Målklaer Målklaerna ger information om kogen brukning. Klaerna har följande innebörd PG Produktion med Generell naturhänyn Områden där intreet för virkeproduktion är dominerande. Generell naturhänyn ta i form av detaljhänyn och hänynytor. * K Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionintree och ett naturvårdintree om vida övertiger generell hänyn. NS Naturvård Skötelkrävande Naturvård utan produktionintree där området gynna av en naturvårdande kötel NO Naturvård Orört Naturvård utan produktionintree där området lämna orört. * PF enligt Skogtyrelen PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

11 Avdelningbekrivning Skifte: 0 Avd nr 98 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt Med A Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k 1,3 Inägomark Årlig tillväxt m³k/ha Not ,9 Myr 2,9 Vatten PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

12 Avdelningbekrivning Skifte: Avd nr 1 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 8,6 10 R2 T PG Tall 60 Lövröjning ,2 Gran 10 Björk 30 Not ,9 1 K2 T PG Tall 100 Återväxtkontroll 2 1,8 1,7 30 R2 T PG Tall 70 Lövröjning ,2 Gran 10 Björk 20 4,1 40 G1 T PG Tall ,0 Gran Björk ,9 160 S3 T NO,b Tall ,3 X Gran ,6 10 R2 T PG Tall 50 Lövröjning ,1 Gran 10 Björk 40 8,9 130 S2 T PG Tall ,0 Gran ,7 10 R1 T PG Tall 70 Lövröjning ,1 Gran 10 Björk 20 PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

13 Avdelningbekrivning Skifte: Avd nr 9 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 3,1 60 G1 G PG Tall ,4 Gran Björk Not ,8 80 G1 T PG Tall ,1 Gran ,2 30 R2 B PG Björk 100 Röjning ,0 1,7 90 G1 G PG Tall ,7 Gran Björk PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

14 Avdelningbekrivning Skifte: Avd nr 13 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd Not (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 3,7 90 G1 T NO, Tall ,6 X ,1 50 G1 T PG Tall ,9 4,0 1 K2 T PG Tall 100 Planterat Återväxtkontroll 2 1,7 39,3 80 G1 T PG Tall ,2 1,1 130 S3 T NO,b Tall ,9 X Gran Björk ,6 70 G1 T PG Tall ,4 Gran ,4 1 K2 T PG Tall 100 Återväxtkontroll 2 1,8 2,0 20 R2 T PG Tall 60 Lövröjning ,0 Gran 10 Björk 30 1,9 70 G1 G NO,b Tall ,0 X Gran Björk ,6 20 R2 T PG Tall 80 2,5 Gran 10 Björk 10 PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

15 Avdelningbekrivning Skifte: Avd nr 23 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 5,1 10 R1 T PG Tall 70 1,8 Gran 10 Björk 20 Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 21 Föramling: 1 Fatighet: Pajala Kango 6:37 Id: Utkriven:

16 N i Skala 1:80000 = 25 ha m

17 8 N = 1 ha Skala 1: m

18 N i = 1 ha Skala 1: m

19 N = 1 ha Skala 1: m

20 Anbudblankett Undertecknad lämnar härmed ett bud på fatigheten Pajala Kango 6:37 TEXT...SEK SIFFROR...SEK Jag finanierar köpet genom Lån Egna medel Avverkningrätt Annat Jag har tagit del av anbudunderlaget och godkänner att mina peronuppgifter regitrera i Skogmätarna dataytem. Ort och datum:... Namn:... Namnförtydligande:... Peronnummer:... Adre:... Potadre:... Telefon:... E-potadre:... Äger edan tidigare fatigheter: Bankreferen Märk kuvertet eller ange ämne Bud Kango 6:37 Anbud kicka till: Skogmätarna, Vätra Varvgatan 3, Luleå,

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 lagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårds Skogsstyrelsen 2012 Foton Michael Ekstrand sid 11, 25, 45, 55, 65, 67 Mattias Sparf sid

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer