Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1"

Transkript

1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: kr Sita bud måndag den 6 oktober Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Telefax Internet

2 i 1 2 R1 3 4 G2 5 S G2 9 G G S G S2 22 S G1 = 25 ha N Skala 1:60000

3 Boden Buddbyn 8:1 Föräljningobjekt Fatigheten Boden Buddbyn 8:1 Arealer Enligt mätning på kogkarta. Totalt 88,2 ha Skog 72,3 ha Inäga: 2,5 ha Impediment 7,2 ha Övrigt: 6,2 ha Areal enligt fatighetregiter 89,16 hektar. Taxeringvärde, taxeringår 2014 Bebyggd lantbrukenhet typkod 120. Totalt: kr varav Skogmark: kr, Impediment: kr, Åkermark: kr, Ekonomibyggnad: kr.( Ekonomibyggnad med mark har ålt och tillhör inte längre fatigheten) PRIS: SEK Se vidare under Punkten Föräljningförfarande. Skog & Mark Fatigheten totala virkeförråd uppgår till ca m³k, med trädlagfördelningen tall 33 %, gran 18 % och löv 50 %. Medelboniteten har beräknat till ca 2,8 m³k per hektar och år. Ytterligare koguppgifter få i bilaga. Uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från koginventering av Skogmätarna juli Virkeförråd har uppräknat till Nyckelbiotoper mm. På fatigheten finn inga regitrerade nyckelbiotoper eller biotopkydd. Generellt gäller för kogliga åtgärder att ärkild hänyn kall ta för.k. hänynkrävande biotoper i den mån ådana finn. Exempel på ådana biotoper är områden läng bäckar och dråg, myrkanter och berghällar amt umpkogar, kärr och myrholmar. Jakt & Fike Fatigheten är för närvarande inte med i någon jaktförening eller jaktklubb, men det finn flera jaktlag i området. Fike i Buddbyträket vid Ljuån utlopp (FS:14) Servitut & Nyttjanderätter Nyttjanderätt: Elledning Rättigheter förmån: Officialervitut Väg Rättigheter Lat: Officialervitut Elledning Expropriation, Ledningrätt Vatten och Avlopp, Officialervitut Väg, Officialervitut Väg, Officialervitut Väg, Ledningrätt Starktröm, Ledningrätt Starktröm, Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

4 Officialervitut Trädäkring, Ledningrätt Starktröm, Ledningrätt Vatten och Avlopp, Ledningrätt Starktröm, Ledningrätt Starktröm Mantal & Samfälligheter Fatigheten har kattetal 379/6144 mantal och har där igenom del i byaamfälligheten. Andelen baera på mantalet. Gemenamhetanläggningar: Boden Buddbyn GA:12, Boden Buddbyn GA:18, Boden Buddbyn GA:4, Samfälligheter: Boden Buddbyn FS:14, S:1-4, S:6-13 Inteckningar/Pantbrev Fatigheten har två kriftliga pantbrev om totalt kr uttagna på fatigheten. Dea överlämna till köparen på tillträdedagen Övrigt Två lantmäteriförrättningar pågår på fatigheten båda två aver Haparandabanan och anökande part är Trafikverket. Vining Intreent får på egen hand eller genom konult inventera och beikta fatigheten kog- och markområden. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

5 Föräljningförfarande Fatigheten förälje till begärt pri eller högtbjudande bud lämna kriftligen till Potadre: Skogmätarna Vätra Varvgatan 3, Luleå. E-pot: Bud kall ange med ett betämt belopp i venka kronor. Använd gärna bifogad budblankett. Anbud med reervationer eller av typen procentanbud eller dylikt godtage ej. Det högta budet kan direkt komma att anta, alternativt ker förhandling eller öppen budgivning med de högta budgivarna. Budgivaren kall inom 5 dagar efter avlutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför beiktning av objektet och kontroll av finanieringmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämna. Säljaren förbehåller ig fri prövningrätt. Övriga föräljningvillkor Fatigheten överlåt i befintligt kick. Det åligger anbudgivare att noggrant beikta föräljningobjektet för att därigenom förvia ig om byggnader kick, ägolagfördelning, kogvårdtilltånd, virkeförråd och förhållanden i övrigt. Denna bekrivning kan ej lägga till grund för talan enligt jordabalken. Köparen underökningplikt omfattar hela fatigheten dv. mark, byggnader och intallationer. Underökningen omfattning ka ta hänyn till fatigheten kick, den normala bekaffenheten ho jämförliga fatigheter amt omtändigheterna vid köpet. Beträffande kogen erinra ärkilt om att kogbrukplaner och koguppgifter kan vara behäftade med oäkerhet, varför angivna uppgifter inte kall uppfatta om utfätele utan om ett underlag för egen beiktning. Därvidlag kall även beakta den naturvårdhänyn om vid avverkning kan komma att kräva utifrån kogvårdlagen. Köparen kan inte kräva avdrag på köpekillingen eller häva köpet för fel om köparen borde upptäcka vid en noggrann underökning av fatigheten både i fält och genom offentliga regiter. Köparen bör därför underöka fatigheten noga. Ägarna och/eller Skogmätarna förbehåller ig rätten att ändra bekrivningen, de omfattning eller förutättningar i den mån de ane erforderligt, utan ärkilt meddelande. Förvärvtilltånd Fatigheten ligger inom område om enligt jordförvärvlagen (1979:230) utgör friområde. Privatperoner kan fritt köpa fatigheten. Om köparen är juridik peron kall köparen ho läntyrelen öka förvärvtilltånd inom 2 veckor från köpekontraktet tecknande. Kotnad för förvärvtilltånd betala av köpare. I det fall köpare neka förvärvtilltånd återbetala erlagd köpekilling. Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

6 Lantmäteriförrättning Fatigheten kan även tillföra en annan fatighet inom kiftelaget genom fatighetreglering. Förrättningkotnaden vid fatighetreglering betala av köparen. Ingen lagfartkotnad uppkommer vid fatighetreglering. Upplyning om kotnaden för fatighetreglering lämna av berörd lantmäterimyndighet. Lagfart Köparen varar för lagfartkotnader (1,5 % av köpekillingen) och eventuella inteckningkotnader (2 % av inteckningbeloppet). Betalning Vid kontrakttecknandet erlägge tio procent av köpekillingen kontant i handpenning. Reterande köpekilling erlägge kontant på tillträdedagen. Tillträde Tillträde ker 30 dagar efter kontraktdagen, om inte annat överenkomme. Vid eventuell förvärvprövning tillträde 20 dagar efter laga kraftvunnet belut från läntyrele. Kartor Kartorna publicera med medgivande från (c) Lantmäteriverket Gävle. Anvarig fatighetmäklare Lar Hegtam, tel , mobil E-pot: Skogmätarna i Norr AB Telefon Vätra Varvgatan 3, Luleå Org.nr:

7 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 72,3 7,2 0,0 2, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,3 1 Övrig areal 4,9 6 Summa landareal 88,2 Summa vatten 0,0 Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran Löv Gran Tall Medeltal m³k per ha 49 Löv Bonitet och tillväxt Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha 2,8 Tillväxt per år vid planen upprättande uppkattad till cirka m³k 193 Avverkningförlag Totalt under perioden m³k Varav gallring m³k och föryngringavverkning m³k PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

8 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år , , , , , , , , , Lågprodkog(E) Övertånd/Skikt Summa/Medel 72, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Ålderklaer PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

9 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Kalmark K1 K2 Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Röjningkog R1 14, , Gallringkog G1 4, G2 11, Föryngring- S1 avverkning- S2 4, kog S3 0, Lågproducerande kog E1 E2 E3 Övertånd/Skikt Summa/Medel 72, Huggningklaer Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Föryngringavverkningkog S1 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen averkningåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxtåtgärder men där föryngringen inte äkertällt. S2 Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Röjningkog R1 G1 G2 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utvecklinghäneende motvarar röjningkog. Gallringkog Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. S3 E1 E2 E3 Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

10 Skogen fördelning på målklaer Areal Virkeförråd Tillväxt Målkla ha % m³k % m³k % PG 72,3 100, , ,0 K - produktion K - naturvård NS NO Summa 72,3 100, , ,0 Impediment Myr Berg 7,2 ha 0,0 ha Målklaer Målklaerna ger information om kogen brukning. Klaerna har följande innebörd PG Produktion med Generell naturhänyn Områden där intreet för virkeproduktion är dominerande. Generell naturhänyn ta i form av detaljhänyn och hänynytor. * K Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionintree och ett naturvårdintree om vida övertiger generell hänyn. NS Naturvård Skötelkrävande Naturvård utan produktionintree där området gynna av en naturvårdande kötel NO Naturvård Orört Naturvård utan produktionintree där området lämna orört. * PF enligt Skogtyrelen PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

11 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 5,7 28 T PG Tall 70 Röjning ,3 Gran 10 Löv 20 14,3 13 R1 T PG Tall 90 Röjning ,9 Löv 10 1,8 23 G PG Tall 20 Röjning ,6 Gran 30 Löv 50 1,1 43 G2 B PG Löv Fin björk 4,8 Granunderväxt 1,3 83 S2 G PG Tall ,2 Gran Löv ,5 18 T PG Tall 40 1,5 Gran 10 Löv 50 0,7 33 T PG Tall 70 0,9 Gran 10 Löv 20 Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

12 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 7,2 53 G2 B PG Tall ,7 Gran Löv ,4 93 G1 G PG Tall ,7 Gran Löv ,3 23 T PG Tall 60 Röjning ,7 Gran 10 Löv 30 5,6 28 T PG Tall 50 Röjning ,7 (-0,1)L Gran 10 Löv 40 4,3 28 T PG Tall 80 Röjning ,8 (-0,1)L Löv 20 1,6 23 T PG Tall 60 Röjning ,3 Gran 10 Löv 30 3,6 43 G2 B PG Gran ,5 Löv Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

13 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 0,7 33 T PG Tall 50 3,1 Gran 30 Löv 20 0,7 113 S3 T PG Tall ,0 2,6 23 T PG Tall 80 Röjning ,2 Gran 10 Löv 10 1,3 28 T PG Tall 70 Contortatall Röjning ,2 Gran 10 Löv 20 1,4 83 G1 T PG Tall 70 3,1 Gran 30 4,3 18 G PG Tall 30 Röjning ,6 Gran 40 Löv 30 1,5 93 G1 T PG Tall ,0 Gran ,1 53 S2 B PG Löv 100 4,3 Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

14 Avdelningbekrivning Avd nr Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 1,5 73 S2 B PG Tall Granunderväxt 3,5 Gran Löv ,2 Myr 2,5 Inägomark 6,0 Övrig landareal (-1,1)L Not PlanCenter Län: 25 Kommun: 82 Föramling: 1 Fatighet: buddbyn 8:1, 2014 Id: Utkriven:

15

16 1 2 R1 N G2 S2 = 1 ha Skala 1: m 15

17 19 G S2 91 i 21 G1 23 S2 N = 1 ha Skala 1: m

18 N 14 G G G G2 S2 = 1 ha Skala 1: m

19 16 S G1 20 N = 1 ha Skala 1: m

20 Anbudblankett Undertecknad lämnar härmed ett bud på fatigheten Buddbyn 8:1. TEXT...SEK SIFFROR...SEK Jag finanierar köpet genom Lån Egna medel Avverkningrätt Annat Jag har tagit del av anbudunderlaget och godkänner att mina peronuppgifter regitrera i Skogmätarna dataytem. Ort och datum:... Namn:... Namnförtydligande:... Peronnummer:... Adre:... Potadre:... Telefon:... E-potadre:... Äger edan tidigare fatigheter: Märk kuvertet eller ange ämne Buddbyn 8:1 Anbud kicka till: Skogmätarna, Vätra Varvgatan 3, Luleå,

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Mindre skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet med fritidshus Mindre skogsfastighet med fritidshus ÖRNSKÖLDSVIK FRÖSTDAL 1:4 Mindre skogsfastighet i ett skifte med stuga för fritidsboende. Byggnaderna ligger enskilt men med öppen utsikt över omgivningen. Stor tomt

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer