Sammanträdesprotokoll Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina G Hördegård, Arne Ahlgren, Anna-Lena Klein, Siv Fransson, Nils-Erik Olofsson, Lars-Olof Reinfeldt, Martin Ågren, Daniel Johansson, Nisse Norén ( 50 p.g.a. jäv) Tjänstgörande ersättare: Sven Leek för Gunilla Bergdalen Anders Adolfsson för Klas Håkanson Åke Karlsson för Conny Kristensen Sven Sandberg för Henrik Tvarnö Lena Åhrén för Håkan Johansson Ann-Charlotte Andersson för Carina G Hördegård Andreas Granlöf för Arne Ahlgren Göran Svensson för Anna-Lena Klein Magnus Olofsgård för Siv Fransson Rolf Axelsson för Nils-Erik Olofsson Kjell Sandahl för Lars-Olof Reinfeldt Kenneth Petersson för Daniel Johansson Övriga deltagande Kjell Brolin, Anita Gunnar och Harrieth Andersson Rolf Adolfsson, kommunchef Kristina Odelberg, kommunsekreterare Berith Gustafsson, Jonas Petri och Cecilia Gerhardsson, Höglandets Räddningstjänstförbund Therese Rostedt, landstinget Utses att justera Gunilla Hjelm och Göran Svensson Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kristina Odelberg Ordförande Göran Ivarsson Justerare Gunilla Hjelm Göran Svensson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ, Vetlanda Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslagets nedtagande Underskrift Kristina Odelberg de

2 Sammanträdesdatum 2 Musik I samband med dagens sammanträde underhåller följande elever från den kommunala musikskolan med sång: Sofia Salo, Johanna Ewens, Josefine Erntoft, Evelina Johansson och Hanna Martinsson. Medverkar gör även deras lärare Bodil Karlsson.

3 Sammanträdesdatum 3 45 Delgivningar Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 11 maj 2010 i det överklagade ärendet Kf 12/10 Dnr 2008/KA0346 Länsstyrelsens protokoll 10 maj 2010 Uppföljande inspektion den 10 maj 2010 av överförmyndaren i Vetlanda kommun Dnr 2010/KA0174 Höglandets Räddningstjänstförbunds utvärdering av utrymningsövning genomförd vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 april 2010 Dnr 2010/KA0184

4 Sammanträdesdatum 4 46 Dnr 2010/KA0163 Fråga från Gisela Brumme (S) om inköp av fria arbetskläder beviljar Gisela Brumme (S) rätt att ställa en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Willis Josefsson (FP). I november månad 2009 förklarade den borgerliga majoriteten att man p.g.a. smittorisken (influensaepidemin) var beredd att införa fria arbetskläder. I februari 2010 fick vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram med statliga pengar för att finansiera dessa kläder. Sedan dess har en chefsgrupp diskuterat olika lösningar. Allt eftersom tiden går har olika rykten börjat cirkulera bl.a. att man endast vill införa fria överdelar men låta personalen använda privata byxor. För att undvika rykten vore det bra att lämna långbänken. Fråga: Kan ordföranden tänka sig att se till att de utlovade skattepengarna används snabbt och effektivt för inköp av fria arbetskläder i stället för att låta chefsgruppen sitta i sammanträden? Willis Josefsson (FP) uppger att frågan om fria arbetskläder inom vård- och omsorgsverksamheten ursprungligen väcktes med en motion i kommunfullmäktige. När det i november 2009 stod klart att extra statliga medel skulle tillfalla kommunerna föreslog allianspartierna att en del av dessa pengar skulle användas till införande av arbetskläder. I februari 2010 tillfördes vård- och omsorgsnämnden extra pengar och förvaltningen fick därefter uppdraget att genomföra beslutet. En arbetsgrupp bestående av funktionschef, personalrepresentanter från äldreoch handikappomsorgen samt inköpsavdelningen har tagit fram förslag och vid nämndens sammanträde den 6 maj 2010 gavs information från gruppens arbete och den 18 maj 2010 beslutade ledningsgruppen om alternativet inköp av kläder, vilket innebär att berörd personal förses med fyra överdelar och tre par byxor. Praktiska riktlinjer kring hanteringen kommer att arbetas fram av respektive funktion så även tvätthanteringen. Kläderna blir tillgängliga så fort upphandlingen är klar.

5 Sammanträdesdatum 5 46 forts Dnr 2010/KA0163 Gisela Brumme (S) tackar för svaret men menar att processen varit utdragen vilken givit upphov till ryktesspridning. Personalen har visat tecken på uppgivenhet och förtroendet för förvaltningsledningen är skadat. Effektiviteten måste förbättras. Willis Josefsson (FP) gläds åt att det nu kommer att införas fria arbetskläder och att personalen haft möjlighet att delta i processen. s beslut Frågan får ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande. Frågan och svaret noteras till protokollet.

6 Sammanträdesdatum 6 47 Dnr 2010/KA0185 Verksamhetsredovisning Höglandets Räddningstjänstförbund Representanter för Höglandets Räddningstjänstförbund presenterar förbundets Trygghetsbokslut 2009 samt delar av Årsredovisningen för 2009, båda dokumenten föreligger i bilaga. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesdatum 7 48 Dnr 2010/KA0145 Ajourhållning av lägenhetsregister tillägg i kommunstyrelsens reglemente Allt sedan 1968 då registret över totalbefolkningen inrättades har fler och fler uppgifter i folk- och bostadsräkningen kunnat samlas in via olika register i samhället. Av dessa uppgifter produceras bl.a. befolkningsstatistik, inkomststatistik, sysselsättningsstatistik och utbildningsstatistik. Det enda området som inte kunnat täckas genom insamling via register är uppgifter om hushåll och bostäder. I och med upprättandet av ett landsomfattande lägenhetsregister blir detta möjligt. Någon folk- och bostadsräkning har inte genomförts sedan Enligt riksdagsbeslut från 1995 ska nästa folk- och bostadsräkning bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister. Med ett lägenhetsregister blir det billigare för samhället att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som bl.a. utgör ett viktigt faktaunderlag i kommunal och statlig verksamhet. Lantmäteriet har genomfört arbetet med att lägga upp det rikstäckande lägenhetsregistret. Upprättandet av lägenhetsregistret är ett led i en statistikreform. I reformen ingår även införande av folkbokföring på lägenhet istället för på fastighet. När lägenhetsregistret är upprättat och folkbokföring på lägenhet införd kan statistik om hushåll och bostäder framställas genom samkörning av bl.a. lägenhets- och folkbokföringsregistren. Kommunen ska ansvara för och uppdatera lägenhetsregistret när det väl är upprättat. ska tilldela en nämnd uppgiften att hantera ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Det är lämpligt att ålägga kommunstyrelsen i Vetlanda denna uppgift för att sedan delegeras till GISsamordnaren på tekniska kontorets planenhet. Denne kan då fatta beslut om belägenhetsadresser och lägenhetsnummer i enlighet med lagstiftningen. Kommunstyrelsens förslag Följande tillägg görs till kommunstyrelsens reglemente: Handlägga och besluta i ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. s beslut Följande tillägg görs till kommunstyrelsens reglemente: Handlägga och besluta i ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Utdrag: kommunstyrelsen, tekniska kontoret, hemsidan

8 Sammanträdesdatum 8 49 Dnr 2010/KA0113 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening bjuder in kommunen att teckna en del i föreningens förlagslån. Vetlanda kommun blev medlem i Kommuninvest Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner ska kunna erbjudas medlemskap och förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till denna version behövs ett större kapital. Vid Kommuninvest ekonomiska förenings årsstämma beslutades att förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1000 mnkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter i sin tur att vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Vetlanda kommun har erbjudits att teckna 4,7 mnkr av detta förlagslån. Kommunstyrelsens förslag Vetlanda kommun lånar ut till Kommuninvest ekonomisk förening genom förlagslån, högst 4,7 mnkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom minskning av likvida medel. s beslut Vetlanda kommun lånar ut till Kommuninvest ekonomisk förening genom förlagslån, högst 4,7 mnkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom minskning av likvida medel. Utdrag: Kommuninvest ekonomikontoret

9 Sammanträdesdatum 9 50 Dnr 2010/KA0102 Godkännande av årsredovisning 2009 samt beviljande av ansvarsfrihet kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län P.g.a. jäv deltar inte Nisse Norén (S) i handläggningen av ärendet. Årsredovisning, revisionsberättelse för 2009 samt en hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län föreligger i bilaga. Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen fastställs och att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens förslag Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län, avseende 2009 godkänns och direktionen i kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för år s beslut Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län, avseende 2009 godkänns och direktionen i kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för år Utdrag: kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län revisionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

10 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0186 Redovisning av folkhälsoenkäten 2009 Landstingets folkhälsosamordnare Therese Rostedt presenterar innehållet i den nationella folkhälsoenkät som genomfördes under förra året. Presentationen sker på kommunnivå och jämförelse görs med den enkät som genomfördes Även viss redovisning sker på länsnivå. Syftet med enkätundersökningen är att se hur befolkningen mår i olika avseenden. 800 personer har fått del av enkäten i Vetlanda kommun. Svarsfrekvensen uppgår till 55,8 %. De områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa som en punkt. Nästa punkt förtroende för institutioner och politiker och sista punkten den enskildes ekonomiska situation. Sammanfattningsvis kan sägas beträffande resultatet för Vetlanda kommun att svarsfrekvensen var låg, vilket i och för sig är vanligt i den här typen av undersökningar. Kvinnor rapporterar sämre allmän hälsa än män. Konsumtionen av frukt och grönt är för låg. s beslut Informationen noteras till protokollet.

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer